Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007

2 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i henhold til 17 og 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Historie og Områdestudier, Studienævnet for Østasiatisk og Slavisk. 2. Sidefaget introducerer til Japan studiets forskningsområder med henblik på at udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer indenfor fagets grundlæggende metoder, med henblik på at opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets stofområder. 3. Et sidefag i japanstudier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne japansk. Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og metoder. Forståelse for centrale problemstillinger indenfor moderne japansk historie, kultur og samfundsforhold. Evne til selvstændigt at finde informationer om problemstillinger med relation til det moderne Japan, samt til at kunne analysere disse problemstillinger. En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder. Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter, og til at kunne formidle sin indsigt skriftligt og mundtligt. Evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at kunne strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde. Evne til at indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle forskelle og til at forstå andres virkelighedsopfattelser. Evnen til at indgå i fagligt samarbejde med andre, herunder at give og modtage kritik. Kapitel 2: Adgangskrav 4. Adgang til sidefaget i japanstudier forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet fagligt område samt A-niveau i japansk Stk. 2. Studerende der ved studiestart ikke opfylder kravet om A-niveau i japansk skal i tilknytning til sidefaget bestå de propædeutiske prøver i japansk. 2

3 Kapitel 3: Sidefagets hjemmelsgrundlag 5. Sidefaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: Universitetsloven Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for sidefaget og deres uddannelse som helhed. Kapitel 4: Uddannelsestruktur 6. Sidefaget i Japanstudier er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på tredje år af en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder. Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 5 ECTS-point, jf. 17. Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes kandidatuddannelse. Stk. 4. I tilknytning til sidefaget er der er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 60 ECTS-point, jf. 4, Stk. 2. Propædeutikken aflægges på første del af sidefaget. 7. Sidefaget er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Østaiatisk og Slavisk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det 3

4 findes begrundet i usædvanlige forhold. Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve.. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. e prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7- trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 12. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret under de enkelte prøver. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 13. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 14. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 3 studerende. 15. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende ved opslag eller på anden måde. Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse. Stk. 3. Studienævnet kan fravige de i stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 4

5 16. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 18. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: litteratur på vestlige sprog: typeenheder (tegn+mellemrum) pr. side. a) moderne japansk prosa: 400 skrifttegn pr. side b) poesi og klassisk japansk: 200 skrifttegn pr. side. 19. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: typeenheder (tegn + mellemrum). Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 20. Studienævnet for Østasiatisk og Slavisk kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 21. Sidefaget i japansk består af følgende to moduler: Det sproglige modul. Modulet vægter 65 ECTS-point i uddannelsen. Modul Japanstudier. Modulet vægter 40 ECTS-point i uddannelsen Stk. 2. Det sproglige modul består af følgende discipliner: Skriftlig japansk Mundtlig sprogfærdighed I Mundtlig sprogfærdighed II Mundtlig sprogfærdighed III Tekstanalyse Oversættelse fra japansk 5

6 Stk. 3. Modulet japanstudier Introduktion til Japans historie Introduktion til Japans samfund og kultur Feltrapport Projekt 22. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering Det propædeutiske kursus: Japansk I Japansk II Japansk III Japansk IV Japansk V Japansk VI Det sproglige modul: bestået/ikke bestået bestået/ikke bestået bestået/ikke bestået 7-trinsskala bestået/ikke bestået 7-trinsskala 1. semester 1. semester 2. semester 2. semester 3. semester 3. semester Skriftlig japansk Mundtlig sprogfærdighed I Oversættelse fra japansk Ekstern 15 bestået/ikke bestået 7-trinsskala 7-trinsskala 4. semester 4. semester 4. semester Mundtlig sprogfærdighed II Mundtlig sprogfærdighed III Tekstanalyse Ekstern Ekstern trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 5. semester 6. semester 5. semester Modulet Japanstudier: Intro. til samfund og kultur Introduktion til historie Feltrapport Japansk emneprojekt Ekstern bestået/ikke bestået bestået/ikke bestået 7-trinsskala 7-trinsskala 2. semester 3. semester 5. semester 6. semester Kapitel 7: Studieforløb og progression 23. Den studerende kan først indstille sig til prøverne i det sproglige modul, når alle de propædeutiske prøver er bestået. Stk. 2. De propædeutiske prøver skal bestås i den rækkefølge som er nævnt i eksamensbestemmelserne for de enkelte kurser. Den studerende kan først indstille sig til prøverne i Feltrapport og Japansk emneprojekt når disciplinerne Introduktion til Japans historie, Introduktion til Japans samfund og kultur er bestået. Stk. 3. Disciplinerne på femte og sjette semester af sidefaget kan først aflægges, når bacheloruddannelsen er bestået, da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 6

7 24. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner 25. Det propædeutiske kursus (The propaedeutical course) Det propædeutiske kursus består af følgende discipliner: Japansk I Japansk II Japansk III Japansk IV Japansk V Japansk VI 26. Det propædeutiske kursus giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for det japanske sprog, som forudsætning for at begynde sidefaget i japanstudier: grundlæggende viden om det japanske sprogs grammatiske struktur praktisk sprogbeherskelse på et basalt niveau, dvs. a) kunne forstå hovedindholdet af dagligdags talt japansk om kendte, studerede emner og b) kunne kommunikere på japansk om kendte, studerede emner ved at udtale japansk forståeligt, benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner samt anvende centrale syntaktiske og grammatiske former nogenlunde korrekt. Basale færdigheder i lærebogstekstlæsning, simple realtekster og skrivning Bruge ordbøger med japanske skrifttegn Anvende relevante hjælpemidler Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster. Evne til at benytte fagets relevante hjælpemidler, herunder elektroniske, i arbejdet med det japanske sprog. Evne til at perspektivere studerede tekster og emner til japansk kultur og samfundsforhold samt vise basal interkulturel kompetence. Evne til at anvende strategier for sprogtilegnelse og forståelse for andre kulturer. 7

8 Evne til at foretage en selvstændig præsentation af en tekst eller et emne på japansk, indgå i en dialog herom og argumentere for egen opfattelse. 27. Japansk I (Japanese I) Disciplinen skal give den studerende en grundlæggende indføring i moderne japansk samt i grundtrækkene i moderne japansk grammatik. Den studerende skal dokumentere kendskab til grundelementerne i sproget, og have opbygget et grundlæggende ordforråd med henblik på læsning af tekster, samtale og skriftlig formulering. Desuden skal den studerende demonstrere kendskab til grundlæggende moderne japansk grammatik. Prøven aflægges som et antal bundne skriftlige og mundtlige øvelser i løbet af semestret på nogle i forvejen fastlagte datoer. Prøveform: Undervisningsdeltagelse. Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: ECTS-point 28. Japansk II (Japanese II) Disciplinen forudsætter bestået Japansk I og skal give den studerende en grundlæggende indføring i moderne japansk samt i grundtrækkene i moderne japansk grammatik. Den studerende skal dokumentere kendskab til grundelementerne i sproget, og have opbygget et grundlæggende ordforråd med henblik på læsning og oversættelse af tekster, samtale og skriftlig formulering. Desuden skal den studerende demonstrere kendskab til grundlæggende moderne japansk grammatik. Der opgives lærebogsmateriale svarende til det indledende begynderniveau. Prøven består af følgende elementer: a) Oplæsning og oversættelse af en ikke-opgiven tekst. b) Spørgsmål i grammatik. c) En samtale på japansk. d) En diktat med anvendelse af den lærte tegnforråd. Prøveform: Individuel bunden mundtlig prøve. Hjælpemidler: Ingen Forberedelsestid: ingen Varighed: Samlet varighed max. 30 min., incl. censur Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: ECTS-point 8

9 29. Japansk III (Japanese III) Disciplinen forudsætter bestået Japansk II og skal give den studerende en grundlæggende indføring i moderne japansk samt i grundtrækkene i moderne japansk grammatik. Den studerende skal dokumentere kendskab til grundelementerne i sproget, og have opbygget et grundlæggende ordforråd med henblik på læsning af tekster, samtale og skriftlig formulering. Desuden skal den studerende demonstrere kendskab til grundlæggende moderne japansk grammatik. Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse med aflevering/aflæggelse af et antal bundne skriftlige og mundtlige øvelser i løbet af semestret på nogle i forvejen fastlagte datoer. Prøveform: Undervisningsdeltagelse. Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: ECTS-point 30. Japansk IV (Japanese IV) Disciplinen forudsætter bestået Japansk III og skal give den studerende en grundlæggende indføring i moderne japansk samt i grundtrækkene i moderne japansk grammatik. Den studerende skal dokumentere kendskab til grundelementerne i sproget, og have opbygget et grundlæggende ordforråd med henblik på læsning og oversættelse af tekster, samtale og skriftlig formulering. Desuden skal den studerende demonstrere kendskab til grundlæggende moderne japansk grammatik. Der opgives lærebogsmateriale svarende til det videregående begynderniveau samt yderligere ca. 20 sider japanske tekster. Prøven består af følgende elementer: a) Oplæsning og oversættelse af en ikke-opgiven tekst. b) Spørgsmål i grammatik. c) En samtale på japansk. d) En diktat med anvendelse af den lærte tegnforråd. Prøveform: Individuel bunden mundtlig prøve. Hjælpemidler: Ingen Forberedelsestid: Ingen Varighed: Samlet varighed max. 30 min., incl. censur Censur og bedømmelse:, 7-trinsskala. Vægtning: ECTS-point 31. Japansk V (Japanese V) Disciplinen forudsætter bestået Japansk IV og uddybe de studerendes grundlæggende kendskab i moderne japansk og i moderne japansk grammatik. De studerende øver sig i 9

10 læsning af reale japanske tekster (dvs. ikke-lærebogstekster) og oversættelse. Desuden stiler de skriftlige og mundtlige øvelser mod at forberede de studerende til studieophold i Japan. Den studerende skal dokumentere kendskab til sproget, og skal have opbygget et ordforråd som ligger over det grundlæggende kendskab, med henblik på læsning af reale tekster på japansk samt oversættelse og resumé på dansk. Desuden skal den studerende dokumentere mundtlig og skriftlig sprogfærdighed svarende til det indledende mellemniveau. Prøven aflægges som et antal bundne skriftlige og mundtlige øvelser i løbet af semestret på nogle i forvejen fastlagte datoer. Prøveform: Undervisningsdeltagelse. Censur og bedømmelse:, bestået /ikke-bstået Vægtning: ECTS-point 32. Japansk VI (Japanese VI) Disciplinen forudsætter bestået Japansk V og bygger på de studerendes grundlæggende kendskab i moderne japansk og i moderne japansk grammatik. De studerende øver sig i læsning af reale japanske tekster og oversættelse. Den studerende skal dokumentere kendskab til sproget, og skal have opbygget et ordforråd som ligger over det grundlæggende kendskab, med henblik på læsning af reale tekster på japansk samt oversættelse og resumé på dansk. Der opgives 120 normalsider moderne japanske tekster svarende til et mellemniveau. Teksterne skal komme fra forskellige genrer og godkendes af faglæreren. Eksaminanden får udleveret en læst japansk tekst, hvor et stykke er markeret til grammatisk analyse. Prøven består herudover af en skriftlig oversættelse til dansk af en del af teksten (ca. en normalside) samt udarbejdelse af et resumé på dansk af hele teksten. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Hjælpemidler: Ordbøger. Varighed: 4 timer. Censur og bedømmelse:, 7-trinsskala. Vægtning: ECTS-point Det sproglige modul (The language module) 33. Det sproglige modul består af følgende discipliner: Skriftlig japansk Mundtlig sprogfærdighed I Mundtlig sprogfærdighed II Mundtlig sprogfærdighed III Oversættelse fra japansk Tekstanalyse

11 34. Det sproglige modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Kendskab til anvendelse og brug af komplekse grammatiske strukturer Færdigheder i læsning af avis- og internettekster såvel skøn- som faglitteratur på middelsvært niveau. Færdigheder i at bruge relevante ordbøger og opslagsværker Færdigheder i at formidle mundtligt og skriftligt Færdigheder i at bruge japanske tekster af begrænset sværhedsgrad i en videnskabelig sammenhæng Færdigheder i at indsamle og strukturere fagspecifikke informationer på japansk Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at finde relevante informationer via diverse kanaler på japansk Evne til at formidle afgrænset faglig viden til et dansk publikum Evne til at analysere sproglige problemstillinger af en vis kompleksitet. Evne til at kommunikere hensigtsmæssigt på japansk i forskellige sociale sammenhænge. Evne til at bruge elektroniske hjælpemidler til løsning af sproglige opgaver. Evne til at analysere tekster i deres kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Evne til at forstå andre kulturer og samfund og indgå i kulturmøder på grundlag af denne forståelse. Evne til at bruge sproget til samling af faglige informationer og formulere sammenhængende kommentarer på dansk på basis af læste tekster 35. Skriftlig japansk (Written Japanese) Gennem øvelser opnår den studerende færdighed i at formulere sig skriftligt på japansk. Forløbet strækker sig over et semester. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. Eksaminanden skal kunne dokumentere a) skriftlig sprogfærdighed herunder evne til at tilpasse sit sprog til forskellige situationer; b) teoretisk indsigt i sprogets og skriftens historiske udvikling. c) forståelse for de opgivne teksters placering i deres japanske kontekst. Prøven består i et antal bunden skriftlige opgaver, der inddrager forskellige genrer. Disse afleveres jævnlig på i forvejen fastlagte datoer. Opgaverne aftales med faglæreren. Prøveform: Individuel bunden prøve, som aflægges løbende (portfolioeksamen). Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: ECTS-point 11

12 36. Mundtlig sprogfærdighed I (Oral proficiency I) Disciplinen består i at opbygge den studerendes mundtlig sprogfærdighed svarende til det indledende mellemniveau. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. Den studerende skal demonstrere mundtlig sprogfærdighed, som er tilstrækkelig til at føre lettere dagligdags samtaler. Den studerende vælger i samråd med faglæreren et emne. Prøven består i et mundtligt oplæg på japansk om det valgte emne med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Desuden skal eksaminanden vise sin evne til at tilpasse sit sprog til forskellige talesituationer gennem en samtale og/eller rollespil om en bestemt situation. Prøveform: Mundtlig, bunden individuel prøve Varighed: Max. 30 minutter incl. censur Censur og bedømmelse:, 7-trinsskala. Vægtning: ECTS-point 37. Oversættelse fra japansk (Translation from Japanese) Gennem skriftlige øvelser opnår den studerende færdighed i at oversætte japanske tekster til et korrekt dansk. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. Den studerende skal demonstrere evnen til at oversætte en japansk tekst som lettere skønlitteratur eller fagprosa til korrekt og læsevenligt dansk. Prøven består i en skriftlig hjemmeopgave, der strækker sig over tre døgn. I forbindelse med eksamen udleveres en eksamenstekst på ca normalsiders ulæst japansk tekst af sværhedsgrad, som lettere skønlitteratur eller fagprosa. Prøven består i en skriftlig oversættelse til dansk af et markeret tekststykke på ca. 3 normalsider samt et resumé på dansk af hele teksten i et omfang af ca. 2 sider. Prøveform: Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave Hjælpemidler: Alle Varighed: 3 døgn Censur og bedømmelse:, 7-trinsskala. Vægtning: 15 ECTS-point 38. Mundtlig sprogfærdighed II (Oral proficiency II) Disciplinen forudsætter bestået Mundtlig sprogfærdighed I og består i at opbygge de studerendes mundtlig sprogfærdighed svarende til et mellemniveau. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. 12

13 Den studerende skal demonstrere sprogfærdighed, som er tilstrækkelig til at føre naturlig dagligdagssamtaler. Eksaminanden opgiver fem dagligdagsemner, hvor hun/han har et grundlæggende ordforråd. Emnerne skal godkendes af faglæreren. Prøven består i et mundtligt oplæg om et af de opgivne emner samt en efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand på japansk. Prøveform: Individuel mundtlig bunden prøve Varighed: Max. 30 minutter incl. Censur Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. Vægtning: 5 ECTS-point 39. Tekstanalyse (Text analysis) Gennem studiet af tekster på moderne japansk (litterære værker, avis- og tidsskriftartikler osv.) i deres kulturelle, historiske og samfundsmæssige kontekst trænes evnen til tekstanalyse og bearbejdelse af større mængder japansksproglige tekster. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. Den studerende skal demonstrere evnen til at arbejde med en større mængde japansksproglige materiale og anvende disse i en faglig kontekst. Desuden skal den studerende kunne placere de opgivne tekster i deres kulturelle, historiske og samfundsmæssige kontekst. Der opgives 320 sider moderne japansk tekst fokuseret på to emner, således at hvert af disse emner er repræsenteret med mindst 0 sider og mindst to tekster, fordelt over forskellige genrer til hvert emne. Prøven består i et resumé af og en indholdsmæssig analyse/ kommentar til en eller flere tekster fra det opgivne pensum. Prøveform: En individuel bunden hjemmeopgave. Varighed: 2 døgn. Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. Vægtning: 15 ECTS point 40. Mundtlig sprogfærdighed III (Oral proficiency III) Disciplinen forudsætter bestået Mundtlig sprogfærdighed II og består i at opbygge de studerendes mundtlig sprogfærdighed svarende til et videregående mellemniveau. Undervisningen indgår som en del af holdundervisningen i sprog. Den studerende skal demonstrere mundtlig sprogfærdighed, som er tilstrækkelig til at fremlægge og diskutere lettere fagrelevante emner. Eksaminanden opgiver to fagrelevante emner, som kan stå i sammenhæng med feltrapporten eller projektet. Emnerne skal godkendes af faglæreren. Prøven består i en præsentation af et 13

14 af de opgivne emner på japansk (evt. med poster, power point, overheads eller lignende), samt besvarelse af spørgsmål til præsentationen på japansk. Prøveform: Bunden mundtlig individuel prøve. Varighed: Max. 30 minutter incl. censur. Censur og bedømmelse:, 7-trinsskala. Vægtning: ECTS-point Modulet Japanstudier (The module Japan studies ) 41. Modulet Japanstudier består af følgende discipliner: Introduktion til Japans samfund og kultur Introduktion til Japans historie Feltrapport Projekt 42. Modulet Japanstudier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Kendskab til centrale sammenhænge i sociale, kulturelle, geografiske, økonomiske og politiske forhold i Japans nutid og historie Kendskab til grundlæggende aspekter af japanske moderne kultur og samfundsforhold Færdigheder i informationssøgning via boganmeldelser, litteraturlister, biblioteker og ettet. Kompetencer Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Evne til at anvende deres forståelse for forskellige områders historie og samfundsbeskrivelse til at perspektivere egen og andre områders historie, samfund og kultur. Evne til at formidle viden mundtligt og skriftligt afpasset hensyn til tid, plads, progression og modtagergruppe Evne til at vurdere styrker og svagheder ved anvendelsen af e-konferencer til specifikke opgaver Evne til at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for historiske og kulturelle emneområder Evne til at definere og indgå i tværfagligt samarbejde 43. Introduktion til Japans samfund og kultur (Introduction to Japan s society and culture) Disciplinen giver et overblik over de grundaspekter og koncepter der karakteriserer Japans moderne samfund og kultur. Desuden diskuteres der tilgangsmåder til beskæftigelse med Japans samfund og kultur samt fortolkninger af deres resultater på baggrund af konkrete eksempler fra den moderne samfundsforskning. Undervisningen foregår som holdundervisning og forudsætter aktiv deltagelse. De studerende afleverer og præsenterer 14

15 løbende mindre opgaver individuelt eller i arbejdsgrupper. Den studerende skal demonstrere grundlæggende kendskab til Japans samfund og kultur, samt til søgning af information på vestlige sprog om disse emner. Den studerende formulerer en afgrænset problemstilling indenfor det valgte emne, som udarbejdes til en skriftlig hjemmeopgave. Opgaven afleveres efter aftale med faglæreren. Der opgives et samlet pensum på 00 sider. Prøven kan efter eksaminandens valg aflægges på to måder: a) som en fri hjemmeopgave på sider i forbindelse med aktiv undervisningsdeltagelse. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: 5 ECTS-point b) som en fri hjemmeopgave på 15 sider samt en mundtlig eksamen. Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige eksamen, idet de to vægter lige meget. Mundtlig eksamen: Prøveform: Individuel. Forberedelse: Ingen. Hjælpemidler: Ingen. Varighed: Max. 30 minutter incl. censur. Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: 5 ECTS-point 44. Introduktion til Japans historie (Introduction to Japan s History) Disciplinen forbereder den studerende til at kunne danne sig et overblik over hovedlinierne i Japans historie og en indsigt i overordnede sammenhænge mellem sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold. Desuden introduceres den studerende til en række forskellige kilder og fortolkninger af udvalgte problemstillinger i Japans historie. Undervisningen foregår på hold og i arbejdsgrupper som en dialog mellem studerende og underviser. Den studerende skal kunne beskrive og analysere hovedtræk i Japans historie og kunne demonstrere evnen til at behandle en problemstilling ved at inddrage og diskutere brugen af forskellige kilder og fortolkninger. Skriftlig opgave og mundtlig prøve på baggrund af elektronisk portfolio, der udarbejdes af flere studerende sammen. Portfolien skal dokumentere progressionen i litteratursøgningen og den faktiske arbejdsfordeling mellem gruppemedlemmerne. Disciplinen afsluttes med en 15

16 skriftlig besvarelse af den endelige problemstilling og et individuelt mundtligt oplæg. Den skriftlige besvarelse kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende og skal ikke kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. Ved det mundtlige oplæg skal den studerende kunne gøre rede for alle opgavens og portfoliens dele. Hvis opgaven er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Prøveform: Fri, skriftlig opgave og fri, mundtlig prøve, individuel. En række afleveringer til fastsatte tidspunkter i løbet af semestret vil indgå i den endelige portfolio, der skal bedømmes samlet af eksaminator og censor. Censur og bedømmelse:, bestået/ikke-bestået. Vægtning: 5 ECTS-point 45. Feltrapport (Field Report) På baggrund af den indsigt, der er opnået gennem propædeutikken og disciplinerne Introduktion til Japans historie og Introduktion til Japans kultur og samfund udvikler den studerende sin praktiske sprogbeherskelse og sin forståelse af japansk kultur og samfund evt. gennem ophold i Japan. Den studerende skal demonstrere forståelse af japansk sprog, kultur og samfund og evne til at indgå i konkrete kulturmøder på grundlag af denne forståelse. Prøven består i udarbejdelse af en feltrapport på ca. 15 sider med refleksioner over sproglige, kulturelle og/eller samfundsmæssige problemstillinger i Japan eller i andre japanske miljøer. Prøveform: Individuel hjemmeopgave. Censur og bedømmelse: censur, bestået/ikke-bestået. Vægtning: 15 ECTS-points 46. Japansk emneprojekt (Japanese Project) Gennem disciplinen skal de studerende skaffe sig et solidt overblik over et bredt fagligt felt indenfor Japanstudier. Det faglige område vælges i samråd med faglæreren. Eksaminanden skal demonstrere funderet kendskab indenfor det valgte område, herunder dets væsentlige problemstillinger og faglige retninger. Desuden skal eksaminanden demonstrere sine færdigheder i at finde relevant materiale på vestlige og japanske sprog, i at arbejde metodisk og videnskabeligt indenfor et fagligt felt på baggrund af japanske kilder og sin evne til at afgrænse og systematisere sin viden Der opgives et pensum på min sider, hvoraf højst 500 sider må være fra oversigtsværker og mindst 350 og højest sider på japansk. På baggrund af dette udarbejdes der en skriftlig opgave på max. 25 sider (pr. studerende). Litteraturgrundlaget skal på forhånd godkendes af faglæreren. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med 16

17 andre studerende og skal ikke kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige prøve har form af en dialog mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i opgaven. Den studerende skal kunne gøre rede for hele opgaven, hvis denne er udarbejdet i samarbejde med andre studerende. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Prøveform: Individuel bunden prøve. Hjælpemidler: Opgaven medbringes til den mundtlige prøve. Varighed: 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: censur, 7-trinsskala. Vægtning: 15 ECTS-point Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 47. Ordningen træder i kraft 1. september ordning A-linje Japansk propædeutik 1 Japansk propædeutik 2 Introduktion til Japans Samfund Oversættelse til japansk Japan før 1868 Oversættelse fra japansk 1 Oversættelse, grammatisk analyse og kommentar Japan efter 1868 Mundtlig sprogfærdighed 2003-ordning B-linje Oversættelse til japansk Japan før 1868 Oversættelse fra japansk 1 Oversættelse, grammatisk analyse og kommentar Mundtlig sprogfærdighed Hovedområde: Mundtlig oversigtseksamen Hovedområde: Projekt Oversættelse fra japansk 2 Mundtlig sprogfærdighed II 2006-ordning Japansk I Japansk II Japansk III Japansk IV Japansk V Japansk VI Skriftlig japansk Historie eller samfund emneseminar Oversættelse fra japansk Tekstanalyse Samfund eller historie emnesemianr Mundtlig sprogfærdighed II Mundtlig sprogfærdighed III 2006-ordning Skriftlig japansk Historie eller samfund emneseminar Oversættelse fra japansk Tekstanalyse Mundtlig sprogfærdighed II Mundtlig sprogfærdighed III Forskningsoversigt Feltrapport Japansk emneprojekt Oversættelse fra japansk II Mundtlig sprogfærdighed IV 17

18 Godkendt af Dekanen august Ikrafttræden 1. september Ændring af 5 stk. 1, 11, 14, 16 stk. 2, 22, 27 stk. 2, 28 stk. 2, 29 stk. 2, 30 stk. 2 og 3, 31 stk. 2, 32 stk. 2 og 3, 35 stk. 2, 36 stk. 2 og 3, 37 stk. 2 og 3, 38 stk. 2 og 3, 39 stk. 2 og 3, 40 stk. 2 og 3, 43 stk. 2 og 3, 44 stk. 2 og 3, 45 stk. 2 og 46 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen maj Ikrafttræden 1.september

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor Film og Tv ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOGNITIV SEMIOTIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for Kognitiv Semiotik

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret december 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Retorik

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Antropologi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget museologiske studier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret juni 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for et slavisk sprog (russisk,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST OG DESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST OG DESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST OG DESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor Billedkunst og Design

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Japanstudier ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen indenfor fransk ved Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I GLOBALISERING OG UDVIKLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i forhistorisk

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsfaget

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret juni 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for russisk ved Aarhus Universitet er et

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I OMRÅDESTUDIER SPANIEN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Områdestudier

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for latin ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere