Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007."

Transkript

1 Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i gennemført et kassationsprojekt, og i forbindelse hermed blev de i administrativ henseende inaktive arkivalier udskilt til opbevaring på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. De ældste kommunale arkivalier er afleveret til Landsarkivet i Viborg. En oversigt over disse arkivalier er udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland i 1990: Thisted-arkiverne. Fortegnelse over arkiverne fra Thisted Købstad og omliggende landkommuner Det skal hertil bemærkes, at afleveringsforretningen til Landsarkivet ikke omfattede alle arkivalier. Ved saneringen i blev der fundet en del arkivalier, der tidsmæssigt stammer fra perioden før Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har udarbejdet oversigter over kommunale arkivalier fra før 1970: Thisted Kommune. BORGMESTERKONTORET. Journalsager indtil Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 1990 ØKONOMIUDVALGET Den 20. april 2007 Vores ref.: Sagsnr.: Doknr.: Thisted Kommune Rådhuset Asylgade Thisted Tlf: Fax: Mail: CVR-nr.: EAN-nr.: Personlig henvendelse: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Borgerservicecentre Mandag-onsdag Torsdag Fredag Thisted Kommune. BORGMESTERKONTORET. Sognearkivalier før Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 1990 Thisted Kommune. TEKNISK FORVALTNING. Arkivalier før Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 1992

2 Thisted Kommune. KULTUREL FORVALTNING. Journalsager indtil Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune De kommunale institutioners arkivmæssige forhold administreres af fagforvaltningerne, og det formodes, at de centrale regler har været fulgt. Ansvaret for arkivering har været hos sektionsledere, afdelingsledere, institutionsledere osv. Og hos en særlig ESDH-gruppe (ESDH = Elektronisk Sags. og DokumentHåndteringssystem), der har taget sig af arkivering af ESDH sager. Med hensyn til elektroniske arkivalier er de fælleskommunale systemer udliciteret til KMD. I hvilket omfang har de enkelte forvaltninger/afdelinger benyttet sig af ESDH? I tilknytning til dette spørgsmål ønskes en vurdering af, om der er tale om rene elektroniske sager eller sager af blandet karakter. Der findes fortsat en hel del områder uden optimal ESDH benyttelse, og der er fortsat flige af blandede sager tilbage. Gl. Hanstholm Kommune Der er foretaget aflevering til Landsarkivet for Nørrejylland af de gamle sognearkiver Der har ikke været nedsat en særlig arkivgruppe til at tage vare på overordnede arkiveringsspørgsmål. Alle forvaltninger havde frem til kommunesammenlægningen ventearkiver til uafsluttede sager, nærarkiv til afsluttede sager og fjernarkiv. Ved arkivering er 01-sager blevet arkiveret særskilt. Der er ingen elektroniske arkiver at gemme. Gl. Sydthy Kommune De ældre sognearkiver er ikke afleveret til Landsarkivet. I gl. Sydthy Kommune har der været specielle regler angående kassation af lønmateriale, hvor man har fulgt en praksis med kassation efter fem år, dog ikke for lønmodtagere født den 1. i måneden og ledere. En egentlig organisation til at varetage overordnede opgaver vedr. arkivopgaver har ikke fungeret i gl. Sydthy Kommune. Alle afdelinger på rådhuset i den gamle Sydthy Kommune har haft et nærarkiv og har anvendt fjernarkiv. (dvs. borgmesterkontoret, teknisk afdeling, socialforvaltningen, skoleforvaltningen og økonomisk afdeling). Alle afdelinger, på nær lønkontoret, har selv forestået fjernarkivering. Fjernarkivering af lønmateriale blev forestået af rådhusbetjenten, der også forestod kassationen i fjernarkivet for alle afdelinger. Personsager blev arkiveret i personnummerorden og kasseret 5 år efter død og sidste aktivitet i sagen. Dog ikke bevaringsværdige sager i henhold til kassationsreglerne. 2

3 De ansatte i de enkelte forvaltninger/afdelinger har selv varetaget arkivering af eget område. Gl. Sydthy Kommune har ingen elektroniske arkiver. Forudsætninger Instruksen skal ses i sammenhæng med kommunens administrative rutiner i forbindelse med journalisering. Instruksen gælder for rådhuset og decentrale institutioner og for alle typer af sager/dokumenter uanset opbevaringsform. Instruksen ajourføres løbende/årligt/efter behov af den faste journal- og arkivgruppe. Organisering Stabsforvaltningen er overordnet ansvarlig for journal- og arkivområdet i kommunen. Hver forvaltning/afdeling/institution udpeger en arkivansvarlig, som samtidig er ansvarlig for beskyttelse af oplysninger. De arkivansvarlige fungerer samtidig som kontaktpersoner i relation til spørgsmål om arkivering. Der nedsættes en journal- og arkivgruppe, bestående af repræsentanter fra hvert forvaltningsområde. Arkivgruppen består af de arkivansvarlige suppleret med den/de personer i hver forvaltning, der er ansvarlig for journaliseringen samt en repræsentant fra kommunens 7-arkiv. Direktionen skal udtale sig om forslag til og ændringer af arkivinstruksen. Økonomiudvalget træffer endelig beslutning. Instruksen træder i kraft ved økonomiudvalgets vedtagelse. Lovgrundlag Arkivinstruksen tager udgangspunkt i følgende lovgrundlag: Lov nr om offentlige arkiver m.v. af 17. december 2002 Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed. Bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne. Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 for så vidt angår bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april

4 Lov nr af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale Indhold Instruksen gælder for alle forvaltninger og afdelinger på rådhuset, og alle kommunens institutioner. Instruktionen gælder principielt for alle sagstyper. Journalsager (efter KL-Journalplan) arkiveres forvaltnings- og institutionsvis i journalnummerorden, og evt. årgangsopdelt i byrådsperioder. Hvis anden ordning er gældende i de enkelte forvaltninger/afdelinger udarbejdes et særskilt bilag. Øvrige sager (personsager, byggesager etc.) opbevares i de afdelinger, der har dannet sagerne. I hver forvaltning/afdeling udarbejdes en oversigt over placering og omfang af ventearkiv (til uafsluttede sager), nærarkiv (til afsluttede sager) og anvendelse af internt fjernarkiv på rådhuset (til arkivalier). Oversigten vedlægges denne arkivinstruks som bilag. En generel oversigt over arkivopbygning, arkivlokaler, og hvilke typer arkivalier der ligger hvor, vedlægges denne arkivinstruks som bilag. Sager renses ved sagsafslutning. Ved overførsel til internt fjernarkiv på rådhuset foretages den endelige sagsrensning. Sagsrensning vil sige fjernelse af overflødigt materiale, såsom dobbeltkopier, dubletter, koncepter til renskrevne breve, brochurer og lignende arbejdsmateriale. Desuden skal papirclips, elastikker og plastikomslag fjernes inden sagen arkiveres. Ved sagsafslutning af journalsager, påføres kassationsdato eller bevaringskode vha. journalplanens anvisninger af journalføreren inden henlæggelsen i nærarkiv. De arkivansvarlige vurderer kassationsfrist i tvivlstilfælde. Alle sager opbevares så vidt muligt 5 år efter afslutning i nærarkiv pga. den generelle kassationsfrist på 5 år. Herefter overføres bevaringssager samt enkelte sager med længere kassationsfrist end 5 år til rådhusets fjernarkiv eller 7-arkivet. 4

5 Institutioner opfattes som nærarkiv, og opbevarer ligeledes egne sager i 5 år før overførsel til rådhusets fjernarkiv eller 7-arkivet. Personsager arkiveres i personnummerorden i fjernarkivet. Personalesager bør samles inden fjernarkivering. Byggesager arkiveres efter ejerlav og matrikel og bevares ud af de generelle anvisninger vedr. kassation i journalplanen. Projektsager, f.eks. sager om et institutionsbyggeri, større ombygning, holdes samlet i fjernarkivet. Overførsel til fjernarkiv kan alene foretages af den arkivansvarlige eller af personer, som den arkivansvarlige bemyndiger hertil. Sager i nær- og fjernarkiv kan optages/lånes af de arkivansvarlige eller af udpegede medarbejdere med tydelig angivelse af hvem, hvornår og til hvilket formål lånet er sket. Bortfjernelse af sager til makulering sker med deltagelse af arkivansvarlig. Sager og dokumenter, som Thisted Kommune modtager fra forgængerkommuner, amt eller stat, skal fortsat kunne genfindes på grundlag af den afgivende myndigheds registreringer. Overtagne sager må som hovedregel ikke indordnes i kommunens eget arkivsystem, men der kan tages kopier til nye sager. Hvis overtagne sager og dokumenter undtagelsesvis indordnes, skal det nye sagsnummer registreres på fortegnelsen af de modtagne arkivalier. Forholdsregler ved aflevering til offentligt 7 arkiv Bevaringsværdige data fra Thisted Kommunes e-systemer bevares i systemuafhængige arkiveringsversioner og skal leve op til kravene i bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 (Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer). Udgifter til testning af arkiveringsversionen betales af den afleverende forvaltning/institution. Kommunale arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, skal afleveres til 7-arkivet. Afleveringen skal finde sted senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle slettes af den dataansvarli- 5

6 ge myndighed, jf. arkivlovens 21. Aflevering sker inden data slettes i henhold til sletningsfrister (jf. arkivlovens 21), eller når data går ud af administrativ brug (jf. bekendtgørelse nr. 342, 6). Ved aflevering af data fra systemer uden personoplysninger og øvrige papirarkivalier - som ikke er omfattet af afleveringspligten, sker udvælgelsen af arkivalier, der er gået ud af administrativ brug, i samråd med Thisted Kommunes 7 arkiv ud fra hensynet til en lokalhistorisk interesse. Afleveringen til Thisted Kommunes 7 arkiv sker efter de afleveringsbestemmelser 7 arkivet fastsætter i henhold til lovgivningen for området. Aflevering af arkivalier, der ikke indgår i normal sagsbehandling, sker i samråd med Thisted Kommunes 7 arkiv. Selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra Thisted Kommune, samt private firmaer, der varetager kommunale opgaver for Thisted Kommune, skal som en del af deres aftale med Thisted Kommune aflevere de dele af deres arkivalier, der vedrører den kommunale opgaveløsning, til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Andet Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Thisted Kommune. I sager vedrørende varetagelse af arkivmæssige hensyn og bevaring/kassation i Thisted Kommunes forvaltningsgrene og institutioner henhører Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune direkte under kommunaldirektør, borgmester og økonomiudvalg. Lederen af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune skal have en universitetsuddannelse i historie eller lignende fagligt kvalificerende uddannelse. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune er rådgivende over for Thisted Kommunes forvaltningsgrene og institutioner med hensyn til varetagelse af arkivmæssige hensyn og sikrer i et samarbejde med direktion, administrationschefer, forvaltningsgrenenes afdelingsledere og institutionsledere en betryggende opbevaring af Thisted Kommunes arkivalier og forestår bevarings- og kassationsplanlægning. 6

7 Udgifter i forbindelse med aflevering til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune til pakningsmaterialer, flyttefirma o. lign. betales af den afleverende forvaltning/institution. Forvaltningerne betaler for evt. sikkerhedsfilmning/scanning af udvalgsprotokoller ved aflevering til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Ved forvaltninger eller institutioners ophør skal bevaringsværdige arkivalier straks afleveres til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, med mindre arkivalierne overføres til anden forvaltning/institution. I så fald skal Lokalhistorisk Arkiv orienteres om dette, og der skal forinden udarbejdes en fortegnelse over de arkivalier, der overføres. Når kommunale arkivalier er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune overtager arkivet bevaringsforpligtelsen i henhold til arkivloven. Thisted Kommunes forvaltningsgrene og institutioner skal aflevere to eksemplarer af alle de publikationer, tryksager og CD-er m.v., de fremstiller eller lader fremstille, til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune til opbevaring her samt yderligere to eksemplarer, hvis der skal ske aflevering til Det Kongelige Bibliotek/Statsbiblioteket i henhold til Pligtafleveringsloven. Publikationerne skal afleveres til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune senest 1 måned efter publikationens udstedelse. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune sørger for den videre forsendelse til Det Kgl. Bibliotek. Tilsyn med forvaltningernes varetagelse af arkivmæssige hensyn Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune udsteder retningslinier for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Thisted Kommune og foranstalter regelmæssig instruktion af kommunens personale heri. Adgang til arkivmaterialet Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune drager omsorg for, at arkivets samlinger bliver ordnet og registreret på en sådan måde, at materialet kan stilles til rådighed for publikum på Lokalhistorisk Arkivs læsesal og for den kommunale administration til tjenstlig brug. Tilgængelighedsregler Arkivalier, der er skabt af Thisted Kommune, er tilgængelige i henhold til arkivlovgivningens regler. Adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier Thisted Byråd kan i konkrete tilfælde for de kommunale arkivaliers vedkommende meddele tilladelse til benyttelse af en arkivenhed eller grupper af arkivenheder inden udløbet af tilgængelighedsfristen. Byrådet har uddelegeret dispensationsmyndigheden til lederen af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. I forbindelse med ansøgning om 7

8 tilladelse skal formålet med den tilsigtede benyttelse af de oplysninger, der søges om adgang til, oplyses. Ved afgørelse af ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier kan der tages særligt hensyn til, om ansøgeren er part i en sag eller har en særlig individuel interesse i de oplysninger, der søges adgang til. En ansøgning om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt kommunalt arkivmateriale i Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune skal være besvaret inden 15 dage. En ansøgning om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, der stadig beror i forvaltningen, skal være besvaret inden 30 dage. Betaling for tjenester og ydelser Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune kan opkræve betaling for fotokopier og gengivelse af materiale i arkivets samlinger, ligesom der kan opkræves betaling for tjenester og ydelser. Bemyndigelse og ikrafttræden Økonomiudvalget godkender ændringer til nærværende vedtægt i fornødent omfang. Således vedtaget af Thisted Byråds økonomiudvalg i sit møde den 17. april Erik Hove Olesen borgmester Sv. Søndergaard Pedersen stabsdirektør 8

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Betænkning om Revision af arkivloven

Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr. 1404 Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere