Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport"

Transkript

1 Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport - Analyse af HAKL s målgruppe inden for funktionsområdet transport af varer og personer Marts 2009 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \ _administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport_endelig.doc

3 Indhold 1. Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål og afgræsning Metode og analysedesign... 6 Analysedesign... 6 Videnindsamling... 7 Jobprofilkatalog... 7 Jobfunktioner og behov for kvalificering... 8 Kvalitetssikring Brancher og jobområder Brancheområder Jobområdet - transport af varer Jobområdet - transport af personer Jobområdet - distribution af ikke-fysiske produkter Tendenser bag udviklingen af arbejdsopgaver Internationalisering af transportkæden Nye kvalitets- og ledelsessystemer IKT i logistikkæden Ny lovgivning og standarder på transportområdet Udvikling af administrative arbejdsopgaver Jobfunktioner Driftsplanlægning Disponering Spedition Koordination og driftsledelse Langtidsplanlægning Distributionsplanlægning Budgetlægning og opfølgning Kundeservice Salg Driftsoptimering og kvalitetsudvikling Øvrige administrative jobfunktioner Behov for kompetenceudvikling Efteruddannelsespraksis og erfaringer med AMU Eksisterende og fremtidige kvalifikationsbehov Konklusion Referencer og litteratur Bilag 1: Jobprofilkatalog Bilag 2: Deltagende virksomheder Gå til Profiloversigt 3

4 1. Indledning Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af et analyseprojekt om afdækning af administrative jobfunktioner og fremtidige kvalifikationsbehov for administrative medarbejdere, inden for planlægning af transport af varer og personer, samt distribution af ikke-fysiske produkter. Analysen og rapporten er udarbejdet på foranledning af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). Rapporten er udarbejdet som led i HAKL s løbende overvågning af efteruddannelsesbehov og fortsatte tilpasning af fælles kompetencebeskrivelser og AMU-mål. Rapporten præsenterer et overblik over centrale jobfunktioner i relation til administration og planlægning af transport, og den giver et billede af igangværende forandringer og udviklingstendenser, med betydning for fremtidens kvalifikationsbehov på tværs af job- og brancheområder beskrevet i de tre fælles kompetencebeskrivelser: Handel & Logistik, Spedition & Shipping, Turist & Rejse, samt distribution af ikke-fysiske produkter. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem HAKL s sekretariat og Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv. Baggrund Inden for AMU-systemet har HAKL løbende opdateret uddannelsesmålene inden for funktionsområdet transport af varer og personer, men har oplevet en reduceret efterspørgsel af tilhørende AMU-uddannelser. Området er dog underlagt store forandringer (se nedenfor), som potentielt set har betydning for kvalifikationskravene til HAKL s målgruppe. For at imødekomme ændringer i disse krav har der derfor været behov for at afdække udviklingen af jobfunktioner og kvalifikationskrav, med henblik på at imødekomme eventuelle efteruddannelsesbehov med relevante AMU-mål. I kølvandet på globaliseringen har hele logistik- og transportområdet oplevet en kæmpe vækst og forandring gennem de seneste mange år. Efterspørgslen af stadig flere og mere krævende logistiske servicer har sat pres på området for at udvikle stadig mere effektive, fleksible og intelligente logistiksystemer. I 60 erne var der en fragmenteret håndtering af indkøb, materialer, emballering, forecasting samt transport og distribution, mens der i løbet af 70 erne og 80 erne kunne spores en stadig mere integreret planlægning af logistikken. I dag har man efterhånden en total integration af planlægningen i hele logistiksystemet med fokus på Supply Chain Management, LEAN samt udvikling af stadig mere intelligente transport- og logistiksystemer. Udviklingen af et effektivt logistik- og transportsystem til at håndtere den stigende mængde forsendelser stiller store krav til planlægningen. Som følge heraf udfordres kvalifikationsbehovene til medarbejdere i planlægningsrelaterede jobfunktioner. Indeværende analyse har derfor fokus på udviklingen af disse jobfunktioner og betydningen for HAKL s målgruppe. 4

5 Udviklingen af transportområdet har i en del år forløbet sideløbende med udviklingen af nye måder at interagere. Herunder udviklingen af e-servicer og distributionen af ikke-fysiske produkter via internet og en række mobile platforme. Dette område er under hastig udvikling såvel inden for transportområdet som mere generelt i industri-, service- og oplevelsesvirksomhed. For at kunne vurdere behovet for justeringer af kompetencebeskrivelser og AMU-mål i relation til udviklingen på dette område, har analysen inddraget distribution af ikke-fysiske produkter i dets afgrænsning. Formål og afgræsning Analysen har til formål at kortlægge de administrative arbejdsfunktioner inden for transportområdet, og de heraf afledte kompetenceudviklingsbehov for virksomheder og administrativt ansatte inden for transport af varer og personer samt ikke-fysiske produkter. Analysen fokuserer på centrale planlægningsrelaterede jobfunktioner, der kan identificeres på tværs af brancheområderne. Som nævnt går analysen på tværs af en række brancheområder. En altomfattende analyse af administrative jobfunktioner inden for disse brancheområder har ikke kunnet fremstilles i analysen. De afdækkede planlægnings- og administrationsfunktioner er fokuseret på følgende områder: Planlægning, koordination og disponering af ressourcer i den daglige og/eller langsigtede planlægning af forsendelser, materiel og bemanding. Administration og udvikling af kvalitetssystemer og opfølgning på afholdt transport og fremtidig planlægning (herunder registrering, dokumentation og opfølgning i centrale logistik- og kvalitetsstyringssystemer). Kundekontakt i forbindelse med indgåelse, overholdelse og ændringer af aftaler samt kontrakter vedrørende afhentning, forsendelsesbetingelser, levering, reklamationer, forsikring, erstatning mv. Administration i forbindelse med internethandel, e-business servicer og distribution af ikkefysiske produkter. Mange af de traditionelle arbejdsområder for HAKL s målgruppe (fx regnskab, bogholderi, administration, salg og kundeservice) er allerede veldokumenterede og beskrevet i eksisterende fælles kompetencebeskrivelser (FKB) og tilhørende arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer (TAK). Derfor er disse ikke er nærmere undersøgt og præsenteret i rapporten, selvom der i mange virksomheder vil være en mere eller mindre udbredt fordeling af planlægnings- og administrationsopgaver. Andre funktionsområder i relation til produktion og drift, hvor der selvsagt også laves planlægning, er ligeledes afgrænset fra analysen, da opgaven her sjældent varetages af HAKL s målgruppe. 5

6 2. Metode og analysedesign I følgende kapitel gives en kort beskrivelse af analysens empiriske og metodiske grundlag. Analysedesign Analysen er gennemført ud fra et kvalitativt analysedesign, hvormed det er muligt at nå en nuanceret afdækning af udviklingen i jobfunktioner og tilhørende kvalifikationskrav. Designet giver ikke mulighed for en kvantitativ vurdering af volumen i målgruppen inden for de forskellige jobfunktioner og volumen på tilhørende efteruddannelsesbehov. I nedenstående skitse er analysedesignet illustreret. Den blå markering viser analysens fire hovedfaser. Den grå markering angiver aktiviteter, hvor eksperter og ressourcepersoner undervejs i forløbet har deltaget i aktiviteter til kvalitetssikring af analysen. Opstart og kortlægning Jobprofilkatalog Videnindsamling Jobfunktioner og behov for kvalificering Kvalificeringsseminar Profilseminar Arbejdsgruppe og ekspertpanel Kvalitetssikring og kvalificering Opstart og kortlægning af området er lavet efter oplæg fra HAKL i samarbejde med Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, hvor projektets omfang, fokus og metode er blevet fastlagt. Som en del af kortlægningen er relevant litteratur fra tidligere danske og internationale undersøgelser inddraget. Flere af disse er citeret i denne rapport og findes i referencelisten. Den efterfølgende bearbejdning af resultater og iværksættelse af uddannelsesrettede initiativer (fremtidig kompetenceudvikling) laves af HAKL s sekretariat på baggrund af denne rapport og empiri fra undersøgelsen. 6

7 Videnindsamling Undersøgelsens primære dataindsamling omfatter besøg hos 14 arbejdspladser med gennemgang af virksomhedernes arbejdsorganisering samt præsentation af konkrete arbejdsopgaver og planlægnings-/administrationsværktøjer. Der er i alt gennemført 29 kvalitative (face-to-face) interview fordelt på de 14 arbejdspladser. Interviewene er aftalt, så respondenter i videst muligt omfang har kunnet repræsentere centrale administrative jobfunktioner i virksomheden. Desuden indgår ledelsesrepræsentanter med ansvar for strategi, uddannelse og personale fra hver virksomhed i undersøgelsen. Virksomhedsbesøgene er suppleret med 11 telefoninterview, der har suppleret med empirisk input fra specifikke job- og brancheområder, som ikke kunne dækkes af de 14 besøg på arbejdspladser (herunder distribution af ikke-fysiske produkter, handel, sygetransport mv.). Ligeledes har telefoninterviewene haft til formål at brede undersøgelsen ud og dermed verificere undersøgelsens resultater inden for virksomhedstyper, der ikke var omfattet af virksomhedsbesøgene. Virksomhedsbesøg og interview er gennemført efter en tematisk interviewguide, hvormed det har været muligt at afdække: Organiseringen af planlægning og administrativt arbejde, samt relevante jobprofiler hos den enkelte virksomhed. Krav, dilemmaer og udviklingsbehov, der opstår i lyset af centrale udviklingstendenser i sektoren. Eksisterende og fremtidige kompetencekrav i lyset af udviklingstendenser og den konkrete udvikling af arbejdsopgaver, i relation til planlægning og administration af transport. Afdække eksisterende uddannelsesstrategier og behovet for eventuelle efteruddannelsesbehov blandt målgruppen. Udvælgelsen af respondenter er lavet i samarbejde med en personaleansvarlig leder på de respektive virksomheder, og i øvrigt i overensstemmelse med den afgrænsning og fokusering, der er præsenteret for analysen i dets formål og afgrænsninger (se kapitel 1, 3 og 4). Jobprofilkatalog Med afsæt i videnindsamlingen er der udarbejdet et jobprofilkatalog (se bilag 1), der indeholder et bredt billede af relevante jobprofiler (stillinger) inden for de udvalgte jobområder. Jobprofilerne er udarbejdet i relation til projektets formål og omfatter følgende temaer: Introduktion af arbejdsfunktioner og mulige arbejdspladser/stillinger. Eksisterende tekniske/faglige kvalifikationskrav. Eksisterende personlige og relationelle kvalifikationskrav. 7

8 Udviklingstendenser og ændringer i arbejdsopgaver med betydning for fremtidige kvalifikationskrav. Uddannelsespraksis og eventuelle behov for opkvalificering. Profilerne afspejler stillingsbetegnelser og job i relation til de interviewpersoner, der indgår i undersøgelsen. Jobfunktioner og behov for kvalificering En tværgående kvalitativ analyse af centrale jobfunktioner og tilhørende kvalifikationskrav er efterfølgende udarbejdet og præsenteret i denne rapport. Jobfunktioner er udarbejdet på tværs af virksomheder og jobområder og kan således bidrage til HAKL s arbejde med udviklingen af de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) og tilhørende arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer (TAK). Jobfunktionerne er beskrevet, så de omfatter: Eksempler på typiske arbejdsopgaver. Udvikling af arbejdsopgaver og tilhørende kvalifikationskrav. Efteruddannelsesbehov for medarbejdere i HAKL s målgruppe, der i dag varetager opgaven. Efteruddannelsesbehov for medarbejdere i HAKL s målgruppe, der i dag varetager andre jobfunktioner, men via opkvalificering kan varetage opgaven. Ved opstillingen af jobfunktioner har det været muligt at udpege centrale kvalifikationskrav og give en vurdering af, hvorvidt de er dækket af det eksisterende udbud af AMU-mål. Dette er præsenteret i konklusionen (kapitel 5). Kvalitetssikring Til kvalitetssikringen er der gjort brug af ressourcepersoner fra den foreslåede arbejdsgruppe, samt et ekspertpanel med deltagelse fra brancherne, faglige organisationer, F&U mv. Ekspertpanelet deltager i to halvdags valideringsseminarer i fase 2 og 4, samt inddrages ad hoc til at give telefoniske eller skriftlige kommentarer og input undervejs i projektet. Forud for de supplerende telefoninterview er der afholdt et arbejdsgruppemøde og et kvalificeringsseminar med ressourcepersoner, med henblik på at validere undersøgelsens foreløbige resultater. Herunder at sikre at relevante virksomheder er inddraget (bredde), og at den foreløbige interviewrunde fanger relevante nuancer og tendenser på de respektive jobfunktionsområder og brancher (dybde). Kvalificeringsseminaret har ligeledes bidraget til at kvalificere tentative konklusioner. Som afslutning på analysearbejdet er der afholdt et profilseminar, hvor deltagere i undersøgelsen, sammen med HAKL s repræsentantskab og eksterne eksperter, har kommenteret, nuanceret og 8

9 kvalificeret resultatet af forrige faser. Forud for seminaret blev der udsendt et udkast til profilseminaret, der på dagen blev diskuteret og kvalificeret gennem konstruktive input fra deltagerne. Centrale spørgsmål på profilseminaret var: Er de opstillede profiler dækkende for jobområdet? Hvor bredt funderet er de identificerede efteruddannelsesbehov (og er der givetvis volumen til at udvikle efteruddannelsesforløb)? Hvordan kan vi på baggrund af profilerne opstille de centrale jobfunktioner og tilhørende kvalifikationskrav? Som en del af bearbejdningen af denne analyse og iværksættelsen af initiativer for at sikre fremtidig kompetenceudvikling, forventes der nedsat et ekspertpanel, som kan give input og feedback på udarbejdelsen af egentlige uddannelsesmål og kompetencebeskrivelser til brug af AMU-udbydere og virksomheder. Ekspertpanelet kan ligeledes give vurderinger af den kvantitative volumen på evt. efteruddannelsesbehov. Ekspertpanelet nedsættes med dels eksperter og ressourcepersoner, der har deltaget i analysens løbende kvalitetssikring, og dels repræsentanter fra virksomheder og brancheorganisationer i transport- og logistiksektoren. 9

10 3. Brancher og jobområder Følgende kapitel beskriver analysens genstandsfelt og afgræsninger. Analysens udgangspunkt har været en bred afdækning af planlægning og administration i virksomheder inden for alle former for transport af varer og personer, samt distribution af ikke-fysiske produkter. Analysen har haft til formål at se på tværs af flere brancheområder inden for transport af varer og personer, samt distribution af ikke-fysiske produkter. Brancheområderne, der i forvejen er beskrevet i de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), dækker handel og logistik, spedition og shipping samt rejser og turisme. Desuden omfatter distributionen af ikke-fysiske produkter en række virksomheder i konvergensområdet mellem oplevelsesøkonomi samt IT- og telebranchen. Brancheområder Transport af varer og personer varetages af virksomheder inden for en række brancher og virksomheder. Jobområdet omfatter virksomheder inden for spedition og shipping, jernbanegods, flyttefirmaer, post- og kurerforsendelser, personbefordring, rejser og turisme. Virksomheder inden for disse brancher udbyder en række forskellige transportydelser, der stiller forskellige krav til planlægningen. Distributionen af ikke-fysiske produkter varetages af virksomheder inden for (interaktive) medier, og i øvrige brancher i undersøgelsen. De forskellige brancheområder, som indgår i analysen, er optegnet i en simpel matrix, der kan være med til at skabe overblik over analysens tre jobområder og tilhørende brancheområder. 10

11 Persontransport (rute) (Turist)rejser Kurer og Postale forsendelser Godstransport Mediedistribution Personbefordring Tabel 1: Jobområder Transport af personer Transport af varer og postale forsendelser Distribution af ikkefysiske produkter Vejtransport Luftfart Søfart Banetransport Elektronisk distribution E-services Figuren præsenterer de væsentligste transportydelser og transporttyper i relation til transport af varer og personer. Distribution af ikke-fysiske produkter indgår dels i figuren som et selvstændigt område for mediedistribution, og dels som tværgående område, hvor ikke-fysiske produkter leveres som e-servicer og add-ons til fysiske produkter eller transportservicer (fx track-on-track, mobiltjeneste over afgange/forsinkelser, e-ticket, o.l.) Jobområdet - transport af varer Transport af varer og personer kan foregå via vej (cykel, knallert, bil), jernbane (tog), luftveje (fly) og søveje (skib). Ofte vil mere end ét af disse transportmidler kombineres i forbindelse med en transport af varer eller personer. Typer af varetransport omfatter gods og letgods, økonomi, ekspres, national/international, eco-forsendelse, farlig gods, dyretransport mv., samt almindelige handelsvare, der transporteres mellem handelsvirksomheder og/eller internt mellem afdelinger i større industrivirksomheder (fx fødevarer). Typen af varer og transportformen er Figur 1: Administrative medarbejdere i gang med planlægning af godstransport Foto: Teknologisk Institut 11

12 afgørende for, hvilke specifikke kvalifikationskrav (herunder viden om lovgivning, produktkendskab, kundebehov mv.) administrative medarbejdere påkræves i jobbet. De centrale administrative jobfunktioner i relation til planlægning af transport varetages i stort omfang i centrale planlægningsafdelinger, men der er også knyttet administrative og planlægningsrelaterede opgaver i salgs- og serviceafdelinger, kørselsafdelinger eller terminaler (lagerterminaler, stationer, lufthavne, banegårde, havne, omlasteterminaler, godsterminaler mv.). En væsentlig del af planlægningen og administrationen på disse områder vedrører planlægning af bemanding og materiel. Jobområdet - transport af personer Transport af personer omfatter personbefordring (taxi og buskørsel ved bestilling, syge samt handicaptransporter), persontransport (fly, tog, færge og bustransport ved faste ruteplaner) samt øvrige (turist)rejser (forudbestilte/fleksible afrejser og evt. kombinerede transportmidler). Ved hver enkel type transport kræves særlig viden om kundebehov, økonomi samt regler for sendelser. Også ved transport af personer ses en væsentlig del af de centrale administrative jobfunktioner i relation til planlægning i centrale planlægnings- og koordineringsafdelinger. Figur 2: Afgangstider for tog på kystbanen Kilde: Jobområdet - distribution af ikke-fysiske produkter Distribution af ikke-fysiske produkter (eller elektronisk distribution af information og servicer) er ikke afgrænset til en bestemt branche eller sektor 1. Det er et jobområde, der er tæt knyttet til udviklingen af internethandel, e-business servicer og IT-baserede servicer. Forretningsområder, der ofte fungerer som add-ons til øvrig handel med fysiske produkter og servicer (herunder transportservicer). Det er således et område, der vedrører stort set alle virksomheder og brancher i dag. Der findes enkelte virksomheder, der har specialiseret sig i udviklingen af IT-baserede servicer eksempelvis inden for digital TV, internettjenester og mobile tjenester (fx nyheder, underholdning, information og vejledning mv.). De generelle udviklingstendenser på området er blandt andet afdækket og beskrevet i det teknologiske fremsyn for mobil og trådløs kommunikation, udarbejdet af Teknologisk Institut for Videnskabsministeriet i Der er endnu ikke udarbejdet selvstændige analyser af 1 Se 2 Se 12

13 kvalifikationsbehovene for HAKL s målgruppe på området. Produktionen af digitalt indhold (og ikke-fysiske produkter) er i et vist omfang dækket via eksisterende AMU-mål vedrørende digital kommunikation, formidling og integration af medier 3, mens planlægning og administration i forbindelse med distributionen endnu ikke er veldokumenteret. Inden for distributionen af ikke-fysiske produkter har analysen set på IT-relaterede jobfunktioner fra to perspektiver. Dels er nogle af analysens øvrige virksomheder inden for handel, logistik, spedition, shipping og turisme blevet adspurgt om udviklingen af arbejdsopgaver i forbindelse med e-business og andre elektroniske servicer. E-business løsninger er de senere år blevet udbredt inden for hele transport- og logistiksektoren og ikke mindst for postale forsendelser (se TUR 2008). Ligeledes er distributionen af information via mobile servicer (mobile content) inden for fx turistbranchen under udvikling (se VTU 2007). Figur 3: Distribution af medieindhold på Kilde: DR/Foto: Ulla Voigt Dels har analysen tentativt set på mulige jobfunktioner og kompetencekrav hos virksomheder, der arbejder med IT-baserede servicer, distribution af information, video, musik, oplevelser mv. (også IT-indholdsudbydere). Blandt disse virksomheder er analysen afgrænset til jobfunktioner og jobprofiler, der arbejder med planlægning og administration i direkte forbindelse med selve distributionen. Distribution af ikke-fysiske produkter er medtaget i analysen for at se, om der er arbejdsopgaver og kompetencebehov, der er tværgående i forhold til de øvrige jobområder inden for transport- og logistiksektoren. Ligeledes for at give en vurdering af, hvorvidt medarbejdere i HAKL s målgruppe varetager disse opgaver. Af ressourcehensyn er afdækningen af området dog afgrænset til nogle få besøg og telefoninterview med det formål at få en indikation af, om der er behov for yderligere og mere grundige analyser på området. 3 Se AMU-mål 45853, 43897, samt FKB 2609, 2613 på 13

14 4. Tendenser bag udviklingen af arbejdsopgaver I dette kapitel præsenteres centrale udviklingstendenser og udviklingen af de administrative og planlægningsrelaterede opgaver på tværs af handel, logistik, shipping, spedition, rejse og turisme. De nævnte udviklingstendenser er identificeret i litteraturen og valideret via virksomhedsbesøg og seminardage, som værende af betydning for indholdet af arbejdsopgaver, kvalifikationskrav og efteruddannelsesbehov blandt medarbejdere inden for planlægning og administration af varer og personer. Internationalisering af transportkæden I kølvandet på globaliseringen følger også udbredelsen af store globale handels-, logistik- og speditionsvirksomheder, og en række nye globale forretningsmodeller etableres gennem opkøb, fusioner, partnerskaber og samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for planlægningen af forsendelser. Planlægnings- og administrationsarbejdet udvikles dermed inden for de organisatoriske rammer af internationale virksomheder eller samarbejder, og det stiller krav til medarbejdere om gode sprogkundskaber og tilpasning af udenlandske virksomhedskulturer. Figur 4: Billedet viser et koreansk cargoselskab i samarbejde med et dansk fragtfirma og skandinavisk handlingsselskab i Københavns lufthavn. Kilde: Den internationale samhandel og kommunikation skaber et behov for planlægning, der kan koordinere transport på tværs af land, søvej og luftfart imellem lande, regioner og handelssamarbejder over hele verden. Det stiller stigende krav om at kunne arbejde på tværs af forskellige sprog, kulturer og handelsregler (fx toldregler). 14

15 Den stigende transport af varer og personer har afstedkommet indgåelse af en række internationale aftaler og mål for at reducere emissioner på transportområdet. Derudover har det skabt en stadig stigende efterspørgsel på olie (hvilket de seneste år har medført markante prisstigninger på olie, diesel og benzin). Disse udviklingstendenser sætter pres på den eksisterende transportinfrastruktur og afstedkommer løbende ændringer af teknologi til såvel transport, som til understøttelse af en effektiv logistikplanlægning. Den stigende internationalisering får også betydning for planlægning i relation til overenskomster og regler for arbejdstider og arbejdsforhold. Flere virksomheder inden for fx lastvogns- og banegodstrafik oplever en øget mængde af internationale transporter (fx mellem Tyskland, Danmark og Sverige), hvor medarbejderne (og materiel) i højere grad end tidligere følger transporter over grænserne. Dette ses blandt andet hos multinationale transportvirksomheder. Inden for luftfarten har danske medarbejdere arbejdet internationalt i mange år, men i fremtiden forventes det, at medarbejdere fra flere nationaliteter arbejder sammen på internationale ruter. Eksempelvis som i SAS s ansættelse af kinesiske stewardesser på deres kinesiske og interkontinentale ruter. Inden for jernbanetrafikken er godstrafikken blevet samlet i internationale virksomheder (fx DB Schenker), der opererer i flere europæiske lande, mens også DSB s øresundsforbindelse beskæftiger medarbejdere på tværs af Øresund. Dette stiller krav til planlæggere om at kende (ikke blot danske overenskomster og regler for arbejdsmiljø), men også udenlandske aftaler og regler. Nye kvalitets- og ledelsessystemer Organiseringen af hele den logistiske leverancekæde er de senere år undergået forandringer som effekt af nye organisations- og ledelsesstrategier - og i særlig grad af Supply Chain Management, Just-In-Time, LEAN-principperne samt systemer til opfølgning på kvalitet. Kvalitetssystemer udbygges i takt med løbende krav, dels om effektivitet internt hos transportvirksomheder, dels om at leve op til leverings- og servicemål over for kunder, og dels om en række kvalitetsparametre (fx temperatur som i figur 1), der relaterer sig til produktet, som fragtes. Sådanne specifikke kvalitetsparametre mangfoldiggøres i dag i takt med, at udbuddet af differentierede transportydelser øges, og lovgivningen og standarder for transporterne fastsættes (fx eco-transporter, dyretransporter, transport af laboratorieprøver o.l., ekspresforsendelser mv.). Ligeledes inden for persontransport, hvor virksomhederne inden for såvel bus, jernbane som luftfart i dag oplever store udfordringer med at omstille sig til passagernes ændrede behov og transportvaner. 15

16 Organisationerne er trimmet og effektiviseret, arbejdsfunktioner deles, og jobprofilerne bliver i højere grad specialiseret. Ændringerne i virksomhederne skal ses i sammenhæng med - og som logistiske konsekvenser af - en større konkurrence på pris. Priskonkurrencen skyldes både liberaliseringer, bedre muligheder for logistikstyring med IKT, samt udviklingen af smallere og mindre kompetencekrævende job som effekt af konkurrencen på arbejdskraft og en større medarbejderomsætning. Omvendt stiller de nye organisatoriske strukturer og ledelsesprincipper høje krav til planlægningen og kvalitetsstyringen af leverancer i systemet. En anden konsekvens af mere strømlinede logistikvirksomheder og særligt de udenlandske virksomheder med afdelinger i Danmark er, at selve transporten outsources til eksterne vognmænd. Dette betyder, at Figur 5: Et eksempel på et IT-system, som anvendes i transportvirksomhedernes kvalitetssystem. Billedet viser et screendump fra et transport-log system, hvor temperaturmålinger (fx af fødevare eller laboratorieprøver) under en given transport opsamles og dokumenteres. Kilde: ICU Scandinavia virksomheden, der planlægger og styrer logistikken, uddelegerer planlægning af mandskab og i et vist omfang også materiel. Dette mindsker arbejde med at lave fx bemandingsplaner og hele personaleadministrationen vedrørende løn, kontrakter, ferieplanlægning og afløsere i forbindelse med sygdom o.l. Omvendt opstår der et større behov for opfølgning på kontrakter, fakturering, regnskaber mv. i relationen til vognmænd. IKT i logistikkæden Informationsflowet i hele logistikkæden mellem leverandører, speditører, vognmænd, producenter, grossister og kunder er markant stigende. Informationsflowet administreres og anvendes i planlægningen af transport og distribution med understøttelse af IT-systemer. For planlæggere betyder dette, at IT-systemer og IT-redskaber i stigende grad skal kunne håndteres i såvel planlægning og kvalitetssikring af forsendelser som i kommunikationen med kunder og leverandører. 16

17 Udviklingen af integrerede kvalitetsstyringssystemer og track-and-trace systemer (herunder stregkoder, sensorbaserede logsystemer og RadioFrekvensIDentifikation) skaber mulighed for elektronisk overvågning af enhver forsendelse, og muliggør kvalitetssikring og sporbarhed gennem hele logistiksystemet også internationalt. Denne mulighed er blevet et centralt konkurrenceparameter for logistikvirksomheder i dag, og det stilles ofte som krav fra kunder, der ønsker løbende at kunne følge og dokumentere en forsendelse gennem logistiksystemet. Sådanne IT-systemer giver adgang til (real-tidsbaseret) data om forsendelser og skaber nye muligheder for planlæggere til at overvåge transporter og lave Figur 5: Figuren viser en e-business service, hvor kunden online kan beregne miljøbelastning på en given transport ved valg af destinationer, transportform og vægt. Kilde: fremadrettede prognoser på transportmængder mv. Ligeledes giver det nye muligheder for administrative medarbejdere at lave udtræk på kvalitetsdata og dokumentation til intern ledelse, kunder og myndigheder. Track-and-trace systemer udvikles i sammenhæng med en række øvrige e- business løsninger for bestilling, fakturering og andre WEB-baserede servicer (se et eksempel i figuren), hvormed en stor del af kommunikationen med kunder foregår via internettet. Administrationen lettes hermed, fordi det automatiseres i systemerne. Ny lovgivning og standarder på transportområdet Hele transportområdet er i dag, og vil også i fremtiden, blive reguleret med lovgivning og standarder inden for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. I dag ser vi allerede, at planlægning af transporter i høj grad tager hensyn til miljø og CO 2 -udslip i sammenhæng med driftsoptimering og økonomi. I Danmark er der ligesom i Sverige og andre lande startet forsøg med et 22 meter vogntog som middel til at skabe CO 2 -besparelser ved godstransport. Dette får stor betydning for planlægningen og hele logistikken. Blandt andet ved ruteplanlægning, hvor der skal tilrettelægges efter, hvor disse vogntog kan komme frem på vejnettet. I mange lande og byer indføres kørselsafgifter og miljøzoner, der bør tages højde for i planlægningen af transporter. Større dele af transportområdet har hidtil været undladt EU s CO 2 -kvotesystem og lignende miljøregulering, men der er fokus på området blandt virksomhederne, og det er tvivlsomt, om området slipper for yderligere stramninger, som kan få betydning for dokumentation, planlægning og lignende opgaver. 17

18 I relation til disse tiltag kan også nævnes lovgivning og regler vedrørende dyrevelfærd, der også stiller en række skærpede krav til planlægningen og dokumentationen af transporter. Figur 7: Billedet viser et af de nye lange modulvogntog, som er blevet tilladt i Danmark på forsøgsbasis med inspiration fra udlandet. Vogntogene giver nye muligheder for planlæggere, men også en række udfordringer i planlægningen i forhold til, hvorvidt de nye vogntog kan anvendes med en eksisterende infrastruktur i Danmark. Foto: Per Daugaard (www.dtl-dk.dk ) Der er ligeledes er større fokus på arbejdsmiljøet på området ikke mindst i lyset af de senere års mangel på arbejdskraft. Arbejdsmiljøarbejdet stiller krav til administrative medarbejdere, som i dag indgår i det praktiske og administrative arbejde med udarbejdelsen af APV, medarbejdertilfredshedsundersøgelser o.l. I den forbindelse er det vigtigt hele tiden at være opdateret på lovgivningen, overenskomstregler, personalejura o.l. For mange virksomheder rækker dette vidensbehov ud over Danmarks grænser, fordi transportplanlægning er international, og der gøres brug af chauffører, togfører o.l. fra flere lande. Lovgivning omkring sikkerhed er også i udvikling. Senest med EU-direktivet vedrørende certificering i kørselssikkerhed, som godt nok er rettet mod chauffører, men også stiller krav til administrationen af efteruddannelser og sikring af korrekte certifikater for vikarer og eksterne vognmænd, chauffører, togfører o.l. Standarder og lovgivning vedrørende tyveri, røveri og terror er også under udvikling i de fleste brancher. Herunder opstilling af standarder for beredskab og sikkerhed i relation til IT- samt telelovning, standarder og tiltag på brancheniveau. Også disse områder stiller krav til planlæggere og administrative medarbejdere, fordi de i dag skal kunne planlægge efter og dokumentere, at transport af varer, personer og ikke-fysiske produkter er transporteret og distribueret efter gældende lovgivning. 18

19 Udvikling af administrative arbejdsopgaver I det følgende præsenteres de mest centrale udviklingstendenser i opgaver, der varetages af HAKL s målgruppe inden for transport af varer og personer, samt distribution af ikke-fysiske produkter. Transport af varer og personer Udviklingen af arbejdsopgaver for administrative medarbejdere inden for transport- og logistiksektoren samt rejsesektoren følger i det store hele en generel tendens inden for det merkantile arbejdsområde, hvor traditionelle opgaver som renskrivning, indtastning o.l. fylder mindre (Teknologisk Institut 2005, 2007). På grund af stadig stigende anvendelse af administrative IT-systemer, e-business løsninger til salg, kundeservice, fakturering (internet og ekstranet) mv., samt anvendelsen af nye scannere, RFID, sensorteknologi mv. til at lave elektroniske registreringer gennem hele logistikkæden, mindskes manuelt arbejde som indtastning, almindelige kundehenvendelser, udarbejdelsen af fakturaer, dokumentation til ledelse, myndigheder og kunder o.l. Den mere udbredte brug af eksterne vognmænd inden for transport- og logistiksektoren mindsker arbejdet med personaleplanlægning og personaleadministration fx blandt disponenter, planlægningsmedarbejdere o.l. Planlægning og administration bliver stadig mere kompleks pga. stigende krav om fleksible og kundetilpasset transporter, mere international transport, international regulering af arbejdsmarkedet, sikkerhed og toldregler mv., samt international konkurrence af udenlandske virksomheder i Danmark. Planlægning kan ikke lægges i 100 % faste rammer langt ud i fremtiden, men må være fleksibel i forhold til en række forhold. Det kan være ændrede kundebehov eller nye kunder. Ligeledes har man brug for i højere grad at orientere sig internationalt om kommende ændringer af regler på told, sikkerhed eller arbejds- og overenskomstrelaterede ændringer i de lande, man samarbejder med eller planlægger transport til, for at kunne få praktiske og økonomiske hensyn sikret i planlægningen. Nye forretnings- og ledelseskoncepter skaber, sammen med stigende krav om dokumentation til myndigheder og kunder, et stigende behov for udvikling af kvalitetssystemer. I lyset af, at det manuelle administrationsarbejde mindskes, og planlægningsarbejdet i stigende grad også bliver mere afhængig af kvalitetsrelaterede data og viden fra hele logistikkæden, er der i undersøgelsen identificeret en række nye opgaver blandt planlægningsmedarbejdere, som relaterer sig til udviklingen af nye arbejdsprocedurer og kvalitetssystemer. Arbejdsopgaverne fremstår ofte som mindre udviklingsprojekter med planlægningsmedarbejderen som projektleder. Det kan eksempelvis være et udviklingsprojekt om at udarbejde et system samt procedurer til bedre registrering og mindsket svind af paller for transporter i EU. Virksomheden er i dette tilfælde en verdensomspændende pakke- og kurervirksomhed. Et andet eksempel kan være at udvikle virksomhedens IT-system med henblik på at sikre korrekte data vedrørende kundenumre i ordre- og fakturamoduler (sikring af datasikkerhed). Udviklings- og kvalitetsarbejdet kan selvsagt være placeret i selvstændige kvalitetsafdelinger. Der er dog ved flere virksomhedsbesøg identificeret 19

20 medarbejdere i planlægningsfunktioner, der i højere grad varetager disse opgaver. På baggrund heraf har vi i kapitel 5 opstillet en jobprofil på fremtidens udviklings- og kvalitetsmedarbejder. Distribution af ikke-fysiske produkter Der er ingen tvivl om, at transport- og logistiksektoren, og ikke mindst rejsesektoren, i stort omfang anvender nye e-business løsninger såvel via internettet som med trådløse servicer (se figuren for et eksempel fra Københavns lufthavn). Den generelle erfaring fra henvendelser til virksomheder, der arbejder direkte med IT-baserede servicer, viser at: Kun få personer er involveret i selve distributionen og planlægningen heraf, da kundeservice, køb, distribution og fakturering foregår automatisk via interaktive ITsystemer. De medarbejdere, der arbejder i jobområdet har en akademisk baggrund inden for IT og/eller journalistik/kommunikation. Erfaringen fra de øvrige virksomheder viser ligeledes, at e-business løsninger er med til at mindske de administrative og planlægningsrelaterede opgaver, da data fødes direkte i de systemer, hvorfra data til planlægningen hentes. De opgaver, som varetages af HAKL s målgruppe, begrænser sig til web-administration som oftest foretages i standardiserede administrationssystemer dvs. primært up-loads og mindre layoutudvikling på eksisterende hjemmesider. Der vurderes på den baggrund ikke at være tværgående arbejdsopgaver og samstemmende kompetencekrav mellem de to Figur 8: Mobil informationstjeneste om ankomstog afgangstider mv. i Københavns Lufthavn. Kilde: jobområder. Ligeledes vurderes der ikke at være en betragtelig gruppe af medarbejdere inden for HAKL s målgruppe beskæftiget inden for området på nuværende tidspunkt. 20

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport - Analyse af HAKL s målgruppe inden for funktionsområdet transport af varer og personer Marts 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut,

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Rapport December 2005 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren - Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog August 2008 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren - Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog August 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Formål...3 2. Metode og projektdesign...4

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere