HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget Sektor Undervisning 594,806 6, , ,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8, , ,241-11,301 Sektor Det specialiserede 188,347 34, , ,603-0,136 område Sektor Faglig udvikling og 29,612-1,459 28,153 28,295 0,142 konsultativ praksis Udvalget i alt 1.054,010 47, , ,833-5,618 (- er lig mindreforbrug) Overførsel fra 2014 til ,767 Tillægsbevillingsoversigt - udvalgsniveau Tillægsbevillinger/omplaceringer i 2014 drift Mio. kr. Forlods bevillingsændring imellem budget 2014 og ,686 Overførsel fra budget 2013 til budget ,909 Overførelse af tomgangsudgifter til EXIT-strategi -138 Barselsudligningsordningen -7,283 Tillægsbevillinger givet ved økonomirapport 3 10,317 Tillægsbevillinger givet ved økonomirapport 1 18,744 Midtvejsregulering Lønbudget overført fra FKU 318 Samlede bevillinger 47,441 Idegrundlag og vision og forvaltningsområdet løser de service-, myndigheds- og igangsætningsopgaver, som følger af den til enhver tid gældende lovgivning og de formulerede kommunale politikker og rammer. I 2014 var der på udvalgets område særligt fokus på implementeringen af folkeskolereformen og ny fritidsmodel, samt gennemførelse af Udviklingsplanen på Det specialiserede Område. Implementeringen af folkeskolereformen omfattede ændringer i tilrettelæggelsen af dagligdagen og undervisningen på de enkelte skoler, men også ændringer i rammerne for undervisningen i Hjørring 1

2 Kommune. En væsentlig del af forberedelsen af folkeskolereformen var således knyttet sammen med fastlæggelsen af nye skolepolitiske mål i Hjørring Kommune. De skolepolitike mål for Hjørring Kommune understøtter de nationale mål for folkeskolen og sætter retning for skolernes arbejde. Konkret er målene, at: Eleverne trives i en attraktiv skoledag. Skolens medarbejdere løser arbejdsopgaven i dynamiske team. Elevernes læringsudbytte er styrende for skoledagens tilrettelæggelse, mål og indhold. Den åbne skole styrker elevernes læringsudbytte og trivsel. Ledelsen sætter tydelig retning for skolens udvikling. Sammen med implementeringen af folkeskolereformen blev der med den nye fritidsmodel fokuseret på sammenhængen mellem skoledag og fritidstilbud for de mindste elever. Fritidsmodellen omfattede dels indførelse af frivillig undervisning og dels en omlægning fra SFO til fritidsordninger for de mindste elever. Fritidsordningerne blev etableret i tæt samspil mellem dagtilbud og skolerne, og der vil fortsat i de kommende år blive arbejdet med udvikling og tilpasning af tilbuddet. Fritidstilbuddet havde i 2014 en tilslutning på ca elever, hvilket er ca. dobbelt så mange som forudsat, da tilbuddet blev tilrettelagt. Implementeringen af folkeskolereformen og fritidstilbuddet blev udover de nationale rammer tilrettelagt, så intentionerne med Fælles Ansvar var indarbejdet i den måde, som folkeskolereformen blev implementeret på i Hjørring Kommune. Der blev således fortsat i 2014 arbejdet med realisering af Fælles Ansvar-strategierne gennem distriktssamarbejder og aktiviteter på skoler og på dagtilbudsområdet. Aktiviteterne har været fokuseret på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar, der løftes gennem fire strategiske indsatsområder: Tværfagligt distrikssamarbejde Overgange og brobygning Fælles ramme for pædagogisk analyse Økonomi, ledelse og organisering Med Fælles Ansvar fastholdes de styrkede indsatser i forhold til tværfagligt samarbejde med henblik på at fremme helhedsorientering og fokus på rettidige indsatser og gode overgange for børn og familier. På den del af Fælles Ansvar, der er forbundet med realisering af Udviklingsplanen på Det specialiserede Område blev der i 2014 arbejdet med udvikling af nye rammer for sagsbehandlingen på børne- og familieområdet. De nye rammer består af idealprocesser og et nyt administrationsgrundlag, der afsluttes i starten af

3 Økonomisk redegørelse: Det vedtagne budget var 1.054,010 mio. kr. for hele Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område. Forbruget blev 1.095,833 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og genbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 47,441 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 5,618 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 7,767 mio. kr. til budget 2015, mens -2,149 mio. kr. udlignes med kassen. Bevillingsændringerne på Udvalget har primært været rettet mod overførsler fra 2013 samt teknisk flyt af budget til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse fra arbejdsmarkedsområdet. Derudover er der indenfor Udvalgsområdet foretaget en række omplaceringer mellem Sektorerne som følge af implementering af den nye folkeskolereform samt handleplan for budgetudfordring på Det Specialiserede Område. Økonomi og folkeskolereform Udvalgets primære fokus på det økonomiske område har i 2014 været tilpasning af økonomien på skoler, specialklasser samt fritidsområdet som følge af den nye folkeskolereform, der trådte i kraft d 1. august Den økonomiske tilretning skulle sikre skolernes mulighed for at honorere nye tiltag. De mest markante var: Et højere timetal i skolerne Etablering af den understøttende undervisning Etablering af en ny fritidsmodel med frivillig undervisning samt tilbud tidlig morgen samt sen eftermiddag i regi af Fritidsordninger Etablering af et revideret undervisnings- og fritidstilbud på specialundervisningsområdet På den baggrund blev der på skoleområdet udarbejdet ny budgettildelingsmodel samt reviderede modeller for tildeling af ressourcer til fritidstilbuddene. Implementeringen af folkeskolereformen medførte, at skolernes rammer fra 1. august blev ændret som følge af den nye budgettildelingsmodel, samt at skolerne har fået en anden planlægningsopgave i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden for det pædagogiske personale. Dette har dog haft den betydning, at der i budgetåret har været usikkerhed omkring økonomien og herunder opfølgningen. Regnskabet for skolerne viser da også, at skolerne har stået overfor en ny opgave i forhold til både lønopfølgning samt tilpasning af personaleressourcen på institutionerne som følge af nye arbejdstidsregler samt ny organisering af både undervisningen samt fritidstilbud og samlet set kommer skolerne ud af 2014 med et samlet merforbrug på ca. 18 mio. kr. Merudgifterne overføres til 2015 og der vil på skolevæsensniveau blive udarbejdet handleplan for en samlet håndtering af merudgifterne set i lyset af, at den ændrede struktur, der pr. 1. august 2015 implementeres på området. I den forbindelse overføres uforbrugte midler fra 2014 på samlet 6 mio. kr. til formålet. Midlerne bliver konkret udmøntet på skolerne i forbindelse med udmøntning af handleplanen. 3

4 Omstilling på det specialiserede område samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse I 2014 har det specialiserede børneområde fortsat været i en omstillingsproces, hvilket har præget den økonomiske situation samt den økonomiske styring. Der har i 2014 været igangsat initiativer med henblik på nedbringelse af udgiftsniveauet på Det Specialiserede Område for at imødekomme en vedtaget budgetforudsætning om, at udgiftsniveauet på især anbringelsesområderne i 2014 skulle reduceres i forhold til Initiativerne har bl.a. vedrørt den beskrivelse af serviceniveau samt vederlagsfastsættelse på plejefamilieområdet, der er sket som del af arbejdet med det nye administrationsgrundlag. Derudover har der været fokus på anbringelsesformen og afslutning af igangværende sager og herunder revurdering af igangsatte foranstaltninger. For at følge op på de forskellige initiativer blev der iværksat månedlige økonomiopfølgninger på ledelsesniveau. Initiativerne har ikke haft den fornødne gennemslagskraft på økonomien i 2014 og området viste ved økonomirapport 3 et samlet merforbrug på anbringelsesområder på 9,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget var specielt, at der på døgnanbringelsesområderne viste sig en nettotilgang på 3 helårsanbringelser i forhold til budgetforudsætningerne til en gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. årligt. Derudover viste især plejefamilieområdet en opdrift med 19 helårsanbringelser i forhold til budgetforudsætningerne. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse var i 2014 et særskilt opmærksomhedspunkt. Både i 2013 og 2014 har der i arbejdet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse været fokus på at sikre en langsigtet økonomisk balance på området. Med regnskabet for 2014 ser det ud til, at udgiftsniveauet har stabiliseret sig og der ses ikke samme udgiftsstigninger som tidligere år. Imidlertid har det ikke været muligt at imødekomme en budgetforudsætning om nedbringelse af udgiftsniveauet med ca. 3 mio. kr. i forhold til tidligere år. Tilsammen viste det specialiserede område samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ved opfølgningen i forbindelse med økonomirapport 3 en merudgift på ca. 12,7 mio. kr. Børne, Skole og Uddannelsesudvalget udarbejdede derfor økonomisk handleplan, der indebar, at ca. 3 mio. kr. af merudgiften blev finansieret via mindreudgifter til betaling af privatskoler og efterskoler. Den resterede manko på 9,7 mio. kr. finansierede Byrådet via tillægsbevilling. Der henvises i øvrigt til den økonomiske redegørelse under behandlingen af de respektive sektorer. 4

5 Sektor Undervisning Serviceområder (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2014 omplaceringer Budget Skoler 410,782 15, , ,277 5,586 SFO 48,318-15,992 32,326 33,256 0,930 Specialundervisning 63,381 7,452 70,924 70,480-0,444 Ungdomsskoler 11,489 0,895 12,384 11,738-0,646 Musik 8,206 0,684 8,890 9,191 0,300 Privatskoler og efterskoler 52,630-2,828 49,801 49,752 0,049 Sektoren i alt 594,806 6, , ,694 5,677 (- er lig mindreforbrug) Bevillingsoversigt for Sektoren Budgetregulering mellem budget 2014 og budget ,778 Overførsel fra ,883 Tomgangsudgifter til EXIT -0,097 Barselsudligningsordningen -4,657 Overførsel til Det Specialiserede Område -3,047 Elevtalsregulering FO til dagtilbud -1,333 Energibesparende foranstaltninger -0,442 Implementering folkeskolereform overførsel til dagtilbud -7,750 Midtvejsregulering 0,558 Lønbudget overført fra Fritid og Kultur 0,318 Samlede bevillinger 6,211 Sektorens opgaver Sektoren omfatter al undervisning i henhold til følgende lovgivning: Lov om folkeskolen Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Lov om ungdomsskolen Lov om musik (musikskoler og MGK) Skolefritidsordninger i både normal- og specialklasser efter folkeskoleloven 5

6 Økonomisk redegørelse Det vedtagne budget var 594,806 mio. kr. for hele undervisningsområdet. Forbruget blev 606,694 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger, genbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 6,211 mio. kr. Merforbruget er herefter 5,677 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres på Sektor Undervisning merudgifter for 1,520 mio. kr. til Bevillingsændringerne på Sektoren skal primært ses i lyset af implementeringen af folkeskolereformen. I skoleåret 2013/2014 havde folkeskolen elever mens elevtallet for skoleåret 2014/2015 ligger på elever fordelt på 9 skoler samt 10.klasser på Hjørring Ungdomscenter. Her udover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud, hvor der i skoleåret 2013/2014 gik 276 elever, mens elevtallet i skoleåret 2014/2015 er 259 elever. Som det fremgår viser området fortsat en nedgang i det generelle elevtal på det almene område samt en lavere henvisningsgrad til specialundervisning som led i den inklusionsstrategi, der også i 2014 er arbejdet med. I forbindelse med regnskabsafslutningen ses følgende væsentlige afvigelser: Decentralt overskud ved økonomirapport 3 teknisk overført til 2015 Ved økonomirapport 3 var forventningen, at de decentrale institutioner på sektor undervisning samlet ville få et underskud på 9,523 mio. kr. Det forventede underskud blev i forbindelse med Byrådets behandling af økonomirapporten teknisk overført til Budgetrammen blev derfor i 2014 opusteret med de 9,523 mio. kr., til finansiering af de forventede merudgifter, mens rammen for 2015 er nedjusteret med samme beløb. Reguleringen skete centralt, således at reguleringen ikke påvirkede institutionernes endelige regnskabsresultat og de 9,523 mio. kr. placeret i 2014 skal derfor overføres til 2015 og udlignes. IT-området På IT-området viser regnskabet et overskud på 0,435 mio. kr. Overskuddet skyldes regnskabsmæssige forskydninger i forhold til bogføring mellem 2014 og Decentralt merforbrug På de decentrale institutioner viser det endelige regnskab et underskud på ca. 18 mio. kr. Underskuddet udgør 3,61 % af det samlede budget for institutionerne. En række institutioner har overskredet den definerede overførelsesadgang på merforbrug på maksimalt 3 % af budgettet. Merforbruget på de 18 mio. kr. overføres til 2015 på de enkelte institutioner og der udarbejdes på skolevæsensniveau en samlet handleplan for afvikling af merforbruget. 6

7 Skoleteaterordning og kompetenceudvikling På konti for skoleteaterordning samt kompetenceudvikling ses et overskud på 0,582 mio. kr. På skoleteaterordning skyldes overskuddet registrering af refusion fra kulturstyrelsen i 2014, der dog både vedrører 2014 og Overskuddet på kompetenceudvikling skyldes forskydninger i forhold til opstart af udviklingstiltag. Overskud på de nævnte områder overføres til Øvrige afvigelser Afvigelser på øvrige kontoområder på 2,066 mio. kr. vedrører primært overskud på mellemkommunal afregning bl.a. som følge af ændrede regler for momsafløftning samt elevtilpasning på special-sfo området. Da der er tale om mindreaktivitet i forhold til budgetforudsætningerne bliver midlerne ikke overført til de specifikke kontoområder i Midlerne omprioriteres i stedet til den handleplan, der udarbejdes for håndtering af det decentrale merforbrug på skolerne set i lyset af den nye skolestruktur, der træder i kraft 1. august Hvad nåede vi i 2014: Der henvises til beskrivelsen på udvalgsniveau 7

8 Sektor Dagtilbud Serviceområder (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2014 omplaceringer Budget Fælles formål dagtilbud 46,498-1,302 45,196 42,725-2,470 Dagplejen 60,597-4,512 56,085 53,277-2,808 Daginstitutioner og klubber 116,575 14, , ,978-6,697 Særlige dagtilbud 5,254 0,012 5,266 4,824-0,442 Tilskud til puljeordninger 12,320 0,00 12,320 13,437 1,117 Sektoren i alt 241,244 8, , ,241-11,301 (- er lig mindreforbrug) Bevillingsskema for Sektoren (mio. kr.) Budgetregulering mellem 2014 og ,092 Overførsel fra ,125 Tomgang til EXIT-ejendom -0,041 Barselsudligningsordning -2,176 Elevtalsregulering FO fra Sektor Undervisning 1,333 Energibesparende foranstaltninger -0,029 Implementering folkeskolereform vedr. etablering af FO pr. 1. august ,848 Midtvejsregulering 0,330 Samlede bevillinger 8,298 Sektorens opgaver: Sektoren omfatter kommunens tilbud om vuggestue, dagpleje og dagtilbud efter dagtilbudsloven og specialtilbud efter serviceloven. Økonomisk redegørelse: Det vedtagne budget var 241,244 mio. kr. for hele dagtilbudsområdet. Forbruget blev 238,241 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger, genbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 8,298 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 11,301 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres 6,068 mio. kr. til 2015 på Sektor Dagtilbud. Bevillingsændringerne på Sektor Dagtilbud skyldes primært implementering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 med etablering af nye fritidsordninger. 8

9 Af nedenstående skema fremgår det realiserede aktivitetsniveau sammenholdt med det oprindeligt budgetterede. Aktivitetsniveau 2014 (helårspersoner) Budget 2014 Regnskab 2014 Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Klubber og Fritidsordninger Private pasningstilbud Puljeordninger og privatinstitutioner Samlet Som det fremgår af skemaet har der været et øget aktivitetsniveau som følge af en stigning i børne- og elevtallet på 393 i forhold til de budgetterede forudsætninger og rammen til dagtilbudsområdet er i den forbindelse også blevet udvidet. Stigningen skyldes primært etablering af de nye fritidsordninger som fritidstilbud for skoleelever i 0 3 klasse. På klubber og fritidsordninger ses alene en stigning på 330 helårspersoner. Derudover ses det, at børnetallet i dagplejen er faldet fra 630 børn til 547 børn. En del af børnene er flyttet til vuggestuer mens en del er overgået til private pasningstilbud og udviklingen viser en fortsat stigende tendens til at anvende private pasningsordninger i stedet for offentlige tilbud i enten dagpleje eller vuggestue. Der er her tale om en stigning på ca. 18 %. I 2014 er budgetterne på de pågældende områder derfor løbende blevet tilpasset det ændrede aktivitetsmønster. I forbindelse med regnskabsafslutningen ses følgende væsentlige afvigelser: Decentralt overskud ved økonomirapport 3 teknisk overført til 2015 I forbindelse med økonomirapport 3 var forventningen, at de decentrale institutioner på sektor dagtilbud samlet ville få et overskud på 1,092 mio. kr. Det forventede overskud blev i forbindelse med Byrådets behandling af økonomirapporten teknisk overført til Budgetrammen blev derfor i 2014 nedjusteret med de 1,092 mio. kr., mens rammen for 2015 er opjusteret med samme beløb. Reguleringen skete centralt, således at reguleringen ikke påvirkede institutionernes endelige regnskabsresultat og reduktionen på 1,092 mio. kr. i 2014 skal derfor overføres til 2015 og udlignes. Decentralt overskud ved regnskab På de decentrale institutioner viser regnskabet et overskud på 4,161 mio. kr. Overskuddet udgør ca. 2,4 % af det samlede budget for dagtilbuddene. Alle dagtilbudsområderne på nær Område Hirtshals holder sig indenfor den definerede overførelsesadgang på +5/-3 %. 9

10 Fratrædelser dagplejen I 2014 blev 1,6 mio. kr. disponeret til godtgørelser for afskedigelser, der er gennemført for at opretholde dækningsgraden på dagplejen. Fratrædelsesgodtgørelserne nåede imidlertid ikke at blive udbetalt i 2014 og vil derfor først blive udbetalt primo De disponerede midler overføres derfor til 2015 til budgetmæssig dækning. IT dagtilbud På IT til dagtilbud viser regnskabet et overskud på 1,4 mio. kr., der skyldes, at planlagte investeringer til itdagtilbud igangsat december 2014 grundet udbud- og leveringstid først faktureres i foråret Dette vedører bl.a. indkøb af skærme og PC til børnehavernes intranetløsning, indkøb af digitalt legetøj og investeringer i bedre it-netværk. Forældrebetaling fritidsordninger Regnskabet på forældrebetalingen til fritidsordninger viser et overskud på 1,9 mio. kr. Overskuddet skyldes, at flere forældre har valgt et tilbud i FO, end der har været budgetteret med. Normalt ville merindtægten skulle indgå i finansiering af de merudgifter til løn, der ligeledes ville være på institutionerne på grund af det forhøjede aktivitetsniveau. Det viste sig imidlertid, at en stor del af de indskrevne elever ikke mødte op og det er derfor valgt, at budgetkorrigere institutionerne i forhold til det faktisk fremmødte antal elever og ikke det indskrevne, og dermed blev merindtægten på forældrebetalingen ikke disponeret. De overskydende midler omprioriteres til den handleplan, der udarbejdes for håndtering af det decentrale merforbrug på skolerne set i lyset af den nye skolestruktur, der træder i kraft 1. august Øvrige afvigelser På kontoområderne for fripladser, mellemkommunale betalinger samt særlige dagtilbud afviger regnskabet med et samlet overskud på ca. 3 mio. kr. De overskydende midler omprioriteres til den handleplan, der udarbejdes for håndtering af det decentrale merforbrug på skolerne. Hvad nåede vi i 2014: Der henvises til beskrivelsen på udvalgsniveau. 10

11 Sektor Specialiseret område Serviceområder (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2014 omplaceringer Budget Handicap 11,627-1,011 10,616 10,368-0,248 Døgnophold 96,440 8, , ,287 1,296 Forebyggende 42,908 3,930 46,838 46,011-0,827 Døgninstitutioner 36,576 2,472 39,048 39,696 0,648 SPVV og STU 0,796 20,448 21,244 20,240-1,004 Sektoren i alt 188,347 34, , ,603-0,136 (- er lig mindreforbrug) Bevillingsoversigt: Overførsel fra ,407 Barselsudligningsordningen -0,273 Tillægsbevilling for merforbrug på Det Specialiserede Område samt Særlig Ungdomsuddannelse 12,756 Overførsel overhead kto 6 til kto 5 1,076 Overførsel lønbudget til psykologer på Kløvergården fra kto. 6 til kto. 5 4,396 Overførsel driftsbudget for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse fra Arbejdsmarkedsområdet 16,250 Lønbudget til St. Viktor fra Kløvergården -0,224 Samlet bevillinger 34,391 Sektorens opgaver Sektorens primære opgave er at etablere tilbud til børn og familier i henhold til gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. På Sektor Børn og Familie løses opgaver i henhold til Lov om Social Service Lov om Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Lov om Folkeskolen 11

12 Økonomisk redegørelse: Det vedtagne budget var 183,347 mio. kr. for hele det specialiserede område. Forbruget blev 222,603 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger, genbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 34,391 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 0,136 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bevillingsændringerne på Sektoren vedrører primært teknisk tilbageførsel af budget vedrørende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse fra arbejdsmarkedsområdet med 16,250 mio. kr. samt tillægsbevilling på 12,756 mio. kr. til finansiering af merforbrug på Sektoren. Heraf blev 3 mio. kr. omplaceret fra Sektor Undervisning og de øvrige midler finansieret af kassen. Af nedenstående skema fremgår det realiserede udgiftsniveau sammenholdt med det oprindeligt budgetterede. Udgiftsniveau 2014 Budget 2014 Regnskab 2014 Anbringelser i plejefamilier samt netværks- og specialiserede 51,749 58,506 plejefamilier Anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder 29,997 30,129 Afgivet refusionstilsagn 10,973 12,623 Af skemaet fremgår, at der specielt på plejefamileområdet har været en stigende udgifter i 2014 i forhold til det budgetterede udgiftsniveau, mens anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder ser ud til at holde sig på det budgetterede niveau. På plejefamilieområdet var der budgetteret med 153 helårsanbringelser til 0,338 mio. kr. pr. år, der blev realiseret 172 helårsanbringelser til 0,339 mio. kr. pr. år. Det stigende udgiftsniveau på plejefamilieområdet skyldes således en nettotilgang på 19 helårsanbringelser. På socialpædagogiske anbringelser var der budgetteret med 32 helårsanbringelser til 0,937 mio. kr. pr. år, der blev realiseret 38 helårsanbringelser til en gennemsnitspris 0,794 mio. kr. pr. år. Der har således været stigende aktivitetsniveau på socialpædagogiske anbringelse, men samtidig har gennemsnitpriserne været faldende. Det stigende udgiftsniveau på afgivet refusionstilsagn skyldes hovedsageligt en nettotilgang på 7 anbringelser i Anbringelserne fra 2014 forventes at få fuld gennemlag i 2015, hvilket vil give yderligere opdrift på afgivet refusionstilsagn i Udgiftsniveau 2014 Budget 2014 Regnskab 2014 Aflastning på handicapinstitutioner 5,446 5,360 Ophold på handicapinstitutioner 39,686 44,157 12

13 På aflastning på handicapinstitutioner var der budgetteret med 15 personer i aflastning til 0,363 mio. kr. pr. år, der blev realiseret 15 personer i aflastning til 0,349 mio. kr. pr. år. På anbringelser på handicapinstitutioner var der budgetteret med 26 helårsanbringelse til 1,526 mio. kr. pr. år, der blev realiseret 29 helårsanbringelser til 1,525 mio. kr. pr. år. Som afledt konsekvens af opdriften på anbringelsesområderne var det ikke muligt at håndtere den indlagte budgetforudsætning om, at anbringelsesområderne samlet skulle reducere udgiften med 3 mio. kr. i forhold til budget Udover opdriften på anbringelsesområderne var den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ligeledes budgetmæssigt udfordret i Dette skyldes ligesom på anbringelsesområdet, at det ikke har været muligt at imødekomme en budgetforudsætning om nedbringelse af aktivitetsniveauet på uddannelsen svarende til ca. 3 mio. kr. i forhold til tidligere år. Ved økonomirapport 3 var forventningen derfor en samlet merudgift på ca.12,7 mio. kr. på anbringelsesområderne samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Merudgiften blev finansieret via tillægsbevilling, hvoraf 3 mio. kr. blev omplaceret fra Sektor Undervisning. I forbindelse med regnskabsafslutningen ses følgende væsentlige afvigelser: Motellet Motellet afviger i 2014 med et overskud på ca. 1,9 mio. kr. Dette skyldes, at Motellet i 2014 har haft en højere dækningsgrad (meraktivitet) end forudsat i takstberegningen, der har været baseret på en belægning på 95 %. Den reelle belægning i 2014 var 113 % for behandlingsdelen og 122 % for Bo-Selv-afdelingen og dermed har Motellet haft en højere indtægt. Der er dog ikke sket en tilsvarende udvidelse af bruttoudgiften, som følge af meraktiviteten og dermed fremkommer overskuddet. Motellet indgår i rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Af aftalen fremgår det, at driftsoverskud på tilbuddet håndteres efter følgende principper: Der kan maksimalt hensættes et overskud svarende til 5 % af årets bruttoomkostninger til konsolidering Overskud, der giver anledning til overskridelse af de 5 % benyttes til at nedsætte opholdsbetalingen i efterfølgende takstår. Mindreudgiften overføres derfor til 2015 til Motellet til to formål: 1. Hensættelse til konsolidering: 0,610 mio. kr. 2. Nedsættelse af opholdsbetaling fra 2016: 1,331 mio. kr. 13

14 Kløvergården På Kløvergården viser regnskabet et overskud på 0,750 mio. kr. Overskuddet skyldes, at en række udgifter til fratrædelsesgodtgørelse først falder i 2015 og ikke i 2014, som oprindeligt disponeret. Midlerne overføres derfor til 2015 til formålet. Mindreforbrug mellemkommunale udgifter STU Regnskabet for mellemkommunale udgifter på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse afviger i 2014 med et overskud på ca. 1 mio. kr., efter at rammen i forbindelse med økonomirapport 3 blev udvidet med 3 mio. kr. 0,740 mio. kr. af overskuddet skyldes: at forventede udgifter fra anden kommune ikke kom, ændret aktivitetsniveau vedrørende betaling for STU-forløb, hvor 2 elever i oktober blev sat på pause, mindreudgifter til befordring af elever til STU-forløb De resterende 0,264 mio. kr. skyldes, at momsafløftning på STU-forløb hos andre udbydere end kommunale først blev bogført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Området vedrørende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse bliver i 2015 ligeledes udfordret, idet der i budgetforudsætningerne også her er indlagt en forudsætning om nedbringelse af udgiftsniveauet med ca. 4 mio. kr. Derfor overføres de 0,740 mio. kr. til at mindske den kendte udfordring i 2015 mens de resterende 0,264 mio. kr. udlignes i momsrefusionsordningen. Tilbageførte berigtigelser I prognoseberegningen for økonomirapport 3 blev indregnet en merindtægt på 2,4 mio. kr. i berigtigelse på statsfusion for tidligere år. Imidlertid viste det sig i forbindelse med regnskabsafslutningen, at midlerne ikke skulle være tilført det specialiserede børneområde og merindtægten blev derfor tilbageført. Dette medfører en merudgift på statsrefusionen på de 2,4 mio. kr., idet budgettet på Det Specialiserede Område i forbindelse med økonomirapport 3 blev korrigeret for den forventede merindtægt. Hvad nåede vi i 2014: Der henvises til beskrivelsen på Udvalgsniveau 14

15 Sektor Faglig udvikling og konsultativ praksis Serviceområder (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2014 omplaceringer Budget Fagligt tilsyn og 6,666-1,776 4,890 4,961 0,071 planlægning PPR 12,520 0,127 12,646 12,713 0,067 Sundhedsplejen 10,427 0,190 10,617 10,621 0,004 Sektoren i alt 29,612-1,459 28,153 28,295 0,142 (- er lig mindreforbrug) Bevillingsoversigt: Overførsel fra ,494 Barselsudligningsordningen -0,177 Teknisk overførsel til kto. 6-2,000 Lønbudget til St. Viktor fra Kløvergården 0,224 Samlet bevillinger -1,459 Sektorens primære opgave er at sikre en vedvarende udvikling og optimering af det faglige og tværgående samarbejde indenfor hele Børne- og Undervisningsområdet. I praksis vil Sektorens opgaveløsning ske i et tæt samarbejde med både de generelle områder på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud, samt det mere specialiserede område. Opgaveløsningen er centreret omkring den konsultative og sagsbehandlende bistand fra: Tværgående konsulentgruppe PPR Sundhedsplejen Økonomisk redegørelse: Det vedtagne budget var 29,612 mio. kr. for hele det konsultative område. Forbruget blev 28,295 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger, genbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt -1,953 mio. kr. Merforbruget er herefter 0,142 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget overføres til Bevillingsændringerne på Sektoren vedrører primært en række tekniske omplaceringer imellem konto 6 og serviceområde faglig tilsyn og planlægning. 15

16 Hvad nåede vi i 2014: Der henvises til beskrivelsen på Udvalgsniveau 16

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE DRIFTSBUDGET 2015 2018 Udvalg: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE DRIFTSBUDGET 2015 2018 Udvalg: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalg: I mio. kr. 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Udvalget i alt 1.074,464 1.031,204 1.000,626 980,007 - skolernes brug af haller -3,974-3,974-3,974-3,974 Revideret ramme 1.070,490 1.027,230 996,651 976,033

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere