Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen"

Transkript

1 Theresienstadt og de danske jøder Hans Sode-Madsen Den 12. oktober 1941 holdt Reinhard Heydrich sin første officielle tale for en række højtstående embedsmænd samlet på slottet i Prag. Heydrich havde gjort en strålende karriere op gennem SS systemet, senest som chef for Sikkerhedstjenesten inden for det kæmpestore sikkerhedsapparat under navn af Reichsicherheitshauptamt (RSHA), og var nu placeret som stedfortrædende rigsprotektor over Böhmen og Mähren, den vestlige halvdel af det tidligere Tjekkoslovakiet. Han var kendt som en ambitiøs, dygtig og skrupelløs administrator, og som indædt jødehader. Sine civile og militære embedsmænd forklarede han nu, at Protektoratet skulle renses for jøder i løbet af et par måneder. Blandt tilhørerne var Heydrichs nærmeste medarbejder, jødereferent i Gestapo, SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann, den enkeltperson, der besad den største organisatoriske viden om gennemførelsen af Endlösung projektet. Han havde imponeret sine foresatte ved at etablere et højeffektivt bureaukratisk system, Zentralstelle für jüdische Auswanderung, i Wien, hvorfra der først arrangeredes udvandring, efter Ruslandsfelttoget deportationer til ghettoer og KZ lejre. Zentralstelle havde yderligere en egen filial i Prag, og det var herfra Eichmann og hans embedsmænd skulle føre Heydrichs jødeudrensning ud i livet. Eichmann fandt dog planen for ambitiøs og forhastet. En måde at redde chefens ansigt på var at få samlet Protektoratets jøder, i alt omkring , midlertidigt inden for et enkelt, snævert geografisk område. Blandt flere muligheder kom garnisonsbyen Theresienstadt på tale. Eichmann kendte ikke stedet, tog på besøg og fandt byen uegnet. Den var for lille til formålet, inden for voldene blot 500x700 meter. På den anden side havde byen nogle indlysende fordele. Kasernebygningerne var velegnede til massebeboelse, by- og fæstningsmurene afskar på en nem måde kontakten til omverdenen, og bevogtningsarbejdet kunne udføres med et ganske lille mandskab. Desuden lå der en jernbaneforbindelse i nærheden. Tæt ved lå Gestapofængslet Kleine Festung med eneceller, galger og henrettelsespladser. Theresienstadt drømmen om et lille Palæstina? På samme tid fandt et uafhængigt, parallelt initiativ sted. Den jødiske menighed i Prag overvejede i al hemmelighed planer til oprettelse af ghettoer og arbejdslejre i Protektoratet, de sidste i tilknytning til store industrivirksomheder som fx Skoda værkerne. Menighedens leder, Jakob Edelstein, senere den første "jødeældste" i Theresienstadt, havde ved selvsyn i sommeren 1940 oplevet forholdene i ghettoen i Lodz, hvor de umenneskelige tilstande blev søgt imødegået med netop bidrag til rustningsindustrien, og det var herfra Edelstein havde sin inspiration. Sat på spidsen var argumentet, at det var dårlig økonomi at sende Protektoratets jøder til Polen. De to initiativer forenedes i oktober 1941, hvor SS Sturmbannführer Hans Günther fra Zentralstelle i Prag bad menigheden der om at udfinde egnede steder med under indbyggere til indretning af en ghetto. Blandt to forslag var Theresienstadt. Og hermed blev det. Ghettoen blev underlagt Zentralstelle og styredes af en SS kommandant, en lille SS administration og en jødisk selvforvaltning bestående af en Jødeældste og et Ældsteråd, titler hentet ud af det berygtede antisemitiske propagandaskrift, Zions vises protokoller. En inferiør race som den jødiske kunne jo ikke ledes af noget så arisk som en direktør i spidsen for en direktion. Prag menigheden tog nu fat på i mindste detalje at udforme konstruktionen af en jødisk by, en mønsterby skabt af jødiske arbejdere i samtlige funktioner og drevet af jøder på alle administrative poster. En slags skaberglæde greb planlæggerne, en følelse af

2 mission. De var i færd med at bygge et himmerige, der skulle frelse alle Protektoratets jøder, skriver Ruth Bondy i sin biografi over Jakob Edelstein. I Edelsteins bevidsthed indgik drømmen om at kunne redde de unge igennem ghettotilværelsen, sørge for, at de i Theresienstadt blev fagligt uddannet, holdt i god fysisk og psykisk form, så de "til sin tid" kunne opfylde den zionistiske drøm om et eget hjemland, Palæstina. Selv om der i det ydre var en fælles stræben efter mønsterghettoen Theresienstadt, hvilede den zionistiske drøm på en stor illusion. For Heydrich og hans efterfølger Kaltenbrunner blev målet Endlösung aldrig tabt af syne. Om ikke før stod det klart, da de første transporter mod Øst tog deres begyndelse kort ind i Ældsterådet kendte sandheden, men valgte at holde den for sig selv, og da de første transporter mod Øst tog deres begyndelse kort ind i 1942, anede også ghettobeboerne, hvor det bar hen. Alle valgte dog at leve på illusionen, så længe den varede dvs. sjældent mere end et halvt år. Alternativet havde været psykisk kollaps for den enkelte og for ghettoen som helhed. Et bedrag tager form. Udviklingen efter Wannsee-konferencen januar 1942 Den 19. januar 1942 aflagde Eichmann lynvisit i Theresienstadt. Han fandt, at forholdene var i orden og godkendte konstruktionen af køjesenge i to etager og af standardfraserne på de postkort, fangerne skulle sende hjem til beroligelse for familie og venner intet var for småt for Eichmann. Men han havde travlt. Dagen efter havde Heydrich sammenkaldt til møde i den smukke Berlinerforstad Wannsee. På dagsordenen stod det tyske civile og militære administrative apparats koordinering af udryddelsen af Europas 11 millioner jøder. Fra begyndelsen havde SS blot tænkt sig Theresienstadt som opsamlings og gennemgangslejr for Protektoratets jøder, men efter Wannsee konferencen ændrede projektet karakter, både hvad angik omfang, den praktiske funktion og den bedrageriske konstruktion. Af mødereferatet fremgår, at jøder over 65 år ikke skulle evakueres, men overføres til en Ældreghetto, nemlig Theresienstadt. I Altreich (Tyskland og Østrig), Ostmark (de baltiske lande og Hviderusland) og Protektoratet fandtes på dette tidspunkt omkring i denne alderskategori. Overføres skulle ligeledes invalider over 55 år, krigsinvalider og soldater, der havde modtaget jernkorset af 1. grad, alle med deres koner. Tillige ægtefæller fra ikke mere bestående, blandede tysk jødiske ægteskaber samt enkelte brøkjøder. Med tiden udvidedes feltet af jøder til denne Lejr for Priviligerede (Vorzugslager) til også at gælde såkaldt prominente jøder, altså højtstående politikere og embedsmænd, kulturpersonligheder, videnskabsmænd og kunstnere, foruden særligt udvalgte jøder fra Holland og danske jøder. Heydrich var så tilfreds med sin konstruktion, at han forudså, at med denne "hensigtsmæssige løsning" ville de mange forsøg på indblanding fra højtstående embedsmænd med familiær eller arbejdsmæssig tilknytning til jødiske kredse med ét slag være elimineret. Afgørende for Theresienstadts oprettelse og eksistens var fra dette tidspunkt dens funktion som iscenesat bedrag garneret bag sproglig kamuflage. Et par eksempler: Betegnelsen Ældreghetto gav mening, når alle yngre og arbejdsduelige jøder var sendt til Arbeitseinsatz i østområderne, og kun de gamle, ikke arbejdsduelige var ladt tilbage. Enhver kunne forstå, at der måtte tages et vist hensyn til de gamle selv om de var jøder. Ligeledes var det endnu på denne tid ubekvemt for regimet, hvis det slap ud til offentligheden, at rigstyskere, der under Første Verdenskrig havde sat liv og lemmer ind for fædrelandet, eller at kunstens og videnskabens koryfæer, indtil for nylig nationens stolthed, uden videre blev slået ihjel. En oplagt

3 sproglig forklædning var derfor bopælsskift (Wohnsitzverlegung). Senere blev absurditeten drevet så vidt, at ældreghetto blev lanceret som synonym med alderdomshjem og rekreationshjem. Det sproglige blændværk blev fulgt op af et administrativt bedrageri af eksempelløs, pragmatisk kynisme. Nøgleordet var selvforvaltning. I løbet af 1940 iværksattes en ghettoisering i Polen med de store ghettoer i Warszawa, Lodtz og Lublin blandt de mest berygtede. For ikke at binde for mange ressourcer til administrationen af opholdsindskrænkningen atter en kunstfærdig omskrivning indførtes overalt et ghetto-selvstyre. Som nævnt blev også Theresienstadt underlagt en jødisk selvforvaltning med en jødeældste som eneansvarlig for alt, hvad der foregik i byen. Det var kun med ham, tyskerne forhandlede. Til at rådgive sig havde han to stedfortrædende jødeældste og et ældsteråd på omkring 20 personer, alle udnævnt af Zentralstelle i Prag. Forvaltningen var efter bedste østrig ungarske forbillede bureaukratisk monstrøs og altomfattende. Såvel for den centrale jødiske forvaltning som for den enkelte ansatte var den tillige et led i overlevelsesstrategien. Adskillige tusind ghettobeboerne var beskæftiget som embedsmænd og i hjælpefunktioner på alle niveauer. Alt reguleredes gennem tildeling af attester, købe og rationeringsmærker. Under den jødeældste sorterede et Centralsekretariat, politi (Ghettowache), detektivafdeling, brand- og luftværn, bedriftskontrol, folkeregister og bankvæsen (Bank der jüdischen Selbstverwaltung). I Centralsekretariatet samledes alle tråde, og herfra udgik bl.a. dagsbefalinger og meddelelser om deportation. Folkeregistret var et kompliceret personalarkiv, der foruden at registrere den stadige strøm af nytilkomne, administrerede liv og død ved at frasortere de grupper af indbyggere, der af Centralsekretariatets transportafdeling var udset til transport mod øst. Registreringssystemet var fintmasket og honorerede til fulde tyskernes ønsker om udsortering efter nationalitet, alder, erhverv, fysisk tilstand eller straffeattest. Folkeregistret førte tillige minituøs statistik over alt, hvad der passerede i ghettoen. En Arbejdscentral mestrede den nærmest uløselige opgave at skabe og organisere tilstrækkeligt med arbejde til, at arbejdspligten for alle arbejdsduelige mellem kunne overholdes i mellem timer om ugen. Hvervet løstes normalt på den måde, at flere end nødvendigt beskæftigedes ved pågældende funktion, eller at arbejdstiden var stærkt reduceret i forhold til normen. En særlig gren af Arbejdscentralen var Arbejderforsorgen (Arbeiterbetreuung), der administrerede en række eftertragtede goder, som fx tildelingen af ekstra madportioner som præmie for særlig indsats, reparationsmærker til tøj og sko, anvisning af bedre boliger og hyppigere tøjvask. Afdelingen for den indre forvaltning, et slags indenrigsministerium, tog sig af retsvæsenet, boligforhold, personregistrering og postbesørgelse. Især voldte reguleringen af de overfyldte boliger et besvær, der lokalt var overladt hus- og rum-ældste. Ud fra ideen om selvforsyning og bidrag til rustningsindustrien var Økonomiafdelingen vigtigst og størst. Den omfattede store, selvstændige afdelinger for proviantering, håndværk og produktion, landbrug, lagerstyring og spedition, alt pindet ud til mindste enhed, så man havde fuldt overblik over produktionen til krigsindustrien og til egne fornødenheder. Den tekniske afdeling administrerede bygningsvedligeholdelse, vand, gas og elektricitet, samt vej og jernbaneanlæg. Finansafdelingen fungerede som en art revisionsvirksomhed for Økonomiafdelingen og banken. Sundhedsvæsen og forsorg var endnu et gigantisk administrativt apparat, der overvågede ambulatorier, hospitaler og klinikker, og tilså forsorgen for spædbørn, gamle, blinde, døve, invalider m.fl. Arbejdet her var særligt frustrerende, fordi de kategorier af ghettobeboere, afdelingen tog sig af, ikke var produktive, i SS' øjne nærmest til

4 overs, og derfor tilførtes Sundhedsvæsen og forsorg langt fra de ressourcer, som byens skæve alderssammensætning og beboernes sundhedstilstand krævede. Som nævnt var det efter Wannsee-konferencen fastlagt, at Theresienstadt var en ældreghetto, og at jøder over 65 længst muligt skulle friholdes for transporter mod Øst. De lægemidler, der fra bl.a. Røde Kors blev sendt til Theresienstadt, blev konsekvent inddraget som "kontrabande" og afsenderen fik et venligt brev om, at forsendelsen var unødvendig, for i Theresienstadt herskede ingen mangel, heller ikke på medicin. Ungdomsforsorgen, tog sig af beskæftigelses- og fritidsforanstaltninger. Virksomheden omfattede derimod ikke skole og undervisning, af den simple grund, at det her som i alle andre ghettoer var forbudt. Og endelig var der Fritidsforvaltningen (Freizeitgestaltung), der dækkede alt indenfor kunst, kultur, musik og sport. Ikke blot på grund af sin status som Lejr for Priviligerede og Ældreghetto var Theresienstadt i sin tre et halvt år lange eksistens et af det nazistiske Endlösung programs mærkeligste fænomener. Den lige skitserede administration var enestående og byggede dels på en indgroet respekt for lov og orden i et hierakisk system med Ældsterådet øverst og rum ældste nederst, dels på ghettoledelsens iver efter at bevise, at selv under de givne betingelser var det muligt at opretholde normale livsbetingelser med en basal standard for hygiejne, kultur og menneskelig adfærd. Intet tyder på andet, end at alle involverede gjorde deres bedste for at etablere en modelghetto og var stolte af deres arbejde. Takket være den massive koncentration af veluddannede, højt specialiserede tjekkiske, tyske og østrigske jøder, lykkedes det at komme ganske tæt på målet. Et af de bedste eksempler var den gennemgribende renovering af vand- og elektricitetsforsyning, som byen nyder godt af den dag i dag. Man deltog herved i det bedrag, som SS ønskede at fremme, ja, ligefrem havde kalkuleret med, og i det selvbedrag, som var en del af overlevelsesprocessen. Selvforvaltningen og lovlydigheden i forening betød, at SS-administrationen kunne indskrænkes til kun at omfatte personer. Bevogtningsopgaverne var lagt i hænderne på et lille tjekkisk gendarmerikorps hjulpet af omkring 150 jøder i den særdeles nidkære Ghettowache. Flugtforsøg hørte til sjældenhederne. I alt forsøgte 37 at flygte, heraf blev de 12 ført tilbage. Det var ellers ikke specielt vanskeligt at undslippe, men loyaliteten overfor ghettoledelsens anstrengelser for at etablere en tålelig tilværelse var så vidt vide stærkere end frygten for kollektiv afstraffelse fra SS' side. Et tilsvarende mønster gentager sig, når det drejer sig om en helt anden form for flugt: selvmordet. Theresienstadt historikeren par excellence, H.G. Adler, der selv sad i ghettoadministrationen, har påpeget, at selvforvaltning havde nogle meget ubehagelige konsekvenser. Først og fremmest blev transporterne mod Øst hverken forhindret eller udskudt. Men dernæst udvikledes et vidtspundent system af korruption omkring Ældsterådet og dets leder, øjentjeneri over for såvel Selvforvaltningen som over for SS administrationen. I kampen for at redde menneskeliv blev grænsen mellem servilitet og kollaboration udvisket. Det var fx praksis, at Ældsterådet fik besked på, at der den og den dato skulle udsøges til en transport på Ældsterådets medlemmer havde ret til hver at fravælge op til 30. At dette gav anledning til overtalelsesforsøg på alle niveauer, kan ingen undre sig over. Problemet var blot, at korruptionen meget hurtigt bredte sig til alle områder af administrationen, stærkt befordret af det hierakisk-bureaukratiske system. Det er i denne sammenhæng en ringe trøst, at således var forholdene i alle ghettoerne.

5 Tilfangetagelsen Den 1. oktober 1943 ved halvtitiden om aftenen blev dansk politi over fjernskriverne underrettet om, at de tyske myndigheder i nattens løb agtede at foretage anholdelse af, hvad man kaldte rigsfjendske elementer. Umiddelbart efter blev telefonerne afbrudt, og Udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, havde derfor besvær med at komme i kontakt med sin modpart, den rigsbefuldmægtigede Werner Best, og få sine værste anelser af- eller bekræftet. Var de månedlange rygter om en forestående aktion mod de danske jøder nu blevet til virkelighed? Kort før midnat ankom han til Dagmarhus, hvor dr. Best bekræftede, at aktionen gjaldt jøderne. Straks næste morgen ville de blive ført til Tyskland. Helt efter bogstaven i Wannsee konferencen meddelte han, at de arbejdsdygtige ville blive sat til forskelligt arbejde, og de ældre og ikke arbejdsdygtige ville blive ført til Theresienstadt, en by i Böhmen, hvor jøderne havde selvstyre og levede under ordentlige forhold. Derfra ville de godt kunne korrespondere med omverdenen, fx også med deres pårørende i Danmark. De kom ikke til at lide nød, og de ville ikke blive sendt til Polen. Hvad angik aktionens omfang oplyste Best, at den gik ud på anholdelse og deportation af heljøder, altså ikke kvart- eller halvjøder (Mischlinge eller brøkjøder). Han kunne ligeledes berolige med, at den ikke omfattede en jøde eller jødinde i et ægteskab, hvor den anden part var arier, smagfuldt kaldt Mischehe. Endelig forelå der ikke noget om konfiskation af jødernes ejendom. I betragtning af, at Svenningsen i den forløbne måned var blevet holdt hen med tom snak, var redegørelsen usædvanlig klar. Blandt de mere ubehagelige elementer noterede han sig, at de arbejdsdygtige skulle arbejde i Tyskland. I Udenrigsministeriet vidste man godt, at begrebet Arbeitseinsatz dækkede over slavearbejde til man segnede. Positivt var på den anden side løftet om ikke at blive sendt til Polen hvad dette indebar havde man tillige en klar forestilling om hvis man da ellers kunne stole på tilsagnet. Theresienstadt havde man derimod ikke noget tydeligt billede af. Ethvert forsøg på at ændre eller udskyde aktionen var frugtesløst. Heller ikke en omgående efterprøvning af løftet om undtagelse for brøkjøder og jøder i blandede ægteskaber var mulig. Svenningsen fik besked om, at der ville blive foretaget en efterkontrol inden afrejsen fandt sted, hvilket senere viste sig at holde stik. Men at den ikke kunne udsættes, blev meddelt i utvetydige vendinger den følgende formiddag. Til Københavns frihavn havde Sonderkommando Eichmann rekvireret transportskibet Wartheland til jøder, og på Ålborg rangerterræn stod 40 godsvogne rede til at modtage sin last på jøder. I Theresienstadt var man i fuld gang med at gøre plads til danskerne. Blandt danske jøder og i det danske udenrigsministerium havde man kun et marginalt kendskab til Theresienstadts eksistens. "Vi ville helst til Theresienstadt. Vi vidste ganske vist intet, hverken om lejrene i Østeuropa eller om Theresienstadt. Men det var, som om navnet lød mere sympatisk. Desuden havde vi af og til haft nogen forbindelse med Theresienstadt. Vi havde sendt enkelte pakker derned, og deres modtagelse var blevet bekræftet" skrev overrabbiner Max Friediger i sine erindringer. I København, hvor de fleste jøder boede, lykkedes det imidlertid Gestapo at pågribe 202, der den 2. oktober sendtes direkte fra Københavns frihavn til Theresienstadt om bord på Wartheland. Som rejsefæller havde de 150 kommunister, der var blevet bragt ind fra Horserødlejren, og for hvem rejsen gjaldt

6 KZ lejrene Stutthof og Ravensbrück. På Fyn og i Jylland arresteredes yderliger 82 jøder. Fra opsamlingsstederne i Ålborg, Randers, Vejle og Kolding gik togrejsen ned gennem Jylland i aflåste godsvogne, der hverken var udstyret med bænke eller halm. Efterfølgende opsamlingstransporter fra Horserødlejren over Helsingør til Gedser foregik dog i almindelige, aflåste passagervogne, mest for ikke at tiltrække sig unødig opmærksomhed. Gik vejen over Horserød eller andre opsamlingssteder, skete der forinden en udsortering af kategorierne Mischlinge og Mischehe. Den 5. og 6. oktober ankom de første to transporter med henholdvis 83 og 198 danskere til Theresienstadt. Under vejs ved Roskilde var det lykkedes tre af fangerne at springe ud af et vindue. I de efterfølgende uger indfangede Gestapo yderligere 190 jøder under deres flugt til Sverige, hvorved det samlede antal tilfangetagne, flygtende nåede op på i alt 197. Også disse sendtes ved transporter den 13. oktober og 23. november 1943 sydover. Og så sent som 13. januar og 20. april 1944 ankom hhv. 8 og 2 danskere til lejren, eftersendt fra Sachsenhausen og Ravensbrück. Således nåede antallet af danske jøder i Theresienstadt op på 481, heri inkluderet de jøder, der siden 1933 var flygtet fra Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet. Sammen med de såkaldte Ligabørn og landvæsenseleverne, omtalt i Lone Rünitz bidrag ovenfor, udgjorde denne gruppe 110 personer. Når der i tidernes løb har cirkuleret ret forskellige talangivelser på "danske jøder i Theresienstadt", har det flere årsager. Bortset fra definitionsspørgsmålet jøde/ikke-jøde og dansker/ikke-dansker, der ikke er helt så enkelt, som det ser ud, var der faktisk store problemer for myndighederne med at få sammenflikket nøjagtige fortegnelser. Befolkningsregistreringen i form af folkeregistre og folketællinger var ikke pinligt pålidelig og indeholdt ikke altid oplysninger om trosretning, og det tyske RSHA-bureaukrati viste ingen større velvilje hvad angik lister over deporterede. På utallige rykkere oplystes det i januar 1944, at allierede bombninger af Berlin havde ødelagt arkiverne og dermed listerne. Om ønsket ville Theresienstadts fintmaskede folkeregister nemt have kunnet klare denne sag. Fra Udenrigsministeriets side opererede man imidlertid med en endelig navneliste på 481 personer. Selv om Gestapo formelt kun accepterede 295 som "ægte" danske jøder, nød alle 481 reelt de samme privilegier, herunder beskyttelsen mod transport til Auschwitz-Birkenau. Så snart den dansk-tyske grænse var passeret, foregik rejsen i usle, snavsede kreaturvogne, personer i hver vogn. Fra skibet lagde til i Swinemünde, til vognlugerne blev åbnet to et halvt døgn efter, fik fangerne et par gange under vejs lov til at stige ud og forrette deres nødtørft midt på den åbne mark. Forplejningen bestod af et halvt kilo brød og en skefuld marmelade. Marmeladen måtte spises på stedet, fordi beholderen om dagen skulle bruges til drikkevand, om natten fungere som latrinspand. Ser man nærmere på listerne over de danske Theresienstadt fanger falder det i øjnene, at Ligabørn, landvæsenselever og Østjøder udgjorde over 80% af de tilfangetagne. En fortegnelse over "Emigranter fra Danmark", altså bl.a. Ligabørn og landvæsenselever, udarbejdet i Theresienstadt i juli 1944, viser at alene disse omfattede 127 personer. Dårligt fungerende netværk og kommunikation spillede ind, men også troen på, at det danske samfund og Gud holdt hånden over én tæller med. Ser vi bort fra de 110, der den 5.-7 oktober blev fanget i Gilleleje, er det slående, at de fleste blev taget i deres hjem. Således Ligabørnene og landvæsenseleverne, der boede på landet, og de ofte fattige og religiøse Pogromjøder, indvandret fra Østeuropa omkring århundredskiftet. Medlemmer af de assimilierede gamle jødiske slægter, de velhavende og dem med gode forbindelser ud i det danske samfund havde størst held med flugten til Sverige. Med få nuancer bekræftes indtrykket af

7 svensk diplomatisk materiale, Werner Best s indberetninger til Berlin oktober og af referaterne fra departementschefsmøderne. Byen og ankomsten På landevejen fra Dresden til Prag ligger garnisonsbyen Theresienstadt, tjekkisk Terezin. En marmorplade på fæstningsmuren fortæller, at den østrig ungarske kejser Josef II. i oktober 1780 anlagde byen og opkaldte den efter sin mor, Maria Theresia. Ironisk nok var samme kejserinde kendt for at have taget initiativ til masseuddrivelse af landets jøder. Efter tidens forsvarsteoretiske principper var byplanen helt geometrisk med snorlige gader i op til 700 meters længde. Indenfor murene på et areal af blot 400 hektar lå 13 store kaserner bygget i tung, næsten knugende østrigsk senbarok, og omkring 200 små beboelseshuse. Kaserner og huse var med få undtagelser dårligt vedligeholdt og rummede få eller ingen sanitære installationer. Vandforsyningen var elendig og vandet sundhedsfarligt, elektricitet og gas var kun indlagt i de sidst renoverede kaserner. Fra december 1941 og frem til sommeren 1942 rummede byen dels et arisk kvarter, dels et ghetto-område, adskilt ved en bræddevæg, men herefter var byen rent jødisk. Gadenavnene blev erstattet af bogstaver, Q for Querstrasse, L for Langestrasse, mens kaserner og huse identificeredes ved en kombination af romer- og arabertal, fx C III og L 408. Centrum domineredes af en stor markedsplads og en kirke, foruden af to små parkanlæg. Men på trods af disse forsøg på oplivende indslag var det samlede indtryk en misligholdt og usund lille by. Bortset fra et bryggeri og en mølle fandtes ingen industri i Theresienstadt. Befolkningen på omkring levede af garnisonen, dvs. ernærede sig hovedsagelig som værtshusholdere og bordelværter. I november 1941 rykkede som nævnt det første arbejdshold Prag jøder ind i byen og påbegyndte omdannelsen fra militær forlægning til jødisk ghetto. Hurtigt efter rullede godsvognene afsted med deres tusindtallige last af tjekkiske jøder. Da danskerne kom til Theresienstadt var jøder klumpet sammen på et areal, der i det højeste var beregnet for indbyggere. I sommeren 1943 var der anlagt jernbanespor direkte ind i ghettoen, ikke for at gøre jødernes ankomst mere bekvem, men af hensyn til transporten af varer ind og ud og af mennesker Østpå. Danskerne slap altså for at gå de 3 km fra den nærliggende jernbanestation, Bauschowitz, en kærkommen gestus efter næsten 3 dage i kreaturvogne! Overrabbiner Max Friediger huskede ankomsten således: "Kl. 9 om aftenen tirsdag den 5. oktober standsede toget. Vi var i Theresienstadt. Vore vogne åbnedes. Toget holdt foran en stor bygning en kaserne. Ved hver vogn stod en tjekkisk gendarm. Lidt længere borte stod nogle SS-officerer, der med skarpt blik mønstrede hver eneste af os, der af jødiske fanger blev hjulpet ud af vognen. Den døde mand, vi havde med os, blev lagt på en trillebør og kørt bort, den sindssyge kvinde blev af fire håndfaste mænd løftet ud af vognen, og mens hendes skrig skar gennem luften, og uhyggestemningen nåede højdepunktet, forsvandt man med hende bag kasernens mure. Den døende kvinde blev lagt på en båre, og vi andre blev "udvagoneret" og på lastvogne kørt gennem den mørklagte by til "Aussigerkasernen"." "Vi ville helst til Theresienstadt" skrev Max Friediger i sine erindringer. Nu var han nået frem, og hans forestilling om, at navnet lød sympatisk kom hurtigt på en prøve. Det første møde med ghettoens umådelige bureaukrati var "Slusen"(Schleusse). Her blev de indskrevet som nytilkomne borgere og skulle besvare en endeløs række af spørgsmål om deres formueforhold. Hvor mange stykker sølvbestik, tæpper, ure, sengetøj de havde derhjemme. Og havde de penge i banken, på hvilke kontonumre osv. Dernæst gik turen til den særprægede modtagelse ved lejrkommandanten,

8 Obersturmführer Anton Burger, og Ældsterådets leder, Paul Epstein, der i sin indstuderede tale i floromvundne vendinger fortalte om tilværelsen i ghettoen. En sådan velkomst var endnu ikke set i ghettoens levetid og varslede for de undrende medfanger, at danskerne var noget særligt. "Efter hans tale at dømme var det et helt slarafenland. Man kunne købe ind, bo sammen med familien, og vi tænkte, så er det ikke så slemt. Men vi fik noget andet at mærke. Efter at have afgivet alt, hvad vi ejede, så var det jo ikke sådan at købe", skrev Salomon Katz i sin dagbog. Velkomstens efterfølgende akt var kort sagt mere realistisk end Epsteins velkomstord. Alle måtte aflevere alt af værdi, penge, fyldepenne, slipsenåle, manchetkanpper, ja også vielsesringe. Det hele blev nøje vurderet efter sin guldværdi. "Schöne Ernte", noterede lejrkommendanten sig med fornøjelse. Det eneste, de fik lov at beholde, var det tøj, de stod og gik i. Seancen sluttede med to absurditeter. Hver enkelt fik udleveret den gule jødestjerne i to eksemplarer, den ene til overtøjet, ghetto-tilværelsens meningsløshed printet med sorte, "hebraiske" bogstaver på gul bund. Og dernæst skulle man skrive et postkort på tysk til de venner og bekendte hjemme i Danmark, der levede i bekymret uvished. Med ført hånd kom postkortene til at lyde temmelig ens. SS forestillede sig åbenbart ikke, at modtagerne talte sammen og undrede sig over den skematiske udformning: "Vi er ankommet hertil for omtrent en time siden, og efter omstændighederne går det os godt. Frk. Bomholt har lovet mig at tage sig af mine ting. Foreløbig kan de blive hos jer, da jeg endnu ikke ved, hvor jeg skal bo, arbejde, og hvad jeg får brug for. Vi er i en by med kun jødiske beboere og jødisk selvforvaltning. Vi må kun skrive tysk, men jeg håber, at far eller Erik kan læse det. Kunne I engang sende mig nogle levnedsmidler? Skriv endelig snart." Det her kursiverede var beordrede fraser. Til standardfraserne hørte også, "vi er alle raske og sunde", "vi arbejder og har det godt"og ligende optimistiske signaler til omverdenen. Den efterfølgende hverdag havde ingen af danskerne haft tilstrækkelig fantasi til at forestille sig. Uforberedt mødte de elendige boligforhold på overfyldte, uopvarmede lofter, lus, lopper og væggelus, uhumske hygiejniske forhold og en daglig angst for fremtiden. Man behøvede ikke at have opholdt sig lang tid i Theresienstadt for at blive vidne til transporterne østpå og den knugende håbløshed, der omgav disse ufrivillige afrejser. En konkret viden om gaskamrene i Auschwitz var dog kun Ældsterådet i besiddelse af, og den beholdt de for sig selv. Heller ikke overrabbiner Max Friediger, der sad i Ældsterådet, røbede noget. Mange af danskerne reagerede da også den første tid med apati og depression. Den menneskeligt afstumpede virkelighed var til mindste detalje sat i system og reguleret. Den psykiske nedbrydning af individet startede med, at ægtepar adskiltes. Kvinder og børn kom til at bo i Hamburger kasernen og mændene skråt overfor i Hannover kasernens hestestald. Beboelsesrummene var stuvende fulde af køjesenge i op til fire-fem etager, og mellem sengene var der udspændt snore til vasketøj. Om vinteren var der isnende koldt, om sommeren ulideligt varmt. Foruden angreb fra især væggelus i tusindtal spoleredes nattesøvnen af det idelige renderi til latrinerne den tynde suppe forlod hurtigt kroppen. Privatliv kunne der ikke blive tale om. Et system af hus-ældste og rum-ældste var det lagt i hænderne at holde "ro, orden og renlighed". Til ro og orden hørte bl.a., at lyset skulle slukkes kl. 22 (mørklægning), at holde nattevagt og se efter, at der ikke blev brugt for meget vand og elektricitet. Men den husældste var ikke mindst ansvarlig for, at centralforvaltningens ordrer blev efterlevet, således også at sikre "leverancen"af det rette antal ulykkelige, der var udsorteret til østtransport. Efter et kort ophold i den obligatoriske karantæne kom danskerne i arbejde. Alle

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Vi hørte for lidt siden fortsættelsen af evangelisten Mattæus fine eventyrlige fortælling om de tre vise mænd som vandrer efter den nye stjerne på himlen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere