REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse"

Transkript

1 REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Information, forespørgsler og orientering Lovændring Serviceloven Fast kontaktperson i hjemmeplejen på Myndighedsniveau Plejecenter beboers betaling for mad Spørgeskemaundersøgelse til udviklingsrådet Hjemløsestrategi for Esbjerg Kommune - 1. udkast Orientering om Idrætskraftprojektet, Esbjerg PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af 18

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 18

4 Sagsnr. 2 Information, forespørgsler og orientering Orientering om formandens virksomhed. Oversigt vil foreligge til mødet Orientering om KL s temamøde i Aalborg Kongres & Kultur Center den maj Overskriften for temamødet er Forebyggelse fra festtaler til realiteter. En effektiv forebyggelsesindsats går på tværs af fagområder og sektorer og kræver politisk og ledelsesmæssig fokus for at kunne realiseres. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Taget til efterretning Side 4 af 18

5 Sagsnr Lovændring Serviceloven Fast kontaktperson i hjemmeplejen på Myndighedsniveau Indledning udsendte Velfærdsministeriet en orienteringsskrivelse til alle kommuner om ændring i Servicelovens 89 gældende fra 1. januar Lovændringen udmønter et forslag fra kvalitetsreformen om en fast kontaktperson på Myndighedsniveau, for modtagere af personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens 83 Sagsfremstilling Ved lovændringen forpligtes kommunalbestyrelsen til at tilbyde alle modtagere af personlig og praktisk hjælp efter 83 i Serviceloven en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Det indebærer at alle modtagere af personlig og praktisk hjælp i forbindelse med afgørelsen skal informeres om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren har spørgsmål der relaterer sig til visiteret eller modtaget hjælp efter 83, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen jf. reglerne om erstatningshjælp i 90 i Serviceloven. Lovændringen er en udbygning af den allerede eksisterende kontaktordning. Lovændringen ændrer ikke den gældende ramme for hvornår borgeren kan komme i kontakt med myndigheden, men letter borgerens adgang til myndigheden og udvider bredden af de spørgsmål som borgeren kan stille til sin kontaktperson på Myndighedsniveau. Fra lovforslaget er følgende beskrivelse af indholdet: Lovforslaget fremsættes med henblik på at sikre, at alle borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp efter 83, får en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Efter den nugældende 90, stk. 2, i serviceloven skal hjemmehjælpsmodtageren oplyses om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis hjælpen ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, jf. 88. Denne bestemmelse ophæves med lovforslaget til fordel for en ordning, der giver alle hjemmehjælpsmodtagere en fast kontaktperson på myndighedsniveau, som de kan rette henvendelse til ved alle spørgsmål vedrørende hjemmehjælp. Den myndighedsperson, der udpeges til kontaktperson, skal organisatorisk i myndigheden være placeret så tæt på borgeren som muligt, så der skabes en tættere kontakt og en nemmere adgang til en person, der har kendskab til den enkeltes forhold. En fast kontaktperson vil gøre det klart for modtageren af hjælpen, hvem der kan rettes henvendelse til og dermed lette adgangen til den kommunale myndighed. Det er vigtigt, at den enkelte borger og den faste kontaktperson har et vist kendskab til hinanden, og at den faste kontaktperson er bekendt med relevante fakta om borgeren, så modtageren kan få bedre rådgivning og derigennem opnå større tryghed. Der vil kunne fastsættes en telefontid, hvor modtageren af hjælp kan henvende sig til kontaktpersonen med spørgsmål om den personlige og praktiske hjælp. For så vidt angår hen- Side 5 af 18

6 vendelser, der vedrører, at den tildelte ydelse ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, skal modtageren som hidtil, jf. reglerne om erstatningshjælp, kunne henvende sig til myndigheden, som har ansvar for at sikre, at hjælpen leveres inden for rimelig frist. I denne situation har modtageren af hjælp dog ikke krav på at komme til at tale med den faste kontaktperson, hvis henvendelsen sker uden for kontaktpersonens evt. fastsatte telefontid eller kontaktpersonen af andre grunde ikke er tilgængelig. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i klageadgangen. Den faste kontaktperson skal ikke fungere som et klageorgan. Den faste kontaktperson vil dog skulle rådgive borgeren om dennes rettigheder og klagemuligheder på samme vis, som borgeren i dag modtager vejledning. Den kommunale myndighed er ikke forpligtet til at stille mere end én fast kontaktperson til rådighed. Der vil således grundet ferie, sygdom eller lignende kunne opstå situationer, hvor hjemmehjælpsmodtageren i en vis periode vil have andre kontaktpersoner i den kommunale myndighed. Lovtekst: Serviceloven 89 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, jf. 90. Ændringer: Ændret 1/ ved ÆL.1346 (LF ). 90. Hjælp efter 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse med afgørelsen efter 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen. Ændringer: Ændret 1/ ved ÆL.1346 (LF ). Reglen om oplysning om hvem borgeren kan kontakte på myndighedens vegne er allerede gældende. Ændringer går på at borgeren har ret til en fast kontaktperson samt mulighed for at stille yderligere spørgsmål. På nuværende tidspunkt får borgere i Esbjerg kommune ved afgørelsen oplysninger om en konkret kontaktperson i Visitationen, hvorfor det vurderes at Esbjerg Kommune allerede på nuværende tidspunkt lever op til den nye lov sådan som den er formuleret i lovteksten. Der vil således i forbindelse med lovændring yderligere være behov for at den faste kontaktperson oplyser om telefontider på Myndighedsniveau og at borgeren vil blive kontaktet, såfremt kontaktpersonen ikke er tilstede. Dette vil fremover fremgå af afgørelsesbrevet. Der må påregnes et merarbejde for den faste kontaktperson på myndighedsniveau, idet der nu er åbnet mulighed for at der kan stilles andre spørgsmål til myndigheden samt et merarbejde med at udrede og besvare spørgsmålene. Esbjerg Kommune har i dag en sideløbende kontaktpersonordning hvor alle modtagere af personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83, får udpeget en fast kontaktperson hos leverandøren. Navnet på kontaktpersonen hos leverandøren skrives i kommunikationsbog/ Blå Bog der ligger i borgerens hjem. Side 6 af 18

7 Lovgrundlag, planer m.v. Servicelovens 89 stk. 4 Økonomi Lovændringen udmønter et initiativ fra kvalitetsreformen og indebærer i gennemsnit 6 timers merarbejde pr. uge i hver kommune. For Sundhed & Omsorg s vedkommende er dette beregnet til kr. årligt som forventes tilført via DUT-midler/lov- og cirkulæreprogrammet for Personaleforhold I forbindelse med lovændringen er det forudsat at kommunernes merarbejde i forbindelsen med lovændringen udgør 6 timer pr. uge pr. kommune, idet der alene er tale om en ændring af eksisterende lovregel. Udmøntning afventer resultat vedr. lov - og cirkulæreprogrammet. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Fællesforvaltningen Økonomi: ingen bemærkninger udover, at der i bemærkninger til loven er anført Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Jura: ingen bemærkninger Vurdering herunder alternativer bemærkninger INDSTILLING Direktionen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Ældrerådet orienteres om ændringen Udmøntning af timeforbrug afventer resultat af lov og cirkulæreprogrammet for 2009 Side 7 af 18

8 Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Taget til efterretning Side 8 af 18

9 Sagsnr Plejecenter beboers betaling for mad Indledning Køkkenområdet bruger et it system, Master Cater, til registrering af de måltider beboerne på plejecentrene køber. Beboerne har mulighed for at købe servicepakken fordelt på 3 moduler, morgen, middag og aften. Derfor er alle beboere på plejecentre, der modtager en faktura fra Esbjerg Kommune på mad oprettet i Master Cater systemet på følgende måde: Morgen Middag Aften 24 kr. 50 kr. 24 kr. Dette fordi de har mulighed for at melde måltider fra inden kl dagen før. Sagsfremstilling Beboerne faktureres for det de reelt køber, det vil sige, at betalingen fra måned til måned ikke er ens, dels fordi antallet af dage pr. måned er forskellig og dels fordi den enkelte beboer kan have frameldt enkelte måltider. Derfor vil den maksimale betaling, fastsat af regeringen, på kr. pr. måned blive højere i de måneder der har 31 dage. Gennemsnitligt over 12 måneder bliver den månedlige ydelse kr., hvilket, gennemsnitligt, passer med den takst Byrådet vedtog ved budgetforhandlingerne i Se nedenstående oversigt. Brugernes egenbetaling på plejecentre: Måned Dage Beløb pr. dag Beløb pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Side 9 af 18

10 Gennemsnit pr. måned Lovgrundlag, planer m.v.. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Borger & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Taget til efterretning Side 10 af 18

11 Sagsnr Spørgeskemaundersøgelse til udviklingsrådet 2009 Indledning Kommunerne skal i årene indsende en årlig redegørelse til de regionale udviklingsråd om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet for det forestående år. Fristen for indsendelse af redegørelsen er den 3. marts Kommunernes redegørelse danner baggrund for udviklingsrådenes årlige redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet. Sagsfremstilling Udviklingsrådets sekretariat sendte primo januar 2009 tre spørgeskemaer vedr. henholdsvis børn og unge, specialundervisnings- samt voksenområdet til Esbjerg Kommune. Spørgsmålene i skemaerne dækker de områder, som kommunernes redegørelse skal omfatte i henhold til Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet har udpeget to særlige temaer, som kommunerne herudover skal behandle i deres redegørelse: 1) Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade 2) Specialundervisning og anden særlig tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov Forvaltningerne Børn & Familie, Kultur & Borgerservice, Sundhed & Omsorg samt Social & Arbejdsmarked har i løbet af januar måned udarbejdet forslag til besvarelse af spørgsmålene i spørgeskemaerne. Resume af besvarelserne Generelt for alle områder Esbjerg Kommune vurderer at der, udover opgaveændringen og den organisatoriske omflytning i forbindelse med strukturreformen, ikke er sket de store ændringer indholdsmæssigt i forhold til visitation og tilbud. Generelt oplever Esbjerg Kommune for alle tre områder et positivt og konstruktivt samarbejde med både Regionsrådet og de øvrige kommuner. Esbjerg Kommune forventer derfor ingen ændringer i disse samarbejder på kort sigt. Børn & Unge Et udredningsarbejde er påbegyndt vedrørende lovgrundlaget for ydelser for behandling af børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Lovgrundlaget findes i tre forskellige lovbestemmelser; serviceloven, sundhedsloven og folkeskoleloven. Formålet med udredningsarbejdet er at sikre at kommunens pligt til støtte varetages bedst muligt. Side 11 af 18

12 Specialundervisning Der ligger der en geografisk udfordring i forhold til specialundervisning, hvor struktur reformen har affødt en bredere geografisk spredning af kommunens tilbud. Dette nødvendiggør at et undervisningstilbud må placeres på flere skoler, mod tidligere, eet sted. Voksenområdet I forlængelse af handicap analysen iværksat sidste år, har Esbjerg Kommune nedsat flere arbejdsgrupper med afsæt i analysens anbefalinger. Nye målsætninger, løsningsmodeller og kvalitetsstandarder er således under udvikling. Tidsplan Den 16. februar: Den 19. februar: Den 24. februar: Den 26. februar: Den 2. marts: Den 16. marts: Borger & Sundhedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Høring i Handicaprådet og hos Dansk Handicap Økonomiudvalget Byråd Lovgrundlag, planer m.v. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006: bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen, 2-3 Vejledning nr. 106 af 12.december 2006: Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen, kapitel 2 Økonomi bemærkninger Personaleforhold bemærkninger Planmæssige konsekvenser konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Sagen behandles både i Kultur & Fritidsudvalget, Borger & Sundhedsudvalget og Børn & Familieudvalget. Høring Esbjerg kommunes redegørelse sendes samtidig med behandlingen i Kultur & Fritidsudvalget, Borger & Sundhedsudvalget og Børn & Familieudvalget til høring i Handicaprådet, samt hos Dansk Handicap med henblik på, at de kan afgive bemærkninger eller udtalelser til redegørelsen i henhold til bekendtgørelsen. Side 12 af 18

13 Det er på grund af en stram tidsplan og under hensyntagen til, at høringsparterne får en høringsfrist på 14 dage, at høringsfasen er placeret samtidig med behandlingen i ovennævnte udvalg. Den 2. marts afleveres besvarelserne til udviklingsrådet med forbehold for byrådets godkendelse Byrådet kan vælge at kommentere høringssvarene, som sendes sammen med redegørelsen til udviklingsrådet i Syddanmark Vurdering herunder alternativer bemærkninger INDSTILLING Udvalgene indstiller de udarbejdede besvarelser til byrådets godkendelse Bilag Spørgeskema Børn & Unge, besvaret Spørgeskema specialundervisning, besvaret Spørgeskema voksenområdet, besvaret Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Fremsendes til Byrådet til godkendelse. Side 13 af 18

14 Sagsnr Hjemløsestrategi for Esbjerg Kommune - 1. udkast Indledning Byrådet har den 15/12 behandlet Velfærdsministeriets forslag til en hjemløsestrategi. Som led i udarbejdelse af hjemløsestrategien ønskes en drøftelse af det indholdsmæssige inden forslag forelægges Borger & Sundhedsudvalget til beslutning i mødet den 2. marts I mødet vil der mundtligt blive redegjort for det igangværende arbejde. Yderligere orienterer chefkonsulent og projektleder Jørn Anker fra Rambøll Management om den nationale Hjemløsestrategi. Esbjerg Kommune skal indsende første udkast til hjemløseplan til Velfærdsministeriet senest den 4. marts. Sagsfremstilling Som led i satspuljen for afsatte forligspartierne 500 mio. kr. over 4 år til at gennemføre en strategi, der målrettet skulle nedbringe og på længere sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Ud over at have dette konkrete mål, har strategien også til formål at udvikle og afprøve evidensbaserede metoder i en dansk kontekst. Den nationale strategis fire målsætninger: 1. at nedbringe antallet af hjemløse der lever på gaden 2. at finde andre løsninger til unge end en plads på et forsorgshjem 3. at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder 4. at skaffe løsninger på boligsituation/sygehus før udskrivning fra behandlingsinstitution eller løsladelse fra fængsel Rambøll Management og SFI har udarbejdet en kortlægning af Esbjerg Kommunes udfordringer på hjemløseområdet. Hovedpointerne i profilen er, at der i Esbjerg Kommune er en forholdsvis stor gruppe af personer mellem år (ca. 67), der ud over hjemløseproblematikken har et misbrugsproblem og et betydeligt langvarigt ophold på forsorgshjem/pensionater. Derudover viser hjemløseoptællingen, at en stor gruppe af de unge hjemløse modtager kontanthjælp. Der vil således som en del af strategien og med afsæt i hjemløseprofilen og kortlægningen skulle beskrives en hjemløseplan for Esbjerg Kommune. Indenfor strategiens fire målsætninger arbejdes der i Esbjerg Kommune med følgende indsatsområder: Side 14 af 18

15 at begrænse opholdstiden på herbergerne/forsorgshjemmene til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte at reducere antallet af unge, der tager ophold på herberg/forsorgshjem de unge misbrugere at reducere antallet af funktionelt unge hjemløse, der er på kontanthjælp Lovgrundlag, planer m.v. bemærkninger Økonomi Vil blive nærmere belyst i oplæg til mødet den 2. marts 2009 Personaleforhold bemærkninger Planmæssige konsekvenser bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg bemærkninger Høring bemærkninger Vurdering herunder alternativer bemærkninger INDSTILLING Direktionen indstiller, at sagen drøftes som grundlag for udarbejdelse af 1. udkast til Hjemløseplan for Esbjerg Kommune. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning 1. udkast til hjemløseplan blev drøftet. Forebyggelse og tidlig indsats skal tydeliggøres i planen. Side 15 af 18

16 Sagsnr Orientering om Idrætskraftprojektet, Esbjerg. Indledning Socialministeriet, nu Velfærdsministeriet, har givet tilskud til Idrætskraftprojektet fra puljen Det Fælles Ansvar II. Idrætskraftcenteret skal med udgangspunkt fra Center for Misbrug fungere som et kraftcenter for idrætsaktiviteter i lokalområdet, skal sætte fokus på sund livsstil, herunder sund kost. Idrætskraftcenteret skal endvidere medvirke til at løfte idrætten for socialt udsatte mennesker i hele landet sammen med de øvrige kraftcentre. Sagsfremstilling Idrætskraftcenteret skal med idræt og motionsfremmende aktiviteter sikre brugerne på værestederne og boformer en indholdsrig hverdag, samt give brugerne et fysisk og personligt overskud til at håndtere hverdagen. På længere sigt skal der skabes en egentlig bevægelses- og idrætskultur på værestederne og boformerne, hvor idrætten bruges som et redskab til at opbygge/udvikle brugernes personlige, sociale, faglige og fysiske kompetencer. Projektet skal bidrage med at skaffe faciliteter, udstyr og undervisere til idrætsaktiviteter. Projektet skal endvidere være inspirator i forhold til idræt for socialt udsatte mennesker, samt nedbryde de barrierer, der normalt afholder udsatte mennesker fra idrætsaktiviteter. Et idrætskraftcenter skal støbe det fundament, som brugerne i deres hverdag skal bruge, som afsæt mod en positiv personlig udvikling. Det tilstræbes, at der etableres idrætsaktiviteter, som er økonomisk bæredygtige for brugerne. Idrætskraftprojektet startede 1. december 2007 med ansættelse af en projektleder. Pr. 1. juli 2008 er der ansat en projektmedarbejder. Projektet løber til 30. november Projektet har primært fokus på de allersvageste brugere. Projektmedarbejderne er med til at sikre, at brugerne deltager ved at sende sms er for at erindre om aktiviteter, og ved at hente dem på deres bopæl. Projektmedarbejderne rummer også brugere, der er påvirket. Projektet evalueres løbende af Rambøll & Management. Der sker en monitorering hver 3. måned. Det fremgår af indberetninger, at deltagerantallet er konstant stigende. Ved seneste optælling var der 80 brugere til aktiviteter på en uge. Der er faste ugentlige aktiviteter: Svømning Ridning Bowling Badminton Skumtennis Side 16 af 18

17 Der er planer om at etablere løbehold og hundetræning til foråret. Derudover deltager projektet i landsdækkende arrangementer/stævner. Projektmedarbejderne oplever, at de bruger meget tid til at afklare dagligdags spørgsmål for brugerne. Der sker en socialisering af brugerne, idet der opretholdes en kultur i forbindelse med aktiviteterne, hvordan man er sammen og taler med hinanden. Samtalerne styres i retning af sund livsstil. Det er en erfaring, at deltagerne i projektet ændrer adfærd i mere positiv retning, hvilket personalet på Center for Misbrug også har registreret. Der er i projektbeskrivelsen opstillet en række faser i projektet, og disse lever projektet op til og overholder den fastsatte tidsramme. Projektet skal evalueres i 2010 og 2011 med henblik på forankring i Esbjerg kommune. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Der modtages årligt et tilskud på kr fra Velfærdsministeriet. Projektmidlerne anvendes til lønudgifter, beklædning til sportsaktiviteterne, leje af idrætsfaciliteter, kost 2 gange ugentlig til deltagerne, leasing af bus, supervision og efteruddannelse af personalet. Projektmidlerne anvendes også til fællesarrangementer med de 4 andre idrætskraftprojekter i landet. Personaleforhold Der er i projektet ansat en projektleder og en projektmedarbejder. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer Idrætskraftcenteret skal med idræt og motionsfremmende aktiviteter sikre brugerne på værestederne og boformer en indholdsrig hverdag, samt give brugerne et fysisk og personligt overskud til at håndtere hverdagen. Side 17 af 18

18 Projektet er kommet godt i gang, og der er et stigende antal brugere, der deltager i de forskellige aktiviteter. Der opleves en positiv ændring i adfærden hos de brugere, der deltager. Projektet skal evalueres i løbet af 2010 og 2011 med henblik på forankring i kommunen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Borger & Sundhedsudvalget orienteres om Idrætskraftprojektet, Esbjerg. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Orienteret Side 18 af 18

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune 1 of 10 Indstilling til SÆ udvalget vedr. brugerbetaling til åbne centeraktiviteter drevet af frivillige juli 2015 Indledning Hermed fremsendes oplæg til SÆ udvalget. Deltagelse i de brugerstyrede aktiviteter

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere