KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004)169} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. Indledning Markedet for digitalt indhold har ændret sig i den tid, der er gået, siden starten af econtentprogrammet 1. Ændringen er hverken helt i overensstemmelse med eller så omfattende som forudsigelserne. Udviklingen på markedet for informations og kommunikationsteknologier (IKT) forløb generelt langsommere, hvilket igen havde en negativ indflydelse på informationsmarkedet. Teknologiudbredelse, udvikling og innovation er dog fortsat, og der konstateres igen vækst i mange sektorer, herunder på informationsmarkedet. Udbredelsen af bredbåndsforbindelser med høj hastighed, som altid er aktiveret, begynder at skubbe til efterspørgslen efter digitalt onlineindhold. Som det blev konstateret i eeurope , er den vellykkede udbredelse af bredbåndsinternetadgang dog helt og aldeles afhængig af udbuddet af passende digitalt indhold. På samme måde afhænger udbredelseshastigheden for avancerede tjenester til mobilkunder (3G og senere generationer) af udbuddet og tilgængeligheden af en bred vifte af digitalt indhold. På det seneste har nye udviklinger inden for områderne viden og indholdsteknologi givet mulighed for at forbedre tilgængeligheden af digitalt indhold og for at forenkle dets sammenstilling og videreanvendelse i produkter og tjenester betydeligt. Parallelt hermed er der vedtaget ny lovgivning i EU, herunder direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger 3 og direktivet om ophavsret 4, som i øjeblikket er ved at blive omsat i national lovgivning. Begge disse direktiver har til formål at fremme et indre marked for digitale indholdsprodukter og tjenester. Denne udvikling forventes via indholdsbaserede applikationer at udmønte sig i fordele i form af øget produktivitet og innovation og bedre informationsprodukter og tjenester, som har en positiv indflydelse på indhold, applikationer og tjenester i forbindelse med eforvaltning, e sundhed, ebusiness og elæring, som fremmes af eeurope Fordelene er ikke kun økonomiske; de vil også kunne mærkes i samfundet. Indholdsmarkedet omfatter medier og forlag, onlinedatabaser og andre erhvervstjenester. Dette markeds værdi blev anslået til 515 mio. EUR i Digitalt indhold udgør stadig kun en lille del af dette marked, som traditionelt er domineret af film, tvprogrammer, bøger, videoer, musik, CD er og postordrekataloger. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv. I Europa er der dog nogen hindringer for udbredelsen af digitalt indhold. Det gælder navnlig mangfoldigheden af sprog, kulturer og sædvaner i den offentlige administration og i virksomheder, som påvirker etableringen af grænseoverskridende europæiske tjenester baseret på digitalt indhold. Det foreliggende forslag om econtentplus ( ) behandler problemstillingerne i forbindelse med disse hindringer og peger på områder af offentlig interesse i Europa, hvor markedskræfterne ikke understøtter tilstrækkelige investeringer. econtentplus sigter mod at Rådets beslutning 2001/48/EF af 22. december KOM(2002) 263. Direktiv 2003/98/EF af 17. november /29/EF, vedtaget den 22. juni European Information Technology Observatory EITO

3 skabe forhold, som giver en bredere adgang til og bedre anvendelse af digitalt indhold, og om nødvendigt forhold, som giver et bedre økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og (videre)anvendelse af digitalt indhold. Programmet vil derfor fortsætte med at levere et betydeligt bidrag til strategien for eeurope i sektorer som elæring, eforvaltning osv. Nedenstående forslag til et fortsættelsesprogram tager behørigt hensyn til det nuværende programs resultater, den teknologiske udvikling, markederne og lovgivningsmiljøet samt yderligere udviklinger, som forventes at indtræffe. 2. Digitalt indholds tiltagende betydning Digitalt indholds tiltagende betydning skyldes to store nyskabelser: digitaliseringen af traditionelle medieformater som tekst, billeder, video og audio og fremkomsten af Internettet som en integrerende platform og distributionskanal for indholdsressourcer. Foruden at gøre en verden af oplysninger tilgængelige for brugerne har disse nyskabelser forvandlet branchen for indholdsdistribution og skabt et helt nyt samspil mellem virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder og offentligheden som helhed. På det seneste forsøger virksomheder og myndigheder at slå kapital af Internettets potentiale til at øge effektiviteten og stimulere væksten. Etableringen af lovrammer i Europa, som støtter onlinehandel og grænseoverskridende tjenester 6, sammen med omfattende investeringer i infrastruktur finansieret af den offentlige og private sektor viser, hvor betydningsfuld onlinemiljøet er blevet i nutidens økonomi. Der er også blevet udøvet pres ved hjælp af regulering for at få borgerne forbundet til Internettet. I de tre år, der er gået, siden EU s regulering af ubundtet adgang til abonnentledninger 7 er udbredelsen af Internettet i EU vokset betydeligt, navnlig blandt borgerne. Næsten 100% af virksomhederne, myndighederne og læreanstalterne samt 50% af borgerne har internetadgang. Prioriteten er nu flyttet til udbredelsen af bredbåndsinternetadgang. Fordelene for brugerne er indlysende højere hastighed som på sin side forventes at stimulere brugernes efterspørgsel efter mere varierede digitale indholdsprodukter og tjenester. Når onlinemiljøet spiller en stadig større rolle ved udbredelsen af viden og spredning af oplysninger, vil der uundgåeligt opstå et krav om digitalt indhold af god kvalitet. Spørgsmålet er ikke længere, om oplysningerne findes, men om de er pålidelige, fuldstændige og kan tilpasses brugerens behov. Fokus på informationsmarkedet skifter fra kvantitet til kvalitet. Indholdsudbydere er i en god position til at udnytte den kombinerede merværdi, der opstår ved at bruge digitale medieformater sammen med effektivtetsgevinsten fra onlinetransaktioner. Merværdigevinsten opstår dog ikke bare ved at sammenstille indhold fra forskellige kilder eller ved at nyorientere indhold, så det passer til forskellige markeders smag og behov. Det kvalitetselement, som mangler i det meste af indholdsudbuddet i øjeblikket, skabes, når indhold beriges med specifik viden eller oplysninger, som er relevante for den påtænkte anvendelse. En ny generation af webteknologi, som bygger på ordforråd, som computere kan forstå og forarbejde, kan gøre netop dette. Videnberiget digitalt indhold giver indholdsudbyderne potentiale til udvidet interoperabilitet og forbedret kvalitet af alle indholdsbaserede produkter og tjenester. Digitalt indhold af høj kvalitet skal imødekomme alle europæiske borgeres behov: studerende, forskere, erhvervsbrugere og andre med henblik på nemt og effektivt at øge deres viden, samt 6 7 Direktiver om ehandel (22. maj 2001), elektronisk fakturering (20. december 2001) og direktiv og forordning (7. maj 2002) om moms for digitalt leverede tjenesteydelser. Forordning 2887/2000/EF, vedtaget den 18. december

4 indholdsudbydere og andre "genbrugere" med henblik på at udnytte digitale indholdsressourcer til at skabe værdiforøgede kvalitetsprodukter og tjenester uanset sted eller sprog. 3. Et miljø i hastig forandring Siden igangsætningen af programmet econtent i begyndelsen af 2001, er der sket væsentlige ændringer på det teknologiske område, inden for lovgivningen og på markedet Teknologi i stadig udvikling Internetadgang er ved at blive en dagligvare. Lavere priser for hardware til databehandling, transmission og lagring har betydet, at det mere prisfølsomme marked for private husholdninger nu udgør en voksende andel af markederne for pc'er og internettjenesteudbydere, som i begyndelsen var orienteret i retning af erhvervsbrugeres og virksomheders behov. Offentlige onlineinformationstjenester fra forvaltnings og sundhedsområdet kommer nu ind på banen sammen med de specialiserede virksomhedstjenester. Nu, hvor 3Gmobiltjenester får større udbredelse i Europa, forventes mobiltjenester baseret på geografisk følsomt indhold at vinde frem. I Europa anvendes en række teknologier til at udbyde bredbåndsadgang de mest udbredte er digital abonnentlinje (DSL) og kabelmodem. Den udvikling, som har ført til udbredt internetadgang og et væld af digitalt indhold, sætter også dagsordenen for fremtidens udfordringer. Den vigtigste er måske, hvordan man deler, får adgang til og anvender digitalt indhold. En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte distribuerede systemer som World Wide Web fuldt ud er evnen til at kombinere informationer og funktionaliteter fra forskellige systemer på tværs af forskellige organisationer, applikationer og platforme med andre ord interoperabilitet. Det sker dog ikke af sig selv: indholdet skal beriges med semantisk veldefinerede metadata 8. Indholdsberigelse betyder, at indhold (og tjenestebeskrivelser) gøres forståeligt og kan bearbejdes af maskiner, idet det sammenkædes med en formel og meningsfyldt beskrivelse af sig selv. Der er ved at blive udarbejdet relevante standarder, som omfatter deskriptiv terminologi, ordlister, ontologier 9, og de nødvendige formater, så det hele kan bearbejdes af maskiner. Der er brug for automatiske eller semiautomatiske værktøjer til indholdsberigelse, som understøtter en omkostningseffektiv produktion og vedligeholdelse af metadata og ontologier. Disse værktøjer er også ved at blive udviklet. Metadata kan omfatte mange kategorier af viden og oplysninger, f.eks. baggrund, kontekst, indholdstype, format, sprog, brugerrettigheder og ophavsret. Indholdsberigelse kan således bidrage til interoperabilitet og kvalitet ved at tilvejebringe løsninger på problemstillinger vedrørende videreanvendelighed, flersprogethed, muligheder for søgning og sammenstilling, autentificering og digitale rettigheder på tværs af distribuerede samlinger af digitalt indhold. 8 9 Metadata er oplysninger, som tilføjes til et dokument, og som beskriver dets indhold, format, sprog osv. Ontologier gør metadata 'forståelige' for computere: de fastsætter, hvordan beskrivende udtryk er indbyrdes forbundne, og hvordan de anvendes inden for et givet interesseområde. 4

5 Systematisk berigelse af indholdskilder er ét af de teknologiske svar på brugernes krav til kvalitetsindhold Nye lovrammer Der er tre fællesskabsretsakter, som udgør et vigtigt skridt på vejen mod passende lovrammer for udnyttelsen af digitale indholdsressourcer: Direktivet om det offentliges oplysninger 10 sigter mod at stimulere grænseoverskridende videreanvendelse af det offentliges oplysninger ved at etablere de samme grundlæggende markedsforhold for alle aktører på det europæiske informationsmarked i forbindelse med oplysningernes videreanvendelse. Direktivet forventes at stimulere udviklingen af EUdækkende informationsprodukter og tjenester baseret på oplysninger fra den offentlige sektor, både hos private organisationer og hos organisationer med offentlige tjenestefunktioner. Kommissionen har valgt en integreret fremgangsmåde i forbindelse med problemstillingerne vedrørende den offentlige sektors oplysninger. Lovgivningsmæssige tiltag suppleres af aktioner under det nuværende econtentprogram og opmærksomhedsskabende foranstaltninger blandt interessenterne i medlemsstaterne via den nyligt nedsatte gruppe, som skal fremme anvendelsen af det offentliges oplysninger (Group to Promote Digital Public Data). En af gruppens første aktiviteter har været at opmuntre medlemsstaterne til at opstille lister over deres aktiver med sigte på at etablere EUdækkende oversigter over oplysninger i den offentlige sektor. Direktiv 2001/29 af 22. maj 2001 om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet ajourfører de retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder, så de kan imødegå udfordringerne i forbindelse med den nye teknologi. Direktivet er samtidig det retlige instrument, hvormed Fællesskabet og dets medlemsstater ratificerer WIPOtraktaterne (World Intellectual Property Organisation) fra Med direktivet harmoniseres visse aspekter af ophavsretslovgivningen for hele EU, og der indføres visse undtagelser, som er i den offentlige interesse, til fordel for brugerne, herunder forbrugere, biblioteker, læreanstalter og handicappede. Direktiv 2001/29 vil lette den grænseoverskridende handel med varer og tjenester, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder navnlig elektroniske produkter og tjenester. Direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser er en tidligere foranstaltning, som harmoniserer lovgivningen vedrørende databaser, herunder navnlig elektroniske og onlinedatabaser. Direktiv 96/9 er det vigtigste instrument til regulering af, hvilken brug der må gøres af elektroniske og onlinedatabaser. Databaser, som er originale i henhold til direktivets bestemmelser, tildeles ophavsretsbeskyttelse, og andre databaser, som omfatter betydelige investeringer, kan eventuelt komme i betragtning til sui generisbeskyttelse. Som i direktiv 2001/29 er der visse undtagelser i den offentlige interesse for bestemte brugere. 3.3 Markedsudvikling og hindringer Indtil nu har Internettet haft kommerciel succes som distributionsmedie i de tilfælde, hvor det har været i stand til at tilbyde en klar merværdi i forhold til traditionelle medier. Internettets 10 Direktiv 2003/98/EF af 17. november

6 computermiljø kan bruges til at sammenstille, skræddersy og arkivere indhold, samt til at generere statistikker og skabe interaktivt indhold og tjenester. Forretningsdata, elæring for erhvervslivet og onlinespil udnytter disse evner. Skønt det er nicheområder, er de forholdsvis gode til at generere direkte indtægter. Det er kommercielle markeder, som indholds og tjenesteudbydere har en interesse i, og deres udvikling bør i størst muligt omfang overlades til markedskræfterne. Kommercielle markeder tager dog ikke nødvendigvis hensyn til den offentlige interesse. Desuden kan en ansamling af hindringer have en negativ virkning på virksomhedernes lyst til at investere på bestemte markeder. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv, men bekymringer over pirateri og rettighedsforvaltning samt usikkerhed omkring, hvilke forretningsmodeller der vil fungere, har påvirket investeringerne i tjenesteetablering negativt. Virkningerne ses tydeligst i underholdningssektoren, hvor forholdene mellem indholdsejerne, branchen for forbrugerelektronik, forbrugerorganisationerne, softwareindustrien og netoperatørerne stadig mangler at blive afklaret. Indtil det sker vil audiovisuelle arbejder ikke kunne distribueres til et bredt publikum via Internettet 11. I sektoren for informationsressourcer er disse bekymringer mindre udprægede. Der er dog andre problemer, navnlig i Europa, hvor vilkårene for informationsressourcernes udnyttelse i EUdækkende tjenester langt fra er ideelle. Forskelle i lovgivning og kultur samt teknisk og administrativ praksis mellem medlemsstaterne forværres af mangfoldigheden af fællesskabssprog, hvilket alt sammen har betydning for tilgængeligheden og anvendeligheden af indholdsressourcer. Udvidelsen bringer yderligere udfordringer, idet der bliver et øget antal sprog og administrationskulturer, som indholdstjenesterne skal dække. Problemerne med at etablere EUdækkende produkter og tjenester påvirker ikke kun producenterne af disse tjenester, men har også en negativ virkning på brugerne, dvs. organisationer og den enkelte borger. Et udbud af pålidelige tjenester, som bygger på oplysninger fra offentlige organer, om f.eks. administrative procedurer, virksomhedsprofiler, miljøoplysninger eller meteorologiske informationer er værdifulde værktøjer for virksomheder, der er aktive i det indre marked, og for borgerne. Retsusikkerhed, som opstår på grund af medlemsstaternes forskellige vilkår for videreanvendelse af det offentliges oplysninger, har begrænset den grænseoverskridende udnyttelse i produkter og tjenester, som udbydes af organisationer i den private sektor. Herudover indebærer medlemsstaternes forskellige praksis ved indsamling, lagring, indeksering og beskrivelse af den offentlige sektors oplysninger, at den grænseoverskridende interoperabilitet for disse oplysninger er begrænset. Interoperabilitet er en forudsætning for etablering af tjenester. Rumlige data, dvs. oplysninger, som kombinerer geografisk placering med andre data og oplysninger er indlejret i op til 80% af alle oplysninger i det offentliges institutioner. Det kan udnyttes til at understøtte applikationer inden for områder som f.eks. transport, samfundsudvikling, landbrug, redningstjenester og miljøforvaltning. De vil desuden komme til at spille en vigtig rolle ved mobilkommunikationstjenester. Rumlige data, som jo bl.a. 11 Det fremføres også, at den manglende bredbåndsadgang er en af årsagerne hertil. Modargumentet, som siger, at bredbåndsadgang ikke vil blive efterspurgt, hvis der ikke er tilstrækkelige bredbåndkrævende applikationer som video, kan dog også være rigtigt. 6

7 afledes af telemåling, kortlægning og observationsteknologier, er særligt udsatte for "teknisk fragmentering". Fragmentering dæmper vækstudsigterne for ca organisationer i EU både offentlige og private som beskæftiger sig med rumlige data. I takt med oversættelses og lokaliseringsteknologiers udvikling er det europæiske markeds flersproglige og flerkulturelle natur blevet mindre hindrende for virksomheder, som har råd til de tekniske løsninger og har en interesse i at nå ud til et bredere publikum. Således vokser markedet for elæring i erhvervslivet (96% pr. år i Europa i henhold til IDC i 2002). Det står dog klart, at en betydelig andel af de europæiske brugere ikke får glæde af udviklingen skolebørn, studerende, forskere og private borgere fordi de ikke udgør et massemarked. For disse personer er det væsentligt at have adgang til kursusmateriale produceret af skoler og universiteter og adgang til forskningsinstitutioners og kulturelle institutioners omfattende digitale samlinger. Hindringerne er ikke kun af teknisk art. Lovgivningen på ét territorium tillader måske frit brug af indhold til uddannelsesformål, medens brugen af det samme indhold i en lignende situation i en anden medlemsstat er et brud på ophavsretten. Der er også en mangel på viden om og erfaring med anvendelsen af forvaltningssystemer for digitale rettigheder til clearing af brugsrettigheder. Denne situation er særlig udpræget i uddannelsessektoren. EUdækkende tjenester skal også tage hensyn til europæiske brugeres flersproglige og multikulturelle særkende. Anvendelsen af lokaliseringsteknologi, som giver mulighed for grænseoverskridende sammenstilling og distribution af flersprogligt digitalt indhold, medfører ekstra omkostninger for producenterne. Der findes standarder, som kan opfylde brugernes krav til flersproglighed, og som omfatter undervisningsobjekter, indeksering og søgning, metadata og ontologier. Den store spændvidde fungerer dog i sig selv som en teknisk hindring. Og sommetider er de nationale markeder simpelthen for små. Hindringerne er altså ikke kun vedvarende; der er også mange af dem. Den foreslåede fællesskabsforanstaltning sigter derfor mod at skabe forhold uden disse hindringer ved at fokusere på metoder, værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med udformning, udvikling, adgang til og distribution af digitalt indhold af høj kvalitet, samtidig med at den faktiske produktion af digitalt indhold overlades til markedskræfterne og i givet fald til andre særlige fællesskabsinitiativer. 4. econtent: Hvilke udfordringer er der tilbage? Det nuværende forslag er en efterfølger til econtentprogrammet, og det løber over en fireårig periode fra januar Meddelelsen fra Kommissionen 12 til Rådet, EuropaParlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsevalueringen af econtentprogrammet har været ret positiv og anbefalede et opfølgningsprogram, som var mere målrettet og fokuseret for at optimere virkningen. De vigtigste anbefalinger, som også blev fremhævet i resultaterne af en række specifikke drøftelser med relevante interessenter (vedrørende definition econtentarbejdsprogrammet samt møder med styringsudvalget for econtentprogrammet, Digital Public Data Group og specifikke møder organiseret af Kommissionens tjenestegrene), er sammenfattet i det følgende: 12 KOM(2003) 591, vedtaget den 10. oktober

8 For det første er problemet vedrørende udbud af grænseoverskridende oplysninger baseret på anvendelsen af den offentlige sektors informationer et område, hvor EU kan levere et betydeligt bidrag. Der bør lægges større vægt på brugen af metadata. Effektiv anvendelse af teknologi til at optimere den økonomiske levedygtighed på langt sigt er et tema, som organisationerne på dette stadig unge marked bliver nødt til at beskæftige sig med. For det andet bør spørgsmålet om lokalisering af indhold som i econtent behandles som et separat spørgsmål indgå i alle tjenester, som hævder at have en europæisk dimension. Lokaliseringsteknologier og brugen af passende åbne standarder, som nu er mere udbredte på de kommercielle markeder, bør af samfundshensyn udbredes inden for områder med uddannelses, kultur og undervisningsindhold. Selv om lokaliseringsteknologier er af største vigtighed, understreges i programmet, at hvis man skal udforme og levere flersprogligt og multikulturelt indhold af høj kvalitet, så skal der tages hensyn til disse aspekter allerede fra begyndelsen af processen, idet der tages højde for de forskellige målgruppers og markeders krav. For det tredje har econtent virket som en katalysator for samarbejde mellem et stort antal markedsaktører, som har gennemført en række projekter, der ellers ikke ville have haft samme dybde og bredde 13. econtents største svaghed var at målgruppen var for stor, så der ikke var tilstrækkelig fokus. Det vil derfor være nødvendigt at fravælge nogle støtteområder, f.eks. overvindelse af finansieringskløften for indholdsvirksomheder, og at fokusere på et begrænset antal indholdstyper. Kommissionen er allerede begyndt at tackle dette problem i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for econtent for Det nedenstående programforslag søger at skabe gode vilkår for mere udbredt adgang til og anvendelse af digitalt indhold og om nødvendigt større økonomisk afkast fra nye indholdsbaserede tjenester. Hensigten er at sætte gang i investeringer i udvikling og at gøre udbuddet af indholdsbaserede kvalitetstjenester bredere og derved lette videnudbredelse og informationsspredning. 5. Opfølgningsprogrammet forslag til prioriteter 5.1. Mål og fokus For at imødegå udfordringerne foreslås det at vedtage et økonomisk støtteprogam, hvis overordnede formål er: forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Europa og deraf følgende lettere produktion og udbredelse informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på EUniveau. Programmet bidrager til Lissabonstrategien og styrker EU's konkurrenceevne i den videnbaserede økonomi. Programmet fokuserer på slutbrugeren, hvad enten det er borgere, studerende, forskere eller erhvervsbrugere, som ønsker at forøge deres viden, eller "videreanvenderen", som ønsker at berige og udnytte digitale indholdsressourcer kommercielt. Det burde give brugerne flere valgmuligheder og hjælpe interessenter til at udnytte de fordele, som videnberiget digitalt indhold giver. 13 For econtent er komplementariteten?? forholdsvis høj. 42% ville også have gennemført projektet uden EUstøtte, men med reducerede mål og økonomiske midler, med færre partnere og over en længere periode. Næsten 20% af de organisationer, som ville have gennemført projektet alligevel, ville have gjort det uden et internationalt samarbejde. 8

9 Programmets overordnede vægt ligger på kvalitetsindhold, som bidrager til informationsspredning og videnudbredelse, og ikke kun på mere indhold. Brugen af metadata til at berige selve indholdet anses for et væsentligt element, hvis man skal sikre digitalt indholds interaktivitet, videreanvendelighed og interoperabilitet. Videnberigelse vil lette produktionen af dynamisk indhold, som er skræddersyet til specifikke formål (uddannelse, kultur osv.). Samfundsmæssigt er forslaget målrettet mod områder, hvor markedskræfterne ikke er tilstrækkelige til at sikre at borgere og brugerorganisationer i EU kan drage fordel af det indholdsudbud, som de seneste teknologier har gjort tilgængelige. Hensigten er at fremme et bredere udbud af videreanvendeligt og driftskompatibelt kvalitetsindhold med henblik på tjenesteetablering. Det vedrører områder af offentlig interesse som den offentlige sektors oplysninger, indhold til uddannelses, forsknings og undervisningsformål samt indhold fra kulturelle institutioner. Økonomisk sigter forslaget mod at hjælpe med at tilvejebringe betingelserne for et større økonomisk afkast fra indholdsbaserede tjenester. Der vil blive lagt særlig vægt på løsninger i forbindelse med interoperabilitet for rumlige data et særlig akut problem, fordi indsamlingen af rumlige data er teknologiafhængig (f.eks. af sensorer) og udføres regionalt. Det vil også omfatte positionsbaserede (mobil)tjenester, som anvender rumlige data, og tjenester, som anvender en kombination af rumlige data og andre oplysninger Implementering Programmet har tre operationelle mål: at lette adgang til europæisk digitalt indhold at forbedre kvaliteten og at fremme bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold at styrke interessenternes samarbejde og bevidsthed om digitalt indhold Programmet vil støtte projekter, som sigter mod at forbedre værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med produktion, adgang til, anvendelse og distribution af digitalt indhold. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF overholdes. Programmet skal fremme overførsel af viden, erfaringer og god praksis, koordineringsaktiviteter, samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og brugere. Med dette mål for øje omfatter programmet også anvendelsen af bedste praksisaktioner, som normalt gennemføres i tematiske klynger, samt tematiske net, som samler en række forskellige interessenter om et givet teknologisk og organisatorisk mål. Programmets overordnede princip er at maksimere virkningen for en større gruppe aktører end programmets deltagere. Færre deltagere og mål vil bidrage til at nå dette. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet foreslås at være 163 mio. EUR for en fireårig periode ( ). Programaktiviteterne vil specifikt støtte fremkomsten af paneuropæiske rammer (tjenester, informationsinfrastruktur osv.), som letter opdagelsen af og adgangen til digitalt indhold i Europa samt etablering af nye indholdsbaserede tjenester og deres organisatoriske grundlag. En række forsøg skal demonstrere, hvordan semantisk veldefinerede metadata kan forbedre anvendelighed og videreanvendelighed, søgning i og driftskompatibilitet for digitalt indhold i 9

10 flersproglige og multikulturelle miljøer. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør de anvendte teknologier beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse. Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings og kulturindhold. Udviklingen af de organisatoriske rammer, som giver lettere adgang til digitale ressourcer, og demonstration af den bedste anvendelse af teknologier med henblik på at udnytte disse ressourcer, vil ændre organisationernes risikoopfattelse og dermed skabe et bedre investerings og innovationsmiljø for digitalt indhold. Nye teknologigenerationer er udformet, så de giver brugerne større funktionalitet, bedre økonomi eller begge dele. En effektiv anvendelse af den seneste teknologi i produkter og tjenesteudbud kan give virksomheder en afgørende konkurrencefordel i forhold til dem, der forlader sig på ældre teknologigenerationer, navnlig i nutidens globale økonomi Sammenhæng med andre EUforanstaltninger Der er en sammenhæng med Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling (FTU), navnlig på området semantisk videnteknologi, teknologistøttet læring og adgang til kulturarven, samt med en række programmer, som ikke er forskningsrelaterede. Det omfatter blandt andet programmet for udveksling af data mellem administrationer (IDA), hvor der opmuntres til interoperabilitet for så vidt angår det informationsindhold, der udveksles i og mellem administrative sektorer og med den private sektor. Der er gennemført en række initiativer for at nå dette mål inden for områderne metadata og indholdsinteroperabilitet, bl.a. har Kommissionens tjenestegrene lavet et arbejdsdokument om interoperabilitet 14, og udviklingen af europæiske interoperabilitetsrammer. Andre relevante programmer, som ikke omfatter forskning, er visse fællesskabsprogrammer kultur og uddannelse (programmerne MEDIA, SocratesMinerva og Leonardo da Vinci og det foreslåede program elearning) samt andre initiativer vedrørende udvikling af driftskompatible metadatastandarder. De foreslåede aktiviteter bygger delvis på resultaterne af FTUprogrammer og vil tage hensyn til aktioner, der iværksættes under andre programmer og initiativer, f.eks. vedrørende kvalitet inden for elæring, så man undgår dobbeltarbejde og får den maksimale virkning. Aktiviteterne supplerer delvis aktiviteter under IDAprogrammet. IDA drejer sig om driftskompatibilitet mellem offentlige myndigheder, medens econtentplus trækker på den offentlige sektors informationer med henblik på en kommerciel udnyttelse. 6. Konklusioner Europa er nu klar til en intensiv udnyttelse af det hidtil urørte potentiale i digitalt indhold. Disse elementer tilsammen bedst mulig udnyttelse af teknologi til at give adgang til information og viden for alle og tilvejebringelse af bedre vilkår for virksomheders Europadækkende investeringer vil sikre Europa en førende plads i den videnbaserede økonomi. 14 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Linkingup Europe: the importance of interoperability (kun på engelsk), Bruxelles SEC (2003)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere