KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004)169} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. Indledning Markedet for digitalt indhold har ændret sig i den tid, der er gået, siden starten af econtentprogrammet 1. Ændringen er hverken helt i overensstemmelse med eller så omfattende som forudsigelserne. Udviklingen på markedet for informations og kommunikationsteknologier (IKT) forløb generelt langsommere, hvilket igen havde en negativ indflydelse på informationsmarkedet. Teknologiudbredelse, udvikling og innovation er dog fortsat, og der konstateres igen vækst i mange sektorer, herunder på informationsmarkedet. Udbredelsen af bredbåndsforbindelser med høj hastighed, som altid er aktiveret, begynder at skubbe til efterspørgslen efter digitalt onlineindhold. Som det blev konstateret i eeurope , er den vellykkede udbredelse af bredbåndsinternetadgang dog helt og aldeles afhængig af udbuddet af passende digitalt indhold. På samme måde afhænger udbredelseshastigheden for avancerede tjenester til mobilkunder (3G og senere generationer) af udbuddet og tilgængeligheden af en bred vifte af digitalt indhold. På det seneste har nye udviklinger inden for områderne viden og indholdsteknologi givet mulighed for at forbedre tilgængeligheden af digitalt indhold og for at forenkle dets sammenstilling og videreanvendelse i produkter og tjenester betydeligt. Parallelt hermed er der vedtaget ny lovgivning i EU, herunder direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger 3 og direktivet om ophavsret 4, som i øjeblikket er ved at blive omsat i national lovgivning. Begge disse direktiver har til formål at fremme et indre marked for digitale indholdsprodukter og tjenester. Denne udvikling forventes via indholdsbaserede applikationer at udmønte sig i fordele i form af øget produktivitet og innovation og bedre informationsprodukter og tjenester, som har en positiv indflydelse på indhold, applikationer og tjenester i forbindelse med eforvaltning, e sundhed, ebusiness og elæring, som fremmes af eeurope Fordelene er ikke kun økonomiske; de vil også kunne mærkes i samfundet. Indholdsmarkedet omfatter medier og forlag, onlinedatabaser og andre erhvervstjenester. Dette markeds værdi blev anslået til 515 mio. EUR i Digitalt indhold udgør stadig kun en lille del af dette marked, som traditionelt er domineret af film, tvprogrammer, bøger, videoer, musik, CD er og postordrekataloger. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv. I Europa er der dog nogen hindringer for udbredelsen af digitalt indhold. Det gælder navnlig mangfoldigheden af sprog, kulturer og sædvaner i den offentlige administration og i virksomheder, som påvirker etableringen af grænseoverskridende europæiske tjenester baseret på digitalt indhold. Det foreliggende forslag om econtentplus ( ) behandler problemstillingerne i forbindelse med disse hindringer og peger på områder af offentlig interesse i Europa, hvor markedskræfterne ikke understøtter tilstrækkelige investeringer. econtentplus sigter mod at Rådets beslutning 2001/48/EF af 22. december KOM(2002) 263. Direktiv 2003/98/EF af 17. november /29/EF, vedtaget den 22. juni European Information Technology Observatory EITO

3 skabe forhold, som giver en bredere adgang til og bedre anvendelse af digitalt indhold, og om nødvendigt forhold, som giver et bedre økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og (videre)anvendelse af digitalt indhold. Programmet vil derfor fortsætte med at levere et betydeligt bidrag til strategien for eeurope i sektorer som elæring, eforvaltning osv. Nedenstående forslag til et fortsættelsesprogram tager behørigt hensyn til det nuværende programs resultater, den teknologiske udvikling, markederne og lovgivningsmiljøet samt yderligere udviklinger, som forventes at indtræffe. 2. Digitalt indholds tiltagende betydning Digitalt indholds tiltagende betydning skyldes to store nyskabelser: digitaliseringen af traditionelle medieformater som tekst, billeder, video og audio og fremkomsten af Internettet som en integrerende platform og distributionskanal for indholdsressourcer. Foruden at gøre en verden af oplysninger tilgængelige for brugerne har disse nyskabelser forvandlet branchen for indholdsdistribution og skabt et helt nyt samspil mellem virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder og offentligheden som helhed. På det seneste forsøger virksomheder og myndigheder at slå kapital af Internettets potentiale til at øge effektiviteten og stimulere væksten. Etableringen af lovrammer i Europa, som støtter onlinehandel og grænseoverskridende tjenester 6, sammen med omfattende investeringer i infrastruktur finansieret af den offentlige og private sektor viser, hvor betydningsfuld onlinemiljøet er blevet i nutidens økonomi. Der er også blevet udøvet pres ved hjælp af regulering for at få borgerne forbundet til Internettet. I de tre år, der er gået, siden EU s regulering af ubundtet adgang til abonnentledninger 7 er udbredelsen af Internettet i EU vokset betydeligt, navnlig blandt borgerne. Næsten 100% af virksomhederne, myndighederne og læreanstalterne samt 50% af borgerne har internetadgang. Prioriteten er nu flyttet til udbredelsen af bredbåndsinternetadgang. Fordelene for brugerne er indlysende højere hastighed som på sin side forventes at stimulere brugernes efterspørgsel efter mere varierede digitale indholdsprodukter og tjenester. Når onlinemiljøet spiller en stadig større rolle ved udbredelsen af viden og spredning af oplysninger, vil der uundgåeligt opstå et krav om digitalt indhold af god kvalitet. Spørgsmålet er ikke længere, om oplysningerne findes, men om de er pålidelige, fuldstændige og kan tilpasses brugerens behov. Fokus på informationsmarkedet skifter fra kvantitet til kvalitet. Indholdsudbydere er i en god position til at udnytte den kombinerede merværdi, der opstår ved at bruge digitale medieformater sammen med effektivtetsgevinsten fra onlinetransaktioner. Merværdigevinsten opstår dog ikke bare ved at sammenstille indhold fra forskellige kilder eller ved at nyorientere indhold, så det passer til forskellige markeders smag og behov. Det kvalitetselement, som mangler i det meste af indholdsudbuddet i øjeblikket, skabes, når indhold beriges med specifik viden eller oplysninger, som er relevante for den påtænkte anvendelse. En ny generation af webteknologi, som bygger på ordforråd, som computere kan forstå og forarbejde, kan gøre netop dette. Videnberiget digitalt indhold giver indholdsudbyderne potentiale til udvidet interoperabilitet og forbedret kvalitet af alle indholdsbaserede produkter og tjenester. Digitalt indhold af høj kvalitet skal imødekomme alle europæiske borgeres behov: studerende, forskere, erhvervsbrugere og andre med henblik på nemt og effektivt at øge deres viden, samt 6 7 Direktiver om ehandel (22. maj 2001), elektronisk fakturering (20. december 2001) og direktiv og forordning (7. maj 2002) om moms for digitalt leverede tjenesteydelser. Forordning 2887/2000/EF, vedtaget den 18. december

4 indholdsudbydere og andre "genbrugere" med henblik på at udnytte digitale indholdsressourcer til at skabe værdiforøgede kvalitetsprodukter og tjenester uanset sted eller sprog. 3. Et miljø i hastig forandring Siden igangsætningen af programmet econtent i begyndelsen af 2001, er der sket væsentlige ændringer på det teknologiske område, inden for lovgivningen og på markedet Teknologi i stadig udvikling Internetadgang er ved at blive en dagligvare. Lavere priser for hardware til databehandling, transmission og lagring har betydet, at det mere prisfølsomme marked for private husholdninger nu udgør en voksende andel af markederne for pc'er og internettjenesteudbydere, som i begyndelsen var orienteret i retning af erhvervsbrugeres og virksomheders behov. Offentlige onlineinformationstjenester fra forvaltnings og sundhedsområdet kommer nu ind på banen sammen med de specialiserede virksomhedstjenester. Nu, hvor 3Gmobiltjenester får større udbredelse i Europa, forventes mobiltjenester baseret på geografisk følsomt indhold at vinde frem. I Europa anvendes en række teknologier til at udbyde bredbåndsadgang de mest udbredte er digital abonnentlinje (DSL) og kabelmodem. Den udvikling, som har ført til udbredt internetadgang og et væld af digitalt indhold, sætter også dagsordenen for fremtidens udfordringer. Den vigtigste er måske, hvordan man deler, får adgang til og anvender digitalt indhold. En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte distribuerede systemer som World Wide Web fuldt ud er evnen til at kombinere informationer og funktionaliteter fra forskellige systemer på tværs af forskellige organisationer, applikationer og platforme med andre ord interoperabilitet. Det sker dog ikke af sig selv: indholdet skal beriges med semantisk veldefinerede metadata 8. Indholdsberigelse betyder, at indhold (og tjenestebeskrivelser) gøres forståeligt og kan bearbejdes af maskiner, idet det sammenkædes med en formel og meningsfyldt beskrivelse af sig selv. Der er ved at blive udarbejdet relevante standarder, som omfatter deskriptiv terminologi, ordlister, ontologier 9, og de nødvendige formater, så det hele kan bearbejdes af maskiner. Der er brug for automatiske eller semiautomatiske værktøjer til indholdsberigelse, som understøtter en omkostningseffektiv produktion og vedligeholdelse af metadata og ontologier. Disse værktøjer er også ved at blive udviklet. Metadata kan omfatte mange kategorier af viden og oplysninger, f.eks. baggrund, kontekst, indholdstype, format, sprog, brugerrettigheder og ophavsret. Indholdsberigelse kan således bidrage til interoperabilitet og kvalitet ved at tilvejebringe løsninger på problemstillinger vedrørende videreanvendelighed, flersprogethed, muligheder for søgning og sammenstilling, autentificering og digitale rettigheder på tværs af distribuerede samlinger af digitalt indhold. 8 9 Metadata er oplysninger, som tilføjes til et dokument, og som beskriver dets indhold, format, sprog osv. Ontologier gør metadata 'forståelige' for computere: de fastsætter, hvordan beskrivende udtryk er indbyrdes forbundne, og hvordan de anvendes inden for et givet interesseområde. 4

5 Systematisk berigelse af indholdskilder er ét af de teknologiske svar på brugernes krav til kvalitetsindhold Nye lovrammer Der er tre fællesskabsretsakter, som udgør et vigtigt skridt på vejen mod passende lovrammer for udnyttelsen af digitale indholdsressourcer: Direktivet om det offentliges oplysninger 10 sigter mod at stimulere grænseoverskridende videreanvendelse af det offentliges oplysninger ved at etablere de samme grundlæggende markedsforhold for alle aktører på det europæiske informationsmarked i forbindelse med oplysningernes videreanvendelse. Direktivet forventes at stimulere udviklingen af EUdækkende informationsprodukter og tjenester baseret på oplysninger fra den offentlige sektor, både hos private organisationer og hos organisationer med offentlige tjenestefunktioner. Kommissionen har valgt en integreret fremgangsmåde i forbindelse med problemstillingerne vedrørende den offentlige sektors oplysninger. Lovgivningsmæssige tiltag suppleres af aktioner under det nuværende econtentprogram og opmærksomhedsskabende foranstaltninger blandt interessenterne i medlemsstaterne via den nyligt nedsatte gruppe, som skal fremme anvendelsen af det offentliges oplysninger (Group to Promote Digital Public Data). En af gruppens første aktiviteter har været at opmuntre medlemsstaterne til at opstille lister over deres aktiver med sigte på at etablere EUdækkende oversigter over oplysninger i den offentlige sektor. Direktiv 2001/29 af 22. maj 2001 om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet ajourfører de retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder, så de kan imødegå udfordringerne i forbindelse med den nye teknologi. Direktivet er samtidig det retlige instrument, hvormed Fællesskabet og dets medlemsstater ratificerer WIPOtraktaterne (World Intellectual Property Organisation) fra Med direktivet harmoniseres visse aspekter af ophavsretslovgivningen for hele EU, og der indføres visse undtagelser, som er i den offentlige interesse, til fordel for brugerne, herunder forbrugere, biblioteker, læreanstalter og handicappede. Direktiv 2001/29 vil lette den grænseoverskridende handel med varer og tjenester, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder navnlig elektroniske produkter og tjenester. Direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser er en tidligere foranstaltning, som harmoniserer lovgivningen vedrørende databaser, herunder navnlig elektroniske og onlinedatabaser. Direktiv 96/9 er det vigtigste instrument til regulering af, hvilken brug der må gøres af elektroniske og onlinedatabaser. Databaser, som er originale i henhold til direktivets bestemmelser, tildeles ophavsretsbeskyttelse, og andre databaser, som omfatter betydelige investeringer, kan eventuelt komme i betragtning til sui generisbeskyttelse. Som i direktiv 2001/29 er der visse undtagelser i den offentlige interesse for bestemte brugere. 3.3 Markedsudvikling og hindringer Indtil nu har Internettet haft kommerciel succes som distributionsmedie i de tilfælde, hvor det har været i stand til at tilbyde en klar merværdi i forhold til traditionelle medier. Internettets 10 Direktiv 2003/98/EF af 17. november

6 computermiljø kan bruges til at sammenstille, skræddersy og arkivere indhold, samt til at generere statistikker og skabe interaktivt indhold og tjenester. Forretningsdata, elæring for erhvervslivet og onlinespil udnytter disse evner. Skønt det er nicheområder, er de forholdsvis gode til at generere direkte indtægter. Det er kommercielle markeder, som indholds og tjenesteudbydere har en interesse i, og deres udvikling bør i størst muligt omfang overlades til markedskræfterne. Kommercielle markeder tager dog ikke nødvendigvis hensyn til den offentlige interesse. Desuden kan en ansamling af hindringer have en negativ virkning på virksomhedernes lyst til at investere på bestemte markeder. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv, men bekymringer over pirateri og rettighedsforvaltning samt usikkerhed omkring, hvilke forretningsmodeller der vil fungere, har påvirket investeringerne i tjenesteetablering negativt. Virkningerne ses tydeligst i underholdningssektoren, hvor forholdene mellem indholdsejerne, branchen for forbrugerelektronik, forbrugerorganisationerne, softwareindustrien og netoperatørerne stadig mangler at blive afklaret. Indtil det sker vil audiovisuelle arbejder ikke kunne distribueres til et bredt publikum via Internettet 11. I sektoren for informationsressourcer er disse bekymringer mindre udprægede. Der er dog andre problemer, navnlig i Europa, hvor vilkårene for informationsressourcernes udnyttelse i EUdækkende tjenester langt fra er ideelle. Forskelle i lovgivning og kultur samt teknisk og administrativ praksis mellem medlemsstaterne forværres af mangfoldigheden af fællesskabssprog, hvilket alt sammen har betydning for tilgængeligheden og anvendeligheden af indholdsressourcer. Udvidelsen bringer yderligere udfordringer, idet der bliver et øget antal sprog og administrationskulturer, som indholdstjenesterne skal dække. Problemerne med at etablere EUdækkende produkter og tjenester påvirker ikke kun producenterne af disse tjenester, men har også en negativ virkning på brugerne, dvs. organisationer og den enkelte borger. Et udbud af pålidelige tjenester, som bygger på oplysninger fra offentlige organer, om f.eks. administrative procedurer, virksomhedsprofiler, miljøoplysninger eller meteorologiske informationer er værdifulde værktøjer for virksomheder, der er aktive i det indre marked, og for borgerne. Retsusikkerhed, som opstår på grund af medlemsstaternes forskellige vilkår for videreanvendelse af det offentliges oplysninger, har begrænset den grænseoverskridende udnyttelse i produkter og tjenester, som udbydes af organisationer i den private sektor. Herudover indebærer medlemsstaternes forskellige praksis ved indsamling, lagring, indeksering og beskrivelse af den offentlige sektors oplysninger, at den grænseoverskridende interoperabilitet for disse oplysninger er begrænset. Interoperabilitet er en forudsætning for etablering af tjenester. Rumlige data, dvs. oplysninger, som kombinerer geografisk placering med andre data og oplysninger er indlejret i op til 80% af alle oplysninger i det offentliges institutioner. Det kan udnyttes til at understøtte applikationer inden for områder som f.eks. transport, samfundsudvikling, landbrug, redningstjenester og miljøforvaltning. De vil desuden komme til at spille en vigtig rolle ved mobilkommunikationstjenester. Rumlige data, som jo bl.a. 11 Det fremføres også, at den manglende bredbåndsadgang er en af årsagerne hertil. Modargumentet, som siger, at bredbåndsadgang ikke vil blive efterspurgt, hvis der ikke er tilstrækkelige bredbåndkrævende applikationer som video, kan dog også være rigtigt. 6

7 afledes af telemåling, kortlægning og observationsteknologier, er særligt udsatte for "teknisk fragmentering". Fragmentering dæmper vækstudsigterne for ca organisationer i EU både offentlige og private som beskæftiger sig med rumlige data. I takt med oversættelses og lokaliseringsteknologiers udvikling er det europæiske markeds flersproglige og flerkulturelle natur blevet mindre hindrende for virksomheder, som har råd til de tekniske løsninger og har en interesse i at nå ud til et bredere publikum. Således vokser markedet for elæring i erhvervslivet (96% pr. år i Europa i henhold til IDC i 2002). Det står dog klart, at en betydelig andel af de europæiske brugere ikke får glæde af udviklingen skolebørn, studerende, forskere og private borgere fordi de ikke udgør et massemarked. For disse personer er det væsentligt at have adgang til kursusmateriale produceret af skoler og universiteter og adgang til forskningsinstitutioners og kulturelle institutioners omfattende digitale samlinger. Hindringerne er ikke kun af teknisk art. Lovgivningen på ét territorium tillader måske frit brug af indhold til uddannelsesformål, medens brugen af det samme indhold i en lignende situation i en anden medlemsstat er et brud på ophavsretten. Der er også en mangel på viden om og erfaring med anvendelsen af forvaltningssystemer for digitale rettigheder til clearing af brugsrettigheder. Denne situation er særlig udpræget i uddannelsessektoren. EUdækkende tjenester skal også tage hensyn til europæiske brugeres flersproglige og multikulturelle særkende. Anvendelsen af lokaliseringsteknologi, som giver mulighed for grænseoverskridende sammenstilling og distribution af flersprogligt digitalt indhold, medfører ekstra omkostninger for producenterne. Der findes standarder, som kan opfylde brugernes krav til flersproglighed, og som omfatter undervisningsobjekter, indeksering og søgning, metadata og ontologier. Den store spændvidde fungerer dog i sig selv som en teknisk hindring. Og sommetider er de nationale markeder simpelthen for små. Hindringerne er altså ikke kun vedvarende; der er også mange af dem. Den foreslåede fællesskabsforanstaltning sigter derfor mod at skabe forhold uden disse hindringer ved at fokusere på metoder, værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med udformning, udvikling, adgang til og distribution af digitalt indhold af høj kvalitet, samtidig med at den faktiske produktion af digitalt indhold overlades til markedskræfterne og i givet fald til andre særlige fællesskabsinitiativer. 4. econtent: Hvilke udfordringer er der tilbage? Det nuværende forslag er en efterfølger til econtentprogrammet, og det løber over en fireårig periode fra januar Meddelelsen fra Kommissionen 12 til Rådet, EuropaParlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsevalueringen af econtentprogrammet har været ret positiv og anbefalede et opfølgningsprogram, som var mere målrettet og fokuseret for at optimere virkningen. De vigtigste anbefalinger, som også blev fremhævet i resultaterne af en række specifikke drøftelser med relevante interessenter (vedrørende definition econtentarbejdsprogrammet samt møder med styringsudvalget for econtentprogrammet, Digital Public Data Group og specifikke møder organiseret af Kommissionens tjenestegrene), er sammenfattet i det følgende: 12 KOM(2003) 591, vedtaget den 10. oktober

8 For det første er problemet vedrørende udbud af grænseoverskridende oplysninger baseret på anvendelsen af den offentlige sektors informationer et område, hvor EU kan levere et betydeligt bidrag. Der bør lægges større vægt på brugen af metadata. Effektiv anvendelse af teknologi til at optimere den økonomiske levedygtighed på langt sigt er et tema, som organisationerne på dette stadig unge marked bliver nødt til at beskæftige sig med. For det andet bør spørgsmålet om lokalisering af indhold som i econtent behandles som et separat spørgsmål indgå i alle tjenester, som hævder at have en europæisk dimension. Lokaliseringsteknologier og brugen af passende åbne standarder, som nu er mere udbredte på de kommercielle markeder, bør af samfundshensyn udbredes inden for områder med uddannelses, kultur og undervisningsindhold. Selv om lokaliseringsteknologier er af største vigtighed, understreges i programmet, at hvis man skal udforme og levere flersprogligt og multikulturelt indhold af høj kvalitet, så skal der tages hensyn til disse aspekter allerede fra begyndelsen af processen, idet der tages højde for de forskellige målgruppers og markeders krav. For det tredje har econtent virket som en katalysator for samarbejde mellem et stort antal markedsaktører, som har gennemført en række projekter, der ellers ikke ville have haft samme dybde og bredde 13. econtents største svaghed var at målgruppen var for stor, så der ikke var tilstrækkelig fokus. Det vil derfor være nødvendigt at fravælge nogle støtteområder, f.eks. overvindelse af finansieringskløften for indholdsvirksomheder, og at fokusere på et begrænset antal indholdstyper. Kommissionen er allerede begyndt at tackle dette problem i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for econtent for Det nedenstående programforslag søger at skabe gode vilkår for mere udbredt adgang til og anvendelse af digitalt indhold og om nødvendigt større økonomisk afkast fra nye indholdsbaserede tjenester. Hensigten er at sætte gang i investeringer i udvikling og at gøre udbuddet af indholdsbaserede kvalitetstjenester bredere og derved lette videnudbredelse og informationsspredning. 5. Opfølgningsprogrammet forslag til prioriteter 5.1. Mål og fokus For at imødegå udfordringerne foreslås det at vedtage et økonomisk støtteprogam, hvis overordnede formål er: forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Europa og deraf følgende lettere produktion og udbredelse informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på EUniveau. Programmet bidrager til Lissabonstrategien og styrker EU's konkurrenceevne i den videnbaserede økonomi. Programmet fokuserer på slutbrugeren, hvad enten det er borgere, studerende, forskere eller erhvervsbrugere, som ønsker at forøge deres viden, eller "videreanvenderen", som ønsker at berige og udnytte digitale indholdsressourcer kommercielt. Det burde give brugerne flere valgmuligheder og hjælpe interessenter til at udnytte de fordele, som videnberiget digitalt indhold giver. 13 For econtent er komplementariteten?? forholdsvis høj. 42% ville også have gennemført projektet uden EUstøtte, men med reducerede mål og økonomiske midler, med færre partnere og over en længere periode. Næsten 20% af de organisationer, som ville have gennemført projektet alligevel, ville have gjort det uden et internationalt samarbejde. 8

9 Programmets overordnede vægt ligger på kvalitetsindhold, som bidrager til informationsspredning og videnudbredelse, og ikke kun på mere indhold. Brugen af metadata til at berige selve indholdet anses for et væsentligt element, hvis man skal sikre digitalt indholds interaktivitet, videreanvendelighed og interoperabilitet. Videnberigelse vil lette produktionen af dynamisk indhold, som er skræddersyet til specifikke formål (uddannelse, kultur osv.). Samfundsmæssigt er forslaget målrettet mod områder, hvor markedskræfterne ikke er tilstrækkelige til at sikre at borgere og brugerorganisationer i EU kan drage fordel af det indholdsudbud, som de seneste teknologier har gjort tilgængelige. Hensigten er at fremme et bredere udbud af videreanvendeligt og driftskompatibelt kvalitetsindhold med henblik på tjenesteetablering. Det vedrører områder af offentlig interesse som den offentlige sektors oplysninger, indhold til uddannelses, forsknings og undervisningsformål samt indhold fra kulturelle institutioner. Økonomisk sigter forslaget mod at hjælpe med at tilvejebringe betingelserne for et større økonomisk afkast fra indholdsbaserede tjenester. Der vil blive lagt særlig vægt på løsninger i forbindelse med interoperabilitet for rumlige data et særlig akut problem, fordi indsamlingen af rumlige data er teknologiafhængig (f.eks. af sensorer) og udføres regionalt. Det vil også omfatte positionsbaserede (mobil)tjenester, som anvender rumlige data, og tjenester, som anvender en kombination af rumlige data og andre oplysninger Implementering Programmet har tre operationelle mål: at lette adgang til europæisk digitalt indhold at forbedre kvaliteten og at fremme bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold at styrke interessenternes samarbejde og bevidsthed om digitalt indhold Programmet vil støtte projekter, som sigter mod at forbedre værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med produktion, adgang til, anvendelse og distribution af digitalt indhold. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF overholdes. Programmet skal fremme overførsel af viden, erfaringer og god praksis, koordineringsaktiviteter, samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og brugere. Med dette mål for øje omfatter programmet også anvendelsen af bedste praksisaktioner, som normalt gennemføres i tematiske klynger, samt tematiske net, som samler en række forskellige interessenter om et givet teknologisk og organisatorisk mål. Programmets overordnede princip er at maksimere virkningen for en større gruppe aktører end programmets deltagere. Færre deltagere og mål vil bidrage til at nå dette. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet foreslås at være 163 mio. EUR for en fireårig periode ( ). Programaktiviteterne vil specifikt støtte fremkomsten af paneuropæiske rammer (tjenester, informationsinfrastruktur osv.), som letter opdagelsen af og adgangen til digitalt indhold i Europa samt etablering af nye indholdsbaserede tjenester og deres organisatoriske grundlag. En række forsøg skal demonstrere, hvordan semantisk veldefinerede metadata kan forbedre anvendelighed og videreanvendelighed, søgning i og driftskompatibilitet for digitalt indhold i 9

10 flersproglige og multikulturelle miljøer. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør de anvendte teknologier beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse. Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings og kulturindhold. Udviklingen af de organisatoriske rammer, som giver lettere adgang til digitale ressourcer, og demonstration af den bedste anvendelse af teknologier med henblik på at udnytte disse ressourcer, vil ændre organisationernes risikoopfattelse og dermed skabe et bedre investerings og innovationsmiljø for digitalt indhold. Nye teknologigenerationer er udformet, så de giver brugerne større funktionalitet, bedre økonomi eller begge dele. En effektiv anvendelse af den seneste teknologi i produkter og tjenesteudbud kan give virksomheder en afgørende konkurrencefordel i forhold til dem, der forlader sig på ældre teknologigenerationer, navnlig i nutidens globale økonomi Sammenhæng med andre EUforanstaltninger Der er en sammenhæng med Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling (FTU), navnlig på området semantisk videnteknologi, teknologistøttet læring og adgang til kulturarven, samt med en række programmer, som ikke er forskningsrelaterede. Det omfatter blandt andet programmet for udveksling af data mellem administrationer (IDA), hvor der opmuntres til interoperabilitet for så vidt angår det informationsindhold, der udveksles i og mellem administrative sektorer og med den private sektor. Der er gennemført en række initiativer for at nå dette mål inden for områderne metadata og indholdsinteroperabilitet, bl.a. har Kommissionens tjenestegrene lavet et arbejdsdokument om interoperabilitet 14, og udviklingen af europæiske interoperabilitetsrammer. Andre relevante programmer, som ikke omfatter forskning, er visse fællesskabsprogrammer kultur og uddannelse (programmerne MEDIA, SocratesMinerva og Leonardo da Vinci og det foreslåede program elearning) samt andre initiativer vedrørende udvikling af driftskompatible metadatastandarder. De foreslåede aktiviteter bygger delvis på resultaterne af FTUprogrammer og vil tage hensyn til aktioner, der iværksættes under andre programmer og initiativer, f.eks. vedrørende kvalitet inden for elæring, så man undgår dobbeltarbejde og får den maksimale virkning. Aktiviteterne supplerer delvis aktiviteter under IDAprogrammet. IDA drejer sig om driftskompatibilitet mellem offentlige myndigheder, medens econtentplus trækker på den offentlige sektors informationer med henblik på en kommerciel udnyttelse. 6. Konklusioner Europa er nu klar til en intensiv udnyttelse af det hidtil urørte potentiale i digitalt indhold. Disse elementer tilsammen bedst mulig udnyttelse af teknologi til at give adgang til information og viden for alle og tilvejebringelse af bedre vilkår for virksomheders Europadækkende investeringer vil sikre Europa en førende plads i den videnbaserede økonomi. 14 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Linkingup Europe: the importance of interoperability (kun på engelsk), Bruxelles SEC (2003)

11 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (EØSrelevant tekst) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3, under henvisning til forslag fra Kommissionen 15, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 16, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 17, efter proceduren i traktatens artikel , og ud fra følgende betragtninger: (1) Informationssamfundets udvikling og indførelsen af bredbånd vil påvirke hver eneste EUborgers liv, bl.a. i form af en større tilgængelighed til viden og nye måder at tilegne sig viden på, som øger efterspørgslen efter nyt indhold og nye applikationer og tjenester. (2) Der er stadig en betydelig vækst i udbredelsen af Internettet i Fællesskabet. Internettets muligheder bør udnyttes til at give hver enkelt borger og organisation i Fællesskabet del i de samfundsmæssige og økonomiske fordele af informationer og viden, som deles af alle. Europa er nu klar til en intensiv udnyttelse af det hidtil urørte potentiale i digitalt indhold. (3) I konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev det understreget, at omstillingen til en digital videnbaseret økonomi, som fremmes af nye varer og tjenester, vil være en effektiv drivkraft for øget vækst, konkurrenceevne og jobskabelse. Ved denne lejlighed blev især den rolle anerkendt, som indholdsindustrierne spiller, når det gælder om at skabe merværdi gennem udnyttelse og netværkssammenknytning af den kulturelle mangfoldighed i Europa EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. 11

12 (4) Handlingsplanen eeurope , som videreudvikler Lissabonstrategien, opfordrer til aktioner, der fremmer udviklingen af sikre tjenester og applikationer samt sikkert indhold via bredbåndsnet, og dermed til at skabe gunstige rammer for private investeringer og for jobskabelse, øge produktiviteten, modernisere offentlige serviceydelser og give alle mulighed for at deltage i det globale informationssamfund. (5) Der ses stadig større efterspørgsel i Europa efter digitalt kvalitetsindhold med velafvejede adgangs og brugerrettigheder, og efterspørgslen kommer fra bredt publikum: borgere, studerende, forskere eller erhvervsbrugere, som ønsker at forøge deres viden, eller videreanvendere, som ønsker at udnytte digitale indholdsressourcer til at etablere tjenester. (6) Programmet econtent 20 ( ) gik ind for udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på Internettet samt sproglig mangfoldighed på europæiske websteder i informationssamfundet. Kommissionens meddelelse 21 vedrørende midtvejsevalueringen af econtentprogrammet bekræfter, hvor vigtigt det er at skride til handling på dette område. (7) Teknologiske fremskridt giver mulighed for at værdiforøge indhold med indlejret viden og for at forbedre interoperabiliteten på tjenesteniveau, hvilket er en grundlæggende forudsætning for at få adgang til, anvende og distribuere digitalt indhold. Dette er særlig relevant for områder af offentlig interesse som f.eks. uddannnelse og kultur samt det offentliges oplysninger i almindelighed. (8) Lovgivningsrammer, som behandler udfordringerne i forbindelse med digitalt indhold i informationssamfundet er ved at blive etableret. (9) Forskellig praksis i de enkelte medlemsstater udgør fortsat en teknisk hindring for udbredt adgang til, anvendelse, videreanvendelse og kommerciel udnyttelse af det offentliges oplysninger i Fællesskabet. (10) I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF overholdes, og de anvendte teknologier bør beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse. (11) Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med informationsindhold bør fremme Fællesskabets flersproglige og multikulturelle særpræg. (12) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen KOM(2002) 263. EFT L 14 af , s. 32. KOM(2003) 591. KOM(2002) 207, Forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om anvendelse og kommerciel udnyttelse af den offentlige sektors dokumenter, vedtaget af Kommissionen den 5. juni Direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, vedtaget den 22. juni Direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser. EFT L 184 af , s

13 (13) Kommissionen bør sikre komplementariteten og synergien med beslægtede fællesskabsinitiativer og programmer, herunder navnlig programmer vedrørende uddannelse og kultur, og den europæiske interoperabilitetsramme (European Interoperability Framework). (14) Denne beslutning fastlægger en finansieringsramme for hele programperioden, der skal være budgetmyndighedens vigtigste referencepunkt, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem EuropaParlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren. (15) Da målene for de påtænkte handlinger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne som følge af spørgsmålenes grænseoverskridende karakter og derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 [Programmets formål] 1. Med denne afgørelse opstilles et fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet for at lette produktion og udbredelse af informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på fællesskabsniveau. Programmet benævnes econtentplus (i det følgende programmet ). 2. For at nå det overordnede mål for programmet, som anført i stk. 1, gennemføres følgende aktionslinjer: Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Styrket samarbejde og oplysning. De aktiviteter, der skal gennemføres under disse aktionslinjer, er beskrevet i bilag I. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bilag II. Artikel 2 [Deltagelse i programmet] 1. Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er hjemmehørende i medlemsstaterne. Det er endvidere åbent for deltagelse fra kandidatlandene i overensstemmelse med bilaterale aftaler, der indgås med disse lande. 13

14 2. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer hjemmehørende i de EFTAlande, der er kontraherende parter i EØSaftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. 3. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer hjemmehørende i tredjelande samt internationale organisationer, uden at der ydes støtte fra Fællesskabet, hvis deltagelsen effektivt bidrager til programmets gennemførelse. Beslutningen om at tillade en sådan deltagelse vedtages efter den procedure, der henvises til i artikel 4, stk. 2. Artikel 3 [Kommissionens kompetence] 1. Gennemførelsen af dette program påhviler Kommissionen. 2. Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse. 3. Kommissionen handler efter den i artikel 4, stk. 2, beskrevne procedure i forbindelse med: (a) (b) (c) vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet fastlæggelse af kriterier for og indholdet af indkaldelserne af forslag i overensstemmelse med de i artikel 1 beskrevne mål enhver fravigelse fra bestemmelserne i bilag II. 4. Kommissionen underretter udvalget om, hvordan programmets gennemførelse forløber. 1. Kommissionen bistås af et udvalg. Artikel 4 [Udvalg] 2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dens artikel 8. Den frist, der er anført i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 5 [Overvågning og evaluering] 1. Med henblik på at sikre, at fællesskabsstøtten anvendes effektivt, sørger Kommissionen for, at aktionerne under denne afgørelse undergives forudgående godkendelse, opfølgning og efterfølgende evaluering. 14

15 2. Kommissionen overvåger gennemførelsen af projekter under dette program. Når projekterne er gennemført, skal Kommissionen evaluere, hvorledes de er gennemført, og hvilke virkninger deres gennemførelse har haft, for at kunne fastslå, om de oprindelig fastsatte mål er nået. 3. Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om gennemførelsen af aktionslinjerne i artikel 1, stk. 2, for EuropaParlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget senest i januar Kommissionen forelægger en endelig evalueringsrapport ved programmets afslutning. Artikel 6 [Finansielle bestemmelser] 1. Programmet løber i en periode på fire år fra 1. januar Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af programmet er for den periode, der er nævnt i stk. 1, på 163 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. En vejledende fordeling af udgifterne er anført i bilag III. Udfærdiget i Bruxelles, den. På EuropaParlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand 15

16 BILAG I AKTIONER 1. INDLEDNING Det overordnede formål med econtentplus er forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet for at lette produktion og udbredelse af informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på fællesskabsniveau. Programmet skaber bedre vilkår for adgangen til og forvaltningen af digitalt indhold og digitale tjenester i flersproglige og multikulturelle miljøer. Det øger brugernes valg og understøtter nye måder at interagere med videnberiget digitalt indhold. Det er en facilitet, som bliver stadig vigtigere for at gøre indhold mere dynamisk og tilpasset særlige kontekster (uddannelse, kultur osv.). Programmet vil bane vejen for strukturerede rammer for digitalt kvalitetsindhold i Europa The European Digital Content Area ved at lette overførsel af erfaringer og god praksis og samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og brugere. Programmet omfatter tre aktionslinjer: Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Styrket samarbejde og oplysning. 2. AKTIONSLINJER 2.1. Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Aktiviteterne omfatter etablering af netværk og alliancer mellem interessenterne, hvilket opmuntrer til etablering af nye tjenester. Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings og kulturindhold. Der fokuseres på: at understøtte en mere udbredt anerkendelse af vigtigheden af den offentlige sektors oplysninger, deres kommercielle værdi og dertil hørende samfundsmæssige betydning af deres anvendelse. Aktiviteterne skal sørge for en effektiv grænseoverskridende anvendelse og kommerciel udnyttelse af den offentlige sektors oplysninger mellem organisationer i den offentlige sektor og private virksomheder med henblik på værdiforøgede informationsprodukter og tjenester. at opmuntre til en mere udbredt anvendelse af rumlige data hos den offentlige sektors organer, private virksomheder og borgere via samarbejdsmekanismer på europæisk niveau. Aktiviteterne bør både tackle tekniske og organisatoriske spørgsmål, så dobbeltarbejde og utilstrækkeligt udviklede territoriale datasæt undgås. De bør fremme grænseoverskridende 16

17 driftskompatibilitet og støtte koordineringstiltag mellem kortlægningsorganer samt fremme udviklingen af nye mobiltjenester på europæisk niveau. De bør også understøtte brugen af åbne standarder. at fremme udbredelsen af åbne europæiske videnpuljer med digitale objekter til uddannelses og forskersamfund og den enkelte borger. Aktiviteterne vil understøtte etableringen af transeuropæiske formidlingstjenester for digitalt læringsindhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktiviteterne bør også opmuntre til at anvende åbne standarder og etablering af store brugergrupper, som analyserer og afprøver præstandardiserings og specifikationsmodeller med henblik på at inddrage europæiske flersproglige og multikulturelle aspekter ved definitionen af globale standarder for digitalt læringsindhold. at fremme udviklingen af transeuropæiske informationsstrukturer til at få adgang til og anvende europæiske digitale kulturelle og videnskabelige ressourcer af høj kvalitet ved at forbinde virtuelle biblioteker, fælles datahukommelser osv. Aktiviteterne bør omfatte koordinerede fremgangsmåder ved digitalisering og konstruktion af samlinger, præservering af digitale objekter samt indeksering af kulturelle og videnskabelige digitale ressourcer. De bør forbedre adgangen til digitale kulturelle og videnskabelige aktiver ved hjælp af effektive licensordninger og kollektiv forudgående clearing af rettigheder Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Aktiviteterne skal lette udpegelse og vid udbredelse af bedste praksis inden for metoder, processer og operationer med henblik på at frembringe højere kvalitet og større effektivitet i forbindelse med produktion, anvendelse og distribution af digitalt indhold. Aktiviteterne omfatter forsøg, som skal demonstrere forskellige aspekter af digitalt indhold inden for de eksisterende lovrammer, nemlig søgbarhed, anvendelighed, videreanvendelighed, sammenstillingsmuligheder og interoperabilitet, samtidig med at man allerede på et tidligt stade i processen tilgodeser krav fra forskellige målgrupper og markeder i et miljø med stadig flere sprog og kulturer. Med dette mål for øje skal indsatsen omfatte mere end rene lokaliseringsteknologier. De skal udnytte fordelene ved at berige digitalt indhold med maskinlæsbare data (semantisk veldefinerede metadata baseret på relevant deskriptiv terminologi, ordlister og ontologier). Forsøgene gennemføres i tematiske klynger. Indsamling, formidling og sektorovergribende samspil af vundne erfaringer udgør en integreret del af forsøgene. Målområdet for anvendelse er den offentlige sektors oplysninger, rumlige data, indhold til uddannelses, forsknings og undervisningsformål samt kulturindhold. 17

18 2.3. Styrket samarbejde og oplysning Aktiviteterne omfatter ledsageforanstaltninger til relevant lovgivning vedrørende digitalt indhold og støtte til samarbejde mellem aktører i den offentlige sektor samt oplysningskampagner blandt interessenter og potentielle brugere (herunder forbrugerorganisationer) om eksisterende og kommende produkter og tjenester. Aktiviteterne vil understøtte udviklingen af benchmarking, overvågnings og analyseværktøjer, vurderingen af programmets virkning samt formidlingen af resultaterne. De vil udpege og analysere eventuelle muligheder og problemer (f.eks. tillid, kvalitetsmærkning, intellektuel ejendomsret på undervisningsområdet) og i givet fald komme med løsningsforslag. 18

19 BILAG II MIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE (1) Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med det tekniske indhold, der er angivet i bilag I. (2) Programmet gennemføres ved hjælp af indirekte aktioner, der omfatter: (a) Aktioner med omkostningsdeling Projekter beregnet på forøge viden for at forbedre eksisterende produkter, processer og/eller tjenester og/eller til at imødekomme fællesskabspolitikker. Fællesskabets bidrag vil normalt ikke overstige 50% af omkostningerne ved projektet. Offentlige instanser kan få dækket deres ekstraudgifter fuldt ud. Aktioner vedrørende bedste praksis med henblik på videnspredning. De gennemføres normalt i tematiske klynger og forbindes i tematiske net. Fællesskabets bidrag til foranstaltninger under dette punkt vil være begrænset til de direkte omkostninger, det finder nødvendige eller passende for at realisere aktionens specifikke mål. Tematiske net: net, som forener en lang række forskellige interessenter omkring et givet teknologisk og organisatorisk mål med henblik på at lette koordineringsaktiviteter og videnoverførsel. Sådanne net kan være knyttet til tiltag vedrørende bedste praksis. Der vil blive ydet støtte til de støtteberettigede ekstraudgifter i forbindelse med samordning og iværksættelse af nettet. Fællesskabets bidrag kan eventuelt dække de støtteberettigede ekstraomkostninger for disse foranstaltninger. (b) Ledsageforanstaltninger Ledsageforanstaltninger bidrager til gennemførelsen af programmet eller til forberedelse af fremtidige aktiviteter. Foranstaltninger, hvis formål er at bringe produkter, processer eller tjenester i handelen eller gennemføre marketingaktiviteter eller salgsfremstød, kommer ikke i betragtning. undersøgelser til støtte for programmet, herunder forberedelse af fremtidige aktiviteter udveksling af information, konferencer, seminarer, workshops eller andre møder samt forvaltning af klynger af aktiviteter formidling, informations og kommunikationsaktiviteter. (3) Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af forslagsindkaldelser, der offentliggøres på Kommissionens websted, og i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser. 19

20 (4) Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvis det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, herunder den ansøgte fællesskabsstøtte og andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder. (5) Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser. 20

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed 2004R0460 DA 25.06.2011 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere