KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004)169} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. Indledning Markedet for digitalt indhold har ændret sig i den tid, der er gået, siden starten af econtentprogrammet 1. Ændringen er hverken helt i overensstemmelse med eller så omfattende som forudsigelserne. Udviklingen på markedet for informations og kommunikationsteknologier (IKT) forløb generelt langsommere, hvilket igen havde en negativ indflydelse på informationsmarkedet. Teknologiudbredelse, udvikling og innovation er dog fortsat, og der konstateres igen vækst i mange sektorer, herunder på informationsmarkedet. Udbredelsen af bredbåndsforbindelser med høj hastighed, som altid er aktiveret, begynder at skubbe til efterspørgslen efter digitalt onlineindhold. Som det blev konstateret i eeurope , er den vellykkede udbredelse af bredbåndsinternetadgang dog helt og aldeles afhængig af udbuddet af passende digitalt indhold. På samme måde afhænger udbredelseshastigheden for avancerede tjenester til mobilkunder (3G og senere generationer) af udbuddet og tilgængeligheden af en bred vifte af digitalt indhold. På det seneste har nye udviklinger inden for områderne viden og indholdsteknologi givet mulighed for at forbedre tilgængeligheden af digitalt indhold og for at forenkle dets sammenstilling og videreanvendelse i produkter og tjenester betydeligt. Parallelt hermed er der vedtaget ny lovgivning i EU, herunder direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger 3 og direktivet om ophavsret 4, som i øjeblikket er ved at blive omsat i national lovgivning. Begge disse direktiver har til formål at fremme et indre marked for digitale indholdsprodukter og tjenester. Denne udvikling forventes via indholdsbaserede applikationer at udmønte sig i fordele i form af øget produktivitet og innovation og bedre informationsprodukter og tjenester, som har en positiv indflydelse på indhold, applikationer og tjenester i forbindelse med eforvaltning, e sundhed, ebusiness og elæring, som fremmes af eeurope Fordelene er ikke kun økonomiske; de vil også kunne mærkes i samfundet. Indholdsmarkedet omfatter medier og forlag, onlinedatabaser og andre erhvervstjenester. Dette markeds værdi blev anslået til 515 mio. EUR i Digitalt indhold udgør stadig kun en lille del af dette marked, som traditionelt er domineret af film, tvprogrammer, bøger, videoer, musik, CD er og postordrekataloger. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv. I Europa er der dog nogen hindringer for udbredelsen af digitalt indhold. Det gælder navnlig mangfoldigheden af sprog, kulturer og sædvaner i den offentlige administration og i virksomheder, som påvirker etableringen af grænseoverskridende europæiske tjenester baseret på digitalt indhold. Det foreliggende forslag om econtentplus ( ) behandler problemstillingerne i forbindelse med disse hindringer og peger på områder af offentlig interesse i Europa, hvor markedskræfterne ikke understøtter tilstrækkelige investeringer. econtentplus sigter mod at Rådets beslutning 2001/48/EF af 22. december KOM(2002) 263. Direktiv 2003/98/EF af 17. november /29/EF, vedtaget den 22. juni European Information Technology Observatory EITO

3 skabe forhold, som giver en bredere adgang til og bedre anvendelse af digitalt indhold, og om nødvendigt forhold, som giver et bedre økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og (videre)anvendelse af digitalt indhold. Programmet vil derfor fortsætte med at levere et betydeligt bidrag til strategien for eeurope i sektorer som elæring, eforvaltning osv. Nedenstående forslag til et fortsættelsesprogram tager behørigt hensyn til det nuværende programs resultater, den teknologiske udvikling, markederne og lovgivningsmiljøet samt yderligere udviklinger, som forventes at indtræffe. 2. Digitalt indholds tiltagende betydning Digitalt indholds tiltagende betydning skyldes to store nyskabelser: digitaliseringen af traditionelle medieformater som tekst, billeder, video og audio og fremkomsten af Internettet som en integrerende platform og distributionskanal for indholdsressourcer. Foruden at gøre en verden af oplysninger tilgængelige for brugerne har disse nyskabelser forvandlet branchen for indholdsdistribution og skabt et helt nyt samspil mellem virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder og offentligheden som helhed. På det seneste forsøger virksomheder og myndigheder at slå kapital af Internettets potentiale til at øge effektiviteten og stimulere væksten. Etableringen af lovrammer i Europa, som støtter onlinehandel og grænseoverskridende tjenester 6, sammen med omfattende investeringer i infrastruktur finansieret af den offentlige og private sektor viser, hvor betydningsfuld onlinemiljøet er blevet i nutidens økonomi. Der er også blevet udøvet pres ved hjælp af regulering for at få borgerne forbundet til Internettet. I de tre år, der er gået, siden EU s regulering af ubundtet adgang til abonnentledninger 7 er udbredelsen af Internettet i EU vokset betydeligt, navnlig blandt borgerne. Næsten 100% af virksomhederne, myndighederne og læreanstalterne samt 50% af borgerne har internetadgang. Prioriteten er nu flyttet til udbredelsen af bredbåndsinternetadgang. Fordelene for brugerne er indlysende højere hastighed som på sin side forventes at stimulere brugernes efterspørgsel efter mere varierede digitale indholdsprodukter og tjenester. Når onlinemiljøet spiller en stadig større rolle ved udbredelsen af viden og spredning af oplysninger, vil der uundgåeligt opstå et krav om digitalt indhold af god kvalitet. Spørgsmålet er ikke længere, om oplysningerne findes, men om de er pålidelige, fuldstændige og kan tilpasses brugerens behov. Fokus på informationsmarkedet skifter fra kvantitet til kvalitet. Indholdsudbydere er i en god position til at udnytte den kombinerede merværdi, der opstår ved at bruge digitale medieformater sammen med effektivtetsgevinsten fra onlinetransaktioner. Merværdigevinsten opstår dog ikke bare ved at sammenstille indhold fra forskellige kilder eller ved at nyorientere indhold, så det passer til forskellige markeders smag og behov. Det kvalitetselement, som mangler i det meste af indholdsudbuddet i øjeblikket, skabes, når indhold beriges med specifik viden eller oplysninger, som er relevante for den påtænkte anvendelse. En ny generation af webteknologi, som bygger på ordforråd, som computere kan forstå og forarbejde, kan gøre netop dette. Videnberiget digitalt indhold giver indholdsudbyderne potentiale til udvidet interoperabilitet og forbedret kvalitet af alle indholdsbaserede produkter og tjenester. Digitalt indhold af høj kvalitet skal imødekomme alle europæiske borgeres behov: studerende, forskere, erhvervsbrugere og andre med henblik på nemt og effektivt at øge deres viden, samt 6 7 Direktiver om ehandel (22. maj 2001), elektronisk fakturering (20. december 2001) og direktiv og forordning (7. maj 2002) om moms for digitalt leverede tjenesteydelser. Forordning 2887/2000/EF, vedtaget den 18. december

4 indholdsudbydere og andre "genbrugere" med henblik på at udnytte digitale indholdsressourcer til at skabe værdiforøgede kvalitetsprodukter og tjenester uanset sted eller sprog. 3. Et miljø i hastig forandring Siden igangsætningen af programmet econtent i begyndelsen af 2001, er der sket væsentlige ændringer på det teknologiske område, inden for lovgivningen og på markedet Teknologi i stadig udvikling Internetadgang er ved at blive en dagligvare. Lavere priser for hardware til databehandling, transmission og lagring har betydet, at det mere prisfølsomme marked for private husholdninger nu udgør en voksende andel af markederne for pc'er og internettjenesteudbydere, som i begyndelsen var orienteret i retning af erhvervsbrugeres og virksomheders behov. Offentlige onlineinformationstjenester fra forvaltnings og sundhedsområdet kommer nu ind på banen sammen med de specialiserede virksomhedstjenester. Nu, hvor 3Gmobiltjenester får større udbredelse i Europa, forventes mobiltjenester baseret på geografisk følsomt indhold at vinde frem. I Europa anvendes en række teknologier til at udbyde bredbåndsadgang de mest udbredte er digital abonnentlinje (DSL) og kabelmodem. Den udvikling, som har ført til udbredt internetadgang og et væld af digitalt indhold, sætter også dagsordenen for fremtidens udfordringer. Den vigtigste er måske, hvordan man deler, får adgang til og anvender digitalt indhold. En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte distribuerede systemer som World Wide Web fuldt ud er evnen til at kombinere informationer og funktionaliteter fra forskellige systemer på tværs af forskellige organisationer, applikationer og platforme med andre ord interoperabilitet. Det sker dog ikke af sig selv: indholdet skal beriges med semantisk veldefinerede metadata 8. Indholdsberigelse betyder, at indhold (og tjenestebeskrivelser) gøres forståeligt og kan bearbejdes af maskiner, idet det sammenkædes med en formel og meningsfyldt beskrivelse af sig selv. Der er ved at blive udarbejdet relevante standarder, som omfatter deskriptiv terminologi, ordlister, ontologier 9, og de nødvendige formater, så det hele kan bearbejdes af maskiner. Der er brug for automatiske eller semiautomatiske værktøjer til indholdsberigelse, som understøtter en omkostningseffektiv produktion og vedligeholdelse af metadata og ontologier. Disse værktøjer er også ved at blive udviklet. Metadata kan omfatte mange kategorier af viden og oplysninger, f.eks. baggrund, kontekst, indholdstype, format, sprog, brugerrettigheder og ophavsret. Indholdsberigelse kan således bidrage til interoperabilitet og kvalitet ved at tilvejebringe løsninger på problemstillinger vedrørende videreanvendelighed, flersprogethed, muligheder for søgning og sammenstilling, autentificering og digitale rettigheder på tværs af distribuerede samlinger af digitalt indhold. 8 9 Metadata er oplysninger, som tilføjes til et dokument, og som beskriver dets indhold, format, sprog osv. Ontologier gør metadata 'forståelige' for computere: de fastsætter, hvordan beskrivende udtryk er indbyrdes forbundne, og hvordan de anvendes inden for et givet interesseområde. 4

5 Systematisk berigelse af indholdskilder er ét af de teknologiske svar på brugernes krav til kvalitetsindhold Nye lovrammer Der er tre fællesskabsretsakter, som udgør et vigtigt skridt på vejen mod passende lovrammer for udnyttelsen af digitale indholdsressourcer: Direktivet om det offentliges oplysninger 10 sigter mod at stimulere grænseoverskridende videreanvendelse af det offentliges oplysninger ved at etablere de samme grundlæggende markedsforhold for alle aktører på det europæiske informationsmarked i forbindelse med oplysningernes videreanvendelse. Direktivet forventes at stimulere udviklingen af EUdækkende informationsprodukter og tjenester baseret på oplysninger fra den offentlige sektor, både hos private organisationer og hos organisationer med offentlige tjenestefunktioner. Kommissionen har valgt en integreret fremgangsmåde i forbindelse med problemstillingerne vedrørende den offentlige sektors oplysninger. Lovgivningsmæssige tiltag suppleres af aktioner under det nuværende econtentprogram og opmærksomhedsskabende foranstaltninger blandt interessenterne i medlemsstaterne via den nyligt nedsatte gruppe, som skal fremme anvendelsen af det offentliges oplysninger (Group to Promote Digital Public Data). En af gruppens første aktiviteter har været at opmuntre medlemsstaterne til at opstille lister over deres aktiver med sigte på at etablere EUdækkende oversigter over oplysninger i den offentlige sektor. Direktiv 2001/29 af 22. maj 2001 om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet ajourfører de retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder, så de kan imødegå udfordringerne i forbindelse med den nye teknologi. Direktivet er samtidig det retlige instrument, hvormed Fællesskabet og dets medlemsstater ratificerer WIPOtraktaterne (World Intellectual Property Organisation) fra Med direktivet harmoniseres visse aspekter af ophavsretslovgivningen for hele EU, og der indføres visse undtagelser, som er i den offentlige interesse, til fordel for brugerne, herunder forbrugere, biblioteker, læreanstalter og handicappede. Direktiv 2001/29 vil lette den grænseoverskridende handel med varer og tjenester, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder navnlig elektroniske produkter og tjenester. Direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser er en tidligere foranstaltning, som harmoniserer lovgivningen vedrørende databaser, herunder navnlig elektroniske og onlinedatabaser. Direktiv 96/9 er det vigtigste instrument til regulering af, hvilken brug der må gøres af elektroniske og onlinedatabaser. Databaser, som er originale i henhold til direktivets bestemmelser, tildeles ophavsretsbeskyttelse, og andre databaser, som omfatter betydelige investeringer, kan eventuelt komme i betragtning til sui generisbeskyttelse. Som i direktiv 2001/29 er der visse undtagelser i den offentlige interesse for bestemte brugere. 3.3 Markedsudvikling og hindringer Indtil nu har Internettet haft kommerciel succes som distributionsmedie i de tilfælde, hvor det har været i stand til at tilbyde en klar merværdi i forhold til traditionelle medier. Internettets 10 Direktiv 2003/98/EF af 17. november

6 computermiljø kan bruges til at sammenstille, skræddersy og arkivere indhold, samt til at generere statistikker og skabe interaktivt indhold og tjenester. Forretningsdata, elæring for erhvervslivet og onlinespil udnytter disse evner. Skønt det er nicheområder, er de forholdsvis gode til at generere direkte indtægter. Det er kommercielle markeder, som indholds og tjenesteudbydere har en interesse i, og deres udvikling bør i størst muligt omfang overlades til markedskræfterne. Kommercielle markeder tager dog ikke nødvendigvis hensyn til den offentlige interesse. Desuden kan en ansamling af hindringer have en negativ virkning på virksomhedernes lyst til at investere på bestemte markeder. Mediernes konvergens og Internettets globale udbredelse har forvandlet digitalt indhold til et potentielt lukrativt aktiv, men bekymringer over pirateri og rettighedsforvaltning samt usikkerhed omkring, hvilke forretningsmodeller der vil fungere, har påvirket investeringerne i tjenesteetablering negativt. Virkningerne ses tydeligst i underholdningssektoren, hvor forholdene mellem indholdsejerne, branchen for forbrugerelektronik, forbrugerorganisationerne, softwareindustrien og netoperatørerne stadig mangler at blive afklaret. Indtil det sker vil audiovisuelle arbejder ikke kunne distribueres til et bredt publikum via Internettet 11. I sektoren for informationsressourcer er disse bekymringer mindre udprægede. Der er dog andre problemer, navnlig i Europa, hvor vilkårene for informationsressourcernes udnyttelse i EUdækkende tjenester langt fra er ideelle. Forskelle i lovgivning og kultur samt teknisk og administrativ praksis mellem medlemsstaterne forværres af mangfoldigheden af fællesskabssprog, hvilket alt sammen har betydning for tilgængeligheden og anvendeligheden af indholdsressourcer. Udvidelsen bringer yderligere udfordringer, idet der bliver et øget antal sprog og administrationskulturer, som indholdstjenesterne skal dække. Problemerne med at etablere EUdækkende produkter og tjenester påvirker ikke kun producenterne af disse tjenester, men har også en negativ virkning på brugerne, dvs. organisationer og den enkelte borger. Et udbud af pålidelige tjenester, som bygger på oplysninger fra offentlige organer, om f.eks. administrative procedurer, virksomhedsprofiler, miljøoplysninger eller meteorologiske informationer er værdifulde værktøjer for virksomheder, der er aktive i det indre marked, og for borgerne. Retsusikkerhed, som opstår på grund af medlemsstaternes forskellige vilkår for videreanvendelse af det offentliges oplysninger, har begrænset den grænseoverskridende udnyttelse i produkter og tjenester, som udbydes af organisationer i den private sektor. Herudover indebærer medlemsstaternes forskellige praksis ved indsamling, lagring, indeksering og beskrivelse af den offentlige sektors oplysninger, at den grænseoverskridende interoperabilitet for disse oplysninger er begrænset. Interoperabilitet er en forudsætning for etablering af tjenester. Rumlige data, dvs. oplysninger, som kombinerer geografisk placering med andre data og oplysninger er indlejret i op til 80% af alle oplysninger i det offentliges institutioner. Det kan udnyttes til at understøtte applikationer inden for områder som f.eks. transport, samfundsudvikling, landbrug, redningstjenester og miljøforvaltning. De vil desuden komme til at spille en vigtig rolle ved mobilkommunikationstjenester. Rumlige data, som jo bl.a. 11 Det fremføres også, at den manglende bredbåndsadgang er en af årsagerne hertil. Modargumentet, som siger, at bredbåndsadgang ikke vil blive efterspurgt, hvis der ikke er tilstrækkelige bredbåndkrævende applikationer som video, kan dog også være rigtigt. 6

7 afledes af telemåling, kortlægning og observationsteknologier, er særligt udsatte for "teknisk fragmentering". Fragmentering dæmper vækstudsigterne for ca organisationer i EU både offentlige og private som beskæftiger sig med rumlige data. I takt med oversættelses og lokaliseringsteknologiers udvikling er det europæiske markeds flersproglige og flerkulturelle natur blevet mindre hindrende for virksomheder, som har råd til de tekniske løsninger og har en interesse i at nå ud til et bredere publikum. Således vokser markedet for elæring i erhvervslivet (96% pr. år i Europa i henhold til IDC i 2002). Det står dog klart, at en betydelig andel af de europæiske brugere ikke får glæde af udviklingen skolebørn, studerende, forskere og private borgere fordi de ikke udgør et massemarked. For disse personer er det væsentligt at have adgang til kursusmateriale produceret af skoler og universiteter og adgang til forskningsinstitutioners og kulturelle institutioners omfattende digitale samlinger. Hindringerne er ikke kun af teknisk art. Lovgivningen på ét territorium tillader måske frit brug af indhold til uddannelsesformål, medens brugen af det samme indhold i en lignende situation i en anden medlemsstat er et brud på ophavsretten. Der er også en mangel på viden om og erfaring med anvendelsen af forvaltningssystemer for digitale rettigheder til clearing af brugsrettigheder. Denne situation er særlig udpræget i uddannelsessektoren. EUdækkende tjenester skal også tage hensyn til europæiske brugeres flersproglige og multikulturelle særkende. Anvendelsen af lokaliseringsteknologi, som giver mulighed for grænseoverskridende sammenstilling og distribution af flersprogligt digitalt indhold, medfører ekstra omkostninger for producenterne. Der findes standarder, som kan opfylde brugernes krav til flersproglighed, og som omfatter undervisningsobjekter, indeksering og søgning, metadata og ontologier. Den store spændvidde fungerer dog i sig selv som en teknisk hindring. Og sommetider er de nationale markeder simpelthen for små. Hindringerne er altså ikke kun vedvarende; der er også mange af dem. Den foreslåede fællesskabsforanstaltning sigter derfor mod at skabe forhold uden disse hindringer ved at fokusere på metoder, værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med udformning, udvikling, adgang til og distribution af digitalt indhold af høj kvalitet, samtidig med at den faktiske produktion af digitalt indhold overlades til markedskræfterne og i givet fald til andre særlige fællesskabsinitiativer. 4. econtent: Hvilke udfordringer er der tilbage? Det nuværende forslag er en efterfølger til econtentprogrammet, og det løber over en fireårig periode fra januar Meddelelsen fra Kommissionen 12 til Rådet, EuropaParlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsevalueringen af econtentprogrammet har været ret positiv og anbefalede et opfølgningsprogram, som var mere målrettet og fokuseret for at optimere virkningen. De vigtigste anbefalinger, som også blev fremhævet i resultaterne af en række specifikke drøftelser med relevante interessenter (vedrørende definition econtentarbejdsprogrammet samt møder med styringsudvalget for econtentprogrammet, Digital Public Data Group og specifikke møder organiseret af Kommissionens tjenestegrene), er sammenfattet i det følgende: 12 KOM(2003) 591, vedtaget den 10. oktober

8 For det første er problemet vedrørende udbud af grænseoverskridende oplysninger baseret på anvendelsen af den offentlige sektors informationer et område, hvor EU kan levere et betydeligt bidrag. Der bør lægges større vægt på brugen af metadata. Effektiv anvendelse af teknologi til at optimere den økonomiske levedygtighed på langt sigt er et tema, som organisationerne på dette stadig unge marked bliver nødt til at beskæftige sig med. For det andet bør spørgsmålet om lokalisering af indhold som i econtent behandles som et separat spørgsmål indgå i alle tjenester, som hævder at have en europæisk dimension. Lokaliseringsteknologier og brugen af passende åbne standarder, som nu er mere udbredte på de kommercielle markeder, bør af samfundshensyn udbredes inden for områder med uddannelses, kultur og undervisningsindhold. Selv om lokaliseringsteknologier er af største vigtighed, understreges i programmet, at hvis man skal udforme og levere flersprogligt og multikulturelt indhold af høj kvalitet, så skal der tages hensyn til disse aspekter allerede fra begyndelsen af processen, idet der tages højde for de forskellige målgruppers og markeders krav. For det tredje har econtent virket som en katalysator for samarbejde mellem et stort antal markedsaktører, som har gennemført en række projekter, der ellers ikke ville have haft samme dybde og bredde 13. econtents største svaghed var at målgruppen var for stor, så der ikke var tilstrækkelig fokus. Det vil derfor være nødvendigt at fravælge nogle støtteområder, f.eks. overvindelse af finansieringskløften for indholdsvirksomheder, og at fokusere på et begrænset antal indholdstyper. Kommissionen er allerede begyndt at tackle dette problem i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for econtent for Det nedenstående programforslag søger at skabe gode vilkår for mere udbredt adgang til og anvendelse af digitalt indhold og om nødvendigt større økonomisk afkast fra nye indholdsbaserede tjenester. Hensigten er at sætte gang i investeringer i udvikling og at gøre udbuddet af indholdsbaserede kvalitetstjenester bredere og derved lette videnudbredelse og informationsspredning. 5. Opfølgningsprogrammet forslag til prioriteter 5.1. Mål og fokus For at imødegå udfordringerne foreslås det at vedtage et økonomisk støtteprogam, hvis overordnede formål er: forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Europa og deraf følgende lettere produktion og udbredelse informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på EUniveau. Programmet bidrager til Lissabonstrategien og styrker EU's konkurrenceevne i den videnbaserede økonomi. Programmet fokuserer på slutbrugeren, hvad enten det er borgere, studerende, forskere eller erhvervsbrugere, som ønsker at forøge deres viden, eller "videreanvenderen", som ønsker at berige og udnytte digitale indholdsressourcer kommercielt. Det burde give brugerne flere valgmuligheder og hjælpe interessenter til at udnytte de fordele, som videnberiget digitalt indhold giver. 13 For econtent er komplementariteten?? forholdsvis høj. 42% ville også have gennemført projektet uden EUstøtte, men med reducerede mål og økonomiske midler, med færre partnere og over en længere periode. Næsten 20% af de organisationer, som ville have gennemført projektet alligevel, ville have gjort det uden et internationalt samarbejde. 8

9 Programmets overordnede vægt ligger på kvalitetsindhold, som bidrager til informationsspredning og videnudbredelse, og ikke kun på mere indhold. Brugen af metadata til at berige selve indholdet anses for et væsentligt element, hvis man skal sikre digitalt indholds interaktivitet, videreanvendelighed og interoperabilitet. Videnberigelse vil lette produktionen af dynamisk indhold, som er skræddersyet til specifikke formål (uddannelse, kultur osv.). Samfundsmæssigt er forslaget målrettet mod områder, hvor markedskræfterne ikke er tilstrækkelige til at sikre at borgere og brugerorganisationer i EU kan drage fordel af det indholdsudbud, som de seneste teknologier har gjort tilgængelige. Hensigten er at fremme et bredere udbud af videreanvendeligt og driftskompatibelt kvalitetsindhold med henblik på tjenesteetablering. Det vedrører områder af offentlig interesse som den offentlige sektors oplysninger, indhold til uddannelses, forsknings og undervisningsformål samt indhold fra kulturelle institutioner. Økonomisk sigter forslaget mod at hjælpe med at tilvejebringe betingelserne for et større økonomisk afkast fra indholdsbaserede tjenester. Der vil blive lagt særlig vægt på løsninger i forbindelse med interoperabilitet for rumlige data et særlig akut problem, fordi indsamlingen af rumlige data er teknologiafhængig (f.eks. af sensorer) og udføres regionalt. Det vil også omfatte positionsbaserede (mobil)tjenester, som anvender rumlige data, og tjenester, som anvender en kombination af rumlige data og andre oplysninger Implementering Programmet har tre operationelle mål: at lette adgang til europæisk digitalt indhold at forbedre kvaliteten og at fremme bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold at styrke interessenternes samarbejde og bevidsthed om digitalt indhold Programmet vil støtte projekter, som sigter mod at forbedre værktøjer, processer og tjenester i forbindelse med produktion, adgang til, anvendelse og distribution af digitalt indhold. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF overholdes. Programmet skal fremme overførsel af viden, erfaringer og god praksis, koordineringsaktiviteter, samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og brugere. Med dette mål for øje omfatter programmet også anvendelsen af bedste praksisaktioner, som normalt gennemføres i tematiske klynger, samt tematiske net, som samler en række forskellige interessenter om et givet teknologisk og organisatorisk mål. Programmets overordnede princip er at maksimere virkningen for en større gruppe aktører end programmets deltagere. Færre deltagere og mål vil bidrage til at nå dette. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet foreslås at være 163 mio. EUR for en fireårig periode ( ). Programaktiviteterne vil specifikt støtte fremkomsten af paneuropæiske rammer (tjenester, informationsinfrastruktur osv.), som letter opdagelsen af og adgangen til digitalt indhold i Europa samt etablering af nye indholdsbaserede tjenester og deres organisatoriske grundlag. En række forsøg skal demonstrere, hvordan semantisk veldefinerede metadata kan forbedre anvendelighed og videreanvendelighed, søgning i og driftskompatibilitet for digitalt indhold i 9

10 flersproglige og multikulturelle miljøer. I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør de anvendte teknologier beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse. Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings og kulturindhold. Udviklingen af de organisatoriske rammer, som giver lettere adgang til digitale ressourcer, og demonstration af den bedste anvendelse af teknologier med henblik på at udnytte disse ressourcer, vil ændre organisationernes risikoopfattelse og dermed skabe et bedre investerings og innovationsmiljø for digitalt indhold. Nye teknologigenerationer er udformet, så de giver brugerne større funktionalitet, bedre økonomi eller begge dele. En effektiv anvendelse af den seneste teknologi i produkter og tjenesteudbud kan give virksomheder en afgørende konkurrencefordel i forhold til dem, der forlader sig på ældre teknologigenerationer, navnlig i nutidens globale økonomi Sammenhæng med andre EUforanstaltninger Der er en sammenhæng med Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling (FTU), navnlig på området semantisk videnteknologi, teknologistøttet læring og adgang til kulturarven, samt med en række programmer, som ikke er forskningsrelaterede. Det omfatter blandt andet programmet for udveksling af data mellem administrationer (IDA), hvor der opmuntres til interoperabilitet for så vidt angår det informationsindhold, der udveksles i og mellem administrative sektorer og med den private sektor. Der er gennemført en række initiativer for at nå dette mål inden for områderne metadata og indholdsinteroperabilitet, bl.a. har Kommissionens tjenestegrene lavet et arbejdsdokument om interoperabilitet 14, og udviklingen af europæiske interoperabilitetsrammer. Andre relevante programmer, som ikke omfatter forskning, er visse fællesskabsprogrammer kultur og uddannelse (programmerne MEDIA, SocratesMinerva og Leonardo da Vinci og det foreslåede program elearning) samt andre initiativer vedrørende udvikling af driftskompatible metadatastandarder. De foreslåede aktiviteter bygger delvis på resultaterne af FTUprogrammer og vil tage hensyn til aktioner, der iværksættes under andre programmer og initiativer, f.eks. vedrørende kvalitet inden for elæring, så man undgår dobbeltarbejde og får den maksimale virkning. Aktiviteterne supplerer delvis aktiviteter under IDAprogrammet. IDA drejer sig om driftskompatibilitet mellem offentlige myndigheder, medens econtentplus trækker på den offentlige sektors informationer med henblik på en kommerciel udnyttelse. 6. Konklusioner Europa er nu klar til en intensiv udnyttelse af det hidtil urørte potentiale i digitalt indhold. Disse elementer tilsammen bedst mulig udnyttelse af teknologi til at give adgang til information og viden for alle og tilvejebringelse af bedre vilkår for virksomheders Europadækkende investeringer vil sikre Europa en førende plads i den videnbaserede økonomi. 14 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Linkingup Europe: the importance of interoperability (kun på engelsk), Bruxelles SEC (2003)

11 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (EØSrelevant tekst) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3, under henvisning til forslag fra Kommissionen 15, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 16, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 17, efter proceduren i traktatens artikel , og ud fra følgende betragtninger: (1) Informationssamfundets udvikling og indførelsen af bredbånd vil påvirke hver eneste EUborgers liv, bl.a. i form af en større tilgængelighed til viden og nye måder at tilegne sig viden på, som øger efterspørgslen efter nyt indhold og nye applikationer og tjenester. (2) Der er stadig en betydelig vækst i udbredelsen af Internettet i Fællesskabet. Internettets muligheder bør udnyttes til at give hver enkelt borger og organisation i Fællesskabet del i de samfundsmæssige og økonomiske fordele af informationer og viden, som deles af alle. Europa er nu klar til en intensiv udnyttelse af det hidtil urørte potentiale i digitalt indhold. (3) I konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev det understreget, at omstillingen til en digital videnbaseret økonomi, som fremmes af nye varer og tjenester, vil være en effektiv drivkraft for øget vækst, konkurrenceevne og jobskabelse. Ved denne lejlighed blev især den rolle anerkendt, som indholdsindustrierne spiller, når det gælder om at skabe merværdi gennem udnyttelse og netværkssammenknytning af den kulturelle mangfoldighed i Europa EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. 11

12 (4) Handlingsplanen eeurope , som videreudvikler Lissabonstrategien, opfordrer til aktioner, der fremmer udviklingen af sikre tjenester og applikationer samt sikkert indhold via bredbåndsnet, og dermed til at skabe gunstige rammer for private investeringer og for jobskabelse, øge produktiviteten, modernisere offentlige serviceydelser og give alle mulighed for at deltage i det globale informationssamfund. (5) Der ses stadig større efterspørgsel i Europa efter digitalt kvalitetsindhold med velafvejede adgangs og brugerrettigheder, og efterspørgslen kommer fra bredt publikum: borgere, studerende, forskere eller erhvervsbrugere, som ønsker at forøge deres viden, eller videreanvendere, som ønsker at udnytte digitale indholdsressourcer til at etablere tjenester. (6) Programmet econtent 20 ( ) gik ind for udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på Internettet samt sproglig mangfoldighed på europæiske websteder i informationssamfundet. Kommissionens meddelelse 21 vedrørende midtvejsevalueringen af econtentprogrammet bekræfter, hvor vigtigt det er at skride til handling på dette område. (7) Teknologiske fremskridt giver mulighed for at værdiforøge indhold med indlejret viden og for at forbedre interoperabiliteten på tjenesteniveau, hvilket er en grundlæggende forudsætning for at få adgang til, anvende og distribuere digitalt indhold. Dette er særlig relevant for områder af offentlig interesse som f.eks. uddannnelse og kultur samt det offentliges oplysninger i almindelighed. (8) Lovgivningsrammer, som behandler udfordringerne i forbindelse med digitalt indhold i informationssamfundet er ved at blive etableret. (9) Forskellig praksis i de enkelte medlemsstater udgør fortsat en teknisk hindring for udbredt adgang til, anvendelse, videreanvendelse og kommerciel udnyttelse af det offentliges oplysninger i Fællesskabet. (10) I tilfælde hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF overholdes, og de anvendte teknologier bør beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse. (11) Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med informationsindhold bør fremme Fællesskabets flersproglige og multikulturelle særpræg. (12) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen KOM(2002) 263. EFT L 14 af , s. 32. KOM(2003) 591. KOM(2002) 207, Forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om anvendelse og kommerciel udnyttelse af den offentlige sektors dokumenter, vedtaget af Kommissionen den 5. juni Direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, vedtaget den 22. juni Direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser. EFT L 184 af , s

13 (13) Kommissionen bør sikre komplementariteten og synergien med beslægtede fællesskabsinitiativer og programmer, herunder navnlig programmer vedrørende uddannelse og kultur, og den europæiske interoperabilitetsramme (European Interoperability Framework). (14) Denne beslutning fastlægger en finansieringsramme for hele programperioden, der skal være budgetmyndighedens vigtigste referencepunkt, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem EuropaParlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren. (15) Da målene for de påtænkte handlinger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne som følge af spørgsmålenes grænseoverskridende karakter og derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 [Programmets formål] 1. Med denne afgørelse opstilles et fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet for at lette produktion og udbredelse af informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på fællesskabsniveau. Programmet benævnes econtentplus (i det følgende programmet ). 2. For at nå det overordnede mål for programmet, som anført i stk. 1, gennemføres følgende aktionslinjer: Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Styrket samarbejde og oplysning. De aktiviteter, der skal gennemføres under disse aktionslinjer, er beskrevet i bilag I. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bilag II. Artikel 2 [Deltagelse i programmet] 1. Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er hjemmehørende i medlemsstaterne. Det er endvidere åbent for deltagelse fra kandidatlandene i overensstemmelse med bilaterale aftaler, der indgås med disse lande. 13

14 2. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer hjemmehørende i de EFTAlande, der er kontraherende parter i EØSaftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. 3. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer hjemmehørende i tredjelande samt internationale organisationer, uden at der ydes støtte fra Fællesskabet, hvis deltagelsen effektivt bidrager til programmets gennemførelse. Beslutningen om at tillade en sådan deltagelse vedtages efter den procedure, der henvises til i artikel 4, stk. 2. Artikel 3 [Kommissionens kompetence] 1. Gennemførelsen af dette program påhviler Kommissionen. 2. Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse. 3. Kommissionen handler efter den i artikel 4, stk. 2, beskrevne procedure i forbindelse med: (a) (b) (c) vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet fastlæggelse af kriterier for og indholdet af indkaldelserne af forslag i overensstemmelse med de i artikel 1 beskrevne mål enhver fravigelse fra bestemmelserne i bilag II. 4. Kommissionen underretter udvalget om, hvordan programmets gennemførelse forløber. 1. Kommissionen bistås af et udvalg. Artikel 4 [Udvalg] 2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dens artikel 8. Den frist, der er anført i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 5 [Overvågning og evaluering] 1. Med henblik på at sikre, at fællesskabsstøtten anvendes effektivt, sørger Kommissionen for, at aktionerne under denne afgørelse undergives forudgående godkendelse, opfølgning og efterfølgende evaluering. 14

15 2. Kommissionen overvåger gennemførelsen af projekter under dette program. Når projekterne er gennemført, skal Kommissionen evaluere, hvorledes de er gennemført, og hvilke virkninger deres gennemførelse har haft, for at kunne fastslå, om de oprindelig fastsatte mål er nået. 3. Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om gennemførelsen af aktionslinjerne i artikel 1, stk. 2, for EuropaParlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget senest i januar Kommissionen forelægger en endelig evalueringsrapport ved programmets afslutning. Artikel 6 [Finansielle bestemmelser] 1. Programmet løber i en periode på fire år fra 1. januar Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af programmet er for den periode, der er nævnt i stk. 1, på 163 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. En vejledende fordeling af udgifterne er anført i bilag III. Udfærdiget i Bruxelles, den. På EuropaParlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand 15

16 BILAG I AKTIONER 1. INDLEDNING Det overordnede formål med econtentplus er forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet for at lette produktion og udbredelse af informationer og viden inden for områder af offentlig interesse på fællesskabsniveau. Programmet skaber bedre vilkår for adgangen til og forvaltningen af digitalt indhold og digitale tjenester i flersproglige og multikulturelle miljøer. Det øger brugernes valg og understøtter nye måder at interagere med videnberiget digitalt indhold. Det er en facilitet, som bliver stadig vigtigere for at gøre indhold mere dynamisk og tilpasset særlige kontekster (uddannelse, kultur osv.). Programmet vil bane vejen for strukturerede rammer for digitalt kvalitetsindhold i Europa The European Digital Content Area ved at lette overførsel af erfaringer og god praksis og samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og brugere. Programmet omfatter tre aktionslinjer: Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Styrket samarbejde og oplysning. 2. AKTIONSLINJER 2.1. Forbedret adgang til, anvendelse og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold Aktiviteterne omfatter etablering af netværk og alliancer mellem interessenterne, hvilket opmuntrer til etablering af nye tjenester. Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings og kulturindhold. Der fokuseres på: at understøtte en mere udbredt anerkendelse af vigtigheden af den offentlige sektors oplysninger, deres kommercielle værdi og dertil hørende samfundsmæssige betydning af deres anvendelse. Aktiviteterne skal sørge for en effektiv grænseoverskridende anvendelse og kommerciel udnyttelse af den offentlige sektors oplysninger mellem organisationer i den offentlige sektor og private virksomheder med henblik på værdiforøgede informationsprodukter og tjenester. at opmuntre til en mere udbredt anvendelse af rumlige data hos den offentlige sektors organer, private virksomheder og borgere via samarbejdsmekanismer på europæisk niveau. Aktiviteterne bør både tackle tekniske og organisatoriske spørgsmål, så dobbeltarbejde og utilstrækkeligt udviklede territoriale datasæt undgås. De bør fremme grænseoverskridende 16

17 driftskompatibilitet og støtte koordineringstiltag mellem kortlægningsorganer samt fremme udviklingen af nye mobiltjenester på europæisk niveau. De bør også understøtte brugen af åbne standarder. at fremme udbredelsen af åbne europæiske videnpuljer med digitale objekter til uddannelses og forskersamfund og den enkelte borger. Aktiviteterne vil understøtte etableringen af transeuropæiske formidlingstjenester for digitalt læringsindhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktiviteterne bør også opmuntre til at anvende åbne standarder og etablering af store brugergrupper, som analyserer og afprøver præstandardiserings og specifikationsmodeller med henblik på at inddrage europæiske flersproglige og multikulturelle aspekter ved definitionen af globale standarder for digitalt læringsindhold. at fremme udviklingen af transeuropæiske informationsstrukturer til at få adgang til og anvende europæiske digitale kulturelle og videnskabelige ressourcer af høj kvalitet ved at forbinde virtuelle biblioteker, fælles datahukommelser osv. Aktiviteterne bør omfatte koordinerede fremgangsmåder ved digitalisering og konstruktion af samlinger, præservering af digitale objekter samt indeksering af kulturelle og videnskabelige digitale ressourcer. De bør forbedre adgangen til digitale kulturelle og videnskabelige aktiver ved hjælp af effektive licensordninger og kollektiv forudgående clearing af rettigheder Forbedret kvalitet og fremme af bedste praksis i forbindelse med digitalt indhold Aktiviteterne skal lette udpegelse og vid udbredelse af bedste praksis inden for metoder, processer og operationer med henblik på at frembringe højere kvalitet og større effektivitet i forbindelse med produktion, anvendelse og distribution af digitalt indhold. Aktiviteterne omfatter forsøg, som skal demonstrere forskellige aspekter af digitalt indhold inden for de eksisterende lovrammer, nemlig søgbarhed, anvendelighed, videreanvendelighed, sammenstillingsmuligheder og interoperabilitet, samtidig med at man allerede på et tidligt stade i processen tilgodeser krav fra forskellige målgrupper og markeder i et miljø med stadig flere sprog og kulturer. Med dette mål for øje skal indsatsen omfatte mere end rene lokaliseringsteknologier. De skal udnytte fordelene ved at berige digitalt indhold med maskinlæsbare data (semantisk veldefinerede metadata baseret på relevant deskriptiv terminologi, ordlister og ontologier). Forsøgene gennemføres i tematiske klynger. Indsamling, formidling og sektorovergribende samspil af vundne erfaringer udgør en integreret del af forsøgene. Målområdet for anvendelse er den offentlige sektors oplysninger, rumlige data, indhold til uddannelses, forsknings og undervisningsformål samt kulturindhold. 17

18 2.3. Styrket samarbejde og oplysning Aktiviteterne omfatter ledsageforanstaltninger til relevant lovgivning vedrørende digitalt indhold og støtte til samarbejde mellem aktører i den offentlige sektor samt oplysningskampagner blandt interessenter og potentielle brugere (herunder forbrugerorganisationer) om eksisterende og kommende produkter og tjenester. Aktiviteterne vil understøtte udviklingen af benchmarking, overvågnings og analyseværktøjer, vurderingen af programmets virkning samt formidlingen af resultaterne. De vil udpege og analysere eventuelle muligheder og problemer (f.eks. tillid, kvalitetsmærkning, intellektuel ejendomsret på undervisningsområdet) og i givet fald komme med løsningsforslag. 18

19 BILAG II MIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE (1) Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med det tekniske indhold, der er angivet i bilag I. (2) Programmet gennemføres ved hjælp af indirekte aktioner, der omfatter: (a) Aktioner med omkostningsdeling Projekter beregnet på forøge viden for at forbedre eksisterende produkter, processer og/eller tjenester og/eller til at imødekomme fællesskabspolitikker. Fællesskabets bidrag vil normalt ikke overstige 50% af omkostningerne ved projektet. Offentlige instanser kan få dækket deres ekstraudgifter fuldt ud. Aktioner vedrørende bedste praksis med henblik på videnspredning. De gennemføres normalt i tematiske klynger og forbindes i tematiske net. Fællesskabets bidrag til foranstaltninger under dette punkt vil være begrænset til de direkte omkostninger, det finder nødvendige eller passende for at realisere aktionens specifikke mål. Tematiske net: net, som forener en lang række forskellige interessenter omkring et givet teknologisk og organisatorisk mål med henblik på at lette koordineringsaktiviteter og videnoverførsel. Sådanne net kan være knyttet til tiltag vedrørende bedste praksis. Der vil blive ydet støtte til de støtteberettigede ekstraudgifter i forbindelse med samordning og iværksættelse af nettet. Fællesskabets bidrag kan eventuelt dække de støtteberettigede ekstraomkostninger for disse foranstaltninger. (b) Ledsageforanstaltninger Ledsageforanstaltninger bidrager til gennemførelsen af programmet eller til forberedelse af fremtidige aktiviteter. Foranstaltninger, hvis formål er at bringe produkter, processer eller tjenester i handelen eller gennemføre marketingaktiviteter eller salgsfremstød, kommer ikke i betragtning. undersøgelser til støtte for programmet, herunder forberedelse af fremtidige aktiviteter udveksling af information, konferencer, seminarer, workshops eller andre møder samt forvaltning af klynger af aktiviteter formidling, informations og kommunikationsaktiviteter. (3) Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af forslagsindkaldelser, der offentliggøres på Kommissionens websted, og i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser. 19

20 (4) Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvis det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, herunder den ansøgte fællesskabsstøtte og andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder. (5) Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser. 20

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 739 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 739 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 739 Offentligt PDF udgave (172 KB) Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2004 Med

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kompromisændringsforslag af Bill Newton Dunn og Ruth Hieronymi. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 1, NR. 1 Titel (beslutning 276/1997/EF)

EUROPA-PARLAMENTET. Kompromisændringsforslag af Bill Newton Dunn og Ruth Hieronymi. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 1, NR. 1 Titel (beslutning 276/1997/EF) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10. februar 2003 PE 319.199/13-18 ÆNDRINGSFORSLAG 13-18 Udkast til betænkning (PE 319.199) Bill

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 10.4.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2015 jf. forretningsordenens artikel 128,

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.2008 KOM(2008) 804 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0031 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0031 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.1.2006 KOM(2006) 31 endelig 2004/0117 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.8.2009 KOM(2009) 432 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere