Careers Scotland. 1. Baggrund og historie. 2. Fokusområder i all-age-services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Careers Scotland. 1. Baggrund og historie. 2. Fokusområder i all-age-services"

Transkript

1 Careers Scotland Af: Videncenterleder Carla Tønder Jessing VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December Baggrund og historie Careers Scotland blev dannet i april 2001 som følge af, at det nyetablerede skotske parlament overtog ansvaret for uddannelses-, social- og økonomisk politik i Skotland. Tidligere blev disse områder styret fra Westminster. Beslutningen om at etablere et Careers Scotland implicerede, at i alt 67 mindre partnerskaber, netværk og organisationer, som beskæftigede sig med vejledning (career development), blev slået sammen under ét. Budgetter, personale og ansvarsområder herfra blev lagt sammen i én national organisation med ansvar for en alle-aldre -karrierevejledning eller som vi nok ville kalde det: Uddannelses- og erhvervsvejledning for alle aldersgrupper. Careers Scotland benævner det også seemless career guidance. For at lægge vægt bag Careers Scotlands fokus på jobs og (erhvervsrettet/-orienteret) uddannelse blev Careers Scotland en del af de to økonomiske erhvervsudviklingsnetværk i Skotland, nemlig Scottish Enterprise og Highlands and Islands Enterprise. Grunden hertil er, at de to organisationer havde store økonomiske ansvarsområder og ansvar for omfattende trænings- /uddannelsesprogrammer for ledige og beskæftigede. 2. Fokusområder i all-age-services Careers Scotland har valgt at prioritere unge på vej ud af skolen, unge ledige årige og alle andre i overgange (transitions) for at sikre, at deres ydelser er universelle. Man har dog også skræddersyede ydelser ift særlige målgrupper eller individuelle behov. Vivienne Brown, som er leder af Policy and Strategy i Careers Scotland beskriver baggrunden for dette valg således: For at bringe os selv så meget up to date som muligt, anerkender vi, at synergien i en service, der dækker alle aldre, giver mening i en verden, hvor traditionelle overgange forlænges, begynder senere og bliver mere komplekse; hvor livslang læring og uddannelse ikke er de unges domæne; hvor 50 er det nye 30, og opfattelsen af midt(-livs-)alder har passeret sidste salgsdato, og pensionering peger mere frem mod 70 end 60 eller 65; hvor færdighederne hos dem over 50 er vitale for både virksomheder og samfund. Kort sagt, med sådanne demografiske, sociale, økonomiske, kulturelle og holdningsmæssige forandringer, var det nødvendigt, at vejledningsudbydere selv kom mere i samklang med forandringerne. (Via Vejledning, nr. 14, 2008, min oversættelse, CTJ) 1

2 Vivienne Brown skriver ligeledes, at adskillelsen mellem vejledning af unge og vejledning af voksne blev mindre og mindre levedygtig. Tidligere havde de små partnerskaber og organisationer opereret ud fra en aldersbasering, hvilket havde ført til et uklart landskab med overlap i indsatser og huller i ydelserne. Efter Careers Scotlands etablering indførte man en ny fælles metodologi med fokus på udvikling af karriereplanlægnings-kompetencer hos de vejledte. Metoden kaldes Approach to Guidance og bygger på en rationel model for karriere-valgsbeslutninger (Career Planning Journey). Filosofien bag metoden er at gøre vejledningssøgende i stand til selv at anvende metoden tilbagevendende under skiftende forhold, altså at udstyre individer med nødvendige karrrierestyrings-værktøjer. Modellen er en behovsbaseret og ikke en aldersbaseret model. Der udbydes kurser om Approach to Guidance til samarbejdspartnere fra fx jobcentre, biblioteker, colleges, frivillige organisationer m.fl., så de har kendskab til grundtænkning og ydelser hos Careers Scotland. 3. Organisering af vejledningsydelserne Careers Scotland har 35 fuldtids-åbne vejledningscentre og et tilsvarende antal deltids-åbne centre, fordelt over hele Skotland og placeret centralt i byerne. Der er i alt cirka ansatte, dækkende både frontmedarbejdere i centrene og bagvedliggende supportfunktioner. Der er omkring besøgende på centrene pr. år. Careers Scotland har desuden en meget velbesøgt website med mere end 1 mill. besøg om året en website der dog er planer om at restrukturere kraftigt, idet den opleves som vanskelig at navigere på. Endelig har Careers Scotland et lille call centre, som brugere kan finde frem til via Careers Scotlands hjemmeside. Her formidles bl.a. jobannoncer. Nøgleinteressenter og partnerskaber: Careers Scotland samarbejder med en række organisationer, som varetager samfundsmæssige opgaver som voksenuddannelse/-læring og vejledning. Der kan linkes direkte til dem via Careers Scotlands hjemmeside, hvor de fremtræder meget synligt. Det drejer sig om følgende Scottish Enterprise og Highlands & Islands Enterprise Scottish Government Learndirect scotland Learning and Teaching Scotland Jobcentre Plus Om Learndirect Scotland kan det tilføjes, at de formidler kontakt til kurser og andre læringsmuligheder for voksne, som fx Lokale uddannelses-/læringscentre Colleges tilbud om fuldtids-, deltidsmuligheder, aften- eller dag-kurser, muligheder for (arbejds-)frihed til uddannelse Universiteter også deltidsstudier 2

3 Læringscentre tilknyttet Learndirect s eget nationale netværk af centre På arbejdspladsen Online hjemmefra 4. Vejledningspgaver og -aktiviteter Career Scotlands opgaver i relation til all-age-service spænder vidt som nævnt indgår der åben vejledning i de godt 70 heltids- og deltidsåbne karrierecentre, der indgår den selvbetjenings-vejledning eller hjælp-til-selvhjælp, som tilbydes via netportalen, og der indgår vejledning på skoler og colleges. Dertil kommer støtte til karriereplanlægning og kurser/uddannelse via en række programmer, se nedenfor. Om vejledningscentrene: Vejlederne i vejledningscentrene udfører flere opgaver: Vejledning på skoler og i colleges, administrativt arbejde og vejledning af voksne i vejlednings- butikkerne, dvs. de åbne vejledningscentre, hvor individer kan komme direkte ind fra gaden. I butikkerne er der trykt materiale, foldere, brochurer mm om uddannelses- og støttemuligheder, pc er til brug for de besøgende til informations- og jobsøgning, jobannoncer fra virksomheder, samt mulighed for samtaler med en vejleder. Om vejledningen i skoler og colleges: Hvert år indgår Careers Scotland i vejledning af elever der er også vejledere i uddannelsessystemet, og de samarbejder med Careers Scotland. Samarbejdet med skoler og colleges er formuleret i Careers Scotlands skolestrategi, som indebærer, at nationale, regionale og lokale ydelser kan planlægges og leveres i sammenhæng i relation til de lokalt prioriterede behov. Careers Scotland indgår ikke i vejledning på universiteter. Vejledere fra et Careers Scotlands centre er tilknyttet specifikke skoler, hvor de eksempelvis kan arbejde med gruppevejledning for hver årgang på skolerne (Career Box), med udarbejdelse af årsplaner for vejledning på skolerne, og med diagnostiske samtaler med ældste klasser (16-18-årige) vedr. valgprocesser og afvejning af behov for flere samtaler. Om netbaseret vejledning: Som nævnt kan vejledningssøgende finde links til uddannelsesudbydere og -organisationer via Careers Scotlands hjemmeside, eksempelvis til Learndirects tilbud. Derudover tilbyder portalen også selv-tests, afklaringsværktøjer mm., samt links til relevante myndigheder og støttemuligheder. Det er et ønske at udvikle hjemmesiden i mere innovativ og kreativ retning, eksempelvis med interaktive elementer inspireret af computerspils-teknologi. 3

4 Careers Scotland har udviklet en lang række vejledningsaktiviteter og -projekter med støtte fra EU's Socialfond og EU's Strukturfond. En stor del af disse indsatsområder er blevet permanente. Som eksempler på områder og projekter kan nævnes 1 : 1. Styrkelse af beskæftigelses-/arbejdsparathed - Støtte til unge ledige til at blive egnet til beskæftigelse: Et WorkNet program for årige uden uddannelse eller arbejde, med dybtgående og individuel karrierevejledning og -planlægning, motivation og læring i ft arbejde og arbejdskultur. Succesrate: 69 % i uddannelse eller arbejde. - Støtte til beskæftigelse: Et 10-ugers kursus på deltid for ledige årige med støtte til jobsøgning, besøg af virksomhedsledere, og coaching. Succesrate: % i jobs eller træning. 2. Bekæmpelse af social eksklusion - Projektet Activate : Hjælp til sårbare unge i forbindelse med overgangen fra skole til efter skolen arbejde eller uddannelse. Der indgår træning i sociale færdigheder, individuel mentorordning og arbejdserfaring/-praktik i programmet. Mentorordningen varetages af en Careers Scotland-vejleder, der mødes jævnligt med en enkelt elev eller med en gruppe elever ( klubber ) og giver støtte til individuel problemløsning og begyndende karriereplanlægning. Omkring 500 elever deltager pr. år fra cirka 80 skoler over hele Skotland. Der er 120 klubber fordelt over landet, med ca. 10 elever og 1 vejleder i hver, og de mødes ca. 2 gange om ugen gennem et semester 2. - Karriereplanlægning og beskæftigelse: Et Worknet-program for unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, unge i udslusning fra en social institution og med en lang række barrierer for at blive selvforsørgende. Worknet er et motivationsprogram med udvidet vejledning og karriereplanlægning i et samarbejde mellem Careers Scotland-vejledere og en værtsskole eller social institution. - Basiskompetencer i vejledning af voksne med vanskeligheder i læsning og matematik: Projektets mål var at skabe kursus-/træningsmuligheder for frontpersonale i kommuner/lokalsamfund og den frivillige sektor i basal vejledning primært af disse grupper, men også af andre målgrupper. 3. Livslang læring - Udvikling af karriere-informations- hjørner på biblioteker: I samarbejde med bibliotekerne blev der etableret 100 it-baserede informationshjørner på biblioteker, der ikke har Careers Scotland-vejledningscentre i nærheden. Der er gratis adgang til karriereplanlægningsværktøjer og -information i biblioteks-hjørnerne, og cirka 300 bibliotekarer er gennem en kaskademodel blevet oplært i brugen af systemet. 4. Konkurrencedygtig økonomi - Rådgivningsservice for beskæftigede, der er fyrede eller fyringstruede: Vejledning, rådgivning og træning i jobsøgning. 1 Hæfte fra Careers Scotland C5/706/Mar08: Careers Scotland and ESF Working Together. European Social Fund Careers Scotland udleverer en række materialer til de unge, der deltager i klubberne: En posetaske med ur, en cd om programmet, et hygiejnesæt bl.a. med kam og tandbørste, en regnemaskine, mm. 4

5 - Karriereplanlægning for arbejdere: Projektet fokuserer på at træne nøglepersoner i små og mellemstore virksomheder (HR-personale, fagforeningsrepræsentanter ) i grundlæggende vejledningsfærdigheder med henblik på vejledning og rådgivning af lavt- og kortuddannede for at få disse målgrupper, som er risikogruppen i ft ledighed, til at deltage i kompetenceudvikling, kurser og uddannelse ( uddannelsesambassadører ). - Store forventninger (Great Expectations): Et program om iværksætteri, som kan anvendes i skoler, på lokalt eller regionalt niveau. - I gang med forretning (Get into Business): Et værktøj for elever og studerende over 16 år, tilgængeligt online eller i print. Materialet er udformet som praktisk hjælp til udvikling af en forretningsidé og til start af forretning/virksomhed. 5. Indsats mod kønsmæssig ubalance - Fremme af positive karrierevalg: Projektet indeholder forskning om, materialeudvikling og ressourcetildeling til støtte for ikke-kønstraditionelle karrierevalg. - Betydningen af videnskab og teknologi for Skotland: Programmet havde som mål at ændre det negative image, som aktuelt findes i relation til erhverv indenfor videnskab, teknologi og matematik. Aktiviteterne omfattede sommerskoler, praktik, konkurrencer og events for de ældste skoleklasser. 5. Kvalitetsudviklingssystem Carrers Scotland arbejder med et Quality Assurance Framework. Det er udviklet, fordi fælles standarder og et kendt brand vægtes højt. Derfor indeholder den ramme, der anvendes for at evaluere kvaliteten af ydelserne, spørgsmål om aktiviteter, mål, ressourcer, servicestandarder, dokumentation for opfyldelsen af standarderne, effekt for klienter, dokumentation for klienteffekt, og effekt for personale. Når nogle centre har særligt gode resultater, bliver det undersøgt, hvad det er, der særligt er virksomt. De vejledtes udbytte evalueres på fire niveauer: Tilfredshed, Læring, Adfærd og Resultater, og til hvert af niveauerne beskrives, hvordan der kan påvises evidens for udbyttet 3. Evidensen frembringes gennem evaluering og længerevarende opfølgning af vejledte (clients eller customers) gennem flere evalueringssystemer, fx Careers Scotland Customer Follow Up Survey 4. System og metoder i disse evalueringsformer er blevet udviklet siden Forskning om resultater (outcomes) sker bla. i samarbejde med University of Derby ved bl.a. Deirdre Hughes, både i f.t. hard outcomes og soft outcomes. Careers scotland samarbejder med universiteter om forskning og evaluering, men arbejder også i høj grad selv med det. Mange evalueringsopgaver har tidligere været udført af eksterne, men ofte vidste de iflg. lederen af kvalitetsafdelingen for lidt om genstandsfeltet, så om end 3 Careers Scotland (2007): Quality standards, impact measures and evidence of standards being met, Hæfte C5/156/Feb07 4 Af andre evalueringssystemer kan nævnes: Customer Tracking, Evaluation Activity, School Leaver Destination Report og Performance Reporting 5

6 Careers Scotland har lært meget af de eksterne, udfører man nu selv en større del af evalueringen i eget kvalitetsudviklingsteam, hvor der er 10 medarbejdere 5. Det kan tilføjes, at en ansat i øjeblikket i et phd-studium forsker i, om Careers Scotlands vejledningsmodel (Approach to Guidance) er hjælpsom for de vejledte Ændringer fra 1. april 2008: Skills Development Scotland På baggrund af en situation med nogle af de højeste arbejdsløsheds- og fattigdomstal i UK trods en blomstrende økonomi, og samtidig nogle af de højeste kvalifikationsniveauer i UK det vil sige et paradoksproblem: det høje kvalifikationsniveau blev ikke omsat til beskæftigelse og produktivitet blev der i 2007 arbejdet hen imod at skabe en fælles dagsorden for vejledning og kompetenceudvikling i Skotland. Det førte til beslutningen om at etablere Skills Development Scotland. Beslutningen hænger desuden sammen med globaliseringsmål som velstand for alle og kompetencer/færdigheder i verdensklasse (world class skills), samt med den skotske regerings kompetencestrategi 'Skills for Scotland'. De organisationer, der blev samlet den 1. april 2008 i det nye nationale organ, Skills Development Scotland, er: Careers Scotland Scottish University for Industry (omfattende: Learndirect Scotland, Learndirect Scotland for Business, ILA Scotland (tilskudsprogram til kurser/uddannelse), The Big Plus (en kampagne for voksen-efteruddannelse) De medarbejdere/afdelinger i netværkene Scottish Enterprise og Highlands and Islands Enterprise, der arbejder med læring og kompetenceudvikling Formålet er stadig at levere støtte til kompetence- og karriereudvikling og læring til både individer og arbejdsgivere i Skotland. Visionen er at være katalysator for reel og positiv forandring i Skotlands kompetenceresultater (skills performance). Vi vil hjælpe individer med at realisere deres fulde potentiale, vi vil hjælpe arbejdsgivere til at blive mere succesrige gennem kompetenceudvikling, og vi vil arbejde gennem meningsfulde partnerskaber for at styrke bæredygtig økonomisk udvikling i Skotland (om Skills Development Scotland på Careers Scotlands hjemmeside). Som noget nyt som følge af sammenlægningen af organisationerne kan Careers Scotland nu også bevilge midler til kurser og uddannelse til voksne. Skills Development Scotland har cirka ansatte i alt, inkl. de ansatte i Careers Scotland, fordelt i hele landet, og det har hovedkarter i Glasgow. Det årlige budget er på cirka 200 millioner pund. Bestyrelsesformand er Willy Roe. 5 Samtale med Agnes O Donnell, leder af Kvalitetsafdelingen i Careers Scotland, maj Doug Govan: PhD Study: Is Our Approach to Career Guidance Helpful? Interpreting the client s view with reference to structure and quality of learning in Scotland, kort beskrivelse af phd-projektet, udleveret ved besøg i maj

7 Fusionsprocessen foregår stadig, iflg. Vivienne Brown er man er midt i processen nu, så det er for tidligt at sige, hvordan praksis vil udvikle sig i den nye organisation og med hvilke resultater. 7. Særligt interessant i relation til det danske vejledningssystem? Personligt finder jeg især disse tre forhold særligt interessante og inspirerende i relation til dansk vejledning: Vejledning for alle aldre samlet i ét system sømløs vejledning Kvalitetstænkning og -måling, hvor der fokuseres på såvel hårde som bløde virkninger af vejledning Activate -programmet med vejlednings- klubber for sårbare unge 8. Referencer: Vivienne Brown (2008): All-age career guidance a Scottish perspective, Via Vejledning nr. 14 nr%2014/allage%20career%20guidance%20%e2%80%93%20a%20scottish%20perspective.aspx Vivienne Brown, Head of Policy and Strategy, Careers Scotland Vivienne Browns oplæg på Årsmøde for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser, : Vejledning i Skotland - krav, metoder, resultater v/ Head of Policy and Strategy Vivienne Brown, Careers Scotland, Glasgow på Careers Scotland (2008): Careers Scotland and ESF Working Together. European Social Fund , Hæfte C5/706/Mar08 Carrers Scotland (2007): Quality standards, impact measures and evidence of standards beeing met, Hæfte C5/156/Feb07 John Graig (2006): The career planning professional, kapitel om Carrers Scotland i Production Values, Demos: Oplysninger om Careers Scotland og Skills Development Scotland på følgende hjemmesider: 7

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ...

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ... ...... VUE nyt 1...... I dette nummer kan du læse om 1 Redaktionel kommentar INFORMATION 2 Nyt fra Referencepanel Vest v/carla Tønder Jessing 3 Nyt fra Referencepanel Øst v/ Lene Poulsen 4 Afslutningskonference

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Karrierevejledning i UCerne

Karrierevejledning i UCerne Karrierevejledning i UCerne Forståelser, organisering og praksis i karrierevejledning i UC erne Rita Buhl og Carla Tønder Jessing Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA University College

Læs mere

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierekompetencer er kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierevalg og karrierelæring Notat om karrierekompetence

Læs mere

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER 2008 Indhold i VUE Nyhedsbrev nr. 4 side 3 side 4 side 11 side 16 side 22 side 26 side 32 side 37 Carla Tønder Jessing Om indholdet i VUE Nyhedsbrev nr. 4 Anne Marie Dahler-Larsen,

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Inspirationskatalog til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult 11-04-2013 FLORIS Consult Kålagervej 28 2300 København S 32 97 97

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Afsluttende rapport Projekt 6.1 Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Ellen Enggaard Karen Paaske Lene

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere