Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve"

Transkript

1 GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg Valby - Sendt som til Den 23. april 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 4. februar 2015 om at etablere en række installationer i forbindelse med projekt Højderygsti i Geopark Odsherred. Ansøgningen omhandler anlæg indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. I den forbindelse er kommunens dispensation nødvendig, fordi naturbeskyttelseslovens 18 indeholder forbud mod tilstandsændringer omkring fortidsminder. Ansøgningen omfatter mange ejendomme og mange forhold. Afgørelsen om dispensation er af praktiske hensyn derfor opdelt på de fortidsminder eller mindre grupper af fortidsminder, der berøres af den samlede ansøgning. Ved Esterhøj, fortidsminde nr og ved den 3. gravhøj ved Høve, fortidsminde nr omhandler ansøgningen dels udskiftning af trappetrin, dels udskiftning af bænke og dels etablering af vejvisersten i terræn. Kommunens afgørelse omhandler alene etablering af vejvisersten og udskiftning af trappetrin. Udskiftning af bænke er ikke omfattet af denne afgørelse. Dispensation Odsherred Kommune meddeler, på visse vilkår, hermed i henhold til 65 stk. 3 i naturbeskyttelsesloven dispensation til at etablere vejvisersten og udskifte trappetrin, på matriklerne 2ax, 2bl, 2bz og 2cn Høve By, Asnæs. Bemærk at tilladelsen ikke giver ret til at udskifte trappetrin på den del af Esterhøj, der er fredet som fortidsminde dvs. selve gravhøjen. Det er Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse efter museumsloven om ændringer af fortidsminder. Kommunen har videresendt ansøgningen til behandling hos Kulturstyrelsen. Ref.: BDY/JFR Sag: Dok.: Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur, Miljø og Trafik Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag

2 Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. 87 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Vilkår for dispensationen Etableringen skal udføres som ansøgt og i overensstemmelse med denne dispensation. Kulturstyrelsen skal orienteres skriftligt på mindst 14 dage før arbejdet iværksættes. Forhold til andre myndigheder Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. Museumslovens 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland, tlf Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes, jf. 21 i miljøbeskyttelsesloven. Redegørelse og vurdering Vejvisersten og udskiftning af trappetrin ønskes udført på matriklerne 2ax, 2bl, 2bz og 2cn Høve By, Asnæs. Dele af arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts Ansøger har ansøgt Fredningsnævnet for Vestsjælland om dispensation. Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m beskyttelseslinje i medfør af lovens 18 stk. 1 omkring et fredet fortidsminde. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation. Efter naturbeskyttelsesloven 65, stk. 3 kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra lovens 18. Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj 2/6

3 Kort over placering af vejvisersten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve. Kort 1: Kortet viser kommunens skitsering af placering af vejvisersten og trappetrin i terræn. Esterhøj med fortidsminde nr er en stor og meget markant gravhøj i Odsherred. På toppen af gravhøjen blev der i anledning af Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, placeret en stor mindesten. Esterhøj er formentlig Odsherred Kommunes mest besøgte gravhøj. Dels på grund af den storslåede udsigt, men også fordi den er tilgængelig via en meget stor trappe udført i træsveller og egestolper fra Høvevej til toppen af Esterhøj. Den 3. gravhøj ved Høve med fortidsminde nr fik Odsherred Kommune plejet ved at rydde højen for træer i starten af Højen er dermed blevet gjort synlig fra omgivelserne. På Kulturstyrelsens side kan der ses en nærmere beskrivelse af højene. Vejviserstenene er ca. 1,5 x 0,4 x 0,15 meter af beton eller granit. Trappetrin udføres med brug af samme type sten som vejviserstenene. Vejviserstenene graves ned, så de ligger i niveau med terrænnet. De skal fungere som vejvisning for gående på Højderygstien. Vejvisersten ønskes opsat i stedet for de typiske vejviserpæle. Trappetrin etableres ved udskiftning af eksisterende trin på trappen op til Esterhøj. Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj 3/6

4 Vejvisersten og udskiftning af trappetrin vil ikke ændre på indsyn til eller udsyn fra fortidsminderne. Det vurderes, at der er tale om et meget begrænset jordarbejde ved etablering af vejvisersten i terræn. Ved udskiftning af trappetrin op til Esterhøj vurderes, at anlægsarbejdet ligeledes kan betegnes som begrænset, dette set i lyset af at der i forvejen er etableret trappetrin. Det skal understreges, at vurderingen ikke omhandler udskiftning af trin på selve fortidsmindet. Arealet, hvor der etableres vejvisersten og udskiftes trappetrin, indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 1 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke strider mod de formål loven skal varetage. Kommunen finder derfor, at der er grundlag for at dispensere til etablering af vejvisersten i terræn og udskiftning af trappetrin i henhold til ansøgningen. Annoncering Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside: Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj 4/6

5 Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til naturteamet på tlf Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Venlig hilsen Benjamin Dyre Miljøplanlægger Kopi er sendt til: 1. Høve Hjemmeværnsgård v. Poul Erik Christensen, Veddingevej 11, 4550 Asnæs 2. Jacob og Knud Skovgaard Jensen, Veddingevej 13, 4550 Asnæs, 3. Jens Nielsen, Høvevej 40, 4550 Asnæs, 4. Trine Heuser, Høvevej 59, 4550 Asnæs 5. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 6. Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., 7. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 8. Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred v/ komitémedlem Carl Henrik Haagensen 9. Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, 10. Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 11. Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sjælland, 12. Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, 13. Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 14. Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj 5/6

6 15. Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København 16. Museum Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland. 17. Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre, Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj 6/6

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Mads Uldall og Nanna Skriver Helgolandsgade 13, 4. tv. 1653 København V (Sendt som e-mail til hl@yourhouse.dk) Den 5. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Jan og Kirsten Toplund Hedetoften 9 2680 Solrød Den 25. juni 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget dine ansøgninger af 4. marts og 8. april 2014 om byggetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jan Becker Hansen og Jannie Steffen Rebekkavej 18,1. th 2900 Hellerup Den 4. marts 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 1. april 2014 søgt om lovliggørende dispensation til et 9

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Else Rasmussen Bolbjergvej 6 Jyderup 4560 Vig Den 12. december 2013 Natur & Miljø Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Louise Seeberg Skare Byg A/S Industri N2 Nordager 2 6000 Kolding Den 15. august 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 3. maj 2013 om byggetilladelse

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ernst Alfred Viuff Stendiget 72 Sengeløse 2630 Taastrup - Sendt som digital post Den 13. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 30. juni 2016 søgt om at opføre en garage på

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg Arno Hjord Petersen Hedegade 3 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 22. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg D. 27. juni 2017 modtog naturteamet oplysning om at der

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Birte og Anders Glenthøj Tolbodgade 36 a, 4. mf. 1253 København Den 13. august 2014 Sendt til anders.glenthoj@dadlnet.dk Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2014-54024 Dok.: 306-2014-169228 Vedr. CPR/CVR:

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens Karin Wiene Jacobsen og Jan Steen Jacobsen Skovløbervej 6 Prejlerup 4571 Grevinge Sendt til e-mail: jan@jansteenjacobsen.dk Den 25. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Dennis Skjødt Olesen Gershøjvej 72 4070 Kirke Hylling aqjac@trolde.dk Den 13. oktober 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har d. 2. oktober 2017 søgt om opførelse af nyt sommerhus på

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Gitte Vendelboe Andersen og Per Bjørn Andersen Egebjergvej 296 Lestrup 4500 Nykøbing Sj Den 9. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Du har den 22. februar 2016 søgt om at få

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen Peter og Hanne Lindkvist Ibsgården 182 Himmelev 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 29. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 7. juli 2017 søgt om nedrivning af eksisterende sommerhus

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Jesper Jensen Kårupvej 3. 4540 Fårevejle. Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk. Den 19. juni 2015

Jesper Jensen Kårupvej 3. 4540 Fårevejle. Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk. Den 19. juni 2015 Jesper Jensen Kårupvej 3 4540 Fårevejle Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk Den 19. juni 2015 Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 Kommunen har modtaget din ansøgning af

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og Odsherred Naturskole Egebjergvej 162 4500 Nykøbing Sj. Att.: Keld Hauge, kh@nvpro.dk Den 22. april 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til opførelse af GeoLegePark

Læs mere

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Grundejerforeningen for Kaarup Skov og Ordrup Næs v. Kirsten Møller Tryggevældevej 106 (sendt som e-mail til kirsten.v.moller@icloud.com og asp.fuglsang@mail.dk) Den 15. december 2014 Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen LILJE-HUSET A/S C.F.Tietgens Boulevard 32, 5220 Odense SØ Att: Henrik Toghøj - Sendt til lilje-huset@lilje-huset.dk Den 20. juni 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 10. april 2017 søgt om at

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Brian Nyrup og Rikke Damgaard Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve - Sendt med digital post Den 27. januar 2017 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven I har 13. november 2016 søgt om tilbygning og ombygning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde Kloakmester Flemming Madsen Brorsonsvej 18 4500 Nykøbing Sj - Sendt som e-mail til fm@kloakmester.net Den 9. august 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Helle Louise Appeldorn, Paduavej 11, 2300 København S. og Alice Charlotte Appeldorn, Sassvej 11, 2820 Gentofte - Sendt som Digital Post Den 21. juni 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Ingelise H. Bengtsson og Ask Bengtsson Lang Agre 12 4540 Fårevejle - Sendt med digital post Den 23. maj 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 27. februar 2017 søgt om opførsel af

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Nydan Byg Aps, Rørvigvej 221 4500 Nykøbing Sj. - Sendt til e-mail nydan@nydan.dk Den 31. august 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har i maj 2016 modtaget ansøgning

Læs mere

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Mads Erik Bjerre-Petersen Kattegat Strandvej 5 4581 Rørvig Sendt til mail mbp@danaplus.dk Den 21. december 2015 Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Odsherred Kommune har

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jeppe Aagaard Junker A.L. Drewsens Vej 12,3. tv 2100 København Ø - Sendt som digital post 11. september 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har d. 7. juni 2018 søgt om opførsel af

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Gert T. Lauridsen og Jannie Schou Sydvestvej 24 2600 Glostrup 1. August 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har 18. maj 2018 søgt om at nedrive eksisterende sommerhus på 47 m 2 med

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen

Dispensation fra skovbyggelinjen Jens Christian Rødsgaard Chemnitz Holbergsgade 11,3. tv 1057 København K 9. januar 2018 _ Dispensation fra skovbyggelinjen Du har 6. december 2017 søgt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af

Læs mere

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning Kaj Larsen VVS ApS Vangen 6 4500 Nykøbing Sj. Sendt på mail: KATHE@KAJLARSEN-VVS.DK Den 9. juli 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 19-2 H/2 Odsherred

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. (Sendt som e-mail til lbc@kulturstyrelsen.dk og post@kulturstyrelsen.dk) Den 6. september 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Ejendomsafdelingen Arsenalvej 55 9800 Hjørring - Sendt til mail: jesper.michaelsen@mil.dk Den 4. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Birgit Susan Suster og Hans H. C. Christensen H.C. Ørsteds Vej 15,2. 1879 Frederiksberg C - Sendt som digital post 3. maj 2019 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen I har d. 4. april 2019 søgt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens Rikke Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve Sendt til e-mail: frularsen0@gmail.com Den 1. august 2014 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Charlotte Mærsk M L Sørensen Bellerivestrasse 24, 6006 Luzern Den 6. marts 2015 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Odsherred Kommune har modtaget ansøgning af 16.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Erling Sørensen Hørve Kanalvej 7 4534 Hørve Sendt til e-mail: kanalvejen7@gmail.com Den 24. september 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn Susanne Solander Elmedalsvej 14 4200 Slagelse - Sendt som e-mail til ss@ebk.dk 24. august 2018 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn Du

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Anne og Martin Rovsing Castbergsvej 17 2500 Valby - Sendt til email: mup@ebk.dk Den 28. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ida Marie Laurent Nielsen og Kåre Seidelin Stevnsgade 4,1. tv 2200 København N 19. oktober 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ I har d. 18. september 2018 søgt om at opføre et nyt sommerhus

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 25. oktober 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti Odsherred Kommune vil omlægge en grussti mellem Søhusvej og Vallekildevej,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Felex Pedersen Højby-Vig Jagtforening Bakketoppen 1 4571 Grevinge Den 4. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til at vende skydebanen på ejendommen matr.nr. 3a og 3cg

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Peter Glenn Nymand Cohn Moldrupvej 16 2970 Hørsholm 4. maj 2018 Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Til gæstehus med udhus Du har d. 11. januar 2018 søgt om opførelse af gæstehus med udhus på

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Abildøre Strand v/dennis Baad Sendt til e-mail: hdbaad@mail.dk Den 28. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Bjørn Henrik Staffan Røijen og Winnie E. Holmsteen Blok C Brumleby 20 2100 København Ø Den 29. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Kommunen har modtaget din ansøgning om

Læs mere

Dispensation til digegennembrud

Dispensation til digegennembrud NYKØBING SJ VARMEVÆRK Billesvej 10 4500 Nykøbing Sj - Sendt som digital post Den 4. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud Odsherred kommune har modtaget ansøgning fra Nykøbing

Læs mere

Dispensation til at forhøje vejprofil

Dispensation til at forhøje vejprofil Brian Kvist Nielsen Uroksevej 1 Kelstrup 4560 Vig davidkvistnielsen@gmail.com Den 27. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til at forhøje vejprofil Odsherred Kommune har på møde den 13. august

Læs mere

Dispensation til at åbne dræn i mose

Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred kommune Att.: Ejendomsteamet Nyvej 22 4573 Højby 15. januar 2018 _ Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred Kommune har konstateret, at et dræn gennem en beskyttet mose på matrikel 2be

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-4-15 25. februar 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin Odsherred Forsyning Hovedgaden 39 4571 Grevinge 25. juli 2018 Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Niels Esbjerg Jensen Drusbjergvej 2 Østervang 4583 Sjællands Odde Sendt pr. digital post Den 12. juli 2017 Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Du har via din landbrugskonsulent den 22. februar

Læs mere

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Sweco A/S Dusager 12 8200 Aarhus N. Att: Jens Peter Ringsted - E-mail: jenspeter.ringsted@sweco.dk Den 5. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Hanne Shcrøder og Bjørn Friis Ellingevej 1 K 4573 Højby Sendt til e-mail: BF@heka-dental.dk Den 20. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Det ansøgte ligger inden for åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens 1 16, omkring Nordkanalen, Landkanalen og Dragsholm Kanal.

Det ansøgte ligger inden for åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens 1 16, omkring Nordkanalen, Landkanalen og Dragsholm Kanal. Nana Blume Jørgensen og Søren Becker Bengtsen Hørve Kanalvej 1 Hørve Lamfj 4534 Hørve Den 3. april 2017 Dispensation fra åbeskyttelseslinjen Du har den 14. marts 2017 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner ODSHERRED SPILDEVAND A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge 13. juli 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner _ Odsherred Kommune har modtaget Odsherred Spildevands

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Lars Cleveland Chrisander Kongebakken 24, 2. th. 4000 Roskilde Sag: 2015/22186 004 Id: 008610 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 22. marts 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej

Læs mere

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig Den 11. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med Jørgen Bagges ansøgning

Læs mere

grave et jordbundsprofil som et hul på 1,5 x 1,5 x1,5 meter inden for udgravningsfeltet. Profilet graves i udkanten af udgravningsfeltet

grave et jordbundsprofil som et hul på 1,5 x 1,5 x1,5 meter inden for udgravningsfeltet. Profilet graves i udkanten af udgravningsfeltet Geopark Odsherred Den 30. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til midlertidige installationer i Trundholm Mose Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 23.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til oprensning og ændring af gadekær ved Hørve Kirke efter

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til oprensning og ændring af gadekær ved Hørve Kirke efter Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 27. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til oprensning og ændring af gadekær ved Hørve Kirke efter naturbeskyttelsesloven 3 Dispensation til oprensning

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Knud og Jacob Skovgaard Jensen Veddingevej 13 Høve 4550 Asnæs Den 9. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Odsherred kommune har modtaget jeres ansøgning af 14.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse. Troels Grum-Schwensen Arkitekt m.a.a. Designer MDD Østerbrogade 50, 4. tv. 2100 København Ø

Landzonetilladelse. Troels Grum-Schwensen Arkitekt m.a.a. Designer MDD Østerbrogade 50, 4. tv. 2100 København Ø Troels Grum-Schwensen Arkitekt m.a.a. Designer MDD Østerbrogade 50, 4. tv. 2100 København Ø Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov.

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov. Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Tlf.: 73767676 Dato: 27-05-2015 Sagsnr.: 15/12101 Dokumentnr.: 5 Ejendom: 13387 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Claus Ove Lohmann Poulsen Egemarke Nykøbingvej 57 4591 Føllenslev - Sendt som digital post, og i kopi til mks@gefion.dk Den 9. maj 2017 Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Odsherred kommune har

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven.

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven. Boje Skytte Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Sendt pr. digital post samt mail: boje@skytte-brogaard.dk Den 24. august 2017 Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige Odsherred kommune har den

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til gennembrud af diger ved anlæg af Hønsinge Omfartsvej

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til gennembrud af diger ved anlæg af Hønsinge Omfartsvej Vejdirektoratet Tjomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att: Agnete Jørgensen - Sendt som e-mail til agjo@vd.dk Den 22. december 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til gennembrud af diger ved anlæg

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere