AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer"

Transkript

1 AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer

2 Kolofon Titel: AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer. ISBN net: Udgiverkategori: Statslig Emneord: Flourescensmåling, onlinemåling, spildevand, badevand, svømmebade. Projektmidler: Projektet er gennemført med støtte fra tilskudsmidlerne i forbindelse med den miljøteknologiske handleplan. Udgiver: Naturstyrelsen Ansvarlig institution: DTU og Krüger A/S Forfatter: Erik Arvin, DTU Colin Stedmon, DMU Rasmus Boe-Hansen, Krüger A/S Anden bidragyder Bożena Seredyńska-Sobecka, DTU Christopher K. Waul, DTU Nicolas Le Tallec, DTU Julie Friis Ziersen, DTU Resume: I dette projekt undersøges muligheden for at anvende fluorescensmålinger som indikation for fækale forureninger med henblik på at forbedre den hygiejniske sikkerhed i forskellige vandtekniske systemer. Projektets undersøgelser viser at fluorescensmålinger er anvendelige til at detektere fækale forureninger i alle de undersøgte vandtekniske systemer. Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne Må citeres med kildeangivelse. Sprog: Dansk År: 2011

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé Indledning Baggrund Formål Fluorescensmålinger i vand Målemetode PARAFAC Drikkevand Undersøgelsen Resultater og diskussion Overfladevand Undersøgelsen Resultater og diskussion Overløbsvand Undersøgelsen Resultater og diskussion Svømmebadsvand Undersøgelsen Resultater og diskussion Konklusion Referencer... 40

4 Forord Projektet Aqua fingerprint er udført og finansieret af: - Miljø DTU, Danmarks Tekniske Universitet - Afdeling for Marin Økologi, Danmarks Miljøundersøgelse, Aarhus Universitet - Krüger A/S - Naturstyrelsen, Miljøministeriet Projektet blev gennemført i perioden marts 2009 til november 2010 af en projektgruppe bestående af: - Erik Arvin, DTU (projektleder) - Colin Stedmon, DMU - Rasmus Boe-Hansen, Krüger A/S - Bożena Seredyńska-Sobecka, DTU - Christopher K. Waul, DTU - Nicolas Le Tallec, DTU - Julie Friis Ziersen, DTU Projektets resultater har dannet grundlag for følgende publikationer: - Seredyńska-Sobecka, B; Stedmon, C.A; Boe-Hansen, R; Waul, C.K. & Arvin, E. Monitoring organic loading to swimming pools by fluorescence Excitation-Emission Matrix with parallel factor analysis (PARAFAC). Under udgivelse af Water Research. - Stedmon, C.A; Seredyńska-Sobecka, B; Boe-Hansen, R; Le Tallec, N. & Arvin, E. A novel approach to monitoring drinking water quality and contamination. Under submission. - Ziersen, J,F. (2010) Detection of Wastewater in a Contaminated Stream using Fluorescence/UV-Vis Spectroscopy and PARAFAC Modeling. Bachelor s thesis, DTU Environment. DTU. Herudover har projektet være præsenteret ved forskellige lejligheder: - Indlæg på BLST Miljøteknologikonference, september Demonstration ved Københavns kulturnat i Miljøministeriet, oktober Indlæg på VandTek 09 konference, november Indlæg på Danish Water Forum årsmøde, januar Poster på Nordisk Vandforsyningskonference, juni Artikel i Ingeniørens netavis, september 2010 /10/. - Indlæg på IWA nationalkomites generalforsamling, november 2010

5 Resumé I næsten alle vandsystemer er organiske stoffer naturligt forekommende i en kompleks blanding med forskellig oprindelse. Denne pulje af organisk stof vil, hvis den belyses, afgive et unikt fluorescens fingeraftryk, der afhænger af den stoflige sammensætning af puljen. Sammensætningen afspejler i høj grad det miljø, vandet stammer fra, f.eks. indeholder grundvand typisk mange humusforbindelser, mens spildevand har et væsentligt indhold af aminosyrer. Overvågning af specifikke fluorescenskarakteristika samt pludselige ændringer i fluorescens fingeraftrykket kan være en effektiv indikator på forurening, hvilket potentielt kan anvendes i forbindelse med early-warning af hygiejnisk risiko. I dette projekt undersøges muligheden for at anvende fluorescensmålinger som indikation for fækale forureninger med henblik på at forbedre den hygiejniske sikkerhed i forskellige vandtekniske systemer. - Vandforsyning - Kloaksystemer - Recipienter - Svømmebade Projektets undersøgelser viser at fluorescensmålinger er anvendelige til at detektere fækale forureninger i alle de undersøgte vandtekniske systemer. Drikkevand I drikkevandssystemet blev der udført målinger på vandværk og i ledningsnet. Den naturlige variation i sammensætningen af den organiske kulstofpulje synes kun i ringe grad at påvirke muligheden for at detektere fækale forureninger. I undersøgelsen kunne fækale forureninger detekteres ned til en koncentration svarende til 0,2 % spildevand, hvilket svarer til detektion af 40 µg-c/l af spildevandsoprindelse. Overfladevand Der blev foretaget målinger af marint badevand med henblik på at undersøge sammenhængen mellem de bakteriologiske målinger og fluorescens spektret. Det var ikke muligt på baggrund af de udtagne feltprøver at opstille en egentlig sammenhæng mellem badevandskvalitet og fluorescens. Laboratorieforsøg viste at spildevand kunne detekteres ned til en koncentration på 0,2 % svarende til, hvad der blev observeret i drikkevand.

6 Overløbsvand I Harrestrup å blev fluorescensmålingerne anvendt til at bestemme spildevandspåvirkningen efter en specifik overløbshændelse. Fluorescensmålingerne viste en god korrelation til en række af de parametre (NVOC, UV 254, TAN og total fosfat), der normalt benyttes som mål for spildevandsforureningens intensitet i recipienter. For termotolerante coliforme bakterier var der kun ringe korrelation, hvilket formentlig skyldes inhomogenitet i prøven og måleusikkerhed ved den bakteriologiske metode. Svømmebadsvand I svømmebade kunne der observeres en sammenhæng mellem badeaktiviteterne i bassinet og fluorescensmålingerne. Svømmebassinernes klorindhold havde ingen målbar effekt på målingen og baggrundsniveauet af organisk stof var lavt og stabilt. Laboratorieforsøg viste at spildevand kunne detekteres ned til en koncentration på 0,2 % svarende til, hvad der blev observeret i drikkevand og marint vand.

7 1 Indledning 1.1 Baggrund En af de væsentligste trusler mod den hygiejniske sikkerhed i vandtekniske systemer er fækale forureninger. Fækale forureninger er kendetegnede ved, at de selv ved lave koncentrationer kan forårsage meget alvorlige sundhedsproblemer hos store grupper af mennesker. Dette projekt tager udgangspunkt i følgende systemer: - Vandforsyning - Kloaksystemer - Recipienter - Svømmebade Vandforsyning. Forurening med spildevand hører til blandt de værste tænkelige uheld i vandforsyninger. Der har historisk været registeret flere eksempler på, hvor spildevand er årsag til forurening af drikkevand. Af eksempler i de senere år kan nævnes Lyngen vandforsyning ved Køge, hvor teknisk vand fra renseanlægget udgjorde en akut sundhedsfare for en større del af vandforsyningens forbrugere. Kloaksystemer. Afledning af store mængder regn- og spildevand kan medføre oversvømmelse af kældre eller opstuvning på terræn typisk i forbindelse med kraftige regnskyl. Dette kan betyde, at personer utilsigtet kan komme i direkte kontakt med spildevand, hvilket kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko. Recipienter. Ved overbelastning af kloakerne aflastes systemet ofte ved udledning af ubehandlet spildevand direkte til recipient. Herudover kan der være tilfælde af ulovlige udledninger af spildevand far skibe, campingvogne, sommerhuse m.v. Udledningen af spildevand kan medføre en direkte sundhedsrisiko for eventuelle badende samt belaste recipienten med næringsstoffer. Svømmebade. Fækale uheld fra badende i svømmebassiner samt mangelfuld afvaskning kan påføre de øvrige badende en betydelig sundhedsrisiko. De nuværende metoder til at detektere og karakterisere fækale forureninger er alle målinger, der er baseret på indikatororganismer eller måling af afledte parametre f.eks. kemisk

8 iltforbrug (COD) eller ikke-flygtigt organisk kulstof (NVOC). Karakteristisk for disse målinger er, at de normalt ikke foretages on-line, og dermed ikke giver mulighed for at reagere i tide på den enkelte hændelse. Et early warning system vurderes at kunne medvirke til at reducere konsekvenserne ved den enkelte fækale forurening, idet det muliggør tidlig advarsel (early warning), indgriben og korrektion af fejlen. Et effektivt early-warning system forudsætter, at målingen sker kontinuerligt og fortolkningen formidles indenfor få minutter. De dyrkningsbaserede mikrobiologiske metoder, der i dag anvendes som indikation for fækale forureninger, er derfor i sagens natur ikke egnede til early warning, da responstiden er for lang (som minimum adskillige timer). De dyrkningsbaserede metoder har imidlertid en meget høj følsomhed, hvilket gør dem velegnede til fejlfinding og stikprøvekontrol. Det er primært dette projekts ambition at udvikle en metode, der kan erstatte eller supplere de dyrkningsbaserede målemetoder i forbindelse med den løbende kvalitetsovervågning af vandtekniske systemer. 1.2 Formål Det overordnede formål med projektet AQUA fingeraftryk er at skaffe ny viden om måling af fækale forureninger i forskellige vandmiljøer: Drikkevand, overløbsvand, overfladevand og svømmebadsvand. Projektet har følgende delmål: - At karakterisere af den naturlige variation i den organiske puljes spektrale fingeraftryk for ovennævnte vandtyper - At identificere egnede fluorescensbølgelængder, som kan bruges til on-line detektion af fækale forureninger - At bestemme metodernes følsomhed for detektion af fækale forureninger - At udvikle videngrundlaget til fremstilling af en effektiv og prisbillig sensor til on-line monitering af fækale forureninger i forskellige vandmiljøer - At demonstrere teknologiens anvendelighed i udvalgte af ovenstående vandmiljøer Projektet vil arbejde i retning af en kontinuerlig overvågning af fækale forureninger, med henblik på at reducere og minimere den hygiejniske risiko ved en række tekniske systemer, herunder - Drikkevand ved early warning i kritiske punkter (f.eks. vandværk, industrier og hospitaler) - Badevand ved overvågning og styring af overløbsbygværker - Svømmebade ved early warning ved fækale uheld eller svigt i rensesystemet - Direkte udledning af forurenet regnvand til recipienter

9 En sensor til detektion af fækale forureninger vurderes at være et centralt værktøj til at optimere behandlingsprocesser og transportsystemer, så de i fremtiden kan fungere mere bæredygtige, økonomiske og veldokumenterede.

10 2 Fluorescensmålinger i vand Det er almindeligt kendt, at nogle organiske forbindelser fluorescerer efter belysning. Når den organiske forbindelse rammes af lys med én given bølgelængde exciteres molekylet, hvorefter der udsendes lys med en længere bølgelængde (se Figur 2.1). Højere frekvens Længere bølgelængde Infrarød Ultraviolet Rød Orange Gul Grøn Blå Indigo Violet Figur 2.1. Spektrum for synligt lys. I næsten alle akvatiske systemer er organiske stoffer til stede som en kompleks blanding af nedbrydningsprodukter fra terrestriske og akvatiske planter og dyr. Denne naturligt forekommende pulje af organisk stof vil afgive et unikt fingeraftryk, der afhænger af den stoflige sammensætning af puljen. Sammensætningen afspejler i høj grad det miljø, vandet stammer fra, f.eks. indeholder grundvand typisk mange humus forbindelser, mens spildevand har et væsentligt indhold af aminosyrer. Figur 2.2 viser fluorescens fingeraftrykket fra to forskellige vandmiljøer. Øverst fra et vandløb og nederst renset spildevand. Det fremgår tydeligt af figuren, at sammensætningen af kulstofpuljen medfører markant forskellige fluorescensspektre.

11 Figur 2.2. Excitations emmisions matrices (EEMs) fra et vandløb (øverst) og renset spildevand (nederst). 2.1 Målemetode I dag findes der erfaringer fra havforskning (gennem 40 år), hvor fluorescens bl.a. har været anvendt til at karakterisere blandinger af organisk materiale fra land i flodvand og i kystnære farvande (udført af DMU siden 2000). I havmiljøet har organisk stof fluorescens vist sig at være en god repræsentant for sammensætningen af puljen af organisk stof /1,9/. I projektet blev fluorescensmålingerne som udgangspunkt foretaget med en 1 cm cuvette i et Varian Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer. Excitationen blev foretaget i trin på 5 nm i området fra 240 til 450 nm, mens emissionen blev målt i trin på 2 nm i området fra nm 2.2 PARAFAC Når flere vandtyper sammenblandes vil det resulterende fingeraftryk stadig indeholde information, der kan anvendes til at spore blandingens oprindelige vandtyper og blandingsforholdene mellem disse. Til dette formål findes en række matematiske og statistiske teknikker, herunder principal komponent analyse (PCA) og parallel faktor analyse (PARAFAC). Princippet i PARAFAC metoden er illustreret i Figur 2.3.

12 Figur 2.3. Modellering af fluorescens med PARAFAC PARAFAC metoden medfører, at fluorescens spektret kan nedbrydes i en række bidrag fra forskellige komponenter. Det antages, at intensiteten af fluorescensen er lineært afhængig af koncentrationen. Det er vigtigt at understrege, at komponenterne i denne sammenhæng repræsenterer en modelmæssig fortolkning af spektret og således ikke nødvendigvis er et udtryk for specifikke kemiske stoffer. Typisk vil komponenterne afspejle stofgrupper kombineret med bidrag fra et eller flere enkeltstoffer. Den specifikke sammensætning af kulstofpuljen er altså stadigvæk grundlæggende ukendt og blandingen er for kompleks til komplet karakterisering med eksisterende kemiske teknikker. Fluorescensen kan imidlertid på et mere overordnet niveau relateres til nogle hovedgrupper af fluorophorer. I denne sammenhæng er de væsentligste de protein-relaterede forbindelser og de humus-relaterede /2,3/. For den protein-relaterede fluorescens gælder at den i høj grad er knyttet til de to fluorescerende aminosyrer tryptofan og tyrosin, der kan optræde som frie forbindelser eller som en del af proteinstrukturer.

13 Fluorescensen af humusstofferne skyldes overvejende aromatiske forbindelser i f.eks. humussyrer.

14 3 Drikkevand Effektiv overvågning af drikkevandskvaliteten er et centralt element i forbrugernes sikkerhed for sundt drikkevand. Den eksisterende overvågning er baseret på periodiske stikprøver, hvor kun en marginal del af den samlede produktion undersøges, hvilket i sagens natur betyder, at kun langvarige og systematiske forureninger kan forventes at blive opdaget /4/. Da forureninger af vandforsyning som oftest er knyttede til svigt eller fejl i de tekniske systemer må hændelserne som udgangspunkt forventes at være forholdsvis sjældne og ganske kortvarige. Forureningsintensitet Stikprøve Stikprøve Tid Figur 3.1. Eksempel på forureningshændelse (teoretisk). Sandsynligheden for at opdage disse hændelser ud fra stikprøvetagning er yderst lille (se Figur 3.1), da kun en lille del af den samlede produktion kan analyseres i praksis. Man kan udfra dette resonere, at de få kortvarige forureninger, der i dag fra tid til anden konstateres i forbindelse med rutineovervågningen kun udgør toppen af isbjerget. Det virkelige antal forureninger må i sagens natur antages at være mange gange højere. På denne baggrund vurderes der at være et stort behov for etablering af egentlige online systemer til kvalitetsovervågning. Den organiske kulstofpulje i dansk drikkevand består overvejende af komplekse humusforbindelser samt nedbrydningsprodukter af disse. Indholdet af organisk stof fra den enkelte vandforsyningsboring forventes som udgangspunkt at være lavt og ensartet.

15 En række naturlige og driftsmæssige forhold kan imidlertid have indflydelse på variationen i sammensætningen af den organiske kulstofpulje. Effektiv detektion af forureninger med fluorescens fingeraftryk forudsætter således, at almindeligt forekommende variationer i kulstofpuljens sammensætning kan adskilles fra de uønskede hændelser. I dette projekt er de uønskede hændelser afgrænsede til fækale forureninger. 3.1 Undersøgelsen Undersøgelserne i drikkevand havde to temaer: - Karakterisering af den naturlige og driftsmæssige variation i fluorescensmålingerne - Detektion af forskellige grader af spildevandsforurening Udgangspunktet for undersøgelserne af den naturlige og driftsmæssige variation var Lillevang vandværk i Farum /5/, der er et traditionelt dansk vandværk. Vandet indvindes fra et kildefelt med tre boringer, hver med en ydelse på ca. 30 m 3 /t. I den normale drift sættes boringerne i drift enkeltvis. Vandbehandlingen består af beluftning, for- og efterfiltrering efterfulgt af en 120 m 3 rentvandstank. Der blev udtaget prøver efter rentvandsbeholderen og i distributionsnettet. Undersøgelserne havde til hensigt at karakterisere variationer i fluorescensspektret som følge af forhold, der potentielt kan medføre ændringer i vandkvaliteten. De væsentlige variationer blev vurderet at være: - Skift af indvindingsboringer - Opholdstid i ledningsnet. Målingerne blev udført i kampagne, hvor der blev udtaget prøver fra hver af de tre indvindingsboringer. Prøverne blev udtaget over en periode på 12 timer efter 24 timers kontinuert drift med den pågældende boring. Derudover blev der udtaget sammenlignelige prøver ved vandværk og i ledningsnettet. For at bestemme fluorescensmålingens følsomhed blev en række vandprøver tilsat en kendt mængde ufiltreret spildevand. Den tilsatte mængde svarede til forurening med hhv. 0,10%; 0,25%; 0,50%; 0,75%; 1,00% og 2,00% rå spildevand. Spildevandet blev udtaget fra Lundtofte renseanlæg og havde en sammensætning som vist i Tabel 3.1.

16 Tabel 3.1. Sammensætning af rå spildevand fra Lundtofte renseanlæg. Parameter Værdi Enhed Metode BOD 330 mg O 2 /L DS/EN COD 1200 mg O 2 /L DS/ISO NVOC (filtreret) 24 mg C/L - Total kvælstof 60 mg N/L DS/EN ISO Total fosfor 12 mg P/L DS 292 Coliforme bakterier 1, CFU/100 ml DS 2255 Termotolerante coliforme 1, CFU/100 ml DS 2255 Kimtal, 22 C 1, CFU/mL DS/EN ISO 6222:2000 Kimtal, 37 C 0, CFU/mL DS/EN ISO 6222: Resultater og diskussion Indledningsvist blev alle måledata modelleret med PARAFAC ved hjælp af DOMFluor Toolbox i Matlab /6/. Datasættet bestod af 87 prøver fra vandværk og ledningsnet. Bedste modeltilpasning blev opnået med en 4 komponent. Figur 3.2a, b og c viser et eksempel på hhv. en prøve, de modellerede data og residualet (forskel mellem måling og model).

17 Figur 3.2. Modellering af fingeraftryk med PARAFAC. De fire komponenter benævnes F1, F2, F3 og F4 (se Tabel 3.2) Det ses at lang den overvejende del af prøvernes fluorescens kunne forklares ud fra modellen, mens den overvejende del af residualet skyldtes instrumentstøj og vandets lysspredningseffekt.

18 Tabel 3.2. Komponenter i drikkevand identificeret ved PARAFAC. Komponent Emissions maks. (nm) Excitations maks. (nm) Spektrum Kommentar /1/ F1 428 < 240 Fluorescens spektrum karakteristisk for humus stoffer F Fluorescens spektrum karakteristisk for humus stoffer F3 270, Fluorescens spektrum karakteristisk for humus stoffer F4 380 < 240, 280 Fluorescens spektrum med lighed til spektrum for aminosyren tryptofan i forskellige proteinstrukturer Fluorescensbidraget for de 4 identificerede komponenter blev for hver prøve omregnet til en intensitet, der kan opfattes som et mål for komponentens koncentration. Figur 3.3 viser den driftsmæssige variation over 4 dage, hvor vandindvindingen blev skiftet fra hhv. boring 1 til boring 2 til boring 3 og slutteligt tilbage til boring 1. Der blev ved samme lejlighed udtaget prøver ved vandværket efter rentvandsbeholderen og i ledningsnettet.

19 1,2 (1) (2) (3) (1) Fl (R.U.) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 F1 beholder F2 beholder F3 beholder F4 beholder F1 ledningsnet F2 ledningsnet F3 ledningsnet F4 ledningsnet 0,0 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Tid Figur 3.3. Naturlig variation i fluorescenssignalet. Figuren viser, at variationen i fluorescensspektret er lille under normal drift. Boring 1 og 2 synes at have en ensartet fluorescens intensitet, mens intensiteten for boring 3 er lavere, hvilket formentlig skyldes et lavere indhold af organisk stof. Forskellen medførte hovedsagligt variationer i intensiteten af komponent 1 og 2, mens komponent 3 og 4 var meget stabile. Der kunne ikke konstateres en effekt af at vandet blev transporteret i ledningsnettet. Ved varierende spildevandstilsætning ses en stærk korrelation mellem spildevandsmængde og intensiteten af komponent F4. Intensiteten af komponent F1 og F2 øges i mindre grad, mens F3 vedbliver med at være konstant.

20 Figur 3.4. Sammenhæng mellem intensitet af komponenter og spildevandsmængde i vandprøve. Det betyder altså, at komponent F3 hovedsageligt er knyttet til drikkevandets naturligt forekommende organiske stof i, mens komponent F4 er stærkt korreleret til spildevandsmængden. Forholdet, mellem de to komponenter, synes derfor at være en lovende indikator for spildevandsforurening, der må forventes være robust i forhold de naturlige driftsmæssige variationer i vandsammensætningen. Detektionsgrænsen for spildevand i drikkevand blev bestemt ved at sammenholde måleværdien for en kendt forurening tæt på detektionsgrænsen med baggrundsværdien under hensyntagen til usikkerheden på målingen. Detektionsgrænsen blev i denne undersøgelse bestemt til 0,2 % spildevand (95 % signifikansniveau). For det pågældende spildevand svarer dette til en koncentration af kulstof med spildevandsoprindelse på ca. 40 µg C/L. Det er klart, at sammensætningen og koncentration af spildevand kan variere meget og spildevand derfor ikke kan opfattes som en standardiseret størrelse. Forurening med 0,2 % spildevand må i sagens natur betegnes som en meget kraftig forurening. I en tidligere undersøgelse blev sygdomsrisikoen ved indtagelse af forurenet drikkevand vurderet ud fra litteraturen /11/. Undersøgelsen viste at organismer af typen Campylobacter, Giardia samt virus af typen Norovirus var de hyppigst rapporterede årsager til sygdomsudbrud

21 i vandforsyninger i de Nordiske lande /11/. Det typiske indhold af Campylobacter i dansk spildevand vurderes at være 10 5 bakterier/l (eller lavere) /12/, mens den infektiøse dosis vurderes at være 10 3 bakterier /13/. Hvis én person indtager 2 L spildevandsforurenet drikkevand skal koncentrationen af forureningen således være over 0,5 % for at den infektiøse dosis er overskredet. Tilsvarende vurderes koncentrationen af spildevandsforureningen at skulle være over 0,005 % for Giardia og Norovirus. Fluorescensmetoden i den anvendte form synes altså at være potentielt effektiv som early-warning overfor en problematisk patogen som Campylobacter. For patogenerne Giardia og Norovirus må man forvente, at de kan forårsage sygdom ved koncentrationer, der er lavere end fluorescensmetodens følsomhed.

22 4 Overfladevand Den hygiejniske kvalitet af badevand kan reduceres som følge af en række faktorer f.eks. ved overfladeafstrømning eller udledning af urenset spildevand ved overløb fra afløbsnet. I denne del af projektet drejede undersøgelserne sig om, hvorvidt fluorescensteknikken kunne anvendes i forbindelse med overvågning af badevands hygiejniske kvalitet. Der blev fokuseret på marint vand, da dette repræsenterer langt den overvejende del af friluftsbadningen i Danmark. For badning i søer gælder at resultaterne fra undersøgelsen af overløbsvand kan overføres. 4.1 Undersøgelsen Formålet med undersøgelsen var at fastlægge sammenhængen mellem fluorescenssignalet og fækale forureninger i marint vand. Undersøgelsen bestod af to dele: - Bestemmelse af den naturlige variation i fluorescensen - Detektion af forskellige grader af spildevandsforurening I første del af undersøgelsen blev der udtaget 22 vandprøver fra Islands Brygge og Svanemøllebugten i perioden 2. juli 2009 til 1. september Prøverne blev analyseret for fluorescens EEM med PARAFAC, ledningsevne, E.coli og Enterococcer. I anden del af forsøget blev marint vand blandet med filtreret spildevand i forskellige forhold op til 2 % spildevand (19 prøver) med henblik på at bestemme detektionsgrænsen. 4.2 Resultater og diskussion Med udgangspunkt i alle målingerne blev der opstillet en model for fluorescensen med PARAFAC. Bedste model havde 3 komponenter som vist i Tabel 4.1.

23 Tabel 4.1. Komponenter i marint badevand identificeret ved PARAFAC. Komponent Emissions maks. (nm) Excitations maks. (nm) Spektrum Kommentar /1/ M , 320 Fluorescens spektrum karakteristisk for humus stoffer M2 368 <240, 285 Fluorescens spektrum karakteristisk for phytoplankton muligvis med et bidrag fra tryptofan og afledte forbindelser M , 355 Fluorescens spektrum karakteristisk for humus stoffer Ledningsevnen for de indsamlede vandprøver lå i området 15,4 33,3 ms/cm. Der var en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem intensiteten af de 3 fluorescens modelkomponenter og ledningsevnen (se Figur 4.1). Korrelationskoefficienten for de tre komponenter lå i området 0,58 0,62.

24 0,20 0,18 0,16 0,14 Fmax1 Fmax2 Fmax3 Fmax (RU) 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Fmax2 = -0,0018x + 0,1235 R 2 = 0,62 0, Ledningsevne (ms/cm) Figur 4.1. Sammenhæng mellem ledningsevne og fluorescens i marint vand. Vandprøverne er taget i grænsen mellem Østersøen og Kattegat, hvor vandet fra Østersøen har den laveste salinitet. Tidligere undersøgelser har vist, at salt ikke påvirker fluorescenssignalet, hvorfor korrelationen sandsynligvis og ikke overraskende skyldes et højere organisk indhold i vandprøverne med den største andel af vand fra Østersøen. Detektion af fækale forureninger på undersøgelsens to lokaliteter forudsætter altså at måleværdierne korrigeres for effekten af forskellen i det naturlige organiske mellem Østersøen og Kattegat. Korrektionen kan foretages ved prøvens ledningsevne benyttes til at beregnes en forventet fluorescens for prøven. Afvigelsen mellem den målte og den forventede fluorescens forventes derfor at korrelere til prøvens fækale forureningsgrad. Figur 4.2 viser resultatet af de mikrobielle analyser sammenholdt med afvigelsen mellem forventet og målt fluorescens.

25 CFU/100 ml E.Coli Enterococcer ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Afvigelse mellem forventet Fmax2 og målt Fmax2 (%) Figur 4.2. Bakteriologiske målinger som funktion af fluorescensafvigelsen (komponent M2). Som det ses af figuren, er der ikke nogen systematisk sammenhæng mellem de bakteriologiske målinger og fluorescensmålingen for de marine prøver. Datagrundlaget er imidlertid meget spinkelt, da bakterieindholdet i prøverne for langt hovedparten af målingerne var under metodens detektionsgrænse. Det bemærkes dog, at den, bakteriologisk set, suverænt mest forurenede prøve havde den største fluorescensafvigelse, hvilket altså indikerer en sammenhæng. I undersøgelsens anden del blev uforurenet marint vand tilsat varierende spildevandsmængder (0,1 2,0 % spildevand).

26 0,30 0,25 y = 0,05x + 0,19 R 2 = 1,00 Fmax (R.U.) 0,20 0,15 0,10 0,05 y = 0,04x + 0,15 R 2 = 0,99 y = 0,02x + 0,11 R 2 = 0,99 M1 M2 M3 Lineær (M1) Lineær (M2) Lineær (M3) 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 % spildevand Figur 4.3. Intensitet af komponenter som funktion af spildevandskoncentration (% v/v) i marin vandprøve. Detektionsgrænsen for spildevand blev bestemt ved at sammenholde måleværdi for en kendt forurening tæt på detektionsgrænsen med baggrundsværdi under hensyntagen til usikkerheden på målingen. Detektionsgrænsen blev til bestemt 0,2 % spildevand (95 % signifikansniveau). Med den givne spildevandssammensætning svarer dette til 45 g-c/l. I det marine overfladevand synes fluorescensmetoden at være anvendelig til early warning af sundhedsrisiko som følge af spildevandsforureninger i marint badevand. Det vil for visse lokaliteter være nødvendigt at supplere måling af fluorescens med ledningsevne for at kunne kompensere for effekten af variationen i sammensætningen af recipienten (som det var tilfældet i denne undersøgelse). Det var ikke mulig at etablere en egentlig sammenhæng mellem de bakteriologiske målinger og fluorescensmålinger, hvilket kan tilskrives det sparsomme datagrundlag.

27 5 Overløbsvand I forbindelse med store regnskyl kan det i nogen situationer være nødvendig at aflaste kloaksystemet ved at lede vandet urenset til recipient. Det er ønskeligt, at størrelsen og antallet af disse overløb begrænses mest muligt, da overløbsvandet kan indeholde en lang række forureningskomponenter, herunder spildevand. Forureningsgraden af overløbsvandet er yderst dynamisk og variabel, da det er bestemt af en række faktorer som f.eks. regnintensitet, regnvarighed, tørperiode mellem regnskyl og spildevandets sammensætning. De nuværende metoder til karakterisering af sammensætningen er generelt besværlige, dyre og i nogen tilfælde også upålidelige. En karakterisering af overløbsvandet kan give nyttig information omkring den stoflige belastning af recipienterne fra de enkelte overløb, hvilket kan anvendes som et led i prioriteringen af de fremtidige investeringer. 5.1 Undersøgelsen Formålet var at undersøge, hvorvidt fluorescensmetoden kunne bruges til at bestemme andelen af spildevand i overløbsvand. Undersøgelserne blev udført i Harestrup å ved København, hvor en række overløbsbygværker potentielt belaster åen under kraftige regnskyl /7/.

28 Figur 5.1. Harrestrup å. Der blev indsamlet prøver fra 7 prøvesteder, der afspejler den normale tørvejrssituation uden overløb. I forbindelse med en specifik overløbshændelse d har DHI stillet prøver og prøveresultater til rådighed. Målingerne blev foretaget ved 9 prøvesteder i åen samt 6 prøvesteder ved Kalvebod, hvor åvandet ledes til havet. Herudover blev der udtaget en prøve af det ufortyndede overløbsvand fra selve overløbsbygværket. Alle prøver blev samtidigt analyseret for en række parametre, herunder NVOC, UV 254 absorbans, total ammonium-n (TAN) og total fosfat. 5.2 Resultater og diskussion Ud fra PARAFAC modelleringen af alle prøvernes fluorescens blev der identificeret 5 komponenter (se Tabel 5.1).

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark Recipient og Sundhed -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark PhD studerende Signe Tanja Andersen EVA temadag 11 Mar 2013 Vejledere Professor Hans-Jørgen

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Risikostyring i vandforsyningen

Risikostyring i vandforsyningen Risikostyring i vandforsyningen Hans-Jørgen Albrechtsen Professor, Cand. scient, PhD Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed TI, Taastrup 17. Sep. 2010 Er der risiko? ust 20 Borgerne i Tune fik ren besked på

Læs mere

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Peter Sektion for Miljøteknologi Institut for Kemi og Bioteknologi Aalborg Universitet Slide 1 1 af 31 Nye hurtigmetoder Tak til

Læs mere

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST Kandidatspeciale 2008 Udarbejdet af: Thorbjørn Ertbølle Olafsson Vejleder: Hans-Jørgen Albrechtsen INDLEDNING Problemer relateret til behandling

Læs mere

Drikkevandssediment en kilde til bekymring?

Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Sarah C.B. Christensen I samarbejde med VandCenter Syd og Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. Medforfattere: Marta Munk Tønder, Lene Crafack, Erik Arvin, Erling Nissen

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010 Vandværkerne i Viborg Kommune den 15. november 2010 Fusion mellem miljøafdelingerne i MLK Vestjylland og MLK Thisted gennemføres pr. 1/1 2000 17 kommuner i Ringkøbing amt 6 kommuner i Viborg amt Virksomhedens

Læs mere

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi?

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? Charlotte B. Corfitzen Hans-Jørgen Albrechtsen DTU Miljø Dansk Vand Konference 12.-13. oktober 2010, Radisson Hotel, Århus M/S

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Strandhotellerne Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Hygiejne, som samfundet har glemt

Hygiejne, som samfundet har glemt Hygiejne, som samfundet har glemt Rent vand en daglig opgave i Danmark Charlotte Schmidt - Ingeniør TREFOR Vand 2015-03-09 TREFORs forsyningsområde 2 TREFOR Vand 3 4 TREFOR Vand Fakta om TREFOR Vand Danmarks

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Sensorteknologi i vandsektoren

Sensorteknologi i vandsektoren " Sensorteknologi i vandsektoren Udarbejdet af: Per Elbjerg Jørgensen, M.Sc. Biology, DHI Micheal Vedel Wegener Kofoed, cand.scient., PhD, Teknologisk Institut 15. januar 2013 1 BAGGRUND OG FORMÅL...3

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Egernvej Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne og især

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Ammoniumproblemer på danske vandværker Ammoniumproblemer på danske vandværker overbevisende effekt af sporstoftilsætning Florian B. Wagner*, Hans-Jørgen Albrechtsen; DTU Miljø, *flowa@env.dtu.dk Peter Borch Nielsen, Rasmus Boe-Hansen; Krüger

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker

Kvalitetssikring på vandværker Kvalitetssikring på vandværker Ingeniørteam har udviklet et enkelt og økonomisk attraktivt ledelsessystem for indførelse af kvalitetssikring på vandværker i Danmark 27-10-2014 Proceskonsulent Hans Jørgen

Læs mere

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2 Titel: Flambering af vandhaner ved prøveudtagning. Forfatter: Carsten Grønbæk

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Badevandsprofil Blegstræde hagen

Badevandsprofil Blegstræde hagen Badevandsprofil Blegstræde hagen Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut INTRODUKTION Teknologisk Institut; - Hvem er vi?! Anvendte metoder

Læs mere

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Notat Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Vand J.nr. BLS-400-00015 Ref. hebkr Den 23. april 2010 Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING

FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING Gør tanke til handling VIA University College DITTE A. SØBORG, FORSKERGRUPPEN FOR ENERGI OG MILJØ, VIA UNIVERSITY COLLEGE NOVEMBER

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

Beliggenhed Strandalleen 42 er beliggende i den nordlige del af Nyborg by. Stranden er vendt mod øst direkte til Storebælt.

Beliggenhed Strandalleen 42 er beliggende i den nordlige del af Nyborg by. Stranden er vendt mod øst direkte til Storebælt. Badevandsprofil Strandalléen 42 Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Badevandsprofil for: Mariendal

Badevandsprofil for: Mariendal Badevandsprofil for: Mariendal Ansvarlig myndighed: Assens Kommune Miljø og Natur Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf: 64 74 75 11 (man.-ons.: kl. 10.00-15.00, tor.: kl. 10.00-17.00, fre.: kl. 10.00-13.00)

Læs mere

Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 2016 Bakteriesensor til on-line identifikation/ Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie; Vang, Óluva Karin; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Handlingsplan for hospitalsspildevand

Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Nationalt og international er hospitalsspildevand et nyt område, som langsomt er ved at få en øget opmærksomhed. Der er imidlertid

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Badevandsprofil Aa Å N

Badevandsprofil Aa Å N Badevandsprofil Aa Å N Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt MILJØstyrelsen 27. november 2005 Vand 2041-0066/67 SR/KRH/4 Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Baggrund

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Tårup Strandcamping Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Drikkevandssensorer 2016

Drikkevandssensorer 2016 Drikkevandssensorer 2016 Teknisk gennemgang af målemetoder Vandhuset, 27. januar 2016 Loren Ramsay, VIA Engineering Monitering Vi vil gerne monitere for bakterier i vores drikkevand. Men kan vi blive mere

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel HERREDSVEJEN 4 664 LUNDERSKOV 7.3.22 4699 Ordrenr. Side 94482 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

Badevandsprofil Holbæk Søbad

Badevandsprofil Holbæk Søbad Badevandsprofil Holbæk Søbad Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune DKBW

Læs mere

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Fremtidens drikkevandsforsyning : Et udviklings og demonstrationsprojekt til fremme af dansk eksport af vandteknologi, støttet af VTUF og Miljøministeriets program

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere