Appendiks B Introduktionsuddannelsen. Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks B Introduktionsuddannelsen. Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord."

Transkript

1 Appendiks B Introduktionsuddannelsen Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3. Kompetencevurdering Side 5 Perifere nerveblok Side 6 Interscalener blok Side 7 infraclaviculært blok Side 9 Femoralis blok Side 11 Poplitealt ischiadicus blok Side 13 TAP blok Side 15 Referencer Side 16 Introduktion til basic FATE Side 17 Lommekort Side 18 Skanningsplaner Side 19 Referencer Side 22 Basal ultralydsvejledt vaskulær adgang Side 23 Uddannelsesprogram Side 24 Referencer Side 26 2

3 Indledning Appendiks B. Introduktionsuddannelsen. Implementering af ultralyd i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. 1. januar 2012 indføres læring i ultralydsmodaliteterne: 1. Ultralyds vejledt anlæggelse af perifere nerveblok. 2. Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE) 3. Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma (efast) i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse I Videreuddannelsesregion Nord. Anvendelsen af ultralyd finder stigende anvendelse i den kliniske hverdag i specialet anæstesiologi til såvel anæstesiologiske, intensive og traumatologiske procedurer. Med det formål at sikre struktureret og systematisk indlæring i de respektive ultralydsmodaliteter har Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN) fundet det hensigtsmæssigt, at beskrive den læring der indføres i henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen i Anæstesiologi. Denne beskrivelse er foretaget i samarbejde med faglige eksperter (se side 2) indenfor de respektive områder og er udmøntet i en beskrivelse af 1. Hvordan procedurerne udføres og i 2. Kompetencekort der skal/kan anvendes til at dokumentere, at den uddannelsessøgende behersker den nødvendige viden og færdighed indenfor de respektive ultralydsmodaliteter og til de i appendiks angivne kompetencer for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen. Ad 1. Hvordan procedurerne udføres Denne beskrivelse har nærmest kompendieform og er en grundig introduktion i de respektive ultralydsmodaliteter. Indholdet er i nogle tilfælde væsentligt mere end det der forventes indlært. Formen er valgt med det formål at tilbyde en bred forståelse af modaliteterne. Det intenderede tillærte findes i: Ad 2. Kompetencekort Heri beskrives de dele af modaliteterne der forventes indlært i henholdsvis introduktionsog hoveduddannelsen. De uddannelsessøgende og vejlederne forventes at sætte sig grundigt ind i både beskrivelserne og kompetencekortene med det formål at sikre den korrekte indlæring Det er vigtigt at understrege, at implementeringen af ultralyd som beskrevet kun gælder for Videreuddannelsesregion Nord og ikke er indeholdt i de aktuelt gældende målbeskrivelser for specialet Anæstesiologi. Kompetencerne er således ikke beskrevet i målbeskrivelsernes matrix og/eller checliste (= logbog). Godkendelse af kompetencekortene er derfor ikke et krav for at få speciallægeanerkendelse igennem Sundhedsstyrelsen. 3

4 De i dette appendiks beskrevne læringsmål for ultralydsmodaliteterne skal derfor principielt betragtes som et tilbud til de uddannelsessøgende læger om struktureret og systematisk læring i de anførte læringsmål. Læringsmålene er imidlertid godkendt af Det Regionale Videreuddannelsesråd og vedhæftet uddannelsesprogrammerne hvorfor læringsmålene formelt er indført i Videreuddannelsesregion Nord. De uddannelsessøgende læger kan derfor forvente, at de anæstesiologiske afdelinger i videreuddannelsesregionen kan tilbyde denne læring. De anæstesiologiske afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord er således også forpligtet til at kunne tilbyde denne læring. Implementeringen af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord forudsætter derfor, at læringsmålene anerkendes og at oplæring reelt tilbydes de uddannelsessøgende på alle videreuddannelsesgivende afdelinger. December 2011 På URSARNS vegne Hans Ole Holdgaard Overlæge, PKL og koordinator for færdighedstræning i specialet Anæstesiologi I Videreuddannelsesregion Nord. Arbejdsgrupperne ansvarlige for de respektive UL-modaliteter. Arbejdsgruppen: Perifere nerveblok Overlæge, lektor, ph.d. Thomas Fichtner Bendtsen, overlæge Ruben O. Frederiksen, overlæge Claus Bredahl, overlæge Lars Bech, hoveduddannelsessøgende læge Carsten S. Poulsen, Arbejdsgruppen: FATE Overlæge Angela Mahdi, overlæge, professor, ph.d. Erik Sloth, overlæge Sven-Olav Weber. Arbejdsgruppen efast Overlæge, ph.d. Lars Knudsen, Overlæge Claus Valter Rohde, afdelingslæge Lars Peter Lawrence, overlæge, ph.d. Marianne Toftegaard 4

5 Kompetencevurdering Perifere nerveblok Kompetencevurderingen for perifere nerveblok foretages med de heri beskrevne fremgangsmåder ved 1. Færdighedstræning Vejleder vurderer den uddannelsessøgendes kompetence til a. At identificere de anatomiske strukturer uden indstik på patienter og/eller kolleger b. At håndtere indstiksprocedurerne på enten de blå fantomer eller de hjemmelavede gelatine-blokke (www.videreuddannelsen-nord.dk > færdighedstræning > gelatineblokke) Når vejleder/supervisor finder dette tilfredsstillende udført påbegyndes klinisk oplæring, og når de kliniske kompetencer vurderes godkendt dokumenteres dette ved: 2. Underskrift for de respektive perifere nerveblok i dokumentet: Dokumentation for UL-modaliteter Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE). FATE er en noninvasiv procedure og kan derfor trænes på patienter og kolleger uden væsentligt ubehag. Den uddannelsessøgende træner derfor svarende til det heri beskrevne og når vejleder/supervisor vurderer at kompetencerne svarer til det i dokumentation for UL-modaliteter beskrevne dokumenteres dette ved underskrift. 5

6 Perifere nerveblok Interskalener blok (ISB) Infraclaviculært blok (ICB) Femoralis blok (FEB) Poplitealt ischiadicus blok (PIB) Transversus Abdominis Plane (TAP) blok Det er ikke realistisk at yngre læger har mulighed for at indlære alle perifere nerveblok i løbet af deres 1-årige introduktionsuddannelse. Intentionen er derfor, at den introduktionsuddannelsessøgende yngre læge sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge/hovedvejleder udvælger og fokuserer på 2-3 perifere blok i introduktionsuddannelsen. De øvrige perifere nerveblok er der god mulighed for at indlære i løbet af den 4-års varende hoveduddannelse i anæstesiologi. Læring ved færdighedstræning Forud for træning i den kliniske anvendelse af de perifere nerveblok trænes som følger: 1. Den uddannelsessøgende læge ultralydsskanner patienter og/eller kolleger m.h.p. at lære de særlige anatomiske forhold for de enkelte blok og opnå rutinemæssig systematik af skanningsprocedure ved de enkelte perifere nerveblok. 2. Den uddannelsessøgende lærer indstiksteknikken på de blå fantomer fra Blue Phantom eller på de hjemmelavede gelatine-blokke og følger den systematiske beskrivelse af skannings-/anlæggelsesprocedure ved de enkelte perifere nerveblok. Opskriften på de hjemmelavede gelatine-blokke findes på under fanebladet færdighedstræning. 3. Når den uddannelsessøgende læge af vejleder vurderes kompetent til at udføre denne færdighedstræning opstartes superviseret klinisk oplæring. 6

7 Interskalener blok (ISB) Indikation: Per- og postoperativ analgesi til skulderprocedurer Skanningsprocedure: 1. Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg nerveprogram. Tjek batteri eller netspænding. Vælg lineær, højfrekvent probe op til 18 MHz, initial billeddybde2-3 cm. Indstil forventet gain, dybde og fokus. 2. Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i det naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd. 3. Placér proben korrekt på patienten. Husk rigelig gel (akustisk kobling). Startposition af proben: Posteriort for claviklen og proben roteret 45 fra coronalplanet. Husk at probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Tjek orientering af proben ved at sætte en finger på probens fodplade. 4. Lokalisér arteria subclavia, hvor den passerer henover første costa, og centrér arteria subclavia i midten af ultralydsbilledet ved at finjustere probens placering på patienten (xaksen) og billeddybden (y-aksen). 5. Find forgreningerne af plexus brachialis, der ses som en klynge af sorte, runde profiler lateralt og superficielt for arteria subclavia. Proben skal være vinkelret på nerveforgreningerne. Så husk at bundtet af plexus brachialis forgreninger forløber inferolateralt i coronalplanet med en flad hældning henover første costa. 6. Fang det skarpest mulige tværsnitsbillede af forgreningerne ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, gain og fokus. 7. Følg nervebundtet proksimalt indtil C5 og C6 ligger som perler på en snor i skalenerporten mellem musculus scalenus anterior og musculus scalenus medius. C6 danner ofte to sorte perler i skalenerporten. Slutposition af proben er på niveau med cartilago cricoidea. Hér tiltes proben 45 kranielt fra transversalplanet for at opnå ret vinkel mellem ultralydsplan og nerver. Topografi: Hældningen af plexus brachialis nerverne er stejl i skalenerporten. 8. Fremfør nålen enten i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) eller vinkelret på billedplanet (out-of-plane, OOP) indtil nålespidsen er placeret mellem C5 og C6. Undgå at spidde de sorte, runde nervefascikler. Nervefasciklerne omgives af hvidt bindevæv (perineum og epineurium). Tøm nål og slange for luft med lokalanalgetikum før indstik. Injicer ½ ml lokalanalgetikum subkutant for at tømme nål og slange helt for luft. 9. Endepunktet for injektion af lokalanalgetikum er dækning af lateralsiden af C5 og C6. Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå endepunktet for injektion. Lokalanalgetikum ses som en sort bræmme på lateralsiden af C5 og C6. Hvis målnerverne svulmer op under injektion skal den straks afbrydes. Brug eventuelt isoton NaCl i 5 ml sprøjte og injicér 1 ml ad gangen indtil der ses effektiv perineural spredning. Anbefalet volumen lokalanalgetikum er 3-10 ml. Forventet virkningsvarighed er 2-3 timer 7

8 for lidokain 1-2 % med eller uden adrenalin, og timer for ropivacain 2-7,5 % og bupivacain 2,5-5 %. Fig. 1 (A) Probens startposition for ISB. Proben placeres over claviklen roteret 45 fra coronalplanet og referencearterien lokaliseres (B). Ultralydsbilledet i startposition for ISB med den pulserende referencearterie (subclavia = rødt A) anteriort og bundtet af plexus brachialis nerveforgreninger (PB) posteriort. Arterien og PB passerer over CI (costa I). C: Probens slutposition for ISB. D: Ultralydsbilledet i slutposition for ISB med spinalnerverne C5 og C6 liggende som "perler på en snor" i skalenerporten mellem musculi scalenus anterior (SA) og medius (SM). 8

9 Infraclavikulært blok (ICB) Indikation: Per- og postoperativ smertebehandling af overekstremiteten distalt for skulderen Skanningsprocedure: 1. Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg nerveprogram. Tjek batteri eller netspænding. Vælg lineær, højfrekvent probe op til 18 MHz, initial billeddybde 3-4 cm. Indstil forventet gain, dybde og fokus. 2. Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i dit naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd. 3. Placér proben korrekt på patienten. Husk rigelig gel (akustisk kobling). Startposition af proben: Inferiort for claviklen og medialt for processus coracoideus. Proben orienteres i sagittalplanet og vinkelret på arteria axillaris. Tjek orienteringen af proben ved at sætte en finger på probens fodplade. 4. Find den pulserende, sorte arteriaaxillaris kaudalt for claviklen og lateralt for processus coracoideus. Centrér arterien af ultralydsbilledet ved at finjustere probens placering på patienten (x-aksen) og billeddybden (y-aksen). 5. Find målnerverne vejledt af a. axillaris. Infraclavikulært er plexus brachialis blevet til tre fascikler (mediale, posteriore og laterale) placeret cirka kl. 3, 6 og 9 omkring referencearterien (a. axillaris). Oftest er fasciklerne ikke sonografisk synlige før injektion af lokalanalgetikum, som skaber en sort baggrund, der synliggør fasciklerne. Fasciklerne og referencerterien forløber infero-lateralt i coronalplanet. 6. Fang det skarpest mulige tværsnitsbillede af areria axillaris og om muligt målnerverne ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, gain og fokus. Ofte kan fasciklerne ikke visualiseres før injektion af lokalanalgetikum. 7. Fremfør nålen enten i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) og placér nålespidsen kl. 7 i forhold til a. axillaris. Undgå at spidde fasciklerne. Tøm nål og slange for luft med lokalanalgetikum før indstik. Injicér ½ ml lokalanalgetikum subcutant for at tømme nål og slange helt for luft. 8. Endepunktet for injektion af lokalanalgetikum er komplet spredning af lokalanalgetikum omkring arteria axillaris fra kl. 2 bagom arterien til kl. 10. Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå endepunktet for injektion. Lokalanalgetikum ses som en sort periarteriel halo, der danner kontrast til fasciklerne og dermed øger deres synlighed. Hvis fasciklerne svulmer op under injektion, skal injektionen straks afbrydes. Brug eventuelt isotont saltvand i 5 ml sprøjte og injicér ½ ml ad gangen indtil der ses effektiv periarteriel spredning. 9. Anbefalet volumen lokalanalgetikum er ml. Forventet virkningsvarighed er 5-12 timer for Ropivacain 0,5%, 8-24 timer for Ropivacain 7,5% og Bupivacain 0,5%, 2-8 timer for lidocain 1-2% og mepivacain 1,5%. 9

10 Infraclaviculært blok. Ultralydshovedet placeres Inferiort for claviklen og medialt for processus coracoideus. Billedet fremstiller a. axillaris (rødt A) i tværsnit og lateralt herfor ses plexus brachialisforgreningerne (gult M, P og L). Er ofte ikke synlige før injektion af lokalanalgetikum eller isoton saltvand. 10

11 Femoralis blok (FEB) Indikationer: Per- og postoperativ smertebehandling af hofte og knæled og forsiden af låret og femur. N. Femoralis afgiver n. saphenus som innerverer medialsiden af crus inklusive mediale malleol, ankelled og subtalare led Skanningsprocedure for FEB 1. Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg nerveprogram. Tjek batteri eller netspænding. Vælg lineær, højfrekvent probe op til 18 MHz, initial billeddybde 2-4 cm. Indstil forventet gain, dybde og fokus. 2. Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i dit naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd. 3. Placér proben korrekt på patienten. Husk korrekt orientering af proben i forhold til ultralydsskærmbilledet probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Husk rigelig gel (akustisk kobling). Placér proben i den inguinale bøjefure. Tilt proben kranielt fra transversalplanet. 4. Find den pulserende, sorte arteria femoralis og centrér den i midten af ultralydsbilledet ved at finjustere probens placering på patienten (x-aksen) og billeddybden (y-aksen). 5. Find nervus femoralis lateralt for arteria femoralis i den inguinale bøjefure. Tilt proben kranielt fra transversalplanet så den står vinkelret på målnerven. Nervus femoralis er lokaliseret under iliaca-fascien, så man skal penetrere både fascia lata og fascia iliaca for at føre nålen frem til nerven. 6. Find det skarpest mulige tværsnitsbillede af nervus femoralis ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, gain og fokus. 7. Fremfør nålen i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) fra den laterale ende af proben. Placér først nålespidsen under og dernæst over nerven. Undgå at spidde nervus femoralis. Tøm nål og slange for luft med lokalanalgetikum før indstik. Injicér ½ ml lokalanalgetikum subkutant for at tømme nål og slange helt for luft. 8. Endepunktet for injektion af lokalanalgetikum er principielt komplet perineural spredning. Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå endepunktet for injektion. Lokalanalgetikum ses som en sort perineural halo, der forstærker synligheden af nerven. Hvis nervus femoralis svulmer op under injektion, skal den straks afbrydes. Brug eventuelt isotont saltvand i 5 ml sprøjte og injicér ½ ml ad gangen indtil der ses effektiv perineural spredning. 9. Anbefalet volumen lokalanalgetikum er 5-10 ml. Forventet virkningsvarighed er 5-12 timer for Ropivacain 0,5%, 8-24 timer for Ropivacain 7,5% og Bupivacain 0,5%, 2-8 timer for lidocain 1-2% og mepivacain 1,5%. 11

12 Femoralis blok. C: Det grønne afdækninsstykke er placeret over symfysen. Indstikket er placeret lateralt fra og inplane. D: Venen (ikke illustreret) er placeret medialt for arteria femoralis (rødt A) og nervus femoralis (centrum for de gule pile) ses lateralt for denne. 12

13 Poplitealt ischiadicus blok (PIB) Indikationer: Per- og postoperativ smertebehandling af hele crus inklusive ankelled og fod undtagen medialsiden (se FEB) Skanningsprocedure: 1. Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg nerveprogram. Tjek batteri eller netspænding. Vælg lineær, højfrekvent probe op til 18 MHz, initial billeddybde 2-4 cm. Indstil forventet gain, dybde og fokus. 2. Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i dit naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd. 3. Placér proben korrekt på patienten med startposition i den popliteale bøjefure og med slutposition mere proksimalt i fossa poplitea. Husk korrekt orientering af proben i forhold til ultralydsskærmbilledet probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Husk rigelig gel (akustisk kobling). 4. Find den pulserende, sorte referencearterie (a. poplitea) og centrér den i midten af ultralydsbilledet ved at finjustere probens placering på patienten (x-aksen) og billeddybden (y-aksen). 5. Find målnerverne vejledt af referencearterien i den popliteale bøjefure. Tilt proben kranielt fra transversalplanet så den står vinkelret på målnerven. Nervus ischiadicus deler sig i sine to endegrene nervus tibialis og nervus peroneus i fossa poplitea. Målnerverne er de to endegrene, som er lettere at blokere med høj succesrate end nervus ischiadicus før delingsstedet. Nervus tibialis findes superficielt og posteriort for arteria poplitea i den popliteale bøjefure. Følg nervus tibialis proksimalt indtil den forenes med nervus peroneus og bliver til nervus ischiadicus. Nervus peroneus og nervus tibialis ligger superficielt ved den popliteale bøjefure, men stadig dybere jo højere oppe i fossa poplitea indtil de forenes i nervus ischiadicus typisk 7-10 cm proksimalt for den popliteale bøjefure. Jo mere proksimalt, jo dybere forløber nervus ischiadicus. 6. Find det skarpest mulige tværsnitsbillede af målnerverne ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, gain og fokus. 7. Fremfør nålen i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) fra den laterale ende af proben. Placér først nålespidsen under og dernæst over nerven. Undgå at spidde målnerven. Tøm nål og slange for luft med lokalanalgetikum før indstik. Injicér ½ ml lokalanalgetikum subkutant for at tømme nål og slange helt for luft. 8. Endepunktet for injektion af lokalanalgetikum er principielt komplet perineural spredning. Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå endepunktet for injektion. Lokalanalgetikum ses som en sort perineural halo. Hvis målnerven svulmer op under injektion, skal injektionen straks afbrydes. Undgå at spidde nerverne. Vær især opmærksom på n. peroneus under fremføring af nålen til n. tibialis Brug eventuelt isotont saltvand i 5 ml sprøjte og injicér ½ ml ad gangen indtil der ses effektiv perineural spredning. 13

14 9. Anbefalet samlet volumen lokalanalgetikum er ml. Forventet virkningsvarighed er 5-12 timer for Ropivacain 0,5%, 8-24 timer for Ropivacain 7,5% og Bupivacain 0,5%, 2-8 timer for lidocain 1-2% og mepivacain 1,5%. Poplitealt ischiadicus blok. Ultralydshovedet placeret proksimalt for bøjefuren således at nervus tibialis (gult T) og nervus peroneus (gult P) fremstilles i tværsnit. A. Poplitea (rødt A) ses under og medialt for nerverne. Nålen indføres in-plane således, at nålens fremføring visualiseres med ultralyd. 14

15 Transversus Abdominis Plane (TAP) blok Indikationer: Per- og postoperativ analgesi til abdominalkirurgi Skanningsprocedure: 1. Klargøring: Tænd ultralydsapparatet og vælg nerveprogram. Tjek batteri eller netspænding. Vælg lineær, højfrekvent probe op til 15 MHz, initial billeddybde 4 cm. Indstil forventet gain, dybde og fokus. 2. Position: Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i det naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd. 3. Placér proben korrekt på patienten. Husk rigelig gel (akustisk kobling). Husk at probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Tjek orientering af proben ved at sætte en finger på probens fodplade. 4. Øvre abdomen (Th6-9) interkostalt TAP blok: Placér proben så højt og så medialt som muligt. Identificér linea alba, rectus abdominis musklen og den underliggende transversus abdominis muskel så kranielt og medialt som muligt. Indfør nålen i ultralydsbilledplanet (in-plane, IP) fra probens mediale ende. Endepunktet er bag den posteriore rectusskede og anteriort for transversus abdominis musklen. 5. Nedre abdomen (Th 10 L1) klassisk TAP blok: Placér proben over crista iliaca og under ribbenskurvaturen. Identificér musculus obliquus externus og internus og den underliggende transversus abdominis muskel. Indfør nålen i den anteriore aksillinie og inplane fra probens mediale ende. Endepunktet er i det neurovasculære fascieplan mellem musculus obliquus externus og internus. 6. Hvis man ønsker at dække hele abdomen (Th7 L1) kræves et Bilateralt Dual TAP (BD- TAP) blok, d.v.s. bilateralt intercostalt og klassisk TAP blok med i alt fire indstik. Injicér 15 ml ropivacain 0,375% eller 20 ml bupivacain 0,25%i hvert af de fire punkter. Intercostalt TAP blok Klassisk TAP blok Fig: Muskulus rectus abdominis (RA), Musculus Transversus abdominis (TA). Se i øvrigt tekst, pkt 4 og 5 for forklaring. 15

16 Referencer til perifere blok: 1. Bendtsen, T.F. et al. Manifest: anæstesiologisk ultralyd. Ugeskr Læger 173(10): 723 (2011) 2. Bendtsen T.F. et al. Ultralydsvejledt perifer nerveblokade. Ugeskr Læger 169(12): 1148 (2007) 3. Marhofer, P. et al. Fifteen years of ultrasound guidance in regional anaesthesia: part 1. Br J Anaesth 104:: (2010) 4. Marhofer, P. et al. Fifteen years of ultrasound guidance in regional anaesthesia: Part 2 recent developments in block techniques. Br J Anaesth 104: (2010) 5. Børglum, J. et al. Ultrasound-guided bilateral dual transversus abdominis plane block: a new four point approach. Acta Anaesthesiol Scand: (2011)

17 Introduktion til Basic Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE) FATE: - simpel, hurtig, non-invasiv ultralyd undersøgelsesteknik af den cirkulatorisk ustabile patient - benytter 4 sonografiske vinduer - undersøger preload, afterload og kontraktilitet - supplerende redskab til hæmodynamisk monitorering (kan bruges online) - FATE # TTE (transtorakal ekkokardiografi) Målbeskrivelse for oplæring: 1. Basalt kendskab til ultralyd-fysik (frekvens, bølgelængde, amplitude). 2. Korrekt udvælgelse af UL-transducer (frekvens). 3. Basalt kendskab til ekkoapparat og apparatindstillinger (dybde, gain, sektor bredde, TGC). 4. Korrekt positionering af UL-transduceren. 5. Fremstilling af de 5 scanningsplaner. 6. Identificering af anatomiske strukturer: ve. ventrikel, ve. atrium, aortaklap, mitralklap, hø. ventrikel, hø. atrium, tricuspidalklap, VCI, pleura, diaphragma.

18 Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE) Scanning through position 1-4 in the most favourable sequence Basic FATE views 0 RA RV LV Point right (patient s left) Point right (patient s left back) RV LV LA RA LA Pos 1: Subcostal 4-chamber Pos 2: Apical 4-chamber LV RV LA AO Point left (patient s right shoulder) Point right (patient s left shoulder) RV LV Pos 3: Parasternal long axis Pos 3: Parasternal LV short axis Point cranial Right Left Liver/spleen Diaphragm Lung Pos 4: Pleural scanning FATE kort, lommeformat 18

19 Beskrivelse af undersøgelsesteknik, scanningsplaner, klinisk anvendelse Anbefaling: ved starten af undersøgelsen påsættes Ekg monitoring således at R og T takkerne er synlige. Scannings plan Optimal patient lejring Transducer position og scanningsdybde Visualiserede Strukturer Klinisk anvendelse Rygleje med let bøjede knæ Horisontal, under højre kurvatur. Markøren peger mod patientens venstre skulder. Scanningsdybde ca cm. Billedkvaliteten bedres ofte i partiel inspiration. højre ventrikel højre atrium interatrial septum venstre atrium venstre ventrikel interventrikulær septum Detektering af: perikardievæske; ASD; Vurdering af hø. og ve. ventrikels kontraktilitet og volumenstatus; 19

20 45 ve. sideleje. Kan nogle gange udføres med patienten i rygleje. Ved ictus cordis. UL planen (transducerens sigtelinje) rettes parallelt med hjertets lange akse. Markøren rettet mod patientens ve. skulder. Scanningsdybde: ca cm. Billedkvaliteten bedres ofte i eksspiration. Ve. atrie og ve. ventrikel (i hø. side af skærmen); Hø. atrie og hø. ventrikel (i ve. side af skærmen); Apex cordis i toppen af skærmen Mitralklappen til højre Tricuspidalklappen til venstre Vurdering af: Geometri og dimensioner af alle 4 kamre; Kontraktilitet af ve. ventrikels infero lateral og infero septal væg; Mitral og tricuspidalklappens morfologi og funktion; Hø. ventrikels kontraktilitet; Detektering af: intrakavitære processer: tromber, tumorer, pericardieansamling Ca ve. sideleje På en linje mellem ictus cordis og midten af hø. klavikel, i et intercostal rum adjacent til ve. sternalkant. Linjen svarer til hjertets lange akse. Markøren rettet mod patientens hø. skulder. Scanningsdybde: ca cm. Hø. ventrikel (ses i toppen af skærmen); Interventrikulær septum i midten; Ve. ventrikel (ses i bunden af skærmen og til ve.); Aortaklappen og mitralklappen i midten; Aortaroden og ve. atrium (til højre). Vurdering af: Kontraktiliteten af den anteroseptale og inferolaterale væg af ve. ventrikel; Morfologien og funktionen af aorta og mitralklappen; Perikardieansamling Kvantificering af: Ve. ventrikels myokardium og kavitet i kort akse; Aortaklap og mitralklapanulus Ve. atrium og aortarod; Ve. ventrikels systoliske funktion v.h.a. Fractional Shortening (FS) og Ejection Fraction (EF) ved M mode; 20

21 Samme lejring Samme position. Transduceren roteres ca. 90 med uret. Ve. ventrikel i kort akse på midtpapillært niveau (i hø. side af skærmen), med anterior væg proksimalt for transducer (øverst på skærmen), inferiore væg nederst, lateral væg til hø. og interventrikulær septum til ve. Hø. ventrikel til ve. Vurdering af: Ve. ventrikels kontraktilitet på midtpapillært niveau; Volumenstatus Rygleje Lateral på thoraxvæggen, sv.t midt eller posteriore aksilærlinje, over et intercostalt rum. Markøren rettet kranielt på begge sider. Scanningsdybde: Ca cm De kaudale strukturer (diaphragma og lever/diaphragma og milt) ses i ve. side af skærmen, og de proksimale (pleura, lunge) i hø. side. Diaphragma er en reference struktur og bør altid visualiseres. Diagnosticering af: Pleurale ansamlinger Atelektaser Lungeødem Pneumothorax Pleuracentese 21

22 2-D ekkokardiografi visualiserer både form og bevægelse af hjertestrukturerne, med resultat i to-dimensionelt billede i real time (billedet bevæger sig synkront med hjertet). M-Mode (Monodimensionel Mode): bruger en pencil point ultralyd stråle, med opnåelse af uni-dimensionel, (aksialt) billede af hjertet. Har den højeste temporale resolution (præcision), og anvendes til målinger af kammerdimensioner, klapbevægelser. Referencer: 1. M. B. Jensen, E. Sloth, K.M. Larsen, M. B. Schmidt: Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care, European Journal of Anaesthesiology, Maiken Brit Jensen, Erik Sloth: Transtorakal ultralyd: En nødvendig standard inden for intensiv, akut og præhospital medicin, Videnskab og praksis, Yanick Beaulieu: Bedside echocardiography in the assessment of the critically ill, Critical Care Medicine 2007, Vol. 35, No 5 4. S. Price, E. Nicol, D. G. Gibson, T. W. Evans: Echocardiography in the critically ill: Current and potential roles, Intensive Care Medicine 2006, 32, Harvey Feigenbaum, William F. Armstrong, Thomas Ryan: Feigenbaum`s Echocardiography, Sixth Edition 6. Dansk Cardiologisk Selskab, Holdningspapir: Anbefalinger for standardiseret minimums-krav til transthorakal ekkokardiografi hos voksne. 22

23 Basal Ultralydsvejledt vaskulær adgang Basal ultralydsvejledt vaskulær adgang omfatter blodprøvetagning, perifer venøs og arteriel adgang samt central venøs vaskulær adgang i vena jugularis interna hos voksne. Avanceret ultralydsvejledt vaskulær adgang inkluderer alle øvrige centrale vaskulære adgange og både hos børn og voksne. Basal ultralydsvejledt vaskulær adgang: Anlæggelse af vaskulær adgang er en klinisk kompetence som alle anæstesilæger skal beherske. Ultralydsvejledt vaskulær adgang er et supplement til eksisterende metoder til at opnå vaskulær adgang. Formål: At opnå vaskulær adgang hos patienter hvor traditionelle metoder er utilstrækkelige. Brug af ultralyd giver dokumenteret mulighed for vaskulær adgang i flere blodkar, behov for færre indstik, har højere succesrate og reducerer tidsforbrug, udgifter, komplikationer og infektioner. Med ultralydsvejledt vaskulær adgang visualiseres blodkarret (vene, arterie), og nålespidsen føres præcist og sikkert og visualiseret i realtid ind i det ønskede blodkar. Efter anlæggelsen kan katetrets intravaskulære placering verificeres. Til ultralydsvejledt vaskulær adgang benyttes standard 2D ultralyds teknik. Målbeskrivelse for oplæring: 1. Basalt kendskab til ultralyd-fysik (frekvens, bølgelængde, amplitude). 2. Kendskab til vene- og arterieanatomi på over- og underekstremitet, herunder placering superficielt og profund for fascierne. 3. Korrekt udvælgelse af UL-transducer(e) (frekvens). 4. Basalt kendskab til ultralydsapparat og apparatindstillinger (2D billede, dybde, gain, focus/tgc samt color doppler). 5. Korrekt positionering af UL-apparat og UL-transduceren, herunder hø/ve orientering og ergonomi. 6. 2D ultralyd og doppler identifikation af vener og arterier, bedømmelse af størrelse af blodkar og dybde under hudniveau. 7. Nåleføring i fantom In-line samt out-of-plane teknik. 8. Nåleføring i fantom med blodkar med In-line og out-of-plane teknik. 9. Aseptik og hygiejne. 10. Ultralydsvejledt anlæggelse af vene- og arteriekateter hos patienter. 11. Konfirmering af korrekt placeret kateter 2D UL, Doppler.

Appendiks B Hoveduddannelsen. Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Appendiks B Hoveduddannelsen. Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Appendiks B Hoveduddannelsen Anvendelse af ultralyd i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. 1 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3. Kompetencevurdering Side 5 Perifere

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord.

Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord.

Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Rapport: Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

DCS arbejdsgruppe for ekkokardiografi

DCS arbejdsgruppe for ekkokardiografi H O L D N I N G S P A P I R Anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transthorakal ekkokardiografi hos voksne Dansk Cardiologisk Selskab DCS arbejdsgruppe for ekkokardiografi Jacob Eifer Møller

Læs mere

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM / DASEM Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU), Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets hospital og Dansk Akut Medicinsk

Læs mere

Bugvæggen. Kapitel 13 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave

Bugvæggen. Kapitel 13 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Bugvæggen Kapitel 13 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Bugvæggen Bugen afgrænses ved: Opadtil: thorax Siderne: flankelinjen Nedadtil: sulcus inguinalis Midtlinjen: crista pubica og symfysen Bugvæggen

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Anlæggelse af fascia iliaca kompartmentblok

Anlæggelse af fascia iliaca kompartmentblok Ugeskr Læger 2010;172(11):887 Anlæggelse af fascia iliaca kompartmentblok KLINISK PROCEDURE Reservelæge Mohammed Jafar, reservelæge Jakob Møller Hansen & overlæge Kim Alex Vinterberg Nissen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

17. Mandag Kredsløbet del 2

17. Mandag Kredsløbet del 2 17. Mandag Kredsløbet del 2 Det er værd at bemærke at en del arterier og vener skal kendes ifølge pensumbeskrivelsen; ikke bare navnet, men også udspring og forsyningsområde (prikpunkt = hjælpemidler må

Læs mere

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning Journal beskrivelse Basis uddannelse i ultralydsscanning Hvorfor? Dokumentation Ydelse Samarbejdspartnere Faglighed Diagnosticere, gøre status, se ændringer Systematik nedsætter fejl og måleusikkerheder

Læs mere

Simulation i dagligdagen

Simulation i dagligdagen Torsdag den 9. juni 2016 Simulation i dagligdagen Lars Konge, Overlæge, Ph.D., Klinisk Forskningslektor lars.konge@regionh.dk Faculty of Health Sciences University of Copenhagen CAMES Copenhagen Academy

Læs mere

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter 2015 v. Jørn Fryd Program: Kl. 15.15-16.30: Oplæg om forebyggelse af nerveskader på operationspatienter v/ Jørn. 16.30-16.45: pause 16.45-17.50:

Læs mere

Udkast til føtosandbjerginstruks om screening for medfødte hjertefejl 2008

Udkast til føtosandbjerginstruks om screening for medfødte hjertefejl 2008 Arbejdsgruppens medlemmer: Lene Sperling (tovholder), Hanne Mohapeloa, Eva Hoseth Olav Bjørn Petersen, Connie Jørgensen, Niels Keller, Helle Zingenberg, Vibeke Brocks og Jeanette Tranberg Christensen.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU) og Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets Hospital har i samarbejde udarbejdet

Læs mere

Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik

Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik doom pain Her ses et bilateralt ingvinalhernie med oment ude i den venstre brokport. I højre side er indtegnet triangle of doom og triangle of pain.

Læs mere

KLINISK EKKOKARDIOGRAFI

KLINISK EKKOKARDIOGRAFI KLINISK EKKOKARDIOGRAFI vurdering af diastolisk funktion Frank Steensgaard-Hansen KPLL DIASTOLISK FUNKTION Definition: Ventriklens evne til at akkommodere et adækvat fyldningsvolumen ved et passende lavt

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden Bækkenet Ossifikationens start angivet

Læs mere

Anbefalinger for minimumskrav til transøsofagal ekkokardiografi hos voksne. Dansk Cardiologisk Selskab

Anbefalinger for minimumskrav til transøsofagal ekkokardiografi hos voksne. Dansk Cardiologisk Selskab H O L D N I N G S P A P I R Anbefalinger for minimumskrav til transøsofagal ekkokardiografi hos voksne Dansk Cardiologisk Selskab DCS arbejdsgruppe for ekkokardiografi Jacob Eifer Møller (formand), Region

Læs mere

18. Mandag Blod og lymfesystem del 1

18. Mandag Blod og lymfesystem del 1 18. Mandag Blod og lymfesystem del 1 Vi mangler pensumvener, dvs. navn, anatomisk og dræningsområde. Azygos systemet og perforanterne er dog ikke medtaget nu; det siger jeg noget om på mandag. Arteria

Læs mere

hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader.

hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader. hoftemusklerne kommentar lændemusklen + sædemusklerne skal nok vægtes højest ved en præsentation, sekundært de små udadrotatorer hvis tiden tillader. lændemusklen navn placering fra til led funktion øvrige

Læs mere

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj?

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Herlev Hospital/Privathospitalet Aleris- Hamlet. Kortfattet teknisk baggrund for ultralydskanning. En ultralydskanner

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

Manual Blodtryksma ling pa underekstremiteterne

Manual Blodtryksma ling pa underekstremiteterne Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af perifere kredsløb, herunder foretage ankelblodtryksmåling med Doppler samt foretage

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kommissorium Forfattere:

Kommissorium Forfattere: Akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet versus ekkokardiografi Et holdningspapir fra Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 21. Nyre, de øvre urinveje, binyrer. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 21. Nyre, de øvre urinveje, binyrer. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7 Lektion 21 Nyre, de øvre urinveje, binyrer 1. På hvilket niveau ligger nyrerne? Ved liggende stilling: Ved stående stilling: T12-L2 (venstre nyre lidt

Læs mere

11/03/14. Patologi Generelt. Sene Fibrilstruktur. Sene Fibrilstruktur

11/03/14. Patologi Generelt. Sene Fibrilstruktur. Sene Fibrilstruktur Patologi Generelt Aalborg 11/3-2014 Jens L. Olesen Sene Fibrilstruktur Sene Fibrilstruktur 1 Tendinose - forkalkning Enthesit Seneplacering 2 Seneplacering Sene - tendovaginit Seneruptur Skygge ved enderne

Læs mere

Hjertet og kredsløbet

Hjertet og kredsløbet Hjertet og kredsløbet Hjertet Kredsløbet er blodets strømning igennem blodkarrene. Gennemstrømningen holdes i gang af en pumpe hjertet. Kredsløbets opgaver: At føre stoffer til og fra cellerne At opretholde

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Centralvenøst kateter på hund og kat

Centralvenøst kateter på hund og kat INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centralvenøst kateter på hund og kat Adjunkt Bo Wiinberg, Dyrlæge, PhD & Gitte Wagner Hansen, Veterinærsygeplejerske

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Muskelgrupper. Halsens muskler og bindevævsrum. halsmuskler rygmuskler bugmuskler brystmuskler ekstremitetsmuskler hovedets muskler. nr.

Muskelgrupper. Halsens muskler og bindevævsrum. halsmuskler rygmuskler bugmuskler brystmuskler ekstremitetsmuskler hovedets muskler. nr. Halsens muskler og bindevævsrum ANATOMI Henrik Løvschall, 2011 Anatomisk afsnit, TA Muskelgrupper halsmuskler rygmuskler bugmuskler brystmuskler ekstremitetsmuskler hovedets muskler Halsens muskler Hudmuskel

Læs mere

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Nøgleord til beskrivelse af fund Journalskrivning Typiske nøgleord - oversigt Homogen/Uhomogen. bruges ofte om sene- og muskelvæv Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Ensartet

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden HKA optagelse (Hip/knee/ankle eller hofte/knæ

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Brystkassen. Kapital 12, Bevægeapparatets anatomi, 12. udgave

Brystkassen. Kapital 12, Bevægeapparatets anatomi, 12. udgave Brystkassen Kapital 12, Bevægeapparatets anatomi, 12. udgave Brystkassen http:// www.denstoredanske.dk/ @api/deki/files/3651/ =296070.501.jpg Brystkassen Columna thoracalis og ribbenene, costae, danner

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Slagelse Sygehus Akut Modtage Afdeling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi

Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi På møde i moderniseringsudvalget den 21. marts 2012 blev truffet beslutning om at delmodernisere specialet Intern Medicin, Kardiologi. Kardiologernes

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 14 Side 1 af 5

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 14 Side 1 af 5 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 14 Side 1 af 5 Lektion 14 Hjertet 2 nerver, store kar m.m. 1. Gøre rede for hjertets impulsledningssystem Impulsen til hjerteslag udgår fra nodus sinuatrialis (pacemakeren).

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital. DUDS årsmøde Visualisere strukturerne på halsen

Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital. DUDS årsmøde Visualisere strukturerne på halsen Charlotte Strandberg Radiologisk afd. Herlev og Gentofte Hospital DUDS årsmøde 2016 Visualisere strukturerne på halsen halskarrene Thyreoidea Parathyreoidea Spytkirtler Lymfeknuder Forstørrede lymfeknuder

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Nøgleord til beskrivelse af fund Journalskrivning Typiske nøgleord - oversigt Homogen/Uhomogen. bruges ofte om sene- og muskelvæv Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Ensartet

Læs mere

Behandle m. erector spinae med et udspændende greb. Gør rede for dine overvejelser før du skal forflytte en patient. Vis et eksempel.

Behandle m. erector spinae med et udspændende greb. Gør rede for dine overvejelser før du skal forflytte en patient. Vis et eksempel. UC Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Januar 2011 Eksamensspørgsmål Modul 2 eksamen Vinter 1 Eksamensspørgsmål: 1. Lav en lokal inspektion af columna lumbalis. Lav en undersøgelse af huden i området. Fremkald

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Metoder til undersøgelse for leverbylder hos malkekøer

Metoder til undersøgelse for leverbylder hos malkekøer Kvæginfo Dato: 25-11-2005 Forfatter: Jens Bech Andersen Af: Jens Bech Andersen, Danmarks JordbrugsForskning E-mail: Jens.BechAndersen@agrsci.dk Steen Arnfred Nielsen, FORCE Technology E-mail: srn@force.dk

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Målgruppe: Læger (sygeplejersker) Afd.R

Målgruppe: Læger (sygeplejersker) Afd.R Anæstesiologisk afdeling R Nummer: REGIONAL ANÆSTESI AN 20 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Kvalitetsudvalget Ansvar: Finn Molke Borgbjerg INSTRUKS (hvad handler det om) Kvalitetsmål: Målgruppe:

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

EKG SATS - S TLA 2011

EKG SATS - S TLA 2011 EKG SATS - S TLA 2011 Thomas Lynge Andersen Paramediciner Redder siden 1992 Lægeassistent / akutredder Supervisor Vikar hos Roskilde Brandvæsen Præhospital kursuskoordinator på DIMS Ambulancebehandleruddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

ULTRALYDSVEJLEDTE PERIFERE NERVEBLOKADER: VISION, STRATEGI, IMPLEMENTERING OG KVALITETS- SIKRING

ULTRALYDSVEJLEDTE PERIFERE NERVEBLOKADER: VISION, STRATEGI, IMPLEMENTERING OG KVALITETS- SIKRING ULTRALYDSVEJLEDTE PERIFERE NERVEBLOKADER: VISION, STRATEGI, IMPLEMENTERING OG KVALITETS- SIKRING Jens Børglum, overlæge, ph.d., MBA Kenneth Jensen, overlæge, BBA Anæstesiologisk og Intensiv medicinsk afdeling

Læs mere

Ultralydsscanning af Lunger

Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af lunger Personlig baggrund Ultralydsscanning af lunger - baggrund Pneumothorax Interstitielt syndrom Perspektiv Ultralydsscanning af lunger - baggrund Ultrasound

Læs mere

Radiologiske procedurer. Januar 2010 side 1 DOKU/anh

Radiologiske procedurer. Januar 2010 side 1 DOKU/anh Obligatorisk tillægskodning Der er krav om obligatorisk tillægskodning (sideangivelse og/el. anvendelse af kontrast) for en del af de radiologiske procedurer. Disse krav er vist i tabellen. Radiologiske

Læs mere

Lektion 9. Gl. thyroidea, gll. Parathyroidea og halsens kar m.m.

Lektion 9. Gl. thyroidea, gll. Parathyroidea og halsens kar m.m. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 9 Side 1 af 7 Lektion 9 Gl. thyroidea, gll. Parathyroidea og halsens kar m.m. 1. Hvilke kar og nerver har relation til glandula thyroidea? Beskriv kirtlens øvrige

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen & Skanning Nørrebrogade 1 Give indblik i anvendelse af MSUS Vise indikationer for MSUS Sætte MSUS i relation til andre

Læs mere

Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU

Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere