Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder"

Transkript

1 Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen som helhed Indsatsen planlægges i områder Mest godt grundvand for pengene Sårbart grundvand skal beskyttes Lokale hensyn i samarbejdet Plads til akutte sager Faxe Forsyning X X Faxe Kommune X X X X X Guldborgsund Kommune X X X X X X Holbæk Forsyning X X X Haarlev Vandværk X Kalundborg Kommune X X Københavns Energi X X X X X X Køge Kommune X X X X Lejre Kommune X X Lolland Kommune X X X Næstved Kommune X X X X X X X Ringsted Kommune X X X X Roskilde Forsyning X X X Roskilde Kommune X X X X X Slagelse Kommune X X X X X Solrød Kommune X X Sorø Kommune X X X X Vandsamarbejdet Greve X X Vordingborg Kommune X X X X X Øvrigt 1

2 Bemærkninger til handlingsplanen som helhed Faxe Forsyning Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Kalundborg Kommune Københavns Energi (KE) Køge Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Roskilde Forsyning Finder materialet gennemarbejdet og fyldt med gode, illustrative kortbilag. Finder generelt forslaget til den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen for gennemtænkt. Det er betænkeligt, at oprydningsindsatsen har så lange udsigter særligt i områder, hvor det er svært at finde nyt godt grundvand. Generelt rigtig godt med en overordnet strategi for prioriteringen af regionens grundvandsopgaver. Kommunen forudsætter, at strategien revideres, når vandplanerne er vedtaget og når statens kortlægning er afsluttet, da der herefter kan ske ændringer i prioritering af udnyttelse af grundvandsressourcen. Finder generelt de 5 foreslåede principper i strategien fornuftige, men vurderer at tidshorisonten for oprensningsindsatsen er uacceptabel lang. Kommunen opfordrer herudover til, at der lægges særlig vægt på princippet om lokale hensyn, da der i Kalundborg Kommune er flere områder, hvor det er svært at finde nyt grundvand til indvinding (denne kommentar er uddybet under punktet om lokale hensyn). Bidrager gerne med supplerende oplysninger og indgår i dialog om lokaliteter, der er beskrevet i høringssvaret. Finder de foreslåede principper for indsatsen yderst fornuftige både set fra beskyttelseshensyn og hensynet til en effektiv anvendelse af ressourcer. Finder at tidshorisonten for oprydning er meget lang og skal derfor opfordre til, at der afsættes flere ressourcer til opgaven. KE deltager fortsat gerne i dialogen med Region Sjælland om den fremtidige indvindingsstruktur efterhånden som visheden om de fremtidige indvindingstilladelser opnås. Kan tilslutte sig intentionerne i handlingsplanen om at planlægge indsatsen i et tæt samarbejde mellem region, kommuner og vandforsyninger. Udtaler sin fulde tilfredshed ved at konstatere, at kommunen og øerne generelt er opprioriteret i regionens samlede indsats. Ser frem til en opprioritering af samarbejdet mellem kommunen og regionen. Et øget samarbejde på grundvandsområdet er ønskeligt. Handlingsplanen repræsenterer en nedprioritering af regionens marginalområder til fordel for de hovedstadsnære områder, der forsyner forbrugere i Region Hovedstaden. Kommunen forventer, at handlingsplanen revideres, når Naturstyrelsens kortlægning af grundvandsressourcen er gennemført. Finder det positivt at regionen fremlægger prioritering og tidsplan til åben drøftelse. Finder at regionens grundvandsindsats indenfor den fremlagte tidsplan er helt utilstrækkelig. Tidsperspektivet er for langt, Region Sjælland må finde udvej for at afkorte perioden. Kan generelt bakke op om at principperne for indsatsen på jordforureningsområdet ændres til de af regionen formulerede principper. Tilslutter sig den generelle prioritering af Lejre Vest. 2

3 Roskilde Kommune Slagelse Kommune Sorø Kommune Vandsamarbejdet Greve Vordingborg Kommune Tilslutter sig principperne i handlingsplanen. Ser frem til det kommende samarbejde om indsatsen i Roskilde Kommune. Vil indtrængende opfordre regionen til at revurdere prioriteringen af oprydningen i Slagelse Kommune. Scenariet,hvor indvindingen i Slagelse By må indstilles og hvor forureningen fra byen truer Valbygårdsværket, samtidig med at oprydningen i resten af kommunen også er nedprioriteret, er et skrækscenarie for vandforsyningen i Slagelse Kommune. Deltager gerne i en dialog om prioriteringen. Har forståelse for regionens retningslinjer for prioritering, men finder en ventetid på år for oprensninger meget lang samtidig kendes konsekvenserne af ventetiden for de enkelte områder ikke. Undrer sig over, at Greve Indsatsområde er placeret i prioriteringsgruppe 2, idet vandsamarbejdet mener at risikoen for forurening af grundvandet er stor fra mange forskellige punktkilder i området. Der henvises til bilag 1 til 4 i høringssvaret med yderligere beskrivelse af blandt andet punktkilder. Ønsker hurtigst muligt at blive inddraget i planlægningen af indsatsen. Samarbejdet mellem region og kommune ønskes konkretiseret og rammerne bør fastlægges nærmere. Desuden anbefaler kommunen, at samarbejdet sker både på chef- og medarbejder niveau. Finder det urealistisk at udarbejde en handlingsplan ud over planlovens perspektivperiode frem til Peger på to eksempler på sager, der efter kommunens opfattelse viser nødvendigheden af at prioritere i særlige tilfælde. Finder det meget uheldigt at der f.eks. ligger en stor forurening i et vigtigt OSD-område, der slet ikke er prioriteret, heller ikke i gruppe 5. Administrationens bemærkninger Principperne og prioritering generelt (Faxe Forsyning, KE, Roskilde Forsyning, Faxe, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Roskilde, Sorø Kommune) Samarbejde og dialog (KE, Kalundborg Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse, Vordingborg Kommune) Revidering af Bemærkningerne om generelt tilslutning til principperne og den konkrete prioritering tages til efterretning. Bemærkningerne om tilslutning til øget samarbejde og dialog tages til efterretning. Forslaget imødekommes og tilføjes handlingsplanen. 3

4 handlingsplanen (Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune) Lang tidshorisont for oprydning (Faxe, Kalundborg Kommune, Ringsted, Sorø Kommune, KE,) Nedprioritering af marginalområder (Næstved Kommune) Afkortning af tidsperioden (Ringsted Kommune) Revurdering af prioritering (Slagelse Kommune) Prioritering i gruppe 2 (Vandsamarbejdet Greve) Etablering af samarbejde Længde af planperiode Enkeltlokaliteter Med handlingsplanen tilstræber regionen at udnytte de afsatte ressourcer bedst muligt. Regionen har med strategien vurderet, at en områdebaseret tilgang er mere hensigtsmæssig ift. grundvandet end det tidligere fokus på enkeltlokaliteter. Som en konsekvens heraf har regionen foretaget en vurdering af, i hvilken rækkefølge, de enkelte områder skal prioriteres. Regionen har forståelse for, at en tidshorisont på år kan synes lang, men har omvendt med det nuværende økonomiske råderum som udgangspunkt ikke mulighed for at gennemføre oprensningsindsatsen hurtigere end skitseret i strategien. Strategien vil dog blive revideret i 2016 og derefter hvert 4. år, og lokale forhold kan efter konkrete vurderinger medføre opprioriteringer af visse områder eller enkelt lokaliteter i de kommende revisioner af strategien. Endelig skal der gøres opmærksom på, at kortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD vil blive prioriteret sammen med det område, som indvindingsoplandet grænser op til. Dele af de højest prioriterede indvindingsområder ligger helt korrekt i den nordøstlige del af regionen, hvor Københavns Energi, men også byområderne Roskilde og Køge har en række store kildepladser. Region Sjælland tager ikke stilling til, om de enkelte kildepladser leverer drikkevand ud af regionen, eller om vandet drikkes lokalt. Indvindingen af drikkevand foregår i en række tilfælde i en anden kommune end der, hvor vandet drikkes. Desuden foregår der køb og salg af vand mellem de forskellige vandselskaber. Tidsplanen er udarbejdet ud fra en fremskrivning af de ressourcer, der i dag er til rådighed for opgaverne. Region Sjælland vil gøre en stor indsats for at de mest grundvandstruende forureninger håndteres med oprensning sideløbende med den områdevise tilgang. Med henblik på at udvikle nye og mere effektive undersøgelses- og oprensningsmetoder deltager regionen i følgegrupper til Miljøstyrelsens Teknologi projekter og i Videnscenter for Jordforurenings udviklingsprojekter. Som et nyt initiativ i 2011 og foreløbig 2012 har regionen desuden udbudt en pulje på 1 mio. kr. til offentligt privat samarbejde om udvikling af mere effektive værktøjer og metoder indenfor jordforureningsområdet. Handlingsplanen er udtryk for et ønske om at prioritere regionens midler bedst muligt indenfor den afsatte ramme. Det er derfor nødvendigt også at nedprioritere områder. Regionen har stor forståelse for de udfordringer vandforsyningen i Slagelse Kommune står overfor. I dette tilfælde er regionens model for prioritering af et samlet område, der omfatter både Slagelse By og den sydlige del af kommunen, måske ikke hensigtsmæssig. Regionen vil overveje opdeling af området, senest i forbindelse med revision af handlingsplanen i Placering af områderne i prioriteringsgrupper er baseret på beregning af forholdet mellem den tilladte indvindingsmængde og skøn over udgifter til at håndtere jordforureningerne i området. Hertil kommer en vægtning af områdets naturlige sårbarhed. For de områder, der er placeret i gruppe 1, er den tilladte indvindingsmængde set i forhold til udgifter forholdsvis større end for de områder, der er placeret i gruppe 2. Det skal dog understreges at regionen vil foretage en dynamisk prioritering af hvilke områder, der renses op, på baggrund af en samlet risikovurdering. Dette gennemføres løbende, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Regionen tager Vordingborg Kommunes ønsker om at blive inddraget i planlægningen af indsatsen overfor grundvandstruende lokaliteter til efterretning. Når den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen er vedtaget, vil samarbejdet mellem regionen og kommunerne blive nærmere fastlagt. Regionen ønsker at inddrage parterne i drøftelser af en samarbejdsmodel, muligvis ved afholdelse af en workshop i Regionen har noteret sig at samarbejdet ønskes etableret både på chef- og medarbejderniveau. Tidsplanen er udarbejdet ud fra en fremskrivning af de ressourcer, der i dag er til rådighed for opgaverne. Regionen har med strategien 4

5 (Vordingborg Kommune) vurderet, at en områdebaseret tilgang er mere hensigtsmæssig i forhold til grundvandet end det tidligere fokus på enkeltlokaliteter. Som en konsekvens heraf har regionen foretaget en vurdering af, i hvilken rækkefølge, de enkelte områder skal prioriteres. Dette har så resulteret i en overordnet planlægning, som række mange år frem i tiden. Regionen lægger op til i den endelige udgave af handlingsplanen, at der kan ske en revision med 4 årige mellemrum, så handlingsplanen løbende bringes ajour med de seneste data på området og eventuelle ændrede planmæssige forhold. Vordingborg kommune har i sit høringssvar henvist til behandlingen af to konkrete lokaliteter. Regionen har igangsat kortlægning af lokaliteten Tynestræde 24, Udby, 4760 Vordingborg. Regionen har ikke i forbindelse med høringsvaret til den strategiske handlingsplan mulighed for at kommentere yderligere på behandlingen af enkeltsager. Kommunen er altid velkommen til at kontakte regionen, for at få en nærmere drøftelse af baggrunden for de beslutninger, regionen har truffet i de enkelte sager. Administrationen indstiller Revidering Handlingsplanen tilføjes en plan for revidering. Der revideres i en 4-årig cyklus, første gang i Det forudsættes, at Naturstyrelsens grundvandskortlægning til den tid er afsluttet, og der foreligger et forbedret datagrundlag for grundvand inklusive kort over sårbarhed. Det forventes, at vandplanerne vedtages endeligt i 2012, hvorefter regionen vil vurdere, om vandplanerne bør give anledning til ændringer i handlingsplanen. 5

6 Bemærkninger til Indsatsen planlægges i områder Holbæk Forsyning Københavns Energi Næstved Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Meget lang tidshorisont på 50år. Der bør ske en løbende revurdering, da forholdene kan ændre sig bl.a. antallet af forureninger og indvindingstilladelser. Som minimum en revurdering, når kortlægning og undersøgelser er gennemført i det første område. Der er også behov for løbende revidering for at sikre, at ikke alle sager bliver akutte. Finder det hensigtsmæssigt at kortlægning af forureningstrusler følger Naturstyrelsens kortlægning af grundvandsressourcen og kommunernes efterfølgende indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Påpeger at regionens tidshorisont på 8 år for kortlægning og indledende forureningsundersøgelser er 4 år længere end tidshorisonten for Naturstyrelsens færdiggørelse af grundvandskortlægningen. (2017). Opfordrer til at der afsættes ekstra ressourcer til at kortlægge og lave indledende undersøgelser, således at opgaven kan afsluttes hurtigere. Ønsker en dynamisk strategi, der følger behovet for indsats ikke om det ligger i prioriterede områder. Tilslutter sig princippet om at lægge indsatsen i de kortlægningsområder, der skal føre til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udtaler, at regionens prioritering betyder, at indsatsen sker som en helhed og efter klare principper, som kommunen tilslutter sig. Kommunen ser frem til, at Region Sjællands del af Værebro indsatsområde dermed prioriteres på linje med Region Hovedstadens. Kortlægningsområdet Tilslutter sig princippet om den områdevise tilgang, men prioritering på kortlægningsområdeniveau synes for grov. De mange forureningskilder i Slagelse By medfører, at indsatsen i hele kortlægningsområdet nedprioriteres. En væsentlig del af indvindingen (40-50%) sker i den sydlige del af kommunen. Indvindingen her påvirkes ikke af forureninger i Slagelse By, men hele området bliver nedprioriteret, fordi udgifterne til oprydning i Slagelse By er så voldsomme. Indvindingsopland til Valbygårdsværket Indvindingsoplandet til for kildepladsen ved SK-Vands Valbygårdsværk går nord om Slagelse By pga. den eksisterende indvinding i byens nordlige del og umiddelbart nord for byen. Indstilles indvindingen her (fund af forurening i boringerne) ændres indvindingsoplandet til Valbygårdsværket væsentligt. Det er nærliggende at tro, at indvindingsoplandet herefter vil strække sig ind under Slagelse By. Sorø Kommune Vordingborg Kommune Sorø Kommune gør opmærksom på, at kortlægningen endnu ikke er afsluttet i Sorø-Stenlille-området, og at kortlægningen vil kunne ændre på grundlaget for regionens prioritering af områderne. Kommunen forventer, at prioriteringen bliver revideret, når kortlægningen er afsluttet. Ønsker i samarbejde med regionen at se nærmere på den planlagte indsats gerne umiddelbart efter kortlægningen på Sydsjælland er gennemført i Ved denne lejlighed bør 35 forurenede lokaliteter inddrages og oprydningsniveauet fastlægges på de enkelte lokaliteter. Kommunen mener at prioriteringen er meget grov og ønsker mulighed for at fjerne særligt truende forureninger i lavere 6

7 prioriterede områder. Mangler en prioritering i forhold til forureningens karakter, bør en stærkt mobil forurening ikke prioriteres, selv om det er et lavt prioriteret område? Administrationens bemærkninger Revidering på baggrund af kortlægning og i forhold til risiko (Holbæk Forsyning, Sorø Kommune, Vordingborg Kommune) Koordinering med staten Mere kortlægning (Københavns Energi) Ingen område tilgang (Næstved Kommune) Regionen vil sikre at datagrundlaget er opdateret, herunder indvindingstilladelser, ved dialog med den/de pågældende kommuner i hvert område, når kortlægningen af området gennemføres. Vi forstår udmærket godt synspunktet om at indsatsen skal afpasses efter et specifikt behov på en lokalitet herunder særligt truende forureninger i OSD. Den områdemæssige tilgang til indsatsen skal imidlertid ses som et forsøg på at fremtidssikre regionens indsats, så en gennemført oprydning ikke efterfølgende ødelægges af andre forureningskilder i indsatsområdet. Principperne i handlingsplanen om Lokale hensyn i samarbejdet og Plads til akutte sager skal desuden ses muligheder til at afhjælpe kritiske situationer. Handlingsplanen ændres dog, således at tidspunktet for hvornår regionen tager stilling til konkret prioritering til oprensning, rykkes frem til at ske umiddelbart efter, at kortlægning af området er gennemført. Regionen vil prioritere i 3 grupper: 1. Sager, der pga. særligt stor risiko ikke kan tåle at vente og som med fordel kan håndteres som enkeltsager 2. Områder, evt. delområder, som udgangspunkt i den rækkefølge som handlingsplanen definerer, men resultater af kortlægning kan ændre rækkefølgen af de enkelte områder 3. Enkeltsager, der pga. lav risiko kan tåle at vente. Region Sjælland er meget opmærksom på, at viden om forureningstrusler skal indgå i Naturstyrelsens kortlægning og efterfølgende i kommunernes indsatsplaner, sådan at der opnås den mest effektive plan for den samlede grundvandsbeskyttelse. Regionen har i de seneste 3 år anvendt en branchevis fremgangsmåde for kortlægning og indledende undersøgelser, sådan at alle kendte lokaliteter med de 10 mest grundvandstruende brancher er kortlagt og undersøgt ved udgangen af Gennem et konkret samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne i de områder, der løbende omfattes af Naturstyrelsens kortlægning, søger regionen at levere oplysninger fra arkiverne om forurenede og muligt forurenede lokaliteter. KE opfordrer desuden til at afsætte ekstra ressourcer til kortlægning og indledende undersøgelser. Den nuværende venteliste til oprensning omfatter lokaliteter, hvor grundvandsrisikoen er meget væsentlig og som bør håndteres hurtigst muligt. Det er derfor regionens vurdering, at fordelingen af ressourcer til hhv. kortlægning, indledende undersøgelser og oprensning bør fastholdes. Vi forstår udmærket godt synspunktet om at indsatsen skal afpasses efter et specifikt behov på en lokalitet. Den områdemæssige tilgang til indsatsen skal ses som et forsøg på at fremtidssikre regionens indsats, så en gennemført oprydning ikke efterfølgende ødelægges af andre forureningskilder i indsatsområdet. Handlingsplanen ændres, således at tidspunktet for hvornår regionen tager stilling til konkret prioritering til oprensning, rykkes frem til at ske umiddelbart efter, at kortlægning af området er gennemført. Regionen vil prioritere i 3 7

8 grupper: 1. Sager, der pga. særligt stor risiko ikke kan tåle at vente og som med fordel kan håndteres som enkeltsager 2. Områder, evt. delområder, som udgangspunkt i den rækkefølge som handlingsplanen definerer, men resultater af kortlægning kan ændre rækkefølgen af de enkelte områder 3. Enkeltsager, der pga. lav risiko kan tåle at vente. Helhed og prioritering af Værebro indsatsområde (Roskilde Kommune) For grov prioritering (Slagelse Kommune) Værebro indsatsområde prioriteres sammen med Roskilde indsatsområde, dvs. i gruppe 1. Her forventer regionen at kortlægning og oprensninger af de mest grundvandstruende forureninger er gennemført inden år Regionen tager kommunens bemærkninger om den grove prioritering af Slagelse området til efterretning. Regionen vil overveje en underopdeling af området ved den første revision af handlingsplanen i 2016, da der er tale om en helt særlig situation. Regionen ønsker at fortsætte den tætte dialog med Slagelse Kommune om den konkrete forureningssituation i Slagelse By og om hvilke tiltag, der er samfundsøkonomisk forsvarlige. Hvorvidt indvindingsoplandet for Valbygårdsværket vil strække sig ind under Slagelse By, hvis indvindingen ophører på de nordlige kildepladser, ønsker regionen ligeledes at drøfte nærmere. Regionen forventer at afslutte de videregående forureningsundersøgelser, der allerede er sat i gang i løbet af Administrationen indstiller Tidspunkt for prioritering til oprensning Handlingsplanen ændres således at tidspunktet for, hvornår regionen tager stilling til konkret prioritering til oprensning, rykkes frem. Bemærkninger i høringssvarene om, at inddelingen i områder visse steder giver en meget grov prioritering, bør tages til efterretning. Det foreslås, at prioriteringen gennemføres allerede efter endt kortlægning. 8

9 Bemærkninger til Mest godt grundvand for pengene Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Forsyning Københavns Energi Køge Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Problematisk i forhold til områder med begrænset indvinding, hvor det ikke er muligt at skaffe nye, gode kildepladser. Princippet om Mest godt grundvand for pengene er generelt godt, især fordi regionen har taget højde for, at der kan være områder, hvor der ikke er så meget grundvand, men som alligevel har fået en høj prioritet pga ringe mulighed for at skaffe andet vand (f.eks. små øer). I.f.t. prioriteringen af OSD frem for indvindingsoplande udenfor OSD gøres der opmærksom på, at der i store dele af OSD ikke aktuelt sker en indvinding, hvorimod der i indvindingsoplandene udenfor OSD sker en faktisk indvinding. Herudover har vandværkerne i sin tid i mange tilfælde bevidst valgt placeringen af boringerne udenfor OSD, p.g.a dårlig beliggenhed som f.eks. kystnære områder eller i byer, hvor der er flere forureningskilder. Argumenterer for, at man ikke får mere rent grundvand for pengene ved at prioritere de store oplande/indvindinger. Dette fordi indvindingsoplandenes størrelse bl.a. afspejler indvindingens størrelse, og dermed vil arealet, hvor indsatsen skal ske, være tilsvarende større og dermed også tilsvarende dyrere. Herudover afspejler magasinets evne til at afgive vand også oplandets størrelse, men en indregning heraf vil betyde, at der vil ske en opprioritering af magasiner med størst hydraulisk ledningsevne. Påpeger at, der findes data om de faktiske indvundne mængder. Godt at nye kildepladser kan opprioriteres, f.eks. som følge af vandplanerne. Fornuftig prioritering at prioritere efter indvindingstilladelser og antallet af forureninger i området men der bør ske en løbende revurdering, da forholdene kan ændre sig. Er meget enig i princippet, fordi der reddes mest grundvand for de afsatte midler. Derved sikres en effektiv anvendelse af borgernes penge. KE går ud fra, at det kun indgår i regionens prioriteringer, hvor meget drikkevand, der indvindes og ikke hvem der indvinder. KE deltager i vandsamarbejder i Greve, Køge og Ringsted området, hvor vandsamarbejderne bruger betydelige ressourcer til grundvandsbeskyttelse gennem at sløjfe boringer, monitering, skovrejsning og informationskampagner. Kommunen er enig i dette princip. Bekymret over, at der udelukkende fokuseres på OSD-områder, hvorved OD-områder og almindelige vandforsyningsområder nedprioriteres til gruppe 5. Risiko for Natura 2000 område. Ønsker OSD områder sidestillet med områder udenfor OSD. Udgifterne vurderes desuden ikke til at være store ved at sidestille indvindingsoplande udenfor og indenfor OSD. Kommunen skriver i høringssvaret, at det ikke er rigtigt, at Naturstyrelsen har nedprioriteret indvindingsoplande udenfor OSD i forhold til oplande indenfor OSD. Ved at nedprioritere indsatsen overfor vandindvindinger udenfor OSD, nedprioriteres både eksisterende og fremtidige forbrugere i disse områder. Foreslår at den mulige indvinding (vandressourcen) inddrages i princippet. Enig i ønsket om at bevare investeringerne i vandforsyningsstrukturen, men finder dog, at dette hensyn ikke kan stå alene. På langt sigt er det vandressourcen, som skal beskyttes mod forurening. Problemstillingen understøttes af de aktuelle forslag om omfordeling af indvindingen på Sjælland, sådanne forslag indgår i 9

10 udkast til vandplaner. Uklart om handleplanen prioriterer grundvandsressourcen eller den nuværende placering af vandforsyningerne. Da vandforsyningen er ikke statisk, må prioriterede områder ikke opgives, så mulighed for at omplacere indvinding fortabes. Roskilde Kommune Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Gør opmærksom på at det tidligere Roskilde Amt ikke har gennemført en systematisk kortlægning, hvilket kan betyde at ikke alle potentielle forureningskilder er medtaget i regionens datagrundlag, f.eks. forurening fra virksomheder etableret efter amtets industrikortlægning i Kommunen vil meget gerne i dialog om hvordan vi i fællesskab kan sikre at datagrundlaget er opdateret. Umiddelbart virker princippet fornuftigt, men den måde kortlægningsområderne er afgrænset i Slagelse Kommune synes ikke at være egnet til dette princip. Mener, at man i stedet for mest godt grundvand for pengene skal prioritere mest grundvandsressource for pengene. Dette skal ses i lyset af at indvindingsstrukturen er dynamisk med løbende flytning af vandindvindingerne. Prioriteringen af de store vandindvindinger til fordel for de små indvindinger i tyndt befolkede egne, giver de små indvindinger større risiko for forurening. En forurening vil desuden her udgøre en større økonomisk risiko for den enkelte forbruger. Kommunen vurderer, at Vordingborg Kommune er blevet nedprioriteret i handlingsplanen og ser med undren på, at kun 2 % af kommunens areal (Bogø) er prioriteret op i handlingsplanen. Kommunen mangler en prioritering i forholdt til forureningens karakter. Kommunen mener det ville være mere korrekt, at foretage prioriteringen på baggrund af både de tilladte og de indvundne vandmængder. Det er muligt at finde de indvundne vandmængder i Jupiter databasen. Administrationens bemærkninger Problemer for små indvindinger (Faxe Kommune, Vordingborg Kommune) Tilslutning til princippet (Guldborgsund Kommune, Holbæk Forsyning, Køge Kommune, KE) OSD/Indvinding udenfor OSD (Guldborgsund, Næstved Kommune) I den strategiske handlingsplan har det været nødvendigt at prioritere hårdt indenfor de afsatte ressourcer. Region Sjælland har valgt at prioritere store indvindinger før mindre indvindinger for at sikre de største drikkevandsressourcer først. Regionen vil gøre opmærksom på, princippet om Lokale hensyn hvor der efter en konkret vurdering kan ske en opprioritering af lokale områder, hvor det er vanskeligt at skaffe, nye gode kildepladser Regionen tager bemærkningerne til efterretning. Bemærkningen om revurdering fra Holbæk Forsyning er behandlet under det forrige punkt Indsatsen planlægges i områder. OSD blev sin tid udlagt for at sikre godt drikkevand til befolkning nu og i fremtiden. Det er derfor vigtigt at denne ressource beskyttes bedst muligt mod forurening. Regionen er opmærksom på, at der foregår en faktisk indvinding i indvindingsoplande udenfor OSD, og at der ikke i alle områder af OSD pågår en aktuel indvinding. Regionen vil imidlertid fastholde den højere prioritering af OSD-områderne frem for indvindingsoplandene udenfor OSD, hvilket også er i overensstemmelse med Naturstyrelsens prioritering af kortlægningsområder. Dog ændres handlingsplanen således, at kortlægning af jordforurening i indvindingsoplande udenfor OSD bliver prioriteret sammen med det 10

11 område, som indvindingsoplandet grænser op til. Region Sjælland er ikke enig i, at udgiften ved at sidestille indvindingsoplande indenfor og udenfor OSD er beskeden. Bare antallet af potentielle forureningskilder i bycentre udenfor OSD kan øge udgifterne til oprydning væsentligt. Indvindingernes størrelse contra udgifter til indsats (Guldborgsund kommune) Data om faktisk indvundne mængder (Guldborgsund, Vordingborg Kommune) Indvinder og vandsamarbejder (Københavns Energi) Beskyttelse af recipienter (Lolland Kommune) Naturstyrelsens prioritering (Næstved Kommune) Vandressourcen inddrages (Ringsted, Vordingborg Kommune) Regionen er opmærksom på, at et større geografisk område for indvindingsoplande kan medføre et større antal lokaliteter, der skal gøres en indsats overfor. Regionen har imidlertid ud fra de foreliggende oplysninger om henholdsvis indvundne mængder og de kendte forurenede og muligt forurenede lokaliteter indenfor kortlægningsområderne foretaget beregninger af, hvor store udgifterne til jordforureningsindsatsen er i forhold til den indvundne mængde i hvert kortlægningsområde. På denne baggrund er prioriteringen foretaget ud fra, hvor vi får mest godt grundvand for pengene. Såfremt OSD-områderne ændres, kan forudsætningerne for beregningerne imidlertid ændres. Regionen har ved kontakt til GEUS fået oplyst, at GEUS kan levere et udtræk til regionen over de faktisk indvundne mængder. Disse tal vil indgå, når den konkrete indsats skal planlægges i hvert område. Regionen vil fastholde at basere beregningerne til prioritering på størrelsen af indvindingstilladelser, da vandforsyningerne til enhver tid har mulighed for at udnytte tilladelserne fuldt ud. Regionen kan bekræfte, at det ikke indgår i regionens prioritering, hvem der indvinder. Indvindingen af drikkevand foregår i en række tilfælde i en anden kommune end der, hvor vandet drikkes. Desuden foregår der køb og salg af vand mellem de forskellige vandselskaber. Regionen har fuld forståelse for risikoen for udsivning af forurening til beskyttede naturområder, som eksempelvis Maribo Søerne. Desværre giver jordforureningsloven ikke mulighed for at gennemføre undersøgelser eller afværgeforanstaltninger overfor recipienter på nuværende tidspunkt. Hvis loven ændres, vil det være et oplagt emne at inddrage i en efterfølgende opdatering af den strategiske handlingsplan. Det er korrekt, at Naturstyrelsen ikke har prioriteret mellem indvindingsoplande udenfor og indenfor OSD ift. udkast til vandplaner. Naturstyrelsens sårbarhedskortlægning er imidlertid prioriteret til at blive gennemført først i OSD og sidst i indvindingsoplande udenfor OSD. Det er denne prioritering regionen fulgt i handlingsplanen. Regionen er enig i, at også den grundvandsressource, der kan indgå i fremtidig indvinding, skal beskyttes. Regionen mener dog, at prioritering af områder skal ske i forhold til, hvor indvindingen finder sted i dag. Som beskrevet i afsnit 2.4 Lokale hensyn i samarbejdet vil regionen kunne opprioritere områder, hvor kommunen forventer at lokalisere fremtidig indvinding, når der foreligger konkrete planer om dette. På den måde kan beskyttelse af vandressourcen allerede nu inddrages i prioriteringen ud fra handlingsplanens principper. Efter regionens vurdering foreligger der ikke p.t. tilstrækkeligt datagrundlag, der beskriver fordeling af indvindingen på Sjælland. Når der foreligger vedtagne vandplaner, og kommunerne har besluttet hvordan indsatsen for at nå de kvantitative miljømål for grundvand skal gennemføres, forventer regionen at tage handlingsplanen op til revision, sådan at dette kan inddrages i regionens prioritering. Samfundsøkonomisk giver det desuden mening, at de ret omfattende investeringer i vandværker og indvindingsanlæg søges bevaret. Regionen har dog valgt at præcisere teksten i handlingsplanen. Det tydeliggøres, at den konkrete indsats gennemføres for hele grundvandsressourcen, dvs. både den nuværende og fremtidige indvinding. Regionen vurderer dog, at princippet om at prioritere områder i forhold til, hvor vandforsyningen ligger i dag, skal fastholdes. Konsekvensen kunne i modsat fald blive, at de nuværende indvindinger måtte opgives på grund af forurening. 11

12 Datagrundlag (Roskilde kommune) Afgrænsning af områder (Slagelse Kommune) Vordingborg kommune nedprioriteres (Vordingborg Kommune) Regionen er klar over, at den systematiske kortlægning ikke er afsluttet i Roskilde Kommune. Der kan derfor opstå behov for omprioritering af områder til oprensning efterhånden, som kortlægningen skrider frem. Regionen vil meget gerne i tæt dialog med kommunen om, hvordan vi i fællesskab kan sikre et opdateret datagrundlag. Det er planen, at den områdevise kortlægning vil blive baseret på de lokaliteter, vi i dag har kendskab til. Inden vi går i gang, ønsker vi at gennemgå de oplysninger, vi har til rådighed sammen med den pågældende kommune og eventuelt vandforsyningen, således at regionens viden kan suppleres med lokalt kendskab til muligt forurenede lokaliteter. Taget til efterretning jf. Regionens bemærkninger til princip 1. Regionen er enig i vurderingen af, at væsentlige dele af indvindingsområderne i Vordingborg Kommune er prioriteret ned i forhold til det foreliggende udkast til handlingsplan. Regionen har i forbindelse med den endelige behandling af handlingsplanen opprioriteret Møn på baggrund af de hydrogeologiske forhold, der gør at det kan være vanskeligt at finde godt drikkevand til erstatning for de nuværende vandforsyninger. Administrationen indstiller Kortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD Den konkrete indsats omfatter hele grundvandsressourcen Møn og andre øer opprioriteres Handlingsplanen ændres, således at kortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD kortlægges samtidig med det område i OSD, der ligger nærmest. På den måde kan kommunen danne sig et samlet overblik af truslerne overfor eksisterende indvinding og planlægge fremtidig indvinding. Det er dog regionens vurdering, at OSD områderne fortsat skal være højest prioriterede med hensyn til oprensning, da OSD områderne er udpeget som de områder, der skal have størst beskyttelse. Handlingsplanen ændres, således at det tydeliggøres, at den konkrete indsats gennemføres for hele grundvandsressourcen, dvs. både den nuværende og fremtidige indvinding. Regionen vurderer dog, at princippet om at prioritere områder i forhold til, hvor vandforsyningen ligger i dag, skal fastholdes. Konsekvensen kunne i modsat fald blive, at de nuværende indvindinger måtte opgives på grund af forurening. Handlingsplanen ændres således at eerne Møn, Sejerø, Agersø, Omø og Orø opprioriteres til prioriteringsgruppe 1. Det skønnes, at regionens indsats bliver forholdsvis begrænset i forhold til resultatet, som måske er at redde en vandforsyning uden alternativer. 12

13 Bemærkninger til Sårbart grundvand skal beskyttes Guldborgsund Kommune Københavns Energi Lejre Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Roskilde Forsyning Roskilde Kommune Slagelse Kommune Sorø Kommune De grundvandsdannende områder/oplande burde have langt større fokus i strategien. Større fokus på de grundvandsdannende oplande kunne evt. ændre på regionens prioritering, især ved store indvindinger med store indvindingsoplande, hvor det eventuelt kun er en lille del af indvindingsoplandet, der dannes grundvand i. Finder at princippet er fornuftigt, men at det er problematisk at beskrive lerdæklag over så store områder, hvor der er tale om stor geologisk variation fra sted til sted. Foreslår at sårbarheden vurderes i hvert tilfælde i de enkelte indvindingsoplande. Lejre Kommune oplyser, at den nordlige del af Lejre Kommune og den østlige del af Hornsherred, hvor Roskilde Forsynings kildeplads Ørbæk ligger, ikke er særlig velbeskyttet, og at en oprensning før 2043 kunne være ønskelig i dette område. Lejre Kommune noterer sig, at den vestlige del af kommunen er placeret i prioriteringsgruppe 3, i modsætning til de øvrige dele af kommunen, der er placeret i prioriteringsgruppe 1 og 2. Kommunen noterer sig herudover, at regionen har anvendt Det samlede lerlag over Sand 3 fra DK-modellen til angivelse af lerlagets beskyttelse af magasinet. Kommunen vurderer, at dette er en simplificeret måde at beskrive beskyttelsen på. Kommunen undrer sig over, at lerlagstykkelsen indgår i vurderingen, da ikke alle stoffer tilbageholdes i ler. Andre faktorer som nedadrettet gradient kan være af betydning. Disse data findes, hvor der er lavet indsatsplaner. Foreslår at sårbarhedsvurderinger helt fjernes fra den overordnede prioritering, da man mener at den valgte gennemsnitsbetragtning af sårbarhed ikke er brugbar til prioritering mellem kortlægningsområder. I Ringsted Kommune varierer lertykkelsen fra 0 m til 90 m. Det betyder, at hele området får en sårbarhed i mellemklassen. Når staten har udgivet lertykkelseskort må dette indgå i regionens vurdering af den enkelte forurenings alvor og hvilken indsats, der skal sættes i værk for at undgå spredning. Ved Borrevejle Kildeplads er lerlagstykkelsen i Forsyningens boringer 10 meter, hvilket er under halvdelen af regionens vurdering af den gennemsnitlige lertykkelse i området. I Lejre Vest er lerlagstykkelsen i handlingsplanen angivet til gennemsnitligt at være mellem 30 og 45 meter. Dette gælder ikke for Ørbæk Kildeplads, syd for Ørbækken tynder lerlaget ud og i flere boringer findes der slet ikke noget lerlag. Gør opmærksom på, at lerlagstykkelsen i Lejre Vest, hvor Roskilde Forsyning A/S har to store kildepladser, ikke er velbelyst. Kommunen oplyser, at Ørbæk Kildeplads ligger i en forkastningszone, og noget tyder på at lerlaget tynder ud i dette område, og der findes ikke informationer om lerlaget ud til fjorden ved Torkilstrupformationen. Lerlagstykkelsen er meget varierende og anvendelsen af den gennemsnitlige lerlagstykkelse er en meget grov metode. Det afgørende må være lerlagstykkelsen i de områder, hvor de grundvandstruende forureninger findes. Ved den områdevise tilgang frem for som tidligere at prioritere enkeltlokaliteter bliver parametrene, der ligger til grund for regionens prioritering, meget generelle eksempelvis vurderingen af lerlagstykkelsen for hvert område. 13

14 Administrationens bemærkninger Grundvandsdannende oplande (Guldborgsund Kommune) Lerdæklag (Københavns Energi, Rsokilde Forsyning, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø Kommune) Regionen er opmærksom på, at de grundvandsdannende oplande er af central betydning, også selvom de ikke nødvendigvis har samme udstrækning som indvindingsoplandene. Af denne årsag ønsker regionen også at tage hensyn til de områder, der ikke er så godt beskyttet, hvor dannelsen af nyt grundvand i vid udstrækning finder sted. Regionen har imidlertid med den gældende jordforureningslov ikke mulighed for at foretage en indsats overfor grundvandet i områder, der alene er grundvandsdannende oplande, idet regionens indsats er begrænset til de områder med offentlig indsats, der er defineret i jordforureningslovens 6; for grundvandets vedkommende begrænser den offentlige indsats sig dermed til OSD-områder og indvindingsoplande for almene vandforsyninger. Indenfor OSD vil regionen tage hensyn til grundvandsdannende oplande ud fra en konkret vurdering af de konkrete lokaliteter. Der findes dog ikke p.t. et kortgrundlag for hele regionen, der viser de grundvandsdannende oplande. Regionen forventer at et sådant kortgrundlag fremkommer, når Naturstyrelsens grundvandskortlægning afsluttes ved udgangen af Regionen er opmærksom på, at skønnet over de gennemsnitlige lerlagstykkelser dækker over meget store variationer i lerlagstykkelserne indenfor de enkelte områder. Der foreligger imidlertid ikke mere præcise data for lerlagstykkelser på nuværende tidspunkt. Regionen har vurderet, at en parameter som lerlagstykkelse ikke kan udelades af strategien. På regional skala sikrer princippet, at meget sårbare områder opprioriteres. På baggrund af usikkerhederne forbundet med de gennemsnitlige lerlagstykkelser har regionen valgt kun at vægte parameteren halvt så meget som omkostninger pr. indvindingsmængde. Når Naturstyrelsens sårbarhedskortlægning er færdig i 2015 vil regionen revidere handlingsplanen, blandt andet på baggrund af mere detaljerede oplysninger om lerlagstykkelse. Desuden vil det naturligvis være konkrete oplysninger om lerlag blandt andet fra vandforsyningsboringer, der indgår i regionens risikovurderinger i konkrete sager. Lerlagstykkelsen giver ikke beskyttelse mod alle typer stoffer. Imidlertid vil en række forureningskomponenter have sværere ved trænge ned til det primære drikkevandsmagasin i områder med stort lerlagsdække. Til Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning vedr. Ørbæk Kildeplads bemærkes, handlingsplanen udtryk for et ønske om at prioritere regionens midler bedst muligt indenfor den afsatte ramme. Det er derfor nødvendigt også at nedprioritere områder. En oprensning vil dog kunne prioriteres tidligere, hvis særlige forhold gør sig gældende jf. princippet om Lokale hensyn i samarbejdet. Desuden gøres opmærksom på, at regionen vil tage stilling til konkret prioritering til oprensning, når kortlægning af et område afsluttes. Hvis der er tale om en særlig kritisk risiko, vil enkelte lokaliteter kunne prioriteres tidligere end hele området. Administrationen indstiller Kort over sårbarhed Handlingsplanen ændres. Det tilføjes at forbedrede kort over sårbarhed inddrages ved revision af planen i 2016, hvor det forudsættes at Naturstyrelsens grundvandskortlægning er afsluttet. 14

15 Bemærkninger til Lokale hensyn i samarbejdet Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Kalundborg Kommune Københavns Energi Enig i princippet om lokale hensyn i samarbejdet. I den sydlige del af indsatsområderne Faxe og Rønnede samt den vestlige del af Stevns, er det meget svært at finde nye gode grundvandsressourcer. Der kan argumenteres for, at Falster kan opprioriteres med samme begrundelse som Lolland og øerne, men det medgives at vandkvaliteten på Falster er bedre, og indvindingen derfor ikke så problematisk som på Lolland og øerne. Der er ikke sammenhæng i regionens prioritering af områder med intensiv indvinding (f.eks. Køge Bugt) og det forhold, at regionen ønsker at nedprioritere områder med overindvinding. Kommunen påpeger, at mange af de områder, der har fået høj prioritet i strategien, sandsynligvis er overudnyttede. Hvis kort og data over overudnyttelse fra vandplanerne indarbejdes i strategiarbejdet, kan det medføre en ændret prioritering. Opprioritering af områder med intensiv indvinding giver ikke incitament til en bæredygtig indvinding og efterkommelse af vandplanernes krav. Den naturlige vandkvalitet bør indgå i prioriteringen områder hvor den naturlige kvalitet er dårlig kan eventuelt nedprioriteres. Kalundborg Kommune fremhæver 3 kortlægningsområder i kommunen Bjergsted, Hvidebæk og Sejerø, hvor indsatsen på de mest grundvandstruende lokaliteter efter Kalundborg Kommunes vurdering bør fremmes, bl.a. for at de øvrige indsatser, der indgår i indsatsplanerne, ikke skal vise sig nytteløse. Herudover sidestiller Kalundborg Kommune Sejerø med øerne i prioriteringsgruppe 1. Sejerø Kommunen ønsker Sejerø opprioriteret til prioriteringsgruppe 1, idet der er en meget begrænset, direkte anvendelig grundvandsressource på Sejerø. Det at grundvandsressourcen er begrænset understreges dels af erkendelsen af, at dele af den fremtidige vandforsyning nødvendigvis må baseres på afsaltning af grundvand, hvilket kommunen har modtaget ansøgning om, dels af Sejerøs vandværkers beslutning om at indvinde grundvand fra to eksisterende boringer, der på nuværende tidspunkt viser tegn på overudnyttelse i form af stigende chloridindhold, samt fra en boring, der allerede har forhøjet chloridindhold. Derved bliver grundvandet behandlet for at kunne overholde drikkevandskriteriet. Ved siden af boringen med forhøjet chloridindhold ligger en V2-kortlagt losseplads, for hvilken indsatsen bør opprioriteres på linje med indsatsen på andre småøer. Bjergsted & Hvidebæk Kalundborg Forsyning har gennem mange år forsøgt at finde nye egnede kildepladser, da de nuværende kildepladser i Bjergsted ikke er tilstrækkelige. Derfor importeres der vand fra andre kildepladser og kommuner. I Bjergsted peger kommunen på en enkelt lokalitet, i forhold til hvilken indsatsen bør opprioriteres. I kortlægningsområdet for Hvidebæk gør kommunen opmærksom på, at store dele af indvindingsoplandet for Gørlev vandforsyning er sårbart og peger på 4 særligt grundvandstruende lokaliteter i den sårbare del af indvindingsoplandet, som fokus bør rettes mod. Samtidig gør kommunen opmærksom på, at der i Hvidebæk kortlægningsområde er konstateret fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet. Overindvinding Er ikke enig i at de områder, hvor vandplanen angiver, at der indvindes for meget, skal nedprioriteres i regionens indsats, da det må 15

16 forudsættes, at der også fremadrettet skal foregå indvinding. Selvom vandindvindingen reduceres, skal den tilbageværende ressource stadig beskyttes. KE har med de øgede krav til vandløb i vandplanerne meget vanskeligt ved at flytte indvindingen. Det vil således mange steder være umuligt at opgive ressourcen, da den ikke findes andre steder. Kvalitetsproblemer Kvalitetsproblemer med naturlige stoffer bør ikke have indflydelse. KE vil fortsat have brug for indvindingen, hvor der f.eks. er konstateret nikkelproblemer. Erfaringen viser, at det ikke er hele grundvandsressourcen, der er forurenet med nikkel, men kun lokalt omkring indvindingen. Det er muligt at finde vand af god kvalitet indenfor samme område, og at holde niveauet i boringerne på et konstant niveau ved en målrettet indvindingsstrategi. Køge Kommune Lolland Kommune Kommunen foreslår konkret, at regionen starter indsatsen i et nord-syd gående bælte vest for Køge by, da dette område har stor naturlig sårbarhed, har mange forureningskilder og stor vandindvinding. Bekymret over muligheden for nedprioritering af grundvandsområder med overindvinding på baggrund af et forældet datagrundlag, der er anvendt i Statens vandplaner. Mener, at der skal kunne ske en løbende opprioritering af grundvandsområder på baggrund af argumenterede forslag. Næstved Kommune Ønsker, at regionen presser på overfor Naturstyrelsen, for at få udarbejdet kort over områder med overudnyttelse af grundvandsressourcen. Ringsted Kommune Roskilde Forsyning Roskilde Kommune Slagelse Kommune Spørger til, hvordan overindvinding opgøres og opfordrer til at konkretisering må ske i samarbejde med relevante myndigheder. Opfordrer til at regionen fortsat har fokus på den konstaterede forurening ved Borrevejle Camping, som berører Forsyningens boring (DGU nr ) Opfordrer til at regionen fortsat prioriterer, at risikoen fra den forurening, der er konstateret nær Roskilde Forsynings A/S boring (DGU nr ) ved Borrevejle Kildeplads, afklares. Områder, hvor det er dyrt at føre drikkevand til udefra, bør have en særlig status. Særligt områder med ringe grundvandsbeskyttelse og høje omkostninger til alternativ drikkevandsforsyning, bør opprioriteres, som f.eks. Omø og Agersø, bør have højeste prioritet som øvrige småøer. Det meste af Slagelse Kommune adskiller sig fra det øvrige Sjælland ved at have problemer med saltbelastet grundvand, store dele af Slagelse Kommune må betrages som en ø på øen. Eventuel lukning af SK-Vands Hovedværk som følge af forurening vil medføre at det vil være økonomisk umuligt at anvende vand fra to andre kildepladser, da fortynding af det salte vand fra de to sidstnævnte er nødvendig. Det vil måske være nødvendigt at konvertere den nuværende indvinding til drikkevand i og nord for Slagelse By til afværgepumpning, hvis indvindingsoplandet til Valbygårdsværket ikke skal strække sig ind under Slagelse By. Solrød Kommune Særligt enig i at der skal tages hensyn til områder, hvor det er svært at finde nyt grundvand. Vandsamarbejdet Greve Fremsender supplerende oplysninger om moniteringsprogram for grundvandsbeskyttelse. Får udarbejdet en vurdering af punktkilder, sådan at risiko for forurening af det grundvand, der oppumpes fra kildepladsernes boringer bliver bedre belyst. Anmoder om accept af at høringssvaret kan suppleres med den første punktkilderapport, der vil foreligge i foråret

17 Vordingborg Kommune Kan ikke se meningen med at fremlæggelse af scenarier for vandindvindingen eller bidrag til håndtering af jordforureningen i et område, skal kunne fremme prioriteringen i handlingsplanen. Kommunen ser ikke, der er baggrund i loven for at stille krav til kommunerne eller vandforsyningerne om at fremlægge scenarier for at blive prioriteret. Efter kommunens opfattelse vil disse bidrag fra kommuner og vandværker medføre en skæv prioritering. Administrationens bemærkninger Svært erstattelige ressourcer (Faxe, Solrød Kommune) Overindvinding og naturlig vandkvalitet (KE, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Ringsted Kommune) Opprioritering af Sejerø (Kalundborg Kommune ) Enkelt lokaliteter (Kalundborg Kommune) Prioritering af lokalt indvindingsområde Bemærkningerne er taget til efterretning. Overindvinding kan på sigt medføre, at grundvandsressourcen ødelægges. Regionen ønsker sikkerhed for at den investering, der foretages i forhold til jordforurening, giver mening i forhold til en bæredygtig udnyttelse af grundvandet og vil derfor fastholde at overindvinding kan indgå i prioriteringen. Regionen vil inddrage spørgsmålet om overindvinding i dialog med kommuner og vandforsyninger, når den konkrete indsats i et område skal planlægges. Ændringer i indvindingsforhold vil ligeledes indgå. Regionen vurderer, at der ikke p.t. foreligger et kvalificeret datagrundlag på regional skala over områder med overindvinding. Regionen er i løbende dialog med Naturstyrelsen om behovet for regionale kort over grundvandskvalitet. Hvis der fremkommer pålidelige kort over overindvinding kan disse inddrages ved revidering af planen i Regionen vurderer, at den naturlige vandkvalitet bør inddrages i prioriteringen, hvor det er relevant, som beskrevet i handlingsplanen under afsnit 2.4 Lokale hensyn i samarbejdet, datagrundlag. Eksempelvis kan regionens indsats nedprioriteres, hvis det forventes, at en kildeplads må opgives i nær fremtid pga. dårlig naturlig vandkvalitet. Sejerø Regionen har noteret sig Kalundborg Kommunes argumenter om den begrænsede grundvandsressource på Sejerø, og regionen har på denne baggrund besluttet at opprioritere indsatsen på Sejerø til prioriteringsgruppe 1. Bjergsted & Hvidebæk Regionen er opmærksom på Kalundborg Forsynings vanskeligheder i forhold til at finde nye egnede kildepladser som alternativ til de nuværende, utilstrækkelige kildepladser i Bjergsted. Regionen noterer sig imidlertid, at vanskelighederne pt er løst ved import af vand fra andre kildepladser. Regionen har endvidere taget oplysningerne om de påpegede enkeltlokaliteter i Bjergsted og Hvidebæk til efterretning, men vil ikke på nuværende tidspunkt foretage en vurdering af enkeltlokaliteter. Regionen vil dog inddrage de nævnte enkeltlokaliteter på lige fod med alle andre enkeltlokaliteter, når kortlægning og prioritering i området skal gennemføres. I den forbindelse skal det understreges, jf. strategiens afsnit 2.1 og 2.6, at der vil blive foretaget en konkret vurdering af omfanget af og behovet for oprensning af de enkelte forureninger indenfor de enkelte kortlægningsområder, men med mulighed for omprioriteringer i takt med, at kendskabet til risikoen fra de enkelte lokaliteter øges. Kommunens bemærkninger er taget til efterretning og vil blive inddraget, når den konkrete indsats i området skal planlægges. 17

18 (Køge Kommune) Løbende opprioritering (Lolland Kommune) Prioritering af sag ved Borrevejle Kildeplads (Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning) Særlige forhold (Slagelse Kommune) Punktkilderapport (Vandsamarbejdet Greve) Lokalt samarbejde (Vordingborg Kommune) Regionen vurderer, at argumenterede forslag til opprioritering af området i vidt omfang allerede er indeholdt i princippet om Lokale hensyn i samarbejdet. Regionen vil dog tilføje en opfordring i handlingsplanen til alle om at indsende oplysninger om muligt kritiske lokaliteter til regionen. På den måde sikres, at regionen kan tage stilling til særligt kritiske forureninger også inden hele kortlægningen er gennemført om 8-9 år. Regionen forventer at afslutte en risikovurdering af forureningen i 2012, og derefter tager vi stilling til den videre indsats og prioritering af denne. Regionen har noteret sig kommunens argumenter om de vanskelige forhold for vandforsyningerne på Agersø og Omø, og regionen har på den baggrund besluttet at opprioritere indsatsen til prioriteringsgruppe 1. Regionen har stor forståelse for de udfordringer vandforsyningen i Slagelse By står overfor. Regionen ønsker at fortsætte den tætte dialog med Slagelse Kommune om den konkrete forureningssituation i Slagelse By og om hvilke tiltag, der er samfundsøkonomisk forsvarlige. Regionen takker for det omfattende materiale, der er medsendt som bilag til høringssvaret. Materialet indeholder mange værdifulde informationer om grundvandskvalitet, vandindvinding og forureningskilder i området og udgør således et meget solidt grundlag for det fremtidige samarbejde om regionens grundvandsindsats i området. Regionen ser frem til at modtage rapporten om punktkilder i Rapporten kan indgå som baggrundsmateriale, når regionen skal gennemføre kortlægning i området. Formuleringerne om, at fremlæggelse af scenarier for den fremtidige vandindvinding og bidrag til håndtering af jordforurening i et område positivt vil kunne bidrage til prioriteringen i handlingsplanen, skal ses som et tilbud ikke et krav. Afsnittet skal se i sammenhæng med de øvrige bemærkninger under lokale hensyn i samarbejdet, der primært beskriver regionens ønsker om at tage hensyn til lokale initiativer. Det er disse hensyn, der bedst og hurtigst vil kunne gennemføres, hvis der foreligger planer om f.eks. placeringen af en fremtidig vandindvinding eller planer for frivillige oprydninger i et område. Region Sjælland er enig i, at der kan ske en skævvridning af prioriteringen, hvis for stor en del af indsatsen gennemføres i forbindelse med lokale hensyn. Det er derfor bemærkningerne i handlingsplanen er indsat om, at det altid er op til regionen at vægte i hvilket omfang, de lokale initiativer skal have indflydelse på prioriteringen af områder på regional skala. Administrationen indstiller Opprioritering af øer Kritiske lokaliteter Handlingsplanen ændres således at aerne Møn, Sejerø, Agersø, Omø og Orø opprioriteres til prioriteringsgruppe 1. Det skønnes, at regionens indsats bliver forholdsvis begrænset i forhold til resultatet, som måske er at redde en vandforsyning uden alternativer. Der tilføjes en bemærkning om, at kommuner og andre opfordres til at indsende oplysninger om mulige, kritiske forureninger til regionen. På den måde sikres, at regionen kan tage stilling til særligt kritiske forureninger også inden hele kortlægningen er gennemført om 8-9 år. 18

19 Bemærkninger til Plads til akutte sager Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Forsyning Københavns Energi Køge Kommune Næstved Kommune Sorø Kommune Fornuftigt princip, men det afsatte beløb på kr. årligt er for lille. Rigtig godt, at der er afsat en pulje til akutte forureninger. Der nævnes et eksempel, hvor regionen har opprioriteret en sag til oprensning p.g.a. vigtigheden af et nærliggende vandværk kr. årligt rækker sandsynligvis ikke langt forhåbentlig vil der i fremtiden kunne afsættes midler til akutte prioriteringer. Utroligt vigtigt at kunne tage akutte sager ind. Men også her er der behov for løbende revurdering af den langsigtede prioritering, da det ellers risikeres, at alle sager bliver akutte. Finder det fornuftigt at afsætte midler til akutte sager, men pujlen på kr. årligt kan ikke redde meget vand. Hvis en punktkilde skal håndteres hurtigt og behovet er akut fjernelse af forureningen, vil kr. være for lidt. Kommunen vurderer, at antallet af grundvandstruende lokaliteter er langt større end angivet i høringsmaterialet, da den systematiske kortlægning ikke er fuldt gennemført i Køge Kommune. Kommunen vurderer på denne baggrund, at det afsatte beløb på kr. er for lille til oprensning af pludselig opståede sager. Forslag om at hæve beløbet til minimum kr. årligt. Kommunen vurderer, at det afsatte beløb på kr. er for lille til oprensning af pludselig opståede sager. Vurdering er foretaget på baggrund af erfaringstal for oprensning af olie på kr pr. kg. Det afsatte beløb svarer til en årlig oprensning på kg olie Når regionen nu vælger at prioritere i områder frem for som tidligere at prioritere enkeltlokaliteter tolker Sorø Kommune dette som, at regionen er ret sikker på allerede at have opryddet de lokaliteter, der udgør den største fare for akut forurening af grundvandet. Sorø Kommune finder dog det afsatte beløb til akutte sager meget lavt. Vordingborg Kommune Kommunen vurderer, at det afsatte beløb på kr. ikke rækker særlig langt i forhold til antallet af akutte sager. Administrationens bemærkninger Akutte sager (KE, Holbæk Forsyning, Faxe, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg Kommune) Behov for revision (Holbæk Forsyning) Region Sjælland har afsat et beløb på kr. til akutte sager. Beløbet kan virke beskedent, men skal også kun benyttes i absolut akutte situationer, hvor en forureningspåvirkning af en vandforsyning kræver øjeblikkelig indgriben. Regionen vil i videst muligt omfang forsøge at afsætte de nødvendige midler til akutte sager, men skal samtidig gøre opmærksom på, at vi ønsker at fastholde den områdevise prioritering. Regionen vil dog tilføje en bemærkning i handlingsplanen om, at puljen til akutte sager vurderes hvert år ved behandling af årets indsatsplan for jordforureningsområdet. På den måde kan regionen løbende tilpasse fordelingen af ressourcer efter behov. Regionen er enig i, at der er behov for en løbende revidering af strategien. Se administrationens indstilling under Handlingsplanen som helhed 19

20 Akutte sager beløb kortlægning (Køge Kommune) Akutte sager (Sorø Kommune) Regionen er klar over, at den systematiske kortlægning ikke er afsluttet i Køge Kommune. Der kan derfor opstå behov for omprioritering af områder til oprensning efterhånden, som kortlægningen skrider frem. Den områdevise kortlægning vil blive baseret på de lokaliteter, vi i dag har kendskab til. Inden vi går i gang, ønsker vi at gennemgå de oplysninger, vi har til rådighed sammen med den pågældende kommune og eventuelt vandforsyningen, således at regionens viden kan suppleres med lokalt kendskab til muligt forurenede lokaliteter. Region Sjælland har afsat et beløb på kr. til akutte sager. Beløbet kan virke beskedent, men skal også kun benyttes i absolut akutte situationer, hvor en forureningspåvirkning af en vandforsyning kræver øjeblikkelig indgriben. Vi har fuld forståelse for Køge Kommunes forslag om at hæve akutpuljen til minimum kr. årligt - set i lyset af manglende kendskab til alle forureningskilder i området. For ikke at fokus skal flyttes fra indsatsområderne i den strategiske handlingsplan er det imidlertid nødvendigt at begrænse midlerne i akutpuljen. Akutpuljen er i øvrigt ikke tænkt som et middel til bekæmpelse af ukendte forureninger generelt, men udelukkede ment som et akut beredskab overfor en truet vandforsyning. Regionen vurderer, at den mangeårige indsats i først amternes og siden regionens tid har taget hånd om de allerværste forureninger i forhold til grundvandet. Regionen forventer, at kunne afslutte undersøgelser af de mest kritiske lokaliteter indenfor de næste 2 år, hvor der har været anvendt en branchevis prioritering af lokaliteter i hele regionen. Regionen vil i videst muligt omfang forsøge at afsætte de nødvendige midler til akutte sager, men skal samtidig gøre opmærksom på, at vi ønsker at fastholde den områdevise prioritering. Regionen vil dog tilføje en bemærkning i handlingsplanen om, at puljen til akutte sager vurderes hvert år ved behandling af årets indsatsplan for jordforureningsområdet. På den måde kan regionen løbende tilpasse fordelingen af ressourcer efter behov. Administrationen indstiller Vurdering af akutpuljen hvert år Handlingsplanen tilføjes en bemærkning om, at puljen til akutte sager vurderes hvert år ved behandling af årets indsatsplan for jordforureningsområdet. På den måde kan regionen løbende tilpasse fordelingen af ressourcer efter behov. 20

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste.

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kære KOVA-medlem Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 7629 2507 www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.00-A21-1-14 Dato: 12.9.2014 Telefontid:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby,

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m.

Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m. Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m. Næstved Trin 1 kortlægning Grundvandspotentiale, vandbalancer, grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Projekt under Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner Liselotte Ludvigsen,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Konsekvenser og erfaringer Birgitte A. Hollænder Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Baggrund Der er i de seneste år sket en stigning

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND APRIL 2016 Revision 2 Dato April 2015 Udarbejdet af Lolland Kommune Politisk behandling: Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere