LOKAL PLAN APRIL 1987

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987"

Transkript

1 LOKAL PLAN APRIL 1987

2

3 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk. 5-etagers bygninger med boliger og kontorer. Bomvej nedlægges og parkeringspladsen flyttes syd for banesporet med henblik på både at regulere trafikken på Havnegade og at skaffe et tilstrækkeligt sammenhængende areal til bebyggelsen. Langs banesporet udlægges areal til et grønt bælte med cykel- og gangsti bl.a. for at afskærme boligområdet fra havnen. Det område, der er omfattet af lokalplanen er vist på ovenstående kort.

4 2. Lokalplanens indhold Områderne Område A Lokalplanen opdeler områderne i A, B og C, se bilag nr. 1 og 2. Inden for område A åbnes mulighed for at opføre 2 stk. 5-etagers bygninger. Stueetaqen må kun benyttes til kontorer m.v. l.-salen må anvendes til både boliger og kontorer m.v. De øvrige etager må kun anvendes til boliger. Inden for området må højst etableres 100 boliger. Bebyggelsen må ikke være højere end 18 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 90. Udformning Bebyggelsen vil blive udformet under hensyntagen til forholdene på stedet, således at mod de omliggende veje har facaderne kun små vinduesåbninger. Mod fjorden og havnen er lokalplanområdets beboerne tilgodeset med lys og udsigt. Se perspektivtegning side 3. Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med principperne, som vist på bilag nr. 2. Bomvej Bomvej nedlægges inden for område A jf. bilag nr. 2. Samtidig flyttes den eksisterende offentligt parkeringsplads syd for banen. Langs stien ved banen skal etableres et beplantningsbælte med lavfældende træer og buske, for at sikre en afskærmning mellem havne- og boligområdet.

5

6 4. Parkering Opholdsareal Miljøhensyn Område B Vejadgang til området må kun ske fra Bomvej. Til betjening af område A udlægges ca. 145 parkeringspladser inden for området. Mindst 15% af område A skal udlægges til fælles opholdsareal for beboerne og brugere. Ved udformningen af bebyggelsen skal det tilstræbes, at trafikstøjniveauet ikke overstiger 55 db(a) for opholdsarealer og mindst én boligfacade. Det indendørs støjniveau må ikke overstige 35 db(a). Inden for område B sikres mulighed for at opføre en etagebebyggelse i op til 3 etager. Bebyggelsen må ikke være højere end 12 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 75. Inden for området må højst etableres 30 boliger. Udformning Der åbnes mulighed for at bebyggelsen kan blive en randbebyggelse fra den eksisterende etageejendom ved Engvej og ned langs Lille Borgergade. k Parkering Opholdsareal Inden for området skal udlægges mindst 1 parkeringsplads for hver bolig. Adgang til parkering skal ske, som vist i princippet på bilag nr. 2. Mindst 15% af området skal udlægges til fælles opholdsareal for beboerne.

7 5. Miljøhensyn Område C Anvendelse Adgang Alle områder Ved udformningen af bebyggelsen skal det tilstræbes, at trafikstøjniveauet ikke overstiger 55 db(a) for opholdsarealer og mindst % boligfacade. Det indendørs støjniveau må ikke overstige 35 db(a). Inden for område C sikres stiforbindelse gennem området fra Havnegade langs banen. 0mrådet syd for banen udlægges til offentlig parkering. 0mrådet skal fungere som afløsning for den nordforliggende, eksisterende parkeringsplads, der nedlægges. Adgang til parkeringspladsen skal ske fra Nordre Havnegade. Endelig sikrer lokalplanen de træer i området, der er bevaringsværdige. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning i området 1. Kommuneplanen Aalborg byråd vedtog i januar 1986 en plan for den fremtidige udvikling i kommunen. I det følgende beskrives kommuneplanens retningslinier for lokalplanens område. Planlægning af kvarteret Området er beliggende i Nørresundby bykerne-kvarteret, som vist nedenfor på illustrationsplanen fra kommuneplanen. iernbane~ -- vejadgang~ ~ overordnet trafikvejl Illustrationsplan fra _ wrigetrafikvejeog vigtige Iokalveje l Kommuneplanen **ee**oomo sti/stiforbindelse ad rolig vej/gagade

8 6. Nørresundby bykerne afgrænses mod vest af Slagterivej - Kirkegade, mod nord af Sankt Peders Gade - Østergade, mod øst og syd af Prinsessegade - Engvej-banesporet, Limfjordsbroen og Limfjorden. I bykernen bor der ca personer fordelt på boliger, hvoraf en stor del er i nyere socialt byggeri. Boligstandarden er høj for så vidt angår de sanitære installationer. Derimod kniber det med både størrelsen og kvaliteten af opholdsarealerne. I rammeplanen for Nørresundby bykerne søges dette forhold rettet op gennem bestemmelser om bl.a. udlag af større opholdsarealer i tilknytning til boligkarreerne. Også centret gøres mere beboer- og kundevenligt. 0mrådet trafikfredeliggøres, og der gives mulighed for etablering af torve og pladser. Stinettet foreslås udbygget, så1edes at adgangen til byområdets rekreative områder bliver lettere og mere attraktiv. Der er en lang række forskellige centerfunktioner i bykernen. Så1edes findes der omkring 50 butikker og et bredt udbud af private og offentligt servicefunktioner. Her skal blot nævnes postkontor, socialforvaltning, fritidscenter, bibliotek og biograf. Ved Sankt Peders Gade ligger 2 skoler: Solsideskolen (privat) og Skansevejens skole, begge med overbygning. Nørresundby bykerne udlægges i kommuneplanen som det center, der med hensyn til overordnet offentlig og privat service skal betjene hele Nørresundby-området samt Vadum og Hvorupgård. De centrale dele af bykernen forbeholdes centerformål. I gågadens vestlige del kan der opføres en afrundende bebyggelse omkring et line torv. For at opnå en bedre handelsbalance i centeret bliver der mulighed for at flytte et af de eksisterende supermarkeder hertil fra den østlige del af centret. Der fastlægges i rammerne bestemmelser for, hvordan de enkelte etager i centerområdet må anvendes. Dette er bl.a. for at sikre visse særliqt eg- nede strækninger til bestemte butikker i gågaden), men også boligetageareal på mindst 50%. formål (eksempelvis for at fastholde et Et vigtigt mål er at opnå en bedre sammenbinding af det østliqe og det vestliqe centerområde. Dette sker ved at udlægge Torvet som en kombination af fodgængerområde og busterminal. Her vil der kunne ske omstigning mellem busser og rutebiler. Fra Torvet er der kort afstand til de forskellige garemål i bykernen.

9 7. Tømmerhandelen Parkering Boligområderne optager arealerne omkring centret. I denne forbindelse skal fremhæves tømmerhandelens areal, som i kommuneplanen udlægges til bolig- og erhvervsformå1. Trafikmæssig set er bykerneplanforslagets hovedprincipper fastholdt. Det betyder, at selve centerområdet søges friholdt for uvedkommende trafik. Dette sker ved at lukke Torvet og nedlægge parkeringspladserne i selve centret. Til gengæld fastholdes - og i visse tilfælde udbygges - parkeringspladserne langs randgaderne (se trafikplanerne). Herudover er der i kommuneplanens rammer DI og Rl, Nørresundby bykerne, fastsat bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsens karakter m.v. Rammetillæg Lokalplanen er kun delvist i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. For at bringe overensstemmelse mellem rammerne og nærværende lokalplan er der som tillæg til lokalplanen medtaget et forslag til rammetillæg. Dette betyderj at rammeområde DI ændres og udvides mod syd som vist på kortet nedenfor. Ændringen betyder, at det indendørs støjniveau fastlægges til højst 35 db(a), at mindst 15% af området udlægges som fælles opholdsarealer og at bebyggelsesprocenten reduceres til højst 90.*) 1:8000 I *) Det omtalte tillæg nr er godkendt af byrådet den 11. maj 1987.

10 8. Byplanvedtægt 2. Byplanvedtægt nr. 8 for Nørresundby Købstad Lokalplanens område omfatter byplanvedtægt nr. 8 for Nørresundby Købstad. Byplanvedtægten ophæves med lokalplanen. Nye boliger 3. Bolig- og befolkningsprognose Inden for lokalplanens område åbnes mulighed for at området kan rumme op til 130 boliger. Dette er næsten en fordobling af hvad der var forudsat i bolig- og befolkningsprognosen Det forøgede boligantal indregnes ved næste revision af prognosen. Skoler 4. Offentligt institutioner Lokalplanens område hører under Godthåbsgades skole. Hvis denne lukkes overflyttes lokalplanområdets skoleelever til Skansevejens skole. Skolen har børnehaveklasse og til og med 10. klasse. Skoleforvaltningen har tilkendegivet, at udbygningen af lokalplanområdet ikke forventes at ville give kapacitetsproblemer i området. Institutioner Endvidere findes børneinstitutioner (vuggestue, børnehave m.v.) nær lokalplanområdet. Endvidere er der et dagcenter for ældre nær området. Socialforvaltningen har meddelt at udbygningen af lokalplanområdet ikke forventes at give institutionerne kapacitetsproblemer. Fælleskloakering 5. Kommunens spildevandsplan 0mrådet, der er omfattet af kommunens spildevandsplan, skal fælleskloakeres og tilsluttes den afskærende ledning langs fjorden. Spildevandet ledes til pumpestationen ved Søvangen, hvorfra det pumpes under fjorden til Renseanlæg Vest. Trafikstøj 6. Miljøforhold Ved planlægning af bebyggelsen på Tømmerhandelens areal er det ved tilbagerykning af bebyggelsen, ved minimering af vinduesåbninger m.v. mod Østerbrogade og orienteringer af opholdsarealer, altaner og beboelsesrum søgt at sikre et tilfredsstillende trafikstøjniveau. På baggrund af områdets beliggenhed i et bycenter nær et større trafikanlæg med et støjniveau op mod 70 db(a) er det maksimale støjniveau i indendørs opholdsrum fastsat til 35 db(a). Bebyggelsens opholdsarealer er samlet syd for bebyggelsen, og denne fungerer således som en støjskærm.

11 9. Zonestatus Som det fremgår af bilag nr. I er en del af lokalplanens område beliggende i landzone. Med bekendtgørelsen af nærværende lokalplan overføres området til byzone. Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Dispensation Landzone til byzone Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2, stk. 3 bestemmelser om, at det på bilag nr. 1 med skravering viste område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift.

12 LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE Lokalplan Boligområde Østerbrogade, Havnegade og Lille Borgergade (Tømmerhandlen). I henhold til kommuneplanloven (lovkendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen sikrer at området kan bebygges med etagebebyggelse, boliger og kontorer således, at at at at at at bebyggelsen gives en karakter, der harmonerer med eksisterende etagebebyggelse i området, bebyggelsen og friarealerne udformes med henblik på at undgå gener fra trafikken på de omliggende veje og fra virksomhederne langs havnen, parkeringspladsen ved Bomvej flyttes til syd for banen, en del af Bomvej nedlægges, der sikres stiforbindelse langs banen, og der etableres et afskærmende beplantningsbælte langs banen. 2. Lokalplanens område./../ Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1, og omfatter følgende matr. nre.: Nørresundby Bygrunde 181 d, 181 e, 181 f, 187 g, 215 b, 215 c, 215 k, 225 og del af 246 a og del af offentlig vejareal litra d samt alle parceller, der efter den 15. oktober 1986 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. Lokalplanen opdeles i områderne A, B og C som vist på bilag nr. 1 og Med byrådets offentligt bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som ligger inden for lokalplanområdet, til byzone, se bilag nr. 1.

13 2. 3. Områdets anvendelse Område A må kun anvendes til bolig- og erhvervsformå1, etagebebyggelse. Stueetagen må kun anvendes til liberale erhverv, klinikker og servicevirksomhed. 1.-salen må anvendes til både bolig- og ovennævnte erhvervsformål. Øvrige etager må kun anvendes til boligformål. Område B må kun anvendes til boligformå1, etagebebyggelse. 0mråde C må kun anvendes til offentligt formål, parkering m.v. Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer og lignende tekniske an- ]æg til forsyning af kvarteret, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse i området. 4. Udstykning 4.1 0mråde A må ikke yderligere udstykkes. 5. Bebyg gelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelse skal placeres og udformes på en sådan måde, at trafikstøjniveauet ikke overstiger 55 db(a) for opholdsarealer og mindst én facade. 5.2 Det indendørs støjniveau må ikke overstige 35 db(a)../. Område A 5.3 Bebyggelse må kun opføres inden for de på bilag nr. 2 viste byggefelter. Trapper, nedgang til kældre samt bygningsfremspring kan udføres indtil 2,5 m fra byggefelterne. 5.4 Antallet af selvstændige boliger må ikke overstige Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 90. Etageantallet må ikke overstige Højden må ikke overstige 18 m over den for grunden fastsatte niveauplan.*) *) Niveauplanet er fastsat til kote 3,3 DNN.

14 3. Område B 5.8 Antallet af selvstændige boliger må ikke o- verstige Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Etageantallet må ikke overstige Højden må ikke overstige 12 m over den for grunden fastsatte niveauplan. 6. Bebygg elsens ydre fremtræden 6.1 Inden for hvert af områderne A og B skal bebyggelsen gives et ensartet udseende med hensyn til ydervægsmaterialer, tagdækningsmaterialer og taghældning. 6.2 Tagene skal dækkes med tegl eller lignende plademateriale. 7. Ubebygg ede arealer 7.1 Inden for område A og B skal mindst 15% af hvert område indrettes som fælles opholdsareal. 7.2 Der udlægges areal til de på bilag nr. 2 viste beplantningsbælter. Beplantningen skal bestå af løvfældende træer og buske. 7.3 Langs banens sydside skal udlægges areal til en trærække, som vist på bilag nr De, på bilag nr. 2 viste bevaringsværdige trær, må ikke fjernes. 7.5 Terrænreguleringer på mere end +- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn, og nærmere skel end 1,0 m må kun foretages med Aalborg kommunes tilladelse. 8. Vej-, sti- og p arkeringsforhold 8.1 Inden for område A vil Bomvej blive nedlagt. Nedlæggelsen finder sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 8.2 Inden for område B forlægges Bomvej som vist på bilag nr Der udlægges parkeringspladser inden for hvert område i overensstemmelse med følgende:

15 4. Område A: 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorareal, 1 parkeringsplads for hver bolig på 2 værelser og derover, 1/2 parkeringsplads pr. bolig derunder. Parkeringsarealerne udlægges inden for det på bilag nr. 2 viste vejog parkeringsareal. Område B: 1 parkeringsplads for hver bolig. 8.4 Vejadgang til område C må kun ske som vist i princippet på bilag nr Der udlægges areal til sti langs banesporet i en bredde af 10 m, som vist på bilag nr Der udlægges areal til udvidelse af Havnegade, Østerbrogade og Lille Borgergade som vist på bilag nr Der kan etableres det nødvendige antal tilslutninger til hovedstisystemet. 8.8 Der må kun etableres én overkørsel til vej for hver ejendom. Overkørsel over rabat må kun etablers med tilladelse fra Aalborg kommune. 9. Tekniske anlæg *) 9.1 El-ledninger, TV-kabler og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Der må ikke etableres udvendige, individuelle antenneanlæg. 10. Betinqelser for ibrugtagen af ny bebyg gel se 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før alle parkeringspladserne til kontorer m.v. og mindst halvdelen af parkeringspladserne til boligerne er anlagt, som nævnt i pkt. 8.3, - de i pkt. 7.2 nævnte beplantningsbælter er etableret, tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg kommunes anvisning er sket og det ved lydmåling er konstateret, at støjniveauet ikke overstiger de i punkt 5.1 og 5.2 nævnte grænseværdier. *) Opmærksomheden henledes på tinglyst servitut af 7. marts 1978 om gasledning og tinglyst servitut af 11. oktober 1973 om kloakledninger m.v. langs banens nordside.

16 Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Byplanvedtægt nr. 8 for Nørresundby Købstad (godkendt af boligministeriet den 17. juli 1963) ophæves af nærværende lokalplan. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 3. juni 1987 fra hvilken dato, planen har retsvirkning.

17

18

19

20

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere