Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade"

Transkript

1 Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen Master i Rehabilitering , Syddansk Universitet Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade En follow-up undersøgelse af 160 personer, der pådrog sig en rygmarvsskade i perioden Vejleder: Lektor Bernard Jeune, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU Medvejleder: Konsulent Mette Kjøller, Statens Institut for Folkesundhed, SDU anslag/82 sider Afleveret d

2 Indhold Forord og tak... 4 Resumé... 5 Abstract... 7 Anvendte forkortelser... 9 Anvendte definitioner... 9 Ordforklaringer Indledning Introduktion Baggrund Epidemiologi Konsekvenser af en rygmarvsskade Klassifikation af rygmarvsskader Den initiale rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Danmark Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelse i Danmark Indsatsen for personer med handicap i forhold til beskæftigelse Muligheder for bevilling af hjælp Formål med undersøgelsen Materiale og metode Litteratursøgning Sygdomsdatabaser for rygmarvsskader Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Flowchart Spørgeskemaer Måling af helbredsrelateret livskvalitet Tiltag for at minimere bortfald Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 2 af 82

3 2.8 Etiske overvejelser Statistiske metoder Resultater Resultater i forhold til formål Resultater i forhold til formål Resultater i forhold formål Diskussion Resumé af resultat Diskussion af metode Diskussion af resultater i forhold til formål Diskussion af resultater i forhold til formål Diskussion af resultater i forhold til formål Afsluttende overvejelser Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag 1 - Spørgeskema Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 3 af 82

4 Forord og tak Denne undersøgelse er udarbejdet i forbindelse med det afsluttende masterprojekt på masteruddannelsen i Rehabilitering. Vi vil gerne takke ledelserne på vores arbejdspladser, henholdsvis Paraplegifunktionen i Viborg og PTU s RehabiliteringsCenter for, at vi har fået denne mulighed. Tak til vores kolleger der løb hurtigere, og derved gjorde det muligt for os. Til hjælp og støtte undervejs i projektet har vi haft to gode vejledere, som vi skylder stor tak: Mette Kjøller, Konsulent, Statens Institut for Folkesundhed, som med sin store erfaring, har vejledt os under udarbejdelsen af spørgeskemaet. Bernard Jeune, Lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, som har vejledt os undervejs i hele processen på en måde, så vi hele tiden har følt os trygge og i gode hænder. Vi vil også gerne takke PTU for økonomisk støtte ved udsendelsen af spørgeskemaer, og for at stille sekretærhjælp til rådighed. Centersekretær Hanne Thune har været en uvurderlig hjælp omkring udsendelsen af de mange spørgeskemaer og senere ved indtastning af data. Tak til Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk og Paraplegifunktionen i Viborg for at have stillet hjælp til rådighed ved indsamling af data, og særlig tak til Klinikchef Inger Lauge Johannesen for hendes store interesse og faglige sparring undervejs. Tak til Specialkonsulent Leif Scherrebeck fra Specialfunktionen Job & Handicap for sparring omkring arbejdsmarkedsforhold for handicappede. Tak til Bente Andersen, Lektor ved Professionshøjskolen Metropol, for inspirerende kommentarer og korrekturlæsning. Tak til alle de tidligere og nuværende patienter, der har bidraget med pilotafprøvning, gode ideer undervejs og for at besvare spørgeskemaerne. Tak til vores familier og venner for at I var der, og særlig tak til Mads, Ellens søn, for sparring og hjælp, når statistikken blev for svær. Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 4 af 82

5 Resumé Forfattere: Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, stud. Master i Rehabilitering, SDU. Titel: Tilbage til arbejde / uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade. Et follow-up studie af 160 personer, der pådrog sig en rygmarvsskade i perioden Emne: Hvert år er der omkring 60 mennesker, der får en rygmarvsskade som følge af en ulykke i Danmark. Det drejer sig ofte om yngre mennesker i den arbejdsdygtige alder. Formålet med denne undersøgelse var at finde ud af, i hvor høj grad mennesker med en rygmarvsskade kommer i arbejde eller uddannelse i Danmark, og hvor lang tid der går. Metode: Undersøgelsen blev gennemført som et historisk follow-up studie med brug af retrospektive data fra sygdomsdatabaser og postomdelte spørgeskemaer. Datamateriale: Personer, der blev inkluderet, var registreret med en traumatisk rygmarvsskade med primærindlæggelse på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller Paraplegifunktionen i Viborg i perioden mellem Alder mellem 18 og 64 år. Resultater: Der var i alt 252 inkluderede, heraf blev 33 ekskluderet (døde, udrejste mm). Der var en besvarelsesprocent på 73. Respondenterne var i gennemsnit 41,8 år, lidt ældre end gruppen af non-respondenter, men ellers var der ingen forskel på de to grupper. Mand/kvinde ratio var 5,4:1. Der var ligelig fordeling mellem skader, der medførte paraplegi og tetraplegi. Hyppigste årsager til ulykken var transport og fald. Der var 70 % af respondenterne, der var i arbejde på ulykkestidspunktet. På undersøgelsestidspunktet var 32 % i arbejde og 8 % under uddannelse. Af dem, der var i arbejde på ulykkestidspunktet, var 42 % i arbejde og 5 % under uddannelse på undersøgelsestidspunktet, og der gik i gennemsnit godt et år, før de påbegyndte arbejde/uddannelse. Der var flest, der kom i arbejde/uddannelse i aldersgrupperne under 50 år, i gruppen af dem med det højeste uddannelsesniveau og af dem med de mindst alvorlige skader. Af dem, der kom i arbejde, vendte 69 % tilbage til tidligere arbejdsplads, og de kom gennemsnitlig næsten dobbelt så hurtigt i arbejde som dem, der begyndte på ny arbejdsplads. Der var en spredning på 3-38 mdr. på hvor lang tid, der gik fra ulykken til påbegyndelse af arbejde/uddannelse, men der var ingen signifikant forskel mht. køn, alder, uddannelsesniveau eller alvorligheds- Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 5 af 82

6 grad. Der var en klar sammenhæng mellem helbredsrelateret livskvalitet og at være i arbejde/uddannelse. Konklusion Undersøgelsen viser, at der med en opfølgningsperiode på op til 5 år er en beskæftigelsesandel blandt rygmarvsskadede i Danmark, der ligger i underkanten af, hvad den gør i andre vestlige lande. Det understreger vigtigheden af, at spørgsmålet om fremtidig arbejdstilknytning eller uddannelse får en central plads i rehabiliteringen allerede fra starten. Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 6 af 82

7 Abstract Authors: Dorte Dahl Hoffmann and Ellen Madsen, Master of Rehabilitation, SDU Title: Return to work/education after Traumatic Spinal Cord Injury - A follow-up study of 160 persons, injured in the period Subject: Every year approximately 60 persons in Denmark sustain a spinal cord injury, caused by an accident. Often it is younger persons in the working age. The purpose of this study was to find out, to which degree persons with a spinal cord lesion return to work or education in Denmark, and how long time it takes. Method: The study was carried out as a historic follow-up study, using retrospective data from disease databases and postal questionnaires. Data material: Persons, who were included, were registered as traumatically spinal cord injured with a primary submission to Klinik for Rygmarvsskader in Hornbæk or Paraplegifunktionen in Viborg, (spinal rehabilitation centres) in the period between and Between 18 and 64 of age. Results: A total of 252 persons were included, 33 of these were excluded (dead, emigrated etc.) Response rate was 73 %. Average age of the respondents was 41,8 years, a little older than the group of the non-respondents. Beside that there were no differences between the two groups. Male/female ratio was 5,4:1. There was equality between injuries, leading to paraplegia and to tetraplegia. Most common causes of injuries were transportation and falls. At the time of the accident 70 % of the respondents were working. At the time of our study 32 % were working and 8 % were in training or education. Of those, who were working at the time of the accident, 43 % were working at the time of our study and 5 % were in training or education. In average it took a little more than a year, before initiating work/education. Most of the persons, who returned to work/education, were in the age groups under 50 years, had higher level of education and less severe injuries. Of those, who returned to work, 75 % returned to their pre-injury employer, and this was associated with a much shorter interval to initiation of employment. It took from 3 to 38 months between injury and initiating work/education, but there were no significant difference regarding gender, age, level of Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 7 af 82

8 education or severity of injury. Findings showed correlation between quality of life and being employed. Conclusion: The findings show that with a follow-up period of 5 years, the employment share among spinal cord injured persons is a little lower than in other western countries. The findings underscore the importance of implementing issues as future employment or education, early in the rehabilitation process. At a study among persons, who had a spinal cord injury within the last 5 years, the results show that employment rate is a little lower than in other western countries. Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 8 af 82

9 Anvendte forkortelser AIS: (ASIA Impairment Scale) scoring af rygmarvsskade efter alvorlighedsgrad ASIA: American Spinal Injury Association BPA: Borgerstyret Personlig Assistance, gives efter Servicelovens 95, 96 EQ5D: generisk måleredskab til måling af selvvurderet helbredsrelateret livskvalitet ICF: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand PTU: Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede SFI: Det nationale Forskningscenter for Velfærd, tidligere Socialforskningsinstituttet SIF: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet SUSY: Dansk sundheds- og sygelighedsundersøgelse, gennemført af SIF Anvendte definitioner Arbejde: en eller anden form for lønnet beskæftigelse Uddannelse: en uddannelse hvor man er berettiget til at modtage revalideringsydelse eller statens uddannelsesstøtte Ordforklaringer C5: Femte cervical hvirvel, dvs. femte halshvirvel Caudal: Vendende nedad, dvs. bort fra hovedet Cervical: Hørende til halsen Ekstremitet: Latinsk betegnelse for det yderste stykke, bruges i forbindelse med overekstremitet = arm og underekstremitet = ben Funktionsevnenedsættelse: Overordnet term for en persons funktionsevnenedsættelse på kropsniveau, aktivitetsbegrænsning og deltagelsesbegrænsning Motorisk: Bevæge- Paraplegi: Lammelse af begge ben Sacral: Vedrørende os sacrum (som er korsbenet, rygsøjle-delen af bækkenet) Sensorisk: (Føle-) sanse-, Tetraplegi: Lammelse af arme og ben Thoracal: Hørende til brystdelen Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 9 af 82

10 1. Indledning 1.1 Introduktion Dette masterprojekt har sin baggrund i forfatternes arbejde med genoptræning og rehabilitering af personer, der har pådraget sig en rygmarvsskade. Dorte Hoffmann er fysioterapeut på Paraplegifunktionen i Viborg, som er vestdansk center for rygmarvsskadebehandling. Her varetages genoptræningen og rehabiliteringen af de rygmarvsskadede i primærindlæggelsen, umiddelbart efter den intensive medicinske og/eller kirurgiske behandling. Ellen Madsen er fysioterapeut på PTU, Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede i Rødovre. PTU er en forening for personer med varigt bevægelseshandicap, og de rygmarvsskadede har mulighed for at komme her til fortsat rehabilitering og vedligeholdelsestræning, efter at den primære indlæggelse er afsluttet. Det er vores indtryk, at de rygmarvsskadede i løbet af rehabiliteringen blandt mange andre ting er optagede af, hvordan deres fremtidige arbejdsmæssige situation og forsørgelsesgrundlag ser ud. For en del af dem er det et meget stort ønske at komme tilbage til deres job eller uddannelse, mens andre har meget svært ved at forestille sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Politisk og økonomisk er der meget stor bevågenhed omkring beskæftigelsessituationen i Danmark i øjeblikket, og jævnligt hører vi om initiativer og indgreb, der skal sikre flere i arbejde i det danske samfund. Ofte hører vi rygmarvsskadede fortælle, at de støder på utallige forhindringer i deres forsøg på at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi er derfor interesserede i at belyse, hvordan det går for de rygmarvsskadede i forhold til arbejde og uddannelse. Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 10 af 82

11 1.2 Baggrund Epidemiologi Det anslås, at der i Danmark lever ca mennesker med en rygmarvsskade (1). Hvert år kommer ca. 130 nye til, og omkring halvdelen af dem er sygdomsbetingede. De sygdomsbetingede rygmarvsskadede har ofte været igennem en længere proces med tiltagende funktionsnedsættelser og evt. medicinsk udredning. Den anden halvdel rammes pludseligt og uforudsigeligt af et traume, som ændrer deres liv radikalt. I det følgende vil vi koncentrere os om den traumatisk skadede gruppe. I en statusartikel fra 2001 fremgår det, at incidencen af traumatisk betingede rygmarvsskader i Danmark er 10-15/mill/år (1). Hovedparten af de skadede er mænd (4:1) og oftest i aldersgruppen år. Der er en ligelig fordeling mellem skader, der medfører en paraplegi (hel eller delvis lammelse i underkrop og ben) og en tetraplegi (hel eller delvis lammelse i arme, krop og ben). Omkring halvdelen af skaderne skyldes trafikulykker og en fjerdedel er faldulykker (1). Af en udredningsrapport fra Vestdanmark i 2010 fremgår det, at antallet af nytilkomne traumatiske rygmarvsskader pr. år er uændret siden starten af 1990 erne (2). I rapporten bekræftes de før omtalte årsager til traumatiske skader, idet der i perioden er 48 %, som skyldes trafikulykker, mens ca. 29 % skyldes fald Konsekvenser af en rygmarvsskade En rygmarvsskade har store konsekvenser for den, der rammes og for dennes familie. Den skadedes liv er slået itu, og ofte må han omdefinere sig selv og den rolle, han har i sin omgang med andre mennesker. Rygmarvsskadede rapporterer lavere selvværd, højere grad af hjælpeløshed og håbløshed, og højere grad af depressioner, end matchende kontrolgrupper (3-5). Sanne Angel, som er dansk sygeplejerske, har i sin Ph.d-afhandling fra 2008 beskæftiget sig med rygmarvsskadede og deres kamp for et liv, der er værd at leve (3). Hun beskriver, at når et menneskes liv afbrydes af en alvorlig skade, så er der hos den skadede et stort ønske om at få det tabte tilbage. Målet bliver at generhverve det, man har mistet, således at tilværelsen kan blive som før. Ligeledes beskriver hun, at meningen med livet hænger i en tynd tråd efter ulykken, fordi hændelsen afbryder sammenhængen mellem fortiden, nutiden og forestillingen Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 11 af 82

12 om fremtiden. Hun refererer til Frankl s teori, der siger, at mening skabes ved at genetablere forholdet mellem fortid, nutid og fremtid, men idet tilværelsen aldrig kan blive den samme og nuet er ubærligt, kan det være næsten umuligt at forestille sig en mulig og ønskelig fremtid (3 s.10). Omfanget og alvorligheden af den psykologiske påvirkning efter en rygmarvsskade varierer fra person til person, ligesom de fysiske konsekvenser, som altid er omfattende og i langt de fleste tilfælde har stor betydning for hverdagen og mulighederne for deltagelse i sociale sammenhænge. I en statusartikel fra 2001 beskriver Fin Biering-Sørensen følgende fysiske konsekvenser og komplikationer (1): Lammelser med muskelatrofi, spasticitet, kontrakturer Følesansudfald med risiko for tryksår Vejrtrækningsbesvær ved læsioner i øvre thoracale- og cervicale rygmarv Vandladningsproblemer med risiko for urinvejsinfektioner og nyrepåvirkning Tarmtømningsproblemer med risiko for obstipation Seksualfunktionspåvirkning og for mænd tillige fertilitetsnedsættelse Endokrine og metaboliske ændringer bl.a. som følge af den fysiske inaktivitet Knogleafkalkning med øget frakturtendens Blodkar- og blodtrykspåvirkning hypotension og svær hypertension ved læsioner over 6. thoracalhvirvel (autonom hyperrefleksi), desuden øget risiko for dyb venetrombose Temperaturreguleringen er kompromitteret og hyperhidrose (reflekssved) er hyppig Klassifikation af rygmarvsskader Rygmarvsskadens placering og omfang har betydning for, hvor omfattende de efterfølgende lammelser bliver, og jo højere skaden er placeret i rygmarven, jo større omfang vil lammelserne have, og des mere alvorlige er konsekvenserne af skaden. Rygmarvens overordnede funktion er at skabe forbindelse mellem hjerne og krop. Gennem rygmarven løber de motoriske impulser fra hjernen ud til kroppen, mens de sensoriske informationer løber fra krop til hjerne. Som illustreret nedenfor vil en komplet skade i halsdelen (cervicaldelen) medføre udbredte motoriske og sensoriske lammelser i alle fire ekstremiteter Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 12 af 82

13 (tetraplegi), mens en komplet skade i brystdelen (thoracal-delen) eller lænden (lumbal-delen) medfører lammelser i underkrop og ben (paraplegi)(6). Figur 1: Omfanget af rygmarvsskaders påvirkning af krop og ekstremiteter. Jo højere skaden er placeret i rygmarven, jo mere omfattende er de motoriske og sensoriske udfald (=lammelser) (6). Rygmarvsskaden benævnes med et neurologisk niveau, dvs. et udtryk for skadens placering. Det neurologiske niveau angiver det mest caudale niveau, hvor der er normal motorisk og sensorisk funktion i både højre og venstre side. Det kan f.eks. være C5, hvilket er udtryk for, at C5- segmentet er intakt, mens der er udfald fra C6 og caudalt. En del rygmarvsskader er ikke komplette, dvs. en del af rygmarven på det skadede sted er intakt, og dermed bevares nogen funktion under læsionsstedet. Skadens omfang klassificeres efter et internationalt vedtaget scoringssystem, ASIA Impairment Scale (AIS), som er udarbejdet af American Spinal Injury Association (7). Rygmarvsskader inddeles i 5 alvorlighedsgrader, AIS A-E, her kort forklaret: AIS A = Komplet skade. Ingen motorisk eller sensorisk funktion bevaret i nederste sacrale segment og dermed ingen konstaterbar forbindelse gennem det skadede område (udtryk for den sværeste grad af alvorlighed). AIS B = Der er bevaret sensorisk, men ingen motorisk funktion under læsionsniveauet. AIS C = Der er bevaret nogen motorisk funktion under læsionsstedet, men muskelstyrken er ikke tilstrækkelig til at kunne overvinde tyngden. Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 13 af 82

14 AIS D = Der er bevaret nogen motorisk funktion under læsionsstedet, og mindst halvdelen af nærmere udvalgte nøglemuskler kan som minimum overvinde tyngden. AIS E = Normal motorisk og sensorisk funktion. AIS A beskriver således en komplet skade på et givent neurologisk niveau, mens AIS B, C og D er inkomplette skader med stigende grad af funktion. Ved AIS B og C er der bevaret nogen motorisk eller sensorisk funktion under læsionsstedet, men der er ikke tilstrækkelig kraft i muskulaturen til, at den skadede kan stå eller gå. Med en AIS D score kan der være en realistisk mulighed for at opnå en brugbar gangfunktion. AIS E er normal funktion. Det neurologiske niveau og AIS scoringen tilsammen angiver rygmarvsskadens alvorlighed. De alvorligste og mest omfattende skader ses altså hos rygmarvsskadede, der er cervicalt skadede (tetraplegikere) med en AIS A, hvilket betyder, at de har omfattende lammelser i overekstremiteterne, fuldstændige lammelser i krop og underekstremiteter samt lammelser af blære og tarm Den initiale rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Danmark Behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede i Danmark foregår jf. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning på to centre med status som højt specialiserede funktioner (8): Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. En afdeling under Rigshospitalet, som modtager patienter fra Østdanmark samt Færøerne og Grønland. Paraplegifunktionen ved Regionshospitalet Viborg, som modtager patienter fra Fyn og Jylland. Begge steder foregår rehabiliteringen som en tværfaglig indsats og ud fra de grundtanker, som er beskrevet i Hvidbog om rehabilitering, der udkom i 2004 (9). Iflg. Hvidbogen er formålet med rehabiliteringen for den enkelte borger bl.a. at bevare eller fremme livskvalitet samt at opnå ligestilling i forhold til øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundslivet (9, s.22). Af Hvidbogens definition af rehabiliteringsbegrebet fremgår desuden, at formålet med rehabiliteringen er at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. (9, s.16) hvilket her skal forstås på den måde, at borgeren får kontrol over sit liv i det omfang, han selv ønsker, Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 14 af 82

15 og som er praktisk muligt i forhold til borgerens ressourcer. Det meningsfulde liv er det liv, som er vigtigt og meningsfuldt efter borgerens egen vurdering. World Health Organization (WHO) skelner mellem begreberne funktionsevnenedsættelse og handicap (10,11). Der er tale om et handicap, hvis personen har en funktionsbegrænsning, som medfører, at der er ting, personen ikke kan gøre. En funktionsevnenedsættelse giver ikke i sig selv anledning til et handicap; først i mødet med omgivelserne vil omstændighederne være afgørende for, om der er et handicap eller ej. Handicapbegrebet er dermed relationelt. På baggrund af denne forståelse udviklede WHO i 2001 en bio-psyko-social begrebsmodel, International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Efter samarbejde med Sundhedsstyrelsen udkom en dansk udgave i 2003 (11). Det overordnede sigte med klassifikationen er at tilbyde et fælles standardiseret sprog og en begrebsramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande på tværs af fag og sektorer. Den definerer visse aspekter af helbred og visse tilstande af betydning for velbefindende, som f.eks. uddannelse og arbejde, der netop fremgår som vigtige livsområder (11). Klassifikation af menneskelig funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er opdelt i komponenter, der har indflydelse på hinanden: Figur 2: Dynamisk model, der viser samspillet mellem komponenterne i ICF (12). Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 15 af 82

16 Det fælles sprog og den fælles begrebsramme kan være et vigtigt værktøj i rehabiliteringen af mennesker med funktionsevnenedsættelse, idet der oftest vil være behov for et samarbejde, der går på tværs af fag og sektorer Tilknytning til arbejdsmarkedet I de fleste samfund er der en generel forventning om, at mennesker arbejder for deres forsørgelse, og dét at arbejde spiller en vigtig rolle i de fleste voksne menneskers liv (5,13). Janna Sylvestersen, ergoterapeut og master i Køn og Kultur, har i bogen Rehabilitering, Teori og Praksis, refereret bl.a. til filosoffen Axel Honneth og hans teori om anerkendelse (14). I flg. Honneth opnår man en væsentlig form for anseelse gennem de forskellige forpligtende fællesskaber, man indgår i, herunder også arbejdsmæssige sammenhænge. Arbejdspladsen er et eksempel på et socialt fællesskab, hvor man deler bestemte værdier og arbejder mod et fælles mål. Dette medfører i flg. Honneth, at man kan føle sig værdsat som menneske. Sylvestersen beskriver videre, hvordan tilknytning til arbejdsmarkedet ses som et normaliserende element i livet med et handicap, mens dét at stå udenfor arbejdsmarkedet kan opleves destruktivt, når den reelle mulighed for deltagelse er begrænset. Den enkelte kan derved opleve at føle sig mislykket, både som arbejdskraft og som menneske. Der fokuseres ofte på det lægediagnosticerede helbreds betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet. Men andre faktorer spiller også ind, f.eks. har man i flere undersøgelser fundet, at en persons egen vurdering af helbred og funktionsevne spiller en meget stor rolle for den fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet (15). At komme tilbage til arbejdsmarkedet efter en ulykke er et fremtrædende mål for den rygmarvsskadede, og flere ser dette outcome som en indikator for rehabiliteringens succes (4, 16). Helt tilbage i 1988 undersøgte Drewes et al. en gruppe af danske rygmarvsskadede, som var indlagt i perioden i Vestdanmark (17). Han inkluderede 58 personer mellem 18 og 65 år. Det fremgår ikke af artiklen, om skaderne var traumatisk eller ikke-traumatisk betinget, så vi formoder, at begge grupper var inkluderet. Gennemsnitsalderen var 20 år, og mand/kvinde-ratioen var 2,6:1. Beskæftigelsesraten inden skaden var 79 %, mens den faldt til Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 16 af 82

17 28 % efter skaden. Drewes et al. fandt ingen sammenhæng mellem skadens alvorlighed og beskæftigelsesrate, mens der var korrelation mellem uddannelsesniveau og beskæftigelsesrate. Denne undersøgelse er den eneste, der indtil nu er publiceret vedr. danske rygmarvsskadedes beskæftigelsessituation, og artiklens eksterne validitet er begrænset, idet kun et meget lille antal personer indgik i undersøgelsen. Men eftersom den er det eneste undersøgelse på området, som vi har adgang til, så har vi valgt at inddrage resultaterne i vores diskussion. I 2004 gennemførte Hess et al. et stort retrospektivt cross-sektionelt studie i USA (4). En gruppe på personer med traumatiske rygmarvsskader med en gennemsnitsalder på 30,5 år på skadestidspunktet blev fulgt. Der var 79,8 % mænd, og på skadestidspunktet var 85,7 % i en form for beskæftigelse. Kun 29 % af de skadede kom i arbejde efter skaden, heraf arbejdede 76 % fuldtid. Deltids- eller fuldtidsbeskæftigede rapporterede signifikant højere grad af tilfredshed med livet, og de oplevede en signifikant bedre social integration, sammenlignet med ikke-beskæftigede. Samtidig var der lavere incidens af depressioner blandt de beskæftigede (4). I et prospektivt studie af Krause et al. publiceret i 2010, blev en stor population af traumatisk rygmarvsskadede i USA fulgt over en periode på 10 år (16). Her blev 1134 personer med rygmarvsskade inkluderet, minimum ét år efter ulykken og minimum alder 18 år ved studiets start. Gennemsnitsalderen på skadestidspunktet var 30,8 år, og 75 % var mænd. Af de inkluderede havde 90,7 % været i arbejde på et tidspunkt forud for skaden. Den nøjagtige definition af arbejde fremgår ikke af studiet. Næsten 52 % af de inkluderede angav at have været tilknyttet arbejdsmarkedet på et tidspunkt efter skaden. Der gik i gennemsnit 3,9 år, før de rygmarvsskadede genoptog arbejdet, og 77 % af dem, der opnåede tilknytning til arbejdsmarkedet, gjorde det indenfor en periode på 5 år efter deres skade, mens 93 % nåede det indenfor en 10-års periode. Krause et al. viste i undersøgelsen en tendens til, at uddannelse før skaden er af mindre betydning for beskæftigelse efter skaden, sammenholdt med den uddannelse, man opnår efter skaden, der giver bedre outcome, måske fordi den indikerer højere grad af motivation for beskæftigelse (16). En norsk undersøgelse af Lidal et al. fra 2009 inkluderede 165 personer, som havde pådraget sig en traumatisk rygmarvsskade i perioden 1961 til 1982, og som dermed havde haft skaden i Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 17 af 82

18 mere end 20 år (13). Andelen af mænd udgjorde 82 %, og 53 % af skaderne skyldtes transport, 19 % skyldtes fald, mens 16 % var forårsaget af sport. På skadestidspunktet var gennemsnitsalderen 23 år, og 58 % var i arbejde, 22 % var i uddannelse, 13 % var under 16 år og 4 % var ledige. Undersøgelsen viste, at 65 % af de inkluderede havde haft en tilknytning til arbejdsmarkedet på et eller andet tidspunkt efter skaden, og 35 % havde stadig en tilknytning på undersøgelsestidspunktet. Af de 35 %, der stadig var i arbejde, angav 53 % at de arbejdede fuldtid, mens 43 % arbejdede deltid. Lidal et al. fandt videre, at i forhold til at komme i beskæftigelse er det en fordel, hvis man er ung ved skadens opståen, hvis man er mand frem for kvinde, paraplegiker frem for tetraplegiker, og hvis skaden er klassificeret som Frankel D- E frem for A-C (Frankel scoringen er en tidlig udgave af den tidligere omtalte og nu anvendte ASIA scoring). Der er blevet peget på mange barrierer for rygmarvsskadedes tilknytning til arbejdsmarkedet. Lidal et al. har i et systematisk review fra 2007 fundet, at de mest almindeligt rapporterede barrierer er problemer med transport, helbred og fysiske begrænsninger, mangel på arbejdserfaring og uddannelse, fysiske og arkitektoniske forhindringer, diskrimination fra arbejdsgivere, samt at man mister visse goder (i artiklen benævnt benefits), hvis man arbejder (18) Beskæftigelse i Danmark Beskæftigelsessituationen følges tæt i Danmark og tallene for beskæftigelsen offentliggøres løbende på (19). Tal fra 1.kvartal 2008 viser, at der på det tidspunkt, der ligger midt i vores undersøgelsesperiode, var en beskæftigelsesrate på 75 % i Danmark, beregnet som andelen af beskæftigede blandt befolkningen mellem 15 og 66 år. Det kan være problematisk at få et klart overblik over situationen, fordi begrebet beskæftigelse kan defineres på mange forskellige måder. Endnu mere kompliceret bliver det, når man forsøger at afdække ansættelsesraten for handicappede, idet det kan være svært at måle, om en person har et handicap. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som tidligere hed Socialforskningsinstituttet, (SFI) har gennemført undersøgelser, der belyser udviklingen i beskæftigelsessituationen for personer med handicap i Danmark mellem 2002 og 2010 (20). I SFI s undersøgelser Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 18 af 82

19 medregnes under uddannelse ikke som beskæftigelse. I de spørgeskemaundersøgelser, som sammen med registeroplysninger danner baggrund for resultaterne, har man spurgt et udsnit af befolkningen mellem 16 og 64 år, om de har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Hvis de har svaret ja til dette, er de kategoriseret som personer med handicap. I 2010 vurderede 15,9 % af de adspurgte, at de havde et handicap eller længerevarende helbredsproblem, hvilket omregnet svarer til ca personer i Danmark. I flg. SFI er beskæftigelsesandelen for personer med handicap faldet fra 53,7 % i 2005 til 51,2 % i 2008, mens andelen af beskæftigede uden handicap steg fra 80,7 % til 81,9 % i samme periode. Fra 2008 til 2010 faldt beskæftigelsesandelen signifikant for begge grupper. Andelen af beskæftigede uden handicap faldt fra 81,9 % til 77,3 %, mens andelen af beskæftigede med handicap faldt fra 51,2 % til 46,6 %, hvilket ifølge SFI kan være et resultat af den økonomiske afmatning og den generelle udvikling i befolkningens ledighed. Beskæftigelsen for personer med større handicap er ifølge SFI ikke faldet så meget som i de andre grupper i perioden 2008 til 2010, så beskæftigede med større handicap rammes tilsyneladende ikke så hårdt af konjunkturudviklingen. Rygmarvsskadede må i de fleste tilfælde anses som hørende til i gruppen af personer med større handicap. Mellem 2008 og 2010 er andelen af personer med selvvurderet handicap, der er ansat på særlige vilkår, steget signifikant fra 17,9 % til 23,0 % (20) Indsatsen for personer med handicap i forhold til beskæftigelse I 2009 besluttede Folketinget at ratificere FN s konvention om rettigheder til personer med handicap (21, 22). Danmark tilsluttede sig dermed principperne om, at personer med handicap skal have samme rettigheder som andre borgere, så de har mulighed for fuldt ud at deltage i og være en del af samfundet. Samme år lancerede Regeringen en beskæftigelsesstrategi: Handicap og Job det kan lade sig gøre, som bestod af initiativer, der skal gøre det lettere at kombinere et liv med handicap med et liv med arbejde (23). Det overordnede mål er at fortsætte en udvikling mod et stadig mere rummeligt arbejdsmarked. Konkret betyder det bl.a., at man ønsker, at andelen af virksomheder, der har personer med handicap ansat, skal vokse med fem procent frem til Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 19 af 82

20 udgangen af Desuden skal 15 % af de førtidspensionister, der tager imod et tilbud om at komme til afklaringssamtaler i jobcentrene, komme i beskæftigelse. På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside offentliggjorde beskæftigelsesminister Inger Støjberg sine holdning på området (24): Vi ved, at dét at have et arbejde har stor betydning for de fleste menneskers livskvalitet. Derfor mener jeg grundlæggende, at alle skal have en chance for et liv med arbejde. Blandt mennesker med et handicap er der stadig for mange, som ikke har en plads på arbejdsmarkedet. Regeringen fortsætter derfor ufortrødent bestræbelserne på at få skabt et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til flere og med respekt for vores forskelligheder. Regeringen betragter personer med handicap som en værdifuld arbejdskraft på lige fod med alle andre. Nogle kan arbejde mange timer om ugen. Andre færre. Nogle har brug for hjælpemidler. Andre kan klare sig uden. Uanset, hvilken gruppe man tilhører, er det spild af menneskelige ressourcer, når personer med handicap ikke får muligheden for at arbejde. Mange oplever, at et arbejde er tæt forbundet med identiteten og giver et andet indhold i hverdagen.. Inger Støjberg, Beskæftigelsesminister / 14. april 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er en del af Beskæftigelsesministeriet, har som hovedopgave at understøtte et fleksibelt, dynamisk og velfungerende arbejdsmarked. Det primære formål med beskæftigelsesindsatsen er at øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark, bl.a. ved at mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job, hvilket fremgår af arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, 1. januar 2007 blev der ved jobcenter Vejle etableret en landsdækkende specialfunktion under Arbejdsmarkedsstyrelsen, Specialfunktionen Job og Handicap (www.bmhandicap.dk), der har til formål at arbejde på at fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdspladserne. Specialfunktionen beskæftiger sig med rådgivning af aktører i Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen, MR09 Side 20 af 82

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter.

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Masterprojekt ved uddannelsen: Master i Rehabilitering Syddansk Universitet Forfatter: Gitte Østergård

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet for arbejdsskadede Af Signe Beierholm Hansen & Søren Dahl Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Årsberetning Det Centrale Handicapråd

Årsberetning Det Centrale Handicapråd Årsberetning Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10 82 Teksttelefon: 33 11 10 81 Mail: dch@dch.dk Hjemmeside:

Læs mere

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Af Pernille Jensen Indhold Forord s. 3 1. Opsummering og anbefalinger s. 4 1.1. Opsummering s. 4 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere