RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010"

Transkript

1 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Udvikling af metode til online formaldehydmåling Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Lars Jørgensen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; \\filsrv\projekt\729\76 Udvikling af metode til online formaldehydmåling\rapport\rapport_ _final.docx Sagsnavn : Kontinuert formaldehydmåling ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Forord Resumé og konklusion Baggrund og metode Baggrund Metode Litteraturstudie Metoder til måling af formaldehyd Kolometriske metoder Kromatografiske metoder Spektroskopiske metoder Metodernes anvendelighed Valg af målemetoder og instrumenter til test Referencemetode Kontinuerte metoder Aero-Laser AL Gasmet DX Valg af kontinuert metode Måleprogram Fastlæggelse af måleområde for formaldehyd Laboratoriemålinger Indkøring af Gasmet DX Feltmålinger Beskrivelse af motoranlæg Måleopstilling Instrumenter Udførte målinger Måleresultater Kvalitetsvurdering af måleresultater Feltmålinger Laboratoriemålinger Resultater af feltmålingerne... 26

5 DGC-rapport Formaldehyd NO X CO UHC Sammenfatning Økonomi Myndighedsforhold Konklusioner og anbefalinger Kilder og referencer Kilder uden reference i rapport Bilag Bilag 1 Måleresultater - formaldehyd Bilag 2 Måleresultater - CO Bilag 3 Måleresultater - NO Bilag 4 Måleresultater - NO x Bilag 5 Måleresultater - UHC Bilag 6 Resultater fra måling på kunstig røggas Bilag 7 Anvendt måleudstyr til manuelle målinger Bilag 8 Gasmet DX4000 datablad Bilag 9 Gasmet sampling unit Bilag 10 Aero-Laser AL 4021 datablad Bilag 11 Beskrivelse af lejet FTIR-måler Bilag 12 Miljøstyrelsens referencemålemetode for formaldehyd, MEL-12

6 DGC-rapport 3 1 Forord Med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen blev der indført en grænseværdi på 10 mg/m 3 for emission af formaldehyd fra gasmotorer. Formaldehydemissionen viste sig at være væsentligt højere, og mange motorer kunne ikke overholde denne grænseværdi. Dette var medvirkende til, at Miljøstyrelsen bevilgede en udsættelse, og der blev igangsat et projekt om rensning for formaldehyd fra motoranlæg. Miljøministeriet har haft et ændringsforslag til Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 (Gasmotorbekendtgørelsen) i høring /1/. Gasmotorbekendtgørelsen er nu ændret, således at den kommer til at omfatte emissionsgrænseværdier for formaldehyd, der svarer til, hvad der kan opnås med oxidationskatalysatorer. Emissionsgrænseværdien ændres således fra at være vejledende til bindende og hæves fra vejledende 10 mg/normal m 3 til bindende 22 mg/normal m 3 ved 5 % O 2 og 30 % elvirkningsgrad. Krav om rensning for formaldehyd gælder for nye motorer, herunder også når motoren blot skiftes til ny, og hvor grundinstallationerne er på plads, og senest fra udgangen af 2014 for alle eksisterende gasmotorer med en samlet indfyret effekt på 5 MW. Høringsfristen var , men den nye version af bekendtgørelsen er september 2010 endnu ikke trådt i kraft. Med forventning om et stigende behov for formaldehydmålinger har DGC undersøgt mulighederne for at bestemme formaldehydemissionen fra naturgasfyrede kraftvarmeværker med online målemetoder. Formålet med projektet har været at finde en egnet online metode som alternativ til den hidtil anvendte manuelle referencemetode, som er både dyr og tidskrævende og ikke giver tidstro resultater. Arbejdet er udført for gasselskabernes Teknisk Chef Gruppe.

7 DGC-rapport 4 2 Resumé og konklusion Projektet har undersøgt muligheder for en egnet online metode til måling af formaldehyd i røggas fra gasmotorer som alternativ til den manuelle referencemetode. På baggrund af litteraturstudier blev FTIR 1 -metoden, repræsenteret ved en Gasmet DX4000 bærbar FTIR-måler, valgt ud til nærmere undersøgelse. Der er på 5 kraftvarmeværker foretaget 29 sammenhørende målinger for formaldehyd med referencemetoden (DNPH-metoden 2 ) og FTIR-metoden. Der blev samtidig foretaget parallelle målinger for CO, NO x og UHC med FTIR- og respektive referencemetoder. Resultaterne for formaldehyd ses i Figur 1 nedenfor. 40 Aså Brovst Helsinge Jelling Tårs 35 r] tø, m p [p F T IR Figur 1 FTIR = 1,17 x DNPH (ref.) + 0,75 R² = 0, DNPH (ref.) [ppm, tør] Samhørende måleværdier for formaldehyd, referencemetode (DNPH) og FTIR Der er observeret pæne sammenhænge mellem FTIR- og referencemetoderne for både formaldehyd samt CO, NO x og UHC, men FTIR-metoden udviser en positiv bias for formaldehyd og UHC. Måleren havde problemer med at give troværdige resultater for visse alifatiske carbonhydrider. Under ar- 1 Fourier Transform Infrared Spectroscopy 2 DiNitroPhenylHydrazin

8 DGC-rapport 5 bejdet med at optimere opsætningen at FTIR-måleren viste det sig, at formaldehydparameteren var ganske robust over for de forskellige instrumentopsætninger. Dette passer godt sammen med, at formaldehydabsorptionen befinder sig i et bølgelængdeområde, der ikke generes af andre gaskomponenter. FTIR-måleren var generelt nem at betjene, men det var nødvendigt med tidskrævende kvalitetskontrol af de udførte målinger samt flere justeringer af FTIR-målerens opsætning efterfulgt af genberegning af de opsamlede spektrogrammer, før der fremkom pålidelige måledata. Det skønnes ikke, at FTIR-måleren er økonomisk rentabel, hvis den udelukkende anvendes til dokumentation af kommende formaldehydgrænseværdier. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at udnytte dens egenskab som multikomponentmåler til også at måle CO, NO x og UHC for at holde en rimelig tilbagebetalingstid. FTIR-metoden bliver af US-EPA anvendt som referencemetode i USA til måling af en bred vifte af organiske og uorganiske forurenende stoffer fra skorstene, og flere kilder nævner metoden som det bedste alternativ til måling af formaldehyd fra motorer. Det anbefales at arbejde videre på at implementere en FTIR-måler i DGC s instrumentbeholdning.

9 DGC-rapport 6 3 Baggrund og metode 3.1 Baggrund Formaldehyd er en giftig og kræftfremkaldende farveløs gas. Den kan opstå fra forbrændingsprocesser ved bratkøling af reagerende gas/luftblandinger, enten ved ekspansion eller ved køling mod kolde overflader. Betingelser, som er til stede i en gasmotors udstødningssystem. Formaldehyd har CAS nr , og i røggasser måles typisk koncentrationer i området mg/m 3. Tidligere studier /2/ og /3/ har vist gennemsnitlige formaldehydemissioner fra gasmotorer på 66 mg/m 3 ved 5 % O 2 med variationer fra mg/m 3 ved 5 % O 2. Den seneste opgørelse, Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 /4/, angiver en gennemsnitlig formaldehydemission fra naturgasfyrede motorer på 45 mg/m 3 ved 5 % O 2. PSO projekt 5230 /5/ har vist, at det er muligt at reducere formaldehyd ved brug af katalysatorer. Med en forventet formaldehydgrænseværdi på 22 mg/m 3 ved 5 % O 2 og 30 % elvirkningsgrad vil behovet for formaldehydmålinger stige som følge af dokumentationsmålinger på nyinstalleret rensningsudstyr samt i forbindelse med kommende miljømålinger. Naturgasfyrede motorer er underlagt krav til emission af formaldehyd i Luftvejledningen /6/ samt i den reviderede udgave af Bekendtgørelse nr. 621 /1/, der forventes at træde i kraft i Den indtil nu anvendte, og af Miljøstyrelsen anbefalede, metode til måling af formaldehyd i røggasser /7/ er manuel og fungerer ved opsamling i vaskeflasker med efterfølgende analyse på et laboratorium. Det indebærer, at der kan gå et længere tidsrum fra prøven er udtaget på kraftvarmeværket, til analyseresultatet foreligger. Dette er ikke hensigtsmæssigt i situationer, hvor eksempelvis nyt røggasrensningsudstyr skal testes, eller man ønsker at se en øjeblikkelig effekt af en justering af motoranlæggets driftsindstillinger. Økonomisk er metoden også uhensigtsmæssig, specielt hvis der skal udtages mange prøver.

10 DGC-rapport Metode DGC har i dette projekt gennemført en undersøgelse af mulighederne for at bestemme formaldehydemission fra naturgasfyrede kraftvarmeværker med online målemetoder. Indledningsvist er der udført litteraturstudier for at belyse muligheder samt fordele og ulemper ved forskellige online analysemetoder. På baggrund af resultaterne fra litteraturstudierne er der gennemført forsøg i laboratoriet samt tests på naturgasfyrede gasmotorer. Der har været fokuseret på evnen til formaldehydmåling, men måleevnen for øvrige, med hensyn til gasmotoranlæg, relevante parametre som NO x, CO og UHC er også evalueret. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium er kontaktet med henblik på en dialog om muligheden for at anvende en alternativ metode til dokumentation af emissionsgrænseværdier. Projektet omhandler og beskriver målemetoder, som teoretisk kan være meget tungt stof. Det er i denne rapport ikke relevant at gengive meget detaljerede forklaringer og beskrivelser af de enkelte metoder og principper, og fokus er lagt på at beskrive de vigtigste og overordnede karakteristika. Yderligere oplysninger kan findes i den meget omfattende referenceliste sidst i rapporten.

11 DGC-rapport 8 4 Litteraturstudie Afsnit 4 giver et uddrag af to litteraturstudier foretaget i projektet /8/, /9/. 4.1 Metoder til måling af formaldehyd I litteraturen angives tre principper for bestemmelse af formaldehyd i gasstrømme: Kolorimetri Kromatografi (HPLC) Spektrometri (FTIR) Nedenfor er metoderne kort skitseret, og der er refereret til testmetoder angivet i litteraturen, som fortrinsvis er amerikanske (EPA: US Environmental Protection Agency, CARB: State of California Resources Board). 4.2 Kolometriske metoder Det angives, at der er tre klassiske metoder til bestemmelse af formaldehyd, som baserer sig på kolorimetri /10/. Det er henholdsvis 3-methyl-2- benzthialonhydranzine (MBTH)-, chromotropic acid (CTA)- og pararosaniline (PRA)-metoden. Testmetoder /11/ Method 316 (EPA 316) Sample & Analysis for Formaldehyde emissions in the Mineral Wool & Wool Fiberglass Industries /12/ - Pararosaniline Method. Conditional Test method 37 (CTM 037): Method for Measurement of Formaldehyde Emissions From Natural Gas-Fired Stationary Source Acetyl Derivitization Method. CTM-037 has been proposed as Method 323 (EPA 323) /13/, /14/. 4.3 Kromatografiske metoder Bestemmelse af formaldehyd ved kromatografi kan ske ved opsamling af gasprøver, som ledes gennem en absorptionsvæske bestående af 2,4-dinitrophenylhydrazin (DNPH) og efterfølgende analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) /15/.

12 DGC-rapport 9 Testmetoder /16/, /11/ Method 0011 (EPA 0011) Sampling for Selected Aldehyde and Ketone Emissions from Stationary Sources - 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) Method /17/. CARB 430 Determination of Formaldehyd and Acetaldehyd in Emissions from Stationary Sources - 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) Method /19/. 4.4 Spektroskopiske metoder Ved benyttelse af Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) teknologien analyseres gasstrømmen på stedet ved hjælp af et spektrometer, og rådata konverteres ved hjælp af en matematisk algoritme (Fourier Transform) i en computer. Testmetoder /11/, /12/ Method 318 (EPA 318) Extractive FTIR Method for Measurement of Emissions from the Mineral Wool and Wool Fiberglass Industries /20/. Method 320 (EPA 320) Vapor Phase Organic & Inorganic Emissions by Extractive FTIR /21/. 4.5 Metodernes anvendelighed Som nævnt findes en række metoder til bestemmelse af formaldehyd fra røggas fra gasturbiner. Imidlertid er det ikke alle metoderne, der er tilstrækkeligt præcise og specifikke nok til at opfylde nationale krav (US-krav) til formaldehydmålinger. Nedenfor er listet nogle af de fordele og ulemper, litteraturen angiver for de forskellige testmetoder /11/.

13 DGC-rapport 10 Metode Test Fordele Ulemper Kolorimetriske CTM 037 (EPA 323) EPA 316 Valideret op mod FTIR af GTI for IC-turbiner i juli 1995 Ingen problemer med NO 2 On site-måling Kan ikke levere acetaldehydværdier Kromatografiske (DNPH-metoden) EPA 0011 CARB 430 Stor mængde af supplerende data Identificerer mest aldehyder ingen krydsinterferens Off site-analyser Reagenslevetid og forsendelsesrisici Høj koncentration af NO 2 kan forstyrre prø- Lav detektionsgrænse vereagens (ppb) Spektroskopiske (FTIR-metoden) EPA 318, EPA 320 Stor mængde af supplerende data Omkostninger ved investering i prøveudstyr Identificerer mest alde- Detektionsgrænse 0,5 hyder ingen krydsinterferens ppm? - for høj for turbiner 3 Måling on site 3 Amerikansk problem. Der er i Danmark ikke krav til måling af formaldehyd på gasturbiner.

14 DGC-rapport 11 5 Valg af målemetoder og instrumenter til test 5.1 Referencemetode Den danske referencemetode til måling af formaldehyd i strømmende gas, herunder røggas fra gasmotorer, er givet ved Referencelaboratoriets anbefalede metode, Metodeblad nr. MEL-12. Metoden kaldes DNPH-metoden og består i manuel opsamling af røggas i vaskeflasker indeholdende dinitrophenylhydrazin-opløsning med efterfølgende analyse ved højtryksvæskekromatografi med UV-detektion. Der kendes kun få interfererende stoffer. Store mængder af andre carbonylforbindelser (f.eks. acetone eller butanon i blandingsfortyndere), ozon (f.eks. i forbindelse med UV-hærdning) eller nitrogendioxid (f.eks. i forbindelse med forbrændingsprocesser) kan reagere med DNPH-reagens i opsamlingsvæsken og dermed reducere kapaciteten. Problemet kan normalt løses ved at forøge mængden af DNPH i opsamlingsvæsken. Eksempelvis anbefales en DNPH-koncentration på 4g/l i 2 gange 100 ml absorptionsvæske til måling på udstødsgasser fra gasmotorer, der har et højt indhold af nitrogendioxid. Nedenfor ses eksempel på måleopstilling til manuel måling af formaldehyd. 1. Prøvetagningssonde 2. Filter (kan opvarmes) 3. Prøvetagningsforbindelse (kan opvarmes) 4. Vaskeflaske (i isbad) 5. Vaskeflaske, backup (i isbad) 6. Tørretårn (og fælde til acetonitril-dampe) 7. Gasreguleringsventil eller kritisk dyse 8. Pumpe 9. Flowmeter 10. Gasmåler 11. Termometer Figur 2 Opstilling til manuel måling af formaldehyd

15 DGC-rapport Kontinuerte metoder På baggrund af litteraturstudierne blev to instrumenter med hver deres analysemetode vurderet til at være relevante for videre undersøgelser. De er beskrevet nedenfor Aero-Laser AL 4021 AL 4021 fra Aero-Laser er et kontinuert målende instrument baseret på Hantzsch -reaktionen. Formaldehyd fra en gasprøve fanges under kontrollerede og kontinuerte forhold i en vandig opløsning ved hjælp af en stripping coil. Gasstrømmen og den vandige formaldhydopløsning separeres, og opløsningen analyseres for formaldehyd /7/. Hantzsch -reaktionen danner 3,5-diacetly-1,4-dihydrolutidine (DDL), der udsender en stærk fluorescens ved 510 nm, som måles løbende med en fotomultiplier. Maksimalt måleområde er 0-2 ppm, men analysatoren kan tilpasses højere måleområder ved at indbygge et fortyndingssystem. Datablad på AL 4021 ses i BILAG 10. Figur 3 Aero-Laser 4021 og Hantzsch -reaktionen Gasmet DX4000 Gasmet DX4000 er en transportabel FTIR-måler. FTIR står for Fourier Transform Infrared spektroskopi. En FTIR-gasanalysator måler gasformige forbindelser ved deres absorbans af infrarød stråling. Hver molekylestruktur har en unik kombination af atomer og producerer derved et unikt infrarødt spektrum. Derved er det muligt at måle mange gaskomponenter på samme tid. Gasmet FTIR-gasanalysatoren indsamler et komplet infrarødt spektrum (en måling af det infrarøde lys, der absorberes af molekyler inde i målecellen) 10 gange i sekundet. Flere spektrer lægges sammen efter valgt måletid

16 DGC-rapport 13 for at forbedre signal/støj-forholdet. Figur 4 viser et eksempel på et infrarødt spektrum. Figur 4 Eksempel på et infrarødt spektrum Figur 5 Eksempel på skærmbillede fra et Gasmet-system

17 DGC-rapport 14 Ved anskaffelse af en DX4000 skal man gøre sig klart, hvilken røggasmatrix man ønsker at måle på. Dvs. blandt andet hvilke komponenter og i hvilke koncentrationer, da instrumentet skal sættes korrekt op og kalibreres til den givne opgave. Det er nødvendigt af hensyn til måling af ønskede parametre, men ligeså vigtigt af hensyn til målerens korrektion for krydsfølsomme komponenter, da flere stoffer kan befinde sig i samme bølgelængdeområde. Overordnet findes alle oplysninger om målerens opsætning i et Library manifesteret ved en såkaldt LIB-fil. Denne fil indeholder mangfoldige oplysninger heriblandt: Hvilke komponenter der måles Bølgelængdeområder, der anvendes ved analysen Alarmer Krydsinterfererende komponenter Måleområder Evt. kompensering for vandindhold Omregning til referenceiltprocent Angivelse af anvendte referencefiler Referencefilerne indeholder oplysninger om de referencespektrer, der danner basis for kalibreringen. Et referencespektrum er et infrarødt spektrum af en kendt koncentration af den givne gaskomponent. Datablad for Gasmet DX4000 ses i BILAG 8. Yderligere informationer om FTIR-måleprincippet kan fås på Gasmets hjemmeside

18 DGC-rapport 15 Figur 6 Gasmet DX4000 målesystem med opvarmet probe, slange og pumpeenhed samt FTIR-instrument og analyse-pc Valg af kontinuert metode Fra projektets start var det planlagt at teste to kontinuerte målemetoder op mod referencemetoden (DNPH), såfremt der fandtes egnede kandidater, og det samtidig var økonomisk muligt inden for budgettets rammer. Et fejlslagent forsøg i starten af projektet med en lejet FTIR-måler fra DTU medførte, at det kun har været muligt at undersøge et enkelt online målesystem. Valget faldt på FTIR-systemet (Gasmet DX4000). Blandt årsager til valget er: FTIR-metoden kan måle mange komponenter samtidigt, hvoraf flere er relevante i forhold til dokumentation af miljøparametre. Instrumentet kan bruges i projektsammenhænge til undersøgelse af forbrændingstekniske og miljømæssige forhold på varme- og kraftvarmeværker. Metoden er vel beskrevet og undersøgt i flere kilder mht. måling af emissioner fra gasmotorer og andre stationære kilder. Systemet kan erstatte andre målere og derved gøre dokumentation af miljøkrav billigere for målelaboratorier i Danmark. Leverandøren lover kort oplæringstid, hvorved systemet kan tages i drift uden store omkostninger. Det er muligt af opnå DANAK-akkreditering til måling med metoden.

19 DGC-rapport 16 FTIR-metoden bliver af US-EPA anvendt som referencemetode i USA til måling af en bred vifte af organiske og uorganiske forurenende stoffer fra skorstene. Kræver kun kvælstof til nul-/baggrundskalibrering ved feltmålinger. Det er muligt at efterbehandle og genberegne på målte spektrogrammer, såfremt der har været udført en korrekt baggrundskalibrering. Det er en fordel, hvis man ønsker at tilføje nye komponenter eller opdager, at der er brug for en højere kalibrering. FTIR-måleren blev ud over standardkalibreringen forsynet med en CEM extended kalibrering, inklusive relevante alkaner og alkener. Denne applikation skulle efter anbefaling fra den danske importør være dækkende til det aktuelle formål med måling på røggas fra naturgasfyrede gasmotorer. Flere oplysninger er vist i BILAG 11. Den konkurrerende metode (AL 4021 instrumentet) har den fordel, at den måler specifikt for formaldehyd, er hurtig, har stor følsomhed og lille krydsfølsomhed. Til gengæld kræver instrumentet (glas)flasker med stripping solution og Hantzsch solution samt beholder til opsamling af brugt væske. Det kan i flere tilfælde være besværligt ved feltmålinger. Desuden er det maksimale måleområde 2 ppm, hvorved det vil være nødvendigt at investere i et fortyndingssystem for at kunne måle typiske koncentrationer, der forekommer i røggas fra naturgasmotorer. Ultimo 2008 var AL 4021 jf. oplysninger fra leverandøren endnu ikke valideret på røggas, men tyske og amerikanske institutter, der arbejder med emissionskontrol, skulle være i gang.

20 DGC-rapport 17 6 Måleprogram 6.1 Fastlæggelse af måleområde for formaldehyd Emissionskortlægningsprojekt PSO 3141 angiver en emissionsfaktor på 77 mg/m 3 ved 5 % O 2 svarende til ca. 36 ppm formaldehyd. Maksimalt målte værdier var ca. 200 mg/m 3 ved 5 % O 2 svarende til 93 ppm. Højeste middelværdi blev bestemt til ca. 100 mg/m 3 ved 5 % O 2 / 63 ppm. I et ændringsforslag til Gasmotorbekendtgørelsen udsendt 10. april 2008 foreslås en fremtidig emissionsgrænseværdi for formaldehyd på 22 mg/m 3 ved 5 % O 2 gældende ved 30 % elvirkningsgrad, hvilket i praksis svarer til ppm formaldehyd i den tørre røggas. Af ovenstående fremgår, at hvis online metoden (kandidatmetoden) udelukkende ønskes anvendt til dokumentation af fremtidige miljøkrav, bør denne evalueres i området 0 15 ppm. Hvis det er et ønske at kunne måle højere koncentrationer, eksempelvis måling af formaldehyd før katalysator, bør kandidatmetoden valideres op til 50 ppm eller højere. Maksimum range for formaldehydkalibreringen i den ovenfor beskrevne Extended CEM kalibrering er netop 50 ppm, hvilket stemmer fint overens med ønsket om at kunne måle på motorer med formaldehydemissioner i den højere del af skalaen. 6.2 Laboratoriemålinger I projektets tidlige fase var det oprindeligt planlagt at udføre laboratoriemålinger med en lejet FTIR-måler fra DTU. Denne kom dog aldrig til at fungere, og da DGC s forsøgsmotor undervejs i projektet blev demonteret, er der ikke udført indledende forsøg i laboratoriet. Feltmålingerne, der bl.a. omfattede sammenlignende målinger mellem FTIR og GC for diverse UHC-komponenter indikerede, at der kunne være problemer med måling af disse stoffer. Der blev derfor efterfølgende foretaget specifikke målinger i laboratoriet på syntetisk røggas. Resultatet kan ses i Afsnit samt i Bilag 6.

21 DGC-rapport Indkøring af Gasmet DX4000 Oplæring i brug af Gasmet DX4000 foregik dels hos den danske importør 4, dels på en forsøgsmotor opstillet på Halmfortet, DTU. Det var oprindeligt planlagt, at en del af de sammenlignende målinger mellem referencemetode og FTIR skulle foregå på netop denne motor pga. mulighederne for justering til relevante driftsforhold for specifikke formaldehydemissioner. Motoren, som er en ældre sugemotor, viste sig dog at give en, i forhold til naturgasmotorer på danske kraftvarmeværker, meget atypisk røggassammensætning. Det blev derfor valgt ikke at foretage parallelle målinger på denne motor. 6.4 Feltmålinger Beskrivelse af motoranlæg Der er udført målinger på fem motoranlæg benævnt anlæg 1 5, med forskellige niveauer mht. formaldehydemission. Fire af motoranlæggene indgik i et parallelt DGC-projekt Environmental optimisation of natural gas fired engines, Measurement on four different engines Project report, June 2010 /18/. Målingerne på det femte anlæg blev foretaget med fortyndingssystem specifikt med det formål at opnå lave måleresultater. Motorerne er repræsentative for bestanden af motorer på danske kraftvarmeværker og omsætter ca. 40 % af det samlede naturgasforbrug på kraftvarmeværker i Danmark. Tabel 1 Målte motoranlæg Anlæg nr. Fabrikat Effekt 1 Rolls Royce B35: kw e 2 Rolls Royce KVGS-G kw e 3 Wärtsilä V25SG 3140 kw e 4 Wärtsilä V34SG 6060 kw e 5 Rolls Royce B35:40-V20AG 8500 kw e 4 CKE Environment

22 DGC-rapport 19 Motorernes drift blev indstillet til at give forskellige emissionsprofiler til brug i førnævnte miljøoptimeringsprojekt. FTIR-systemet målte konstant, mens de manuelle referencemålinger blev udført ved driftsindstillinger, der skønsmæssigt ville give varierende formaldehydresultater Måleopstilling Udtagssonder for referencemålinger og FTIR-systemet blev placeret i samme målestuds, typisk efter røggasveksler. Ved referencemålingen blev røggas vha. en prøvetagningsenhed med pumpe og gasmåler suget gennem en opvarmet slange og videre gennem vaskeflasker med en 4 g/liter DNPH 5 opløsning, som efterfølgende analyseres for formaldehyd med HPLC 6. Ved FTIR-målingen blev røggassen via opvarmede slanger og en pumpe- /filterenhed transporteret til analyseenheden. Resultater blev moniteret online på pc. Måleresultater fra anlæg nr. 1-4 viste, at der var behov for formaldehyddata på lavere niveauer, end motorerne umiddelbart var i stand til at producere. Derfor blev der foretaget målinger med et fortyndingssystem som vist på Figur 7. For at undgå kondensation blev fortyndingsgassen forvarmet i en slange, inden den blev tilsat røggasprøven. Figur 7 Opvarmet fortyndingssystem til måling af formaldehyd ved lave koncentrationer Instrumenter FTIR-systemet er beskrevet i BILAG 8, BILAG 9 og BILAG 11. DGC s metode for manuel måling af formaldehyd baseres på Miljøstyrelsens referencemetode vist i BILAG 12, mens det kontinuerte måleudstyr er til måling af NO x, CO, UHC og O 2 er beskrevet i BILAG 7. 5 Dinitrophenylhydrazine 6 High performance liquid chromatography (eller high pressure liquid chromatography)

23 DGC-rapport Udførte målinger Der er udført i alt 29 parallelle målinger mellem referencemetoden og FTIRmålesystemet. 17 af målingerne er foretaget efter normal praksis på ufortyndet røggas, mens de resterende 12 er foretaget ved forskellige fortyndingsgrader på anlæg #5. Måleresultater fremgår af Afsnit 7.

24 DGC-rapport 21 7 Måleresultater 7.1 Kvalitetsvurdering af måleresultater Feltmålinger Målingerne blev foretaget over en relativt kort tidsperiode, og der var ikke mulighed for løbende at foretage detaljerede analyser af det omfattende datamateriale, der blev opsamlet på kraftvarmeværkerne. Dette var heller ikke nødvendigt, da FTIR-systemet giver mulighed for at efterberegne de opsamlede data. I nærværende Afsnit 7.1 redegøres for de aktiviteter, som behandling af feltmåledata medførte, inden det var muligt at præsentere endelige og pålidelige måleresultater, som vist i Afsnit 7.2. NO x Analyser af måledata viste en for NO x betydelig bias mellem referencemålingen (CLD 7 ) og FTIR-systemet. FTIR-data blev med hjælp fra den danske importør genberegnet med forskellige applikationer for at optimere resultaterne, se Figur 8. Resultatet blev en bedre overensstemmelse med referencemålingen. Her ses, at opsætning af FTIR-måleren med applikationsfilen SN081522_v11_v2.LIB er det bedste alternativ af de 3 muligheder i forhold til referencemålingen. Især ved lavere NO x -værdier er der dog ikke fuld overensstemmelse mellem FTIR- og referencemetode. Resultater fra anlæg nr. 4, se Figur 9, viste med applikationsfilen SN081522_v11_v2.LIB uforklarlige niveauspring i NO 2 -målingen (brun kurve), som igen har indflydelse på NO x -resultatet (pink kurve). I de perioder, hvor FTIR-systemet måler høje NO 2 -værdier, omkring 40 ppm, er der god sammenhæng mellem NO x -værdierne for henholdsvis FTIR-system og referencemåler (pink og mørkegrøn kurve). Der var altså adskillige eksempler på uforklarlige NO x -resultater. 7 CLD Chemi Luminescence Detection

25 DGC-rapport SN081522_v11_GasEngine.LIB SN081522_v11_v2.LIB SN081522_v11_GasEngine.LIB CLD (ref.) NOx [ppm, dry] :00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Tid Figur 8 NO x -resultater fra anlæg nr. 3. Referencemåling (CLD) samt FTIR-måling beregnet med forskellige applikationer , ,5 13 NO_FTIR NOx_FTIR ry d m p , , ,5 ry d % l. v o NOx_CLD NO2_FTIR NO_CLD O2_FTIR O2_param. 0 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 10 Tid Figur 9 Niveauspring ved NO 2 /NO x -måling på anlæg nr. 4

26 DGC-rapport 23 UHC Et nærstudie af det totale UHC-indhold viste en forskel på ca. 100 ppm mellem FTIR-måleren og referencemåleren (UHC-FID). Dette ses af den mørkeblå og olivengrønne kurve i Figur 10. Endvidere blev der konstateret niveauspring i modfase for propan og butan, illustreret ved den mellemblå og pink kurve i Figur 10. Yderligere beregninger godtgjorde, at fænomenet kun blev observeret for nogle af motorerne og ikke ved alle driftsforhold. Formaldehydmålingen (mørk grøn kurve) udviste ingen tegn på uregelmæssigheder. Niveauspringet kort før kl. 15:50 skyldes omlægning af gasmotorens driftspunkt. Figur 10 UHC og UHC-komponenter målt på anlæg nr. 4 SO 2 Ved en del af feltmålingerne blev der konstateret adskillige ppm SO 2 i røggassen, hvilket er usandsynligt med naturgas som brændsel. Mistanken om en uhensigtsmæssig opsætning af FTIR-systemet for gasmotormålinger blev bestyrket, og det blev besluttet at foretage nogle laboratoriemålinger på en syntetisk røggas.

27 DGC-rapport Laboratoriemålinger På baggrund af de i beskrevne forhold i forbindelse med beregning af resultater fra FTIR-målesystemet, herunder flere forsøg fra leverandøren på at trimme opsætningen af måleren, blev der udført laboratorieforsøg, der skulle give supplerende oplysninger til brug for afdækning af de observerede uregelmæssigheder. Metoden bestod i at måle på en syntetisk røggas blandet på basis af dansk naturgas og kunstig luft. Tidligere erfaringer har vist, at UHC-fordelingen i røggas fra naturgasfyrede gasmotorer i store træk følger fordelingen af UHC-komponenter i brændslet. En syntetisk røggas blev derfor fremstillet ved at fortynde naturgas med kunstig luft til en metankoncentration sammenlignelig med, hvad der blev fundet ved målingerne på kraftvarmeværkerne. Sammensætningen af den kunstige røggas blev indledningsvist målt med en Chrompack CP9001 GC med TCD- og FID-detektor. Resultatet fra GC-målingen blev brugt som reference for sammenligning med FTIR-systemets resultater. Vandindholdet i den prøvegas, FTIR-systemet måler på, kan have signifikant betydning for resultaterne, såfremt målerens såkaldte vandkalibrering ikke er i orden. Derfor blev den syntetiske røggas ledt gennem et primitivt befugtningssystem, inden den blev analyseret i FTIR-måleren. Den tørre gas blev ledt gennem en bobleflaske med demineraliseret vand. Flasken var placeret i et opvarmet vandbad, og vandindholdet blev styret af temperaturen i vandbadet, se Figur 11. Der var meget tilfredsstillende sammenhæng mellem den målte dugpunktstemperatur og FTIR-målerens bestemmelse af vanddampindhold i gassen. Resultaterne er gengivet i BILAG 6.

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af ilt ( ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Parameter Ilt, Anvendelsesområde Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Metode Kontinuert bestemmelse

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode)

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-03:2014 Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Parameter Anvendelsesområde Metode Kvælstofoxider,

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid () i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Kulmonoxid () Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Kontinuert bestemmelse efter

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN EN NY START FOR GRØN VÆKST - HVORDAN OG HVORNÅR? Agro Business Park 18. september 2013 Anders Peter S. Adamsen Anders Feilberg

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram.

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Fortolkningsbidrag til Bekendtgørelse nr. 852. 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport nr. 62-2011 Test af lugtposer Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport Referencelaboratoriet Test af lugtposer December 2011 Date: 24-02-2012 Testing Laboratory: Eurofins Product Testing A/S

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol.

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol. 8.2.2 Miljøstyrelsens metodehåndbog (opdateret maj 2013) 8.2.2.1 Præstations- og stikprøvekontrol Tabel 11 indeholder en metodeliste for de parametre der kan anbefales metoder for, med udgangspunkt i de

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Måling af emissioner til luften Præstationskontrol for SO2 og stikprøver for HCHO Akkrediteret rapport 115-29781 C Målinger

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.) 53 Definitio De indledende definitioner af PEMS mv. nen på har primært til formål at hjælpe læseren PEMS til en forståelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Formål: Det overordnede formål med dette program er at samle al relevant dokumentation, der medvirker til at sikre kvaliteten af de målinger anlæggets

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 2 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Maj 22 Dansk Gasteknisk

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Plasmabaseret denox. Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Nyt PSO projekt:

Plasmabaseret denox. Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Nyt PSO projekt: Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Emissionsreduktion ved hjælp af lavtemperaturplasma, Elkraft PSO projekt nr. FU341, 3-5 Samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) og Forskningscenter

Læs mere

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Rapport nr. 28 Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Kurt N. Egmose Eurofins Danmark A/S 1. Indledning 1.1 Relevante virksomheder En række danske produktionsvirksomheder udleder fibre til omgivelserne.

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 27 Energinet.dk miljø-projekt nr. 7/1882 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 2 April

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag 15-12-2015 John Frederiksen, Laboratorieleder jof@teknologisk.dk Nationale og internationale undersøgelser og vejledninger vedrørende måling af regn- og spildevandsflow

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Signalveje og beregninger af AMS data Forfatter(e) Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret,

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue.

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. PRIMO Danmark A/S Att.: Carsten Andersen Jernbanegade 11 6862 Tistrup 2009.04.20 Revideret 2009.05.18 lwf/-/hbs 299716 Følgebrev Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. Resultatet

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Mineralsk olie (olieaerosoler) Måling af mineralsk olie (olieaerosoler)

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug.

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 25 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Udført for Jan H. Locher Hounisen Laboratorieudstyr A/S Sindalsvej 27 8240 Risskov Udført af Bjørn Malmgren-Hansen Kemi-

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC Rapport nr. 29-2004 Rapport Præstationsprøvning 1-2004 UHC og VOC Kurt Egmose 13. januar 2005 Baggrund En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI KROMATOGRAFI Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Luftvejledningen af 2001 6.2.4 Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre

Læs mere