RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010"

Transkript

1 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Udvikling af metode til online formaldehydmåling Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Lars Jørgensen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; \\filsrv\projekt\729\76 Udvikling af metode til online formaldehydmåling\rapport\rapport_ _final.docx Sagsnavn : Kontinuert formaldehydmåling ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Forord Resumé og konklusion Baggrund og metode Baggrund Metode Litteraturstudie Metoder til måling af formaldehyd Kolometriske metoder Kromatografiske metoder Spektroskopiske metoder Metodernes anvendelighed Valg af målemetoder og instrumenter til test Referencemetode Kontinuerte metoder Aero-Laser AL Gasmet DX Valg af kontinuert metode Måleprogram Fastlæggelse af måleområde for formaldehyd Laboratoriemålinger Indkøring af Gasmet DX Feltmålinger Beskrivelse af motoranlæg Måleopstilling Instrumenter Udførte målinger Måleresultater Kvalitetsvurdering af måleresultater Feltmålinger Laboratoriemålinger Resultater af feltmålingerne... 26

5 DGC-rapport Formaldehyd NO X CO UHC Sammenfatning Økonomi Myndighedsforhold Konklusioner og anbefalinger Kilder og referencer Kilder uden reference i rapport Bilag Bilag 1 Måleresultater - formaldehyd Bilag 2 Måleresultater - CO Bilag 3 Måleresultater - NO Bilag 4 Måleresultater - NO x Bilag 5 Måleresultater - UHC Bilag 6 Resultater fra måling på kunstig røggas Bilag 7 Anvendt måleudstyr til manuelle målinger Bilag 8 Gasmet DX4000 datablad Bilag 9 Gasmet sampling unit Bilag 10 Aero-Laser AL 4021 datablad Bilag 11 Beskrivelse af lejet FTIR-måler Bilag 12 Miljøstyrelsens referencemålemetode for formaldehyd, MEL-12

6 DGC-rapport 3 1 Forord Med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen blev der indført en grænseværdi på 10 mg/m 3 for emission af formaldehyd fra gasmotorer. Formaldehydemissionen viste sig at være væsentligt højere, og mange motorer kunne ikke overholde denne grænseværdi. Dette var medvirkende til, at Miljøstyrelsen bevilgede en udsættelse, og der blev igangsat et projekt om rensning for formaldehyd fra motoranlæg. Miljøministeriet har haft et ændringsforslag til Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 (Gasmotorbekendtgørelsen) i høring /1/. Gasmotorbekendtgørelsen er nu ændret, således at den kommer til at omfatte emissionsgrænseværdier for formaldehyd, der svarer til, hvad der kan opnås med oxidationskatalysatorer. Emissionsgrænseværdien ændres således fra at være vejledende til bindende og hæves fra vejledende 10 mg/normal m 3 til bindende 22 mg/normal m 3 ved 5 % O 2 og 30 % elvirkningsgrad. Krav om rensning for formaldehyd gælder for nye motorer, herunder også når motoren blot skiftes til ny, og hvor grundinstallationerne er på plads, og senest fra udgangen af 2014 for alle eksisterende gasmotorer med en samlet indfyret effekt på 5 MW. Høringsfristen var , men den nye version af bekendtgørelsen er september 2010 endnu ikke trådt i kraft. Med forventning om et stigende behov for formaldehydmålinger har DGC undersøgt mulighederne for at bestemme formaldehydemissionen fra naturgasfyrede kraftvarmeværker med online målemetoder. Formålet med projektet har været at finde en egnet online metode som alternativ til den hidtil anvendte manuelle referencemetode, som er både dyr og tidskrævende og ikke giver tidstro resultater. Arbejdet er udført for gasselskabernes Teknisk Chef Gruppe.

7 DGC-rapport 4 2 Resumé og konklusion Projektet har undersøgt muligheder for en egnet online metode til måling af formaldehyd i røggas fra gasmotorer som alternativ til den manuelle referencemetode. På baggrund af litteraturstudier blev FTIR 1 -metoden, repræsenteret ved en Gasmet DX4000 bærbar FTIR-måler, valgt ud til nærmere undersøgelse. Der er på 5 kraftvarmeværker foretaget 29 sammenhørende målinger for formaldehyd med referencemetoden (DNPH-metoden 2 ) og FTIR-metoden. Der blev samtidig foretaget parallelle målinger for CO, NO x og UHC med FTIR- og respektive referencemetoder. Resultaterne for formaldehyd ses i Figur 1 nedenfor. 40 Aså Brovst Helsinge Jelling Tårs 35 r] tø, m p [p F T IR Figur 1 FTIR = 1,17 x DNPH (ref.) + 0,75 R² = 0, DNPH (ref.) [ppm, tør] Samhørende måleværdier for formaldehyd, referencemetode (DNPH) og FTIR Der er observeret pæne sammenhænge mellem FTIR- og referencemetoderne for både formaldehyd samt CO, NO x og UHC, men FTIR-metoden udviser en positiv bias for formaldehyd og UHC. Måleren havde problemer med at give troværdige resultater for visse alifatiske carbonhydrider. Under ar- 1 Fourier Transform Infrared Spectroscopy 2 DiNitroPhenylHydrazin

8 DGC-rapport 5 bejdet med at optimere opsætningen at FTIR-måleren viste det sig, at formaldehydparameteren var ganske robust over for de forskellige instrumentopsætninger. Dette passer godt sammen med, at formaldehydabsorptionen befinder sig i et bølgelængdeområde, der ikke generes af andre gaskomponenter. FTIR-måleren var generelt nem at betjene, men det var nødvendigt med tidskrævende kvalitetskontrol af de udførte målinger samt flere justeringer af FTIR-målerens opsætning efterfulgt af genberegning af de opsamlede spektrogrammer, før der fremkom pålidelige måledata. Det skønnes ikke, at FTIR-måleren er økonomisk rentabel, hvis den udelukkende anvendes til dokumentation af kommende formaldehydgrænseværdier. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at udnytte dens egenskab som multikomponentmåler til også at måle CO, NO x og UHC for at holde en rimelig tilbagebetalingstid. FTIR-metoden bliver af US-EPA anvendt som referencemetode i USA til måling af en bred vifte af organiske og uorganiske forurenende stoffer fra skorstene, og flere kilder nævner metoden som det bedste alternativ til måling af formaldehyd fra motorer. Det anbefales at arbejde videre på at implementere en FTIR-måler i DGC s instrumentbeholdning.

9 DGC-rapport 6 3 Baggrund og metode 3.1 Baggrund Formaldehyd er en giftig og kræftfremkaldende farveløs gas. Den kan opstå fra forbrændingsprocesser ved bratkøling af reagerende gas/luftblandinger, enten ved ekspansion eller ved køling mod kolde overflader. Betingelser, som er til stede i en gasmotors udstødningssystem. Formaldehyd har CAS nr , og i røggasser måles typisk koncentrationer i området mg/m 3. Tidligere studier /2/ og /3/ har vist gennemsnitlige formaldehydemissioner fra gasmotorer på 66 mg/m 3 ved 5 % O 2 med variationer fra mg/m 3 ved 5 % O 2. Den seneste opgørelse, Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 /4/, angiver en gennemsnitlig formaldehydemission fra naturgasfyrede motorer på 45 mg/m 3 ved 5 % O 2. PSO projekt 5230 /5/ har vist, at det er muligt at reducere formaldehyd ved brug af katalysatorer. Med en forventet formaldehydgrænseværdi på 22 mg/m 3 ved 5 % O 2 og 30 % elvirkningsgrad vil behovet for formaldehydmålinger stige som følge af dokumentationsmålinger på nyinstalleret rensningsudstyr samt i forbindelse med kommende miljømålinger. Naturgasfyrede motorer er underlagt krav til emission af formaldehyd i Luftvejledningen /6/ samt i den reviderede udgave af Bekendtgørelse nr. 621 /1/, der forventes at træde i kraft i Den indtil nu anvendte, og af Miljøstyrelsen anbefalede, metode til måling af formaldehyd i røggasser /7/ er manuel og fungerer ved opsamling i vaskeflasker med efterfølgende analyse på et laboratorium. Det indebærer, at der kan gå et længere tidsrum fra prøven er udtaget på kraftvarmeværket, til analyseresultatet foreligger. Dette er ikke hensigtsmæssigt i situationer, hvor eksempelvis nyt røggasrensningsudstyr skal testes, eller man ønsker at se en øjeblikkelig effekt af en justering af motoranlæggets driftsindstillinger. Økonomisk er metoden også uhensigtsmæssig, specielt hvis der skal udtages mange prøver.

10 DGC-rapport Metode DGC har i dette projekt gennemført en undersøgelse af mulighederne for at bestemme formaldehydemission fra naturgasfyrede kraftvarmeværker med online målemetoder. Indledningsvist er der udført litteraturstudier for at belyse muligheder samt fordele og ulemper ved forskellige online analysemetoder. På baggrund af resultaterne fra litteraturstudierne er der gennemført forsøg i laboratoriet samt tests på naturgasfyrede gasmotorer. Der har været fokuseret på evnen til formaldehydmåling, men måleevnen for øvrige, med hensyn til gasmotoranlæg, relevante parametre som NO x, CO og UHC er også evalueret. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium er kontaktet med henblik på en dialog om muligheden for at anvende en alternativ metode til dokumentation af emissionsgrænseværdier. Projektet omhandler og beskriver målemetoder, som teoretisk kan være meget tungt stof. Det er i denne rapport ikke relevant at gengive meget detaljerede forklaringer og beskrivelser af de enkelte metoder og principper, og fokus er lagt på at beskrive de vigtigste og overordnede karakteristika. Yderligere oplysninger kan findes i den meget omfattende referenceliste sidst i rapporten.

11 DGC-rapport 8 4 Litteraturstudie Afsnit 4 giver et uddrag af to litteraturstudier foretaget i projektet /8/, /9/. 4.1 Metoder til måling af formaldehyd I litteraturen angives tre principper for bestemmelse af formaldehyd i gasstrømme: Kolorimetri Kromatografi (HPLC) Spektrometri (FTIR) Nedenfor er metoderne kort skitseret, og der er refereret til testmetoder angivet i litteraturen, som fortrinsvis er amerikanske (EPA: US Environmental Protection Agency, CARB: State of California Resources Board). 4.2 Kolometriske metoder Det angives, at der er tre klassiske metoder til bestemmelse af formaldehyd, som baserer sig på kolorimetri /10/. Det er henholdsvis 3-methyl-2- benzthialonhydranzine (MBTH)-, chromotropic acid (CTA)- og pararosaniline (PRA)-metoden. Testmetoder /11/ Method 316 (EPA 316) Sample & Analysis for Formaldehyde emissions in the Mineral Wool & Wool Fiberglass Industries /12/ - Pararosaniline Method. Conditional Test method 37 (CTM 037): Method for Measurement of Formaldehyde Emissions From Natural Gas-Fired Stationary Source Acetyl Derivitization Method. CTM-037 has been proposed as Method 323 (EPA 323) /13/, /14/. 4.3 Kromatografiske metoder Bestemmelse af formaldehyd ved kromatografi kan ske ved opsamling af gasprøver, som ledes gennem en absorptionsvæske bestående af 2,4-dinitrophenylhydrazin (DNPH) og efterfølgende analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) /15/.

12 DGC-rapport 9 Testmetoder /16/, /11/ Method 0011 (EPA 0011) Sampling for Selected Aldehyde and Ketone Emissions from Stationary Sources - 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) Method /17/. CARB 430 Determination of Formaldehyd and Acetaldehyd in Emissions from Stationary Sources - 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) Method /19/. 4.4 Spektroskopiske metoder Ved benyttelse af Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) teknologien analyseres gasstrømmen på stedet ved hjælp af et spektrometer, og rådata konverteres ved hjælp af en matematisk algoritme (Fourier Transform) i en computer. Testmetoder /11/, /12/ Method 318 (EPA 318) Extractive FTIR Method for Measurement of Emissions from the Mineral Wool and Wool Fiberglass Industries /20/. Method 320 (EPA 320) Vapor Phase Organic & Inorganic Emissions by Extractive FTIR /21/. 4.5 Metodernes anvendelighed Som nævnt findes en række metoder til bestemmelse af formaldehyd fra røggas fra gasturbiner. Imidlertid er det ikke alle metoderne, der er tilstrækkeligt præcise og specifikke nok til at opfylde nationale krav (US-krav) til formaldehydmålinger. Nedenfor er listet nogle af de fordele og ulemper, litteraturen angiver for de forskellige testmetoder /11/.

13 DGC-rapport 10 Metode Test Fordele Ulemper Kolorimetriske CTM 037 (EPA 323) EPA 316 Valideret op mod FTIR af GTI for IC-turbiner i juli 1995 Ingen problemer med NO 2 On site-måling Kan ikke levere acetaldehydværdier Kromatografiske (DNPH-metoden) EPA 0011 CARB 430 Stor mængde af supplerende data Identificerer mest aldehyder ingen krydsinterferens Off site-analyser Reagenslevetid og forsendelsesrisici Høj koncentration af NO 2 kan forstyrre prø- Lav detektionsgrænse vereagens (ppb) Spektroskopiske (FTIR-metoden) EPA 318, EPA 320 Stor mængde af supplerende data Omkostninger ved investering i prøveudstyr Identificerer mest alde- Detektionsgrænse 0,5 hyder ingen krydsinterferens ppm? - for høj for turbiner 3 Måling on site 3 Amerikansk problem. Der er i Danmark ikke krav til måling af formaldehyd på gasturbiner.

14 DGC-rapport 11 5 Valg af målemetoder og instrumenter til test 5.1 Referencemetode Den danske referencemetode til måling af formaldehyd i strømmende gas, herunder røggas fra gasmotorer, er givet ved Referencelaboratoriets anbefalede metode, Metodeblad nr. MEL-12. Metoden kaldes DNPH-metoden og består i manuel opsamling af røggas i vaskeflasker indeholdende dinitrophenylhydrazin-opløsning med efterfølgende analyse ved højtryksvæskekromatografi med UV-detektion. Der kendes kun få interfererende stoffer. Store mængder af andre carbonylforbindelser (f.eks. acetone eller butanon i blandingsfortyndere), ozon (f.eks. i forbindelse med UV-hærdning) eller nitrogendioxid (f.eks. i forbindelse med forbrændingsprocesser) kan reagere med DNPH-reagens i opsamlingsvæsken og dermed reducere kapaciteten. Problemet kan normalt løses ved at forøge mængden af DNPH i opsamlingsvæsken. Eksempelvis anbefales en DNPH-koncentration på 4g/l i 2 gange 100 ml absorptionsvæske til måling på udstødsgasser fra gasmotorer, der har et højt indhold af nitrogendioxid. Nedenfor ses eksempel på måleopstilling til manuel måling af formaldehyd. 1. Prøvetagningssonde 2. Filter (kan opvarmes) 3. Prøvetagningsforbindelse (kan opvarmes) 4. Vaskeflaske (i isbad) 5. Vaskeflaske, backup (i isbad) 6. Tørretårn (og fælde til acetonitril-dampe) 7. Gasreguleringsventil eller kritisk dyse 8. Pumpe 9. Flowmeter 10. Gasmåler 11. Termometer Figur 2 Opstilling til manuel måling af formaldehyd

15 DGC-rapport Kontinuerte metoder På baggrund af litteraturstudierne blev to instrumenter med hver deres analysemetode vurderet til at være relevante for videre undersøgelser. De er beskrevet nedenfor Aero-Laser AL 4021 AL 4021 fra Aero-Laser er et kontinuert målende instrument baseret på Hantzsch -reaktionen. Formaldehyd fra en gasprøve fanges under kontrollerede og kontinuerte forhold i en vandig opløsning ved hjælp af en stripping coil. Gasstrømmen og den vandige formaldhydopløsning separeres, og opløsningen analyseres for formaldehyd /7/. Hantzsch -reaktionen danner 3,5-diacetly-1,4-dihydrolutidine (DDL), der udsender en stærk fluorescens ved 510 nm, som måles løbende med en fotomultiplier. Maksimalt måleområde er 0-2 ppm, men analysatoren kan tilpasses højere måleområder ved at indbygge et fortyndingssystem. Datablad på AL 4021 ses i BILAG 10. Figur 3 Aero-Laser 4021 og Hantzsch -reaktionen Gasmet DX4000 Gasmet DX4000 er en transportabel FTIR-måler. FTIR står for Fourier Transform Infrared spektroskopi. En FTIR-gasanalysator måler gasformige forbindelser ved deres absorbans af infrarød stråling. Hver molekylestruktur har en unik kombination af atomer og producerer derved et unikt infrarødt spektrum. Derved er det muligt at måle mange gaskomponenter på samme tid. Gasmet FTIR-gasanalysatoren indsamler et komplet infrarødt spektrum (en måling af det infrarøde lys, der absorberes af molekyler inde i målecellen) 10 gange i sekundet. Flere spektrer lægges sammen efter valgt måletid

16 DGC-rapport 13 for at forbedre signal/støj-forholdet. Figur 4 viser et eksempel på et infrarødt spektrum. Figur 4 Eksempel på et infrarødt spektrum Figur 5 Eksempel på skærmbillede fra et Gasmet-system

17 DGC-rapport 14 Ved anskaffelse af en DX4000 skal man gøre sig klart, hvilken røggasmatrix man ønsker at måle på. Dvs. blandt andet hvilke komponenter og i hvilke koncentrationer, da instrumentet skal sættes korrekt op og kalibreres til den givne opgave. Det er nødvendigt af hensyn til måling af ønskede parametre, men ligeså vigtigt af hensyn til målerens korrektion for krydsfølsomme komponenter, da flere stoffer kan befinde sig i samme bølgelængdeområde. Overordnet findes alle oplysninger om målerens opsætning i et Library manifesteret ved en såkaldt LIB-fil. Denne fil indeholder mangfoldige oplysninger heriblandt: Hvilke komponenter der måles Bølgelængdeområder, der anvendes ved analysen Alarmer Krydsinterfererende komponenter Måleområder Evt. kompensering for vandindhold Omregning til referenceiltprocent Angivelse af anvendte referencefiler Referencefilerne indeholder oplysninger om de referencespektrer, der danner basis for kalibreringen. Et referencespektrum er et infrarødt spektrum af en kendt koncentration af den givne gaskomponent. Datablad for Gasmet DX4000 ses i BILAG 8. Yderligere informationer om FTIR-måleprincippet kan fås på Gasmets hjemmeside

18 DGC-rapport 15 Figur 6 Gasmet DX4000 målesystem med opvarmet probe, slange og pumpeenhed samt FTIR-instrument og analyse-pc Valg af kontinuert metode Fra projektets start var det planlagt at teste to kontinuerte målemetoder op mod referencemetoden (DNPH), såfremt der fandtes egnede kandidater, og det samtidig var økonomisk muligt inden for budgettets rammer. Et fejlslagent forsøg i starten af projektet med en lejet FTIR-måler fra DTU medførte, at det kun har været muligt at undersøge et enkelt online målesystem. Valget faldt på FTIR-systemet (Gasmet DX4000). Blandt årsager til valget er: FTIR-metoden kan måle mange komponenter samtidigt, hvoraf flere er relevante i forhold til dokumentation af miljøparametre. Instrumentet kan bruges i projektsammenhænge til undersøgelse af forbrændingstekniske og miljømæssige forhold på varme- og kraftvarmeværker. Metoden er vel beskrevet og undersøgt i flere kilder mht. måling af emissioner fra gasmotorer og andre stationære kilder. Systemet kan erstatte andre målere og derved gøre dokumentation af miljøkrav billigere for målelaboratorier i Danmark. Leverandøren lover kort oplæringstid, hvorved systemet kan tages i drift uden store omkostninger. Det er muligt af opnå DANAK-akkreditering til måling med metoden.

19 DGC-rapport 16 FTIR-metoden bliver af US-EPA anvendt som referencemetode i USA til måling af en bred vifte af organiske og uorganiske forurenende stoffer fra skorstene. Kræver kun kvælstof til nul-/baggrundskalibrering ved feltmålinger. Det er muligt at efterbehandle og genberegne på målte spektrogrammer, såfremt der har været udført en korrekt baggrundskalibrering. Det er en fordel, hvis man ønsker at tilføje nye komponenter eller opdager, at der er brug for en højere kalibrering. FTIR-måleren blev ud over standardkalibreringen forsynet med en CEM extended kalibrering, inklusive relevante alkaner og alkener. Denne applikation skulle efter anbefaling fra den danske importør være dækkende til det aktuelle formål med måling på røggas fra naturgasfyrede gasmotorer. Flere oplysninger er vist i BILAG 11. Den konkurrerende metode (AL 4021 instrumentet) har den fordel, at den måler specifikt for formaldehyd, er hurtig, har stor følsomhed og lille krydsfølsomhed. Til gengæld kræver instrumentet (glas)flasker med stripping solution og Hantzsch solution samt beholder til opsamling af brugt væske. Det kan i flere tilfælde være besværligt ved feltmålinger. Desuden er det maksimale måleområde 2 ppm, hvorved det vil være nødvendigt at investere i et fortyndingssystem for at kunne måle typiske koncentrationer, der forekommer i røggas fra naturgasmotorer. Ultimo 2008 var AL 4021 jf. oplysninger fra leverandøren endnu ikke valideret på røggas, men tyske og amerikanske institutter, der arbejder med emissionskontrol, skulle være i gang.

20 DGC-rapport 17 6 Måleprogram 6.1 Fastlæggelse af måleområde for formaldehyd Emissionskortlægningsprojekt PSO 3141 angiver en emissionsfaktor på 77 mg/m 3 ved 5 % O 2 svarende til ca. 36 ppm formaldehyd. Maksimalt målte værdier var ca. 200 mg/m 3 ved 5 % O 2 svarende til 93 ppm. Højeste middelværdi blev bestemt til ca. 100 mg/m 3 ved 5 % O 2 / 63 ppm. I et ændringsforslag til Gasmotorbekendtgørelsen udsendt 10. april 2008 foreslås en fremtidig emissionsgrænseværdi for formaldehyd på 22 mg/m 3 ved 5 % O 2 gældende ved 30 % elvirkningsgrad, hvilket i praksis svarer til ppm formaldehyd i den tørre røggas. Af ovenstående fremgår, at hvis online metoden (kandidatmetoden) udelukkende ønskes anvendt til dokumentation af fremtidige miljøkrav, bør denne evalueres i området 0 15 ppm. Hvis det er et ønske at kunne måle højere koncentrationer, eksempelvis måling af formaldehyd før katalysator, bør kandidatmetoden valideres op til 50 ppm eller højere. Maksimum range for formaldehydkalibreringen i den ovenfor beskrevne Extended CEM kalibrering er netop 50 ppm, hvilket stemmer fint overens med ønsket om at kunne måle på motorer med formaldehydemissioner i den højere del af skalaen. 6.2 Laboratoriemålinger I projektets tidlige fase var det oprindeligt planlagt at udføre laboratoriemålinger med en lejet FTIR-måler fra DTU. Denne kom dog aldrig til at fungere, og da DGC s forsøgsmotor undervejs i projektet blev demonteret, er der ikke udført indledende forsøg i laboratoriet. Feltmålingerne, der bl.a. omfattede sammenlignende målinger mellem FTIR og GC for diverse UHC-komponenter indikerede, at der kunne være problemer med måling af disse stoffer. Der blev derfor efterfølgende foretaget specifikke målinger i laboratoriet på syntetisk røggas. Resultatet kan ses i Afsnit samt i Bilag 6.

21 DGC-rapport Indkøring af Gasmet DX4000 Oplæring i brug af Gasmet DX4000 foregik dels hos den danske importør 4, dels på en forsøgsmotor opstillet på Halmfortet, DTU. Det var oprindeligt planlagt, at en del af de sammenlignende målinger mellem referencemetode og FTIR skulle foregå på netop denne motor pga. mulighederne for justering til relevante driftsforhold for specifikke formaldehydemissioner. Motoren, som er en ældre sugemotor, viste sig dog at give en, i forhold til naturgasmotorer på danske kraftvarmeværker, meget atypisk røggassammensætning. Det blev derfor valgt ikke at foretage parallelle målinger på denne motor. 6.4 Feltmålinger Beskrivelse af motoranlæg Der er udført målinger på fem motoranlæg benævnt anlæg 1 5, med forskellige niveauer mht. formaldehydemission. Fire af motoranlæggene indgik i et parallelt DGC-projekt Environmental optimisation of natural gas fired engines, Measurement on four different engines Project report, June 2010 /18/. Målingerne på det femte anlæg blev foretaget med fortyndingssystem specifikt med det formål at opnå lave måleresultater. Motorerne er repræsentative for bestanden af motorer på danske kraftvarmeværker og omsætter ca. 40 % af det samlede naturgasforbrug på kraftvarmeværker i Danmark. Tabel 1 Målte motoranlæg Anlæg nr. Fabrikat Effekt 1 Rolls Royce B35: kw e 2 Rolls Royce KVGS-G kw e 3 Wärtsilä V25SG 3140 kw e 4 Wärtsilä V34SG 6060 kw e 5 Rolls Royce B35:40-V20AG 8500 kw e 4 CKE Environment

22 DGC-rapport 19 Motorernes drift blev indstillet til at give forskellige emissionsprofiler til brug i førnævnte miljøoptimeringsprojekt. FTIR-systemet målte konstant, mens de manuelle referencemålinger blev udført ved driftsindstillinger, der skønsmæssigt ville give varierende formaldehydresultater Måleopstilling Udtagssonder for referencemålinger og FTIR-systemet blev placeret i samme målestuds, typisk efter røggasveksler. Ved referencemålingen blev røggas vha. en prøvetagningsenhed med pumpe og gasmåler suget gennem en opvarmet slange og videre gennem vaskeflasker med en 4 g/liter DNPH 5 opløsning, som efterfølgende analyseres for formaldehyd med HPLC 6. Ved FTIR-målingen blev røggassen via opvarmede slanger og en pumpe- /filterenhed transporteret til analyseenheden. Resultater blev moniteret online på pc. Måleresultater fra anlæg nr. 1-4 viste, at der var behov for formaldehyddata på lavere niveauer, end motorerne umiddelbart var i stand til at producere. Derfor blev der foretaget målinger med et fortyndingssystem som vist på Figur 7. For at undgå kondensation blev fortyndingsgassen forvarmet i en slange, inden den blev tilsat røggasprøven. Figur 7 Opvarmet fortyndingssystem til måling af formaldehyd ved lave koncentrationer Instrumenter FTIR-systemet er beskrevet i BILAG 8, BILAG 9 og BILAG 11. DGC s metode for manuel måling af formaldehyd baseres på Miljøstyrelsens referencemetode vist i BILAG 12, mens det kontinuerte måleudstyr er til måling af NO x, CO, UHC og O 2 er beskrevet i BILAG 7. 5 Dinitrophenylhydrazine 6 High performance liquid chromatography (eller high pressure liquid chromatography)

23 DGC-rapport Udførte målinger Der er udført i alt 29 parallelle målinger mellem referencemetoden og FTIRmålesystemet. 17 af målingerne er foretaget efter normal praksis på ufortyndet røggas, mens de resterende 12 er foretaget ved forskellige fortyndingsgrader på anlæg #5. Måleresultater fremgår af Afsnit 7.

24 DGC-rapport 21 7 Måleresultater 7.1 Kvalitetsvurdering af måleresultater Feltmålinger Målingerne blev foretaget over en relativt kort tidsperiode, og der var ikke mulighed for løbende at foretage detaljerede analyser af det omfattende datamateriale, der blev opsamlet på kraftvarmeværkerne. Dette var heller ikke nødvendigt, da FTIR-systemet giver mulighed for at efterberegne de opsamlede data. I nærværende Afsnit 7.1 redegøres for de aktiviteter, som behandling af feltmåledata medførte, inden det var muligt at præsentere endelige og pålidelige måleresultater, som vist i Afsnit 7.2. NO x Analyser af måledata viste en for NO x betydelig bias mellem referencemålingen (CLD 7 ) og FTIR-systemet. FTIR-data blev med hjælp fra den danske importør genberegnet med forskellige applikationer for at optimere resultaterne, se Figur 8. Resultatet blev en bedre overensstemmelse med referencemålingen. Her ses, at opsætning af FTIR-måleren med applikationsfilen SN081522_v11_v2.LIB er det bedste alternativ af de 3 muligheder i forhold til referencemålingen. Især ved lavere NO x -værdier er der dog ikke fuld overensstemmelse mellem FTIR- og referencemetode. Resultater fra anlæg nr. 4, se Figur 9, viste med applikationsfilen SN081522_v11_v2.LIB uforklarlige niveauspring i NO 2 -målingen (brun kurve), som igen har indflydelse på NO x -resultatet (pink kurve). I de perioder, hvor FTIR-systemet måler høje NO 2 -værdier, omkring 40 ppm, er der god sammenhæng mellem NO x -værdierne for henholdsvis FTIR-system og referencemåler (pink og mørkegrøn kurve). Der var altså adskillige eksempler på uforklarlige NO x -resultater. 7 CLD Chemi Luminescence Detection

25 DGC-rapport SN081522_v11_GasEngine.LIB SN081522_v11_v2.LIB SN081522_v11_GasEngine.LIB CLD (ref.) NOx [ppm, dry] :00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Tid Figur 8 NO x -resultater fra anlæg nr. 3. Referencemåling (CLD) samt FTIR-måling beregnet med forskellige applikationer , ,5 13 NO_FTIR NOx_FTIR ry d m p , , ,5 ry d % l. v o NOx_CLD NO2_FTIR NO_CLD O2_FTIR O2_param. 0 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 10 Tid Figur 9 Niveauspring ved NO 2 /NO x -måling på anlæg nr. 4

26 DGC-rapport 23 UHC Et nærstudie af det totale UHC-indhold viste en forskel på ca. 100 ppm mellem FTIR-måleren og referencemåleren (UHC-FID). Dette ses af den mørkeblå og olivengrønne kurve i Figur 10. Endvidere blev der konstateret niveauspring i modfase for propan og butan, illustreret ved den mellemblå og pink kurve i Figur 10. Yderligere beregninger godtgjorde, at fænomenet kun blev observeret for nogle af motorerne og ikke ved alle driftsforhold. Formaldehydmålingen (mørk grøn kurve) udviste ingen tegn på uregelmæssigheder. Niveauspringet kort før kl. 15:50 skyldes omlægning af gasmotorens driftspunkt. Figur 10 UHC og UHC-komponenter målt på anlæg nr. 4 SO 2 Ved en del af feltmålingerne blev der konstateret adskillige ppm SO 2 i røggassen, hvilket er usandsynligt med naturgas som brændsel. Mistanken om en uhensigtsmæssig opsætning af FTIR-systemet for gasmotormålinger blev bestyrket, og det blev besluttet at foretage nogle laboratoriemålinger på en syntetisk røggas.

27 DGC-rapport Laboratoriemålinger På baggrund af de i beskrevne forhold i forbindelse med beregning af resultater fra FTIR-målesystemet, herunder flere forsøg fra leverandøren på at trimme opsætningen af måleren, blev der udført laboratorieforsøg, der skulle give supplerende oplysninger til brug for afdækning af de observerede uregelmæssigheder. Metoden bestod i at måle på en syntetisk røggas blandet på basis af dansk naturgas og kunstig luft. Tidligere erfaringer har vist, at UHC-fordelingen i røggas fra naturgasfyrede gasmotorer i store træk følger fordelingen af UHC-komponenter i brændslet. En syntetisk røggas blev derfor fremstillet ved at fortynde naturgas med kunstig luft til en metankoncentration sammenlignelig med, hvad der blev fundet ved målingerne på kraftvarmeværkerne. Sammensætningen af den kunstige røggas blev indledningsvist målt med en Chrompack CP9001 GC med TCD- og FID-detektor. Resultatet fra GC-målingen blev brugt som reference for sammenligning med FTIR-systemets resultater. Vandindholdet i den prøvegas, FTIR-systemet måler på, kan have signifikant betydning for resultaterne, såfremt målerens såkaldte vandkalibrering ikke er i orden. Derfor blev den syntetiske røggas ledt gennem et primitivt befugtningssystem, inden den blev analyseret i FTIR-måleren. Den tørre gas blev ledt gennem en bobleflaske med demineraliseret vand. Flasken var placeret i et opvarmet vandbad, og vandindholdet blev styret af temperaturen i vandbadet, se Figur 11. Der var meget tilfredsstillende sammenhæng mellem den målte dugpunktstemperatur og FTIR-målerens bestemmelse af vanddampindhold i gassen. Resultaterne er gengivet i BILAG 6.

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer År Totalt partikulært stof Måling af totalt partikulært stof

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt NIR online analyse - kun merværdi hvis gjort rigtigt Agenda Præsentation NIR online Installation Analyser fra processen Drift af NIR online Merværdi eller ej? Konklusion Q-Interline A/S FT-NIR Atline FT-NIR

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse

Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Naturgassens

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen www.industrivarme.dk Din fleksible energipartner Vi har altid energien til dig Hvem er INDUSTRIVARME Moderne industrivirksomhed Mere end 30 års erfaring Agerer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN14181.

En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN14181. En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN14181. 2 timer (10 minutters pause efter ca. 1 time) Vi vil se på måling af TOC, og

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

Stokastiske processer og køteori

Stokastiske processer og køteori Stokastiske processer og køteori 9. kursusgang Anders Gorst-Rasmussen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1 OPSAMLING EKSAKTE MODELLER Fordele: Praktiske til initierende analyser/dimensionering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere