Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016"

Transkript

1 Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016 Den studerende vælger en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med udgangspunkt i valgfagets overordnede tema Global sundhed, som den studerende ønsker at undersøge internationalt. Problemstillingen undersøges ud fra en kvalitativ såvel som kvantitativ vinkel, og fagets 6 ugers studenteraktivitet udmunder sig i en poster, som den enkelte studerende præsenterer ved et afsluttende seminar i fagets sidste uge. Dele af litteraturen findes i Fronterrummet Modul 13 Sygeplejerskeuddannelsen Odense /Svendborg, den øvrige litteratur må den studerende selv indhente. Valgfagets struktur Teori 1. To uger På baggrund af den studerendes udvalgte problemstilling, teoriundervisning, selvstændige studier og litteratursøgning udarbejder den studerende: En problemstilling (baggrundsafsnit) Et metodeafsnit om den kvalitative og kvantitative metode der ønskes anvendt til en begrænset dataindsamling under udenlandsopholdet, herunder også foreløbige etiske overvejelser. Dataindsamlingen baseres på både en kvalitativ og en kvantitativ metode. Den studerende må her bl.a. tage hensyn til studiestedets muligheder og tilbud, samt opholdets begrænsede længde. På denne måde arbejdes der i disse to uger frem mod en problemafklaring og præsentation af det genstandsfelt, som specifikt ønskes undersøgt indenfor sygeplejens overordnede virksomhedsområde under udenlandsopholdet. Udlandsophold. Tre uger Den studerende iagttager, undersøger og diskuterer på det kliniske uddannelsessted den valgte sygeplejefaglige problemstilling med det sundhedsprofessionelle/fagprofessionelle personale, andre studerende og borgere/patienter. Dette arbejde baseres på forarbejdet foretaget i fagets to første uger. Den studerende informerer/underviser om den valgte sygeplejefaglige problemstilling i dansk perspektiv, hvis der udtrykkes et ønske herom fra det kliniske uddannelsessted. Teori 2. En uge De indsamlede kvantitative og kvalitative data analyseres og fortolkes indenfor fagets rammer med henblik på belysning af den valgte sygeplejefaglige problemstilling. Der udarbejdes: Et kort analyse-/resultatafsnit for hhv. den kvantitative og kvalitative dataindsamling En samlende konklusion. Revideret juli

2 Disse afsnit benyttes sammen med baggrunds-, etik- og metodeafsnittet fra fagets første to uger til at udarbejde en poster, der præsenteres individuelt på en af fagets sidste dage. Undervisningsformer Der vil blive anvendt forskellige læringsaktiviteter i løbet af de to teorimoduler. Der vil bl.a. være forelæsninger, oplæg, gruppearbejde, selvstudier, opponence, og individuelle fremlæggelser. Opnået læringsudbytte: Fremme den studerendes muligheder for at udvikle interkulturelle og internationale kompetencer. Reflektere over sammenhænge mellem Global sundhed Illness/Disease Identificere og vælge en klinisk sygeplejefaglig problemstilling inden for valgfagets overordnede tema. Samarbejde med det kliniske uddannelsessted i udlandet omkring præsentation og diskussion af den valgte sygeplejefaglige problemstilling. Inddrage etiske overvejelser i mødet med sundhedsprofessionelle og borgere/patienter i et andet land samt i indsamling og efterfølgende bearbejdning af data. Kritisk vurdere praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed Søge, udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af den valgte problemstilling. Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed Indhold: Forskellige tilgange til kulturbegrebet og heraf ledte implikationer for opfattelse af sundhed og sygdom. Afklaring og præcisering af problemstilling som skal undersøges under studieophold i udlandet med formulering af konkrete undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares ud fra hhv. kvalitativ og kvantitativ metode. Forskningsmetodologi: Udvalgte kvalitative og kvantitative metoder til indhentning og præsentation af empiri i et felt der er ukendt for den studerende. Etik i mødet med en anden kultur. Periode for afvikling af faget: Uge : Fremgår af studieplanen Deltagerantal (min./maks.): studerende Revideret juli

3 Undervisere: Rikke A. Petersen Lizzi Meyer Liest Carlsen Dorthe Boe Danbjørg Eva Lærkner Revideret juli

4 Lektionsoversigt Videnskabsteori, forskningsmetodologi, samt litteratursøgningsfærdigheder fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning. Den opgivne litteratur forventes læst, idet den inddrages uden gennemgang i undervisningsforløbet. Introduktion til valgfaget At få indsigt i valgfagets overordnede ramme og struktur (1 lektion med 1 underviser) Valgfaget introduceres. Forløbet og det endelige udbytte og produkt skitseres. Det forudsættes, at den studerende har læst litteraturen. Studieplanen. Intro til sundhedsfaglige problemstillinger At få repeteret hvad kvantitativ og kvalitativ metode er, og hvilke der er realistiske at inddrage i dette fag. At få indblik i hvad de forskellige afsnit på en videnskabelig poster indeholder, dvs. baggrundsafsnit, problemformulering/overordnet formål, metodeafsnit, etiske overvejelser, resultatafsnit og konklusion. At udarbejde/arbejde med individuelt relevant sundhedsfaglig problemformulering og problemstilling (2 lektioner med en underviser) Introduktion og individuelt arbejde med udarbejdelse af overordnet formål/problemformulering (Hvad vil den studerende gerne undersøge under sin rejse, relevans for hvem, sygeplejefaglig relevans; hvis, og hvilke perspektiver). Den studerende nedskriver før undervisningen foreløbige tanker om en problemformulering herunder en kort beskrivelse/refleksion over, hvorledes denne kunne belyses metodemæssigt. Problemformuleringen skal indeholde både en kvalitativ (feltobservation) og kvantitativ vinkel. Dvs. at både kvalitativ og kvantitativ undersøgelsesmetode skal indgå. Dette kan ske enten ved at et undersøgelsesspørgsmål belyses Revideret juli

5 fra flere vinkler, eller ved at der indgår to undersøgelsesspørgsmål (et kvalitativt (feltobservation) og et kvantitativt) i problemformuleringen. Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1 oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark. S Forskningsprocessen Fra emnevalg til valg af enheder, kap. 4 in: Launsø, Laila og Rieper, Olaf (2011): Forskning om og med mennesker, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Global Health, Illness/disease At få indblik i valgfagets overordnede tema Global sundhed illness/disease. (2 lektion med 1 underviser) Oplæg og dialogbaseret undervisning om fagets begrebsmæssige ramme, der omfatter begreberne Global health, illness og disease. Det forudsættes, at den studerende har: Reflekteret over begreberne global sundhed, illness og disease. Set WHOs film (offentliggjort ): The many paths towards universal health coverage. Today not everyone has access to the care that they need. Universal health coverage ensures that all people get the health services they need without suffering financial hardship. Læst litteratur Kleinman, Arthur Four Social Theories for Global Health. The Lancet 375 (9725): (kan hentes frit via )(lokaliseret 8. juli 2015) Supl. DSR Klimaændringer påvirker sundhed, i sygeplejersken nr. 22 Praktiske problemstillinger før afrejse At få indsigt i og formidle egne mål for udlandsopholdet samt at afklare praktiske spørgsmål forbundet med opholdet. Revideret juli

6 (2 lektioner med international koordinator) Afklaring af hvilke praktiske spørgsmål, den studerende har før afrejse. Selvstændigt arbejde egen studietid problemstilling/baggrundsafsnit, problemformulering, litteratursøgning. (2 lektioner uden underviser) Den studerende arbejder i dybden med at finde og vurdere forskningsartikler, og ud fra disse skrives et kort baggrundsafsnit med udgangspunkt i problemformuleringen. Den studerende arbejder selvstændigt ud fra følgende spørgsmål: Hvad er problemformuleringen/undersøgelsens formål/undersøgelsesområde Hvilke søge-resultater fremkommer Hvilke metoder er anvendt i den fundne litteratur Benytte funden litteratur til at skrive et kort baggrundsafsnit/problemstilling fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Feltobservationer At få indsigt i og viden om feltarbejde som metode til at genere data, herunder: Feltarbejde som videnskabelig metode Adgang til feltet Generering af data Deltagerobservation Positionering i feltet Feltnoter Analyse af data Etiske overvejelser ved feltstudie (3 lektioner med en underviser) Oplæg, dialog, diskussion og øvelser. Revideret juli

7 Læs de 3 tekster som er angivet under litteratur forud for undervisningen. Tjørnhøj-Thomsen, T. & Whyte SR Kapitel 4: Feltarbejde og deltagerobservation. I Vallgårda, S: & Kock, L. (red): Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard Danmark 4. udgave, s Leslie, H. & Storey, D Chapter 7: Entering the Field. I Scheyvens, R. & Storey, D. (ed.) Development Fieldwork A practical guide. SAGE, pp Case (skal medbringes til undervisningen!): Bornø Jensen, AM Orchstrating an Exceptional Death. Ph.D series no. 69, Department of Anthropology. Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, s A day in the field Supplerende litteratur: Spradley, JP Step 4: Making descriptive observations. Spradley JP. Participant Observation. Wadsworth. S Selvstændigt arbejde egen studietid problemstilling/baggrundsafsnit, problemformulering, litteratursøgning. (4 lektioner uden underviser) Den studerende arbejder i dybden med at finde og vurdere forskningsartikler, og ud fra disse skrives et kort baggrundsafsnit med udgangspunkt i problemformuleringen. Den studerende arbejder selvstændigt ud fra følgende spørgsmål: Hvad er problemformuleringen/undersøgelsens formål/undersøgelsesområde Hvilke søge-resultater fremkommer Hvilke metoder er anvendt i den fundne litteratur Benytte funden litteratur til at skrive et kort baggrundsafsnit/problemstilling Påbegynde skrivningen af metodeafsnittet ift. kvalitativt feltobservations-arbejde. Hvordan, og hvad, vil du observere i dine feltobservationer, beskrivelse af den praktiske konkrete fremgangsmåde du vil benytte, og beskrivelse af hvordan dette belyser den kvalitative vinkel i din problemformulering? Senest kl d. 27/8 uploades egen problemformulering og færdige baggrundsafsnit på Fronter fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Revideret juli

8 Selvstændigt arbejde egen studietid problemstilling/baggrundsafsnit, problemformulering, litteratursøgning. (4 lektioner uden underviser) Den studerende arbejder i dybden med at finde og vurdere forskningsartikler, og ud fra disse skrives et kort baggrundsafsnit med udgangspunkt i problemformuleringen. Den studerende arbejder selvstændigt ud fra følgende spørgsmål: Hvad er problemformuleringen/undersøgelsens formål/undersøgelsesområde Hvilke søge-resultater fremkommer Hvilke metoder er anvendt i den fundne litteratur Benytte funden litteratur til at skrive et kort baggrundsafsnit/problemstilling Påbegynde skrivningen af metodeafsnittet ift. kvalitativt feltobservations-arbejde. Hvordan, og hvad, vil du observere i dine feltobservationer, beskrivelse af den praktiske konkrete fremgangsmåde du vil benytte, og beskrivelse af hvordan dette belyser den kvalitative vinkel i din problemformulering? Senest kl d. 27/8 uploades egen problemformulering og færdige baggrundsafsnit på Fronter fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Etik i forskningsprocessen At få indblik i og forståelse for vigtigheden af etik i forskningsprocessen. (3 lektioner med 1 underviser) Kort præsentation om forskningsetik, præsentation af lægmandsbeskrivelse, samtykkeerklæring, videnskabsetisk komite, datatilsynet etc. Tænk over hvilke etiske overvejelser der er forbundet med det, som du gerne vil undersøge. Revideret juli

9 Forskningsetik, Kapitel 21 in: Kruuse, E. (2003). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. (5. udgave ed.) Virum: Dansk psykologisk Forlag, p EKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN Videndeling - baggrund - litteratursøgning At give mulighed for drøftelser af det selvstændige arbejde med problemformulering, baggrundsafsnit og foreløbige metodeovervejelser. At give den studerende mulighed for at reflektere over etiske udfordringer (4 lektioner med 2 undervisere) Hver studerende holder et 7 min. oplæg, der indeholder svar på følgende: Hvor skal du hen i verden? Hvad er din problemformulering? Hvad er den kvantitative og den kvalitative vinkel i problemformuleringen? Kort beskrivelse af dit baggrundsafsnit? Hvilke 2 spørgsmål vil du gerne drøfte/spørge dine medstuderende om ift. dit projekt (på baggrund af arbejdet med problemformulering (kvantitativ og kvalitativ vinkel, baggrundsafsnit og foreløbige metodeafsnit) Den studerende forbereder oplæg, og tager stilling til hvilke problemfelter i eget projekt, som ønskes drøftet med underviser og medstuderende, herunder også metode og etik. og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Kvantitativ dataindsamling At få kompetencer indenfor anvendelse af kvantitative dataindsamlingsmetoder. At reflektere over, og beslutte, hvilken kvantitative dataindsamlingsmetode, der skal benyttes. (3 lektioner med 1 underviser) Oplæg ved underviser om: Hvad karakteriserer kvantitativ dataindsamling? Hvilke metoder findes? Hvilke spørgsmål kan kvantitative data besvare? Selvstændige overvejelser ift. hvilken metode, den studerende vil benytte til at belyse den kvantitative vinkel i deres problemformulering. Revideret juli

10 Læse relevant litteratur Kruuse, Emil (2007). Kap. 14: Observationsmetoder. In: Kvantitative forskningsmetoder- i psykologi og tilgrænsende fag. Viborg, Dansk Psykologisk Forlag. Poulsen, I. Kap : Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. In: Glasdam, S (2011): Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelige metoder. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Høyen, M. Kap : Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. In: Glasdam, S (2011): Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelige metoder. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kulturteori Indsigt i forskellige teoretiske udlægninger af kulturbegrebet Indsigt i faktorer der har betydning for mødet med andre kulturer nationalt og internationalt Indsigt i og forståelse for den danske kultur (3 lektioner med 1 underviser) Oplæg, dialogbaseret undervisning evt kombineret med drøftelser i mindre grupper Reflektere over hvad der kendetegner den danske kultur, hvad der værdisættes i den danske kultur og hvilken betydning det tillægges. Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved og Svendborg rbegrebet%20ved%20sygeplejerskeuddannelsen%20i%20odense%20og%20svendborg.pdf The Purnell Model for Cultural Competence (oploades til fronter) Kilde: Purnell, L 2002, Journal of transculturel Nursing 13 (3), Revideret juli

11 Selvstændigt arbejde (projektbeskrivelse) egen studietid metodeafsnit og etik. (7 lektioner uden underviser) Ud fra den individuelle problemformulering med både en kvantitativ og kvalitativ vinkel, arbejder den studerende i dybden med at skrive metodeafsnittet og med at færdiggøre evt. samtykkeerklæringer. Dvs. i to særskilte afsnit at beskrive de to dataindsamlingsmetoder, der er valgt til hhv. den kvalitative og kvantitative vinkel. For hver metode besvares alle nedenstående spørgsmål: Hvordan skal indsamlingen udføres? Hvornår i løbet af opholdet skal indsamlingen udføres? Hvorfor netop der? Hvor mange personer/respondenter skal inddrages? Hvorfor netop dette tal? Hvor længe skal der dataindsamles? Hvad er overvejelserne bag dette? Hvordan bidrager netop denne indsamlingsmetode til besvarelsen af problemformuleringen? Hvilke etiske overvejelser er der i forbindelse med indsamlingsmetoden? Hvilke bias og confoundere eksistere der for indsamlingsmetoden? Hvilke risici ser du? Hvordan og hos hvem indhentes evt. samtykke? Og disse skrives sammen i to særskilte tekstafsnit, et for den kvalitative dataindsamling, og et for den kvantitative dataindsamling. Disse to afsnit sættes derefter ind efter hinanden i et samlet afsnit med overskriften: Metode fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Selvstændigt arbejde (projektbeskrivelse) egen studietid metodeafsnit og etik. (3 lektioner uden underviser) Baggrundsafsnit, problemformulering, og metodeafsnit med dataindsamlingsbeskrivelserne og etiske overvejelser for hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetode samles i et dokument som uploades på Fronter senest d. 2/9 kl HERUDOVER printes disse tekstafsnit og limes op på et flipover ark (præ-poster), der skal danne baggrund for den præsentation, den studerende laver for sine medstuderende d. 3/9. Revideret juli

12 fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Selvstændigt arbejde (projektbeskrivelse) egen studietid metodeafsnit og etik. At give den studerende erfaring med at producere en poster ud fra et videnskabeligt arbejde At give den studerende mulighed for at præsentere og få opponent feed-back og spørgsmål på sit forberedte videnskabelige arbejde mhp. den forestående dataindsamling i udlandet At give den studerende erfaring med at give anerkendende og undersøgende feed-back og at opponere på medstuderendes videnskabelige arbejde. (3 lektioner uden underviser) Den studerende forbereder sin egen præsentation af hhv. baggrundsafsnit, problemformulering, og metodeafsnit med dataindsamlingsbeskrivelserne og etiske overvejelser for hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetode. Den studerende læser de uploadede dokumenter fra hver af de opponenter han/hun har fået tildelt og forbereder minimum 4 opponent spørgsmål til hver opponents tekstdokument fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Fremlæggelse af baggrund (og metode) med opponence At give den studerende erfaring med at producere en poster ud fra et videnskabeligt arbejde At give den studerende mulighed for at præsentere og få opponent feed-back og spørgsmål på sit forberedte videnskabelige arbejde mhp. den forestående dataindsamling i udlandet At give den studerende erfaring med at give anerkendende og undersøgende feed-back og at opponere på medstuderendes videnskabelige arbejde. (5 lektioner med 2 underviser) Revideret juli

13 Hver studerende holder en 10 min. præsentation ud fra hhv. baggrundsafsnit, problemformulering, og metodeafsnit med dataindsamlingsbeskrivelserne og etiske overvejelser for hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetode. Baggrunden for præsentationen er præ-posteren, der medbringes og ophænges under opponent.-seminaret. Den studerende forbereder eget oplæg, og læser og forbereder minimum 4 opponent-spørgsmål til de studerende, som de er blevet delegeret at være opponenter på, herunder også metoder og etik. og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Efter hjemkomst Velkommen hjem At den studerende får lov fortælle om sine oplevelser (2 lektion ved underviser) Medbring gerne billeder, artefakter eller lign. Håndtering og bearbejdning af kvalitative data At den studerende kan analysere egne kvalitative data med henblik på at besvare undersøgelsesspørgsmål indenfor en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling (4 lektioner med en underviser) Oplæg fra underviser, arbejde med analyse af egne data, opsamling Medbring tekstmateriale i form af egne kvalitative data fra udlandsophold (transskriberede interview, nedskrevne feltobservationer, dokumenter, anden tekstmateriale) Revideret juli

14 Malterud, Kirsti (2011) kapitel 9: Analyse af kvalitative data. I Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. 3. utgave. Universitetsforlaget. pp Selvstændigt arbejde egen studietid resultatafsnit og konklusion. (3 lektioner uden underviser) Den studerende arbejder med dataanalyse af hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamling. På baggrund af dataanalyserne udarbejder den studerende et resultatafsnit, der indeholder præsentation af resultaterne fra hhv. den kvalitative og den kvantitative dataindsamling. På baggrund af problemformulering, dataindsamling, dataanalyse og resultatafsnit udarbejder den studerende en konklusion på deres samlede videnskabelige arbejde på valgfaget. fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Håndtering og bearbejdning af kvantitative data At den studerende kan analysere egne kvantitative data med henblik på at besvare undersøgelsesspørgsmål indenfor en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling (4 lektioner med en underviser) Oplæg fra underviser, arbejde med analyse af egne data, opsamling Medbring datamateriale i form af egne kvantitative data fra udlandsophold (spørgeskema respons, observationer, dokumenter, anden materiale) Thisted, J (2010). Kap. 6: Den kvantitative Forskningsmetode I. In: Forskningsmetode i Praksis Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg. 1. udgave. Munksgaard Denmark. Revideret juli

15 Selvstændigt arbejde egen studietid resultatafsnit og konklusion. (7 lektioner uden underviser) Dataanalyse af hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamling Dataanalysen af hhv. den kvalitative og kvantitative dataindsamling sammenskrives i et resultatafsnit med tekst og evt. figurer. Den studerende udarbejder en samlet konklusion for det videnskabelige arbejde. Resultatafsnit og konklusion printes og limes på den præ-poster som de studerende forberedte inden udlandsopholdet (med baggrundsafsnit, problemformulering, og metodeafsnit) Den studerende forbereder sig på at præsentere sin færdige poster ved posterpræsentationen d. 2/10. fundet ved egen søgeproces og dine noter fra den undervisning, du allerede har fået på faget Oral posterpræsentation At den studerende får mulighed for at præsentere deres samlede videnskabelige arbejde. (4 lektioner med 2 undervisere) Hver studerende får tid til at fortælle om deres poster, herunder også hvad de er blevet klogere på, hvad de har måttet ændre, osv. Lave poster færdig så den indeholder: Baggrundsafsnit, Problemformulering, Metodeafsnit (med både kvantitativ og kvalitativ dataindsamlingsmetode), resultatafsnit, konklusion. Forberede at skulle præsentere egen poster Revideret juli

16 Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1 oplæg, 1. udgave. Munksgaard Denamrk. S Forskningsprocessen Fra emnevalg til valg af enheder, kap. 4 in: Launsø, Laila og Rieper, Olaf (2011): Forskning om og med mennesker, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Tjørnhøj-Thomsen, T. & Whyte SR Kapitel 4: Feltarbejde og deltagerobservation. I Vallgårda, S: & Kock, L. (red): Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard Danmark 4. udgave, s Leslie, H. & Storey, D Chapter 7: Entering the Field. I Scheyvens, R. & Storey, D. (ed.) Development Fieldwork A practical guide. SAGE, pp Bornø Jensen, AM Orchstrating an Exceptional Death. Ph.D series no. 69, Department of Anthropology. Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, s A day in the field Forskningsetik, Kapitel 21 in: Kruuse, E. (2003). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. (5. udgave ed.) Virum: Dansk psykologisk Forlag, p EKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN Kruuse, Emil (2007). Kap. 14: Observationsmetoder. In: Kvantitative forskningsmetoder- i psykologi og tilgrænsende fag. Viborg, Dansk Psykologisk Forlag. Poulsen, I. Kap : Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. In: Glasdam, S (2011): Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelige metoder. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Høyen, M. Kap : Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. In: Glasdam, S (2011): Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelige metoder. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Malterud, Kirsti (2011) kapitel 9: Analyse af kvalitative data. I Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. 3. utgave. Universitetsforlaget. pp Thisted, J (2010). Kap. 6: Den kvantitative Forskningsmetode I. In: Forskningsmetode i Praksis Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg. 1. udgave. Munksgaard Denmark. Kleinman, Arthur Four Social Theories for Global Health. The Lancet 375 (9725): (kan hentes frit via )(lokaliseret 8. juli 2015) Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved og Svendborg rbegrebet%20ved%20sygeplejerskeuddannelsen%20i%20odense%20og%20svendborg.pdf Revideret juli

17 The Purnell Model for Cultural Competence (oploades til fronter) Kilde: Purnell, L 2002, Journal of transculturel Nursing 13 (3), Supplerende litteratur DSR Klimaændringer påvirker sundhed, i sygeplejersken nr. 22 Spradley, JP Step 4: Making descriptive observations. Spradley JP. Participant Observation. Wadsworth. S Revideret juli

Studieplan - Global health- Illness og Disease

Studieplan - Global health- Illness og Disease Studieplan - Global health- Illness og Disease Den studerende vælger en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med udgangspunkt i valgfagets overordnede tema Global sundhed, som den studerende ønsker

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 9 (foråret 2012) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 9 (foråret 2012) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - etik og videnbaseret virksomhed Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes mod bearbejdning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 13

Modulbeskrivelse Modul 13 Modulbeskrivelse Modul 13 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje Praksis-, udviklings og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 28.8.2014 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 13

Modulbeskrivelse Modul 13 Modulbeskrivelse Modul 13 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje Praksis-, udviklings og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept. 13 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 9: Sygepleje,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

1. Har det faglige niveau i filosofi, religion og etik givet dig passende udfordringer?

1. Har det faglige niveau i filosofi, religion og etik givet dig passende udfordringer? M9_11 II november 2013 1. Har det faglige niveau i filosofi, religion og etik givet dig passende udfordringer? Ja, i meget høj grad 4 5,7% I høj grad 28 40,0% I tilfredsstillende grad 32 45,7% I mindre

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere