Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014"

Transkript

1 Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til

2 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER Indledning Den ordregivende myndighed Kontaktperson Udbuddets omfang Baggrund og formål Delaftaler Optioner Kontraktperioden Udbudsbetingelser Udbudsprocedure Udvælgelseskriterier Den juridiske person og underleverandører Betingelser for at deltage Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed Tilbudsvurdering Alternative tilbud Tildelingskriterier Delkriterier Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist mv Tilbuddets indhold, udformning mv Sprog Priser og leverandørforhold

3 Aftalegrundlag Stand still periode Annullation Omkostninger ved deltagelse Forbehold Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt Spørgsmål og rettelser Forhandlingsforbud Pligtmæssige oplysninger Tidsplan BESKRIVELSE AF OPGAVEN Baggrund Evalueringens fokus Evalueringsmetoder Opgavens produkter Tilbuddet skal indeholde Kontraktperiode Pris BILAG

4 1. UDBUDSBETINGELSER 1.1. Indledning Udbuddet af evaluering af Brug for alle unges områdeindsats fra 2011 til 2014 gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Det samlede udbudsmateriale udover udbudsbekendtgørelsen består af: Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Bilag 1: Brug for alle unges arbejdsplan for 2011 til 2014 Bilag 2: Brug for alle unges forandringsteori for områdeindsatsen Bilag 3: Brug for alle unges folder om områdeindsatsen Bilag 4: Vejledende tidsplan for Brug for alle unges områdeindsats Bilag 5: Brug for alle unges designmanual Bilag 6: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige og om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt Bilag 7: Udkast til kontrakt Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside samt på Brug for alle unges hjemmeside: Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge (efterfølgende Brug for alle unge). Brug for alle unge er ansvarlig for gennemførelsen af denne udbudsforretning Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, spørgsmål mv. skal rettes til Marianne Sidenius, Alle henvendelser skal ske skriftligt. I fald der måtte opstå uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud Udbuddets omfang Nærværende udbud omfatter evaluering af Brug for alle unges områdeindsats i perioden 2011 til Opgaven skal gennemføres indenfor de fastsatte økonomiske rammer på maksimalt 1,0 mio.kr. Tilbud med en pris på over 1,0 mio.kr. vil blive afvist som ukonditionsmæssigt Baggrund og formål Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af opgavebeskrivelsen, jf. nedenfor. 4

5 1.3.2 Delaftaler Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Der skal afgives tilbud på den samlede opgave Optioner Der er ingen optioner Kontraktperioden Kontraktperioden er fra primo november 2011 til udgangen af marts Udbudsbetingelser Udbudsprocedure Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt EU-udbud. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som er egnede til at varetage den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i afsnittet Udvælgelseskriterier. Udvælgelseskriterier er opstillet i form af en række mindste krav. Tilbudsgivere, som ikke opfylder mindstekrav, vil ikke komme i betragtning i tildelingsfasen. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske ud fra de tildelingskriterier med den for kriterierne angivne vægtning, der fremgår af afsnittet Tildelingskriterier Udvælgelseskriterier Den juridiske person og underleverandører Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. I det omfang tilbudsgiver er et konsortium, skal de nedenfor angivne erklæringer og oplysninger under Betingelser for at deltage, Tilbudsgivers økonomiske egnethed og Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed opfyldes og afleveres for samtlige konsortiedeltagere. Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse eller dele heraf, skal navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven disse anvendes. Hvis en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring fra vedkommende enheder eller anden dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. 5

6 Betingelser for at deltage Ordregiver vil foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. Egnethedsbedømmelsen vil omfatte tilbudsgivers egne forhold, økonomisk egnethed og teknisk egnethed. Tro og love-erklæring vedrørende gæld til det offentlige Tilbudsgiveren skal underskrive og vedlægge erklæring på tro og love (evt. i form af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) om, hvorvidt tilbudsgiveren på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har forfalden gæld til det offentlige. Ovenstående oplysninger kan også gives i form af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som i så fald skal være udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristens udløb. Udenlandske ansøgere, som benytter en i forhold til serviceattester fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lignende attest fra deres hjemland, skal samtidig fremsende en tro og love-erklæring vedrørende deres forpligtelser i Danmark. Ordregiver kan efterfølgende kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver ønsker at indgå aftale med, fremsender en fuld serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som yderligere dokumentation inden kontrakten underskrives. Erklæring om arbejdspladsen m.v. Tilbudsgiveren skal underskrive og vedlægge erklæring om, at tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres. Tilbuddet skal indeholde de erklæringer, der er angivet ovenfor. Det er vigtigt, at erklæringerne vedrører netop den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet. Tilbud, der ikke indeholder de udbedte erklæringer, vil ikke blive taget i betragtning. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver enkel deltager i sammenslutningen afgive de i nærværende punkt omtalte erklæringer. Tilbudsgiveren kan sammen med det øvrige udbudsmateriale downloade en formular, som kan benyttes ved afgivelsen af de nævnte erklæringer Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbudsgiver skal kunne godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver skal i den forbindelse fremlægge følgende dokumentation: - Tilbudsgiverens balance eller uddrag heraf for det senest tilgængelige regnskabsår, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Ved sammenslutninger af økonomiske aktører skal oplysninger gives for hver enkelt aktør. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for tilbudsgiveren og de andre enheder. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 15 procent i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til de samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. 6

7 Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og de andre enheders samlede egenkapital i forhold til de samlede aktiver Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed Tilbudsgiver skal kunne godtgøre sin tekniske og faglige formåen ved at fremsende: - En beskrivelse af tilbudsgiverens organisation med oplysninger om antal beskæftigede medarbejdere fordelt på relevante faggrupper. Det ønskes i den forbindelse oplyst, hvor mange medarbejdere der beskæftiger sig med evalueringsopgaver og hvor mange medarbejdere, der har erfaring med hhv. uddannelses- og ungeområdet samt med integrationsområdet. Hvis tilbudsgiver består af et konsortium, skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for hver enkelt deltager i konsortiet. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for både tilbudsgiveren og de andre enheder. Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver som minimum har ti ansatte medarbejdere, der beskæftiger sig med evalueringsopgaver i et betydeligt omfang, og mindst to medarbejdere med erfaring inden for uddannelses- og ungeområdet hhv. integrationsområdet. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), beregnes antallet af medarbejdere som tilbudsgiverens og de andre enheders samlede antal medarbejdere. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) beregnes antallet af medarbejdere som virksomhedernes samlede antal medarbejdere Tilbudsvurdering Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag af de nedenfor angivne tildelingskriterier med henblik på at identificere det vindende tilbud. Som grundlag for vurderingen indgår alle de efterspurgte oplysninger, der modtages fra tilbudsgiveren i forbindelse ved afgivelse af tilbuddet Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at give alternative tilbud Tildelingskriterier Valg af leverandører sker på baggrund af tildelingskriteriet: det økonomiske mest fordelagtige tilbud Delkriterier Vurderingen af de økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående kriterier med den angivne vægtning: 1. Procesforløb og kvalitet (40 pct.) 7

8 bedømt på grundlag af tilbudsgiverens løsningsforslag til besvarelse af opgavebeskrivelsen, jf. senere. Der vil blive lagt særlig vægt på tilbudsgivers redegørelse for den metodiske tilgang til evalueringen, herunder tilbudsgivers forslag til kvantitative indikatorer og overvejelser herom, den præsenterede tilgang til den kvalitative analyse og ikke mindst for samspillet mellem den kvalitative og kvantitative metode i tilbudsgivers evaluering af Brug for alle unges områdeindsats fra 2011 til Pris (30 pct.) bedømt på grundlag af tilbudsgiverens samlede pris for opgaven samt timepris for forskellige ydelser, der indgår løsningsforslaget. 3. Bemanding (30 pct.) bedømt på grundlag af tilbudsgiverens beskrivelse af de tilbudte medarbejders kvalifikationer, viden og erfaring på områderne, evaluering (herunder både virknings- og procesevaluering samt beherskelse af såvel kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder), uddannelses- og ungeområdet samt på integrationsområdet samt tilbudsgivers redegørelse for den konkrete nyttiggørelse af projektleders og allokerede medarbejderes erfaringer i forhold til kontraktens opfyldelse. Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af ovenstående delkriterier Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af det vedlagte udkast til kontrakt Tilbudsfrist mv. Tilbuddet skal være den ordregivende myndighed i hænde senest mandag den 31. oktober 2011, kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal afleveres eller sendes til: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Brug for alle unge Holbergsgade København K Att.: Peter Pannula Toft Tilbuddet mærkes: Tilbud til evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014 og med tydelig angivelse Udbud - Må ikke åbnes i postmodtagelsen. 8

9 Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet Tilbuddets indhold, udformning mv. Ved fremsendelse af tilbud skal disse indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt til samt en løsningsmodel med de krav hertil, der er beskrevet i dette materiales punkt 2.5. Tilbuddet skal afleveres i fem papireksemplarer, hvoraf et originalt underskrevet eksempel med fire kopier samt en elektronisk udgave (cd-rom eller USB stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke fremsendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Hvis der er uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, gælder det originale underskrevne eksemplar Sprog Tilbuddet med tilhørende bilag skal være affattet på dansk Priser og leverandørforhold Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter og gebyrer men ekskl. moms, jf. yderligere om priser, betalingsbetingelse mv. i udkast til kontrakt Aftalegrundlag Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser Stand still periode Når ordregiver har identificeret det vindende tilbud, sendes der hurtigst muligt en underretning med begrundelse for valget til alle tilbudsgivere. I henhold til Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 underskriver ordregiver først kontrakten med den valgte tilbudsgiver tidligst 10 dage efter, at underretningen elektronisk er afsendt til samtlige tilbudsgivere Annullering Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullering vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annulleringen Omkostninger ved deltagelse Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelse og eventuel efterfølgende kontrahering er ordregiver uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. 9

10 Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål, jf. nedenfor Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt Nærværende udbudsbetingelser og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, der måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder de indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af ordregiver. Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse, om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Spørgsmål og rettelser Tilbudsgiver kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål). Spørgsmål, der skal være på dansk, skal fremsættes skriftligt, via til kontaktpersonen, jf. ovenfor. Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på: Spørgsmål, der modtages senest den 11. oktober 2011 vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud vil ikke blive besvaret. Eventuelle rettelsesblade til udbudsbetingelserne vil ligeledes blive offentliggjort på: 10

11 Det er tilbudsgivers ansvar, at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver Forhandlingsforbud Det skal fremhæves, at ordregiver ikke i traditionel forstand vil forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig indenfor de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandling. Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiver bør drage omsorg for, at deres tilbud er således, at kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og ordregiver. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig angiver samtlige priser (inkl. rabatter o. lign.), og at tilbuddene er præcise i enhver henseende Pligtmæssige oplysninger Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Skatter og afgifter Navn Adresse Tlf. nr. Skat Østbanegade 123, DK-2100 København Ø (landsdækkende kundecenter) Fax nr. Internetadresse Miljøbeskyttelse 11

12 Navn Adresse Miljøstyrelsen Strandgade 29, DK-1401 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Navn Adresse Arbejdstilsynet Landskronagade 33, DK-2100 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse Tidsplan Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: Afsendelse af udbudsbekendtgørelse Spørgsmål, der modtages senest denne dato, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter denne dato, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Alle spørgsmål skal være skriftlige og på dansk. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret kl Sidste frist for afgivelse af tilbud 12

13 Forventet underretning om valg af leverandører Stand still periode - 10 dage Forventet underskrivelse af kontrakten Forventet ikrafttræden af kontrakten 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN 2.1. Baggrund Brug for alle unge, som er en udgående konsulentindsats under Integrationsministeriet, har siden 2003 arbejdet for, at unge med etnisk minoritetsbaggrund i lige så høj grad som unge med etnisk majoritetsbaggrund påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge har bl.a. arbejdet med denne målsætning gennem udvikling af en rollemodelindsats hvor unge rådgiver andre unge om uddannelse og forældre rådgiver andre forældre om at støtte sit barn gennem uddannelse og ved at styrke det frivillige foreningslivs deltagelse i arbejdet med etniske minoritetsunge særligt i forhold til lektiehjælpsordninger samt gennem oplysningskampagner målrettet uddannelse. Med en ny bevilling, der løber fra 2011 til og med 2014, fokuserer Brug for alle unge sin indsats i seks til otte udvalgte udsatte boligområder. Herudover fortsætter Brug for alle unge med at understøtte oprettelsen af lokale unge- og forældrerollemodelkorps, lektiehjælpsordninger og gennemføre udvalgte oplysningskampagner rettet mod uddannelse. Brug for alle unges indsats i de udsatte boligområder bygger på de aktivitetslinjer, som indsatsen allerede er kendt for: Ung-til-ung og forældre-til-forældre rådgivning, lektiehjælpstilbud og kampagneelementer. Herudover vil Brug for alle unge trække på Fastholdelseskaravanens 1 erfaringer indenfor uddannelsesvejledning særligt i forhold til vejledning af etniske minoritetsunge, som er uafklarede i forhold til valg af uddannelse. Af vedhæftet arbejdsplan for 2011 til 2014 fremgår de aktivitetslinjer, som Brug for alle unge skal arbejde med i perioden 2011 til 2014 (bilag 1). Brug for alle unges områdeindsats skal leve op til det formål, som Brug for alle unge har haft siden 2003, nemlig at unge med etnisk minoritetsbaggrund i lige så høj grad som alle andre unge i Danmark påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge arbejder med dette ved at styrke de unges sociale, personlige og faglige kompetencer. Samarbejdet mellem Brug for alle unge og forskellige påvirkergrupper, som f.eks. lærere, pædagoger, forældre og UU-vejledere, spiller en vigtig rolle heri. Den vedhæftede forandringsteori der betragtes som et levende dokument, der løbende tilpasses erhvervet viden afspejler Brug for alle unges tilgang (bilag 2). I de udvalgte udsatte boligområder vil Brug for alle unge med udgangspunkt i arbejdsplanen og forandringsteorien skræddersy aktiviteterne til lokale forhold sammen med lokale aktører. Udmøntningen vil blive konkretiseret via projektdokumenter og samarbejdsaftaler med udvalgte lokale aktører, som vil stå for at implementere de aftalte aktiviteter. Det forventes, at Brug for alle unge indgår samarbejdsaftaler med to til fire aktører i hvert lokalområde. Brug for alle unge vil være i hvert lokalområde i ca. 1½ år og forventer i løbet 1 Fastholdelseskaravanen er en selvstændig del af Brug for alle unge og er et samarbejdsprojekt mellem Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Fastholdelseskaravanen er delvist finansieret af Den Europæiske Socialfond. 13

14 af det tidsrum at have bidraget til at udvikle nye og lokalt forankrede tiltag rettet mod at styrke områdets unges sociale, personlige og faglige kompetencer, så de i højere grad påbegynder og gennemfører en uddannelse. Se vedhæftet folder, som beskriver indsatsen overfor lokale aktører i de udsatte boligområder (bilag 3). Brug for alle unge forventer, at halvdelen af de lokalområder, der samarbejdes med frem til udgangen af 2014, ligger i Storkøbenhavn mens den andel halvdel ligger i forskellige områder af landet. Indsatsen implementeres både i udsatte boligområder, der er en del af større områder i storbyer, samt mindre lokalområder i større provinsbyer. Evalueringen af Brug for alle unge 2011 til 2014 skal tage udgangspunkt i ovenstående og fokusere på Brug for alle unges områdeindsats. Evalueringen vil som udgangspunkt omfatte evaluering af Brug for alle unges indsats i seks lokalområder. Indsatsens opstart i de seks lokalområder forskydes i forhold til hinanden, således at to opstartes i 2011, to i 2012 og to i 2013, jf. vedhæftede vejledende tidsplan (bilag 4). De traditionelle indsatser oprettelse af lokale unge- og forældrerollemodelkorps og besøg fra det centrale rollemodelkorps samt lektiehjælpsordninger der fortsat støttes om end i mere begrænset omfang end tidligere, er ikke fokus for denne evaluering, da de allerede er blevet underkastet flere eksterne evalueringer. Ovenstående samt de vedhæftede bilag herunder særligt forandringsteorien skal danne udgangspunkt for formulering og kortlægning af såvel kvantitative som kvalitative indikatorer i evalueringen Evalueringens fokus Fokus i evalueringen skal være, hvorvidt og hvorledes Brug for alle unges indsats i de udvalgte udsatte boligområder bidrager til at styrke områdets unges særligt de etniske minoritetsunges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse Evalueringen skal kortlægge indsatsens konkrete resultater i forhold til de unge og i forhold til de lokale aktørers uddannelsesindsats overfor de unge og koble dette til Brug for alle unges processuelle tilgang. En del heraf er at vurdere, hvordan de af Brug for alle unge støttede tiltag spiller sammen med de aktiviteter, som allerede eksisterede og var målrettet børn og unge i området, inden der i området blev etableret et samarbejde med Brug for alle unge. Det er centralt at der både evalueres i forhold til resultater efter afsluttet indsats i et område og i forhold til forankring af de initiativer, som er udviklet og implementeret sammen med lokale aktører Evalueringsmetoder I evalueringen skal benyttes såvel kvantitative som kvalitative metoder, hvor der indgår indsamling og systematisering af lokale kvantitative data samt indhentning af lokale aktørers og de unges subjektive vurderinger af indsatsen, dens resultater og den anvendte tilgang samt ønsker, muligheder og planer for videreførelse heraf efter afsluttet indsats fra Brug for alle unge. Evalueringen skal give et indblik i fremdriften af det samlede projekt, de opnåede resultater og i anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af de benyttede aktiviteter og metoder samt af forankringen efter endt indsats. Overordnet set skal evalueringen være centreret om, hvorvidt og hvorledes Brug for alle unges indsats i de udvalgte udsatte boligområder har bidraget til at styrke områdets unges særligt de etniske minoritetsunges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse i løbet af den tid, hvor Brug for alle unge har samarbejdet med aktører i lokalområdet og i fremtiden set ud fra en vurdering af forankring af de udviklede initiativer. For den kvantitative del gælder, at evaluator med udgangspunkt i forandringsteorien og i samarbejde med Brug for alle unge og styregruppen for evalueringen skal fastlægge målbare kvantitative indikatorer, som 14

15 benyttes til at måle på indsatsens resultater i samtlige boligområder på en måde, hvor der samtidigt tages højde for, at udformningen af indsatsen tilpasses lokale udfordringer. Herudover kan der være behov for, at evaluator i samarbejde med lokale aktører definerer områdespecifikke indikatorer, der relaterer sig til de målsætninger, som er udtrykt i samarbejdsaftalerne med de lokale aktører. Alle indikatorerne skal kunne benyttes til at påvise, hvorvidt Brug for alle unges indsats i de udvalgte udsatte boligområder har styrket områdets unges muligheder for gennemførelse af en ungdomsuddannelse i forhold til den generelt opstillede forandringsteori, hvor styrkelse af de personlige, sociale og faglige kompetencer fremstår centralt. Der ønskes indikatorer, som i videst muligt omfang sikrer påvisning af resultaterne af Brug for alle unges indsats og som i videst muligt omfang isolerer andre faktorer. Herudover skal indikatorerne kunne påvise, om der er sket en ændring i den tid, hvor Brug for alle unge har været til stede i lokalområdet. Evaluator er ansvarlig for at indhente data i forhold til de opstillede indikatorer. De lokale institutioner og Integrationsministeriet vil på evaluators opfordring bidrage med tilgængelige data, men eventuelle særtræk, samt analyse og evt. databearbejdning er evaluators opgave. For den kvalitative del skal evaluator med inddragelse af de unge, deres forældre og andre centrale påvirkere og lokale aktører fra de udvalgte udsatte boligområder vurdere, hvorvidt Brug for alle unges indsats i områderne har bidraget til at styrke områdets unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse i løbet af den tid, hvor Brug for alle unge har samarbejdet med aktører i lokalområdet. Evaluator skal vurdere hvilke dele af Brug for alle unges indsats, der har virket positivt eller negativt i forhold til målopfyldelsen. Det skal belyses, hvorledes Brug for alle unge har bidraget til at udvikle (evt. allerede eksisterende) indsatser i lokalområderne rettet mod unge, som bidrager til, at de unge bliver mere afklarede om egen fremtid og uddannelse samt tager konkret handling i forhold hertil. Herudover ønsker Brug for alle unge belyst, hvorvidt indsatsen er blevet forankret hos de lokale aktører, og hvorvidt det vurderes, at disse fortsat vil have øget fokus på uddannelse og afvikle de udviklede aktiviteter efter, at samarbejdet med Brug for alle unge er afsluttet. Endelig skal det belyses, hvorvidt Brug for alle unges indsats i et givent boligområde har haft indvirkning udover det afgrænsede boligområde f.eks. på kommunalt plan, i andre boligområder eller andet. Det er centralt, at evalueringen kobler de resultater, som Brug for alle unge har bidraget til at skabe for unge i et givent lokalområde samt forankring og evt. spredning af initiativerne, til Brug for alle unges metodiske tilgang til samarbejdet med de lokale aktører herunder hvorvidt Brug for alle unges tilgang har tilladt bedst mulige resultater i forhold til områdets unge, forankring og spredning af initiativerne. Arbejdsspørgsmål Ovenstående kan opsummeres i nedenstående arbejdsspørgsmål: 1. Har Brug for alle unges indsats i udvalgte udsatte boligområder bidraget til at styrke områdets unges særligt de etniske minoritetsunges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse? 2. Hvordan har Brug for alle unges indsats i udvalgte udsatte boligområder bidraget til at styrke områdets unges særligt de etniske minoritetsunges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse? Hvilke aktiviteter har særligt vist sig at have en virkning på de unge? 3. Hvilke ændringer kan påvises umiddelbart som følge af de aktiviteter, som Brug for alle unge har støttet gennem lokale aktører og hvilke ændringer forventes at indtræffe eller fortsætte over tid som følge af udvikling af de lokale aktørers tilbud og tilgang til de unge (forankring)? 4. Hvordan har Brug for alle unges tilgang til samarbejdet med aktører fra lokalområdet bidraget til at skabe umiddelbare resultater og til at sikre forankringen af en mere uddannelsesorienteret indsats overfor områdets unge, herunder hvilke tilgange til samarbejde har vist sig virkningsfulde og hvilke har været mindre virkningsfulde, samt hvordan kan Brug for alle unges indsats forbedres? 15

16 5. Hvorvidt og hvilken påvirkning har Brug for alle unges indsats i de udvalgte udsatte boligområder haft på udviklingen af andre lignende indsatser rettet mod unge, f.eks. i andre udsatte boligområder i samme eller andre kommuner, i forhold til andre aktører eller i forhold til den kommunale forvaltning (spredning)? 2.4 Opgavens produkter Frem til starten af 2015 skal evaluator levere en række produkter, der dokumenterer fremgang og resultater i projektets implementering, samt vurderer virkningen og forankringen af de enkelte initiativer og hvorledes Brug for alle unges tilgang til samarbejdet med de lokale aktører har sikret det bedst mulige resultat i forhold til de konkrete tiltag i forhold til de unge, i forhold til lokal forankring samt i forhold til spredning til andre lokalområder. Produkterne består af tre delrapporter, hvis primære sigte er at bidrage til at dokumentere projektets fremgang samt sikre, at Brug for alle unge udvikler de bedst mulige resultater umiddelbare og på sigt i forhold til at styrke de sociale, personlige og faglige kompetencer hos etniske minoritetsunge i de udvalgte udsatte boligområder, så de i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse. Sekundært skal delrapporterne bidrage til generel metodeudvikling indenfor styrkelse af de uddannelsesrelevante sociale, personlige og faglige kompetencer hos unge med etnisk minoritetsbaggrund. Den primære målgruppe for delrapporterne er fagpersoner fra institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med udvikling af etniske minoritetsunges kompetencer; herunder Brug for alle unge selv. Delrapporterne skal gå i dybden med den ovenfor skitserede problemstilling og bl.a. redegøre for evalueringstekniske overvejelser. Idet intern læring er centralt for delrapporterne, skal der lægges størst vægt på vurdering af Brug for alle unges metodemæssige tilgang i de første delrapporter og mindre i de sidste. Herudover skal der afleveres en midtvejsevaluering og en slutevaluering, hvis primære sigte er at informere en bredere målgruppe om virkningsfulde aktiviteter og tilgange til at styrke etniske minoritetsunges sociale, personlige og faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvor delrapporterne primært skal rettes mod fagpersoner, skal midtvejsevalueringen og slutevalueringen i højere grad målrettes beslutningstagere. Af samme grund ønskes et mere læsevenligt format, hvor grafik og layout vægtes højere end i delrapporterne. Nedenfor angives mere konkrete forventninger til indholdet i de enkelte produkter samt deadlines for aflevering. 1. delrapport september 2012 Heri evalueres de foreløbige resultater af Brug for alle unges indsats i de første to udsatte boligområder. Der vil på tidspunktet for evalueringen endnu ikke foreligge endelige resultater, da indsatsen endnu ikke vil være endelig afsluttet. Evaluator skal i denne rapport sætte fokus den metode, som Brug for alle unge har benyttet i forhold til samarbejdet med lokale aktører i de to boligområder, herunder hvordan tilgangen har påvirket udviklingen af de konkrete (evt. allerede eksisterende) aktiviteter og mulighederne for forankring af de kompetencestyrkende og uddannelsesorienterede aktiviteter. På baggrund heraf ønskes en række anbefalinger i forhold til organisering af indsatsen, metodisk tilgang til kommende områder og aktiviteternes relevans i forhold til målindfrielsen. 2. delrapport september 2013 Her evalueres resultaterne for indsatsen i de to første områder, som nu er endeligt afsluttet. Indsatsens resultater vurderes i forhold til de gennemførte aktiviteters virkning på de unge samt i forhold til forankring. 16

17 Det vurderes også, hvorledes Brug for alle unges tilgang har påvirket resultaterne. Herudover evalueres de foreløbige resultater af Brug for alle unges indsats i udsat boligområde nummer tre og fire for indsatsen. Der vil på tidspunktet for evalueringen endnu ikke foreligge endelige resultater fra disse områder, da indsatsen endnu ikke vil være afsluttet. Evaluator skal i denne rapport sætte fokus resultaterne og forankring samt spredning i de første to områder, samt vurdere, hvordan Brug for alle unges metode har påvirket de resultater, som er opnået ved indsatsens afslutning i de to områder, samt hvilke virkninger indsatsen vurderes at have fremadrettet afhængigt af den lokale forankring og spredning. Det skal også vurderes, hvordan Brug for alle unge har anvendt de anbefalinger, som blev givet i 1. delrapport, og hvordan dette synes at påvirke indsatsen i område tre og fire med hensyn til udvikling af de konkrete (evt. allerede eksisterende) aktiviteter og mulighederne for forankring af de kompetencestyrkende og uddannelsesorienterede aktiviteter. På baggrund af rapportens analyse ønskes en række anbefalinger i forhold til organisering af indsatsen, metodisk tilgang til kommende områder og aktiviteternes relevans i forhold til målindfrielsen. Midtvejsevaluering september 2013 Midtvejsevalueringen skal indeholde en læsevenlig præsentation af de resultater, som Brug for alle unge har opnået i de udsatte boligområder til dags dato. Det vil sige de endelige resultater fra de to første områder, samt foreløbige resultater fra de to næste. Herudover skal fremhæves de initiativer, som de unge og de lokale aktører fremhæver som særligt vigtige for at skabe en forskel for de unge og som er særligt nyskabende i forhold til andre, tidligere indsatser i området. Der skal også være overvejelser om forankring og virkning af indsatsen i lokalområderne på sigt. Endelig skal der være en kort evaluering af den metodiske tilgang og anbefalinger for fremtidige indsatser, der arbejder med at styrke etniske minoritetsunges sociale, personlige og faglige kompetencer med henblik på gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Indholdet i midtvejsevalueringen skal bygge på de to første delrapporter. 3. delrapport januar 2015 I den sidste delrapport evalueres resultaterne for indsatsen i områderne tre, fire, fem og seks, som nu alle er endeligt afsluttet. Indsatsens resultater vurderes i forhold til de gennemførte aktiviteters virkning på de unge samt i forhold til forankring. Det vurderes også, hvorledes Brug for alle unges tilgang har påvirket både de umiddelbare resultater og de resultater, som forventes på sigt (via forankring). Som den sidste tekniske rapport skal evaluator i 3. delrapport også vurdere Brug for alle unges samlede resultater i de seks boligområder, herunder både de umiddelbare resultater i perioden for samarbejdet i de enkelte områder og de resultater, der er efterfølgende skabt via en forankring hos lokale aktører i området. Herudover skal evaluator vurdere, hvorvidt de aktiviteter og tilgange, som Brug for alle unge har udviklet sammen med lokale aktører, har påvirket andre indsatser rettet mod at styrke etniske minoritetsunges sociale, personlige og faglige kompetencer med henblik på gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kan være spredning til andre udsatte boligområder i samme eller andre kommuner, spredning til andre aktører eller andet. I den forbindelse vurderes også, hvorvidt og hvorledes Brug for alle unges tilgang til områderne har faciliteret en sådan spredning. På baggrund af rapportens analyse skal gives en række anbefalinger i forhold til planlægning af lignende fremtidige indsatser, som med gennem en flerstrenget og overvejende frivilligt baseret tilgang ønsker at give etniske minoritetsunge fra et specifikt boligområde et løft i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Endelig evaluering januar

18 Slutevalueringen skal indeholde en læsevenlig præsentation af de resultater, som Brug for alle unge har opnået i de seks udvalgte udsatte boligområder både de umiddelbare resultater og de resultater, som forventes opnået på sigt via forankring og spredning. Herudover skal fremhæves de initiativer, som de unge og de lokale aktører fremhæver som særligt vigtige for at skabe en forskel for de unge og som er særligt nyskabende i forhold til andre indsatser rettet mod etniske minoritetsunge i de udvalgte områder og generelt. Endelig skal der være en kort evaluering af den metodiske tilgang og anbefalinger for fremtidige indsatser, der arbejder med at styrke etniske minoritetsunges sociale, personlige og faglige kompetencer med henblik på gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Indholdet i slutevalueringen skal bygge på delrapporterne. Produkternes omfang og form: Hver delrapport skal have et omfang på ca. 40 A4 sider, ekskl. bilag og skal leveres i PDF-fil samt i 100 trykte eksemplarer. Hver delrapport skal indeholde en kortere sammenfatning og en konklusion. Sammenfatningen skal leveres på engelsk (abstract). Midtvejsevalueringen og den endelige evaluering skal være af sammenfattende karakter og have et omfang af ca. 20 sider i formatet 20x20 cm. Formen skal være indbydende og letlæselig og være layoutet i overensstemmelse med Brug for alle unges designmanual (understøttet af billeder). Både midtvejsevalueringen og slutevalueringen skal leveres i PDF format samt i trykte eksemplarer på 160 gram semiblankt papir. 2.5 Tilbuddet skal indeholde Tilbuddet skal som minimum indeholde: Løsningsmodel, som indeholder redegørelse for metodisk tilgang, herunder vægtning af kvantitative og kvalitative tilgange til evalueringen. - I forhold til den kvantitative tilgang skal evaluator præsentere en række indikatorer, som kan anvendes til at måle Brug for alle unges resultater i de seks områder, jf. udbudsmaterialets punkt 2.3. Evaluator skal begrunde, hvorfor netop disse indikatorer er valgt, samt redegøre for at den foreslåede benyttelse af data er i overensstemmelse med persondataloven og andre lovmæssige forhold. Herudover skal evaluator redegøre for indsamlingen af data. - I forhold til den kvalitative tilgang skal evaluator redegøre for, hvilke metoder der anvendes, herunder også hvorvidt indsamlingen af kvalitative data foretages som nedslag i forbindelse med udarbejdelse af delrapporterne eller løbende ved f.eks. at deltage i udvalgte møder eller aktiviteter. Tidsplan for gennemførelse af dataindsamling og afrapportering samt evt. andre aktiviteter. Navn og kvalifikationer/kompetencer hos tilbudsgiverens medarbejdere, der skal udføre opgaven og en redegørelse for den konkrete nyttiggørelse af projektleders og allokerede medarbejderes erfaringer i forhold til kontraktens opfyldelse. Specificeret budget for hele projektet med bl.a. angivelse af antal timer og timepris for de forskellige typer af konsulentydelser. Angivelse af forventet inddragelse af Brug for alle unge, herunder det tidsforbrug Brug for alle unge skal afsætte til at samarbejde med evaluator. Den dokumentation og bilag som er beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt til , herunder tro og love erklæring om gæld til det offentlige og om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt (erklæring vedlagt), godtgørelse af økonomisk 18

19 og finansiel formåen (herunder soliditetsgrad), samt beskrivelse af tilbudsgiverens organisation og medarbejdere (se detaljer i udbudsbetingelsernes punkt til ) Kontraktperiode Kontraktperioden er fra december 2011 til udgangen af marts Pris Total pris på løsning af opgaven eksklusiv moms må ikke overstige 1,0 mio. kr. BILAG Bilag 1: Brug for alle unges arbejdsplan for 2011 til 2014 Bilag 2: Brug for alle unges forandringsteori for områdeindsatsen Bilag 3: Brug for alle unges folder om områdeindsatsen Bilag 4: Vejledende tidsplan for Brug for alle unges områdeindsats Bilag 5: Brug for alle unges designmanual Bilag 6: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige og om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt Bilag 7: Udkast til kontrakt 19

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik 1 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1. Indledning... 4 1.2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse 1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse Opgave: Evaluering af satspuljeinitiativerne mentorforløb, rollemodeller og forældreindsats 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security 1. UDBUDSBETINGELSER Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme.

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1. Udbudsbetingelser Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHODLELSE OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER INDEN FOR DET UDBUDTE TEKNOLOGIOMRÅDE OG METODER EU-UDBUD 2015/S

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld >

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser. behovsopgørelse. Fælles visuel identitet for folkekirken

Udbudsbetingelser. behovsopgørelse. Fælles visuel identitet for folkekirken Udbudsbetingelser og behovsopgørelse for Fælles visuel identitet for folkekirken November 2011 KM-dok nr.: 106876-11 1 Det visuelle fællesskab På baggrund af en workshop med repræsentanter fra biskopperne,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet EU-udbudsnummer: 2015/S 183-332506 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område

Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Den ordregivende myndighed... 3 1.3. Udbuddets omfang... 3 1.3.1. Baggrund

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT UDBUD INTERNATIONALT BENCHMARK AF REGION HOVEDSTADENS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR REGION HOVEDSTADEN JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER UDBUDSMATERIALET... 3 1.

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere