Rapport for 1. halvår Fionia Bank A/S Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen"

Transkript

1 Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej Odense Telefon CVR nr Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår Fionia Bank A/S Koncernen Resultat før skat er 138,4 mio. svarende til en egenkapitalforrentning før skat på 17,7 pct. p.a. Basisresultatet er 140,4 mio. mod 131,1 mio. i Beholdningsresultatet viser et minus på 2,0 mio. mod et plus på 41,0 mio. i Samlet solvens på 10,3 pct. og 8,6 pct. målt på kernekapitalen. Udlånsvækst på 23,2 pct. og indlånsvækst på 17,3 pct. Med en pæn fremgang i basisresultatet fastholder Fionia Bank den positive trend fra tidligere kvartaler. Det er igen specielt handelsindtjeningen, der viser stor fremgang, men også den stærke vækst i ind- og udlån og en generelt øget forretningsvolumen bidrager positivt til resultatet. Når resultatet før skat er lavere sammenlignet med samme periode 2005, skyldes det primært to forhold: 1. Resultatet af bankens egen beholdning af værdipapirer udviser i år et lille minus på grund af uroen på de finansielle markeder i 2. kvartal. Hertil kommer rentestigningerne, som er slået igennem specielt på obligationsafkastet. 2. Den investering i fremtiden, banken foretager i disse år giver sig udslag i, at omkostningerne er vokset. Banken investerer stærkt i øget kompetenceopbygning i alle led. Produktudbuddet til både erhvervsog privatkunder bliver stadigt mere differentieret og kompliceret, og kunderne stiller konstant større krav til kvaliteten af rådgivningen. Derfor styrker og udvikler vi bankens kompetencer inden for helhedsrådgivning og specialviden. Det kræver ansættelse af specialister. Hertil kommer, at behovet for flere medarbejdere i Fionia Bank er steget som følge af den generelle vækst i aktiviteterne og væsentlige forretningsmæssige tiltag. Blandt andet betyder bankens nye privatkundestrategi, at privatkunder er blevet en del af forretningsgrundlaget i Trekantområdet, hvor der hidtil primært har været satset på erhvervskunder. Samtidig har vi prioriteret at få den forretningsmæssige kompetence tæt på kunderne, hvorfor ledelsen i alle større afdelinger er styrket med erhvervs- og privatkundechefer. Der er desuden nu placeret chefrådgivere inden for Investering, Pension, Finansiel Risikostyring og Formueplanlægning under Fionia Banks områdeledelse. Desuden har alle privatkunder fået deres faste rådgiver.

2 Side 2 / 16 I gennemsnit har banken haft en tilgang på 43 medarbejdere i forhold til samme periode sidste år. Det er i den forbindelse glædeligt, at Fionia Bank kan tiltrække de nødvendige, kompetente medarbejdere. Den fortsatte vækst på værdipapirområdet følges op med stadig styrkelse af handelsaktiviteterne i Børs Fyn. Banken vurderer, at disse tiltag tilsammen vil forstærke bankens indtjening yderligere fremover. Udviklingen i bankens forretningsomfang og indtjening har i 1. halvår som helhed været tilfredsstillende. Uroen på de finansielle markeder i 2. kvartal øger usikkerheden om udviklingen i 2. halvår. Banken skønner fortsat, at årsresultatet bliver på et niveau omkring 330 mio. kr. før skat, som meddelt efter 1. kvartal. Forudsætningen er, at de gode konjunkturer fortsætter, og at de finansielle markeder ikke præges af uro. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Finn B. Sørensen på telefon Indhold: Beretning Pengestrømsopgørelse Basis- og beholdningsresultat på kvartaler Egenkapitaludvikling Segmentoplysninger Solvensopgørelse Resultatopgørelse Koncernoversigt Balance Koncernens 5 års hoved- og nøgletal Noter Fionia Banks 5 års hoved- og nøgletal Halvårsrapporten aflægges i Dkr.

3 Side 3 / 16 Basis- og beholdningsresultat mio Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 276,5 252,9 Handelsindtjening 134,7 105,4 Basisindtjening i alt 411,2 358,3 Omkostninger og afskrivninger 256,2 220,1 Basisresultat før nedskrivninger 155,0 138,3 Nedskrivninger på udlån mv. 14,6 7,1 Basisresultat 140,4 131,1 Beholdningsresultat -2,0 41,0 Resultat før skat 138,4 172,2 Skat 38,3 49,1 Resultat efter skat 100,1 123,1 Handelsindtjening består af basisrelaterede forretninger vedrørende værdipapirer, valuta og pengemarked inkl. afkast fra tilhørende beholdninger og efter fundingomkostninger. Beholdningsresultatet består af afkast fra egenbeholdning inkl. afkast fra tilhørende beholdninger og efter funding- og driftsomkostninger. Basisresultatet Basisindtjeningen før handelsindtjening blev på 276,5 mio., en stigning på 9,3 pct. i forhold til samme periode i Begge år er reduceret med renteindtægter, der vedrører nedskrivninger på udlån samt stiftelsesprovision, der periodiseres over lånets løbetid. Den samlede vækst i bankens forretningsvolumen er på 4,8 mia. eller 18,6 pct. Udlånsvolumen stiger med 23,2 pct. og udgør 14,3 mia. Stigningen vedrører primært erhvervsområdet. Garantivolumen er på 4,7 mia. mod 4,5 mia. sidste år - en stigning på 3,5 pct. Indlån ekskl. puljeordninger stiger med 17,3 pct. til 10,5 mia. Puljeordninger stiger med 51,5 pct. og er nu på 1,3 mia. Handelsindtjeningen er vokset med 27,8 pct. til 134,7 mio. mod 105,4 mio. i Forbedringen fra sidste år kommer primært fra et højere afkast af likviditeten fra egenkapitalen, højere afkast på strategiske aktiebeholdninger knyttet til bankens drift samt forøget indtjening på kapitalforvaltning. Aktiviteten på kundehandel på aktier og obligationer var svagt vigende i 2. kvartal i forhold til kvartalet forud, men niveauet er fortsat højt og bedre end forventet. Omkostninger De samlede omkostninger inklusive afskrivninger på materielle aktiver er på 256,2 mio. mod 220,1 mio. i Det er en stigning på 16,4 pct., eller 36,1 mio. Den væsentligste stigning vedrører personaleantal, der er øget med 43 til i gennemsnit i alt 556,7. Dertil kommer, at banken er begyndt at renovere og nyindrette sine 37 afdelinger efter et nyt designkoncept. Det arbejde færdiggøres i løbet af de næste par år.

4 Side 4 / 16 Nedskrivninger Posten Nedskrivninger på udlån mv. stiger med 7,5 mio. og udgør 14,6 mio. i Stigningen skyldes primært tab uden forudgående nedskrivninger. Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier pr. 30. juni 2006 (mio.) Individuelle Gruppevise I alt Primo 118,9 249,5 368,5 Nedskrivninger i året (netto) 6,6 1,4 8,1 Endeligt tabt, tidligere nedskrevet 25,4 0,0 25,4 Ultimo 100,1 251,0 351,1 Saldoen for nedskrivninger og hensættelser er pr. 30. juni 2006 faldet til 351,1 mio. fra 387,1 mio. pr. 30. juni Basisresultatet udviser en stigning på 7,1 pct. til 140,4 mio. fra 131,1 mio. i første halvår Beholdningsresultatet Beholdningsresultatet blev -2,0 mio. mod 41,0 mio. i samme periode i Resultatet skal ses i lyset af rentestigningerne, som er slået igennem på obligationsafkastet i 1. halvår. Tabene herfra modsvares dog i halvåret fuldt ud i et meget positivt afkast på aktiebeholdningerne. Resultatet som helhed er lavere end forventet. En aktiv porteføljestyring har dog medført et væsentligt merafkast i forhold til en passiv placering af bankens beholdninger. På baggrund af markedsudviklingen vurderes resultatet derfor som tilfredsstillende. Resultat efter skat Resultatet efter skat udgør 100,1 mio. og resulterer i en indre værdi pr. aktie på 874. Der er afsat skat for perioden med 38,3 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 27,7. Pensionspuljer Kundernes pensionspuljer har samlet givet et negativt nettoafkast på 4,2 mio. mod sidste års positive afkast på 87,0 mio. Det negative afkast kan henføres til udviklingen på obligationsmarkedet. Set i relation til markedet i øvrigt betegnes puljeafkastet som tilfredsstillende. Kapitalforhold og solvens Solvensprocenten er pr. 30. juni 2006 opgjort til 10,3 og kernekapitalprocenten til 8,6. Medregnes halvårets konsolidering udgør solvensprocenten 10,8. Den efterstillede kapital udgør pr. 30. juni ,3 mio. Basiskapitalen efter fradrag udgør pr. 30. juni ,0 mio. opgjort eksklusiv periodens resultat. Fionia Banks egenkapital, opgjort inklusiv resultatet efter skat pr. 30. juni 2006, udgør 1.581,3 mio.

5 Side 5 / 16 Nye tiltag på privatkundeområdet I første halvdel af 2006 iværksatte banken en ny privatkundestrategi. Sidste kvartalsmeddelelse informerede, at banken som den første herhjemme fjernede tre upopulære gebyrer. Det er nu gratis at hæve penge i alle pengeautomater samt at betale indbetalingskort og overføre penge via netbanken. Privatkunder kan nu også blive betjent i Trekantområdet, hvor afdelingerne i Vejle, Kolding og Fredericia hidtil har koncentreret sig om erhvervs- og formuende kunder. I maj måned blev kundernes udtalte ønsker om individuelle renter imødekommet, og prispolitikken blev derfor justeret. Renten aftales nu individuelt på linje med erhvervskunder, og i dag tilbydes kun to typer af udlån: Privatlån og Privatkredit. I resten af året følger flere tiltag. Her i august introduceres blandt andet en ny type Mastercard med attraktiv rente og kreditfacilitet. Første halvår har endvidere haft fokus på et stort kompetenceløft i styrken af medarbejdere. Banken har rekrutteret specialister inden for pension og investering. Alle større afdelinger har desuden fået en stærk ledelsesprofil med erhvervs- som privatkundechefer. Samtlige medarbejdere med kundekontakt har også været på kursus for at styrke de faglige og personlige kompetencer. Behovet for flere medarbejdere er også steget efter en generel vækst i aktiviteterne og væsentlige forretningsmæssige tiltag. Bankens nye privatkundestrategi har blandt andet affødt et behov for flere kunderådgivere i linjen. Den fortsatte vækst på værdipapirområdet er desuden fulgt op med styrkede aktiviteter i Børs Fyn. Børs Fyn har styrket sin markedsmæssige position inden for værdipapirhandel og formueforvaltning. For at danne basis for fortsat at udvikle området i relation til kundebetjening og en række konkrete aktiviteter er antallet af specialister udvidet igennem første halvår. Banken har også iværksat et omfangsrigt projekt med at indrette og modernisere samtlige afdelinger efter et nyt designkoncept. Projektet færdiggøres i løbet af et par år. Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for 1. halvår 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Halvårsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som for årsrapporten Dog er sammenligningstallene tilrettet den regulerede primobalance 1. januar Det bevirker, at der i resultatet før skat er flyttet 20,0 mio. fra 2. halvår til 1. halvår, således at det regulerede resultat for 1. halvår 2005 bliver på 172,2 mio. før skat. Reguleringen vedrører posten nedskrivninger på udlån mv. Posten skat er samtidig øget med 5,6 mio. Resultatet efter skat er netto reguleret med 14,4 mio. til 123,1 mio. Balancen 30. juni 2005 er øget på følgende poster: Udlån med 86,4 mio., skatteforpligtelser med 21,7 mio., andre hensatte forpligtelser med 7,8 mio. og egenkapitalen med 56,9 mio. Fionia Banks halvårsrapport 2006 er ikke revideret.

6 Side 6 / 16 Fionia Bank koncernens basis- og beholdningsresultat 2. Kvartal 1. Kvartal 4. Kvartal 3. Kvartal 2. Kvartal 1. Kvartal (mio.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 137,1 139,4 154,6 121,5 123,7 129,2 Handelsindtjening 67,6 67,1 54,2 59,9 57,0 48,4 Basisindtjening i alt 204,7 206,5 208,8 181,5 180,7 177,6 Omkostninger og afskrivninger 133,3 122,9 130,5 102,9 113,3 106,8 Basisresultat før nedskrivninger 71,4 83,6 78,3 78,5 67,5 70,8 Nedskrivninger på udlån mv. 5,9 8,7 17,4-5,2-19,1 26,2 Basisresultat 65,5 74,9 60,9 83,8 86,5 44,6 Beholdningsresultat -11,5 9,5-10,4 14,3 29,3 11,7 Resultat før skat 54,0 84,4 50,5 98,1 115,9 56,3 Skat 15,2 23,1 13,7 26,6 31,7 17,4 Resultat efter skat 38,8 61,3 36,8 71,4 84,2 38,9 Hovedtal fra balancen (mio.) Aktiver: Udlån Obligationer Aktier Passiver: Indlån Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital (inkl. perioderesultat) Balancesum Garantier Nøgletal Fionia Bank-aktien (kr. pr. aktie) Resultat før skat 29,9 46,7 27,9 54,4 64,3 31,2 Resultat efter skat 21,5 33,9 20,3 39,6 46,8 21,6 Børskurs ultimo Indre værdi (inkl. resultat efter skat) Børskurs/indre værdi 1,58 1,88 1,55 1,58 1,54 1,27 Fionia Bank koncernen Solvensprocent (eksl. periodens resultat) 10,3 11,1 11,2 9,3 11,1 9,7 Kernekapitalsprocent (eksl. periodens resultat) 8,6 8,8 8,8 8,2 8,7 7,4 Egenkapitalforrentning før skat, pct. p.a. *) 13,9 21,9 13,2 26,7 32,6 16,2 Egenkapitalforrentning efter skat, pct. p.a. *) 10,0 15,9 9,6 19,4 23,7 11,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 2,6 Kvartalets nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,0-0,1 0,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,37 1,63 1,33 1,99 2,21 1,42 Omkostninger ekskl. nedskrivninger på udlån mv. i pct. af indtægter 69,9 57,4 66,6 52,9 54,2 56,8 Gns. antal heltidsmedarbejdere *) Beregnet på grundlag af gennemsnitlig egenkapital

7 Side 7 / 16 Segmentoplysninger Basisindtjening inkl. Beholdnings- (mio.) Handelsindtjening indtjening I alt * Resultatopgørelse Netto renteindtægter 235,1-1,4 233,7 Udbytte af kapitalandele 6,8 4,7 11,5 Gebyr- og provisionsindtægter (netto) 102,7-0,9 101,8 Netto rente- og gebyrindtægter 344,6 2,4 347,0 Kursreguleringer 57,8-1,6 56,2 Andre driftsindtægter 5,9 5,9 Driftsudgifter og driftsafskrivninger 256,2 2,8 259,0 Nedskrivninger på udlån mv. 14,6 14,6 Resultat af aktiviteter under afvikling 2,9 2,9 Ordinært resultat før skat 140,4-2,0 138,4 *Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling i sammendrag Balance pr. 30 juni 2006 Aktiver: Kassebeholdning, udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , ,4 Obligationer til dagsværdi 3.516, , ,2 Aktier og kapitalandele i tilknyttede virksomheder mv. 340,7 206,6 547,3 Andre aktiver 508,2 39,7 547,9 Øvrige aktiver i alt 1.443, ,3 I alt , , ,0 Passiver: Gæld til kreditinstitutter, centralbanker og indlån i alt * , ,6 Andre passiver 2.642,7 8, ,4 Øvrige passiver i alt 1.401, ,7 Egenkapital 1.581, ,3 I alt ,3 8, ,0 * Omfatter såvel basis som beholdning

8 Side 8 / 16 Resultatopgørelse Fionia Bank A/S Koncern Fionia Bank A/S (mio.) Note 1. Renteindtægter 463,4 395,1 463,4 395,1 2. Renteudgifter 229,7 152,1 229,8 152,2 Netto renteindtægter 233,7 243,0 233,6 242,9 Udbytte af aktier m. v. 11,4 7,7 11,4 7,7 3. Gebyrer og provisionsindtægter 109,7 95,1 109,7 95,1 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,8 6,3 7,8 6,3 Netto rente- og gebyrindtægter 347,0 339,4 347,0 339,3 4. Kursreguleringer 56,3 55,7 56,3 55,7 Andre driftsindtægter 5,9 7,2 4,8 7,4 5. Udgifter til personale og administration 248,9 216,3 250,5 219,0 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 9,8 6,6 9,0 5,8 Andre driftsudgifter 0,3 0,1 0,3 0,1 6. Nedskrivninger på udlån m. v. 14,6 7,1 14,6 7,1 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0-0,2 1,4 1,7 Resultat af aktiviteter under afvikling 2,9 0,0 2,9 0,0 Resultat før skat 138,4 172,2 137,9 172,2 Skat 38,3 49,1 37,8 49,1 Resultat 100,1 123,1 100,1 123,1

9 Side 9 / 16 Balance Fionia Bank A/S Koncern Fionia Bank A/S (mio.) Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital 8. Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt

10 Side 10 / 16 Noter Fionia Bank A/S Koncern Fionia Bank A/S (mio.) Note 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 40,3 32,7 40,3 32,7 Udlån og andre tilgodehavender 358,0 284,5 358,0 284,5 Obligationer 56,1 74,9 56,1 74,9 Afledte finansielle instrumenter i alt 9,0 2,9 9,0 2,9 Valutakontrakter 11,7 5,8 11,7 5,8 Rentekontrakter -2,7-2,9-2,7-2,9 Øvrige renteindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt renteindtægter 463,4 395,1 463,4 395,1 Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 24,9 15,6 24,9 15,6 Udlån og andre tilgodehavender 0,4 0,1 0,4 0,1 2. Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 119,3 72,7 119,3 72,7 Indlån og anden gæld 95,3 67,2 95,4 67,3 Udstedte obligationer 0,0 1,5 0,0 1,5 Efterstillede kapitalindskud 14,7 10,4 14,7 10,4 Øvrige renteudgifter 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt renteudgifter 229,7 152,1 229,8 152,2 Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Kreditinstitutter og centralbanker 20,9 19,9 20,9 19,9 Indlån og anden gæld 0,4 0,2 0,4 0,2 3. Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter 56,1 39,5 56,1 39,5 Betalingsformidling 14,3 13,9 14,3 13,9 Lånesagsgebyrer 16,1 11,7 16,1 11,7 Garantiprovision 19,1 17,8 19,1 17,8 Øvrige gebyrer og provisioner 4,0 12,2 4,0 12,2 I alt gebyrer og provisionsindtægter 109,7 95,1 109,7 95,1 4. Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi -1,1 0,9-1,1 0,9 Obligationer -13,3 37,1-13,3 37,1 Aktier m. v. 10,7 25,2 10,7 25,2 Valuta 5,3-4,6 5,3-4,6 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter 34,6-7,0 34,6-7,0 Aktiver tilknyttet puljeordninger -4,2 87,0-4,2 87,0 Indlån i puljeordninger 4,2-87,0 4,2-87,0 Øvrige aktiver 3,9 0,8 3,9 0,8 Øvrige forpligtelser 16,2 3,4 16,2 3,4 I alt kursreguleringer 56,3 55,7 56,3 55,7

11 Side 11 / 16 Noter Fionia Bank A/S Koncern Fionia Bank A/S (mio.) Note 5. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion 1,6 1,3 1,6 1,3 Bestyrelse 0,6 0,7 0,6 0,7 Repræsentantskab 0,3 0,0 0,3 0,0 I alt 2,5 2,0 2,5 2,0 Personaleudgifter Lønninger 116,7 101,9 115,9 101,9 Pensioner 13,6 12,1 13,6 12,1 Udgifter til social sikring 13,1 11,8 13,1 11,8 I alt 143,4 125,7 142,6 125,7 Øvrige administrationsudgifter 102,9 88,6 105,4 91,3 I alt udgifter til personale og administration 248,9 216,3 250,5 219,0 6. Nedskrivninger på udlån m. v. Individuelle nedskrivninger/hensættelser (netto) 6,6 26,3 6,6 26,3 Portefølje nedskrivninger/hensættelser (netto) 1,4-15,6 1,4-15,6 Tab ikke dækket af nedskrivninger/hensættelser 21,6 12,7 21,6 12,7 Indgået på tidligere afskrevne fordringer -6,4-4,7-6,4-4,7 Rente af nedskrevne fordringer -8,7-12,0-8,7-12,0 Hensættelser til andet 0,1 0,4 0,1 0,4 I alt nedskrivninger på udlån m.v. 14,6 7,1 14,6 7,1 7. Efterstillede kapitalindskud Supplerende kapital DKK nominel %, udløb * 0,0 111,3 0,0 111,3 DKK nominel ,75%, udløb * 0,0 126,0 0,0 126,0 DKK nominel variabel rente, udløb * 50,0 50,0 50,0 50,0 DKK nominel variabel rente, udløb * 100,0 100,0 100,0 100,0 EUR nominel variabel rente, udløb * 223,8 0,0 223,8 0,0 Hybrid kernekapital DKK nominel ,85%, perpetual 184,5 200,5 184,5 200,5 DKK nominel variabel rente, perpetual 100,0 0,0 100,0 0,0 I alt efterstillede kapitalindskud 658,3 587,8 658,3 587,8 * Kan førtidsindfries på kupondagen 3 år før den angivne kontraktlige udløbsdato. 8. Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. Heraf udgør besiddelse af egne aktier, stk Eventualforpligtelser Garantier mv , , , ,1 Afviklingsforpligtelse Værdipapircentralen 5,2 4,9 5,2 4,9 Huslejeforpligtelse 28,7 20,6 70,3 68,4 Leasingforpligtelse 1,6 2,1 1,6 2,1 Øvrige eventualforpligtelser 12,5 2,1 12,5 2,1 Pantsætninger Til sikkerhed for gæld til Danmarks Nationalbank og udenlandsk kreditinstitut er pantsat obligationer og aktier for nom ,2

12 Side 12 / 16 Noter (mio.) Note Fionia Bank foretager løbende afdækning af renterisikoen på fastforrentede aktiver og forpligtelser. Afdækningen af udlån foretages gruppevis. Afdækningen er varighedsbaseret og dækker udlånenes samlede løbetid. Der er løbende opfølgning på afdækningens fremtidige effektivitet. Afdækningen af kapitalindskud og indlån foretages back to back. Den historiske effektivitet på afdækningerne måles kvartalsvist. Værdiændringer af sikrede aktiver og passiver indregnes under deres poster i balancen og indgår i resultatet under kursreguleringer. Afledt finansielt Afdækkede aktivposter instrument Renteswaps Fastforrentede udlån: Regnskabsmæssig værdi 39,4 Nominel værdi 39,1 60,0 Markedsværdi * 39,9-1,2 Afdækkede passivposter Efterstillede kapitalindskud: Regnskabsmæssig værdi 184,5 Nominel værdi 200,0 200,0 Markedsværdi * 185,9-14,1 Fastforrentet indlån: Regnskabsmæssig værdi 162,0 Nominel værdi 160,7 170,0 Markedsværdi * 166,7 5,7 * Markedsværdierne er opgjort inkl. vedhængende renter og ekskl. amortisering af indgangsværdier og over-/underkurs.

13 Side 13 / 16 Pengestrømsopgørelse Fionia Bank A/S Koncern (mio.) Driftsaktivitet Periodens resultat 100,1 123,1 Regulering for beløb i periodens resultat uden likviditetseffekt: Nedskrivninger på udlån mv. netto 14,6 7,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 4,1 3,7 Kursregulering kapitalinteresser 0,0 0,2 Periodeafgrænsningsposter, netto -3,4-1,3 Hensættelser til omkostninger -6,6-1,2 Skat 38,3 49,1 Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat -25,0-27,1 122,1 153,7 Driftskapitalen Kreditinstitutter (netto) 23,8-449,0 Udlån reguleret for periodens nedskrivninger , ,8 Finansielle omsætningsaktiver 13,0-31,8 Udstedte obligationer 656,3-4,9 Midlertidigt overtagne aktiver 2,7 6,6 Øvrige aktiver og øvrige passiver (netto) 189,6 118,0 Indlån 1.156, ,2 Indlån i puljer, netto -47,0 11,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 572,5-403,3 Investeringsaktivitet Køb/likvidation af kapitalandele i tilknyttet virksomhed 0,0-0,2 Køb/salg materielle anlægsaktiver -7,1-6,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -7,1-6,7 Finansieringsaktivitet Efterstillede kapitalindskud tilgang 100,0 200,5 Efterstillede kapitalindskud afgang -122,4-2,9 Køb/salg egne kapitalandele 6,1-1,9 Udbetalt udbytte fra foregående år -63,8-63,1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -80,1 132,6 Ændring i likviditet 485,3-277,4 Likvider primo 6.207, ,1 Likvider ultimo * 6.692, ,8 Ændringer i beholdningsposter, bortset fra kapitalinteresser indeholder urealiserede kursavancer. * Likvide midler er opgjort efter FiL 152

14 Side 14 / Halvår 1. Halvår Hele året (mio.) Egenkapitaludvikling Egenkapital primo 1.538, , ,2 Op- og nedskrivninger (netto) -5,7 Udloddet udbytte -63,2-63,1-63,1 Køb/salg af egne kapitalandele 6,1-1,9 0,6 Periodens resultat 100,1 123,1 231,3 Egenkapital ultimo 1.581, , ,3 Solvensopgørelse Kernekapital Medregnet hybrid kernekapital Fradrag i kernekapitalen Kernekapital efter fradrag (inkl. hybrid kapital) opskrivningshenlæggelser Fradrag i basiskapitalen Basiskapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,3 11,4 11,2 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 8,6 8,9 8,8 (Ekskl. perioderesultater i kvartalerne) Koncernoversigt Aktivitet Ejerandel Egenkapital Resultat (pct.) (mio. kr.) året 2005 Moderselskab Fionia Bank A/S 1.581,3 231,3 Konsoliderede datterselskaber Ejendomsselskabet Vestre Stationsvej 7, Odense A/S a) ,0 2,3 Hjemmehørende i Odense Kommune Cura Management A/S b) 50 0,1 1,6 Hjemmehørende i Gentofte Kommune a) Ejendomsudlejning b) Rådgivning og ejendomsadministration

15 Side 15 / 16 Fionia Bank koncernens 5 års hoved- og nøgletal Resultatopgørelse i sammendrag (mio. ) 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Netto renteindtægter 233,7 242,9 256,3 235,5 238,6 Udbytte af aktier m.v. 11,4 7,7 9,3 14,3 10,6 Gebyrer- og provisionsindtægter (netto) 101,9 88,8 75,1 62,9 52,9 Netto rente- og gebyrindtægter 347,0 339,4 340,7 312,7 302,2 Kursreguleringer 56,2 55,7-0,6 9,8-28,5 Andre driftsindtægter 5,9 7,2 22,1 10,2 8,5 Resultat før omkostninger 409,1 402,3 362,2 332,7 282,2 Omkostninger og afskrivninger 259,0 222,8 225,6 202,8 195,8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 14,6 7,1 43,2 43,4 40,2 Kursreguleringer af tilknyttede virksomheder 0,0-0,2 0,0 0,0-0,1 Resultat af aktiviteter under afvikling 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat før skat 138,4 172,2 93,4 86,4 46,0 Skat 38,3 49,1 28,6 26,6 15,2 Resultat efter skat 100,1 123,1 64,8 59,8 30,8 Hovedtal fra balancen (mio. ) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Efterstillede kapitaindskud Egenkapital Balance Nøgletal Solvens og kapital: Solvensprocent 10,3 11,4 9,6 10,3 12,0 Kernekapitalprocent 8,6 8,9 8,0 8,6 9,7 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 8,9 12,3 7,6 7,6 4,3 Egenkapitalforrentning efter skat 6,4 8,8 5,3 5,3 2,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,75 1,35 1,35 1,19 Markedsrisiko: Renterisiko 4,2 3,9 3,7 5,8 7,1 Valutaposition 5,9 3,3 8,2 8,2 4,1 Valutarisiko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Likviditet: Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 124,5 122,6 124,8 112,0 111,3 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 143,0 149,9 183,8 246,4 160,1 Store engagementer: Summen af store engagementer 81,0 82,6 162,9 117,7 105,8 Kreditrisiko: Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,8 2,3 3,6 3,9 4,2 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 Udlån: Periodens udlånsvækst 12,0 12,6 9,2-1,3 3,0 Udlån i forhold til egenkapital 9,0 8,1 8,0 7,3 7,5 Aktieafkast: Periodens resultat før skat pr. aktie 76,6 95,4 51,8 47,6 25,4 Periodens resultat efter skat pr. aktie 55,4 68,2 35,9 32,9 17,0 Ultimokurs Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,58 1,54 1,08 0,98 0,81 Sammenligningstallene for 2003 og 2002 er ikke tilrettet IFRS

16 Side 16 / 16 Fionia Banks 5 års hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse i sammendrag (mio. ) Netto renteindtægter 233,7 242,8 255,2 231,0 222,1 Udbytte af aktier m.v. 11,4 7,7 9,3 14,3 10,6 Gebyrer- og provisionsindtægter (netto) 101,9 88,8 76,2 63,8 57,4 Netto rente- og gebyrindtægter 347,0 339,3 340,7 309,0 290,1 Kursreguleringer 56,2 55,7-0,6 9,4-30,3 Andre driftsindtægter 4,8 7,4 19,5 7,7 8,8 Resultat før omkostninger 408,0 402,4 359,6 326,1 268,6 Omkostninger og afskrivninger 259,8 224,8 224,9 202,1 195,8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 14,6 7,1 43,2 43,6 39,9 Kursreguleringer af tilknyttede virksomheder 1,4 1,7 1,8 6,0 13,1 Resultat af aktiviteter under afvikling 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat før skat 137,9 172,2 93,4 86,4 46,0 Skat 37,8 49,1 28,6 26,6 15,2 Resultat efter skat 100,1 123,1 64,8 59,8 30,8 Hovedtal fra balancen (mio. ) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Efterstillede kapitaindskud Egenkapital Balance Nøgletal Solvens og kapital: Solvensprocent 10,3 11,4 9,6 10,3 11,9 Kernekapitalprocent 8,6 8,9 8,0 8,5 9,6 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 8,8 12,3 7,6 7,6 4,3 Egenkapitalforrentning efter skat 6,4 8,8 5,3 5,3 2,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,75 1,35 1,35 1,20 Markedsrisiko: Renterisiko 4,2 3,9 3,7 5,8 5,8 Valutaposition 5,9 3,3 8,2 8,2 4,1 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Likviditet: Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 124,4 122,4 124,6 111,8 121,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 143,0 149,9 183,7 244,0 144,0 Store engagementer: Summen af store engagementer 81,0 82,6 162,8 117,7 95,8 Kreditrisiko: Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,8 2,3 3,6 3,9 3,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 Udlån: Periodens udlånsvækst 12,0 12,6 9,2-0,5 3,2 Udlån i forhold til egenkapital 9,0 8,1 8,0 7,3 7,4 Aktieafkast: Periodens resultat før skat pr. aktie 76,3 95,4 51,8 47,6 25,4 Periodens resultat efter skat pr. aktie 55,4 68,2 35,9 32,9 17,0 Ultimokurs Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,58 1,54 1,08 0,98 0,81 Sammenligningstallene for 2003 og 2002 er ikke tilrettet IFRS

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Finn B. Sørensen på telefon

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Finn B. Sørensen på telefon Fondsbørsmeddelelse nr.11/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense, den 24. oktober 2006 Fionia Bank fastholder fremgangen i 3. kvartal Efter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005 5 år i hoved- og nøgletal for Koncernen Sparekassen Faaborg (mio.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Netto rente- og gebyrindtægter 269 240

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 vestjyskbank Kvartalsrapport 2 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 3 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse 9 Finanskalender 14 Ledelsens påtegning 15 Revisorernes

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere