Frem- og tilbagegående vibratorplade LG 140/160/200. Kørsel og Vedligeholdelse ILG140DK3, April 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frem- og tilbagegående vibratorplade LG 140/160/200. Kørsel og Vedligeholdelse ILG140DK3, April 2001"

Transkript

1 Frem- og tilbagegående vibratorplade LG 40/60/200 Kørsel og Vedligeholdelse ILG40DK3, April 200 Benzinmotor: Honda GX60 Honda GX200 Dieselmotor: Hatz B20 Instruktionen gælder fra: LG 40 PIN (S/N) *340000* Honda/Hatz LG 60 PIN (S/N) *360000* Honda/Hatz LG 200 PIN (S/N) * * Honda LG 200 PIN (S/N) *320023* Hatz GEM HÅNDBOGEN TIL FREMTIDIG BRUG Dynapacs LG 40/60/200 er en serie kompakte frem- og tilbagegående vibratorplader med fortrinlige komprimeringsegenskaber. Hastighed og komprimeringsdybde reguleres trinløst ved hydraulisk servostyret omstilling af excenterelementet, hvilket giver blød gang og gør pladen let at manøvrere. Pladerne kan benyttes til de fleste formål i deres vægtklasse, omkring støbte fundamenter og bygningselementer, ved gulvopfyldninger og anden fundering samt ved tilbagefyldning af rørgrave. LG 60 med polyurethanplade er perfekt ved lægning af fliser og dekorationssten på gangstier. LG 200 er velegnet til vejreparationer, funderingsarbejder og komprimering af sand og grus i rør- og kabelgrave. Håndtaget er ophængt i specielle gummielementer for at dæmpe vibrationerne til et minimum. En beskyttelsesramme med et-punkts løfteøje dækker maskinens vitale dele. LG-pladerne er konstrueret til brug, hvor der kan sikres god ventilation, som ved alle produkter med forbrændingsmotor. ILG40DK3 Forbehold for eventuelle ændringer. Trykt i Sverige

2 INDHOLD Side Generelt... 3 Mærkeplade... 3 Sikkerhedsinstruktioner... 4, 5 Sikkerhedsmærkater, placering og beskrivelse... 6 Brændstof og smøremidler... 7 Tekniske data... 8, 9 Tekniske data Dimensioner... 0 Kørsel Honda GX60/GX200..., 2 Kørsel Hatz B , 4 Kørsel Alle Motortype... 5 Løfteinstruktion... 5 Vedligeholdelse Servicepunkter... 6, 7 Vedligeholdelse Hver 0. time... 8 Vedligeholdelse En gang om måneden... 9 Vedligeholdelse Hver 00. time... 9 Vedligeholdelse Hver 500. time... 20, 2 ADVARSELSSYMBOLER ADVARSEL! Angiver risiko eller manøvre, der er forbundet med risiko, som kan føre til alvorlige eller livstruende personskader, hvis advarslen ignoreres. FORSIGTIGHED! Angiver risiko eller manøvre, der er forbundet med risiko, som kan føre til materielle skader, hvis advarslen ignoreres. 2 ILG40DK3

3 GENERELT Læs hele håndbogen igennem, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes. Sørg for god ventilation (udsugning), hvis motoren skal køre indendørs. TÆNK PÅ MILJØET! Lad ikke olie, brændstof og andre miljøfarlige stoffer havne i naturen. Kassér opbrugte batterier på godkendt, miljøvenlig måde batterier indeholder giftigt bly. Det er vigtigt, at maskinen vedligeholdes korrekt, så den fungerer rigtigt. Den skal holdes ren, så eventuelle tegn på lækager eller løse bolte og tilslutninger bliver opdaget i tide. Gør det til en vane at udføre en generel kontrol af maskinen hver dag, før arbejdet påbegyndes, så eventuelle lækager eller andre problemer bliver registreret. Håndbogen indeholder anvisninger for periodiske vedlige-holdelsesarbejder, som normalt skal udføres af føreren. Der findes yderligere instruktioner angående motoren. Læs venligst producentens instruktionsbog til motoren. MÆRKEPLADE Udfyldes ved modtagelsen af maskinen. Type Product Ident. Number Svedala Compaction Equipment AB Karlskrona Sweden Operating mass Rated power Year of Mfg kg kw Motormodel Motornummer ILG40DK3 3

4 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Symboler Benævnelserne ADVARSEL og FORSIGTIG, som anvendert i sikkerhedsinstruktionerne, har følgende betydning: ADVARSEL! Angiver risiko eller procedure forbundet med risiko, som kan føre til alvorlige eller livstruende personskader, hvis advarslen siddes overhørig. FORSIGTIG! Angiver risiko eller procedure forbundet med risiko, som kan føre til skader på maskiner eller materiel, hvis advarslen siddes overhørig. Vigtige regler for din sikkerhed ADVARSEL! Maskinen må ikke ændres uden fabrikantens tilladelse. Brug kun originale reservedele. Brug kun tilbehør anbefalet af Dynapac. Hvis der udføres ændringer, som ikke er godkendt af Dynapac, kan det medføre alvorlige kvæstelser på dig selv eller andre personer. Disse anbefalinger er indhentet fra internatinale sikkerhedsnormer. Vær også opmærksom på, at lokale sikkerhedsbestemmelser overholdes. Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Opbevar instruktionsbogen op sikkert sted. Skilte og mærkater, der giver vigtige oplysninger om sikkerheden, medfølger hver maskine. Sørg for, at de altid kan læses. Ved bestilling af nye skilte findes numrene i reservedelskataloget. Maskinens og dens tilbehørs brug er begrænset til den i instruktionsbogens beskrevne anvendelse. Af hensyn til produktets sikkerhed må maskinen ikke på nogen måde ændres. Udskift straks beskadigede dele. Udskift slidte dele i god tid. Sikkerhedsudstyr ADVARSEL! Langvarig påvirkning af stærk støj uden høreværn kan give vedvarende høreskader. ADVARSEL! Langvarige vibrationer kan forårsage skader på hænder, fingre og håndled. Anvend ikke maskinen, hvis du får ubehag, kramper og smerter. Søg læge, inden arbejdet genoptages. Anvend altid godkendt sikkerhedsudstyr. Folgende gælder for føreren og de personer, der befinder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet: Sikkerhedshjelm. Høreværn. Ansigtsmaske i støvede områder. Beskyttelsesbriller. Sikkerhedssko. Undgå løsthængende tøj, som kan komme ind i maskinen. Har du langt hår, så saml det i et hårnet. Vibrationer fra håndholdt værktøj overføres till hænderne via håndtagene. Dynapac s maskiner har en håndtagskonstruktion, der optager en stor del af vibrationerne. Vibrationerna optage dog ikke helt, men man kan arbejde længere perioder uden risiko for skader. Arbejdsområdet Anvend ikke maskinen i nærheden af brandbare materialer eller i områder med eksplosionsfare. Gnister fra udstødningsrøret kan antænde brændbare materialer. Når du tager en pause eller har afsluttet arbejdet, parker da ikke maskinen i nærheden af brandbare materialer. Under drift kan udstødningsrøret blive meget varmt og kan derfor antænde brandbare materialer. Pas på at ingen andre personer befinder sig i arbejdsområdet, når maskinen er i drift. Hold arbejdspladsen ren og fri for fremmede genstande. Opbevar maskiner på et sikkert sted udenfor børns rækkevidde, helst i et aflåst rum. Brændstofpåfyldning (Benzin/diesel) ADVARSEL! Benzin har et meget lavt flammepunkt og kan i visse tilfælde være eksplosivt. Ryg ikke. Sørg for at der er god ventilation. Påfyldning af brændstof må ikke ske i nærheden af varme eller gnistdannende genstande. Fyld ikke på tanken, før maskinen er afkølet. Påfyld tanken mindst 3 m fra det sted, hvor maskinen skal anvendes. Undgå att spilde benzin, diesel eller olie på jorden. Beskyt hænderne mod kontakt med benzin, diesel eller olie. Åben tankdækslet langsomt, så evt. overtryk kan slippe ud. Overfyld ikke tanken. Kontroller regelmæssigt for lækager på brændstofsystem. Anvend ikke en maskine, som har enbrændstoflækage. 4 ILG40DK3

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Start af maskine FORSIGTIG! Læs instruktionsbogen og gør dig fortrolig med den og være sikker på, at: alle håndtag er fri for fedt, olie og snavs, maskinen ikke viser tegn på tydelige fejl, alle beskyttelsesforanstaltninger er sikkert fastgjort på deres pladser, alle betjeningsgreb står i " neutral " stilling. Start maskinen som beskrevet i instruktionsbogen. Drift FORSIGTIG! Hold fødderne borte fra maskinen ADVARSEL! Anvend ikke maskinen på steder med dårlig ventilation. Risiko for kulilteforgiftning. Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er bestemt. Vær sikker på, at du ved, hvordan maskinen hurtig standses i tilfælde af en nødsituation. ADVARSEL! Vær altid yderst forsigtig, når maskinen anvendes på skråninger. Ved arbejde på hældende eller ujævnt terræn skal føreren sikrer sig, at han altid er på høje side af skråningen i forhold til maskinen. Kør altid ret op og ned på skråninger. Overskrid aldrig den i instruktionsbogen beskrevne maksimale hældning. Undgå selv eller andre i at være for tæt på maskinen ved drift på en skråning eller i en grav. Rør ikke ved motor, udstødningsrør eller excentriske elementer på maskinen. De kan blive meget varme under drift og kan vært årsag til forbrændinger. Rør heller ikke ved kileremme eller andre roterende dele. Parkering. Parker maskinen på et plant og sikkert sted. Før maskinen forlades: aktiver parkeringsbremse stop motorn og fjern tændingsnøgle. Af - og pålæsning. ADVARSEL! Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen, når den løftes af en kran. Brug kun de markerede løftepunkter. Vær altid sikker på, at løfteudstyret er beregnet for makinens vægt. Vedligeholdelse. Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af faglært personale. Hold uautoriseret personale bort fra maskinen. Udfør ikke vedligeholdelsesarbejde, medens maskinen er i bevægelse eller motoren kører. Arbejde på det hydrauliske system. Regelmæssig vedligeholdelse af det hyrauliske system er meget vigtigt. Mindre skader eller en utæt slange eller kobling kan have ødelæggende virkninger. Husk på, at de hydrauliske slanger er lavet af gummi og forringes med alderen, hvilket kan medføre revner. I tilfælde af usikkerhed med hensyn til holdbarhed eller sltiage, udskift slangerne med nye originale slanger fra Dynapac. Arbejde med batteri Batteriet indeholder giftigt og ætsende svovlsyre. Bær altid beskyttelsesbriller og undgå at få syre på din hud, tøj eller på maskinen. Hvis du får svovlsyre på dig, skylles huden med vand.hvis du får syre i dine øjne, skyl med vand i mindst 5 minutter og søg nærmeste lægelige behandling. Luften, der undslipper fra batteriet, er eksplosiv. Ved montering af et batteri, vær da altid opmærksom på, at batteriets poler ikke kortsluttes. Reparation Brug aldrig en maskine, der er beskadiget. Kvalificeret reparationsarbejde udføres af faglært personale, kontakt venligst nærmeste autoriserede værksted. Vær årvågen Vær altid opmærksom på, hvad du foretager og brug din sunde fornuft. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller andre stoffer, som kan påvirke dit syn, raktionsevne eller dømmekraft. ILG40DK3 5

6 SIKKERHEDSMÆRKATER, PLACERING OG BESKRIVELSE Benyt høreværn Opfordring til føreren om at læse maskinens sikkerheds-, kørsels- og vedligeholdelsesinstruktioner, før maskinen tages i brug. Løftepunkt 2. Diesel Benzin Advarsel mod roterende kileremme. Hold hænderne i sikker afstand af risikoområdet Hydraulikolie Biohydraulikolie 6 ILG40DK3

7 BRÆNDSTOF OG SMØREMIDLER MOTOROLIE Benyt SAE 5W / 40: Honda GX60 0,6 liter Honda GX200 0,6 liter Hatz B20 0,9 liter HYDRAULIKOLIE Anbefalet hydraulikolie: LG 40,0 liter Shell TX32 LG 60,0 liter Shell TX32 LG 200,0 liter Shell TX32 BRÆNDSTOF BRÆNDSTOF Honda Benyt blyfri benzin Volumen: 3,6 liter Hatz Benyt dieselbrændstof, som overholder følgende specifikationer: EN 590 eller DIN 560 Volumen: 3,6 liter Stop motoren før brændstofpåfyldning. Tank aldrig i nærheden af åben ild eller gnister på grund af brandfaren. Undlad tobaksrygning. Brug kun rent brændstof og rent påfyldningsudstyr. Udvis stor agtpågivenhed, så unødigt spild af brændstof undgås. Lad ikke motoren køre i lukkede eller dårligt ventilerende lokaler Risiko for forgiftning. Kontroller, før motoren startes, at ingen personer befinder sig i risikozonen for motoren eller udstyret, og at alt sikkerhedsudstyr er monteret. Servicedele P/N Honda GX60 Honda GX200 Hatz B20 Motorens luftfilterelement Motorens oliefilter Motorens brændstoffilter Kilerem LG LG LG Tilbehør Polyurethanplade kompl. LG 60 P/N LG 200 P/N Transporthjul kompl. LG 40/60/200 P/N ILG40DK3 7

8 TEKNISKE DATA LG 40 LG 40 LG 60 LG 60 Honda Hatz Honda Hatz Vægt Nettovægt, kg Arbejdsvægt, kg Vibrationsdata Vibr.frekvens, Hz Centrifugalkraft, kn Amplitude, mm 2,0 2,0,7,7 Arbejdsdata Arbejdshastighed, m/min Maks. hældning, Voluminer Brændstoftank, liter 3,6 3,6 3,6 3,6 Krumtaphus, liter SAE 5W/40 0,6 0,9 0,6 0,9 Hydraulikolie, liter Shell TX32,0,0,0,0 Excenterelement, liter SAE 0W/30 0,4 0,5 0,4 0,5 Motor Fabrikat / model Honda Hatz Honda Hatz GX60 B20 GX60 B20 Magnapull Magnapull Magnapull Magnapull Effekt, kw (hk) 4, (5.5) 2,8 (3.8) 4, (5.5) 2,8 (3.8) Motoromdrejningstal, omdr./min Ergonomi Lydniveau Lydtryksniveau ved førerens plads iht. ISO 6394 L pa db (A) = Lydeffektniveau iht. ISO 3744 L wa db (A) = Vibrationsværdier Hånd-arm vibrationsværdierne iht. ISO 5349 a m/s2 = 0,6,9,4 3, Ovenstående lydniveau og vibrationsværdier er målt ved normal motorhastighed, med vibrationen slået til og maskinen placeret på et elastisk underlag. Afvigelser fra ovenstående værdier kan forekomme, afhængigt af de herskende arbejdsbetingelser. 8 ILG40DK3

9 TEKNISKE DATA LG 200 LG 200 LG 200 Honda Hatz Hatz El. Vægt Nettovægt, kg Arbejdsvægt, kg Vibrationsdata Vibr.frekvens, Hz Centrifugalkraft, kn Amplitude, mm,9,9,9 Arbejdsdata Arbejdshastighed, m/min Maks. hældning, Voluminer Brændstoftank, liter 3,6 3,6 3,6 Krumtaphus, liter SAE 5W/40 0,6 0,9 0,9 Hydraulikolie, liter Shell Morlina 0,0,0,0 Excenterelement, liter SAE 0W/30 0,4 0,5 0,5 Motor Fabrikat / model Honda Hatz Hatz GX200 B20 B20 Magnapull Magnapull El-start Effekt, kw (hk) 4,8 (6.4) 3, (4.2) 3, (4,2) Motoromdrejningstal, omdr./min Ergonomi Lydniveau Lydtryksniveau ved førerens plads iht. ISO 6394 L pa db (A) = Lydeffektniveau iht. ISO 3744 L wa db (A) = Vibrationsværdier Hånd-arm vibrationsværdierne iht. ISO 5349 a m/s2 = 0,6 0,8 0,8 Ovenstående lydniveau og vibrationsværdier er målt ved normal motorhastighed, med vibrationen slået til og maskinen placeret på et elastisk underlag. Afvigelser fra ovenstående værdier kan forekomme, afhængigt af de herskende arbejdsbetingelser. ILG40DK3 9

10 TEKNISKE DATA DIMENSIONER D E C KONTAKT- FLADE G F A B LG 40 LG 60 LG 200 A mm B mm 330 * ) C mm D mm E mm F mm G mm Kontaktflade m 2 0, ,34 0,735 Tilbehør Transporthjul Transporthjul Transporthjul - Polyurethanplade Polyurethanplade *) Total bredde LG 40 = 385 mm 0 ILG40DK3

11 KØRSEL HONDA GX60/GX200 Før start. Fyld brændstoftanken. Tankvolumen 3,6 liter. BENSIN 2 2. Kontroller olieniveauet i motorens krumtaphus. Olievolumen 0,6 liter. Max. OK Min. Start af motor 3 3. Åbn brændstofhanen og sæt gashåndtaget på fuld gas. 4. Stil gashåndtaget på fuld gas. Luk chokerspjældet, hvis motoren er kold. Luk chokeren halvt eller lad den være åben, hvis motoren er varm eller omgivelsestemperaturen høj Drej startknappen til position I. 5 ILG40DK3

12 KØRSEL HONDA GX60/GX Tag fat i håndtaget til magnapullstarteren og træk motoren rundt, til der mærkes modstand. Lad derefter håndtaget gå tilbage og træk i et hurtigt ryk, til motoren starter. Åbn derefter chokerspjældet gradvist, indtil det er helt åbent. 7. Lad motoren køre i tomgang et par minutter, før den stilles på fuld kraft. Stop af motoren. Skub gasreguleringen til tomgangsposition og lad motoren køre et par minutter. 2. Drej startknappen til position Luk brændstofhanen. 3 2 ILG40DK3

13 KØRSEL HATZ B20 Før start DIESEL 2 Max.. Fyld brændstoftanken. Tankvolumen: 3,6 liter 2. Kontroller olieniveauet i motorens krumtaphus. Olievolumen:,0 liter Min. OK Start af motor 3 3. Drej gasreguleringen enten til halv eller fuld gas efter ønske og behov. Start af motoren ved lavt omdrejningstal medvirker til at forhindre røg fra udstødningsåbningen Manuel start 4. Træk startsnoren ud, indtil du mærker let modstand. Lad snoren glide tilbage. På denne måde kan du udnytte startsnorens fulde længde til at starte motoren. 5. Tag fat i startsnorens håndtag med begge hænder. 6. Begynd med kraftige træk i startsnoren og fortsæt derefter i en stigende takt (ryk dog ikke voldsomt), indtil motoren starter. Hvis der efter flere startforsøg begynder at komme hvid røg fra udstødningsåbningen, flyttes gasreguleringen til STOP, og startsnoren trækkes langsomt ud 5 gange. Gentag derefter startproceduren. O El start I 4 4. Sæt startnøglen i og drej den til position I. Lade- og olietrykslamperne skal nu lyse. 5. Drej startnøglen fra position II til III. Slip nøglen, så snart motoren kører. II III 5 Sørg for, at nøglen forbliver i position II, så batteriet oplades. ILG40DK3 3

14 KØRSEL HATZ B20 Stop af motoren. Skub gasreguleringen til tomgangsposition og lad motoren køre et par minutter. 2. Tryk motorafbryderen ind til position OFF. 2 O 3 El start 3. Drej nøglen til position O og tag den ud. Alle indikatorlys slukkes nu. Startnøglen skal drejes til position O, da maskinen ellers bruger strøm. Når maskinen forlades, skal nøglen altid tages ud og opbevares på et sikkert sted. Derved bliver det vanskeligere for uvedkommende at starte og køre med maskinen. 4 ILG40DK3

15 KØRSEL ALLE MOTORTYPE Kørsel. Stil gasreguleringen på fuld gas. Ved komprimeringsarbejde skal motoren altid køre på fuld gas. 3 Kørselsretning og hastighed kan varieres trinløst med hydraulikhåndtaget.. Frem (hydraulikhåndtaget føres fremad med små bevægelser) Tilbage (hydraulikhåndtaget føres bagud med små bevægelser). 3. Stilstand (hydraulikhåndtaget reguleres med små bevægelser modsat kørselsretningen, indtil maskinen står stille). LØFTEINSTRUKTION Transport og løft Ophold dig aldrig under en hængende maskine. Benyt kun beskyttelsesrammens løftepunkt () til løft af maskinen. 2 Løfteudstyret skal være i en sådan stand, at det opfylder alle forskrifter. Sørg før løft for, at gummielementerne (2) og beskyttelsesrammen () er forsvarligt fastgjort og ubeskadigede. ILG40DK3 5

16 VEDLIGEHOLDELSE SERVICEPUNKTER Brændstoftank 2. Brændstoffilter 3. Luftfilter 4. Indsugningsfilter 5. Oliepind 6. Oliefilter 7. Olieaftapningsprop 8. Slange til olieaftapning 9. Excenterolie, niveau/aftapningsprop 0. Hydrauliktank. Kilerem 2. Batteri (hvis el-start) Fig Hver 0. driftstime (hver dag) Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning Kontrol og påfyldning af brændstof 5 Kontrol og påfyldning af olie 8 Kontrol af olielækage Kontrol og efterspænding af skruer / møtrikker 8 4 Rengør / skift luftfilter De første 20 driftstimer Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning Skift motorolie 9 6 Rengør / skift oliefilter Se instruktionsbogen til motoren 4 Rengør / skift indsugningsfilter Se instruktionsbogen til motoren Kontrol og justering af motorens ventilspil Se instruktionsbogen til motoren En gang om måneden Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning 0 Kontrol af olieniveau i hydrauliktanken 9 Kontrol af kilreremmen 9 6 ILG40DK3

17 VEDLIGEHOLDELSE SERVICEPUNKTER Når batteriet fjernes, skal det negative kabel altid frakobles først. Når batteriet sættes i, skal det positive kabel altid tilsluttes først. Opbrugte batterier skal kasseres på godkendt, miljøvenlig måde batterier indeholder giftigt bly. Benyt ikke en hurtiglader til ladning af batteriet. Det kan forkorte batteriets levetid. Hver 00. driftstime Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning 7 Skift motorolie 9 4 Rengør / skift indsugningsfilter Se instruktionsbogen til motoren Hver 500. driftstime Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning 7 Skift motorolie 9 9 Skift excenterelementolie 2 0 Skift hydraulikolie 2 6 Rengør / skift oliefilter Se instruktionsbogen til motoren 4 Rengør / skift indsugningsfilter Se instruktionsbogen til motoren Kontrol af indsprøjtningspumpe Se instruktionsbogen til motoren Kontrol af brændstofspreder Se instruktionsbogen til motoren Kontrol og justering af motorens ventilspil Se instruktionsbogen til motoren Hver 000. driftstime Pos. i fig. Procedure Se side Bemærkning Kontrol / tilslibning af ventilsæder Udskiftning af stempelringe Se instruktionsbogen til motoren Se instruktionsbogen til motoren ILG40DK3 7

18 VEDLIGEHOLDELSE HVER 0. TIME. Kontroller olieniveauet i motorens krumtaphus Kontroller luftrenseren. Oliepind 2. Luftrenser (diesel) Vi anbefaler, at man læser de mere udførlige motorinstruktioner, der følger med maskinerne. 2. Oliepind 2. Luftrenser (benzin) 3. Kontroller og efterspænd eventuelt skruer og møtrikker. 4. Hold maskinen ren. 8 ILG40DK3

19 VEDLIGEHOLDELSE EN GANG OM MÅNEDEN. Kontrollera oljenivån i hydraultanken. Aflæs olieniveauet på målepinden.. Målepind 2. Kontroller kileremmen. VEDLIGEHOLDELSE HVER 00. TIME 2 3. Skift motorolie (skiftes. gang sammen med motorfilteret efter 20 timer). 4. Oliepind 2. Brændstoffilter 3. Oliefilter 4. Olieaftapningsprop/-slange 2. Smør reguleringerne 4. Oliepind 4. Olieaftapningsprop ILG40DK3 9

20 VEDLIGEHOLDELSE HVER 500. TIME. Skift brændstoffilter (se instruktionsbogen til motoren). 2. Skift motorolie (se instruktionsbogen til motoren). 3. Skift oliefilter (se instruktionsbogen til motoren). 4. Skift indsugningsfilter (se instruktionsbogen til motoren). 20 ILG40DK3

21 VEDLIGEHOLDELSE HVER 500. TIME Udskiftning af olie i excenterelementet Anbefalet olie: SAE 0W/30. LG 40 LG 60 LG 200 0,4 liter 0,4 liter 0,5 liter. Olieniveauprop. Stil maskinen skråt og tap olien af excenterelementet. 2. Rengør tætningsfladerne 3. Påfyld olie 4. Skru proppen fast. Skift af olie i hydrauliksystemet Anbefalet olie: LG 40,0 liter Shell TX32 LG 60,0 liter Shell TX32 LG 200,0 liter Shell TX32 Smøring af reguleringer og wirer. Fjern gammelt fedt. 2. Smør alle dele ind. Brug rigelig mængde fedt. Anbefalet smøremiddelfedt: Shell Alvania EP2 ILG40DK3 2

22 Svedala Compaction Equipment AB Box 504, SE Karlskrona, Sweden Tel: , Fax: ILG40DK3

Vibratorstampere MS 620/680. Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002

Vibratorstampere MS 620/680. Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002 Vibratorstampere MS 620/680 Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002 Benzinmotor: Honda GX100 (MS 620) Honda GX120 (MS 680) Instruktionen gælder fra: MS 620 PIN (S/N) *76000001* MS 680 PIN (S/N)

Læs mere

Duplextromle LP 650 LP 750. Kørsel og vedligeholdelse ILP650DK1, Augusti 2001

Duplextromle LP 650 LP 750. Kørsel og vedligeholdelse ILP650DK1, Augusti 2001 Duplextromle LP 650 LP 750 Kørsel og vedligeholdelse ILP650DK, Augusti 00 Dieselmotor: Hatz Supra D8S GEM HÅNDBOGEN TIL FREMTIDIG BRUG Instruktionen gælder fra: (S/N): LP 650: *4650740* LP 750: *475099*

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Pladevibrator LG 250/300/450/450L/500/550/700. Kørsel og Vedligeholdelse ILG250DK1,

Pladevibrator LG 250/300/450/450L/500/550/700. Kørsel og Vedligeholdelse ILG250DK1, Pladevibrator LG 250/300/450/450L/500/550/700 Kørsel og Vedligeholdelse, 97-08-15 Bensinmotor: Honda GX200 Dieselmotor: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Instruktionen gælder fra: LG

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Pladevibrator LG 500. Kørsel og Vedligeholdelse ILG500DK2, Marts 2006

Pladevibrator LG 500. Kørsel og Vedligeholdelse ILG500DK2, Marts 2006 Pladevibrator LG 500 Kørsel og Vedligeholdelse ILG500DK2, Marts 2006 Dieselmotor: Hatz 1D81Z Instruktionen gælder fra: LG 500 PIN (S/N) *35000050* GEM HÅNDBOGEN TIL FREMTIDIG BRUG LG 500 er en frem- og

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT. Dobbeltglitter BG 76 HTH BETJENINGSVEJLEDNING

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT. Dobbeltglitter BG 76 HTH BETJENINGSVEJLEDNING DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT Dobbeltglitter BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor. - SYMBOLER : Ordene ADVARSEL og PAS PÅ

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad og bagud plade MV 165, 170 www.cp.com MV 165, 170 2 MV 165, 170 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere