Aftenskoler Roskilde 1. Revision december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013"

Transkript

1 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler Sammenfatning LOF og AOF Sammenfatning ROSA 5 3. Revision Udvalgte stikprøver til revision Revision af regnskabsskemaer for Revision af deltagerbetalinger Revision af tilskud til særlige grupper Debatskabende aktiviteter - 10 % puljen Generelle revisionsbestemmelser for aftenskoler i Roskilde Roskilde kommunes tilskudsregler - forslag til ændringer 13 3

3 Indledning/Kommissorium Ifølge tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune, afholder kommunen regelmæssige stikprøvekontroller af foreninger der modtager kommunale tilskud, for at sikre at tilskuddene anvendes i overensstemmelse med det oplyste. Efter aftale med Kultur og Idræt har vi foretaget denne stikprøvekontrol for Aftenskoleområdet for Retningslinjerne for aftenskolerne i Roskilde Kommune fremgår af "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune", som er vedtaget i Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august Tilskudsreglerne gælder for foreninger i Roskilde Kommune der ønsker, at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, i henhold til Folkeoplysningsloven. Vedrørende aftenskolerne ydes der tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne eller for voksne og børn sammen. Tilskuddet ydes til aflønning af lærere og ledere. Formål og revision Formålet med forvaltningsrevisionen er blandt andet at skabe et overblik over, hvorvidt aftenskolerne administreres i overensstemmelse med Roskilde Kommunes retningslinjer, gældende lovgivning, og at tilskudsmidlerne bruges til formålet. Det er aftalt, at forvaltningsrevisionen omfatter stikprøvevis gennemgang af materialer for følgende aftenskoler: - LOF AOF ROSA Med udgangspunkt i aftenskolernes regnskaber for 2012 vil vi stikprøvevis udvælge 3-4 hold pr. aftenskole. Ved forvaltningsrevisionen vil vi have fokus på følgende: Har aftenskolen opfyldt tilskudsbetingelserne? Er aftenskolens oplysninger - til brug ved beregningen af tilskud - i 2012 korrekte? Er aflønning af lærere og ledere i overensstemmelse med Undervisningsministeriets cirkulære om løn og undervisning Foreligger der dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (undervisning og aktivitet)? Stikprøvevis revision af holdskemaer. Eksisterer deltagerne og er undervisningen afviklet efter planen? Stikprøvevis revision af, at der ikke ydes tilskud til aktiviteter nævnt under kommunens tilskudsregler punkt 3.2. Stikprøvevis revision af 10 % puljemidler og tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer, jf. tilskudsreglerne punkt og Kontrol af, at deltagere med handicap skriftligt har erklæret deres handicap overfor aftenskolen i relation til et konkret emne. Stikprøvevis revision af særlige tilskud efter punkt i kommunens tilskudsregler. Der kan max. udbetales 13 % af tilskuddet til lederløn jf. bekendtgørelse om løn (nr. 353 af 15. maj 2003) overholdes dette? Overholder aftenskolerne revisionsbestemmelserne jf. tilskudsreglerne punkt 3.8 og Folkeoplysningslovens kapitel 8? 4

4 2. Sammenfatning Generelle til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler På baggrund af den revision vi har foretaget af LOF, AOF og ROSA' aftenskoler for 2012, har vi under afsnit 5 givet nogle forslag til, hvilke ændringer som vi mener vil styrke forståelsen af kommunens tilskudsregler. Det drejer som om følgende: Handicaperklæringer Procedurerne for indhentelse af handicaperklæringer bør fremgå tydeligere af tilskudsreglerne jf. afsnit 4.6 punkt Deltagerbetalinger Procedurerne for deltagerbetalinger bør fremgå tydeligere af tilskudsreglerne jf. afsnit 4.6 punkt Årsregnskaber fra foreninger Vi skal foreslå, at årsregnskabet (driftsregnskab og status) for foreningen også fremsendes til kommunen. Jf. afsnit 4.6 punkt 4. Sammenfatning LOF og AOF Det er generelt vores opfattelse, at der er gode procedurer for administrationen af aftenskolerne LOF og AOF. Generelt foretages administrationen i overensstemmelse med lovgivningen og Roskilde Kommunes tilskudsregler. Revisionen har dog givet anledning til en enkelt bemærkning vedrørende administration af erklæringer. Vi har anmodet om 16 handicaperklæringer fra LOF, men kun modtaget 9. Vi har anmodet om 18 erklæringer fra AOF, men har kun modtaget 16. Vi skal henstille til, at administrationen af handicaperklæringer administreres i henhold til tilskudsreglerne, således at der foreligger handicaperklæringer for alle deltagerne på handicapholdene. LOF har modtaget tilskud over DKK og skal derfor, jf. kommunens retningslinjer revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet for er revideret af en generalforsamlingsvalgt revisor. Vi skal derfor anbefale, at regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor i henhold til kommunens retningslinjer. Det skal bemærkes, at LOF og AOF ikke har anført deltagerbetaling på skemaerne. Disse tal har vi efterfølgende indhentet. 2.3 Sammenfatning ROSA ROSA er en aftenskole, hvor 93 % af det kommunale tilskud vedrører hold for handicappede. Revisionen af tilskudsregnskabet for ROSA for 2012 har givet anledning til følgende bemærkninger: 5

5 Deltagerbetalinger Rosa For aftenskolen ROSA har det ikke været muligt at afstemme deltagerbetalingen til de udvalgte hold, idet ROSA afstemmer deltagerbetalingen summarisk, således at det samlet set - når året er gået - beregnes som 1/9 del af de samlede udgifter. Det er vores vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Deltagerbetalingen bør kunne afstemmes pr. hold i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, og jf. den praksis som de øvrige aftenskoler også benytter. Det har ikke været muligt at vurdere, om ROSA har foretaget en korrekt deltagerbetaling for 2012 ud fra det materiale vi har forelagt. For at kunne vurdere om der er foretaget korrekt deltagerbetaling for ROSA i skal vi anmode om en afstemning af deltagerbetalingen pr. hold jf. den praksis de øvrige aftenskoler benytter. Vi skal ligeledes anbefale at Rosa også følger denne praksis fremover. Handicaperklæringer Rosa Vi har anmodet om at fremsendt handicaperklæringer for 27 deltagere. Vi har modtaget 6 handicaperklæringer. De 6 handicaperklæringer vi har modtaget, er udfyldt i henholdsvis 2004 og i 2008, og kan ikke henføres til et konkret emne som foreskrevet i kommunens retningslinjer. Vi mangler at modtage handicaperklæringer for 27 deltagere. Vi skal derfor anbefale, at der fremadrettet skal foreligge handicaperklæringer for alle deltagerne på disse hold. Vi skal henstille til, at administrationen af handicaperklæringer sker i henhold til kommunens tilskudsregler. Vi skal derfor anbefale, at der etableres en procedure for administration af handicaperklæringer, i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Revisionsbestemmelser - tilskudsregnskab for ROSA 2012 Revisors påtegning på tilskudsregnskabet er mangelfuld og ikke i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Der mangler henvisning til, hvilket regelsæt revisionen er foretaget i henhold til. Ifølge ROSA er der ikke udarbejdet revisionsprotokollat, som kræves ifølge kommunens retningslinjer punkt 8.1. Vi skal henstille til, at revisionen af tilskudsregnskabet for ROSA foretages i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i tilskudsreglerne. Årsregnskab Rosa Vi skal anbefale at ROSA fremsender: Revideret årsregnskab for 2012 (driftsregnskab og status) Revisionsprotokol for

6 3. Revision Udvalgte stikprøver til revision Stikprøverne for de udvalgte aftenskoler har omfattet følgende hold for 2012: Tabel 1 udvalgte hold/ stikprøver Handicap ! Handicap Handicap ' Handicap ' Alm. Handicap Handicap j Handicap Alm : Handicap Tabellen viser at de udvalgte stikprøver fordeler sig både på almene hold og handicaphold Revision af regnskabsskemaer Det samlede kommunale tilskud til de udvalgte aftenskoler udgjorde i 2012 DKK tabel er oplistet udvalgte nøgletal for regnskabsåret nedenstående Tabel 2 - Udvalgte nøgletal 2012 Regnskabsskemaer aftenskoler - hele DKK LOF AOF ROSA alt Beregnet tilskud ifølge skema % tilskud debatskabende aktiviteter Tilskudsskema udviser i alt Faktisk modtaget tilskud Forskel - = mindreforbrug + = merforbrug Tilskud til handicappede ifølge skema Kilde: Regnskabsskemaer Tabellen viser, at det samlede kommunale tilskud til LOF udgør DKK i 2012 og det samlede tilskud til Rosa udgør DKK Tilskud til handicappede for AOF og ROSA udgør henholdsvis 69 % og 93 % i forhold til det beregnede tilskud. Ifølge kommunes retningslinjer, skal aftenskolerne fremsende det revisorgodkendte regnskabsskema for 2012 til Roskilde Kommune inden 1. april 2013 med de nødvendige underskrifter. Herudover skal der fremsendes et særskilt regnskab over de debatskabende aktiviteter. Vi har påset, at LOF, AOF og ROSA har fremsendt ovenstående regnskaber i henhold til retningslinjerne. Det skal bemærkes, at LOF og AOF ikke har anført deltagerbetaling på skemaerne. Disse tal har vi efterfølgende indhentet henholdsvis den 21. august 2013 og 19 august Ved løngennemgangen har vi påset, at der er sket korrekt beregning af udgifter til lederløn. Denne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har ikke foretaget yderligere lønrevision. 7

7 3.3 Revision af deltagerbetalinger Deltagerbetalingen for de udvalgte aftenskoler har i 2012 udgjort følgende: Tabel 3 - deltagerbetaling Deltagerbetaling 2012, aftenskoler - LOF AOF ROSA hele! Deltagerbetaling Kilde: Regnskabsskemaer Deltagerbetaling LOF Vi har stikprøvevis udtaget 5 hold til revision. I alt har stikprøven omfattet 43 deltagere. Vi har modtaget dokumentation for 42 deltagere. Det er over for os oplyst, at det ikke har været muligt at fremfinde dokumentation for den ene deltager. Konklusion deltagerbetaling LOF Gennemgangen af deltagerbetaling har ikke givet anledning til bemærkninger. Det skal bemærkes, at oplysninger om deltagerbetaling ikke fremgik af det til kommunen fremsendte skema. Vi har modtaget nyt skema fra LOF den 21. august 2013, hvor der er påført deltagerbetaling. Deltagerbetaling AOF Vi har stikprøvevis udtaget 4 hold til revision. I alt har stikprøven omfattet 31 deltagere. Vi har modtaget dokumentation for 30 deltagere, heraf 10 deltagere fra Bostedet Koglerne. Det er over for os oplyst, at det ikke har været muligt at fremfinde dokumentation for den ene deltager. Konklusion deltagerbetaling AOF Det skal bemærkes, at oplysninger om deltagerbetaling ikke fremgik af det til kommunen fremsendte skema. Vi har dem 19. august 2013 modtaget et nyt skema fra AOF hvor deltagerbetaling var påført. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Deltagerbetaling ROSA Stig Nielsen der administrerer deltagerbetalingen for ROSA har overfor os oplyst, at ROSA fremsender samlede opkrævninger for langt de fleste handicappede kursisters vedkommende. Det er Stig Nielsens opfattelse, at deltagerbetalingen ikke skal kunne afstemmes til den enkelte deltager, men at det først og fremmest skal dokumenteres, at den samlede deltagerbetaling for ROSA udgør den lovpligtige 1/9 del, som handicapundervisningen kræver for at kunne modtage tilskud fra kommunen. Konklusion deltagerbetaling ROSA For aftenskolen ROSA har det ikke været muligt at afstemme deltagerbetalingen til de udvalgte hold, idet ROSA afstemmer deltagerbetalingen summarisk, således at det samlet set - når året er gået - beregnes som 1/9 del af de samlede udgifter. Det er vores vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med kommunes retningslinjer. 8

8 Deltagerbetalingen bør kunne afstemmes pr. hold i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, og jf. den praksis som de øvrige aftenskoler også benytter. Det har ikke været muligt at vurdere, om ROSA har foretaget en korrekt deltagerbetaling for 2012, ud fra det materiale vi har fået forelagt. For at kunne vurdere om der er foretaget korrekt deltagerbetaling for ROSA i 2012, skal vi anmode om en afstemning af deltagerbetalingen pr. hold jf. den praksis de øvrige aftenskoler benytter. Vi skal ligeledes anbefale, at Rosa også følger denne praksis fremover. Handicaperklæringer Ifølge kommunens retningslinjer 3 stk. 3, skal deltagere med handicap, i relation til undervisningen, skriftligt over for foreningen erklære deres handicap i relation til et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en skriftlig handicaperklæring, når det er åbenbart, at deltageren er handicappet i forhold til det konkrete emne. Handicaperklæringer LOF Vi har udtaget 5 hold til stikprøve, hvoraf de 2 er handicaphold med i alt 16 deltagere. Vi har anmodet om at fremsendt handicaperklæringer for disse 16 deltagere. Vi har modtaget 9 erklæringer. Det er over for os oplyst, at der ikke findes handicaperklæringer på de sidste 7 deltagere. Konklusion handicaperklæringer LOF Det er vores opfattelse, at de 9 ud af 16 erklæringer vi har modtaget, er i overensstemmelse med tilskudsreglerne for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august Gennemgangen af disse har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi mangler dog at modtage handicaperklæringer for 7 deltagere. Vi skal derfor anbefale, at der skal foreligge handicaperklæringer for alle deltagerne på disse hold. fremadrettet Handicaperklæringer AOF Vi har udtaget 4 hold til stikprøve, hvoraf de 3 er handicaphold med i alt 18 deltagere. Vi har anmodet om at få fremsendt handicaperklæringer for disse 18 deltagere. Vi har modtaget 16 erklæringer. Det er over for os oplyst, at der ikke findes handicaperklæringer på de sidste 2 deltagere. Konklusion handicaperklæringer AOF Det er vores opfattelse, at de 16 erklæringer vi har modtaget, er i overensstemmelse med tilskudsreglerne for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august Gennemgangen af disse har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi mangler at modtage handicaperklæringer for 2 deltagere. Vi skal derfor anbefale, at der fremadrettet skal foreligge handicaperklæringer for alle deltagerne på disse hold. Handicaperklæringer ROSA Vi har udtaget 5 handicaphold til stikprøve med i alt 27 deltagere. Vi har anmodet om at få fremsendt handicaperklæringer for disse 27 deltagere. Vi har modtaget 6 erklæringer. Det er over for os oplyst, at der ikke findes handicaperklæringer på de sidste 21 deltagere. 9

9 De 6 handicaperklæringer vi har modtaget, er udfyldt i henholdsvis 2004 og i 2008, og kan ikke henføres til et konkret emne som foreskrevet i kommunens retningslinjer. Konklusion handicaperklæringer ROSA Vi har modtaget 6 handicaperklæringer ud af de 27. Disse 6 handicaperklæringer er ikke udfyldt i henhold til Roskilde Kommunes retningslinjer, idet de er udfyld i henholdsvis 2004 og 2008, og ikke kan henføres til et konkret emne, som det er foreskrevet i Roskilde Kommunes retningslinjer. Vi skal derfor anbefale, at der etableres en procedure for administration af handicaperklæringer, i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Vi mangler at modtage handicaperklæringer for 27 deltagere. Vi skal derfor anbefale, at der fremadrettet skal foreligge handicaperklæringer for alle deltagerne på disse hold. 3.4 Revision af tilskud til særlige grupper Det fremgår af Roskilde Kommunes retningslinjer punkt at der ydes tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige der deltager i voksenundervisning. Man har status som pensionist når man modtager offentlig pension. Private pensionsordninger berettiger ikke til tilskud. Som efterlønsmodtager skal man modtage efterløn fra en fagforening. Arbejdsledige skal modtage arbejdsløshedsdagpenge og være tilmeldt arbejdsformidlingen. Foreningen kan stille krav om dokumentation. Foreningen der arrangerer undervisningen, søger på vegne af kursisterne under ansvar for at tilskudsbetingelserne overholdes, og skal dokumentere dette overfor kommunen. Vi har ved interview spurgt ind til forretningsgangen for henholdsvis AOF og ROSA. Tilskud særlige grupper AOF Det er over for os oplyst, at pensionister identificeres via det oplyste CPR-nr. samt tro- og loveerklæringer. AOF oplyser, at deltagerne først er begyndt at udfylde tro- og loveerklæringer i efteråret Det er vores opfattelse, at denne fremgangsmåde på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august 2012 punkt Det er derudover oplyst, at efterlønsmodtagere og arbejdsledige først er begyndt at udfylde tro- og loveerklæringwe i efteråret Før efteråret 2012, har AOF ikke indhentet tro- og loveerklæringer. Det er vores opfattelse, at denne fremgangsmåde på nuværende tidspunkt, er i overensstemmelse med tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august 2012 punkt Tilskud særlige grupper ROSA Det er over for os oplyst, at pensionister identificeres via det oplyste CPR-nr., hvorfor der ikke indhentes troog loveerklæringer. Det er vores opfattelse, at denne fremgangsmåde på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august 2012 punkt

10 Det er derudover oplyst, at efterlønsmodtagere og arbejdsledige ikke udfylder tro- og loveerklæring. Rosa oplyser blot deltagerne om, at de forholder sig retten til at kontrollere deres oplysninger. Dette er gjort enkelte gange i årenes løb. Det er vores opfattelse, at denne fremgangsmåde på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune pr. 15. august 2012 punkt Debatskabende aktiviteter - 10 % puljen Foreningen skal afsætte 10 % af det samlede tilskudstilsagn til debatskabende aktiviteter. Aktiviteterne skal opfylde Folkeoplysningslovens overordnede formål, samt formålet med den folkeoplysende voksenundervisning. For de udvalgte aftenskoler er der i 2012 afsat følgende beløb til 10 % puljen rammen: Tabel 4 debatskabende aktiviteter Debatskabende aktiviteter LOF AOF ROSA I alt 10 % tilskud - debatskabende aktiviteter ! Kilde: Regnskabsskemaer 2012 Tabellen viser, at der samlet set for de 3 udvalgte aftenskoler er afsat DKK aktiviteter i til debatskabende Vi har kontrolleret, at de afsatte 10 % puljer er beregnet korrekt. Det er endvidere påset, at der er aflagt regnskaber for aktiviteterne for alle 3 udvalgte aftenskoler. 4. Generelle revisionsbestemmelser for aftenskoler i Roskilde Det fremgår af kommunens regningslinjer kapitel 8, at revisionen skal ske i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens kapitel 8, at revisionen skal efterprøve om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de givne bevillinger, gældende regler og sædvanlig praksis. Revisor skal efterprøve om: 1. Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 2. Foreningens oplysninger til brug for beregningerne af tilskud er korrekte. 3. Lønudgifter til undervisning er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de fastsatte regler. 4. Der foreligger dokumentation for deltagernes egenbetaling (undervisning og aktivitet). Foreninger der modtager tilskud over DKK pr. år til enten undervisning, aktiviteter eller lokaler, skal have deres tilskudsregnskab revideret af en registreret eller autoriseret revisor. Tilskudsregnskaber der modtager tilskud på under DKK , kan lade deres tilskudsregnskab revidere af en generalforsamlingsvalgt revisor. De reviderede tilskudsregnskaber fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 11

11 LOF - revideret tilskudsregnskab LOF har i 2012 modtaget DKK i tilskud og ifølge kommunens retningslinjer, skal aftenskoler der modtager tilskud over DKK revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet for LOF er revideret af en generalforsamlingsvalgt revisor. Revisor har underskrevet regnskabet 7. marts Vi skal derfor anbefale, at regnskabet revideres i henhold til kommunens retningslinjer. Konklusion LOF LOF har modtaget tilskud over DKK og skal derfor jf. kommunens revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet er revideret af en generalforsamlingsvalgt revisor. Vi skal derfor anbefale, at regnskabet revideres i henhold til kommunens retningslinjer. AOF revideret regnskab Tilskudsregnskabet er over DKK og regnskabet skal derfor revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Tilskudsregnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og påtegnet den 16. april Revisors påtegning er udarbejdet i overensstemmelse med Roskilde Kommunes retningslinjer. Konklusion AOF Revisionspåtegningen og revisionsprotokollat er udarbejdet og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. ROSA - revideret tilskudsregnskab Tilskudsregnskabet er over DKK og regnskabet skal derfor revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Tilskudsregnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og påtegnet den 30. januar Revisors påtegning er ikke i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, idet påtegningen kun indeholder revisors adresse og ikke henviser til bekendtgørelsen. Det fremgår endvidere af retningslinjerne, at der sammen med tilskudsregnskabet skal fremsendes en revisionsprotokol. Denne protokol har vi ikke fået forelagt. Konklusion ROSA Revisors påtegning på tilskudsregnskabet er mangelfuld og ikke i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Der mangler henvisning til hvilket regelsæt revisionen er foretaget i henhold til. Ifølge ROSA er der ikke udarbejdet revisionsprotokollat som kræves ifølge kommunens retningslinjer punkt 8.1. Vi skal anbefale at ROSA fremsender: Revideret årsregnskab for 2012 (driftsregnskab og status) Revisionsprotokol for

12 Roskilde Kommunes tilskudsregler - forslag til ændringer Retningslinjerne for aftenskolerne i Roskilde Kommune fremgår af "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune", som er vedtaget i Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august I forbindelse med vores gennemgang af tilskudsreglerne, har vi nogle forslag til ændringer/tilføjelser som Roskilde Kommune bør overveje at implementere. Det er vores opfattelse, at dette vil styrke forståelsen for regelsættet. 1. Handicaperklæringer Procedurerne for indhentelse af handicaperklæringer fremgår ikke tydeligt af tilskudsreglerne. Vi skal foreslå, at der under kapitel 8 - generelle revisionsbestemmelser tilføjes: Revisor skal efterprøve om der foreligger handicaperklæringer til undervisning i det konkrete emne, med mindre der er meddelt dispensation. 2. Deltagerbetalinger Procedurerne for deltagerbetalinger fremgår ikke tydeligt af tilskudsreglerne. Vi skal foreslå, at der under kapitel 8 - generelle revisionsbestemmeler tilføjes: Revisor skal efterprøve om deltagerbetalingen er dokumenteret, herunder afstemt med et holdskema. 3. Årsregnskaber fra foreninger Vi skal foreslå, at det samlede årsregnskab (driftsregnskab og status) for foreningen også fremsendes til kommunen sammen med revisionserklæring og revisionsprotokollat. København, den 11. december

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner 2004 Sendes senest den 8. juli 2005 til 2004 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn, adresse og telefonnr. Kommunenr.:

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere