Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009

2 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S 29. oktober 2009 RN A204/09 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 2. oktober 2009 I. Indledning 1. Beretningen omhandlede Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, herunder hvorvidt Finanstilsynet var opmærksom på problemerne i Roskilde Bank A/S. Rigsrevisionen undersøgte i den forbindelse grundlaget for Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutterne, herunder Finanstilsynets planlægning og gennemførelse af tilsyn. Desuden indeholdt beretningen en vurdering af rammerne for Finanstilsynets virksomhed og indgrebet over for Roskilde Bank A/S. II. Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter 2. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynet har ført et risikobaseret tilsyn på tilfredsstillende vis, men at tilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter kan forbedres, fx ved at inddrage data fra kvartalsvise overvågninger af pengeinstitutterne. Tilsynet vil derudover kunne forbedres, ved at Finanstilsynets procedurer for opfølgning skærpes. 3. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at Finanstilsynet fremover vil følge mere aktivt og systematisk op på de påbud, der afgives. Finanstilsynet har tilkendegivet over for ministeren, at det fremover særskilt vil følge op på påbud og særlige risikooplysninger, hvad angår pengeinstitutter, der figurerer på observationslisten, eller som er under skærpet tilsyn. 4. I forhold til Finanstilsynets opfølgning på påbud vurderede Rigsrevisionen i beretningen, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis pengeinstituttets eksterne revisor havde pligt til at redegøre for instituttets efterlevelse af påbud og ikke som i dag, hvor revisor kun skal angive bemærkninger i revisionsprotokollatet, hvis påbuddet ikke er efterkommet. 5. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i den forbindelse, at revisionsbekendtgørelsen med virkning fra årsrapporterne for 2009 vil blive skærpet. Skærpelsen af reglerne indebærer, at der fremover vil være en pligt for revisionen til i revisionsprotokollatet positivt at forholde sig til hvert enkelt af de afgivne påbud, herunder om påbuddet er efterlevet, og særligt hvordan påbuddet konkret er blevet efterlevet. 6. Ministeren oplyser endvidere i sin redegørelse, at ministeriet har igangsat en række initiativer, der skal styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutterne, herunder styrke opfølgningen. Med lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter har Finanstilsynet fremover mulighed for at påbyde penge- og realkreditinstitutter at offent-

3 2 liggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet i form af påbud, påtaler og risikooplysninger. Der er med loven tillige truffet beslutning om, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for penge- og realkreditinstitutters offentliggørelse af deres opgørelse af det individuelle solvensbehov, hvilket vil ske med virkning fra og med årsrapporten for Ministeren oplyser også, at Finanstilsynet fremover bl.a. skal gennemgå solvensbehovet for kreditinstitutter mindst én gang om året. Dette gælder alle kreditinstitutter bortset fra de allermindste. Samtidig har Finanstilsynet igangsat et arbejde med yderligere stramninger af Finanstilsynets arbejde med inspektioner af kreditinstitutterne. 7. Jeg vil følge op på effekten af opstramningerne af Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter. Jeg vil derudover følge op på anvendelsen af data fra kvartalsvise overvågninger af pengeinstitutterne. Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S 8. Statsrevisorerne fandt det særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn over bankens solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsynets påbud og risikooplysninger. Statsrevisorerne konstaterede endvidere, at en række fremadrettede tiltag var iværksat sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse, samt at der kunne være mulighed for at overveje yderligere tiltag, når forløbet i Roskilde Bank A/S var yderligere undersøgt. 9. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne kunne gøres mere klar, så det er tydeligt, hvornår der er tale om forhold af alvorlig karakter. 10. I forhold til fastholdelse af solvenskrav bemærker økonomi- og erhvervsministeren i sin redegørelse, at Roskilde Bank A/S forhøjede sit solvensbehov betydeligt, efter at Finanstilsynet havde vurderet bankens solvensbehov. Endvidere oplyser ministeren, at der er knyttet en vis usikkerhed til de forskellige metoder for opgørelsen af solvensbehovet, hvilket også gælder for den metode, som anvendes af Finanstilsynet. Denne usikkerhed var ifølge ministeren medvirkende til, at Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd accepterede et solvensbehov på kun 10,75 %. 11. I beretningen konstaterede Rigsrevisionen, at Finanstilsynet alene anvendte påbud og risikooplysninger over for Roskilde Bank A/S, idet tilsynets øvrige redskaber ikke blev bragt i anvendelse over for banken. Det fremgik ligeledes af beretningen, at Finanstilsynet burde forbedre modellen for fastsættelse af værdien af fast ejendom samt fastsætte procedurer for, hvornår solvensbehov eller nedskrivninger skal korrigeres. 12. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeriet arbejder med at gøre det lettere for Finanstilsynet at anvende de øvrige redskaber, som Finanstilsynet har til rådighed i relation til afgivelse af påbud. Det drejer sig bl.a. om mulighederne for at afskedige bestyrelsesmedlemmer eller direktøren i pengeinstitutter, der ikke følger de påbud, der er udstedt af Finanstilsynet. 13. Statsrevisorerne fandt, at der kunne være mulighed for at iværksætte yderligere tiltag, når Finanstilsynets undersøgelse af, om den interne og den eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis, og Finanstilsynets særlige redegørelse om forløbet omkring Roskilde Bank A/S var blevet offentliggjort. 14. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser, at der er foretaget en advokatundersøgelse på vegne af Roskilde Bank A/S bestyrelse. Det vurderes i undersøgelsen, at ledere i Roskilde Bank A/S, enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt intern og ekstern revision i enkelte tilfælde har handlet kritisabelt og ansvarspådragende for banken. På baggrund af undersøgelsen har bestyrelsen i Roskilde Bank A/S besluttet at indlede retslige skridt over for de pågældende.

4 3 Ministeren oplyser i forlængelse heraf, at Finanstilsynet vil starte processen med at udarbejde udkast til politianmeldelser til forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd. Af efterforskningsmæssige årsager har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet bedt om, at Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse ikke offentliggøres. 15. Finanstilsynet har derudover foretaget en intern undersøgelse af, om den interne og eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis, som ligger til grund for tilsynets udarbejdelse af udkast til politianmeldelser. Dette fremgår ikke af ministerredegørelsen. Jeg har ingen bemærkninger hertil, men jeg vil for en god ordens skyld indhente resultaterne af den interne undersøgelse og rapportere til Statsrevisorerne herom. 16. Endelig oplyser økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren vil igangsætte en uvildig forundersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet. Ifølge ministeren forventes det, at forundersøgelsen kan iværksættes inden for den nærmeste fremtid, og at den vil blive gennemført af en uvildig advokat. 17. Jeg vil følge op på ministerens arbejde med at lette Finanstilsynets mulighed for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud. Jeg vil endvidere følge de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorerne i Roskilde Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser og ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet. Endelig vil jeg følge Finanstilsynets initiativer i forhold til at forbedre afrapporteringen til pengeinstitutterne samt Finanstilsynets arbejde med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom. Indgrebene over for Roskilde Bank A/S 18. Det fremgik af beretningen, at de 2 indgreb over for Roskilde Bank A/S blev udviklet ad hoc og gennemført ud fra en række forudsætninger, som Økonomi- og Erhvervsministeriet havde opstillet. Økonomi- og Erhvervsministeriet tilvejebragte den nødvendige lovhjemmel til at overlade selve afviklingen af Roskilde Bank A/S til det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet. 19. Jeg vil som en del af min opfølgning give en status på afviklingen af Roskilde Bank A/S. Rammerne for Finanstilsynets virksomhed 20. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynet har haft tilstrækkelige økonomiske resurser, men har vanskeligt ved at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. Endvidere fremgik det, at reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt er blevet ændret, så offentligheden fremover har mulighed for at få bedre kendskab til de finansielle virksomheders økonomiske situation. 21. Jeg har noteret mig, at økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at Finanstilsynet har fået tilført yderligere resurser, der ifølge ministeren vil medføre en styrkelse af Finanstilsynets arbejde. 22. Jeg vil følge op på Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. III. Afslutning 23. Jeg finder samlet set økonomi- og erhvervsministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter ministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter anvendelsen af data fra den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutter.

5 4 Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S Finanstilsynets muligheder for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis resultatet af de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorerne i Roskilde Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser resultatet af ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet initiativerne til at forbedre Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne arbejdet med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom. Indgrebene over for Roskilde Bank A/S afviklingen af Roskilde Bank A/S. Rammerne for Finanstilsynets virksomhed Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere