Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds"

Transkript

1 Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune. 2. Kredsen er stiftet 1918 i medfør af Forbundsvedtægtens 3, stk. 1 (Roskilde kreds). 2. Formål og virke 1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger: a. Varetager forhandlinger samt genforhandle lejekontrakter med Roskilde Kommune. b. Repræsentere haveforeningerne over for offentlige myndigheder samt Kolonihaveforbundet for Danmark. c. Medvirke til samarbejde de enkelte foreninger imellem om bl.a. vejledning, oplysning samt information. d. Koordinere forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører en eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser. e. Stille juridisk assistance til rådighed for foreninger i spørgsmål, som er af generel betydning for kolonihavebevægelsen i Roskilde. Når sagen er blevet belyst overfor kredsbestyrelsen, træffes bestemmelse om afholdelse af udgiften. f. Hjælpe med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne. g. Medvirke ved bedømmelse og præmiering af kolonihaver. h. Besvare generelle henvendelser vedrørende betingelser, der gælder for alle haver i kredsen. Side 1

2 3. Medlemmer 1. De tilsluttede haveforeningers medlemmer er samtidig medlemmer af Roskilde Haveselskab og betaler årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af kredsgeneralforsamlingen. 2. Ved erhvervelse af en have betales et medlemsindskud til den forening, hvori haven er beliggende. 3. Fastsættelse af medlemsindskud varetages af kredsbestyrelsen, og der må ikke opkræves gebyrer eller andre indskudsbeløb for nye lejeres erhvervelse af en have. Undtaget er dog etablering af nye haver. 4. Ingen må være lejer af mere end en kolonihave. Ægtefæller kan heller ikke tilsammen være lejer af mere end en kolonihave i Roskilde. Det samme gælder for samlevere, der i mere end 2 år har været tilmeldt folkeregistret under samme adresse. Flytter et medlem fra en have til en anden, eventuelt i en anden haveforening, skal der gives en rimelig tid til afvikling af den have, der fraflyttes (indtil 3 måneder). Haveforeningens bestyrelse kan dog dispensere yderligere. 4. Generalforsamling 1. Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen. 2. Ordinær kredsgeneralforsamling varsles senest den 1. februar til de enkelte haveforeningers formænd. 3. Dagsorden for kredsgeneralforsamling samt Haveselskabets årsregnskab, budget for det kommende år samt indkomne forslag udsendes 3 uger før til haveforeningernes formænd, der sørger for, at det kommer de delegerede i hænde. 4. Den ordinære kredsgeneralforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende: a. Godkendelse af forretningsorden for kredsgeneralforsamling b. Valg af dirigent og referent c. Valg af stemmetællere d. Beretning e. Regnskab med revisionspåtegning f. Indkomne forslag g. Budget for det kommende år h. Valg af kredsformand eller kredskasserer i. Valg til revision j. Eventuelt 5. Haveselskabets kredsbestyrelse samt de 2 valgte revisorer er faste delegerede. Side 2

3 6. Alle medlemmer har adgang til kredsgeneralforsamlingen, men kun delegerede har stemmeret. Hver haveforening kan møde med 1 delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer plus formand og kasserer, som er faste delegerede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være Haveselskabets kredsformand i hænde senest den 15. januar. 8. Vedtægtsændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for. 9. Kredsgeneralforsamlingens referat underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af kredsens formand senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. 5. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i kredsbestyrelsen eller mindst ¼ af de delegerede til generalforsamlingen skriftligt har fremsat ønske herom med motiveret dagsorden. 2. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den stillede dagsorden. 3. Indkaldelse skal finde sted 8 dage efter kravets fremsættelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen. 6. Kredsbestyrelse 1. Kredsbestyrelsen består af formand og kasserer fra hver haveforening (såfremt en af disse er forhindret kan næstformanden i foreningen møde), endvidere selskabets kredsformand og kredskasserer, der vælges blandt medlemmer for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kredsformand og kredskasserer kan ikke vælges fra samme haveforening. Et bestyrelsesmandat bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen. 2. Kredsformanden er på valg på lige årstal og kredskassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 3. Kredsbestyrelsen vælger selv sin kredsnæstformand og sekretær, begge for et år ad gangen. Disse kan ikke vælges fra samme haveforening eller fra en haveforening, hvorfra kredsformand eller kredskasserer er valgt. Posten som sekretær kan varetages sammen med posten som kredskasserer eller kredsnæstformand. 4. Kredsformand, kredskasserer, kredsnæstformand og sekretær danner forretningsudvalget. 5. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Alle omkostningsgodtgørelser fastsættes af kredsbestyrelsen. 7. Roskilde Haveselskab tegnes ved retslig forpligtende dispositioner af mindst 11 kredsbestyrelsesmedlemmer i forening. 8. Kredsformanden, eller i dennes fravær kredsnæstformanden, repræsenterer kredsen. 9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før kredsgeneralforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg. Side 3

4 10. Over kredsbestyrelsesmøderne føres referat, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger ført til referat. 11. Tavshedspligt: Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for kredsen. Der er tavshedspligt ang. kredsmøder. Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse. 7. Kredsbestyrelsesmøder - udvalg 1. Kredsbestyrelsen holder møde hvert kvartal, eller når forretningsudvalget skønner, det er nødvendigt. Såfremt 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, skal møde afholdes inden 1 måned. 2. Kredsbestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel og med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet samt forslag, der er indkommet fra foreningerne. 3. Kredskassereren skal fremlægge en økonomisk oversigt ved hvert kredsbestyrelsesmøde. 4. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige opgaver. 5. Udvalgene fremsætter forslag til kredsbestyrelsens afgørelse. 6. Kredsbestyrelsen forestår oprettelsen af nye haveforeninger i deres kreds, og skal sammen med de i disse valgte bestyrelser arbejde for gennemførelse af de fastsatte normer for haveforeningernes opbygning. Kredsbestyrelsen yder nye haveforeninger bistand med rådgivning så længe, som kredsen eller foreningen finder, at der er behov for dette. 8. Ankenævn 1. Forretningsudvalget for Roskilde Haveselskab samt formændene for de enkelte haveforeninger udgør et ankenævn. Ankeudvalget skal bestå af mindst 5 medlemmer. Er en foreningsformand forhindret i at møde, kan kassereren eller næstformanden møde i stedet. Ingen fra den forening, hvorfra anke fremkommer, kan deltage i behandlingen af den pågældende anke. 2. Dette ankenævn skal foretage en vurdering i de tilfælde, hvor der ankes over en vurderingssum, som den pågældende forenings vurderingsudvalg har fastsat som salgsprisen for en have. 3. For tilkaldelse af ankenævn betaler den, der har anket, et nærmere fastsat beløb, som fastsættes af kredsbestyrelsen. 4. Ankenævnets vurdering vil være bindende for alle parter, som er berørt deraf. 5. Er ankenævnets vurdering mindst 2 % højere, end den samlede vurderingssum foreningens eget vurderingsudvalg er kommet frem til, skal foreningen betale for tilkaldelse af ankenævnet. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 12. marts Side 4

5 9. Regnskab og revision 1. Haveselskabets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for forretningsudvalget og revisorer. 2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Kredsbestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af ekstern revisor. 3. Kredsbestyrelsen fastsætter prokura til kredskassereren. 4. Revisionen forestås af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. Der vælges hvert år 1 revisor for de kommende 2 år. Genvalg kan finde sted. Kredsbestyrelsen kan vedtage at lade regnskabet blive revideret af eksterne revisorer. 5. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere gennemførelsen af de af kredsgeneralforsamlingen trufne beslutninger i økonomisk henseende. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue. 6. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisorsuppleant for det kommende år. Genvalg kan finde sted. 7. Et kredsbestyrelsesmedlem kan ikke være revisor eller revisor suppleant. 8. Kredskasserer og kredsformand eller kredsnæstformand skal være til stede ved revisionen. 9. Regnskabet skal fremlægges til revision senest den 15. januar, og revisionen skal være tilendebragt inden den 1. februar. 10. Det reviderede regnskab skal fremsendes til de enkelte foreningers formænd senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 11. Ved sidste kresbestyrelsesmøde inden nytår skal forretningsudvalget fremlægge budget for det kommende år. 12. De enkelte foreninger fastsætter egne prokuraregler mht. dispositionsrettigheder for egne bankkonti samt værdidepoter. For så vidt angår Roskilde Haveselskab så fastsætter kreds-bestyrelsen prokura til kredskassereren. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 21. marts Valg af delegerede til forbundets kongres 1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægtens 8 og indberettes til Forbundskontoret. 2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsen samlede oplæg til kongressen foretages. 11. Solidaritet 3. Samtlige haveforeninger, der er tilsluttet Roskilde Haveselskab, står solidarisk for det ansvar, som selskabet måtte påtage sig ifølge vedtægterne. 13. De tilsluttede haveforeningers vedtægter 1. De tilsluttede haveforeninger arbejder efter egne vedtægter. Side 5

6 2. Fælles ændringer og tilføjelser til haveforeningernes vedtægter skal forelægges og vedtages på Haveselskabets ordinære generalforsamling. For vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for, at disse udgør mindst halvdelen af Haveselskabets delegerede. 3. Interne ændringer og tilføjelser til haveforeningernes vedtægter skal godkendes af Haveselskabets kredsbestyrelse med undtagelse af særlige regler i 16b. 4. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Haveselskabets og en haveforenings vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger, skal Haveselskabets vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger gå forud. 5. Ved optryk af en haveforenings vedtægter skal vedtægterne for Roskilde Haveselskab indgå samlet og ordret. 14. Lejekontrakt med Roskilde Kommune 1. De i lejekontrakt mellem Roskilde Haveselskab og Roskilde Kommune gældende bestemmelser skal altid gå forud for vedtægterne for Roskilde Haveselskab og de enkelte haveforeninger. 15. Ophør 1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til deres medlemstal. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 Side 6

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere