Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)"

Transkript

1 Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark. 2. Selskabets formål er på de bedst mulige vilkår at leje jordarealer og lade disse udstykke til kolonihaver. Selskabet anlægger nye havekolonier og optager de for anlægget nødvendige lån. 3. Selskabet repræsenterer haveforeningerne over for offentlige myndigheder og Kolonihave-forbundet for Danmark. 4. Selskabet medvirker til samarbejde de enkelte haveforeninger imellem om bl.a. vejledning, oplysning og information. 5. Selskabet kan, når det skønnes ønskeligt, lade afholde udstillinger, kurser, foredrag, have-vandringer og havefester m.m. og medvirker ved bedømmelse og præmiering af kolonihaver. 6. Selskabet kan stille juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som er af generel betydning for kolonihavebevægelsen i Roskilde. Når sagen er blevet belyst over for kredsbestyrelsen, træffes bestemmelse om afholdelse af udgiften. 2. Medlemmer 1. De tilsluttede haveforeningers medlemmer er samtidig medlemmer af Roskilde Haveselskab og betaler som sådanne til selskabet et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 2. Ved erhvervelse af en have betales et medlemsindskud til den forening, hvori haven er beliggende. 3. Fastsættelse af medlemsindskud og vurderingsgebyr sker på Haveselskabets generalforsamling, og der må ikke opkræves oprettelsesgebyr eller andre indskudsbeløb for nye lejeres erhvervelse af en have. Undtaget er dog etablering af haver. 4. Ingen kan være lejer af mere end en kolonihave. Ægtefæller kan heller ikke tilsammen være lejer af mere end en kolonihave i Roskilde. Det samme gælder for samlevere, der i mere end 2 år har været tilmeldt folkeregistret under samme adresse. Flytter et medlem fra en have til en anden, eventuelt i en anden havekoloni, skal der gives en rimelig tid til afvikling af den have, der fraflyttes (indtil 3 måneder). Haveforeningens bestyrelse kan dog dispensere yderligere. 3. Generalforsamling 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagsorden skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent og navneopråb 2. Valg af 3 stemmetællere.

2 3. Beretning ved kredsformanden 4. Regnskab ved kredskassereren 5. Budget ved kredskassereren 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand eller kredskasserer 8. Valg til revision 9. Eventuelt 2. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men kun delegerede har stemmeret. Hver haveforening kan møde med 1 delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer plus formand og kasserer, som er faste delegerede. 3. Haveselskabets kredsbestyrelse samt de to valgte revisorer er faste delegerede. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være haveselskabets kredsformand i hænde senest 15. januar, og samtlige indkomne forslag skal, sammen med meddelelse om tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, fremsendes til de enkelte foreningers formænd senest den 1. februar. 5. Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse udsendes til foreningernes formænd en endelig dagsorden for generalforsamlingen samt Haveselskabets årsregnskab og budget for det kommende år. 6. Generalforsamlingen er øverste myndighed. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned, når der er flertal herfor på et kredsbestyrelsesmøde. 4. Kredsbestyrelse 1. Kredsbestyrelsen består af formand og kasserer fra hver haveforening samt selskabets kredsformand og kredskasserer, der vælges blandt alle medlemmer for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kredsformand og kredskasserer kan ikke vælges fra samme haveforening. 2. Kredsformanden er på valg på lige årstal og kredskassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 3. Kredsbestyrelsen vælger selv sin kredsnæstformand og sekretær, begge for et år ad gangen. Disse kan ikke vælges fra samme haveforening eller fra en haveforening, hvorfra kredsformand eller kredskasserer er valgt. Posten som sekretær kan varetages sammen med posten som kredskasserer eller kredsnæstformand. 4. Kredsformand, kredsnæstformand, kredskasserer og sekretær danner forretningsudvalget. 5. Alle omkostningsgodtgørelser fastsættes af kredsbestyrelsen. 6. Roskilde Haveselskab tegnes ved retslig forpligtende dispositioner af mindst 11 kredsbestyrelsesmedlemmer i forening. 7. Kredsformanden, eller i dennes fravær kredsnæstformanden, repræsenterer kredsen. 5. Kredsbestyrelsesmøder - udvalg

3 1. Kredsbestyrelsesmøde afholdes i hvert kvartal, samt når forretningsudvalget skønner, det er nødvendigt. Såfremt 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, skal møde afholdes inden 1 måned. 2. Kredsbestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel og med oplysning om, hvilke emner forretningsudvalget ønsker behandlet, samt forslag, der er indkommet fra foreningerne. 3. Kredskassereren skal fremlægge en økonomisk oversigt ved hvert kredsbestyrelsesmøde. 4. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige opgaver. 5. Udvalgene fremsætter forslag til kredsbestyrelsens afgørelse. 6. Kredsbestyrelsen forestår oprettelsen af nye havekolonier og skal sammen med de i disse valgte bestyrelser arbejde for gennemførelse af de fastsatte normer for haveforeningernes opbygning. Kredsbestyrelsen yder nye haveforeninger bistand med rådgivning så længe, som kredsen og/eller foreningen finder, at der er behov for det. 6. Ankenævn 1. Forretningsudvalget for Roskilde Haveselskab samt formændene for de enkelte haveforeninger udgør et ankenævn. (Ankenævnet skal dog bestå af mindst 5 medlemmer). Er en foreningsformand forhindret i at møde, kan kassereren eller næstformanden møde i stedet. Ingen fra den forening, hvorfra anke fremkommer, kan deltage i behandlingen af den pågældende anke. 2. Dette ankenævn skal foretage en vurdering i de tilfælde, hvor der ankes over en vurderingssum, som den pågældende forenings vurderingsudvalg har fastsat som salgsprisen for en have. 3. Ankenævnet foretager tillige afgørelse af anden tvistighed. Anmodning herom skal stiles til haveforeningens bestyrelse, der videresender til ankenævnet. 4. For tilkaldelse af ankenævn betaler den, der har anket, et nærmere fastsat beløb, som fastsættes på haveselskabets generalforsamling. 5. Ankenævnets vurdering og afgørelse i øvrigt vil være bindende for alle parter, som er berørt deraf. 7. Regnskab og revision 1. Haveselskabets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for forretningsudvalget og revisorerne. 2. Revisionen forestås af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. Der vælges hvert år 1 revisor for de kommende 2 år. Genvalg kan finde sted. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisorsuppleant for det kommende år. Genvalg kan finde sted. 4. Et kredsbestyrelsesmedlem kan ikke være revisor eller revisorsuppleant.

4 5. Kredskasserer og kredsformand eller kredsnæstformand skal være til stede ved revisionen. 6. Regnskabet skal fremlægges til revision senest den 15. januar, og revisionen skal være tilendebragt inden den 1. februar. 7. Det reviderede regnskab skal fremsendes til de enkelte foreningers formænd senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8. Ved sidste kredsbestyrelsesmøde inden nytår skal forretningsudvalget fremlægge budget for det kommende år. De enkelte foreninger fastsætter egne prokuraregler mht dispositionsrettigheder for egne bankkonti samt værdidepoter. For så vidt angår Roskilde Haveselskab fastsætter Kredsbestyrelsen prokura til kredskassereren. Vedtaget på generalforsamling 21. marts Solidaritet 1. Samtlige haveforeninger, der er tilsluttet selskabet, står solidarisk for det ansvar, som selskabet måtte påtage sig ifølge lovene. 9. Lovændringer 1. Lovændringer og tilføjelser til lovene kan kun foretages på en ordinær generalforsamling og for vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer derfor. 10. De tilsluttede haveforeningers love 1. De tilsluttede haveforeninger arbejder efter egne love. 2. Fælles ændringer og tilføjelser til haveforeningernes love skal forelægges og vedtages på haveselskabets ordinære generalforsamling. For vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for, og at disse udgør mindst halvdelen af haveselskabets delegerede. 3. Interne ændringer og tilføjelser til haveforeningernes love skal godkendes af Haveselskabets kredsbestyrelse med undtagelse af særlige regler 16b. 4. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem haveselskabets og en haveforenings love og generalforsamlingsbeslutninger, skal haveselskabets love og generalforsamlingsbeslutninger gå forud. 5. Ved optryk af en haveforenings love skal lovene for Roskilde Haveselskab indgå samlet og ordret. 11. Lejekontrakt med Roskilde kommune 1. De i lejekontrakt mellem Roskilde Haveselskab og kommunen gældende bestemmelser skal altid gå forud for lovene for Roskilde Haveselskab og de enkelte haveforeninger.

5 Således vedtaget på Haveselskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2000 samt ændring vedtaget den 21. marts 2012.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere