BIRK * KOEFOED * MEYER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRK * KOEFOED * MEYER"

Transkript

1 Tlf Fax Giro Ejendomsadministrationen Tlf BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K I kontorfællesskab med Georg Meyer (H) Eigil Koefoed (H) Eftf. Advokatfirmaet Ervin Birk (H) Advokaterne Arup & Hvidt (H) År 2008, tirsdag den 27. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN ROSKILDEHAVE på adressen: Østervangsskolen, Lærerværelset, Astersvej 15, 4000 Roskilde. Til stede var 45 medlemmer, repræsenterende et fordelingstal på 315. Ejendomsselskabet Roskildehave I/S var repræsenteret med 77 lejligheder med et fordelingstal på 526. Der foretoges dagsorden i henhold til indkaldelse således: Pkt. 1 - Valg af dirigent: Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der på forespørgsel konstaterede, at ingen havde indvendinger imod generalforsamlingens lovlighed, hvorefter dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som stemmetællere valgtes Jytte Larsen og Steen Ellegaard Munkøe. Pkt. 2 a) - Aflæggelse af årsberetning: Foreningens formand Jens Erik Jensen aflagde sålydende beretning: Om bygningerne berettede formanden, at disse er udsat for en løbende og prioriteret istandsættelse. Fugerne er et generelt problem, idet ejendommen er opført i de hurtige 60ére. Sidst er fugerne i facaden ud for nr. 27 udbedret, efter beboerne havde klaget over fugt på indersiden af muren. Formanden fremhævede, at fugtdannelser på indersiden af kolde ydervægge kan skyldes utilstrækkelig udluftning og ikke nødvendigvis skyldes fejl ved murværket.

2 2 Endvidere er gennemført en del fugearbejde på garagerne. Nr. 48 har været udsat for graffiti. Da bestyrelsen skønnede, at der var tale om et enkeltstående tilfælde af drengestreger, og da tegningerne ikke var forsynet med tacks har foreningen selv stået for retableringen. Forholdet er dog politianmeldt. Indvendigt i bygningernes kælderetage er skiftet en del vandrør både på varmeanlægget og i forsyningsnettet til fremføring af brugsvand. Årsagen er utætte rør eller tilkalkninger, der hindrer gennemstrømningen. I sidstnævnte tilfælde svigter ikke kun vandmængden, men tillige temperaturen, idet det varme vand ikke kan opretholde den foreskrevne fremløbstemperatur p.gr.a. nedsat cirkulation. Også faldstammerne er et løbende problem. De er af østtysk fabrikat og har ikke den samme holdbarhed som gængse danske produkter. Foreningen har således konstateret en del gennemtæringer, der nødvendiggør en løbende udskiftningsproces, men fortsat indenfor det forsvarlige. Trappeopgangene har gennem de seneste år gennemgået en tiltrængt renovering. P.t. mangler alene blok E (50-66), der så vidt muligt malerbehandles i år. Af budgettet fremgår, at årets henlæggelser på kr overføres til driften formålet er bl.a. færdiggørelse af malerentreprisen. Udvendig på terrænet er samtlige P-båse nu opmærket med streger på asfalten. I nærmeste fremtid vil blive opstillet P-skiltning ved stamvejens begyndelse med påbud om parkering indenfor de afmærkede båse. Formanden fremhævede, at ureglementeret parkering på stamvejen (altså uden for båsene) kan medføre bøde, idet kommunens parkeringskorps overvåger området. På stikvejene er reglerne noget anderledes, men af hensyn til beboerne bør alle udvise størst mulig hensyn. Parkering foran garagerne er - klart for enhver forbudt, ligesom bilerne ikke må parkeres på de områder, der er afmærket med gule kryds. Rondellerne midt i plænerne er skåret ned, og grenaffaldet er hakket til flis, der senere udlægges i bedene og under buskene og dermed genindtræder i det økologiske kredsløb. De frie arealer langs husmuren mellem altanerne skal stuelejlighederne selv renholde for ukrudt. Områderne anvendes typisk som terrasse for stuelejlighederne, der flere steder har opstillet borde og stole til eget brug. Om de almindelige ordensregler præciserede formanden, at containerne i de røde affaldsskurer udelukkende er til husholdningsaffald og ikke til storskrald. Større effekter skal beboerne selv bortskaffe, enten gennem leverandøren af nye artikler eller ved bortkørsel til KARA, hvor borgerne i Roskilde har fri og gratis adgang mod forevisning af sygesikringskort. Husk kasseret indbo og andet udtjent løsøre må ikke henstilles i kælderen eller andre steder på fællesarealerne.

3 3 Hunde(dyre)hold er tilladt, men hunden skal føres i snor på foreningens område og må under ingen omstændigheder luftes på plænerne. Græsset tjener som værested for børn og voksne. Dertil kommer, at gårdmændene får en ulækker oplevelse, når og hvis plæneklipperen kører hen over hundenes efterladenskaber. Fodring af vilde dyr og fugle er ikke tilladt hverken fra vinduerne, fra altanen eller ved udlægning af foder på fællesarealerne. Årsagen er ønsket om, at holde området fri fra rotter og dermed undgå alle de ødelæggelser rotterne forårsager. Sidst har foreningen gennemført en bekostelig udbedring af kloaksystemet, 16 meter under terræn, hvor rotterne havde gnavet sig gennem betonrørene for at komme frem til foderet. Fra forsamlingen blev stillet spørgsmål til udbedring af fuger, idet spørgeren var af den opfattelse, at fugereparationerne bør udføres overalt og ikke kun på de facadepartier, hvor beboerne klager. Bestyrelsen tilkendegav, at omkostningerne ved en total udbedring af fugerne vil være så omfattende, at entreprisen nødvendigvis må lånefinansieres. Men selvom fugerne generelt er dårlige, er de ikke lige dårlige og udskiftningsmodne alle steder, hvortil kommer, at en del fuger er udskiftet løbende gennem årene. I øvrigt har bestyrelsen rettet henvendelse til et ingeniørfirma med henblik på udarbejdelse af en tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan. Fra anden side i salen blev anført, at bestyrelsen omfatter medlemmer, der har deltaget i bestyrelsesarbejdet i 25 år, uden disse medlemmer har gjort noget afgørende ved fugerne. Imidlertid var fugerne intakte ved ejendommen opførelse først med alderen har svaghederne vist sig! Dirigenten konstaterede herefter beretningen for godkendt. Pkt. 2 b) - Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor: Statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe gennemgik det på forhånd udsendte årsregnskab for 2007 i hovedtal med den særlige bemærkning, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og at årsregnskabet er retvisende. Regnskabet indeholder den afsluttende opgørelse over altanentreprisen, idet foreningen dog fortsat udøver et tilbagehold på ca. kr , der udbetales ved afslutningen af mangeludbedringen. Bestyrelsen stillede forslag om, at det akkumulerede driftsresultat på -kr overføres til næste regnskabsår. Det konstaterede underskud er i hovedsagen forårsaget af kommunens voldsomme prisstigninger på dagrenovationen, aktuelt fra kr i 2006 til kr i 2007 samt en efterregulering på kr for Endvidere er afholdt udgifter til syn og skøn på altansagen.

4 4 Traktordrift på kr omfatter almindelige driftsomkostninger, serviceeftersyn samt indkøb af ny plæneklipper. Da ingen i øvrigt ønskede ordet, konstaterede dirigenten årsregnskabet for godkendt med den virkning, at driftsresultatet overføres til næste regnskabsår. Pkt. 2 c) - Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder størrelsen af de månedlige á conto bidrag: Revisor Sten Ellegaard Munkøe gennemgik det udsendte budget for 2008, der for første gang i seks år indbefatter en stigning i fællesudgifterne aktuelt på 3% svarende til nettoprisindekset. Ud over de ordinære indtægter - a conto fællesudgifter, lejeindtægter og indtægter fra reklameplads og antenneanlæg indeholder indtægterne tillige en overførsel fra reserverne svarende til året henlæggelser. Derved bliver ejerforeningen i stand til i 2008 at gennemføre renoveringen af samtlige trapperum i bebyggelsen. Fra forsamlingen blev stillet spørgsmål til formålet med henlæggelserne og den store opsparing. Henlæggelserne sker til imødegåelse af større istandsættelser, så som maling af vinduer, der typisk skal ske med intervaller på 5 år. Formanden gjorde under dette punkt opmærksom på vinduernes alder og specielt det forhold, at hængslerne på køkkensiden er meget slidte, og at vendebeslaget ikke bør anvendes. Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten herefter budgettet for godkendt med en stigning på 3%, der opkræves over 2. halvår. Pkt. 3 - Valg af formand for bestyrelsen, der vælges for ét år: Jens Erik Jensen genvalgtes genvalgtes ved akklamation. Pkt. 4 - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen, der vælges for to år: Hanne Frimodt Olsen og Jens Erik Fabrin blev valgt for to år i Brian Svendsen og Ole Hastrup Jensen blev genvalgt ved akklamation. På dette tidspunkt rettede Lars Kjær, RV 18, 1.tv. forespørgsel til valgbarheden, idet han var vidende om, at et bestyrelsesmedlem ikke er ejer af lejligheden. Lejligheden ejes iflg. tingbogen af medlemmets datter og svigersøn. Dirigenten fremkommer med en redegørelse, idet spørgsmålet tidligere er undersøgt. Af Normalvedtægtens 6 stk. 1, 2. pkt. fremgår, at valgbar som foreningens formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge.

5 5 Samme medlem beklagede sig over bestyrelsens forhold til de ansatte gårdmænd, der efter hans opfattelse gør et godt stykke arbejde og derfor skal være i fred. Bestyrelsen og flere mødedeltagere havde en markant anden opfattelse til gårdmændenes arbejdsydelse. Pkt. 5 - Valg af to suppleanter: Ketty Svendsen blev valgt i 2007 To kandidater stillede op til den ledige suppleantpost efter Jacob Romme, nemlig Inge Thomsen og Anne Ackermann. Efter afstemning ved håndsoprækning erklærede dirigenten Anne Ackermann for valgt. Pkt. 6 - Valg af revisor og suppleant for denne: Statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe og revisorsuppleant statsaut. revisor Axel Andersson genvalgtes. Pkt. 7 Forslag: Forslag 1 om tilladelse til sammenlægning af lejligheder. Dirigenten oplæste forslaget, med den supplerende redegørelse, at bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer, der ønsker at sammenlægge to lejligheder til én lejlighed. Roskilde Kommune efterkommer dette ønske, der kan gennemføres i henhold til Boligreguleringsloven 46, så længe den sammenlagte lejlighed ikke overstiger 130 m 2. Ejerforeningen skal dog skabe vedtægtsmæssigt grundlag for sammenlægningen inden kommunen giver sit samtykke. Forslaget, der indebærer en ændring af vedtægten, kan vedtages med kvalificeret flertal. Fra forsamlingen blev stillet en række afklarende spørgsmål, bl.a. om muligheden for at holde to lejligheder under 130 m 2. Formanden oplyste, at kravet kan opfyldes i alle lejligheder beliggende i det korte ben af boligblokkene. Den fysiske sammenlægning sker ved en murgennembrydning umiddelbart ud for entredørene. Det ene køkken skal nedlægges, og betaling af fællesudgifter vil omfatte begge lejligheder. Af almindelig interesse blev oplyst, at ingen beboer må gennembryde vægge, der indgår i ejendommens bærende konstruktioner, men gerne lette skillevægge. Nærmere retningslinier bør indhentes hos ejendommens inspektør Vagn Knudsen eller i administrationen.

6 6 Dirigenten anordnede skriftlig afstemning med følgende resultat: For stemte 29 svarende til fordelingstal 202, Imod stemte 15 svarende til et fordelingstal på 104, 1 undlod at stemme Da forslaget således ikke opnåede kvalificeret flertal blandt de fremmødte, konstaterede dirigenten forslaget for forkastet. Forslag 2 - Lene Larsen, fremsatte forslag om, at ejerforeningen allierer sig med et nyt advokatfirma, da hun ikke mener Meyer varetager foreningens interesser. Som begrundelse havde forslagsstilleren oprindeligt anført, at mellemregnskabet på altanerne ikke fremkom umiddelbart efter generalforsamlingen i Bestyrelsen ønskede at tilkendegive, at man tager skarpt afstand fra Lene Larsens udfald, og at bestyrelsen har et godt samarbejde med advokat Georg Meyer, der udfører pålagte opgaver til fuld varetagelse af foreningens interesser, og i øvrigt er til rådighed når som helst foreningen har behov for assistance, både i de daglige anliggender med ejerforeningens ansatte og med råd og vejledning overfor bestyrelsen. Lene Larsen uddybede forslaget med en række bebrejdelser mod tilstedeværende mødedeltagere, der efter hendes opfattelse var årsag til, at hun ikke kunne opnå samme ret i sin stuelejlighed som visse 1. og 2. sals lejligheder, der under byggeprocessen fik ændret opsamlingsstedet for altanens skydeglas - sidstnævnte bebrejdelse blev tillige rettet mod administrationen. Georg Meyer pointerede, at administrationen kun er rådgivende organ for foreningen ikke besluttende. Bestyrelsen redegjorde for ændring af skydeglassene. 5 stuelejligheder havde udvist interesse for ændring af glasopsamlingen, men de fire faldt hurtigt fra. Da entreprenøren samtidig gik konkurs, måtte ændringen opgives. Problemet for stuelejlighederne er begrænset, og ved entreprenørskiftet steg prisen for et bytte ganske betydeligt. Efter nogen drøftelse mellem Lene Larsen og mødedeltagerne stillede dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. For stemte 2 svarende til et fordelingstal på 14 Imod stemte 41 svarende til et fordelingstal på 285, 1 undlod at stemme.

7 7 Dirigenten konstaterede herefter forslaget for forkastet. Pkt. 8 - Eventuelt: Under dette punkt kom varig henstilling af cykler på fællesarealerne til drøftelse. Cykelkælderen og cykelstativerne må kun anvendes til cykler i brug. Er cyklerne ude af brug, skal de henregnes til ejerens almindelige løsøre, der skal opbevares i lejligheden eller i lejlighedens kælderrum, ikke på fællesarealerne. Bestyrelsen blev opfordret til at gennemføre cykeloprydning i den nærmeste fremtid. Også kælderbelysningen kom til drøftelse bestyrelsen vil sikre, at belysningen er tilstrækkelig også i den bageste ende af blok F. Ejerforeningens hjemmeside skal ajourføres de seneste referater og anden informativt materiale, om vandkvaliteten lægges ud på hjemmesiden. En beboer ønskede oplyst, om administrationen kan indberette beboernes rentefradrag direkte til SKAT og dermed sikre, at fradraget kommer med på selvangivelsen. Kan ikke umiddelbart lade sig gøre, idet administrationen ikke har de nødvendige basisoplysninger. Samme beboer ønskede ændringer i ejendommens containerkapacitet, men dette andragende udskydes indtil videre. Kommunen påtænker større ændringen i renovationsordningen, og bestyrelsesmedlemmet Ole Hastrup Jensen har meldt sig til en arbejdsgruppe for at sikre bedst mulige forhold for foreningen. Endelig kom parkeringsproblemerne til drøftelse. Større firmabiler skal i henhold til husordenen henstilles på den store parkeringsplads ved Køgevej. Der er pres på parkeringspladserne, og det er ikke rimeligt, at en familie med to privatbiler tillige henstiller hver en firmabil og på den måde optager fire p-pladser. Da ingen ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for hævet kl Georg Meyer Dirigent/referant NB! Bestyrelsesmøde afholdes hver den første mandag i måneden (juli undtaget), hvor den første ½ time er afsat til beboerhenvendelser. Dog næste møde afholdes mandag, den 11. august 2008, kl. 19:00 i mødelokalet Roskildevænge 3, kælderen.

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere