Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo Forbunds regler og vedtægter er umiddelbart gældende for klubbens medlemmer. 3, stk. 1 Indmeldelse: 3 Medlemskab Indmeldelsen skal foretages skriftligt via hjemmesiden. Nye medlemmer skal gøres bekendt med klubbens love og ordensregler

2 3, stk. 2 Licensbetaling ved indmeldelse: Uanset tidspunktet for indmeldelse så betales det fulde forbundslicens for hele året. 3, stk. 3 Udmeldelse: Udmeldelse foretages skriftligt til et medlem af bestyrelsen. 3, stk. 4 Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der i eller udenfor klubben har udvist usømmelig eller usportslig optræden. Eksklusionen kan være for evigt eller tidsbegrænset. 3, stk. 5 Prøvelse af eksklusion: Eksklusionen kan prøves på første ordinære generalforsamling. 4 Æresmedlemmer Personer, der i særlig grad har støttet klubben, kan udnævnes til æresmedlem på ordinær generalforsamling ved 2/3 flertal blandt stemmeberettigede fremmødte. 5 Kontingent 5, stk. 1 Størrelsen: Størrelsen af kontingenter fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 5, stk. 2 Betaling A: Kontingent betales halv årligt forud, således 1. februar og 1. august. 5, stk. 4 Dansk Taekwondo Forbund: Medlemsskat af Dansk Taekwondo Forbund er ikke inkluderet i kontingentet. 5, stk. 5 Restance: Kontingentrestance udover ét kvartal medfører tab af medlemskab.. 5, stk. 6 Refusion: Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 5, stk. 7 Reduceret kontingent: - 2 -

3 Har et medlem ikke mulighed for at deltage i træningen på almindelig vis, kan det efter aftale med bestyrelsen overgå som medlem af støtteforeningen Seung-Li s Venner på vilkår, som er gældende for denne forening. 6, stk. 1 Generalforsamling: 6 - Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, i marts måned med dagsorden i henhold til 6, stk. 2. 6, stk. 2 Dagsorden: Dagorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Trænerudvalgets beretning. 4. Økonomiudvalgets beretning. 5. Lokaleudvalgets beretning. 6. Aktivitetsudvalgets beretning. 7. PR-udvalgets beretning. 8. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende år. 9. Indkomne forslag. 10. Valg af bestyrelse. 11. Eventuelt. 6, stk. 3 Indkaldelse: Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal foretages via opslag i klubben, på hjemmeside og vi nyhedsmail mindst 14 dage inden afholdelsen, og skal vedlægges dagsorden for den ordinære generalforsamling. 6, stk. 4 Beslutninger: Lovligt indkaldt ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer, og fra mindst 1/5 af samtlige stemmeberettigede. 7 Ekstraordinær generalforsamling - 3 -

4 7, stk. 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af mindst 2 af bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20 procent af klubbens medlemmer. Indkaldelsen foretages skriftligt til de enkelte medlemmer mindst 14 dage inden afholdelsen, og skal vedlægges en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 7, stk. 2 Beslutninger: På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun træffes beslutninger i sager, der er dagsordensat. Lovligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når mindst 1/6 af medlemmerne er fremmødt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. 8, stk. 1 Stemmeret: 8 Stemmeret Alle, der har været medlem af klubben i mere end 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. 8, stk. 2 Stemmer: Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8, stk. 3 Adgang: Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Medlemmer af klubbens støtteforening Seung-Li s Venner har adgang og taleret til generalforsamlingen. 9 Referat Der ophænges referat af alle generalforsamlinger i klubbens lokaler senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. 10 Bestyrelsen - 4 -

5 10, stk. 1 Antal: Klubbens bestyrelsen består af: 1. Formand. 2. Næstformand. 3. Kasserer. 4. Sekretær bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 10, stk. 2 Perioder: Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 års perioder. Alle lige år vælges formand, sekretær og 1. bestyrelsesmedlem, og ulige år vælges næstformand, kasserer, 2. samt 3. bestyrelsesmedlem. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen Hvert år vælges 2 revisorer til gennemgang af regnskab. 10, stk. 3 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. 10, stk. 4 Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fremmødt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Er formanden ikke til stede, er næstformandens stemme udslagsgivende. 10, stk. 5 Referat: Væsentlige beslutninger truffet på bestyrelsesmøde indføres i beslutningsprotokol, som underskrives at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer, der har stemt imod forslag, er berettiget til at få deres dissens indføjet i beslutningsprotokollen. Klubbens medlemmer kan efter anmodning herom til et bestyrelsesmedlem få beslutningsprotokollen til gennemsyn i klubbens lokaler

6 10, stk. 6 Konstitution: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig til de i 11 omtalte stående udvalg. 11, stk. 1 Stående udvalg: Følgende udvalg betegnes som de stående udvalg: 1. Trænerudvalg. 2. Økonomiudvalg. 3. Lokaleudvalg. 4. Aktivitetsudvalg. 5. PR-udvalg. 11, stk. 2 Konstitution: 11 Stående udvalg Udvalgene konstituerer sig selv efter en generalforsamling, med et, af bestyrelsen valgt, bestyrelsesmedlem, og vælger en formand. 11, stk. 3 Godkendelse af udvalgenes formand: Formændene for de stående udvalg godkendes af bestyrelsen. 11, stk. 4 Arbejdsområder: Arbejdsområder og opgaver fastsættes af bestyrelsen. 11, stk. 5 Afsættelse af formand: Formændene er ansvarlige overfor bestyrelsen og kan afsættes af denne. 12 Tegningsret Formand, næstformand eller kasserer har tegningsret for klubben. Ved dispositioner over kr , tegnes klubben af 2 af de ovennævnte i forening. 13 Regnskab og revision - 6 -

7 13, stk. 1 Regnskabsår: Klubbens regnskabsår er kalenderår. 13, stk. 2 Formue: Klubbens formue indsættes i et pengeinstitut efter bestyrelsens bestemmelse. 13, stk. 3 Revisor: Klubbens revisorer skal med 14 dages varsel på forlangende have udleveret klubbens regnskab og bilag til gennemgang. 14, stk. 1 Beslutning: 14 Klubbens opløsning Beslutning om opløsning af klubben træffes med almindeligt stemmetal på generalforsamling, dog forudsat, at der er fremmødt mere end halvdelen af klubbens medlemmer. Beslutningen skal træffes på, efter lovene indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. 14, stk. 2 Midler: I tilfælde af opløsning, tilfalder eventuelle midler et velgørende formål. 15 Gyldighed Udarbejdet Rettet Rettet Rettet Rettet Rettet Rettet Rettet Rettet

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere