VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde Kommune. 2 FORMÅL. Korpsets formål er at opøve drenge fra Roskilde kommune og omegn i musik og eksercits, med henblik på korpsets deltagelse i festligheder og arrangementer, i eller udenfor Roskilde, for derved at fremme interessen for udøvelsen af musik og tattoo, at udvikle kammeratskabsfølelsen samt at udvikle sociale færdigheder 3 MEDLEMMER. Aktive medlemmer. Korpset består af op til ca. 75 drenge. For drengenes deltagelse i korpset gælder de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler og bestemmelser. Korpset optager som aktive medlemmer, egnede drenge fra Roskilde kommune og omegn. Nye medlemmer optages én gang årligt i august - september måned. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt kan der optages nye medlemmer mere end en gang årligt. Ved indmeldelsen skal drengene mindst være omkring 8 år og have forældres eller værges tilladelse til at indtræde i korpset. Udmeldelse af Garden kan ske ved udgangen af hvert kvartal. Medlemskabet ophører ved udmeldelse eller ved årsparaden, efter drengen er fyldt 18 år. Dispensation kan tildeles for 1 år ad gangen. Passive medlemmer. A. Som passive A-medlemmer optages enkeltpersoner som ønsker at støtte Roskilde Garden. B. Som passive B-medlemmer optages firmaer, virksomheder, organisationer og institutioner som ønsker at støtte Roskilde Garden. 4 KONTINGENT. Aktive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet betales kvartalsvis og ved udmeldelse betales til og med det kvartal man er medlem af Garden. Passive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat minimumskontingent. Kontingentet betales 1 gang årligt. Æresoberster og æresmedlemmer er kontingentfrie. 1

2 5 GENERALFORSAMLING. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hvert år afholdes inden 3 måneder fra regnskabsårets slutning, ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af 2. Valg af stemmetællere 3. Konstatering af medlemmernes talmæssige repræsentation 4. Aflæggelse og godkendelse af beretningen 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af budget 7. Indkomne forslag, jvf. 5 stk Fastlæggelse af antal bestyrelsesmedlemmer for det kommende år 9. Valg af, jvf. 8 stk. 1 & Valg af kasserer, jvf. 8 stk. 1 & Valg af medlemmer til bestyrelsen, jvf. 8 stk. 1 & Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 13. Fastlæggelse af antal medlemmer af aktivitetsudvalget for det kommende år 14. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget, jf. 9 stk Valg af 2 suppleanter til aktivitetsudvalget 16. Valg af ekstern revisor 17. Valg af 2 interne revisorer 18. Valg af revisorsuppleant 19. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes når, bestyrelsen finder anledning dertil, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt til en anmoder om at få et angivet emne behandlet. Indkaldelse sker herefter på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling og skal være afholdt inden 2 måneder efter anmodningen er modtaget. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, anvendes altid skriftlig afstemning. 6 INDKALDELSE. Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på passende sted. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødets afholdelse. 7 ADGANG BESLUTNING. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har, aktive medlemmer over 15 år, passive A-medlemmer samt æresoberster og æresmedlemmer. For at et passivt A-medlem har adgang til generalforsamlingen skal det fastsatte kontingent for året være indbetalt senest 14 dage forud for afholdelsen af en ordinær generalforsamling. 2

3 Aktive medlemmer under 15 år kan repræsenteres af en af deres forældre eller værge, som hermed også varetager deres stemmeret. Forældre eller værge har således adgang til generalforsamlingen, men har kun stemmeret, hvis de repræsenterer deres drenge under 15 år, eller er passivt A-medlem. Passive B-medlemmer har ikke adgang og ikke stemmeret. Hver stemmeberettiget har 1 stemme. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemme flertal. Når 1/3 af de fremmødte forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, når de er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 8 BESTYRELSEN LEDELSEN. Bestyrelsen består af 5 7 medlemmer, inkl. og kasserer, der vælges særskilt. Generalforsamlingen vælger de 3 5 medlemmer, samt og kasserer. Derudover er der 2 garder repræsentanter i bestyrelsen. Formand vælges i ulige årstal. Kasserer vælges i lige årstal. 1 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. 2 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. 2 garder repræsentanter vælges hvert år inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør hvor mange der skal vælges det pågældende år. Stk. 3 Gardens medlemmer vælger hvert år 2 garderrepræsentanter til bestyrelsen. Valget skal finde sted senest 14 dage før gardens ordinære generalforsamling. Repræsentanterne bliver valgt af og blandt Gardens drenge. Der holdes skriftlig afstemning og hver dreng har 1 stemme. Garderrepræsentanten skal være fyldt 15 år ved valget. Genvalg kan finde sted. Disse har mødepligt til bestyrelsesmøder. Repræsentanterne har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næst og en sekretær på første møde i sin funktionsperiode. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang hvert kvartal. Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, dog ikke aktive. Stk. 7. Som leder af sekretariatet kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Foreningen tegnes af en. Stk. 8. Bestyrelsen godkender Gardens reglementer. Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum halvdelen af de under 8 stk. 2 valgte medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er ens stemme afgørende. 3

4 9 VALG TIL AKTIVITETSUDVALG. Udvalget består af 5 7 medlemmer. Der vælges 2 3 medlemmer på lige år. Der vælges 2 3 medlemmer på ulige år. Der udpeges et medlem fra Gardens bestyrelse. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Generalforsamlingen afgør hvor mange der skal vælges det pågældende år. Aktivitetsudvalget er selvsupplerende og konstituerer sig selv. Aktivitetsudvalgets opgave består primært i at skabe aktiviteter både sociale som økonomisk givende bl.a. med det formål at styrke og hjælpe Roskilde Garden med henblik på diverse tilskud til aktiviteter/ting som bestyrelsen finder relevante, samt til glæde og gavn for medlemmerne/drengene i Roskilde Garden Aktivitetsudvalget arbejder ud fra de af bestyrelsen udstukne retningslinier, og fastsætter selv sin forretningsorden. Aktivitetsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af de under 8 stk. 2 valgte medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 6. Valgbar til aktivitetsudvalget er alle medlemmer over 18 år. 10 FORENINGENS LEDELSE. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og godkender de fornødne bevillinger til driften. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 3 medlemmer der vælges af bestyrelsen og fortrinsvis blandt dens medlemmer. Forretningsudvalget ansætter de fornødne lærere og instruktører for korpset og fastsætter de nærmere regler for deres arbejde og for korpsets virksomhed. Forretningsudvalget modtager fra evt. forretningsfører og instruktører alle oplysninger om korpset og drengenes virksomhed og vedtager retningslinier for arbejdet, herunder at godkende optagelse og inddeling af nye medlemmer i musikkorps, tambourkorps, fane- og geværdeling. Forretningsudvalget fører tilsyn med at Gardens værdier registreres, behandles forsvarligt og vedligeholdes i fornødent omfang. 11 KASSEREREN. Kassereren administrerer inden for de givne bevillingsrammer de midler der af bestyrelsen er stillet til rådighed for korpsets virksomhed. Efter regnskabsårets udgang udarbejdes der af kassereren, et regnskab for det forløbne år. Regnskabet revideres af en ekstern revisor og de interne revisorer og fremsendes til bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen. 4

5 12 OPLØSNING. Opløsning af korpset ROSKILDE GARDEN kan kun ske efter bestyrelsens enstemmige indstilling og derefter ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med 2/3 majoritet. Her bestemmes også opløsningens nærmere gennemførelse, idet korpsets midler under alle omstændigheder tilfalder organisationer m.v. i Roskilde kommune med tilsvarende formål. Således vedtaget på generalforsamlingen d. 25/ PER BUCHHOLZ Således vedtaget på generalforsamlingen d. 17/ Således vedtaget på generalforsamlingen d. 17/ OLE BILLE Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20/ KEVIN ANDERSEN Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ KLAUS BØEGH LARSEN 5

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere