Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet"

Transkript

1 Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles aktiviteter på forskellige niveauer, at fremme og bevare en konstruktiv samhørighed i medlemskredsen, således at et godt fællesskab samt et godt arbejdsklima bevares og styrkes til glæde for alle ansatte på RUC. Stk. 2 Foreningens aktiviteter kan fx omfatte såvel faglige, kulturelle som sportslige eller selskabelige arrangementer, der tilgodeser RUC-ansatte. 3 Medlemskab Stk. 1 Alle ansatte på RUC tilbydes medlemskab af foreningen. Stk. 2 Medlemskabet ophører automatisk, når ansættelsen på RUC ophører med den undtagelse, at man kan forblive medlem ved pensionering fra RUC. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for dette medlemskab. 4 Kontingent Stk. 1 Der betales et årligt kontingent til personaleforeningen, der trækkes via lønnen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Stk. 2 Universitetet yder tilskud til personaleforeningen. Tilskuddets størrelse fastsættes én gang årligt mellem RUC s ledelse og personaleforeningens bestyrelse. Stk. 3 Universitetet kan endvidere bevilge tilskud til særlige initiativer. Stk. 4 Brugerbetaling til foreningens arrangementer kan forekomme. Ikke-medlemmer, der ønsker at deltage i et af foreningens arrangementer, kan opkræves betaling for arrangementet. Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan ske med 2 måneders varsel til den første i en måned ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse foretages ikke refusion af erlagt kontingent.

2 5 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned. Stk. 3 Alle medlemmer er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt. Stk. 4 Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte samt de på generalforsamlingen fremlagte fuldmagter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmeafgivelsen finder sted ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindste fem medlemmer kræver skriftlig afstemning. Stk. 5 Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Godkendelse af formandens (M/K) beretning 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 5. Behandling af de indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: a. Valg af bestyrelsesmedlemmer b. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Stk. 6 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted. Med indkaldelsen skal følge dagsorden, revideret regnskab og udkast til budget samt eventuelt indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Stk. 7 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3 6 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Ligeledes hvis en fjerdedel af medlemmerne forlanger det og fremsender et underskrevet begrundet forslag til bestyrelsen. Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter anmodningen. Stk. 3 Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. 7 Bestyrelse Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der skal forestå den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2 Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger desuden mindst en og maksimalt tre suppleant(er). Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsessuppleant(er), revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Stk. 5 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i dennes sted i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Stk. 7 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Der afholdes møde mindst én gang i hvert kvartal, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer af foreningen, der har interesse i det, særlige arbejdsopgaver med ansvar overfor bestyrelsen.

4 8 Økonomi, regnskab og revision Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for foreningens regnskab. Stk. 3 Revisoren udfører revision af foreningens regnskaber og har til enhver tid ret til at kunne gennemgå kassen. 9 Tegningsregler og hæftelse Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens forfald næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 2 Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent overfor foreningens udgifter. Stk. 3 Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelser bortset fra indkøb og aftaler i forbindelse med foreningens arrangementer. 10 Vedtægtsændring Stk. 1 Forslag om vedtægtsændring, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Stk. 2 Til vedtagelse af ændring af foreningens vedtægt skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være repræsenteret personligt eller ved fuldmagt på generalforsamlingen. Beslutningen om ændringen er vedtaget, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer for ændringen. Stk. 3 Såfremt den i stk. 2 krævede stemmerepræsentation ikke er til stede, indkalder bestyrelsen inden otte dage efter den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. 11 Opløsning Stk. 1 Foreningen kan kun opløses med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf 3/5 af foreningens medlemmer skal være repræsenteret og stemme for opløsning af foreningen. Stk. 2 Ved opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvorledes foreningens aktiver skal anvendes. Denne afgørelse sker ved almindelig stemmeflertal.

5 12 Overgangsordning I henhold til 7, stk. 3 vælges bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. I 2010 er to af de på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer dog på valg. 13 Ikrafttræden Personaleforeningen træder i kraft pr. 1. juli Vedtaget på generalforsamling den 23. marts På bestyrelsens vegne Formand

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere