Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014"

Transkript

1 T R O P ÅRSRAP S L A IV T S E F E D IL K S O R N FORENINGE G IN L M A S R O F L A R E N E G ORDINÆRE 24. MARTS 2015

2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3 Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 17 Side

4 Foreningen Roskilde Festival 1 Oplysninger om foreningen Foreningen Foreningen Roskilde Festival Havsteensvej Roskilde CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Steen Jørgensen, formand Hanne Bak Lumholt, næstformand Trine Bechmann Henningsen Birgitte Bech Gandløse Kim Ove Olsen Michael Røscher Direktion Henrik Rasmussen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den 23. marts 2015 Dirigent Bruno Månsson

5 Foreningen Roskilde Festival 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Foreningen Roskilde Festival. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 23. marts 2015 Direktion Henrik Rasmussen Bestyrelse Steen Jørgensen Hanne Bak Lumholt Trine Bechmann Henningsen formand næstformand Birgitte Bech Gandløse Kim Ove Olsen Michael Røscher

6 Foreningen Roskilde Festival 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Foreningen Roskilde Festival Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Roskilde Festival for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 23. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Wellejus statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor

7 Foreningen Roskilde Festival 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningen Roskilde Festival har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde. Vores indsats er uafhængig af partipolitik og har ingen geografiske grænser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for regnskabsåret udviser et overskud på kr., og foreningens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr., hvoraf kr. er båndlagt til uddeling. Vi henviser til årsrapportens resultatopgørelse for en detaljeret gennemgang af regnskabet. Bestyrelsen finder det økonomiske resultat særdeles tilfredsstillende, og afholdelsen af Roskilde Festival har igen i 2014 muliggjort udlodning af overskud i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Donationer til støtte for ungdomssolidaritet Foreningen lægger vægt på at tilgodese projekter og aktiviteter, der er i overensstemmelse med Roskilde Festivals profil og holdningsmæssige fokus, og nedenfor har vi valgt at fremhæve en række udlodninger, som vi især vil huske fra året I perioden 1. januar til 31. december har vi udloddet midler til en samlet værdi på i alt kr. Udlodningerne er rettet mod internationale, nationale og lokale modtagere, og der er således doneret beløb mellem og til en række humanitære organisationer. Flere donationer kan sættes i sammenhæng med CHANGE, som i 2014 helt konkret handlede om ungdomsledighed og ungdomssolidaritet, som er et aktuelt og vedkommende tema ikke blot for festivalens deltagere, men for unge i hele Danmark og i resten af Europa. I 2014 handlede CHANGE helt konkret om ungdomsledighed og ungdomssolidaritet, som er et aktuelt og vedkommende tema ikke blot for festivalens deltagere, men for unge i hele Danmark og i resten af Europa. Vi tror på, at udfordringerne med ungdomsledighed skal imødekommes ved at holde fast i to ting: den enkeltes værdi og fællesskabet. Og løsningerne skal findes blandt dem, det handler om: de unge. Roskilde Festival er en naturlig platform for dette. Både konkret på selve festivalen og ved at yde økonomisk støtte til organisationer, der arbejder med unge og unges vilkår og ressourcer over hele året. En del af årets donationer gik derfor til initiativer, der har særligt fokus på unges vilkår, på at bane vej for dem, hjælpe dem konkret i gang og/eller ved at påvirke deres muligheder i omverdenen gennem oplysning og debat.

8 Foreningen Roskilde Festival 5 Ledelsesberetning (fortsat) Vi støttede således både en organisation som DITwerk, der arbejder på at fremme unges entreprenante kompetencer gennem projektbaserede læringsforløb, med kr., og vi donerede kr. til Ventilen, som er en frivillig, social organisation, der driver tilbud for ensomme unge og arbejder for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed. DITwerk og Ventilen var begge til stede i Dream City på festivalen. DITwerk stod bag en såkaldt I-generator, hvor festivaldeltagere kunne få hjælp til at videreudvikle deres gode idéer ved at gå gennem en labyrint med syv forskellige rum og møde mennesker, der kunne hjælpe ideudviklingen på vej ved at tegne, twiste og udfordre idéen. Ventilen stod i samarbejde med organisationerne SNAK og Fucking Flink bag mødestedet Venskaber, hvor simple aktiviteter som sjipning og kuglebade og ikke mindst spillet SNAK dannede basis for både uformelle møder og meningsfulde samtaler mellem fremmede, bekendte og venner. Vi donerede også kr. til Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK. DFUNK arbejder med tilbud for unge flygtninge og brugte bl.a. donationen fra Foreningen Roskilde Festival til at uddanne unge flygtninge i at fortælle deres egne historier. Historier, der også skal bruges i Flygtningehjælpens oplysningsindsats om flygtninge og asyl. Vi hjalp med at give ungdommen en stemme ved at donere kr. til Foreningen Ungdomsbureauet, der arbejder særligt med at skabe offentlig opmærksomhed på samfundsproblematikker, der vedrører unge. Ungdomsbureauet arrangerede bl.a. Ungdommens Folkemøde på Christiansø og Ungdomsmødet på Roskilde Festival, hvor unge gæster deltog i tre timers workshops med diskussioner om unges liv og vilkår. Resultaterne fra de to møder er sammen med indlæg fra bl.a. kulturminister Marianne Jelved, debatredaktør ved Politiken Kristoffer Emil Bruun m.fl. samlet i bogen Jeg drømmer om en tid hvor de ting jeg godt kan lide at lave ikke føles som skyldsprovokerende overspringshandlinger i det langsigtede projekt som er min tilværelse. Bogen uddeles gratis på caféer, uddannelsesinstitutioner og biblioteker i foråret 2015, hvor den forhåbentligt vil vække til eftertanke og inspiration. Det er måske umiddelbart svært at forestille sig deltagere på Roskilde Festival indgå aktivt i diskussioner og debatter om ungdomsidentitet, når vi ved, at de fleste kommer for at nyde det berømte frirum, musikken og hinanden. Men vi kunne på festivalen 2014 konstatere, at det er muligt. Åbenheden og nysgerrigheden på Roskilde Festival gælder ikke alene musikken og de andre deltagere.

9 Foreningen Roskilde Festival 6 Ledelsesberetning (fortsat) African Youth Panel mødte Zona Prava På Roskilde Festival giver man lidt mere af sig selv man deltager og bidrager. Det så vi både i de ovennævnte værksteder, og vi så det i en af de vel nok mest markante donationer, vi gav i år. Nemlig donationen på kroner til organisationen Zona Prava, som er stiftet af to tidligere medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova og Masha Alyokhina, med henblik på at sætte fokus på unges forhold i fængsler i Rusland. Tilstrømningen til deres optræden på Roskilde Festival viste med stor tydelighed, at det er helt oplagt for Roskilde Festival at sætte særligt fokus også på de lidt tungere emner. I Foreningen er vi meget stolte af at kunne støtte så vigtige initiativer. Stoltheden blev ikke mindre, da festivalen også kunne være vært for et møde mellem Zona Prava og de unge afrikanere fra African Youth Panel, som vi tidligere har støttet med donationer, og som var til stede på årets festival. Frivillige blev involveret Noget af det, vi har arbejdet på i de senere år, er at udvikle Roskilde Festivals deltageres og frivillige ildsjæles mulighed for at indgå mere i indsatsen omkring vores donationer på flere planer. I kampagnen Your Donations opfordrede vi for anden gang direkte deltagere og frivillige til at indstille støtteværdige organisationer, de mener, bør få del i festivalens overskud. Som noget helt nyt inviterede vi frivillige ildsjæle med i udvælgelsen af de indstillede projekter, og måske endnu mere betydningsfuldt, fik de, der havde indstillet projekterne, selv mulighed for at overraske og overrække donationen på vegne af Foreningen Roskilde Festival, hvilket vi oplevede som noget, der havde stor betydning for de involverede. Også årets julehjælpsstøttede initiativer blev valgt og hjulpet kraftigt på vej af nogle af foreningens frivillige. Det gav mange fine oplevelser for både frivillige og de støttede organisationer. Ikke mindst skal nævnes Cafe Klares julefest for 100 udsatte kvinder på spillestedet Vega, der også blev afviklet med støtte fra en lille gruppe af Roskilde-ildsjæle. Frivillige påtog sig også en særlig rolle i forbindelse med projekthuset Insp! s særlige dag for psykisk sårbare unge. Her kunne de frivillige, der normalt driver Insp! for en gangs skyld slappe af og overlade køkkentjans og oprydning til Roskilde Festivals frivillige. Begge arrangementer blev støttet økonomisk af Foreningen, og det var dejligt at opleve, hvordan vi ikke alene kan gøre en forskel med penge, men også med kompetencer. Den fulde oversigt over bestyrelsens udlodninger i det forgange år er inkluderet i årsrapportens noter.

10 Foreningen Roskilde Festival 7 Ledelsesberetning (fortsat) Roskilde Festival 2014 slog rekorder Set med bestyrelsens øjne var Roskilde Festval 2014 en fantastisk oplevelse lige fra åbningen søndag morgen, hvor deltagere ankom og etablerede sig i ro og mag, til Jack Whites afslutningskoncert og musikalske magtdemonstration på Orange Scene. Der var rigtig godt styr på det hele, og vi fik sammen skabt en Roskilde Festival, der vil gå over i historien som en af de bedst afviklede nogensinde. Vores musikprogram med 166 bands fra over 30 lande var allerede inden festivalstart udråbt til det stærkeste i mange år. Og det levede virkelig op til forventningerne. Festen blev kickstartet torsdag med funky hip-hop fra Outkast, inden The Rolling Stones indtog deres gamle scene med historisk rock n roll. Damon Albarns musikalske legestue fik både anmeldere og publikum til at overgive sig, og Arctic Monkeys satte gang i en lørdagsfest, inden Major Lazer fik det hele til at eksplodere i et natteshow, som fik alle til at hoppe i ekstase. Også danske artister leverede uforglemmelige øjeblikke. Spids Nøgenhat skabte fredelig psykedelisk fællesang, og Mø s talentfulde energiudladning fik hele Arena med, inden en umådelig funky Stevie Wonder og Jack Whites (som blev fløjet ind i sidste øjeblik, da Drake lagde sig syg) guitar-ekvilibrisme lukkede det hele med manér. Også på vores nye scener fik vi store musikalske oplevelser. Avalons åbne scenerum kom til sin ret, da pigerne fra Warpaint gav rockopvisning, og på Rising beviste blandt andet Blaue Blume og Förtress, at det danske vækstlag har det godt. Vores mindste scene, Gloria, fortjener også at blive fremhævet her, selv om det ikke var en koncert, som høstede det største bifald. Det kom, da vores to gæster, Nadya Tolokonnikova og Masha Alyokhina fra Pussy Riot indtog scenen til en snak om demokrati- og fængselsforhold i Rusland og deres nye organisation Zona Prava. Et flot afviklet arrangement, som sammen med vores velbesøgte seminarer om ungdomsledighed og solidaritet satte en tyk streg under, at Roskilde Festival er mere og andet end musik. Det så vi også i Art Zone, der med sin farverige labyrint og mange happenings blev både et hænge-ud-sted og centrum for store kunstoplevelser. Og Food Court ens spændende madudbud trak igen lange køer. Alle, der har arbejdet med at begrænse mængden af affald, fortjener også stor ros. Der er blevet skabt større opmærksomhed om vores containere og affaldsspande, og det har gjort, at vores gæster er blevet bedre til at bruge dem. Et særligt fællesskab opstod blandt de mange deltagere, der i løbet af festivalen lod sig tatovere i forbindelse med projektet Human Rights Tattoo. Til sammen vil de i fremtiden bære rundt på alle bogstaver i menneskerettighedserklæringen, og at dømme på opbakningen og den konstant lange kø til tatoveringsnålen var det et fællesskab, som ramte lige i hjertet på vores deltagere.

11 Foreningen Roskilde Festival 8 Ledelsesberetning (fortsat) Med et samlet billetsalg på over fordelt på alle dage oplevede vi en rekord: Aldrig før har så mange købt billet til Roskilde Festival. Det betyder også, at vi i denne beretning med stolthed kan konstatere, at Foreningen Roskilde Festival som et resultat af festivalen i 2014 nu kan donere et rekordhøjt overskud på kr. til velgørende og kulturelle formål. De mange gæster skabte desuden god omsætning i boder og barer, hvilket er resulteret i et samlet overskud på kroner til de mere end 200 foreninger, virksomheder og organisationer, der med frivilliges indsats udfører handels- og serviceopgaver på festivalen. Vi kan nærmest ikke ønske os en bedre festival, end den vi oplevede i 2014, og vi skylder en kæmpetak til alle de frivillige og ansatte, der bidragede til at skabe en helt speciel oplevelse for deltagerne var forandringens år For de mange frivillige, der deltager i udviklingen af Roskilde Festival hele året rundt, kan 2014 også have været en mindeværdig oplevelse af andre årsager end den succesfulde afvikling i sommer. For festivalen i 2014 blev udviklet og planlagt i en organisation, der samtidigt gennemgik en omfattende organisationsændring. Ledelsen tog den nødvendige konsekvens af en organisation, der var blevet uhensigtsmæssigt stor og tung og ændrede den fra at have ni sektioner til at bestå af fem divisioner, organiseret omkring festivalens centrale fagligheder. Det er aldrig en nem øvelse at gennemføre organisationsændringer og at skulle have en Roskilde Festival op at stå samtidig, gør det bestemt ikke lettere. Men årets festival viste med al tydelighed, at ændringen var og er rigtig. Forandringerne har skabt grobund for, at kræfter og kompetencer kunne bruges mere rigtigt og endnu bedre, og organisationen fik bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs. Der blev skabt nye fællesskaber og nye måder at arbejde sammen på, og den samlede organisation blev mere dynamisk. Opbygningen forløb endnu smidigere, pladsen fremstod smuk og færdig tidligere, og trods de store forandringer lykkedes nye tværgående projekter, som for eksempel Volunteers Village, på flotteste vis. Vi blev kort sagt bekræftet i, at Roskilde Festival er et fællesskab, der kan flytte sig. Og oven i købet, som det fremgår oven for, samtidig kan skabe en fantastisk festival. Fra Foreningens side vil vi gerne takke alle Roskilde Festivals ildsjæle for deres store beredvillighed og konstruktive tilgang til at hjælpe organisationsændringen godt i vej.

12 Foreningen Roskilde Festival 9 Ledelsesberetning (fortsat) Vi skal blive ved med at udvikle og styrke det helt unikke fællesskab, som festivalorganisationen er og de små fællesskaber, der eksisterer inde i det ved at styrke rammerne for det og give det de bedste betingelser. For det er det fællesskab, der udgør fundamentet for Roskilde Festivals succes. Og der er ingen tvivl om, at det, de kommende år vil handle om, netop er, at vi skal kunne tilpasse os og være dynamiske i forhold til det, vi skal skabe hvert eneste år. Nulpunktet fastholdes på billetter Med 2014 i frisk erindring har vi en klar forventning om, at Roskilde Festival vil være i stand til at fastholde sin kulturelle betydning og skarpe profil. Også selvom vores målgruppe oplever et stigende udbud af fristende kulturtilbud. Selvom vi i 2014 endte med at sælge partout-billetter, må vi ikke blindt forvente at sælge et tilsvarende antal billetter år efter år. Vi oplever en stigende konkurrence i markedet, og vi står som non-profit-organisation i en særlig situation, da vi har til formål at donere alt vores overskud til velgørenhed. Vi går derfor en fremtid i møde, hvor vi fortsat vil stille høje krav til budgetbevidsthed i hele organisationen. Vi fastholder således et budgetmæssigt nulpunkt på billetter. Det betyder, at årets resultat ud fra budgettet vil blive et overskud, hvis vi sælger minimum partout-billetter. Og det betyder også, at omkostningsniveauet i 2015 vil ligge på samme niveau som i Vi skal holde fast i vores unikke særpræg og profil Vi har i det forgangne år oplevet, at den skærpede konkurrencesituation, som vi i de seneste år har observeret, når vi kigger ud over det internationale festivallandskab, for alvor er kommet til Danmark. Vi har forventet denne udvikling i en række år, og sidste sæsons grundige budgetarbejde og indsatserne for at sænke vores nulpunkt var direkte afledt af en forventning om, at det danske festivalmarked er under en forvandling, som vi ikke tidligere har observeret. Vi har oplevet, at store internationale arrangører har muskler til at sætte sig tungt på markederne i Europa og også har økonomisk risikovillighed til at satse stort og bemærkelsesværdigt lige fra starten. Set i et større internationalt perspektiv er de uafhængige festivalers manøvremuligheder under pres, og når en uafhængig festivalarrangør som Foreningen Roskilde Festival samtidig har til formål at udlodde hele overskuddet væk til velgørenhed, er man særligt udsat. Denne udvikling stiller meget høje krav til os selv i øjeblikket. Et af de største krav er, set med bestyrelsen øjne, at vi bliver ved med at være Roskilde Festival. Vi skal i højere grad end før kunne levere en klar og tydelig fortælling om, hvordan Roskilde Festival rummer et helt unikt fælleskab og på alle tænkelige måder er en festival i verdensklasse, der løfter sig langt over den oplevelse, man får på andre festivaler i Danmark og udlandet. Det er unikke særpræg og værdier, som siden 70 erne har gjort Roskilde Festival til det, som vi er.

13 Foreningen Roskilde Festival 10 Ledelsesberetning (fortsat) Vi skal holde fast i vores vigtigste særpræg og vores unikke og udfordrende kunstneriske profil. Og vi skal holde fast i oplevelsen af fællesskab. For det er der ingen andre, der overhovedet kan komme i nærheden af, når kampen om vores målgruppers gunst og opmærksomhed intensiveres i årene fremover. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter. Usædvanlige forhold Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

14 Foreningen Roskilde Festival 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Opstillingsformen er tilpasset foreningens aktivitet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sammenligningstallene vedrører perioden 1. oktober december 2013 og omfatter således 15 måneder. Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2014 er skyldige udlodninger overført fra båndlagte midler til udlodning under egenkapitalen til regnskabsposten Skyldige udlodninger under kortfristet gæld. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter fra årets festival indgår i omsætningen på tidspunktet for fakturering eller registrering af kontantsalg. Afgiftsindtægter indregnes på baggrund af modtagne staderegnskaber. Omkostninger til afholdelse af årets festival Omkostninger til afholdelse af årets festival omfatter omkostningerne, der er afholdt i forbindelse med årets festival, herunder musik, scener, pladsen samt administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift af foreningen, herunder administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S.

15 Foreningen Roskilde Festival 12 Anvendt regnskabspraksis Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter herunder medlemsskaber, modtagne donationer og momskompensation i henhold til særlig godkendelse. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Orange telt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Installationer på lejet grund 10 år 3-5 år 1-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i samme post i resultatopgørelsen som afskrivningerne på de pågældende aktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter installationer på lejet grund, anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til forventede omkostninger vedrørende afholdte festivaler, som erfaringsmæssigt først kommer til kendskab efter regnskabets aflæggelse.

16 Foreningen Roskilde Festival 13 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

17 Foreningen Roskilde Festival 14 Resultatopgørelse for / (15 mdr.) Note kr. kr. Resultat af Roskilde Festival for året Resultat af tidligere festivaler Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger ( ) ( ) Afskrivninger ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Resultatdisponering Resultatet foreslås af bestyrelsen disponeret således: Overført til frie midler Overført til båndlagte midler til udlodning

18 Foreningen Roskilde Festival 15 Balance pr Note kr. kr. Installationer på lejet grund Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Gældsbreve Roskilde Kulturservice A/S Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Frie og bundne likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 Foreningen Roskilde Festival 16 Balance pr Note kr. kr. Gældsbreve Roskilde Kulturservice A/S Frie midler Båndlagte midler til udlodning Egenkapital Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Modtagne forudbetalinger Disponerede udlodninger Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Udlodninger af momsede midler 9 Udlodninger af momsfrie midler 10 Andre økonomiske forpligtelser 11

20 Foreningen Roskilde Festival 17 Noter 1. Andre driftsindtægter kr. kr. Kontingentindbetalinger Indtægter fra indsamlinger Momskompensation vedr. Roskilde Festival Momskompensation vedr. Roskilde Festival Momskompensation vedr. Roskilde Festival Andre driftsindtægter Materielle anlægsaktiver Installationer Andre anlæg, mv. på lejet driftsmateriel grund og inventar I alt kr. kr. kr. Kostpris Tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender I posten indgår 8,5 mio.kr. som tilgodehavende momskompensation for 2014 (2013: 8 mio.kr.). 4. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger indeholder betalte omkostninger vedrørende Roskilde Festival Frie og bundne likvide beholdninger Af de frie og bundne likvide beholdninger udgør t.kr. bundne likvider i 2014 (2013: t.kr.).

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere