Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014"

Transkript

1 T R O P ÅRSRAP S L A IV T S E F E D IL K S O R N FORENINGE G IN L M A S R O F L A R E N E G ORDINÆRE 24. MARTS 2015

2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3 Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 17 Side

4 Foreningen Roskilde Festival 1 Oplysninger om foreningen Foreningen Foreningen Roskilde Festival Havsteensvej Roskilde CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Steen Jørgensen, formand Hanne Bak Lumholt, næstformand Trine Bechmann Henningsen Birgitte Bech Gandløse Kim Ove Olsen Michael Røscher Direktion Henrik Rasmussen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den 23. marts 2015 Dirigent Bruno Månsson

5 Foreningen Roskilde Festival 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Foreningen Roskilde Festival. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 23. marts 2015 Direktion Henrik Rasmussen Bestyrelse Steen Jørgensen Hanne Bak Lumholt Trine Bechmann Henningsen formand næstformand Birgitte Bech Gandløse Kim Ove Olsen Michael Røscher

6 Foreningen Roskilde Festival 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Foreningen Roskilde Festival Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Roskilde Festival for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 23. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Wellejus statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor

7 Foreningen Roskilde Festival 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningen Roskilde Festival har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde. Vores indsats er uafhængig af partipolitik og har ingen geografiske grænser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for regnskabsåret udviser et overskud på kr., og foreningens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr., hvoraf kr. er båndlagt til uddeling. Vi henviser til årsrapportens resultatopgørelse for en detaljeret gennemgang af regnskabet. Bestyrelsen finder det økonomiske resultat særdeles tilfredsstillende, og afholdelsen af Roskilde Festival har igen i 2014 muliggjort udlodning af overskud i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Donationer til støtte for ungdomssolidaritet Foreningen lægger vægt på at tilgodese projekter og aktiviteter, der er i overensstemmelse med Roskilde Festivals profil og holdningsmæssige fokus, og nedenfor har vi valgt at fremhæve en række udlodninger, som vi især vil huske fra året I perioden 1. januar til 31. december har vi udloddet midler til en samlet værdi på i alt kr. Udlodningerne er rettet mod internationale, nationale og lokale modtagere, og der er således doneret beløb mellem og til en række humanitære organisationer. Flere donationer kan sættes i sammenhæng med CHANGE, som i 2014 helt konkret handlede om ungdomsledighed og ungdomssolidaritet, som er et aktuelt og vedkommende tema ikke blot for festivalens deltagere, men for unge i hele Danmark og i resten af Europa. I 2014 handlede CHANGE helt konkret om ungdomsledighed og ungdomssolidaritet, som er et aktuelt og vedkommende tema ikke blot for festivalens deltagere, men for unge i hele Danmark og i resten af Europa. Vi tror på, at udfordringerne med ungdomsledighed skal imødekommes ved at holde fast i to ting: den enkeltes værdi og fællesskabet. Og løsningerne skal findes blandt dem, det handler om: de unge. Roskilde Festival er en naturlig platform for dette. Både konkret på selve festivalen og ved at yde økonomisk støtte til organisationer, der arbejder med unge og unges vilkår og ressourcer over hele året. En del af årets donationer gik derfor til initiativer, der har særligt fokus på unges vilkår, på at bane vej for dem, hjælpe dem konkret i gang og/eller ved at påvirke deres muligheder i omverdenen gennem oplysning og debat.

8 Foreningen Roskilde Festival 5 Ledelsesberetning (fortsat) Vi støttede således både en organisation som DITwerk, der arbejder på at fremme unges entreprenante kompetencer gennem projektbaserede læringsforløb, med kr., og vi donerede kr. til Ventilen, som er en frivillig, social organisation, der driver tilbud for ensomme unge og arbejder for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed. DITwerk og Ventilen var begge til stede i Dream City på festivalen. DITwerk stod bag en såkaldt I-generator, hvor festivaldeltagere kunne få hjælp til at videreudvikle deres gode idéer ved at gå gennem en labyrint med syv forskellige rum og møde mennesker, der kunne hjælpe ideudviklingen på vej ved at tegne, twiste og udfordre idéen. Ventilen stod i samarbejde med organisationerne SNAK og Fucking Flink bag mødestedet Venskaber, hvor simple aktiviteter som sjipning og kuglebade og ikke mindst spillet SNAK dannede basis for både uformelle møder og meningsfulde samtaler mellem fremmede, bekendte og venner. Vi donerede også kr. til Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK. DFUNK arbejder med tilbud for unge flygtninge og brugte bl.a. donationen fra Foreningen Roskilde Festival til at uddanne unge flygtninge i at fortælle deres egne historier. Historier, der også skal bruges i Flygtningehjælpens oplysningsindsats om flygtninge og asyl. Vi hjalp med at give ungdommen en stemme ved at donere kr. til Foreningen Ungdomsbureauet, der arbejder særligt med at skabe offentlig opmærksomhed på samfundsproblematikker, der vedrører unge. Ungdomsbureauet arrangerede bl.a. Ungdommens Folkemøde på Christiansø og Ungdomsmødet på Roskilde Festival, hvor unge gæster deltog i tre timers workshops med diskussioner om unges liv og vilkår. Resultaterne fra de to møder er sammen med indlæg fra bl.a. kulturminister Marianne Jelved, debatredaktør ved Politiken Kristoffer Emil Bruun m.fl. samlet i bogen Jeg drømmer om en tid hvor de ting jeg godt kan lide at lave ikke føles som skyldsprovokerende overspringshandlinger i det langsigtede projekt som er min tilværelse. Bogen uddeles gratis på caféer, uddannelsesinstitutioner og biblioteker i foråret 2015, hvor den forhåbentligt vil vække til eftertanke og inspiration. Det er måske umiddelbart svært at forestille sig deltagere på Roskilde Festival indgå aktivt i diskussioner og debatter om ungdomsidentitet, når vi ved, at de fleste kommer for at nyde det berømte frirum, musikken og hinanden. Men vi kunne på festivalen 2014 konstatere, at det er muligt. Åbenheden og nysgerrigheden på Roskilde Festival gælder ikke alene musikken og de andre deltagere.

9 Foreningen Roskilde Festival 6 Ledelsesberetning (fortsat) African Youth Panel mødte Zona Prava På Roskilde Festival giver man lidt mere af sig selv man deltager og bidrager. Det så vi både i de ovennævnte værksteder, og vi så det i en af de vel nok mest markante donationer, vi gav i år. Nemlig donationen på kroner til organisationen Zona Prava, som er stiftet af to tidligere medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova og Masha Alyokhina, med henblik på at sætte fokus på unges forhold i fængsler i Rusland. Tilstrømningen til deres optræden på Roskilde Festival viste med stor tydelighed, at det er helt oplagt for Roskilde Festival at sætte særligt fokus også på de lidt tungere emner. I Foreningen er vi meget stolte af at kunne støtte så vigtige initiativer. Stoltheden blev ikke mindre, da festivalen også kunne være vært for et møde mellem Zona Prava og de unge afrikanere fra African Youth Panel, som vi tidligere har støttet med donationer, og som var til stede på årets festival. Frivillige blev involveret Noget af det, vi har arbejdet på i de senere år, er at udvikle Roskilde Festivals deltageres og frivillige ildsjæles mulighed for at indgå mere i indsatsen omkring vores donationer på flere planer. I kampagnen Your Donations opfordrede vi for anden gang direkte deltagere og frivillige til at indstille støtteværdige organisationer, de mener, bør få del i festivalens overskud. Som noget helt nyt inviterede vi frivillige ildsjæle med i udvælgelsen af de indstillede projekter, og måske endnu mere betydningsfuldt, fik de, der havde indstillet projekterne, selv mulighed for at overraske og overrække donationen på vegne af Foreningen Roskilde Festival, hvilket vi oplevede som noget, der havde stor betydning for de involverede. Også årets julehjælpsstøttede initiativer blev valgt og hjulpet kraftigt på vej af nogle af foreningens frivillige. Det gav mange fine oplevelser for både frivillige og de støttede organisationer. Ikke mindst skal nævnes Cafe Klares julefest for 100 udsatte kvinder på spillestedet Vega, der også blev afviklet med støtte fra en lille gruppe af Roskilde-ildsjæle. Frivillige påtog sig også en særlig rolle i forbindelse med projekthuset Insp! s særlige dag for psykisk sårbare unge. Her kunne de frivillige, der normalt driver Insp! for en gangs skyld slappe af og overlade køkkentjans og oprydning til Roskilde Festivals frivillige. Begge arrangementer blev støttet økonomisk af Foreningen, og det var dejligt at opleve, hvordan vi ikke alene kan gøre en forskel med penge, men også med kompetencer. Den fulde oversigt over bestyrelsens udlodninger i det forgange år er inkluderet i årsrapportens noter.

10 Foreningen Roskilde Festival 7 Ledelsesberetning (fortsat) Roskilde Festival 2014 slog rekorder Set med bestyrelsens øjne var Roskilde Festval 2014 en fantastisk oplevelse lige fra åbningen søndag morgen, hvor deltagere ankom og etablerede sig i ro og mag, til Jack Whites afslutningskoncert og musikalske magtdemonstration på Orange Scene. Der var rigtig godt styr på det hele, og vi fik sammen skabt en Roskilde Festival, der vil gå over i historien som en af de bedst afviklede nogensinde. Vores musikprogram med 166 bands fra over 30 lande var allerede inden festivalstart udråbt til det stærkeste i mange år. Og det levede virkelig op til forventningerne. Festen blev kickstartet torsdag med funky hip-hop fra Outkast, inden The Rolling Stones indtog deres gamle scene med historisk rock n roll. Damon Albarns musikalske legestue fik både anmeldere og publikum til at overgive sig, og Arctic Monkeys satte gang i en lørdagsfest, inden Major Lazer fik det hele til at eksplodere i et natteshow, som fik alle til at hoppe i ekstase. Også danske artister leverede uforglemmelige øjeblikke. Spids Nøgenhat skabte fredelig psykedelisk fællesang, og Mø s talentfulde energiudladning fik hele Arena med, inden en umådelig funky Stevie Wonder og Jack Whites (som blev fløjet ind i sidste øjeblik, da Drake lagde sig syg) guitar-ekvilibrisme lukkede det hele med manér. Også på vores nye scener fik vi store musikalske oplevelser. Avalons åbne scenerum kom til sin ret, da pigerne fra Warpaint gav rockopvisning, og på Rising beviste blandt andet Blaue Blume og Förtress, at det danske vækstlag har det godt. Vores mindste scene, Gloria, fortjener også at blive fremhævet her, selv om det ikke var en koncert, som høstede det største bifald. Det kom, da vores to gæster, Nadya Tolokonnikova og Masha Alyokhina fra Pussy Riot indtog scenen til en snak om demokrati- og fængselsforhold i Rusland og deres nye organisation Zona Prava. Et flot afviklet arrangement, som sammen med vores velbesøgte seminarer om ungdomsledighed og solidaritet satte en tyk streg under, at Roskilde Festival er mere og andet end musik. Det så vi også i Art Zone, der med sin farverige labyrint og mange happenings blev både et hænge-ud-sted og centrum for store kunstoplevelser. Og Food Court ens spændende madudbud trak igen lange køer. Alle, der har arbejdet med at begrænse mængden af affald, fortjener også stor ros. Der er blevet skabt større opmærksomhed om vores containere og affaldsspande, og det har gjort, at vores gæster er blevet bedre til at bruge dem. Et særligt fællesskab opstod blandt de mange deltagere, der i løbet af festivalen lod sig tatovere i forbindelse med projektet Human Rights Tattoo. Til sammen vil de i fremtiden bære rundt på alle bogstaver i menneskerettighedserklæringen, og at dømme på opbakningen og den konstant lange kø til tatoveringsnålen var det et fællesskab, som ramte lige i hjertet på vores deltagere.

11 Foreningen Roskilde Festival 8 Ledelsesberetning (fortsat) Med et samlet billetsalg på over fordelt på alle dage oplevede vi en rekord: Aldrig før har så mange købt billet til Roskilde Festival. Det betyder også, at vi i denne beretning med stolthed kan konstatere, at Foreningen Roskilde Festival som et resultat af festivalen i 2014 nu kan donere et rekordhøjt overskud på kr. til velgørende og kulturelle formål. De mange gæster skabte desuden god omsætning i boder og barer, hvilket er resulteret i et samlet overskud på kroner til de mere end 200 foreninger, virksomheder og organisationer, der med frivilliges indsats udfører handels- og serviceopgaver på festivalen. Vi kan nærmest ikke ønske os en bedre festival, end den vi oplevede i 2014, og vi skylder en kæmpetak til alle de frivillige og ansatte, der bidragede til at skabe en helt speciel oplevelse for deltagerne var forandringens år For de mange frivillige, der deltager i udviklingen af Roskilde Festival hele året rundt, kan 2014 også have været en mindeværdig oplevelse af andre årsager end den succesfulde afvikling i sommer. For festivalen i 2014 blev udviklet og planlagt i en organisation, der samtidigt gennemgik en omfattende organisationsændring. Ledelsen tog den nødvendige konsekvens af en organisation, der var blevet uhensigtsmæssigt stor og tung og ændrede den fra at have ni sektioner til at bestå af fem divisioner, organiseret omkring festivalens centrale fagligheder. Det er aldrig en nem øvelse at gennemføre organisationsændringer og at skulle have en Roskilde Festival op at stå samtidig, gør det bestemt ikke lettere. Men årets festival viste med al tydelighed, at ændringen var og er rigtig. Forandringerne har skabt grobund for, at kræfter og kompetencer kunne bruges mere rigtigt og endnu bedre, og organisationen fik bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs. Der blev skabt nye fællesskaber og nye måder at arbejde sammen på, og den samlede organisation blev mere dynamisk. Opbygningen forløb endnu smidigere, pladsen fremstod smuk og færdig tidligere, og trods de store forandringer lykkedes nye tværgående projekter, som for eksempel Volunteers Village, på flotteste vis. Vi blev kort sagt bekræftet i, at Roskilde Festival er et fællesskab, der kan flytte sig. Og oven i købet, som det fremgår oven for, samtidig kan skabe en fantastisk festival. Fra Foreningens side vil vi gerne takke alle Roskilde Festivals ildsjæle for deres store beredvillighed og konstruktive tilgang til at hjælpe organisationsændringen godt i vej.

12 Foreningen Roskilde Festival 9 Ledelsesberetning (fortsat) Vi skal blive ved med at udvikle og styrke det helt unikke fællesskab, som festivalorganisationen er og de små fællesskaber, der eksisterer inde i det ved at styrke rammerne for det og give det de bedste betingelser. For det er det fællesskab, der udgør fundamentet for Roskilde Festivals succes. Og der er ingen tvivl om, at det, de kommende år vil handle om, netop er, at vi skal kunne tilpasse os og være dynamiske i forhold til det, vi skal skabe hvert eneste år. Nulpunktet fastholdes på billetter Med 2014 i frisk erindring har vi en klar forventning om, at Roskilde Festival vil være i stand til at fastholde sin kulturelle betydning og skarpe profil. Også selvom vores målgruppe oplever et stigende udbud af fristende kulturtilbud. Selvom vi i 2014 endte med at sælge partout-billetter, må vi ikke blindt forvente at sælge et tilsvarende antal billetter år efter år. Vi oplever en stigende konkurrence i markedet, og vi står som non-profit-organisation i en særlig situation, da vi har til formål at donere alt vores overskud til velgørenhed. Vi går derfor en fremtid i møde, hvor vi fortsat vil stille høje krav til budgetbevidsthed i hele organisationen. Vi fastholder således et budgetmæssigt nulpunkt på billetter. Det betyder, at årets resultat ud fra budgettet vil blive et overskud, hvis vi sælger minimum partout-billetter. Og det betyder også, at omkostningsniveauet i 2015 vil ligge på samme niveau som i Vi skal holde fast i vores unikke særpræg og profil Vi har i det forgangne år oplevet, at den skærpede konkurrencesituation, som vi i de seneste år har observeret, når vi kigger ud over det internationale festivallandskab, for alvor er kommet til Danmark. Vi har forventet denne udvikling i en række år, og sidste sæsons grundige budgetarbejde og indsatserne for at sænke vores nulpunkt var direkte afledt af en forventning om, at det danske festivalmarked er under en forvandling, som vi ikke tidligere har observeret. Vi har oplevet, at store internationale arrangører har muskler til at sætte sig tungt på markederne i Europa og også har økonomisk risikovillighed til at satse stort og bemærkelsesværdigt lige fra starten. Set i et større internationalt perspektiv er de uafhængige festivalers manøvremuligheder under pres, og når en uafhængig festivalarrangør som Foreningen Roskilde Festival samtidig har til formål at udlodde hele overskuddet væk til velgørenhed, er man særligt udsat. Denne udvikling stiller meget høje krav til os selv i øjeblikket. Et af de største krav er, set med bestyrelsen øjne, at vi bliver ved med at være Roskilde Festival. Vi skal i højere grad end før kunne levere en klar og tydelig fortælling om, hvordan Roskilde Festival rummer et helt unikt fælleskab og på alle tænkelige måder er en festival i verdensklasse, der løfter sig langt over den oplevelse, man får på andre festivaler i Danmark og udlandet. Det er unikke særpræg og værdier, som siden 70 erne har gjort Roskilde Festival til det, som vi er.

13 Foreningen Roskilde Festival 10 Ledelsesberetning (fortsat) Vi skal holde fast i vores vigtigste særpræg og vores unikke og udfordrende kunstneriske profil. Og vi skal holde fast i oplevelsen af fællesskab. For det er der ingen andre, der overhovedet kan komme i nærheden af, når kampen om vores målgruppers gunst og opmærksomhed intensiveres i årene fremover. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter. Usædvanlige forhold Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

14 Foreningen Roskilde Festival 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Opstillingsformen er tilpasset foreningens aktivitet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sammenligningstallene vedrører perioden 1. oktober december 2013 og omfatter således 15 måneder. Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2014 er skyldige udlodninger overført fra båndlagte midler til udlodning under egenkapitalen til regnskabsposten Skyldige udlodninger under kortfristet gæld. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter fra årets festival indgår i omsætningen på tidspunktet for fakturering eller registrering af kontantsalg. Afgiftsindtægter indregnes på baggrund af modtagne staderegnskaber. Omkostninger til afholdelse af årets festival Omkostninger til afholdelse af årets festival omfatter omkostningerne, der er afholdt i forbindelse med årets festival, herunder musik, scener, pladsen samt administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift af foreningen, herunder administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S.

15 Foreningen Roskilde Festival 12 Anvendt regnskabspraksis Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter herunder medlemsskaber, modtagne donationer og momskompensation i henhold til særlig godkendelse. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Orange telt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Installationer på lejet grund 10 år 3-5 år 1-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i samme post i resultatopgørelsen som afskrivningerne på de pågældende aktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter installationer på lejet grund, anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til forventede omkostninger vedrørende afholdte festivaler, som erfaringsmæssigt først kommer til kendskab efter regnskabets aflæggelse.

16 Foreningen Roskilde Festival 13 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

17 Foreningen Roskilde Festival 14 Resultatopgørelse for / (15 mdr.) Note kr. kr. Resultat af Roskilde Festival for året Resultat af tidligere festivaler Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger ( ) ( ) Afskrivninger ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Resultatdisponering Resultatet foreslås af bestyrelsen disponeret således: Overført til frie midler Overført til båndlagte midler til udlodning

18 Foreningen Roskilde Festival 15 Balance pr Note kr. kr. Installationer på lejet grund Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Gældsbreve Roskilde Kulturservice A/S Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Frie og bundne likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 Foreningen Roskilde Festival 16 Balance pr Note kr. kr. Gældsbreve Roskilde Kulturservice A/S Frie midler Båndlagte midler til udlodning Egenkapital Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Modtagne forudbetalinger Disponerede udlodninger Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Udlodninger af momsede midler 9 Udlodninger af momsfrie midler 10 Andre økonomiske forpligtelser 11

20 Foreningen Roskilde Festival 17 Noter 1. Andre driftsindtægter kr. kr. Kontingentindbetalinger Indtægter fra indsamlinger Momskompensation vedr. Roskilde Festival Momskompensation vedr. Roskilde Festival Momskompensation vedr. Roskilde Festival Andre driftsindtægter Materielle anlægsaktiver Installationer Andre anlæg, mv. på lejet driftsmateriel grund og inventar I alt kr. kr. kr. Kostpris Tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender I posten indgår 8,5 mio.kr. som tilgodehavende momskompensation for 2014 (2013: 8 mio.kr.). 4. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger indeholder betalte omkostninger vedrørende Roskilde Festival Frie og bundne likvide beholdninger Af de frie og bundne likvide beholdninger udgør t.kr. bundne likvider i 2014 (2013: t.kr.).

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere