at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse."

Transkript

1

2 Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april marts Årsberetningen indeholder, udover selve beretningen, forslag til forretningsorden, årsregnskab for 2014 og en liste over Roskilde Lærerforenings repræsentationer. Redigeringen af årsberetningen er afsluttet ultimo januar Med henblik på at placere beretningen centralt i generalforsamlingens debat og gøre beretningen overskuelig, fokuseres på udvalgte områder af Roskilde Lærerforenings daglige arbejde. Dette er ikke et udtryk for, at der ikke arbejdes med områder, der ikke er nævnt i beretningen eller at disse er blevet nedprioriteret. Beretningen giver således indblik i nogle af de opgaver, der har været i årets løb opgavebeskrivelse, de faktuelle præmisser, såvel overenskomstmæssige som politiske, samt den lokale løsning og eventuelle afledte opgaver. Den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, skal dels betragtes som et uddybende supplement til denne skriftlige årsberetning og dels som et bud på de kommende udfordringer og arbejdet med disse. Organisationsområdet Lov 409 og folkeskolereform August 2014 vil gå over i skolehistorien som det tidspunkt, hvor de nye vilkår for folkeskolen blev en realitet. I Roskilde var det blevet besluttet at begynde lærernes arbejdsår med fælles foredrag i Roskilde Hallerne og pædagogiske småkurser fordelt rundt på kommunens skoler. Mange lærere fandt god inspiration og fik gode ideer til egen undervisning, men flere udtrykte alt fra stille undren til stor vrede over at blive tvunget til sådanne inspirationsaktiviteter på et tidspunkt af skoleåret, hvor lærerne tidligere havde al deres opmærksomhed rettet mod planlægning og tilrettelæggelse af kommende skoleårs konkrete undervisning. 1 Første del af skoleåret blev med al tydelighed præget af forskellighed i Roskilde. Heldigvis var der steder, hvor man med stoisk ro tog fat på skoleåret og primært var optaget af fortsat at levere undervisning med kvalitet, men desværre var der også udbredt forvirring og store mængder energi blev brugt på at afklare ubetydelige detaljer, der tidligere havde været omfattet af aftaler. Som i resten af landet oplever lærerne i Roskilde, at tiden til forberedelse bliver markant indsnævret. Foruden undervisningstimetallet bliver antallet af nye opgaver forøget flere steder. Det er som om, at der med kravet om fuld tilstedeværelse pludselig ikke er nogen grænser for, hvor mange opgaver lærerne kan få. Det resulterer for nogens vedkommende i alenlange opgaveoversigter vel at mærke uden angivelse af timetal for den enkelte opgaves løsning. Som bekendt lykkedes det ikke for Roskilde Lærerforening at indgå en aftale om lærernes arbejdsvilkår. Men der har været og er en løbende dialog med såvel politikere som forvaltning om udmøntningen af Lov 409 i Roskilde. Kredsstyrelsen arbejder med udgangspunkt i et fortsat ønske om at indgå aftaler, hvor det viser sig muligt og hensigtsmæssigt. Helt overordnet ønsker: Roskilde Lærerforening at sikre lærerne et maksimalt undervisningstimetal og at sætte hegn om lærernes tid til forberedelse. I bestræbelserne på at kunne hjælpe og støtte medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, arbejder Roskilde Lærerforening endvidere for, at tillidsrepræsentanterne har ordentlige vilkår for udførelsen af opgaven.

3 Det kommunale budget 2015 Forhandlingerne om budget 2015 gav på skoleområdet ikke anledning til stor politisk debat. Statens stramme styring af kommunerne er slået tydeligt igennem: der polstres og spares med stor nidkærhed og beskeden er, at der ikke er plads til budgetudvidelser. Roskilde Lærerforening fremhævede i sit høringssvar, at der i en tid med store forandringer i folkeskolen og øgede krav til resultater er et behov for udvidelser af ressourcen til blandet andet inklusionsopgaven. Vores krav blev delvist imødekommet, idet Byrådet besluttede at afsætte 7 millioner kroner ekstra til skoleområdet, hvoraf de 5 millioner kroner udmøntes direkte til skolerne i Nyansatte Med de mange forandringer er også fulgt en større udskiftning i lærergruppen end vi tidligere har set. Flere end sædvanligt vælger at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Et krav, der ikke hænger sammen med transporttid og institutioners åbningstider. Andre skifter job, fordi de slet og ret finder et andet arbejde, der bedre er i stand til at imødekomme deres ønsker. Tilsvarende går strømmen også den anden vej og nye lærere bliver ansat i Roskilde. Igennem nogle år har vi i Roskilde haft en god tradition for sammen med kommunen at planlægge og afholde en introdag for nyansatte lærere. MED-systemet Arbejdet i MED-systemet finder sted på flere niveauer. I HovedMEDudvalget (HMU) sidder repræsentanter fra alle medarbejdergrupper i kommunen sammen med alle forvaltningsdirektører. Her drøftes således kun sager af helt overordnet betydning for medarbejdere og arbejdspladser. Hver forvaltning har et Forvaltnings- MEDudvalg (FMU) og herunder et antal OmrådeMEDudvalg (OMU). Roskilde Lærerforening er repræsenteret på alle niveauer og søger herigennem indflydelse på vilkårene for medlemmernes arbejde. Særligt i OMU har man været optaget af udviklingen i forbindelse med arbejdstidslov og folkeskolereform. Flere gange har Roskilde Lærerforening rejst relevante emner til drøftelse bl.a. på baggrund af tilkendegivelser i referater fra de lokale MEDudvalg (LMU). Sagsbehandling En stor og vigtig del af arbejdet på kredskontoret er fortsat håndtering af henvendelser fra medlemmer med diverse 2 spørgsmål om f.eks. barsel, sygdom og konkrete arbejdsforhold. Henvendelser vedr. pensionsberegning for tjenestemænd og sygemeldinger som følge af arbejdsbetinget stress har været stigende. Begge dele skal formodentlig ses i lyset af de mange ændringer af arbejdsvilkår. Tillidsrepræsentanter En af grundpillerne i Den danske model er tillidsrepræsentantsystemet. Det er tillidsrepræsentanten, der sammen med ledelsen, skal se til og samarbejde om, at aftaler og overenskomster overholdes og udmøntes på de enkelte arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne og gives dermed et vigtigt mandat af kollegerne. Tillidsrepræsentantens rolle og opgaver er detaljeret beskrevet i de forskellige MED-aftaler. Også i dette spørgsmål slog den nye forskellighed igennem i Roskilde. Mange steder fik tillidsrepræsentanten desværre betydeligt forringede vilkår fra 1. august KL s bastante udmeldinger om, at TR-opgaven nu var væsentligt reduceret som følge af arbejdstidsaftalernes afskaffelse, blev på flere skoler i Roskilde taget meget bogstave-

4 ligt. Tillidsrepræsentanten blev nogle steder mødt med en total afvisning af forud tildelt tid til arbejdet. Alle tillidsrepræsentanter melder om et øget arbejdspres i dette skoleår og på en enkelt skole har det ikke været muligt at finde en lærer der vil påtage sig hvervet. MEDLEMSMØDER/ -KURSER Skyd på Roskilde Lærerforening Som i de tidligere år har Roskilde Lærerforening deltaget på lokale møder i faglig klub på mange skoler. Det er meget givende for os at få indsigt i lokale problemstillinger og mulighed for i mere direkte form at diskutere politik og strategi med medlemmerne. Alle steder mødes vi af en konstruktiv tilgang; men vi er fuldt ud klar over de mange frustrationer og den afmagtsfølelse, der følger af mangel på indflydelse. De lokale fortællinger og indtryk er særdeles vigtige i det politiske arbejde for medlemmernes vilkår. Det er derfor fortsat højt prioritet i Roskilde Lærerforening at deltage i de lokale møder i faglig klub. Netværksmøder Traditionen med netværksmøder for grupper af medlemmer med særlige opgaver og funktioner har Roskilde Lærerforening søgt at opretholde i det forgangne år. Dog med visse ændringer. Da vi ved, at der i kommunen arbejdes med planer for vejlederområdet under et, afholdt vi i november møde for alle medlemmer med vejlederfunktioner. Arbejdsmiljørepræsentanterne har to gange været indkaldt til møde sammen med tillidsrepræsentanterne og løbende har der efter behov været møder for særlige medlemsgrupper. Det planlagte netværksmøde for medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelserne blev grundet for få tilmeldte aflyst. I april er der planlagt møde for børnehaveklasseledere. Desværre har arbejdsgivernes krav om fuld tilstedeværelse gjort det mere ufleksibelt at mødes, hvilket synes paradoksalt i en tid med et næsten umætteligt behov for gensidig læring og vidensdeling! Introdag for nyansatte medlemmer Som tidligere nævnt har Roskilde Lærerforening de seneste år, i samarbejde med Roskilde Kommune, arrangeret en introdag for nyansatte lærere i kommunen. Således også i 2014, hvor dagen blev afviklet den 25. september. Der deltog omkring 60 nyansatte, hvilket er markant flere end tidligere. 3 Øvrige medlemsmøder Deltagerne i det kommunale pilotprojekt vedr. linjefagskompetence mødtes hos Roskilde Lærerforening i september. Efter igangsættelse af projektet var der et stort behov for en diskussion af projektets mål og rammer i et fagligt perspektiv. I oktober blev der afholdt medlemsmøde for alle medlemmer, hvor deltagerne udvekslede erfaringer med arbejdet under de nye vilkår og Roskilde Lærerforening gav en status på det politiske arbejde. KS/TR-KURSER KS-seminar Kredsstyrelsen (KS) havde sit årlige seminar den maj I overensstemmelse med årsplanen er det her styrelsen drøfter og evaluerer seneste års arbejde og lægger linjen for det kommende år. KS har i dette år haft fokus på arbejdet for en sikring af et maksimalt undervisningstimetal samt ordentlige vilkår for forberedelse.. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 73% svarer, at mulighederne for at levere en tilfredsstillende kvalitet i skole-/hjemsamarbejdet er blevet dårligere eller væsentligt dårligere i forhold til sidste år TR/KS-kursus Roskilde Lærerforening afholder hvert år et KS/TR-kursus. I dette skoleår således i dagene august I år var fokus på udvikling af tillidsrepræsentant-rollen set i lyset af de nye vilkår. Desuden videreførte den nytiltrådte skolechef, Holger B. Olsen, den

5 gode tradition med en aktuel orientering fra Roskilde Kommune. PENSIONISTARBEJDET Gitte Bruun fra pensionistudvalget har bidraget med følgende: Vi er nu 300 pensionistmedlemmer og samarbejder med kreds 42, der har omkring 110 medlemmer i 2 pensionistudvalg om at lave arrangementer for pensionistmedlemmerne. I april havde vi et lokalt mødested: Stændertorvet med Lotte Fang som fortæller, hun kæmpede bravt med lyden fra brolæggerne, mem vi fik en god gennemgang af torvets historie. Bagefter frokost hos Upstairs i Skomagergade. Den 22. maj mødtes vi i Køge ved minibyen, hvor vi fik en omvisning og så værkstedet. Så gik vi til Den Gule Hal og så på skibsmodeller af skibe knyttet til slagene i Køge Bugt, inden fhv. kommandørkaptajn Palle Nielsen fortalte om skibsbyggeri i 1600-tallet og om de 2 linieskibe og fregatternes rolle i søslagene 1677 og Bagefter frokost i KØS s cafe. I juni var vi på bustur til Helsingør, hvor vi stoppede ved Nivågårds park for at se og gå tur under de store, blomstrende rhodondendron. Så gik det videre til havnen i Helsingør, hvor vi var på Søfartsmuseet i dokken, virkelig spændende arkitektur, og på Værftsmuseet til foredrag ved en af de frivillige tidl. værftsarbejdere. Lækker frokostbuffet på Kulturværftet. Hjemturen gik ad Kystvejen og Strandvejen. I august mødtes man ved Frederiksdal om eftermiddagen og fik kaffe/kage i Den gamle Have inden afgang med bådfarten til en 2 timers aftensejllads. Udvalget havde sørget for sandwich, og drikkevarer kunne købes om bord. I september var der bustur. Første stop Tadre Mølle med rundvisning ved Kurt Olsen, derefter til Aastrup Gods og kloster, hvor Henrik Wedell-Wedellsborg viste rundt inden døre og fortalte om de forskellige måder bygningen har været brugt. Der var tid til en lille tur rundt i parken og at sidde i den russiske havestue. Derefter kørte vi til Gershøj, hvor kroen serverede frokost. Man kunne gå tur ved havnen inden bussen kørte tilbage til Roskilde. Søndag d. 19. oktober mødtes vi ved Christiansborg. Vi skulle på kunstomvisning i Folketinget og Proviantgården, der kan man nemlig kun komme om søndagen. Efter en grundig kontrol lidt a la den ved lufthavne, slap vi ind og fik en kompetent gennemgang. Bagefter var der frokost i den nyindrettede restaurant i tårnet. Desværre stod regnen ned i stænger, så udsigten gik i vasken. Der er kun 30 pladser på sådan en tur (sikkerhedsgrunde), så der var kamp om at komme med. Og efterfølgende kraftige opfordringer til at gentage turen. 23. november var der julefrokost igen i Odd- Fellow Palæet v. domkirken. I år var det Jens Brandts jazz-trio, der stod for musikalsk underholdning. Han er også pensionistmedlem i kreds 41. God mad og megen hygge. 4 Den 12/1-15 afholdtes det årlige medlemsmøde i fraktion 4 på Havnevej med gennemgang af afholdte arrangementer og mulighed for nye forslag. Fagpolitiske emner gennemgås. Udvalgene sørger for brunch-buffet, og der er også tid til hyggelig snak. Den 2/2 arrangement i DUI-huset med demenskoordinator Majbritt Nielsen, Roskilde. Stadig flere rammes af demens, hvordan kan vi som sygdomsramt, familie, partner og ven bedst forholde os til det så det sker med værdighed for den ramte, og hvilke forholdsregler kan man træffe. Mulighed for spørgsmål. Et rejseudvalg har arbejdet med en rejse til Krakow over Wroclaw, men desværre var der for få tilmeldte, så den måtte aflyses.

6 Overenskomstområdet og arbejdsmiljø LØNFORHANDLINGER I 2014 Centralt niveau I 2014 fik vi to små centrale lønstigninger. Den 1. januar fik vi 0,5% og 1. oktober 0,63%, hvoraf de 0,26% skyldtes reguleringsordningen. Der var ikke midler udlagt til lokal forhandling. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 85% svarer, at mulighederne for at levere en tilfredsstillende kvalitet i undervisningen er blevet dårligere eller væsentligt dårligere i forhold til sidste år Kommuneniveau I forbindelse med vedtagelsen af Lov 409, blev den Bilag 3-aftale, som blev aftalt med A08-aftalen i 2011 opsagt. Bilag 3 aftalen beskrev vores Roskildetillæg. Vores tidligere Roskildetillæg indeholdt teamtillæg, udlagte lokallønsmidler, undervisningstillæg og ulempetillæg da politikkerne med Lov 409 vedtog genindførelsen af undervisningstillægget og ulempetillæggene, kunne disse ikke længere være en del af Roskildetillægget. Det første udspil fra kommunen betød, at for at oppebære den samme løn, som man havde haft skoleåret før, så skulle man have 810 timers undervisning. Roskilde Kommune erkendte, at mange lærere derfor ville opleve en løntilbagegang. Det lykkedes Roskilde Lærerforening at få tilført det nye Roskildetillæg i omegnen af 3,5 millioner kr., som betyder, at de overenskomstansatte, skal undervise 662 timer for at oppebære den samme løn som skoleåret før. Lønaftalen med Roskilde Kommune har betydet, at ganske få lærere har oplevet en løntilbagegang, mens de fleste har haft en lønstigning. Roskilde Kommune vedtog at nedlægge Udviklingsrådet, og derfor findes funktionen som udviklingskoordinator ikke mere i vores centrale kommuneaftale. Lønaftalen med Roskilde Kommune er en etårig aftale. Skoleniveau På skole- og arbejdsstedsniveau er langt de fleste lokalaftaler videreført. Tre skoler valgte at opsige lokallønsaftalerne i forbindelse med Lov 409. På to af skolerne har Roskilde Lærerforening lavet nye aftaler, mens der i skrivende stund er forhandlinger i gang med den sidste af de tre skoler. Der er på enkelte skoler aftalt vejledertillæg for nye vejlederfunktioner. Det drejer sig om bevægelsesvejleder og matematikvejleder UU-Roskilde Lønforhandlingerne på UU-Roskilde resulterede i, at der blev foretaget en udjævning af forskellene i de enkeltes personlige løntillæg. SCR (Specialcenter Roskilde) Der var forhandlinger med SCR-kommunikation i december måned. Resultatet 5 blev, at flere blev omfattet af funktionstillæg, og at nogle funktionstillæg blev forhøjet. Inklusionscentret (tidligere PPR) På grund af de store strukturelle forandringer og besparelser, hvor PPR blev inkluderet i det nye Inklusionscenter, har medarbejdere været pålagt ekstra arbejdsopgaver. Dette merarbejde er efter aftale med Roskilde Lærerforening blevet honoreret med et engangsvederlag. Audiologopæder, som har en master-titel sidestilles med kvalifikationstillægget for bachelor- og kandidatuddannelse. Sygehuslærerne Der blev i februar 2014 indgået en lønaftale for sygehuslærerne. Aftalen blev indgået med virkning fra og giver en mere homogen løndannelse. Sygehuslærerne er nu også er omfattet af Roskildetillægget. De fleste sygehuslærere fik lønstigninger og

7 efterbetaling af løn. For ét medlem betød det kr. i efterbetaling af løn. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 50% svarer, at der er lavet tiltag på arbejdspladsen, der fremmer lærernes arbejdsvilkår med Lov 409 Løntjek Roskilde Lærerforening har i efteråret lavet tjek af lærernes løn og fandt fejl for et sekscifret beløb fejl som oftest skyldtes forkert undervisningstillæg, forkert beskæftigelsesgrad og manglende funktionstillæg. Siden 1. august har lærerne fået løn efter den nye lønaftale. Lærerne er gået fra et lønsystem, hvor der i det gamle Roskildetillæg både var inkluderet undervisningstillæg og ulempetillæg til et lønsystem, hvor dette er trukket ud af månedslønnen og bliver udbetalt særskilt. Det har ikke været uproblematisk. Roskilde Lærerforening har fået mange henvendelser fra lærere, som troede, at de havde en lønnedgang, da deres månedsløn var lavere i august end i juli. Men når de efterfølgende har lagt undervisningstillægget til, har stort set alle oplevet en lønfremgang. Ansættelser, forflyttelser, afskedigelser, rekruttering og fastholdelse Med den nye folkeskolereform fulgte det nye begreb understøttende undervisning i daglig tale kaldet USU. Hvis pædagoger og lærere deler USU-timerne ligeligt imellem faggrupperne og skolelederne udmønter hele budgettet til lærerstillinger, vil det betyde 50 nye lærerstillinger i kommunen. Når dette ikke er sket skyldes det dels, at skolelederne pålægger lærerne mere undervisning end budgettet nødvendiggør dels, at en stigende personaleomsætning medfører perioder med ubesatte stillinger. På Specialcenter Roskilde har der været interne forflyttelser imellem afdelingerne. Byrådet har besluttet, at der oprettes fire børnehaveklasser mere i skoleåret 2015/2016. Der er derfor stillingsfremgang på området, som sidste år var ramt af forflyttelser på grund af faldende børnetal. OK15 Efter sidste overenskomsts forhandlingsforløb, som resulterede i den forsmædelige lockout og efterfølgende lovindgreb, så er det med spændte forventninger, at vi afventer resultatet af overenskomstforhandlingerne i foråret Der har i løbet af efteråret 2014 været afholdt faglig klub møder, hvor krav til overenskomsten er blevet diskuteret. Herefter er kravene blevet indsendt til Danmarks Lærerforening, som har prioriteret dem. Kravene til OK15-forhandlingerne er på lønområdet generelle procentvise lønstigninger og videreførelse af den nuværende reguleringsordning. 6 Medlemsundersøgelsen 2014/15: 85% svarer, at rammerne i arbejdstiden i mindre grad eller slet ikke giver tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandle undervisningen Vedrørende arbejdstid ønskes der rammer, der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen, samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. Øvrige krav er ret til afvikling af 6. ferieuge som det øvrige arbejdsmarked og ændring af hovedaftalen således, at sparede lønmidler ved konflikt skal indbetales til en uddannelsesfond. ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøgruppen under HovedMEDudvalget har i 2014 især arbejdet med forebyggelse af arbejdsulykker, forbedring af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne samt sammenhængen mellem produktivitet og arbejdsmiljø.. Der er stort fokus på nær-ved-ulykker og vejledning samt introduktion af nyansatte i forhold til forebyggelse af arbejdsulykker. Fra arbejdsulykkesstatistikkerne ved vi, at nyansatte, i det 1.år, procentvis har en meget højere ulykkesrisiko end øvrige ansatte. HovedMEDudvalget har endvidere haft den årlige arbejdsmiljødrøftelse og har vedtaget

8 3 indsatsområder for I 2014 blev ulykkesstatistikken ændret fra kvartalsvis- til halvårlige rapporter for at frigive midler til at få et mere brugbart analyseredskab til arbejdsulykkerne. Arbejdsgruppen under HovedMEDudvalget har planlagt de kommunale kurser for arbejdsmiljørepræsentanterne. Roskilde Lærerforening har efter konflikten intensiveret samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne. De udfører et stort og vigtigt arbejde, for at sikre etablering af brugbare faste arbejdspladser på skolerne. Vores medlemsundersøgelse viser, at lærerne generelt er tilfredse med de nye arbejdspladser. Roskilde Lærerforening deltager i det forpligtende kredssamarbejde om arbejdsmiljø. I dette regi afholdes hvert år en arbejdsmiljøkonference. Den syvende fandt sted i februar Konferencen blev en inspirerende dag med rekordstor deltagelse. 166 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter deltog. Konferencens tema var Et godt arbejdsmiljø i en folkeskole med store udfordringer. En ny arbejdsmiljøkonference afholdes i begyndelsen af februar 2015 Danmarks Lærerforening afholdt i 2014 et introarrangement for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter i det forpligtende kredssamarbejde. Det var et vellykket arrangement, hvor tre nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter fra Roskilde deltog. Roskilde Lærerforenings comfort-o-meter har været udlånt til flere arbejdspladser. Comfort-o-metret måler et rums CO 2 -indhold og temperatur. Foruden comfort-o-metret har arbejdspladserne også mulighed for at låne en lysmåler (luxmeter). Efter etableringen af lærerarbejdspladser på skolerne, har redskaberne både været udlånt til at teste lys- og luftkvaliteten i lærerarbejdsrum og elevlokaler. Der er flere skoler, hvor luftkvaliteten er meget ringe på grund af mangelfuld- eller ingen udsugning. Skolechefen har givet tilsagn om, at dette vil blive et indsatsområde i 2015, hvor problemets omfang skal afdækkes og afhjælpes. 7 I 2014 blev der fundet for høje PCB forekomster på to af Roskildes skoler. Ved en intensiv og målrettet indsats er disse problemer nu løst. Roskilde Lærerforenings medlemsundersøgelse 2014/15 viste, at der er store udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø på skolerne i Roskilde. 22% har henvendt sig til egen læge for at tale om arbejdsbetinget stress og der er siden sidste undersøgelse i 2013 sket mere end en fordobling af lærere, som har været sygemeldt på grund af stress (fra 7% 15%). Medlemsundersøgelsens resultater viser med al tydelighed, at såvel politikkere som forvaltning og skoleledere må tage et aktivt ansvar for lærernes arbejdsmiljø. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 55% svarer, at de slet ikke er blevet anvist måder, hvorpå de kan forberede deres undervisning MØLLEHUSVEJ 8 Der har igennem flere år været problemer med toiletforholdene i Roskilde Lærerforenings lokaler. Efter vejledning fra en rådgivende ingeniør, besluttede kredsstyrelsen at få etableret to toiletter på første sal i forbindelse med mødelokalerne. Det ene gamle toilet i kælderen er nedlagt og lavet til depotrum, mens det andet er bibeholdt til spidsbelastningsperioder. I forbindelse med etablering af toiletterne blev kloaksystemet og omfangsdræn renoveret. Endvidere er et vinduesfag i stueetagen blevet erstattet med en terrassedør, så der nu er direkte udgang fra kontoret til haven. Da bygningen i 2013 havde været udsat for graffiti på træværk/vinduer, som vender ud

9 mod boldbanerne, er der efter aftale med kommunen plantet en bøgehæk. Med tiden vil hækken blive så stor, at den forhåbentlig vil besværliggøre hærværk på ejendommen. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 51% erklærer sig meget enig eller enig i, at de alt i alt trives på deres nuværende arbejdsplads Skole- og uddannelsespolitisk område Medlemsundersøgelse 2014 Roskilde Lærerforenings medlemsundersøgelse 2014 har fokus på hvordan implementeringen af Lov 409 opleves af lærerne. 78 % af medlemmerne har svaret på undersøgelsen, hvilket er en flot svarprocent. 85 % af lærerne svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandle undervisningen. Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at det kan betale sig at arbejde målrettet på at forbedre lærernes arbejdsvilkår. Halvdelen af lærerne angiver, at der er lavet tiltag, som fremmer deres arbejdsvilkår og særligt de nyetablerede arbejdspladser fremhæves. Undersøgelsen viser, at der er ledere, der aktivt forsøger at skabe ordentlige arbejdsforhold for lærerne. Det ses endvidere at lærerne generelt er tilfredse med fleksible løsninger. Lærerarbejdet egner sig ikke til rigide ordninger. I undersøgelsen spørges der til lærernes arbejdsmiljø. Der er desværre alt for mange lærere, der føler sig stressede af deres arbejde. Som tidligere omtalt i beretningen har et foruroligende stort antal lærere været hos læge grundet arbejdsbetinget stress. Flere end nogensinde sygemeldes endog som følge deraf. Det er resultater, der kalder på en reaktion fra arbejdsgiverne. Roskilde Lærerforening bruger medlemsundersøgelsen aktivt til arbejdet med at skabe ordentlige arbejdsvilkår for lærerne. 8 Kommunal kompetenceudviklingsplan linjefagskompetencer I forbindelse med de landspolitiske beslutninger om reform af folkeskolen, blev det besluttet, at kun lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer må varetage undervisningen i fagene efter I Roskilde lavede forvaltningen i samarbejde med UCSJ en model for udmøntningen af dette i praksis. Roskilde Lærerforening blev inviteret med til de indledende møder med forvaltningen og UCSJ. Der blev iværksat et pilotprojekt for 20 lærere, som skulle prøve at gennemføre et linjefag i den såkaldte MOOC (Massive Open Online Course). De studievilkår lærerne i den forbindelse blev tilbudt var meget forskellige, og flere var stærkt kritisable. Roskilde Lærerforening har presset hårdt på for at få evalueret pilotprojektet. I skrivende stund vides det, at alle lærere, der skal på linjefagsuddannelse i 2015/16 vil få tildelt et grundtimetal svarende til en studiedag pr. uge i 20 uger. Sammenlignet med andre kommuner er det ikke meget. Yderligere tid skal forhandles mellem den enkelte lærer og skoleleder. I oplægget vil denne tid afhænge af individuelle behov, påvist af en indledende screening. Roskilde Lærerforening bakker op om et ensartet grundtimetal, men mener, at 20 studiedage er bekymrende lidt i forhold til de formelle studiekrav. Endvidere er der gode grunde til bekymring hvad angår den individuelle del. Selvom hensigten er, at det skal ske efter saglig vurdering, viser erfaringen, at det oftere bliver på grundlag af subjektive, kortsigtede beslutninger - styret af den aktuelle økonomi.

10 Medlemsundersøgelsen 2014/15: 68% svarer, at det i mindre grad eller slet ikke er muligt at gennemføre undervisningen, så alle elever får den rette undervisning Inklusion I Roskilde er inklusion stadig et tema, der i høj grad præger lærernes arbejde. I en redegørelse til Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune skriver forvaltningen, at der siden 2011 er sket et fald i antallet af elever, der er i særlige tilbud. Det konkluderes på den baggrund, at der er sket en øget inklusion. Roskilde Lærerforening deler som udgangspunkt ønsket om, at elever inkluderes i almenundervisningen. Men hele spørgsmålet om inklusion behøver en langt større afklaring end det er tilfældet i dag. Inklusion handler om mere end blot at rumme flere i klasseværelset. Hvis inklusion skal lykkes, er det blandt andet en forudsætning, at der er de nødvendige resurser til rådighed i klasserne, at ledelsen bakker lærerne op i arbejdet og at lærerne bliver efteruddannet til at påtage sig inklusionsopgaven. Roskilde Kommune har lanceret en storstilet plan for efter-videreuddannelse. En del af denne plan omhandler kurser om inklusion for alle lærere i kommunen. Roskilde Lærerforening efterlyser dog stadig en tilbundsgående analyse af arbejdet med inklusion på skolerne og at der opstilles kvalitative mål for arbejdet. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 79% svarer, at de inden for det sidste år har haft episoder, hvor de følte sig stresset af deres arbejde Lejrskole I Lov 409 er der fastsat et timetal, som endelig afregning for deltagelse i lejrskoler. Dette timetal er efter Roskilde Lærerforenings mening ikke dækkende for det arbejde, lærerne udfører på en lejrskole. Vi mødes med argumentet om, at det tidligere har været almindelig praksis, at lærerne ikke fik alle 24 timer pr. døgn for deltagelse i lejrskole. Med Lov 409 er alle kutymer og aftaler opsagt og dette gælder også her. Der er lavet et uenighedspapir med Roskilde Kommune, der er sendt til Lærernes Centralorganisation med henblik på afgørelse i en faglig voldgift. 9 Ungdomsvejledning Vejledningen er som følge af EUD-reformen blevet kraftigt beskåret i Roskilde. Vejledningen skal nu målrettes de svageste elever og dermed er en stor del af ressourcerne fjernet fra UU-Roskilde. Den resterende vejledning foretages nu af lærerne på skolerne eller skal tilkøbes for skolernes egne ressourcer. Dette betyder en forringelse af vejledningen af de unge. Målretningen betyder, at de kollektive aktiviteter for alle elever i vidt omfang er skåret væk. De individuelle samtaler skal målrettes de 20 % svageste elever. Roskilde Lærerforening arbejder for at ressourcerne til vejledning forbliver i UU-centeret. Roskilde Lærerforening påpegede problemet i forbindelse med budgetlægningen og Byrådet besluttede før jul at tilføre området yderligere 1 mio. kroner i Læreruddannelse I sommeren 2013 startede første hold på den nye læreruddannelse. Med denne uddannelse kom der et øget fokus på praktik. De studerende skal blandt andet til eksamen efter deres praktik. Det medfører nye krav til praktikvejledningen for de lærere, der har studerende i praktik. Blandt andet skal lærerne nu deltage ved eksaminationen af de studerende. Roskilde Lærerforening påpegede fejl ved aflønningen af denne opgave, som efterfølgende blev rettet. Der arbejdes på at lave en lønaftale, der dækker læreres deltagelse i eksamination. Medlemsundersøgelsen 2014/15: 15% svarer, at de inden for det sidste år har været sygemeldt på grund af arbejdsbetinget stress (en fordobling siden medlemsundersøgelsen 2013)

11 Repræsentationer Roskilde Lærerforening er direkte eller indirekte repræsenteret i flere sammenhænge og for at give et indtryk af de mange arbejdsområder, bringes her en oversigt: Det forpligtende kredssamarbejde/dlf Formænd/næstformænd Arbejdsmiljøudvalg Pædagogisk udvalg Kursusudvalg Pensionistudvalg FTF-årsmøde, Region Sjælland Regionsbestyrelsen i FTF/Region Sjælland Dialogforum for skoleområdet HovedMEDudvalget (HMU) i Roskilde Kommune ForvaltningsMEDudvalget for Velfærd (FMU) OmrådeMEDudvalget for Skole og Klub og for Børn og Unge Nedsatte styre- og arbejdsgrupper i MED-organisationen Nedsatte arbejdsgrupper mellem Skoleafdelingen og Roskilde Lærerforening FTF/sektion K kommunegruppe/roskilde Fælles Faglig Forum/ Roskilde kommune Feriefondens bestyrelse/ Roskilde Kommune 17, stk. 4 udvalget om folkeskolereformen Lokalt Beskæftigelses Netværk Lokalt Beskæftigelses Råd (LBR) 10

12 Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen afholdt i Roskilde Lærerforening. 1 Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægternes 6 og 8. Forretningsordenen godkendes af generalforsamlingen. 2 Vedtægternes 6, stk. 7 pålægger kredsstyrelsen at udarbejde forslag til forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse. Kredsstyrelsen foreslår følgende: 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, som foranstalter valg af stemmetællere og påser, at afstemningsmateriale foreligger, og at kredsstyrelsen har udpeget en referent. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standses eller udsættes og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstillere når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade svarreplik. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge, forslag eller ændringsforslag sættes til afstemning efter princippet: det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 5. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog kredsens vedtægters 17, hvorefter ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Afstemningen kan foretages ved håndsoprækning, men skal være skriftlig såfremt 1 medlem begærer det, vedtægternes 6, stk Formanden eller kredsstyrelsen kan forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. Valgene foretages jf. vedtægternes 11, stk Derudover afgøres valg af enkeltpersoner ved simpelt flertal. 11 Generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om, at kandidater til revisorvalg, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleanter i den rækkefølge, der angives af de opnåede stemmer. Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning.

13 REGNSKAB SIDE

14 Roskilde Lærerforening, Kreds 41 Møllehusvej Roskilde Hermed foreligger årsrapporten for Roskilde Lærerforening, Kreds 41 for regnskabsåret Årsrapporten foreligger på siderne 1-6 med noterne 1-9. Roskilde den 10/ Formand Kasserer Revisorpåtegning kritiske revisorer: Vi, Roskilde Lærerforenings kritiske revisorer, har konstateret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Roskilde den / 2015 Revisor Revisor Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til Ledelsen i Roskilde Lærerforening, Kreds 41 Vi har revideret årsrapporten for Roskilde lærerforening, kreds 41 for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ikast den 26. januar 2015 H. L. Revision, Ikast ApS Registreret revisionsanpartsselskab Hugo Kold Registreret revisor FSR danske revisorer 13

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Note Budget Samlede kontingentindtægter: Administrationsbidrag fra fonde Resultat af Akutfond: Vederlag og frikøb, Styrelsen: Øvrig løn og vederlag: Revisor Møder og kurser: Lokaleomkostninger: Kontorhold og administration: Udadvendte aktiviteter: Det forpligtende kredssamarbejde Lønsumsafgift Resultat før finansiering Finansieringsindtægt: Årets resultat Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 14

16 Balance Aktiver pr. 31. december 2014 Indestående i pengeinstitutter Ejendommen Møllehusvej 8, Roskilde Aktiver i alt Balance Passiver pr. 31. december 2014 Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital I alt Henlæggelser: Henlæggelse til medlemskursus Henlæggelse til kontor Henlæggelse frikøbsforpligtelse Henlæggelser i alt Egenkapital og henlæggelser i alt

17 Gæld Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse m.v Kreditforeningslån Skyldig A-skat m.v Skyldig frikøb Gæld ialt Passiver i alt

18 Roskilde Lærerforening, Særlig Fond 3A Møllehusvej Roskilde Hermed foreligger årsrapporten for Roskilde Lærerforening, Særlig Fond 3 A for regnskabsåret Årsrapporten foreligger på siderne 1-4. Roskilde den 10/ Formand Kasserer Revisorpåtegning kritiske revisorer: Vi, Roskilde Lærerforenings kritiske revisorer, har konstateret, at fondens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til fondens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Roskilde den / 2015 Revisor Revisor Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til Ledelsen i Roskilde Lærerforening, Særlig fond 3 A Vi har revideret årsrapporten for Roskilde lærerforening, særlig fond 3 A for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ikast den 26. januar 2015 H. L. Revision, Ikast ApS Registreret revisionsanpartsselskab Hugo Kold Registreret revisor FSR danske revisorer 17

19 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Renteindtægt pengeinstitut 9 Administrationsomkostninger 0 Årets resultat 9 Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. Balance Aktiver pr. 31. december 2014 Lån & Spar Bank A/S Aktiver i alt Balance Passiver pr. 31. december 2014 Egenkapital primo Årets resultat 9 Egenkapital I alt Passiver i alt

20 Roskilde Lærerforening, Særlig Konfliktfond 3 B Møllehusvej Roskilde Hermed foreligger årsrapporten for Roskilde Lærerforening, Særlig Konfliktfond 3 B for regnskabsåret Årsrapporten foreligger på siderne 1-4. Roskilde den 10/ Formand Kasserer Revisorpåtegning kritiske revisorer: Vi, Roskilde Lærerforenings kritiske revisorer, har konstateret, at fondens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Roskilde den / 2015 Revisor Revisor Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til Ledelsen i Roskilde Lærerforening, Særlig Konfliktfond 3 B Vi har revideret årsrapporten for Roskilde Lærerforening, Særlig Konfliktfond 3 B for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ikast den 26. januar 2015 H. L. Revision, Ikast ApS Registreret revisionsanpartsselskab Hugo Kold Registreret revisor FSR danske revisorer 19

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi Partner Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne.

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015 ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. 1 Medlemsundersøgelsen 2014/15 er afsluttet. Hvad viste

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Grundejerforeningen Klitheden, Blokhus. Årsrapport 2010/2011

Grundejerforeningen Klitheden, Blokhus. Årsrapport 2010/2011 'REVISIN HS REVISIN Registreret revisionsaktieselskab Henning Studsgaard HD Annette Frost Henning Nielsen Jette Nielsen Torvegade 7, Postbox 1, 9490 Pandrup Vestergade 3, 9460 Brovst Tlf. 99 730 300 Fax

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit

Ejerforeningen Vorupør Klit Ejerforeningen Vorupør Klit Årsrapport for 1/1-31/12 2007 CVR. nr. 79 53 40 13 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse...

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo Anlægsaktiver Grund og bygning, offentlig ejendomsværdi Forsyningsnettet Driftsinventar Værdipapirer, dagskurs Anlægsaktier i alt Åbningsbalance 1.1.2010 Handelsværdier Saldo 1.1.2010 500.000 2.586.791

Læs mere

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning 3 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere