16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet"

Transkript

1 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID:

2 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt, at kommunerne i 2015 skal modtage og boligplacere flygtninge i stedet for de oprindeligt forventede flygtninge. KL og regeringen har efterfølgende meldt ud, at de ekstra flygtninge i første omgang fordeles frivilligt. Det betyder, at de enkelte kommuner inden den 1. marts 2015 kan tilkendegive et ønske om at modtage et antal flygtninge ud over den kvote, som kommunen skal modtage i forvejen. Hvis flygtningene bliver fordelt efter den gældende matematiske kvote-model, skal Silkeborg Kommune modtage 266 flygtninge i Hertil kommer familiesammenføringer med ægtefæller og børn. Job- og Borgerserviceafdelingen forventede oprindeligt 100 flygtninge i 2015 plus familiesammenføringer. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven. Finansieringen sker gennem budgetgarantien, det generelle udligningssystem og en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge 1. I finansloven for 2015 er der yderligere afsat en særlig pulje på 325 mio. kr., som skal dække kommunernes udgifter i forbindelse med ekstraordinært mange flygtninge. Regeringen og KL har indgået en aftale om, hvordan puljen fordeles mellem kommunerne. Job- og Borgerserviceafdelingen har beregnet de økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune ved at modtage 266 flygtninge i stedet for den oprindelige kvote på 100 personer. 266 kvote flygtninge tillagt de forventede familiesammenføreringer i 2015, skønnes samlet at udgøre 450 voksne og 300 børn. Ved modtagelse af 450 voksne og 300 børn i 2015 vil de samlede udgifter for kommunen udgøre ca. 30,8 mio. kr., mens indtægterne kan opgøres til 39,2 mio. kr. Vi gør opmærksom på, at der er tale om en alt andet lige - beregning. Indtægterne er beregnet med forudsætning for, at merudgifter inden for budgetgarantien kompenseres helt. 1 Den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge er i 2015 suppleret med den særlige pulje afsat på finansloven Anne Trabolt (22807) Job- og Borgerservice Staben Søvej 1 Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

3 Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Dette er nærmere beskrevet i økonomistabens særskilte notat omkring finansiering. Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at Silkeborg Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtage flere flygtninge i 2015 begrundet i to forhold: 1. Silkeborg Kommune har udfordringer med at finde boliger til det nuværende antal modtagne flygtninge, og en forhøjelse af kvoten til 266 flygtninge vil i sig selv medføre yderligere udfordringer. 2. Silkeborg Kommune oplever behov for at styrke integrationsindsatsen ift. den nuværende mængde af borgere med ikke-vestlig baggrund. LG Insight har netop foretaget en analyse, der viser, at knap personer med ikke-vestlig baggrund modtager offentlig forsørgelse i Silkeborg Kommune. Og 59 % af de ikke-vestlige borgere modtager fortsat offentlig forsørgelse ved afslutningen af det tre årige integrationsprogram på landsplan er tallet 46 %. For at styrke integrationen har Arbejdsmarkedsudvalget inviteret en vifte af relevante samarbejdsparter til tema- og idémøde om udviklingen integrationsindsatsen den 24. februar Deltaljer og forudsætninger for beregningerne Udvikling i antallet af flygtninge Kommunerne har i 2014 oplevet en stor stigning i antallet af flygtninge under integrationsloven. Oprindeligt forventede udlændingestyrelsen en samlet kvote på flygtninge kvoten blev i 2014 forøget med 50 % til flygtninge. I Silkeborg Kommune havde vi i 2014 en kvote på 100 flygtninge og har modtaget ca. 150 flygtninge. Udlændingestyrelsen har i et orienteringsbrev til kommunekontaktrådet (KKR) af 4. december 2014, ændret landsforventningerne for 2015 fra oprindeligt flygtninge til flygtninge. KL og regeringen har meldt ud, at de ekstra flygtninge i første omgang fordeles frivilligt det betyder, at kommunerne kan melde ud, hvor mange ekstra flygtninge de ønsker at modtage. Hvis flygtningene bliver fordelt efter den gældende matematiske kvote-model, skal Silkeborg Kommune modtage 266 flygtninge i Det samlede antal voksne, som Silkeborg Kommune vil modtage i 2015 forventes at udgøre 450 voksne, flygtninge og familiesammenførte. Side 2

4 Statistisk vil der være ca. 66 børn, for hver 100 flygtninge. Ved modtagelse af 450 voksne, så vil vi modtage ca. 300 børn, flygtninge og familiesammenførte. Sammensætningen af flygtninge Beregningsmodellen er udarbejdet med baggrund i den nuværende sammensætning af flygtninge. Vi skønner, at flygtningene vil have nedenstående sammensætning. Skønnet er baseret på et særudtræk fra Danmarks Statistik, som viser fordelingen af de borgere Silkeborg Kommune havde under integrationsloven i april Selvforsørgende * 28 % Forsørgere 39 % Ej forsørgere over 30 år 15 % Ej forsørgere under 30 år 18 % * Selvforsørgende er både borgere i arbejde, uddannelse og borgere forsørget af en ægtefælle. De selvforsørgende modtager ingen offentlig forsørgelse. Sammensætningen gælder borgere under integrationsloven 2 indvandrere fra vestlige lande er ikke medtaget i opgørelsen. Der er mange faktorer, der kan ændre i sammensætningen af flygtninge, og dermed også de bagvedlæggende beregninger. Merudgifter ved forøgelse af flygtningekvoten Beregningens forudsætninger Den grundlæggende forudsætning for beregningen er, at der er taget udgangspunkt i merudgiften ved integration af flygtninge. Udgifter som Silkeborg Kommune vil have ved enhver tilflytning er ikke medtaget. Eksempler på dette er udgifter til dagsinstitutioner, friplads, sundhed, kultur, fritid og meget mere. I sammenhæng hermed oplyser Børn og Familieafdelingen og Skoleafdelingen, at den øgede opgaveportefølje som følger af at modtage børn med flygtningebaggrund, og som ikke vedrører udgifter til sprogstimulering eller modtageundervisning, ikke er indeholdt i de forventede merudgifter. Der er i beregningen fokuseret på flygtninge omfattet af integrationsloven dvs. at der ikke er medtaget indvandrere fra vestlige lande. 2 Integrationsloven omfatter nyankommne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, samt andre familiesammenførte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse den 1. januar 1999 eller senere. Integrationsloven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller i et land, som er tilsluttet EF/EØS, eller er omfattet af EF-rettens regler om ret til ophold i et andet medlemsland. Side 3

5 Beregningen er opdelt i 2 dele overførselsudgifter finansieret af budgetgarantien, serviceudgifter finansieret af udligningsordninger og indtægter. Økonomisk overblik over udgifter Beregningen viser, at Silkeborg Kommune udgifter til overførsler og serviceudgifter ved modtagelse af 450 voksne. I kr. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Opsummering af udgifter og indtægter Overførselsudgifter Bevilling Bevilling Total Serviceudgifter Bevilling Bevilling Bevilling Bevilling Bevilling Total Samlet nettovirkning for alle bevillinger Oversigten indeholder nettoudgiften der fremkommer ved at fratrække bruttoudgiften statsrefusion og grund- og resultattilskud. Herudover modtager Silkeborg Kommune finansiering via budgetgarantien og udligningsordninger. Indtægterne er beskrevet i et særskilt notat. Delberegning af overførselsudgifter finansieret via budgetgarantien Nedenstående oversigt viser fordelingen af udgifterne til overførselsudgifter. Det er forudsat, at samme andel af flygtningene bliver selvforsørgende, som fordelingen har været i Side 4

6 Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Offentlig forsørgelse Selvforsørgende Børn Total Fordeling af flygtninge Overførselsudgifter Udgifter Integrationsydelse Enkeltudgifter Sprogskole Driftsudgifter ved aktivering Boligstøtte Udgifter i alt Indtægter Grundtilskud Resultattilskud Refusion uddannelse/dansk Refusion boligstøtte Refusion ydelser Indtægter i alt Overførselsudgifter i alt Delberegning af serviceudgifter finansieret via udligningsordninger Når der modtages en ny flygtningefamilie, så er det forbundet med en række afledte udgifter på tværs af afdelinger i Silkeborg Kommune. Beregningen tager udgangspunkt i merudgiften ved en flygtningefamilie, fremfor andre tilflyttere. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Offentlig forsørgelse Selvforsørgende Børn Total Fordeling af flygtninge Serviceudgifter Midlertidig boligplacering Sundhedsplejerske Sprogopgaver i instution Folkeskole/modtagerklasse Administration Tolk Lægeerklæringer Serviceudgifter i alt Sundhedspleje Når der modtages en ny familie, så har sundhedsplejen en del kontakt til familien. Dette er besøg vedrørende trivsel, hjælp i forbindelse med lægebesøg og andet. Børn og Familie har oplyst, at forbruget er ca kr. pr. flygtningebarn. Sprogopgaver i institution Børn og familie har estimeret udgiften til sprogarbejde i institutionerne til kr. pr. barn i alderen 3-5 år. Skole Når der ankommer familier med børn i den skolepligtige alder, så starter børnene i en modtagerklasse. Skoleafdelingen har oplyst, at en modtagerklasse koster ca kr. i Side 5

7 har en gennemsnitlig normering på 8 børn. Udgiften pr. barn udgør Nøgletal viser, at en folkeskoleelev i Silkeborg kommune koster kr. merudgiften til et flygtninge barn udgør derfor kr. Administration Alle flygtninge og indvandrere fra ikke vestlige lande tilbydes et introduktionsprogram, og tilknyttes en jobkonsulent. Prisen pr. borger er kr. for borgere der modtager ydelser og kr. for borgere der ikke modtager ydelser. Tolk Der benyttes tolke i en række forskellige sammenhænge udgiften er skønnet til kr. pr. borger. Lægeerklæringer Alle nyankommne har krav på en lægeundersøgelse denne finansieret af kommunens administrative udgifter. Udgiften er skønnet til 500 kr. pr. borger. Midlertidig boligplacering Hvis borgeren ikke kan på en permanent bolig ved ankomsten til Silkeborg Kommune, så skal de tilbydes en midlertidig bolig, hvor Silkeborg Kommune har en række udgifter forbundet med. Udgiften er skønnet til 400 kr. pr. borger. Kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge Silkeborg Kommune får i lighed med landets øvrige kommuner andel i bloktilskud og den særlige pulje på finansloven for 2015 i forhold til antallet af flygtninge. Der er dels tale om indtægter der tilgår kommunen i 2015 dels indgår et øget antal flygtninge i beregning af bloktilskud i kommende år. Der er i dette notat ikke medtaget fremtidige øgede skatteindtægter og bloktilskud, som følge af en stigning i antallet af flygtninge. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Finansiering Budgetgaranti * Investeringstilskud (kun 2015) Ekstraordinært integrationstilskud (kun 2015) Finansiering i alt Side 6

8 * Vi gør opmærksom på, at der er tale om en alt andet lige - beregning. Det er forudsat, at merudgifterne inden for budgetgarantien kompenseres helt. Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Oversigten viser et skøn over de indtægter, som Silkeborg Kommune vil modtage, hvis der modtages 450 voksne og 300 børn i Økonomistaben har lavet et mere uddybende notat omkring finansieringskilder. Side 7

9 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Notat om kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge DokumentID:

10 Kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge Silkeborg Kommune får i lighed med landets øvrige kommuner andel i bloktilskud og den særlige pulje på finansloven for 2015 i forhold til antallet af flygtninge. Der er dels tale om indtægter der tilgår kommunen i 2015 dels indgår et øget antal flygtninge i beregning af bloktilskud i kommende år. Der er i denne beregning ikke medtaget fremtidige øgede skatteindtægter og bloktilskud som følge af en stigning af flygtninge i indbyggertallet. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Finansiering Budgetgaranti *) Investeringstilskud (kun 2015) Ekstraordinært integrationstilskud (kun 2015) Finansiering i alt Oversigten, som er taget fra Job- og borgerservice s notat om flygtningeudgifter, viser et skøn over de indtægter, som Silkeborg Kommune vil modtage, hvis der modtages 450 voksne og 300 børn i *) Der er tale om en alt andet lige - beregning, hvor det er forudsat, at de beregnede merudgifter inden for budgetgarantien kompenseres helt. Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Dette er nærmere beskrevet nedenfor i afsnittet om kommunens finansieringsmuligheder ved flere flygtninge. Anne Trabolt (22807) Job- og Borgerservice Staben Søvej 1 Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

11 Finansieringsmuligheder I det følgende er finansieringen på flygtningeområdet beskrevet. I oversigtsform tilgår indtægter på flygtningeområdet således: EKSTRA PENGE I 2015 I 2016 Særlig pulje 325 mio. kr. (bev. 05 Tilskud og udligning) 125 mio. kr. til investeringer/boligudgifter 200 mio. kr. til integrationsudgifter generelt Grundtilskud (bev. 66 Arbejdsmarked overførsler) Særlig refusionsordning vedr. udlændinge Budgetgaranti (overførselsudgifter) Statstilskud og udligning 2,7 mio. kr. 3,3 mio. kr. anslået 4,0 mio. kr. anslået ingen Midtvejsregulering - andel er afhængig af landstal og kan ikke beregnes mio. kr. tilgang kontra afgang 2,5 mio. kr. økonomiaftale Afhængig af grundlag for statsgaranti befolkningsudvikling lokalt og på landsplan Indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende udlændinge samt statstilskud og udligning er en del af kommunens samlede finansiering til afholdelse af kommunens udgifter. Prioriteringen af disse midler sker via kommunens samlede budgetlægning. Merindtægter i 2015 Særlig finansieringspulje Regeringen har i finansloven for 2015 afsat en pulje på 325 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne. KL og regeringen har den 8. januar 2015 indgået en aftale omkring håndtering af det markant øgede antal, herunder udmøntning af puljen på 325 mio. kr. Puljen vil blive fordelt så de kommuner der modtager flest af de ekstraordinært ankomne flygtninge vil modtage mest. Side 2

12 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtningene, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling på 4.000, som allerede er fordelt. Beløbet er tiltænkt de ekstraordinære udgifter forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. 200 mio. kr. fordeles som et ekstraordinært integrationstilskud på baggrund af kommunernes andel af flygtning og familiesammenførte. Silkeborg Kommunes andel udgør ca. 6 mio. kr. ved modtagelse af 450 voksne (kvote og familiesammenførte). Til grundlag for beregningen er anvendt KL s vejledning. Grundtilskud Flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af et integrationsprogram, giver adgang til at hjemtage et månedligt grundtilskud i en periode på 3 år. Grundtilskuddet skal finansiere sociale merudgifter samt generelle udgifter, som den enkeltes flygtnings integrationsplan medfører, herunder udgifter vedrørende mindreårige børn. Grundtilskuddet udgør på årsbasis ca kr. I budget 2015 er der budgetteret med et grundtilskud, som inkluderer den oprindelige kvote, hvorved merindtægten vil omfatte merkvoten samt familiesammenførte. Tilgår der 266 kvoteflygtninge og 200 familiesammenførte i løbet af 2015 og der forudsættes en tilgang fordelt hen over året, vil merindtægten udgøre ca. 4 mio. kr. Merindtægten vil tilgå bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler. Det bemærkes, at det i Job- og Borgerservices notat Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote fremgår af tabellerne, at grundtilskuddet samlet vil medføre en merindtægt på 14 mio. kr. hvilket er en alt andet lige -betragtning, idet der i forvejen er budgetteret med grundtilskud jvf. ovenfor. I 2016 vil det samlede grundtilskud dels være baseret på tilgang af ny flygtninge i 2015 og 2016, dels afgang af flygtninge, som afslutter den 3-årige integrationsperiode, hvorved grundtilskuddet bortfalder. Modtager Silkeborg ovennævnte antal flygtninge/familiesammenførte i 2015, vil forøgelsen i grundtilskuddet i 2016 udgøre ca. 12 mio. kr. Kvote for 2016 og afgang fra ordningen i 2016 indgår ikke i beregningen. Indtægter efter I nedenstående er følgende finansieringskilder kort beskrevet; udligningsordning vedrørende udlændinge, statstilskud og landsudligning samt budgetgaranti. Side 3

13 Udligningsordningen vedrørende udlændinge. Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtning og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Grundlaget for det særlige tilskudsbeløb opgøres på baggrund af den faktuelle befolkningssammensætning pr året før budgetåret. Kommunerne afholder udgifterne et år inden vi modtager tilskuddene. For hver borger med indvandrerbaggrund modtager kommunerne kr. Hertil kommer et ekstra tilskud pr. 0-5 årig på kr. og pr årig på kr. Det særlige tilskudsbeløb udbetales samlet med de øvrige generelle tilskud og indgår dermed i Silkeborg Kommunes årlige budgettering af indtægter. Udligningsordningen er i 2015 endelig, men suppleres med den særlige finansieringspulje som beskrevet overnfor. Men de flygtninge vi modtager i 2015 vil påvirke udligningsbeløbet, vi vil modtage de i kommende år. For budget 2016 er grundlaget for tilskud antal udlændinge fra ikke vestlige lande pr. 1. januar En ny beregning viser, at kommunens nettoudgift til ordningen er 2,5 mio. kr. lavere end det budgetterede i budgetoverslagsår Der forventes 1,7 mio. kr. i øget tilskud og 0,8 mio. i mindre tilsvar. Statstilskud og landsudligning Flere indbyggere medfører også en stigende andel af det statstilskud, som fordeles efter indbyggertal. Dermed vil Silkeborg, hvis vores befolkningstal stiger og andre kommuner har status quo, få en større andel af det samlede befolkningstal, og dermed større andel af statstilskuddet. Vi er således afhængige af hvad der sker i landets øvrige kommuner. (statstilskuddets størrelse er ikke fast hen over årene så det er andelen af det statstilskud der er til rådighed i det enkelte år, som vi kan få en stigende andel af (alt andet lige)). Side 4

14 I forbindelse med den kommunale udligning beregnes et udgiftsbehov bestående af henholdsvis et socioøkonomisk og et aldersbestemt udgiftsbehov som anvendes ved beregningen af, hvor meget kommunen skal modtage i indtægt fra landsudligning. I det aldersbestemte udgiftsbehov indgår alle indbyggere danskere og udlændinge. Det socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes ud fra 14 socioøkonomiske kriterier. Her skal specielt bemærkes kriteriet med antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar året før budgetåret samt kriterier vedrørende arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau, som indgår i de 14 kriterier, som danner grundlag for budgettet. Kriterierne opgøres med 1-3 års forsinkelse, da data først på dette tidspunkt kan opgøres af Danmarks statistik. Indtægter beregnet på baggrund af udgiftsbehovet kommer derved med 1-3 års forskydning. Budgetgarantien (overførselsudgifter) For visse kommunale udgifter er der indført budgetgaranti. Det drejer sig om de udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis udgifterne falder. Følgende udgifter og indtægter vedrørende flygtninge er omfattet af budgetgarantien: Kontanthjælp og enkeltydelser efter integrationsloven Driftsudgifter til sprogskole og aktivering Boligstøtte Resultattilskud Statsrefusion Kommunen bliver principielt fuldt kompenseret for alle udgifter omfattet af budgetgarantien. Den enkelte kommune vil opleve udsving, da kommunerne kompenseres samlet set. Det betyder, at kommuner som har færre udgifter end gennemsnittet vil opleve en overkompensation, mens kommuner med flere udgifter vil opleve en mindre kompensation. Udsving vil også kunne ske indenfor budgetgarantien, hvor øgede udgifter til f.eks. integration modsvares af mindre udgifter på øvrige budgetgaranterede udgifter, hvorved der ikke opnås yderligere finansiering fra staten. I 2015 har kommunerne samlet set budgetteret overførselsudgifterne lavere end forudsat i økonomiaftalen, hvilket kan forventes at indgå i en midtvejsregulering i år. Et øget udgiftsniveau på integrationsområdet vil kunne forventes at indgå i denne regulering. Side 5

15 Silkeborg kommune vil blive kompenseret på baggrund af landudviklingen og ikke kommunens reelle merudgifter på flygtningeområdet. I 2016 vil der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indgå en aftale om niveauet for de budgetgaranterede udgifter og dermed niveauet for det samlede bloktilskud. Analyse og Udvikling, Februar 2015 Side 6

16 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Baggrundsnotat Silkeborg Kommune LG Insight DokumentID:

17 1

18

19 13% 23% 27% 36% 41% 54% 46% 59% Silkeborg Kommune Hele landet

20 21 uger 40 uger 13 uger

21

22

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Social- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra den konservative bytil Aarhus Kommune rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Hvor mange kvoteflygtninge

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29.

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29. Notat Den 29. november 2010 Bilag 6 Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Af budgetforliget for 2011 vedrørende integrationsindsatsen fremgår

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 14.12.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

6. Normering på integrationsområdet

6. Normering på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt

Læs mere