Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev"

Transkript

1 Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side 4 III. Generalforsamlingen 7, 8, 9, 10, II side 5 IV. Bestyrelsen 12, 13, 14 side 7 V. Revisor og regnskab 15, 16, 17, 18 side 8 VI. Særlige bestemmelser 22 side 9 VII. Værneting side 10 2

3 I Navn hjemsted og formål: l. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN TERRASSERNE, HIMMELEV. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. 3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder sørge for vedligeholdelse, reparation og drift af fælles indretninger m.m. alt i overensstemmelse med de af foreningens område tinglyste deklarationer, herunder udstykningsdeklaration tinglyst den og senere, samt de af Roskilde Kommune godkendte projekter. Grundejerforeningen er berettiget til under iagttagelse af nævnte deklarationsbestemmelser at fastsætte nærmere regler for fremskaffelsen og fordelingen af de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål. Grundejerne er pligtig at deltage i alle udgifter som ifølge deklarationer og vedtægter bliver pålignet boligparcellerne. Foreningen er pligtig at tage skøde på private veje, stier og fællesarealer inden for foreningens område. Overdragelsen sker vederlagsfrit, dog betaler foreningen skødeomkostningerne. Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet skal derefter godkendes af den følgende ordinere eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer og træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne efter vedtagelsen. II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen: 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af 158 boligparceller i bebyggelsen "Terrasserne, Himmelev" nemlig parcellerne nr. I -129 og alle inkl., af matr. nr. 7-km og 7-kn Himmelev by, Himmelev, beliggende Terrasserne 1-4 og alle inkl. Himmelev, 4000 Roskilde. 5. Når et medlem overdrager sin boligparcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pågældende fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. 3

4 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancen og overtaget forpligtelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og den tidligere ejers bopæl (efter ejerskifte) samt boligparcellens adresse og matrikelnummer. En ejer, som ikke bebor sin ejendom, er pligtig til at oplyse sin (juridiske) adresse til foreningen. 6. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredje mand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Efter erhvervelsen af en parcel i bebyggelsen betales et indskud til foreningen, se takstblad, hvilket forfalder én måned efter overtagelsesdagen. I øvrigt svarer hver boligparcel et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales månedsvis. Sidste rettidige betalingsdag er den 5. i samme måned. Såfremt betalingsfristen overskrides, tillægges næste måneds opkrævning et gebyr på, se takstblad. Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg til grundejerforeningen for restancen, svarende til, se takstblad af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før generalforsamlingen, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. III. Generalforsamlingen: 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8. Ordiner generalforsamling afholdes hvert år senest 15. juni i Roskilde. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseændring. 4

5 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor, jf Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf Valg af formand, jf Valg af kasserer, jf Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt, jf Valg af 2 revisorer, jf Valg af 1 revisorsuppleant, jf Eventuelt Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinere, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinere generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinere generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen, og som på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Adgang til foreningens generalforsamlinger samt stemmeret, jf. dog 4 og 6, har alle foreningens medlemmer. Herudover kan bestyrelsen indbyde, hvem den måtte ønske til at overvære generalforsamlingen under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse. For hver parcel kan afgives 2 stemmer. 5

6 Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre 10 % af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt, d.v.s. ingen fuldmagtsindehaver kan repræsentere mere end 4 stemmer. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jf. 3, 4, 11og 18. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 11. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter eller ordensregler eller anvendelse af fællesarealer, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere tilskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Dagsordenspunkter, hvortil der kræves 2/3 majoritet, kan på en efterfølgende generalforsamling genfremsættes og besluttes med simpelt stemmeflerhed, såfremt intet forslag har opnået vedtagelse ved første fremsættelse. Når der på en generalforsamling er truffet gyldige bestemmelser om forhold af den i stk. I nævnte art samt andre forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger. Grundejerforeningens beslutninger om anvendelse af fællesarealer efter stk. I skal godkendes af kommunalbestyrelsen. IV. Bestyrelsen: 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. Valg gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden og 2 menige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, medens kassereren og 1 menigt bestyrelsesmedlem afgår i ulige år. Suppleanter vælges for I år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 6

7 Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønning m.m. af en sekretær og/eller administrator, der ikke behøver være medlem af foreningen. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen, og suppleanten for denne indtræder da i dennes sted. Der som antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 13. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse of fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg. Der afholdes møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over det under møderne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14. Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller formanden/næstformanden og kassereren i forening. V. Revisorer og regnskab: 15. Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisor gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter revisor indgiver revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn. 16. Foreningens regnskab løber fra 1. april til 31. marts. Regnskabet skal tilstilles revisor så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen

8 Medlemmernes indbetalinger til foreningen skal foretages til de af bestyrelsen angivne bankkonti lydende på foreningens navn eller til kassereren. Kassereren og den ansatte person som forestår bogføringen, kan i forening foretage betalinger via den etablerede bankforbindelse. Undtaget fra stk. 2 kan være én konto, hvor kassereren har mulighed for at hæve fra med kun én underskrift. Kassereren skal være kautionsforsikret for kontoens maksimum beløb. Maksimum beløbet fastsættes af bestyrelsen. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 5000,00. Beløbet skal være dækket af kautionsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter kautionsforsikringens størrelse, udgiften afholdes af foreningen. 18. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler og skal godkendes af Roskilde Byråd. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. VI. Særlige bestemmelser: 19. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. VII. Værneting: 20 Alle sager mellem grundejerforeningen og dens medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i 2, således at alle sager af denne art hører under Retten i Roskilde. Således vedtaget på foreningens første generalforsamling den 29. maj og ændret på den: ordinære generalforsamling den 31. maj 1983, ekstraordinære generalforsamling den 20. september 1984, ekstraordinære generalforsamling den 9. april 1985, ordinære generalforsamling den 10. september 1987, ordinære generalforsamling den 29. august 1991, ordinære generalforsamling den 10. september 1998, 8

9 ordinære generalforsamling den 9. september 1999, ordinære generalforsamling den 12. juni 2001 ordinære generalforsamling den 12. juni 2008 ordinære generalforsamling den 13. juni

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere