VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD

2 1 Navn Foreningens navn er Munksøgård. 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune, under Roskilde Ret, der er foreningens værneting. Formål 3 Stk.1 Stk.2 Stk. 4 Foreningens formål er at koordinere og realisere økologiske boligtiltag på Munksøgårdarealet, herunder at eje, drive og vedligeholde fælles installationer og fælles arealer på ejendommene, matr.nr. 14bq, 14br, 14bs, 14bt 34aa, 34ab, 34ac, 34ad, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34y, 34z, 34æ og 34ø,Himmelev by, Himmelev, Roskilde kommune og amt. Foreningens formål er derudover at forestå driften af de fælles anliggender, der skal reguleres af foreningen. Foreningen skal administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og med respekt af vedtægterne fastsat for de enkelte bogrupper/boligselskaber under behørig hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende alment boligbyggeri. Endvidere skal foreningen respektere diverse deklarationer og servitutter i øvrigt pålagt de enkelte bebyggelser. 4 Medlemmer Medlemmer af foreningen er A B C Parcelejerne i Ejerforeningen Ejermunken (20 styk) Andelsboligforeningen Munksøgård (1 styk) Roskilde Boligselskab, Afd. Munksøgård De til enhver tid værende ejere/andelshavere og lejere i henhold til gældende lejekontrakter kan ved anmeldelse til foreningens bestyrelse tiltransportere den til boligenheden tillagte stemmeret til en samboer, som har folkeregisteradresse på ejendommen.

3 Hver boligenhed, det være sig ejerbolig eller andelsbolig, kan alene være repræsenteret som ét medlemskab, dog forudsat at den pågældende bolighaver er registreret på adressen. Stemmeretten for Roskilde Boligselskab, Afd. Munksøgård, udøves af lejerne, forudsat at den pågældende lejer har folkeregisteradresse på ejendommen. Medlemmerne tillægges stemmeret udfra fordelingsnøglen mellem de forskellige ejerenheder som følger: Ejerne: 25 % Andelshaverne: 20,36 % og Lejerne: 54,64 % De enkelte boenheder tildeles herefter følgende stemme: Andel Ejer Familie Senior Ungdom Stemmer Husnr. Stemmer Husnr. Stemmer Husnr. Stemmer Husnr. Stemmer Husnr I alt % 20,62 % 25,09 % 20,62 % 17,87 % 15,81 % Aftalt 20,36 % 25,00 % 54,64 %

4 Det fastsættes dog, at der i beslutningsspørgsmål for så vidt angår medlemmerne, som er repræsenteret som lejere i afdelingen af Roskilde Boligselskab, kan træffes beslutninger om repræsentativ stemmeafgivning i overensstemmelse med Roskilde Boligselskabs regler herom, udarbejdet under hensyntagen til Boligselskabets beslutningskompetence i forhold til repræsentantskab m.v. Generalforsamling 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, med mindre nærværende vedtægt angiver andet. Medlemmernes stemmeret disponeres i overensstemmelse med vedtægternes 4, stk. 3, for så vidt angår repræsentativ stemmeafgivning. Stk. 4 Til beslutninger om køb af fælles bygninger og/eller arealer, væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor. Såfremt forslag uden at have været vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 28 dage, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 5 Enhver generalforsamlingsbeslutning, der medfører økonomiske forpligtelser for medlemmerne, er kun gyldig, såfremt der foreligger skriftlig accept af beslutningen i sin fulde ordlyd fra Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken. Enhver beslutning om ændringer, salg, pantsætning eller nedlæggelse af de for boligerne nødvendige forsynings-, afløbs- og rensningsanlæg eller salg eller pantsætning af arealer tilhørende foreningen er kun gyldig, såfremt der forinden foreligger skriftlig accept af beslutningen i sin fulde ordlyd fra Boligselskabets hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken. Dette punkt i vedtægterne kan, uanset omfanget af stemmeflerhed på en generalforsamling, ikke ændres uden forudgående samtykke fra Boligselskabets hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken.

5 Stk. 6 Stk. 7 Salg af fælles bygninger og/eller arealer kræver at 2/3 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor, ligesom der skal foreligge accept for beslutninger af den pågældende karakter fra hhv. ejerforeningen Ejermunken, Andelsboligforeningen Munksøgård og Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom. Såfremt forslag uden at have været vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 28 dage, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Der skal foreligge accept for beslutninger af den pågældende karakter fra hhv. ejerforeningen Ejermunken, Andelsboligforeningen Munksøgård og Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom. Stk. 8 Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, idet der dog fastsættes, at et medlem maksimalt kan repræsentere een fuldmagtsgiver. 6 Hvert år afholdes to ordinære generalforsamlinger. Inden 15. marts holdes en ordinær generalforsamling, hvor regnskabet godkendes og der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 5) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisorer. 6) Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer, samt valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. 7) Valg af intern og ekstern revisor og suppleanter for disse. 8) Behandling af indkomne forslag. 9) Eventuelt. I august måned afholdes en ordinær generalforsamling, hvor foreningens budget for det næstkommende regnskabsår vedtages. Denne procedure sikrer, at Roskilde Boligselskab kan indarbejde ændringerne i afdelingens budgetter og få huslejestigninger varslet i tide. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Fastsættelse af budget, herunder fællesbidrag og a conto beløb. 5) Behandling af indkomne forslag. 6) Eventuelt.

6 Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et medlem af bestyrelsen eller revisor finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/5 af foreningens samlede antal boligenheder eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 7 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Indkaldelsen uddeles til medlemmerne sammen med det materiale, der hører til den pågældende generalforsamling Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet skal være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 6, stk. 4, i øvrigt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af det emne/forslag, der ønskes behandlet. 8 Der tages beslutningsreferat. Referatet udsendes til medlemmerne i løbet af højst 14 dage. Indsigelser hertil skal være formanden i hænde senest 14 dage herefter, hvorefter referatet godkendes på det følgende bestyrelsesmøde og underskrives af dirigenten. Bestyrelsen 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. For Roskilde Boligselskabs vedkommende blandt lejerne, idet stemmeretten for Roskilde Boligselskabs vedkommende i henhold til ovenstående er tillagt lejerne. Bestyrelsen består af 5 eller 10 medlemmer, inkl. formanden. Antallet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen i indkaldelsen til generalforsamlingen.

7 Der vælges 1 hhv. 2 medlemmer til bestyrelsen fra henholdsvis ejere og andelshavere og 1 hhv. 2 medlemmer til bestyrelsen fra hver af de tre lejebogrupper. Generalforsamlingen skal respektere valget af det enkelte bestyrelsesmedlem, såfremt der foreligger indstilling herom fra enten gruppen af boligejere, andelsboligforeningen eller lejebogrupperne. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger derudover 5 suppleanter, der træder ind i bestyrelsen i tilfælde af ét eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang. Suppleanterne vælges ligeledes med respekt af de enkelte gruppers indstillingsret, jfr. ovenstående, og såfremt både et bestyrelsesmedlem og en suppleant fra en given bogruppe måtte udtræde af bestyrelsen, indtræder yderligere en suppleant i bestyrelsen efter indstilling fra den enkelte bogruppe. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med et eventuelt salg af en ejerbolig eller en andelsbolig eller ved fraflytning af en lejerbolig. Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og eventuelt en næstformand og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden og fører en beslutningsprotokol, som er tilgængelig for alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen skal mødes mindst 4 gange årligt. Såfremt et bestyrelsesmedlem begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde inden 8 dage. Bestyrelsen er, alene med respekt over for generalforsamlingen, berettiget til mellem generalforsamlingerne at uddelegere beslutningskompetence i overensstemmelse med nærværende vedtægter til arbejdsgrupper nedsat af generalforsamlingen og/eller bestyrelsen, som dog aldrig kan træffe beslutninger vedrørende foreningen, der strider mod nærværende vedtægter og beslutninger i øvrigt truffet af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier vedrørende f.eks. formkrav m.v. for fællesmødets virke. Stk. 6 Enhver bestyrelsesbeslutning, der medfører økonomiske forpligtelser for medlemmerne, er kun gyldig såfremt der forligger skriftlig accept af beslutningen i sin fulde ordlyd fra Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken. Enhver beslutning om ændringer, salg, pantsætning eller nedlæggelse af de for boliger nødvendige forsynings-, afløbs- og rensningsanlæg eller salg eller pantsætning af arealer tilhørende foreningen er kun gyldig, såfremt der forinden foreligger skriftlig accept af beslutningen i sin fulde ordlyd fra Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken. Dette punkt i vedtægterne kan, uanset omfanget af stemmeflerhed på generalforsamlingen, ikke ændres uden der forligger skriftlig accept af beslutningen i sin fulde ordlyd fra Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller repræsentantskab i henhold til gældende regler herom, samt fra Andelsboligforeningen Munksøgård og Ejerforeningen Ejermunken.

8 Stk. 7 Bestyrelsen kan, alene med respekt over for generalforsamlingen, træffe beslutning om oprettelsen af arbejdsgrupper samt regler for gruppernes drift, ligesom beslutninger vedrørende dette kan overdrages til fællesmødet, ligeledes under forudsætning af, at nærværende vedtægter og beslutninger truffet af generalforsamlingen respekteres. 10 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fællesanliggender, herunder betaling af eventuelle fællesudgifter, tegning af eventuelle fornødne forsikringer, renholdelse og vedligeholdelse samt fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter foreningens karakter må anses for påkrævet. Foreningens bestyrelse drager endvidere omsorg for varetagelsen af aftaler med det offentlige, herunder kommunen vedrørende indforpagtede jordarealer. Endvidere påhviler det bestyrelsen i videst muligt omfang at sikre, at medlemmernes forpligtelser over for bl.a. forsynings- og rensningsselskaber opfyldes. Der er etableret følgende tiltag i foreningens regi: - fælles antenne/datainstallationer - fælles telefonforsyning - fælles spildevandsanlæg - fælles hus til benyttelse for alle bogruppernes medlemmer - fælles varmeforsyning - fælles affaldssortering. Det enkelte medlem af foreningen er forpligtet til at lade sin boligenhed tilslutte ovennævnte anlæg og tiltag i øvrigt efter beslutning herom samt acceptere behørige sikringsforanstaltninger, bl.a. i forbindelse med tinglysning af de nødvendige deklarationer og servitutter vedrørende sikringen af denne forpligtelse. Stk. 4 Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de fra Andelsboligforeningen Munksøgård, Ejerforeningen Ejermunken og Roskilde Boligselskab opkrævede bidrag til fællesudgifter og a conto beløb. 11 Administration Generalforsamlingen kan beslutte, at bestyrelsen skal antage en administrator til at varetage administrationen og den daglige drift.

9 Såfremt der ikke er truffet beslutning om administrator, varetager bestyrelsen foreningens administration. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsen, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller på giro. Der skal kun kunne hæves ved underskrift i overensstemmelse med tegningsreglen i nærværende vedtægt. Alle indbetalinger fra medlemmer skal ske direkte til nævnte konto, ligesom modtagne checks og postanvisninger skal indsættes på kontoen. Drift af fælles anlæg Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at sørge for, at de foreningen tilhørende anlæg er vel vedligeholdte og i god funktionsdygtig stand. Det påhviler tillige bestyrelsen at sørge for, at der sker en løbende opsparing, der modsvarer den løbende nedskrivning af de tekniske anlæg. De fælles anlægs drift, vedligeholdelse og retablering finansieres ved de af generalforsamlingen fastsatte fællesbidrag; dette gælder dog ikke varmecentralen og spildevandsanlæg, jfr. nedenfor under stk. 4. Ved fælles anlæg forstås følgende: Antenne/datainstallationer Telefonforsyning Veje og stier Græs- og beplantede arealer Spildevandsanlæg Rensningsanlæg Varmecentral Varmeforsyningsledninger Etablering, vedligeholdelse og retablering af anlæg af enhver art på områder tilhørende Roskilde Boligselskab, Afd. Munksøgård, Andelsboligforeningen Munksøgård, ejerforeningen Ejermunken og de private grundejere er i alle henseender foreningen uvedkommende. Fællesbidrag Fællesbidraget fordeles på medlemmerne efter følgende fordelingsnøgle: Ejerne: 25 % Andelshaverne: 20,36 % Lejerne: 54,64 % Fællesbidraget opkræves i månedlige rater hos Andelsboligforeningen Munksøgård, Ejerforeningen Ejermunken og Roskilde Boligselskab. De enkelte ejerandele opkræver herefter selv internt bidraget i henhold til selvstændig intern besluttet fordelingsnøgle. De enkelte ejerandele herunder ejerforeningen Ejermunken, Andelsboligforeningen Munksøgård og Roskilde Boligselskabs driftsenhed kan ikke ændre forpligtelsen vedrørende fællesbidraget i overensstemmelse med ovennævnte, idet der alene internt kan vedtages evt. ændringer i de separate vedtægter for de enkelte ejergrupper.

10 Vedtægterne for de enkelte ejergrupper er nærværende forening uvedkommende, idet det dog fastsættes, at interne vedtægter aldrig kan vedtages i strid med nærværende vedtægt. Ved fastlæggelse af fællesbidraget og a conto forbrugsudgifter skal der ske henlæggelse til vedligeholdelse og udskiftning af følgende anlæg: Veje og stier Græs- og beplantede arealer Spildevandsanlæg Rensningsanlæg Varmecentral Varmeforsyningsledninger Bestyrelsen er forpligtet til hvert år sammen med budgetforslag at forelægge forventede restløbetider for Munksøgårds fællesanlæg. Henlæggelsen fordeles lineært over de forventede restløbetider på grundlag af anskaffelsessummen reguleret for hvert år på grundlag af det hvert år sidst kendte byggeindeks. Henlæggelsesbeløbene separeres på særskilte bank- eller depotkonti og må ikke sammenblandes med foreningens midler i øvrigt eller benyttes til andet formål end det, de er henlagt til. Såfremt én eller flere af de ovenfor anførte afskrivningsperioder måtte vise sig ikke at svare til den reelle udvikling, kan generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed beslutte at ændre den eller de relevante afskrivningsperioder. Stk. 4 Varmecentral og varmeforsyningsledninger Betaling af varmebidrag påhviler de enkelte brugere. Varmebidraget, der tillige skal indeholde et beløb til hensættelse til retablering af anlægget, fastlægges på grundlag af de for almene boligorganisationer til enhver tid gældende regler, der således er gældende for alle aftagere af varme fra det fælles forsyningsanlæg. Varmeanlægget må alene benyttes til forsyning af varme til de beboere og fælleshuse på de tre medlemmers områder. A conto bidrag opkræves i månedlige rater hos Andelsboligforeningen Munksøgård, Ejerforeningen Ejermunken og Roskilde Boligselskab. Varmebidrag afregnes årligt med de tre ovenstående enheder ud fra de enkelte boligers målte forbrug for det forløbne år. De tre enheder afregner selv med deres beboere og forbrugssteder. Stk. 5 Spildevandsanlæg Betaling af forbrug af vand og intern vandlafledningsafgifter påhviler de enkelte brugere. Spildevandsafgiften, der tillige skal indeholde et beløb til hensættelse til retablering af anlægget, består af to dele: En del, som er forbrugsafhængig, og en del, som afregnes i forhold til fordelingsnøglen for fællesudgifter, jf. stk. 3.

11 A conto bidrag opkræves i månedlige rater hos Andelsboligforeningen Munksøgård, Ejerforeningen Ejermunken og Roskilde Boligselskab. Spildevandsbidrag afregnes årligt med de tre ovenstående enheder ud fra de enkelte boligers målte forbrug for det forløbne år. De tre enheder afregner selv med deres beboere og forbrugssteder. Vedtægtsændringer og ophør 12 Ændringer af nærværende vedtægter kan, med mindre andet er fastsat andetsteds i nærværende vedtægter, alene ske med et kvalificeret flertal på 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer. Beslutning om foreningens ophør forudsætter derudover, at der foreligger forudgående skriftlig accept til en sådan beslutning fra hhv. ejerforeningen Ejermunken, Andelsboligforeningen Munksøgård og Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse eller besluttende organ i øvrigt. Bestemmelserne i nærværende vedtægter, vedrørende Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelses eller repræsentantskabets, Andelsboligforeningen Munksøgårds og Ejerforeningen Ejermunkens forudgående godkendelse af visse beslutninger kan ikke ændres, med mindre der foreligger forudgående skriftlig godkendelse af den foreslåede ændring i sin fulde og endelige ordlyd fra hhv. ejerforeningen Ejermunken, Andelsboligforeningen Munksøgård og Roskilde Boligselskabs hovedbestyrelse. 13 Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen. 14 Revision Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

12 15 Tegningsregler Foreningen tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, idet dog mindst 2 ejerformer skal være repræsenteret. Bestyrelsen kan meddele formanden og/eller kassereren prokura til at træffe økonomiske dispositioner og udbetale beløb vedrørende den almindelige løbende drift på op til kr ,00 pr. disposition. Ved disposition forstås i denne sammenhæng et samlet beslutningskompleks. Der er således ikke adgang til at udstykke et samlet beslutningskompleks i underdispositioner à kr , Tinglysning Nærværende vedtægter tinglyses servitutstiftende på følgende ejendomme: Matr.nr. 34 ab, Himmelev by, Himmelev tilhørende Andelsboligforeningen Munksøgård. Matr.nr. 34d, 34æ, 34ø, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34y og 34z, Himmelev by, Himmelev tilhørende Ejerforeningen Ejermunken. Matr.nr. 34ac, 14 br og 14 bs, Himmelev by, Himmelev tilhørende Roskilde Boligselskab. Matr.nr. 34aa, 34ad, 14bq og 14bt, Himmelev by, Himmelev tilhørende Foreningen Munksøgård. Kontingent 17 Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om kontingent, som for medlemmernes vedkommende fastsættes i forhold til medlemmernes disponible etageareal. Endvidere kan generalforsamlingen, ligeledes i henhold til indstilling herom fra bestyrelsen, træffe beslutning om eventuelt indmeldelsesgebyr. Endelig kan generalforsamlingen, ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen, træffe beslutning om kontingentopkrævning vedrørende diverse aktiviteter, herunder forsyningsanlæg eller lignende, hvor fordelingen af udgifterne skal vedtages og fordeles efter særskilte fordelingsnøgler, eventuelt beregnet efter antal brugere, disponible faciliteter, antal boligenheder eller lignende.

13 Opkrævningsprocedure fastsættes samtidig med vedtagelsen af kontingentet efter indstilling fra bestyrelsen. Sikkerhedsstillelse 18 Til sikkerhed for foreningens udestående hos Ejerforeningen Ejermunken for fællesbidrag, varmebidrag og spildevandsbidrag etc. skal Ejerforeningen Ejermunkens vedtægter indeholde bestemmelser, der sikrer Ejermunkens tilgodehavender hos de enkelte ejere. De private grundejere har ved tiltrædelsen af vedtægterne fra Ejerforeningen Ejermunken sikret, at hver ejendom har fået tinglyst pantsikkerhed for , til sikring for foreningens udestående i henhold til 18, stk.1. Der er oprettet særskilt aftale mellem de 2 ejerforeninger om, at pantsikkerheden tjener til sikkerhed for begge foreningers tilgodehavender, således at et eventuelt provenu ved tvangsauktion fordeles forholdsmæssigt mellem de 2 ejerforeninger i forhold til deres respektive tilgodehavenders størrelse. 19 Medlemskab De i 4, stk. 1, anførte medlemmer er tvungne medlemmer af foreningen. 20 Voldgift Uoverensstemmelser mellem medlemmer af foreningen angående fortolkning af vedtægterne og parternes medlemskab af foreningen, herunder pligter og rettigheder, afgøres af en voldgiftsret, der endeligt tager stilling til stridsspørgsmålet. Voldgiften sker ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i henhold til regler for den almindelige voldgiftsret i Danmark. Tvistighederne kan ikke indbringes for domstolene. Procesmåden er som i vedtægterne bestemt, idet dog følgende særlige regler er vedtaget som gældende for processen: A B C D E Klageskrift indgives. Svarskrift skal foreligge inden 3 uger. Replik skal afgives inden 3 uger. Duplik skal afgives inden 3 uger. Domsforhandling skal berammes, når duplik er indgivet. Forberedende møder i voldgiften skal ske inden for nævnte frister.

14 Stk. 4 Stk. 5 Overholdes fristerne ikke, skal den anden part kunne forlange sagen berammet på det således foreliggende grundlag. I øvrigt henvises til lov om voldgift, hvis bestemmelser ligeledes finder anvendelse, dersom nævnte voldgiftsret ikke fungerer eller ikke kan påtage sig sagen. Nærværende vedtægter erstatter tidligere vedtægter for foreningen Munksøgård (senest ). Således vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling d. 27 marts 2006 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 26 april, Jonas Jensen Dirigent Thomas Lejre Referent Nærværende vedtægter tiltrædes af: Repræsentant for Roskilde Boligselskab: Ole Nyholm, Forretningsfører Roskilde Boligselskab Bestyrelsen for Andelsforeningen Munksøgård Grete Hansen, Formand Henrik Steen Christensen Lena Høgh Elsebeth Vingborg Christian Kierkegaard

15 Medlemmer af Foreningen Ejermunken: Anna Levin-Jensen, Lars Levin-Jensen, Ejere af matr. nr. 34 e, Himmelev by, Himmelev Helle Humlum, Ejer af matr. nr. 34 f, Himmelev by, Himmelev Annie Mikkelsen, Peter Hansen, Ejere af matr. nr. 34 g, Himmelev by, Himmelev Anne Mette Shorty, Tore Breiløe, Ejere af matr. nr. 34 h, Himmelev by, Himmelev Charlotte Funch, Søren Toftte, Ejere af matr. nr. 34 i, Himmelev by, Himmelev Niels Saabye, Ejer af matr. nr. 34 k, Himmelev by, Himmelev Kirsten Hvidtfeldt, Ole Winther Olsen, Ejer af matr. nr. 34 l, Himmelev by, Himmelev Lisbeth Gregersen, Bendt Hejbøl, Ejere af matr. nr. 34 m, Himmelev by, Himmelev Hanne Isaksen, Jens Asger Hansen, Ejere af matr. nr. 34 n, Himmelev by, Himmelev Tina Mollerup, Jens Mollerup, Ejere af matr. nr. 34 o, Himmelev by, Himmelev Merete Østergård Krapper, Ulrik Krapper, Ejere af matr. nr. 34 p, Himmelev by, Himmelev Lilly Larsen, Ejer af matr. nr. 34 q, Himmelev by, Himmelev Ann Rohde Andersen, Jørn Erik Nielsen, Ejere af matr. nr. 34 r, Himmelev by, Himmelev Bente Bakmand, Claus Hedegaard Sørensen, Ejere af matr. nr. 34 s, Himmelev by, Himmelev Lene Toft, Niels Thøgersen, Ejere af matr. nr. 34 t, Himmelev by, Himmelev Marianne Andersen, Ejer af matr. nr. 34 u, Himmelev by, Himmelev Helene Illeris, Paolo Poggi, Ejere af matr. nr. 34 v, Himmelev by, Himmelev Inger Foldager, for boet efter Jacob Bække, bobestyrer advokat Birgit Thrusholm Ejere af matr. nr. 34 x, Himmelev by, Himmelev Irene Stick, Jan Rosendahl, Ejere af matr. nr. 34 y, Himmelev by, Himmelev Lotte Kjærgaard, Steen Solvang Jensen, Ejere af matr. nr. 34 z, Himmelev by, Himmelev

VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD

VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD Vedtægter for Foreningen Munksøgård Side 1 af 15 Navn Foreningens navn er Munksøgård. 1 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune, under Roskilde Ret, der er foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Grundejerforening. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 2 MEDLEMSFORHOLD 3 GENERALFORSAMLINGEN - 1 -

1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 2 MEDLEMSFORHOLD 3 GENERALFORSAMLINGEN - 1 - 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kildemarken" og er stiftet 7. maj 1987. 1.2 Foreningens hjemsted er Ringsted kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere