NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN"

Transkript

1 Tlf: CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af 7. april 2015 (side 67-76) BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR Konklusion på revision af årsregnskabet for REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION Risikovurdering og revisionsstrategi Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Manglende funktionsadskillelse Drøftelser med ledelsen om besvigelser Økonomistyring Hjælpemiddelcentralen KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Indtægter Udgifter Personaleomkostninger Balancen Åbningsbalancen Balancens enkelte poster Anlægsaktiver Egenkapital Hensættelser Gæld Noter Pantsætninger og eventualposter Kommissionens protokol Ledelsens regnskabserklæring RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER ØVRIGE OPLYSNINGER Habilitet m.v... 75

3 1 Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af kommissionen udarbejdede årsregnskab for Nordsjællands Brandvæsen for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat, udgiftsbaseret (underskud) kr Resultat, omkostningsbaseret (underskud) kr Aktiver kr Egenkapital (negativ) kr Konklusion på revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts Hvis kommissionen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold. Side 67

4 2 Redegørelse for den udførte revision 2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til Nordsjællands Brandvæsens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 2.2 Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af egen administration. De administrative rutiner er beskrevet i Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring, som Nordsjællands Brandvæsen følger. For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde, herunder med god sikkerhed ved udbetalinger. Endvidere giver kontrollerne en rimelig sikkerhed mod, at fejl ikke forbliver uopdaget. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer: Manglende funktionsadskillelse På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. Side 68

5 2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 2.3 Økonomistyring Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen for Nordsjællands Brandvæsen. Der foretages detaljerede økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til Beredskabskommissionen, senest i kommissionsmøde den 9. december Der foretages detaljerede økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til Styregruppen for Hjælpemiddelcentralen, senest i styregruppemøde i marts Med henblik på opgørelse af regnskab og egenkapital i det gamle Nordsjællands Brandvæsen blev der afholdt møde herom ultimo marts 2015 med de to ejer kommuner. Det er vores vurdering, at økonomistyringen giver kommissionen og ledelsen en mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn. Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer, vedrørende økonomistyringen for Hjælpemiddelcentralen: Der er i 2014 gennemført en økonomisk analyse af den væsentlige budgetoverskridelse på udgifterne vedrørende hjælpemidler til borgere i Hjælpemiddelcentralens regnskab. Årsagen til udviklingen er afdækket, og der er indgået aftaler med ejer kommunerne om efterregulering vedrørende de borgerrettede udgifter på 2,5 mio. kr. og driftsudgifter i forbindelse med forsinket indflytning i nye lokaler på 0,8 mio. kr. Der er ligeledes indgået aftale om en årlig efterregulering på baggrund af ordre tilgang på den borgerrettede del. Det er vores vurdering, at der fortsat bør være fokus på: Udarbejdelse af nøgletal i forhold til visitering, eksempel visiteres der ny hjælpemidler på områder, hvor der allerede ligger hjælpemidler på lager At der foretages en vurdering af visitatorernes kendskab og anvendelse af hjælpemiddelcentralens lager system, udvises der sparsommelighed i forvaltningen af budgetmidlerne At der føres et tæt tilsyn med indkøb af nye hjælpemidler (overvågning), til sikring af at indkøbsaftaler anvendes, og der ikke bestilles hjælpemidler, som allerede er på lager At der fortsat udføres en løbende og tæt budgetopfølgning. Side 69

6 2.4 Hjælpemiddelcentralen Den fælles Hjælpemiddelcentral indgår som en ny serviceopgave i Nordsjællands Brandvæsen fra Opgaven udføres efter aftale for et 2 årigt pilotprojekt i 2012 og På baggrund af en undersøgelse foretaget for de 2 deltagende kommuner, er det vurderet, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved at drive en fælles hjælpemiddelcentral. Vi har som led i vores revision undersøgt, hvorledes administrationen og styringen af hjælpemiddelcentralen er tilrettelagt. Vi har foretaget en overordnet vurdering af opgavens art og indhold. Grundlaget for konklusionen på den gennemførte vurdering er indhentede oplysninger på følgende områder: Aftale om opførelse af en fælles hjælpemiddelcentral Interview af den administrative ledelse i Nordsjællands Brandvæsen Registrantbogføringen Hjælpemidler til borgere Konklusion Det er vores vurdering, at administrationen og styringen af hjælpemiddelcentralens opgaver generelt er tilrettelagt hensigtsmæssigt. Vi har ved stikprøve efterprøvet, om udgifterne er korrekt registrantført, herunder om udgiften er at henføre til den rette kommune. Vi har ikke konstateret fejl i den udførte stikprøve. Det er dog vores vurdering, at økonomistyringen i forhold til hjælpemidler til borgerne vanskeliggøres af, at indkøbet ikke alene foretages ud fra en økonomisk betragtning, men også ud fra en behovsvurdering og en socialfaglig vurdering. Vi anbefaler, at der fortsat er fokus på området, jf. afsnit 2.3 vedr. økonomistyring. 3 Kommentarer til årsregnskabet 3.1 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i ØIMS- regnskabsregler. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsregnskabet på side Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens (Omkostningsregnskabet) resultat udgør en underskud på kr. Resultatet er kr. bedre end resultatet i udgiftsregnskabet. Den væsentlige årsag til forskellen kan henføres til afskrivninger på aktiver. Omkostningsregnskabet viser i år et overskud på driften vedrørende Myndighedsopgaver og Serviceopgaver på kr., og et underskud vedrørende Hjælpemiddelcentralen på kr. Regnskabets samlede underskud på kr. kan henføres til Hjælpemiddelcentralen. Side 70

7 Årets underskud på driften af Hjælpemiddelcentralen kan, ligesom i 2012 og 2013, primært henføres til en større udgift til hjælpemidler til borgerne end budgetteret, grundet stigende efterspørgsel (Ordre tilgang) Indtægter Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at der er tilrettelagt gode interne kontroller, der sikrer, at indtægterne bogføres og kontrolleres. Der er i forbindelse med de mange aktiviteter tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at alle indtægter medregnes. Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for de samlede indtægter, der i bogføringen er opdelt i: Kommunalt bidrag til Brandvæsen og Hjælpemiddelcentral Øvrige indtægter Vagtcentral Kommunalt bidrag SINE Vi vurderer, at de interne regler er fulgt, og at forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer endvidere, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling, og at der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn. Indtægter udgør 46,4 mio. kr. mod 44,5 mio. kr. i budgettet, og der er ved den afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer Nordsjællands Brandvæsen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Forskellen mellem budget og regnskab skyldes hovedsageligt øgede indtægter til dækning af øgede lønudgifter i forbindelse med brandvagter, udkaldsregulering vedr og salg af køretøjer. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt Udgifter Vedrørende de samlede driftsudgifter (omkostningsregnskabet), der udgør 47,7 mio. kr. mod 44,9 mio. kr. i budgettet, har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen. Forskellen mellem budget og regnskab vedrørende Myndighedsopgaver og Serviceopgaver skyldes hovedsageligt ekstra lønudgifter i forbindelse med brandvagter og øgede antal udrykninger. Og forskellen mellem budget og regnskab vedrørende Hjælpemiddelcentralen skyldes hovedsageligt større udgifter til hjælpemidler til borgere, end budgetteret. Revisionen har givet anledning til kommentarer. Der henvises til afsnit 2.3. Side 71

8 3.2.3 Personaleomkostninger Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at det bl.a. sikres, at der kun udbetales løn til ansatte personer, at der udbetales korrekt løn, og at der sker en korrekt behandling af A-skat m.v. Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Lønudbetalingen varetages af Fredensborg Kommunes lønkontor. Revisionen af forretningsgange for lønadministration er omfattet af lønrevisionen, der udføres i Fredensborg Kommune. Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, at der ikke har været bemærkninger til dette i Fredensborg Kommunes regnskab. Der udbetales ikke vederlag til kommissionen. 3.3 Balancen Åbningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Ændringer i åbningsbalancen 2014, som følge af efterreguleringer vedrørende Hjælpemiddelcentralen, er forklaret i Egenkapitalforklaringen på side 27 i årsregnskabet Balancens enkelte poster Revisionens formål er at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler Nordsjællands Brandvæsen, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør kr. mod kr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettoafgangen på t.kr., stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. Side 72

9 Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på -1,1 mio. kr. Vi har efterprøvet ændringen i egenkapitalen, som er specificeret på side 27 i årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til de af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte regler. Efter regnskabsafslutningen har der været afholdt møde med ejer kommunerne den 22. februar Det er besluttet, at Nordsjællands Brandvæsen skal indgå i det nye fælleskommunale beredskab i Nordsjælland med en egenkapital på nul. Følgende afvikling af egenkapitalen er aftalt: Egenkapital ultimo 2014 Efterregulering Hjælpemiddelcentralen 2014 Forsikringssum Tikøb Tanksprøjte Egenkapital primo 2015 (overføres til nyt Nordsjællands Brandvæsen) kr kr kr kr Hensættelser Der er hensat 1,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser Gæld Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de indgåede leasingaftaler. Den langfristede gæld udgør i alt 6,9 mio. kr. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med leasingselskabernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye leasingaftaler indgået i Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på 1,5 mio. kr., består bevillingsmæssigt af mellemværende med kommunerne og Brandkadetter i Danmark. Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Side 73

10 3.4 Noter Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. 3.5 Pantsætninger og eventualposter Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. 3.6 Kommissionens protokol Kommissionens beslutningsprotokol indtil mødet den 9. december 2014 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for aftale om fælleskommunalt beredskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende 2013 (side 57-66) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen den 9. april Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet beredskabschefen om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 4 Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 14. marts 2014 har vi ikke udført sådanne opgaver. Side 74

11 5 Øvrige oplysninger 5.1 Habilitet m.v. Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: 1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og 2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Roskilde, den 7. april 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Michael S. Nielsen Registreret revisor Side 75

12 Nærværende revisionsprotokol side er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af bestyrelsen den / Benedikte Kiær Formand Thomas Lykke Pedersen Næstformand Jørgen Johansen Næstformand Morten Slotved Jens Ive Erik Lund Olav B. Christensen Peter Antonsen Annette Wienkcken Thomas Bak Bo Hilsted Ib Kirkegaard Gitte Kondrup Jens Bruhn Birgitte S. Poulsen Kristian Schiang-Franck Medarbejderrepræsentant Jesper Grønbech f. politidirektøren Side 76

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere