UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger"

Transkript

1 UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde m.v. 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved 1) Etablering af friplejeboliger med offentlig støtte ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, jf. 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger. 2) Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme, jf. lovens 11, stk. 1. 3) Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejebehov, hvis ejendommen er ejet og drevet af private, jf. lovens 11, stk. 2. Stk. 2. Velfærdsministeriet fastsætter en gang årligt tidsfristen for friplejeboligleverandørens indsendelse af ansøgning om andel i kvote A eller kvote B. Fristen offentliggøres ved annoncering i Statstidende og dagspressen m.v. 2. Byggeri omfattet af 1 kan ikke oppebære støtte til etablering efter anden lovgivning. Udgifter til rydning af grund er undtaget herfra. Kapitel 2 BOSSINF 3. Velfærdsministeriet foretager indberetning til ministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF af: 1) Tilsagn om offentlig støtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme samt tilsagn om tilskud til etablering af serviceareal i tilknytning til boligerne. 2) Godkendelse af etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme samt godkendelse til etablering af serviceareal i tilknytning til boligerne. 3) Godkendelse af etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage øvrige indberetninger til BOSSINF efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. stk. 2. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF i forbindelse med tilsagn nævnt i stk. 1, nr. 1, fremgår af kapitel 6 (byggeriets påbegyndelse), kapitel 7 (byggeriets afslutning) og kapitel 9 (støtteudbetaling). Herudover er der fastlagt særlige bestemmel-

2 ser for indberetning ved etablering af servicearealer i kapitel 8. De nærmere bestemmelser om kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF i forbindelse med godkendelser nævnt i stk. 1, nr. 2, fremgår af kapitel 11 (byggeriets afslutning). 4. Udbetaling af statslig ydelsesstøtte, udbetaling af servicearealtilskud, afgivelse af lånetilbud samt udbetaling af realkreditlån kan alene finde sted på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF. 5. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at et projekt ikke er korrekt indberettet i BOS- SINF, påhviler det kommunalbestyrelsen at foranledige fejlindberetningen rettet. Kan fejlindberetningen ikke umiddelbart rettes, skal kommunalbestyrelsen underrette Velfærdsministeriet, der herefter foranlediger fejlen rettet. Eventuelle udgifter herved afholdes af kommunen. 6. Kommunalbestyrelsens administration af og indberetning til BOSSINF revideres efter bestemmelserne i Velfærdsministeriets revisionsinstruks herom, jf. bilag Ved ansøgningsskema A, ansøgningsskema B og ansøgningsskema C refereres til det ansøgningsskema ABC, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet. Afsnit II Etablering af friplejeboliger med offentlig støtte ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme (kvote A) Kapitel 3 Kvalitetskrav 8. Byggeri af friplejeboliger skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten. Boligerne skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. Friplejeboliger skal have en tilfredsstillende udformning i planmæssig og teknisk henseende. Friplejeboligleverandøren skal stille fornødne krav om den arkitektoniske bearbejdning af byggeriet, om kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen og driften af byggeriet samt om totaløkonomiske vurderinger. Kapitel 4 Ansøgning om støtte 9. Friplejeboligleverandøren sender skriftlig ansøgning til Velfærdsministeriet om andel i kvote A. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om prisen for friplejeboligleverandørens levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. XX af XX. juni 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling. Ansøgningen vedlægges: 1) Kopi af den certifikation, som Servicestyrelsen har meddelt, jf. 21 i bekendtgørelse nr. 986 af 3. august 2007 om certificering af friplejeboligleverandører. 2) Erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor om, at friplejeboligleverandøren økonomisk og finansielt er i stand til at gennemføre projektet. 3) Beskrivelse af projektet, herunder oplysninger om grundens/ejendommens beliggenhed, antallet af boliger samt den forventede anskaffelsessum pr. m 2 inkl. moms.

3 4) Oplysning om, at der vil blive knyttet serviceareal til boligerne. Stk. 2. Hvis friplejeboligleverandøren er en fond, herunder en selvejende institution, eller et selskab, vedlægges ansøgningen dokumentation for, at fonden eller selskabet er stiftet, at fondens eller selskabets vedtægter opfylder lovgivningens krav samt dokumentation for, at der er udpeget en bestyrelse. Betinget tilsagn 10. Velfærdsministeriet meddeler skriftligt betinget tilsagn om andel i kvote A efter 28 i lov om friplejeboliger. Stk. 2. Friplejeboligleverandører, hvis ansøgninger ikke kan imødekommes, kan efter meddelelse af afslag på ansøgning om andel i kvote A i stedet ansøge om andel i kvote B, jf. afsnit III nedenfor, når afslaget er begrundet i, at kvoten er brugt op. 11. På grundlag af det betingede tilsagn sender friplejeboligleverandøren til Velfærdsministeriet støtteansøgning (ansøgningsskema A) ledsaget af driftsbudget samt: 1) Dokumentation for at friplejeboligleverandøren ejer eller har indgået aftale om køb af den ejendom, hvor friplejeboligerne skal etableres. 2) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om at der ikke er tinglyst tilbagekøbsklausul på ejendommen. 3) Projektmateriale svarende til et dispositionsforslag. 4) Dokumentation for at der for projektet er foretaget totaløkonomiske vurderinger. 5) Førsynsrapport for ombygningsprojekter. 6) Erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af boliger og serviceareal lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag. Stk. 2. Aftale om køb af den ejendom, hvor friplejeboligerne skal etableres, jf. stk. 1, nr. 1, må kun være betinget af, at friplejeboligleverandøren opnår andel i bevillingskvote, og købesummens berigtigelse. Stk. 3. Hvis støtteansøgning samt dokumentation efter stk. 1 og 2, ikke er modtaget i Velfærdsministeriet inden 6 uger fra datoen for det betingede tilsagn, bortfalder det betingede tilsagn. Endeligt tilsagn 12. Velfærdsministeriet meddeler friplejeboligleverandøren skriftligt endeligt tilsagn på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og bekendtgørelser med hjemmel i denne lov. Samtidig foretager Velfærdsministeriet indberetning til BOSSINF, jf. 3, stk. 1, nr. 1. Velfærdsministeriet oplyser ved meddelelse af tilsagn ansøger om projektets BOSSID (identitetsnummer). Stk. 2. Velfærdsministeriet underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om det meddelte endelige tilsagn samt vilkår og betingelser herfor, jf. 13 og 14. Betingelser 13. Friplejeboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Stk. 2. Hver friplejebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Velfærdsministeriet kan dog i særlige tilfælde beslutte, at friplejeboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Stk. 3. Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet.

4 Stk. 4. Boligens adgangsforhold skal være egnet for gangbesværede. I friplejeboliger, der tilvejebringes ved indretning af eksisterende beboelsesejendomme, kan Velfærdsministeriet i særlige tilfælde, hvor ejendommens indretning gør det nødvendigt, tillade, at der ikke installeres elevator. Stk. 5. Samtidig med etablering af boligerne skal der etableres et serviceareal. 14. De bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er anført i bilag 3 til denne bekendtgørelse, gælder for det endelige tilsagn. Stk. 2. Udover betingelsen i stk. 1 gælder tillige følgende betingelser for tilsagnet: 1) Friplejeboligleverandøren sender senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af byggeriets anskaffelsessum forinden byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, til kommunalbestyrelsen det skema U, der er medtaget i bilag 4 til denne bekendtgørelse. 2) Friplejeboligleverandøren stiller i sit udbudsmateriale krav om, at rådgivere og udførende til friplejeboligleverandøren afleverer en række nærmere angivne oplysninger til brug for beregning af nøgletal, jf. bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v., 2, stk. 1, nr. 3. 3) Friplejeboligleverandøren lægger i sine entrepriseaftaler ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. 4) Senest samtidig med fremsendelse af det ansøgningsskema B, der er nævnt i nr. 1, sender friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Er hovedprojektet ikke udarbejdet på skema B-tidspunktet, skal friplejeboligleverandøren dog indsende beregningerne inden kommunens meddelelse af byggetilladelse. Kapitel 5 Særlige regler om udbud 15. Byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i 1) lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, eller 2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). 16. Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen. De arbejder, der ikke er omfattet af underhåndsbuddet, skal udbydes i licitation. 17. Spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser fastsat i dette kapitel kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Kapitel 6 Byggeriets påbegyndelse 18. Senest 9 måneder efter datoen for Velfærdsministeriets endelige tilsagn sender friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, de oplysninger, der danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B).

5 Stk. 2. Friplejeboligleverandøren skal ved fremsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, vedlægge en plan for styring af logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden. Stk. 3. Modtager kommunalbestyrelsen ikke oplysninger efter stk. 1 og 2 inden udløb af fristen i stk. 1, er tilsagnet bortfaldet. Fristen i stk. 1 regnes fra afgivelsen af Velfærdsministeriets endelige tilsagn, jf. 12, stk Forinden godkendelsen af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse påser kommunalbestyrelsen, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger, denne bekendtgørelse samt øvrige myndighedskrav er overholdt. 20. Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse. Byggearbejderne må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen meddeler skriftligt friplejeboligleverandøren godkendelse af anskaffelsessummen og foretager samtidig indberetning til BOSSINF, jf. kapitel Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for byggeriets påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelse af den fastsatte frist. Friplejeboligleverandøren meddeler påbegyndelsestidspunktet til kommunalbestyrelsen forud for byggeriets faktiske påbegyndelse. 22. Under byggeriets gennemførelse fører kommunalbestyrelsen tilsyn med, at betingelser for støttetilsagnet overholdes. 23. Kommunalbestyrelsen skal efter påbegyndelsen af byggeriet godkende alle væsentlige projektændringer inden disses iværksættelse. Ændringerne skal indberettes til BOSSINF, jf. kapitel Bestemmelserne i dette kapitel anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, jf. 1 i lov om friplejeboliger. Kapitel 7 Byggeriets afslutning 25. Kommunalbestyrelsen påser ved byggeriets afslutning, at de stillede betingelser for støtte efter lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse er overholdt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at friplejeboligleverandøren sender en ansøgning om godkendelse af en endelig anskaffelsessum, der indeholder de oplysninger, der skal lægges til grund for godkendelsen (ansøgningsskema C). Stk. 3. Friplejeboligleverandøren skal til brug for den ansøgning, der er nævnt i stk. 2, udarbejde og til kommunalbestyrelsen sende et byggeregnskab, jf Byggeregnskabet for opførelse af byggeriet opgøres pr. skæringsdag, som er datoen for sidste boligs færdiggørelse tillagt indtil 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealer. I byggeregnskabet medtages samtlige udgifter, herunder stiftelsesprovisionen vedrørende realkreditbelåning frem til skæringsdagen. Eventuelle indtægter, herunder lejeindtægt, fratrækkes den del af anskaffelsessummen, hvortil der ydes ydelsesstøtte. Byggeregnskabet skal som minimum indeholde samme oplysninger som ansøgningsskema C. Stk. 2. For tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer fremsendes byggeregnskabet, når arbejderne er færdige, og datoen for færdiggørelsen betragtes som skæringsdagen. Stk. 3. Byggeregnskabet efter stk. 1 og 2 indsendes senest 6 måneder efter skæringsdagen. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelse af fristen for indsendelse af byggeregnskab.

6 Stk. 4. Byggeregnskabet, herunder dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb som nævnt i stk. 6, revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 5. Alle udgifter skal være endeligt opgjorte inden fremsendelsen af byggeregnskabet, jf. dog stk. 6. Er der i byggeregnskabet anført udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, skal anskaffelsessummen nedsættes tilsvarende. Udgifter, som kan henføres til uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af byggeriet, og som af denne grund efter en konkret vurdering ikke kan godkendes af kommunalbestyrelsen, kan finansieres ved afkortning i bestyrelses-, rådgiver- og byggesagshonoraret. Det godkendte byggeregnskab, herunder de endelige udgifter til honoraret, skal indberettes til BOSSINF, jf. kapitel 2. Stk. 6. Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter fremsendelsen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation, jf. stk. 4, for disse beløb skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen. Ved fristforlængelse skal der ske indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 2. Overholdes fristen ikke, nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb. 27. Kommunalbestyrelsen godkender den endelig anskaffelsessum efter byggeriets afslutning. Den godkendte anskaffelsessum kan ikke overstige den maksimale anskaffelsessum for almene boliger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen meddeler friplejeboligleverandøren skriftlig godkendelse af den endelige anskaffelsessum. Samtidig hermed foretager kommunalbestyrelsen indberetning til BOS- SINF, jf. kapitel Bestemmelserne i 25, 26, stk. 3-5, og 27, jf. 30, anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til servicearealer, der etableres i umiddelbar tilknytning til boligerne. Kapitel 8 Tilskud til servicearealer 29. Velfærdsministeriet meddeler tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer. Servicearealerne skal etableres ved nybyggeri eller ombygning i umiddelbar tilknytning til friplejeboligerne. Stk. 2. Velfærdsministeriet indberetter tilsagnet om servicearealtilskud til BOSSINF, jf. 3, stk. 1, nr. 1. Af indberetningen til BOSSINF skal fremgå, hvilken friplejeboligejendom et serviceareal skal indrettes i umiddelbar tilknytning til. Endvidere skal oplysninger om friplejeboligejendommens ejendomsnumre, friplejeboligleverandørens navn og adresse samt antallet af boliger i ejendommen fremgå af indberetningen. Desuden indberettes registrerings- og kontonummer i det pengeinstitut, hvortil tilskuddet skal overføres. 30. Kommunalbestyrelsen indberetter den godkendte anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) og den endelige anskaffelsessum ved byggeriets afslutning (ansøgningsskema C) til BOSSINF, jf. kapitel 2. Stk. 2. Indberetning efter stk. 1, skal ske samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeriets anskaffelsessum før påbegyndelse, henholdsvis samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum ved byggeriets afslutning. Samtidig indberettes det antal boliger, som servicearealerne etableres i umiddelbar tilknytning til. Hver bolig kan kun medregnes til ét serviceareal. Stk. 3. Tilskuddet ydes som et éngangstilskud. Éngangstilskuddet udbetales ved førstkommende udbetalingstermin efter kommunalbestyrelsens indberetning af skema C for såvel servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

7 Stk. 4. Tilskuddet udbetales af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF henholdsvis den 31. marts og den 30. september. 31. I anskaffelsessummen indgår samtlige udgifter, herunder omkostninger til gennemførelse af tilskudssagen m.v. Alle udgifter opgøres inklusive moms i mio. kr. med 3 decimaler. Afrundingen foretages efter sædvanlige afrundingsregler. Stk. 2. Anskaffelsessummens enkelte udgifter skal hver især være rimelige i forhold til servicearealets udformning. Kapitel 9 Udbetaling af realkreditlån og ydelsesstøtte m.v. 32. Realkreditlån til etablering af friplejeboliger hjemtages tidligst muligt, og senest når sidste bolig er klar til indflytning. Realkreditlån kan ikke hjemtages som forhåndslån. Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af realkreditlån, at kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummen før påbegyndelsen af byggeriet og samtidig foretaget indberetning til BOS- SINF, jf. kapitel 2. Lån udmåles i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler. Stk. 3. Den realkreditlånetype, der skal anvendes ved finansieringen, offentliggøres i Statstidende. 33. Udbetaling af realkreditlån kan ske etapevis, når hver enkelt etape udgør en selvstændig funktionsdygtig enhed. 34. Ved låneudbetaling foretager realkreditinstituttet indberetning af låne- og terminsoplysninger til BOSSINF. 35. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning heraf til BOSSINF, jf. 26, foretages den endelige finansiering af byggeriet. I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning til BOSSINF, jf. 26, underretter kommunalbestyrelsen Økonomistyrelsen om omfanget af den statslige garantiforpligtelse, hvorefter Økonomistyrelsen udsteder garantierklæring overfor det långivende realkreditinstitut, jf. 20 i lov om friplejeboliger. 36. Optages et større realkreditlån, end den endeligt godkendte anskaffelsessum giver mulighed for, skal lånet nedbringes. Udgør det for meget optagne realkreditlån mindre end 1 pct. af anskaffelsessummen eller maksimalt kr., skal der dog ikke ske nedbringelse. Merudgiften til denne belåning afholdes af lejerne, uden at der udbetales ydelsesstøtte til denne del af lånet. Ydelsesstøtte 37. Ydelsesstøtten til friplejeboliger beregnes på grundlag af den endeligt godkendte anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen har godkendt efter bestemmelserne i kapitel 7. Stk. 2. Der ydes ikke ydelsesstøtte til udgifter til garager og carporte. Den statslige lånegaranti omfatter dog også den del af realkreditbelåningen, der vedrører garager og carporte. 38. Ydelsesstøtte udbetales med virkning fra hjemtagelsen af de enkelte lån på grundlag af de låne- og terminsoplysninger, som realkreditinstituttet har indberettet til BOSSINF, jf. 34. Udbetalingen sker bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer.

8 Afsnit III Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme (kvote B) Kapitel 10 Ansøgning om godkendelse 39. Friplejeboligleverandøren sender skriftlig ansøgning til Velfærdsministeriet om andel i kvote B samt godkendelse til etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om prisen for friplejeboligleverandørens levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. XX af XX. juni 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling. Udover det materiale, der er nævnt i 9, vedlægges ansøgningen tillige erklæring fra beliggenhedskommune om, at etablering af boliger lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag. Tilsagn om andel i kvote B og godkendelse 40. Velfærdsministeriet meddeler skriftligt tilsagn om andel i kvote B samt godkendelse til etablering af friplejeboliger efter lovens 30 på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse. Samtidig foretager Velfærdsministeriet indberetning til BOSSINF, jf. 3, stk. 1, nr. 2. Velfærdsministeriet oplyser ved meddelelse af tilsagn og godkendelse ansøger om projektets BOSSID (identitetsnummer). Stk. 2. Velfærdsministeriet underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om tilsagn og godkendelser meddelt efter stk. 1, samt betingelser herfor, jf. 41. Betingelser 41. Det er en betingelse for tilsagn og godkendelse, at de bestemmelser, der er anført i 13, er overholdt, og at der samtidig med etableringen af boligerne etableres et serviceareal. Stk. 2. Det er tillige en betingelse for tilsagn og godkendelse, at friplejeboligleverandøren tilbagebetaler beboerindskud til lejere, der har krav herpå, jf. lovens 14, stk. 1. Kapitel 11 Byggeriets afslutning 42. Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne i lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse er overholdt. Stk. 2. Senest 3 år efter datoen for Velfærdsministeriets godkendelse, jf. 40, stk. 1, sender friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen oplysning om byggeriets faktiske anskaffelsessum bilagt erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor om anskaffelsessummens rigtighed. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser, at friplejeboligleverandøren overholder fristen efter stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter byggeriets faktiske anskaffelsessum, jf. stk. 2, til BOSSINF, jf. kapitel 2.

9 Afsnit IV Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved omdannelse af eksisterende ejendomme, som bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private (kvote B) Kapitel 12 Ansøgning om godkendelse 43. Friplejeboligleverandøren sender skriftlig ansøgning til Velfærdsministeriet om andel i kvote B samt om godkendelse til etablering af friplejeboliger ved omdannelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om prisen for friplejeboligleverandørens levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. XX af XX. juni 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling. Udover det materiale, der er nævnt i 9, stk. 1, nr. 1 og 2, vedlægges ansøgningen: 1) Oplysning om lovgrundlag, som boligerne oprindeligt er opført efter, herunder oplysning om meddelt offentlig støtte. 2) Dokumentation for, at der er indgået aftale med kommunalbestyrelse og eventuelle andre indskydere om tilbagebetaling af kommunal grundkapital samt eventuelle øvrige tilgodehavender, jf. 46, stk. 2. 3) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at ejendommen ikke er belånt i et sådant omfang, at kapitaludgifterne kommer til at overstige de kapitaludgifter, der kan indgå i lejen, jf. bestemmelsen i lovens 42, stk. 2. 4) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand og antal boliger samt oplysning om, at der er knyttet et serviceareal til boligerne eller dokumentation for, at serviceareal vil blive etableret i forbindelse med omdannelsen. 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. bestemmelsen i lovens 1, stk. 1. 8) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de enkelte lejemål er eller vil blive forsynet med brugelige låse og nøgler i forbindelse med omdannelsen. Stk. 2. Hvis friplejeboligleverandøren er en fond, herunder en selvejende institution, eller et selskab, vedlægges ansøgningen tillige dokumentation for, at fonden eller selskabet er stiftet, at fondens eller selskabets vedtægter opfylder lovgivningens krav samt dokumentation for, at der er udpeget en bestyrelse. Stk. 3. Hvis ejendommen er opført med statslig ydelsesstøtte til realkreditlånet, vedlægges ansøgning efter stk. 1, tillige erklæring fra det långivende realkreditinstitut om, at det vil godkende, at friplejeboligleverandøren overtager eksisterende lån, hvortil der er knyttet statslig ydelsesstøtte. Stk. 4. For ejendomme som nævnt i 47, stk. 1, nr. 1 og 2, vedlægges ansøgning efter stk. 1 tillige erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at der vil blive foretaget en gennemgang af de enkelte boligers vedligeholdelsestilstand. Tilsagn om andel i kvote B og godkendelse 44. Velfærdsministeriet meddeler skriftligt tilsagn om andel i kvote B samt godkendelse til etablering af friplejeboliger efter lovens 30 på de vilkår og betingelser, der følger af lov om friplejeboliger, denne bekendtgørelse samt bekendtgørelse nr. XX af XX. juni 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling. Velfærdsministeriet fastsætter en skæringsdato for omdannel-

10 sen. Samtidig foretager ministeriet indberetning til BOSSINF, jf. 3, stk. 1, nr. 3. Ministeriet oplyser ved meddelelse af tilsagn og godkendelse ansøger om projektets BOSSID (identitetsnummer). Stk. 2. Velfærdsministeriet underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om godkendelser meddelt efter stk. 1, samt betingelser herfor, jf. 47. Betingelser 45. Friplejeboliger etableret ved omdannelse af eksisterende ejendomme skal være særligt indrettet for ældre og handicappede, herunder kørestolsbrugere. Stk. 2. Friplejeboliger tilvejebragt ved omdannelse af eksisterende ejendomme skal være forsvarligt vedligeholdt. Gældende brand-, arbejdsmiljø- og veterinærkrav skal være overholdt. Stk. 3. Det påhviler friplejeboligleverandøren at stille det lejede til rådighed for lejer i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. Det lejede skal på overtagelsestidspunktet være rengjort, ligesom ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse og nøgler. Stk. 4. Herudover gælder følgende betingelser for tilsagn og godkendelse: 1) Der skal senest samtidig med etablering af boliger finde etablering af et serviceareal sted. 2) Etablering af boliger og serviceareal må ikke stride imod det gældende plangrundlag. 3) Der må ikke opkræves beboerindskud af personer, der bor i ejendommen på omdannelsestidspunktet. Særlige betingelser 46. For friplejeboliger, der omdannes fra 1) boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 45, stk. 1, nr. 4, eller 49, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 245 af 8. juni 1967 med senere ændringer, 2) boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 73, stk. 4, eller 75, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 83 af 19. marts 1975 med senere ændringer, 3) Boliger for ældre, syge og svagelige (lette kollektivboliger), der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 81, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 532 af 16. november 1983 med senere ændringer, 4) almene plejeboliger tilhørende selvejende institutioner, herunder plejeboliger etableret efter det tidligere kapitel 9 a i lov om almene boliger m.v., 5) ældreboliger tilhørende selvejende institutioner, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lov nr. 378 af 10. juni 1987 med senere ændringer, som ikke er omdannet til almene ældreboliger, 6) kollektive bofællesskaber, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter kapitel 12 a i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 441 af 30. juni 1993 med senere ændringer, og 7) andre tilsvarende boliger målrettet personer med behov for en plejebolig, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller den tidligere lov om boligbyggeri, og som ejes og drives af private, gælder udover de betingelser, der er fastsat i 45, tillige de særlige betingelser for tilsagn og godkendelse, der er anført i stk Stk. 2. Senest 3 måneder efter datoen for Velfærdsministeriets tilsagn og godkendelse tilbagebetaler friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, den kommunale grundkapital, der er indskudt ved tilsagnet om offentlig støtte, jf. stk. 1. Stk. 3. For friplejeboliger, der er omdannet fra almene plejeboliger tilhørende selvejende institutioner, hvortil tilsagn om offentlig støtte efter 115, stk. 4, i lov om almene boliger m.v. er meddelt

11 inden den 31. december 2006, tilbagebetaler friplejeboligleverandøren senest 3 måneder efter datoen for Velfærdsministeriets tilsagn og godkendelse til regionsrådet i den region, hvor boligerne er beliggende, den amtskommunale grundkapital, der er indskudt ved tilsagnet om offentlig støtte. Stk. 4. Med virkning fra den skæringsdato, der er fastsat efter 44, stk. 1, 2. pkt., tilbagebetaler den certificerede friplejeboligleverandør til lejerne den andel af beboerindskuddet, der overstiger det beboerindskud, der er nævnt i lovens 14, stk For friplejeboliger, der omdannes fra 1) plejehjem omfattet af 192 i lov nr. 573 af 24. juni 2006 om social service med senere ændringer, jf. 1, stk. 2-7, i bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 17. januar 2007, der ejes og drives af private leverandører, 2) længerevarende botilbud efter 108 i lov nr. 573 af 24. juni 2006 om social service, der ejes og drives af private leverandører, 3) ustøttede private plejeboliger efter 1, stk. 5, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006 med senere ændringer, og 4) andre tilsvarende boliger målrettet personer med behov for en plejebolig, gælder udover de betingelser, der er fastsat i 45, tillige de særlige betingelser for tilsagn og godkendelse, der nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 2. Ejendommen må ikke være belånt i et sådant omfang, at kapitaludgifterne overstiger de kapitaludgifter, der kan indgå i lejen, jf. bestemmelsen i lovens 42, stk. 2. Stk. 3. Med virkning fra den skæringsdato, der er fastsat efter 44, stk. 1, 2. pkt., tilbagebetaler friplejeboligleverandøren til lejerne depositum og forudbetalt leje forud for omdannelsen, i det omfang beløbene overstiger det beboerindskud, der er nævnt i lovens 14, stk. 2. Afsnit V Klagebestemmelser 48. Velfærdsministeriets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afsnit VI Ikrafttrædelse 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx.yy Bilag+++Bilag 1 +Bilag+++Bilag 2

12 +Bilag+++Bilag 3 +Bilag+++Bilag 4

13 Bilag 1 Velfærdsministeriet, den 15. maj 2008 Maksimumsbeløb for almene ældreboliger med tilsagn fra og med den 1. januar 2008 (Årets prisniveau, kr./m 2 boligareal): Region Maksimumsbeløb Hovedstadsområdet Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Århus, Skanderborg og Odder Kommuner Den øvrige provins Note: Hovedstadsområdet omfatter Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Regionskommune. Desuden omfatter hovedstadsområdet Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommune. Provinsen omfatter de øvrige kommuner.

14 Bilag 2 Velfærdsministeriet, den 15. maj 2008 Instruks om revision af kommunernes administration af og indberetning til Velfærdsministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF) 1. Kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF skal revideres, da offentlig støtte udbetales på grundlag af disse oplysninger. 2. Revisionen udføres af kommunernes valgte revisor og foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 3. Ved revisionen kontrolleres det, at der er etableret forretningsgange og systemer, der sikrer, at kommunalbestyrelsen overholder de gældende regler og efterlever deres ansvar og forpligtelser i ordningerne, der ligger til grund for indberetningerne til BOSSINF, og at de indberettede oplysninger er korrekte, fuldstændige og i overensstemmelse med grundlaget for indberetningen. Det kontrolleres, at disse forretningsgange efterleves. 4. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af andre forskrifter af væsentlig betydning for udmåling og udbetaling af den offentlige støtte, skal revisor påse, at kommunalbestyrelsen inden 3 uger fra revisors konstatering af forholdet giver Økonomistyrelsen skriftlig meddelelse herom. Oplysning om disse forhold indføres i revisionsprotokollen og skal fremgå af den årlige revisorerklæring. 6. Kommunalbestyrelsen skal give revisor bistand, oplysninger og adgang til at foretage undersøgelser, i det omfang revisor finder det nødvendigt for udførelsen af sit hverv. 7. Revisor erklærer sig årligt om den foretagne revision ved senest den 1. juli i det følgende år at indsende erklæringen, der er optrykt i bilaget, i udfyldt stand til Økonomistyrelsen.. 8. Instruksen har virkning fra 25. juni 2008

15 Velfærdsministeriet, den 15. maj 2008 (bilag til revisionsinstruks af 15. maj 2008) Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til Velfærdsministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF) Revisors erklæring Vi har kontrolleret, at den af Kommune foretagne administration af og indberetning til Velfærdsministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF) for året følger reglerne i Velfærdsministeriets bekendtgørelse af XX. XXXX 2008 om etablering af friplejeboliger. Det udførte arbejde Kontrollen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Velfærdsministeriets instruks af 15. maj 2008 om revision af kommunernes administration af og indberetning til BOSSINF. Bemærkninger og forbehold Konklusion Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold ud over det eventuelt ovenfor anførte. Den Telefon: (Stilling, underskrift og stempel) Erklæringen fremsendes i attesteret form til: Økonomistyrelsen Bolig- og Erhverv Landgreven 4 Postboks København K Tlf: Fax:

16 Bilag 3 Bestemmelser, som kommunalbestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses 19, 22 og 25 skal påse overholdt: Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) 1. Bekendtgørelse nr. 623 af 23. juni 2005 om bygningsdrift. Bekendtgørelse nr. 635 af 15. juni 2006 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden. Cirkulære nr. 152 af 7. oktober 1996 om kommunalt og amtskommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse. Bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skadedækning fra Byggeskadefonden. Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, med senere tillæg, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse. Bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v. 1 Udbudsdirektivet anvendes alene på ordregivende myndigheder.

17 Bilag 4 Bilag 4 SKEMA U UDBUD AF ARBEJDER OG LEVERANCER I OFFENTLIGT STØTTET BYGGERI (Almene boliger) Skemaet udfyldes og fremsendes til kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse. 1. Under hvilken form er priserne i ansøgningen indhentet? Total Hoved Fag- og (sæt x) Entrepr. entrepr. Storentrepr. Offentligt licitation. Begrænset licitation. Underhåndsbud Afkrydsningen gælder samtlige byggearbejder og dertil knyttede leverancer, hvortil der søges om støtte. Afkrydsningen gælder derimod ikke tilbud, som er indhentet af en entreprenør hos eventuelle underentreprenører. Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? Ja nej Hvis ja, skal redegørelse vedlægges. 2. Ved begrænset licitation: Hvor mange bydende er indbudt? Antal Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag. Er to eller flere af de indbudte fra områder uden for det lokale område? Hvis nej, skal redegørelse vedlægges. Har samme kreds af virksomheder været indbudt i forbindelse med tidligere tilbud? Hvis ja, skal redegørelse vedlægges. Er der indbyrdes forbindelse mellem indbudte virksomheder? Hvis ja, skal redegørelse vedlægges. Ja Ja Ja nej nej nej Hvor mange tilbud er indkommet? Antal

18 Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag. 3. Valg af tildelingskriterium ved offentlig eller begrænset licitation Tildelingskriterium (sæt kryds) - Laveste pris ( ) Der vedlægges lister over de 3 lavestbydende entreprenørers/leverandørers navne med oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag. - Økonomisk mest fordelagtige bud ( ) Der vedlægges lister med navne på entreprenører/leverandører, der har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige bud, med oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag. Oplysninger om kontraktsummer indsendes snarest muligt og senest samtidig med ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets afslutning. 4. Ved underhåndsbud: Er ansøgning om kommunens tilladelse indsendt: Ja nej Hvis nej, skal ansøgning vedlægges. Der vedlægges liste over samtlige entreprenørers/ leverandørers navne indeholdende oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- entreprise angivet pr. fag i særligt bilag. Oplysninger om kontraktsummer indsendes snarest muligt og senest samtidig med ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets afslutning. Dato Bygherrens underskrift

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af 29. april

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 12. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 12. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 12. juli 2008 3. juli 2008. Nr. 753. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger BEK nr 1066 af 31/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations og Boligmin., j.nr. 2015-1341 Senere

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. BEK nr 1226 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-7746 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, 115, stk. 9, 118, stk. 3, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226. Lovtidende A 2011 Udgivet den 20. december 2011 14. december 2011. Nr. 1226. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 K E N D E L S E Ungdomsboliger i Aalborg AB (selv) mod Velfærdsministeriet (selv) I medfør af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 1-6-215 Udskrevet: 3-6-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Opdateret: 17-12-214 Udskrevet: 2-7-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A bq C[X) Beliggenhedskommune Boligtype 1. Familieboliger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *!"#$#"%&'(*(&*' /0 1!2 +,-$#.#"%&'(*(&*' 3#$45$6,"#2,#2 #$, Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon 78*9*0'7 #$:;5$6,"#2,#2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &!"#$#"%&'(&(*&+ 21 3456.78456(9.:#$5,-.$#/#"%&0(*(*&1 ;#946 002+&+2 Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon E-mail-adresse 10. Familieboliger

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2007 Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås en

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) Eksempler på gældende direktiver, love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger samt forskrifter og bestemmelser i øvrigt gældende for SEA-bygninger pr. 1. marts 2014 Listen er ikke udtømmmende. Europa-Parlamentets

Læs mere

B Havneholmen København V Att: Jesper Kaasbøl Henriksson. Skema A tilsagn til Boligforeningen 3B, afdeling Teglholmen

B Havneholmen København V Att: Jesper Kaasbøl Henriksson. Skema A tilsagn til Boligforeningen 3B, afdeling Teglholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 3B Havneholmen 21 1561 København V Att: Jesper Kaasbøl Henriksson 27-06-2016 Skema A tilsagn til Boligforeningen 3B, afdeling Teglholmen

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere