Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse."

Transkript

1 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV (Sendes pr. mail til og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan " Forsøgsvindmøller ved Kappel" med tilhørende miljøvurdering, J.nr. NMK Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 11. januar 2011 anmodet Lolland Kommune om en overordnet redegørelse for sagsforløbet, planlægningen og baggrunden for vedtagelse af lokalplan , samt kommentarer til de retlige spørgsmål som klage af 6. oktober 2010 fra Gottesgabe Gods og klage af 7. september 2010 fra Riddertofte Beboerforening rejser. Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Lolland Kommune har struktureret sit svar således, at der først redegøres overordnet for forløbet, og dernæst behandles de enkelte retlige problemstillinger. Til sidst i dokumentet findes en oversigt vedhæftede dokumenter. 23. maj 2011 Dok. nr Sags id Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo Postadr.: Jernbanegade Maribo T: F: Kontaktperson MAKJ T Idet Natur- og Miljøklagenævnet i sit brev udtrykkeligt anfører, at nævnet ikke har kompetence for så vidt angår spørgsmålet om ekspropriation samt planlægningens hensigtsmæssighed, behandles disse spørgsmål ikke, selvom de er berørt i klagematerialet. 1. BAGGRUND OG SAGSFORLØB FOR VEDTAGELSE AF LOKAL- PLANEN 1.1 Baggrund Miljøministeren traf den 29. november 2006 beslutning om at indkalde VVM og forslag til Regionplantillæg nr. 8. Mulighed for placering af op til 9 store demonstrationsvindmøller ved Kappel, Rudbjerg Kommune, med henblik på at sikre gennemførelse af forslaget. Dette satte samtidig Rudbjerg kommunes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan om samme emne i bero. Miljøministeren besluttede den 9. september 2008, at den videre planlægning af projektet skulle varetages af Miljøcenter Roskilde (i dag Naturstyrelsen Roskilde). Blandt andet som følge af lovændringer var der herefter behov for fornyet VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Dette var baggrunden for opstart af en ny planproces. 1.2 Sagsforløb I perioden 30. marts til 30. april 2009 afholdt Miljøcenter Roskilde offentlig høring, hvor man indkaldte idéer og forslag til det forestående planarbejde. Kort herefter inviteredes Lolland Kommune til møde med Miljøcenter Roskilde og bygherren DONG Energy om det forestående planarbejde. På mødet gav DONG Energy udtryk for, at de ønskede sagen fremmet mest muligt, og Lolland Kommune besluttede Side 1/14

2 derfor at påbegynde lokalplanarbejdet samtidig med udarbejdelsen af VVM og kommuneplantillæg. Lolland Kommune blev herefter løbende orienteret om VVM processen, og kommunen har på intet tidspunkt fundet grundlag for at betvivle vurderingerne fra Miljø-center Roskilde som den overordnede plan- og miljømyndighed. I miljøvurderingen til lokalplanen lagde Lolland Kommune sig derfor tæt op ad vurderingerne i VVM en. Den 25. juni 2009 vedtog Byrådet i Lolland Kommune forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport. Efter koordinering med Miljøcenter Roskildes udsendelse af VVM og kommuneplantillæg, sendte Lolland Kommune forslag til lokalplan og miljørapport i 8 ugers offentlig høring fra den 4. august til 5. oktober Den 26. august 2009 afholdt Lolland Kommune borgermøde sammenfaldende med DONG Energys borgermøde vedrørende konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme jf. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). I høringsperioden kom der 25 høringssvar fra myndigheder, interessenter, foreninger, borgere og sommerhusejere, samt en underskriftsindsamling med 17 underskrifter. De fleste indsigelser omhandlede naturforhold, støj, visualiseringer, socioøkonomiske forhold samt gener fra lysmasterne. Stiftsøvrigheden for Lolland-Falsters Stifts høringssvar blev behandlet som en indsigelse mod lokalplanforslaget, da Stiftsøvrigheden mente, at vindmølleprojektet var uforeneligt med hensynet til landskabet omkring Kappel Kirke. En sådan indsigelse har baggrund i folkekirkelovgivningen og udgjorde formelt et veto mod planforslaget. Lolland Kommune forsøgte den 16. november 2009 at nå til enighed med Stiftsøvrigheden, men uden resultat. Lolland Kommune bad derfor Miljø-center Roskilde om at finde en løsning, jf. planlovens 28. Den 11. februar 2010 forsøgte Miljøcenter Roskilde at mægle i sagen mellem Lolland-Falsters Stift og Lolland Kommune uden held. Miljøcenter Roskilde traf derfor den 16. februar 2010 afgørelse i sagen, hvorefter lokalplanen blev opretholdt. Lolland-Falsters Stifts veto blev dermed ophævet. Den 27. maj 2010 udstedte Miljøcenter Roskilde Kommuneplantillæg nr Vindmøller ved Kappel. Plangrundlaget for vedtagelse af Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel var hermed færdiggjort. Den 24. juni 2010 vedtog Byrådet i Lolland Kommune Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel med tilhørende Miljørapport, Sammenfattende redegørelse og Rettelsesblad. Lokalplanen blev offentliggjort den 10. august 2010 med klagefrist fastsat til den 7. september KOMMENTARER TIL DE RETLIGE SPØRGSMÅL 2.1 Inhabilitet Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet om, at Lolland Kommune kommenterer klagepunkterne om, at vedtagelsen af lokalplanen er behæftet med en retlig mangel på grund af speciel inhabilitet eller myndighedsinhabilitet. Kommunen gennemgår nedenfor disse to klagepunkter hver for sig, da de to klagepunkter vedrører forskellige dele af sagens faktum og grundlæggende forskellige retlige vurderinger. Side 2/14

3 Speciel inhabilitet, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet om kommunens kommentarer til klagernes påstand om, at der har foreligget speciel inhabilitet for Tom Larsen, Stig Vestergaard og Bjarne Zachariassen på grund af særlige personlige og/eller økonomiske interesser, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Lolland Kommunes (og tidligere Rudbjerg Kommunes) deltagelse i International Wind Academy Lolland A/S skal ses i sammenhæng med kommunens ønske om overordnet set at fremme vindenergi af miljø- og beskæftigelsesmæssige grunde. Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende forskning og teknologiformidling i et innovations- og teknologicenter med tilknytning til havvindmølletestpladsen ved Kappel samt drift af et energiens oplevelsescenter (House of Energy A/S) og med service samt aktiviteter i tilknytning hertil som led i fremme af erhvervs- og kompetenceudviklingen på Lolland. Selskabet er stiftet den 12. oktober 2006 med hjemmel i 13 i erhvervsfremmeloven med Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilladelse. Selskabet har siden etableringen været ledet af statsautoriseret revisor Gunnar Christian Mikkelsen (12. oktober september 2007), Lars Erik Larsen (10. september november 2007), Johnny Husen (17. november juni 2008) og Tom Larsen (4. november ). Bestyrelsen har siden selskabets etablering haft deltagelse af tre medlemmer, der er udpeget af Rudbjerg/Lolland Kommune. Den nuværende bestyrelse består af - kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Østergaard (fmd.) - borgmester Stig Vestergaard (næstfmd.) - kommunalbestyrelsesmedlem Hans Ole Sørensen. Hvervet er ulønnet, og der ydes således ikke vederlag herfor. Det bemærkes i øvrigt generelt vedrørende spørgsmålet om inhabilitet for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der samtidig var medlemmer af bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S, at Statsforvaltningen Sjælland i en afgørelse af 17. december 2009, har afvist at rejse en tilsynssag om inhabilitet. Statsforvaltningen henviser i sin begrundelse til et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets af 6. juni 2007 til statsforvaltningerne om ændring af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis vedrørende inhabilitet. Det fremgår heraf, at der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet hos et kommunalbestyrelsesmedlem når kommunalbestyrelsen behandler en sag vedrørende et aktie- eller anpartsselskab, hvis bestyrelse vedkommende er medlem af efter at være udpeget hertil af kommunen. Statsforvaltningen Sjællands opregner i sin afgørelse de tilfælde hvor der kan foreligge inhabilitet og afviser herefter, at der er anført forhold, der giver Statsforvaltning Sjælland anledning til at formode, at kommunen har handlet i strid med reglerne om inhabilitet. Afgørelsen er vedlagt som bilag. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer kan endvidere henvises til det anførte i Hans B. Thomsen m.fl., Den kommenterede styrelseslov, 2010, vedrørende Side 3/14

4 kommunalbestyrelsens beslutning om inhabilitet efter styrelseslovens 14 for medlemmer af kommunalbestyrelsen i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1. Det fremgår heraf, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der berøres af en planbeslutning, men som ikke berøres væsentligt anderledes end andre personer, ikke vil kunne anses for inhabil. Inhabilitet forudsætter således en helt særlig interesse f.eks. af økonomisk karakter. Der er i intet tilfælde, som det fremgår af beskrivelsen vedrørende de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer nedenfor, tale om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen har en økonomisk interesse i vedtagelsen af lokalplanen. Det fremgår endvidere af Den kommenterede styrelseslov, at udgangspunktet er, at medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er udpeget til at sidde i bestyrelsen for selskaber af kommunalbestyrelsen, ikke kun kan varetage selskabets snævre interesser, men en bredere kreds af interesser i kommunalbestyrelsen. De pågældende vil således som udgangspunkt ikke være inhabile, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Dette gælder i særdeleshed ved selskaber, der er 100 % ejet af kommunen. Selv hvis Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at selskabet måtte have en interesse i vedtagelsen af lokalplanen, må det derfor lægges til grund, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for selskabet for at varetage kommunens interesser, i kommunalbestyrelsen kan varetage en bredere kreds af interesser, og at de pågældende derfor ikke er inhabile. Der er således ikke sådanne særlige forhold i denne sag, at medlemmer af bestyrelsen i selskabet skulle være inhabile ved behandlingen af lokalplanen på grund af medlemskabet af bestyrelsen for selskabet Tom Larsens forhold Tom Larsen blev udpeget til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S i forbindelse med selskabets etablering i Bestyrelsen konstituerede sig med Tom Larsen som formand. Han var formand indtil 9. oktober 2008, hvor han udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med sin tiltrædelse som direktør. Tom Larsen har ikke deltaget i behandlingen af sager vedrørende International Wind Academy Lolland A/S siden ansættelsen som direktør i selskabet. Der er ikke nogen sammenhæng mellem International Wind Academy Lolland A/S og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen, idet der er tale om to uafhængige forhold, og kommunalbestyrelsen har ikke fundet, at Tom Larsen har været inhabil ved behandlingen af lokalplanforslaget, som han løbende har deltaget i behandlingen af frem til sin ansættelse som direktør i International Wind Academy Lolland A/S. Om Tom Larsens økonomiske og personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet kan oplyses, at Tom Larsen ejer 10 andele ud af 835 andele i Rudbjerg Vindmøllelaug I/S, der består af en 450 kw vindmølle på Øster Fuglsangvej, og som er etableret i Tom Larsen har en stemmeandel på 1 ud af 121 stemmer i selskabet. Tom Larsen har været formand for bestyrelsen siden etableringen af selskabet. Tom Larsen har endvidere ejet 1 andel ud af andele i Rudbjerg Vindmøllelaug II I/S, der bestod af to 300 kw vindmøller ved Dannemare Høje og Hoby, og som er etableret i Tom Larsen havde en stemmeandel på 1 ud af 160 stemmer i selskabet. Tom Larsen var formand for bestyrelsen. Møllerne er nu solgt til private, og selskabet er opløst. Side 4/14

5 Tom Larsen ejer herudover en 600 kw vindmølle i Højreby Kommune. Der er ikke nogen sammenhæng mellem de nævnte vindmøller og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen. Det forhold, at Tom Larsen er involveret i at fremme vindenergi udspringer af en ideel interesse, som ikke har en karakter, der begrunder inhabilitet. Tværtimod må det forventes, at lokalpolitikere netop interesserer sig for bestemte forhold i lokalområdet, som udgør en del af motivationen for at indtræde i kommunalbestyrelsen. Der kan vedrørende dette forhold bl.a. henvises til den i Den kommenterede styrelseslov, side 128, refererede sag, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune i en årrække havde været involveret i aktiviteter for at fremme Brøndby Idrætsforenings interesser, herunder ledelsen og driften af foreningen, men som ikke var afskåret fra at behandle spørgsmålet om en renovering af Brøndby Stadion. Vedrørende Tom Larsens forhold bemærkes i øvrigt, at Østre Landsret den 3. november 2008 har afsøgt dom i en sag hvor Erwin Thorius (tidligere) formand for Landsforeningen Naboer til Vindmøller, havde givet udtryk for, at Tom Larsen var korrupt. Udtalelsen blev fremsat under en debat om anlæg af forsøgsvindmøller ved Kappel. Landsretten fandt ikke, at der var ført sandhedsbevis for den æreskrænkende udtalelse og Erwin Thorius blev kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens 267. Dommen er vedlagt som bilag M Stig Vestergaards forhold Stig Vestergaard er udpeget til bestyrelsen i International Wind Academy Lolland A/S den 22. februar 2007 af Lolland Kommune. Stig Vestergaard blev valgt til næstformand i bestyrelsen. Der er som ovenfor anført ikke nogen sammenhæng mellem International Wind Academy Lolland A/S og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen, idet der er tale om to uafhængige forhold, og kommunalbestyrelsen har ikke fundet, at Vestergaard har været inhabil ved behandlingen af lokalplanforslaget, som han løbende har deltaget i behandlingen af i forbindelse med møder i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Det kan oplyses, at Stig Vestergaard ikke har økonomiske eller personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet Bjarne Zachariassens forhold Bjarne Zachariassen har ikke været udpeget til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S. Det foreliggende lokalplanforslag er nyt i forhold til det forslag der har været behandlet i Rudbjerg Kommune. Da Bjarne Zachariassen ikke er indvalgt i byrådet i Lolland Kommune, har han aldrig deltaget i behandlingen af det foreliggende forslag. Om Bjarne Zachariassens økonomiske og personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet kan oplyses, at Bjarne Zachariassen 1. marts 2005 solgte en privat mølle til DONG Energy. Side 5/14

6 Myndighedsinhabilitet Vedtagelse af lokalplanen er sket for at varetage planmæssige hensyn, og kommunen har efter planloven været forpligtet til at fremme lokalplanarbejdet, da anlægsprojektet er i overensstemmelse med kommuneplantillægget, der er udarbejdet af Miljøcenter Roskilde. I forbindelse med beslutningen om at fremme lokalplanarbejdet kan Lolland Kommune endvidere lovligt varetage miljømæssige hensyn i form af fremme af vedvarende energi samt beskæftigelsesmæssige hensyn ved at fremme erhvervsmæssige aktiviteter i kommunen og etablering af arbejdspladser. Det bemærkes i den forbindelse, at Rudbjerg Kommune indtil 2006 og Lolland Kommune siden 2007 generelt har været involveret i at fremme vindenergi, og at dette bl.a. er sket via samarbejde med en række eksterne partnere. Der er således ikke tale om varetagelse af uvedkommende hensyn, når vedtagelsen af lokalplanen overordnet set indirekte også tilgodeser disse hensyn. Lolland Kommune bemærker vedrørende aktiviteterne i International Wind Academy Lolland A/S, at der er tale om aktiviteter, som har sit udspring i vindenergi, og som i et vist omfang forudsætter andre aktiviteter vedrørende vindenergi i lokalområdet. Tilsvarende vedrører vedtagelsen af lokalplanen et projekt, der skal fremme vindenergi. Der er således tale om to forhold ejerskabet af International Wind Academy Lolland A/S og vedtagelsen af lokalplanen som begge vedrører vindenergi, men der er ikke en direkte sammenhæng mellem de to projekter. Tværtimod ville aktiviteterne i International Wind Academy Lolland A/S kunne fortsætte uden vedtagelsen af lokalplanen, og kommunen ville ikke have været hverken mere eller mindre retligt forpligtet til at fremme lokalplanarbejdet, hvis kommunen ikke havde ejet det pågældende selskab. Der er heller ikke tale om, at DONG Energy har lovet økonomisk støtte til International Wind Academy Lolland A/S betinget af vedtagelsen af lokalplanen. Tværtimod er der tale om to af hinanden uafhængige projekter, hvor International Wind Academy Lolland A/S har modtaget støtte fra en række offentlige og internationale instanser, herunder Energistyrelsen og EU's Regionalfond. Tilskud fra DONG Energy er således ikke en forudsætning for driften af selskabet, og der er da heller ikke fra DONG Energys side ydet tilskud eller lovet tilskud til selskabet. Der er alene tale om, at DONG Energy har ydet et sponsorat til produktion af en oplysningsvideo. Der er heller ikke indgået en rammeaftale, som anført af klagerne. De faktiske forhold i sagen er således, at kommunen på det foreliggende grundlag har været forpligtet til at behandle og fremme lokalplanen, at driften af International Wind Academy Lolland A/S og myndighedsbehandlingen af lokalplanen er to adskilte forhold, at der ikke er tale om støtte fra DONG Energy til selskabet, og at der ikke er tale om sammenkædning af støtte til selskabet og en beslutning om godkendelse af lokalplanen. Samlet set er det således kommunens opfattelse, at der ikke er en sådan direkte sammenhæng mellem ejerskabet af International Wind Academy Lolland A/S og vedtagelsen af lokalplanen, at der er tale om modstridende interesser og dermed myndighedsinhabilitet. Side 6/14

7 Det bemærkes i øvrigt hvis Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at kommunen ved vedtagelsen af lokalplanen måtte have haft modstridende interesser at der under alle omstændigheder ikke i denne sag er mulighed for substitution, og at kommunen som anført har været forpligtet til at fremme vedtagelsen af lokalplanen PLANLÆGNINGSMÆSSIG BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lolland Kommune er jf. planlovens 13, stk. 3, forpligtiget til at fremme lokalplanarbejdet mest muligt, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. I det konkrete tilfælde udarbejdedes der et kommuneplantillæg og VVM af en overordnet plan- og miljømyndighed, på baggrund af et konkret ønske fra en bygherre. Lolland Kommune var med vedtagelsen af kommuneplantillægget i Miljøcenter Roskilde herefter forpligtiget til at udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt FORNYET HØRINGSPROCES Det følger af planlovens 27, stk. 2, at der i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan kan foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Dette er afgørende for at sikre, at høringssvar kan imødekommes, uden at planen derved forsinkes som følge af en fornyet høringsfase. I visse tilfælde medfører ændringer i planen dog, at der skal foretages fornyet høring. Dette vil være tilfældet, hvis ændringerne enten er så omfattende, at der reelt helt eller delvist er tale om en ny plan, eller såfremt ændringen medfører, at andre end i det oprindelige planforslag berøres af planen. Lolland Kommune har vurderet, at vedtagelsen ikke er behæftet med en retlig mangel på trods af de foretagne rettelser. Denne vurdering beror på, at de ændringer der er foretaget, ikke ændrer væsentligt på områdets samlede udtryk, i forhold til det der har været i høring. Ændringerne medfører således ikke, at planen kan karakteriseres som en ny plan, hverken helt eller delvist. Ændringerne medfører heller ikke, at en videre kreds berøres væsentligt af planen, ligesom ændringerne heller ikke kan anses som væsentlige for dem, der var berørt af det oprindelige planforslag. De enkelte ændringer vil blive gennemgået i det følgende Sproglige rettelser De fleste rettelser er alene sproglige ændringer som bevirker, at miljørapporten sprogligt er mere præcis og i overensstemmelse med VVM en. Rettelserne har således ikke til formål at ændre det planlagte projekt, men alene at øge tilgængeligheden af projektmaterialet Kortmateriale Kortmaterialet har i visse tilfælde været unøjagtigt, for så vidt angår den grafiske fremstilling af møllernes placering og deres støjudbredelse. Kortmaterialet har således vist, at det har vist større støjgener for de omkringliggende boliger, end de bagvedliggende beregninger giver belæg for. Dette har resulteret i, at flere klagere har været af den opfattelse, at projektet ikke overholder gældende støjgrænser. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet der som anført er tale om en fejl i kort 2 i Miljørapporten, der blev sendt ud sammen med forslag til lo- Side 7/14

8 kalplan. Kort 2.2 og 2.3 i Miljørapporten er derimod korrekte og viser samtidig, at afstandskravet og grænseværdierne for støj kan overholdes. På denne baggrund har Lolland Kommune vurderet, at det unøjagtige kortmateriale ikke har nødvendiggjort en ny høringsproces Lysafmærkning Af sikkerhedsmæssige årsager skal vindmøller lysafmærkes. Samtidig med lokalplanforslaget udsendtes VVM og miljørapport indeholdende de korrekte oplysninger, for så vidt angår lysstyrken candela høj-intensivt hvidt lys. Det er en beklagelig fejl, at det af selve lokalplanfor-slaget fremgår, at der alene er tale om lavintensivt rødt lys med en lysstyrke på 30 candela. Det er imidlertid et lovkrav, at vindmøller over 150 meter skal være forsynet med det mere kraftige lys, og disse bestemmelser ville have været gældende uagtet lokalplanens bestemmelser. Ligeledes kunne lokalplanen lovligt have været vedtaget uden oplysninger angående lysstyrke. Den reelle forskel på 30 candela og candela er ikke nær så stor, som tallene umiddelbart kunne indikere, og i øvrigt vil lys placeret i mere end 150 meters højde uagtet lysstyrken kun i begrænset omfang være synligt fra landjorden. Dertil kommer, at lysstyrken varierer med områdets øvrige belysning, således at lysintensiteten eksempelvis nedsættes væsentligt om natten. Angivelse af lysstyrke er en oplysning, der ikke er påkrævet i medfør af planloven, men som naturligvis skal være korrekt, når den alligevel er medtaget. Det er en beklagelig fejl fra kommunens side, at lysstyrken er angivet forkert, men det gøres gældende, at en ændring af lokalplanen, der indebærer at fejlen rettes, ikke er en så omfattende ændring, at det udløser krav om ny høringsprocedure. På borgermødet afholdt den 26. august 2009 blev der stillet spørgsmål fra en fremmødt borger angående de divergerende oplysninger i henholdsvis lokalplanforslaget og VVM undersøgelsen. Dette spørgsmål blev besvaret af planlægger, cand.tech.soc. Jørgen Nielsen, Lolland Kommune, der redegjorde for de korrekte tal. Der foreligger hverken referat eller lydoptagelse fra borgermødet, hvorfor dette ikke yderligere kan dokumenteres. Da fejlen således er blevet korrigeret mundtligt i høringsfasen, og da den korrekte oplysning fremgik af den medsendte miljørapport og VVM, og da fejlen har væsentlig mindre betydning end tallene umiddelbart indikerer, har Lolland Kommune ikke fudnet det nødvendigt at foretage en fornyet af lokalplanen KYSTNÆRHEDSZONEN Det fremgår af klagen fra Riddertofte beboerforening på side 38 ff, og klagen fra Gottesgabe Gods side 1, at Miljøcenter Roskilde ikke har godtgjort behovet for den kystnære placering. I lokalplanen på side 7 er der imidlertid redegjort for behovet for den kystnære placering. Af Kommuneplantillæggets afsnit er der endvidere redegjort for behovet for den kystnære placering. Da det af planlovens 5 a, stk. 2 fremgår, at det er Naturstyrelsen Roskilde (på vegne af Miljøministeren), der er myndighed for kystnærhedszonen. Lolland Kommune har ikke fundet grundlag for at betvivle Naturstyrelsens vurdering af dette aspekt. Derudover fremgår det af Dong Energys beskrivelse af området ved Kappel, at vindforholdene er så gode, at de er sammenlignelige med vindforholdene på havet, hvorfor Side 8/14

9 området er velegnet til forsøgsvindmøller, som senere skal opstilles på havet. Endvidere medfører nærheden til kysten, at halvt så mange naboer alt andet lige vil blive negativt påvirket af støj og visuelle gener fra vindmøllerne som ved en placering inde i landet, idet halvdelen af oplandet udgøres af vand. Dette fremgår ligeledes af redegørelsen til kommuneplantillægget, hvor det på side 15 beskrives, at "[ ] placering i kystnærhedszonen er både planlægningsmæssigt og funktionelt velbegrundet. Planlægningsmæssigt fordi det ikke i den hidtidige planlægning i Danmark har været muligt at finde og gennemføre planlægning for lokaliseringsmuligheder for vindmøller af den her omhandlede størrelse, der ikke er kystnært beliggende, ogfordi der ikke er nogen grund til at tro, at det vil kunne lade sig gøre i fremtiden. Funktioneltfordi vindforholdene tæt på kysten under alle omstændigheder er væsentligt bedre for vindmøller, ogfordi støjen overordnet set vil kunne påvirke færre boliger når "halvdelen" af oplandet er hav." Bestemmelsen i planlovens 5b, stk. 1, nr. 1, om at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering, er således overholdt FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET Forsigtighedsprincippet bestemmer hvordan myndigheder skal forholde sig til videnskabelig usikkerhed om mulige betydelige risici for miljøet. Det er ikke Lolland Kommunes vurdering, at der foreligger en sådan videnskabelig usikkerhed omkring de foretagne støjberegninger, hvorfor princippet ikke finder anvendelse i den konkrete sag. Lolland Kommune administrerer efter gældende lovgivning og er desuden af den opfattelse, at forsigtighedsprincippet er anvendt ved fastsættelse af de grænseværdier og afstandskrav, der er fastsat i lovgivningen. Forsigtighedsprincippet medfører således ikke, at der to gange i den samme beregning skal indlægges en sikkerhedsmargin, og Lolland Kommune kan ikke finde hjemmel i den eksisterende lovgivning til at skærpe kravene til de fastsatte grænseværdier STØJ Som anført under punkt har et unøjagtigt kortmateriale bevirket, at støjgener fra vindmøllerne har fremstået mere voldsomme, end støjberegningerne har vist. Der vil således opleves mindre støjgener, end det fremgår udelukkende på baggrund af kortmaterialet. Dette præciseres i det følgende Støjberegning fra den 1. juni 2010 (kort 2.2 og 2.3) Lolland Kommune fandt det mest korrekt at medtage kort, der viste støjudbredelsen både ved 6 og 8 m/s (Kort 2.2 og 2.3 i miljørapporten). Derfor bad Lolland Kommune DONG Energy, om at udarbejde de pågældende kort. Desuden bad Lolland Kommune om, at ændre baggrunden på kortene, fra det topografiske kort til et mere forsimplet, da det topografiske kort virkede meget utydeligt på grund af de mange i denne sammenhæng unødvendige topografiske informationer. For at ændre kortene blev DONG Energy nødt til, at lave en ny beregning - støjberegningen af 1. juni Lolland Kommune kontrollerede, at støjberegningen i de enkelte punkter er den samme som i støjberegningen fra den 5. november 2009, hvilket den er, hvorfor kortene viser det korrekte resultat, på trods af at mølle 3 er 10 meter lavere end i den oprindelige beregning. Side 9/14

10 I sin vurdering af om møllerne kan overholde støjgrænserne, har Lolland Kommune ikke anvendt kortene, men har derimod vurderet, om støjgrænserne ved de enkelte beregningspunkter/beboelser kan overholdes, jf. støjberegningen af den 5. november 2009, som er den komplette støjberegning Riddertofte og Gottesgabe Strandvej Det fremgår af klagerne, at tabel 2.3 er misvisende, idet klager er af den opfattelse, at det fremgår af kortet i støjberegningen fra den 5. november 2009, at støjgrænsen ikke kan overholdes. Lolland Kommune har som tidligere nævnt ikke foretaget sin vurdering ud fra kortene, men ud fra de faktisk beregnede værdier ved de enkelte punkter. Det er således kortet, der er fejlbehæftet, og ikke tabel 2.3, og klager vil dermed ikke opleve de støjgener, der klages over. I bilag 16 til klagen fra Riddertofte beboerforening rejses der tvivl om, hvorvidt det er de korrekt anvendte beregningspunkter, der er anvendt i miljørapporten. Lolland Kommune har ikke fundet grundlag for at tvivle på den overordnede miljømyndighed, Miljøcenter Roskildes vurdering af, at beregningerne er foretaget i det mest støjfølsomme punkt. Det skal dog bemærkes, at det ikke altid vil være fuldstændig klart, hvilket punkt på en ejendom, der er det mest støjfølsomme. I forbindelse med VE-lovens Værdi-tabsordning er der udarbejdet nye støjberegninger med udgangspunkt i det efter ejerens mening mest støjfølsomme punkt. Det skal bemærkes, at støjgrænserne også efter disse nye målinger fortsat kan overholdes ved alle ejendomme, der ikke forventes nedlagt (se bilag N, side 47-52). Desuden bemærkes, at støjberegningen kun kan anvendes til teoretisk at sandsynliggøre, at støjgrænserne kan overholdes. Ved den endelige opstilling af møllerne vil Lolland Kommune som tilsynsmyndighed sikre, at de i lovgivningen og lokalplanen fastsatte grænseværdier rent faktisk overholdes STØJFØLSOM AREALANVENDELSE Vesternæs Lolland Kommune har vurderet, at Vesternæs området er at betragte som spredt bebyggelse i det åbne land. Vesternæs området består af små klynger af huse adskilt af gårde og landbrugsarealer. Husene er opført i forskellige perioder, og området giver ikke indtryk af at være en samlet bebyggelse, der kan sidestilles med et boligområde, endsige et lokalplan-lagt boligområde Digestien Lolland Kommune har forholdt sig til Digestien i miljørapporten og vurderet, at der ikke er tale om et støjfølsomt område. Etableringen af vindmøllerne i området strider ikke imod retningslinjerne for Regionale friluftsområder i Regionplan for Storstrøms Amt. Formålet med udpegningen har været at sikre områdernes naturmæssige kvaliteter ved etablering af nye rekreative anlæg eller aktiviteter. Desuden skulle udpegningen sikre, at befolkningens naturbaserede rekreative interesser ikke forringes ved ændring eller placering af nye anlæg. Side 10/14

11 I VVM en og miljørapporten er det vurderet, at Digestien kun vil være lukket i kortere perioder med ekstremvejrssituationer, hvilket samlet set ikke vil forringe befolkningens naturbaserede rekreative interesser nævneværdigt Peter Hansens Have og planteskole Byrådet i Lolland Kommune vedtog den 27. november 2008, at Peter Hansens Have og planteskole skulle indarbejdes i næste kommuneplan som Rekreativt område. At et område er udlagt som Rekreativt område medfører dog ikke nødvendigvis, at det er et støjfølsomt område. I Lolland Kommune er der stor forskel på de Rekreative områder. Eksempelvis er Lalandia og Knuthenborg udlagt som Rekreative områder, lige som der ligger skydebaner, motorsportsanlæg og øvrige besøgscentre i Rekreative områder ingen af disse områder er støjfølsom arealanvendelse. I hvert enkelt tilfælde er der taget stilling til, hvordan området skal betragtes i støjmæssig henseende. Peter Hansens Have og planteskole er i Kommuneplan udlagt som rekreativt område i form af et gartneri med besøgsadgang. I kommuneplanen er det dog tydeligt anført, at I støjmæssig sammenhæng reguleres området som det åbne land, hvilket vil sige, at området i planmæssig sammenhæng ikke er et støjfølsomt område. Peter Hansens Have er i princippet fortsat en planteskole, der dog har udviklet sig til en besøgshave. Ved vedtagelse af lokalplanen og tilhørende miljørapport var Peter Hansens Have og planteskole således ikke at betragte som et areal med støjfølsom arealanvendelse Gottesgabe Strandvej Det er korrekt som anført af klagerne, at ejendommene på Gottesgabe Strandvej er registreret som sommerhuse. Det afgørende for, om der er tale om et støjfølsomt område, er imidlertid, om der er tale om samlet bebyggelse, der kan sidestilles med et bolig eller sommerhusområde, eller om der er tale om spredt bebyggelse i det åbne land, uanset om der er tale om helårshuse eller sommerhuse. Enkeltliggende sommerhuse i det åbne land nyder ikke samme beskyttelse som sommerhuse i sommerhusområder. Sommerhusene på Gottesgabe Strandvej er ikke beliggende i et sommerhusområde, og de kan ikke sidestilles med et sommerhusområde, hvorfor der ikke tale om et støjfølsomt område med skærpede støjkrav LAVFREKVENT STØJ I støjbekendtgørelsen for vindmøller er der ikke krav vedr. lavfrekvent støj. Afsnittet om lavfrekvent støj er medtaget, da der fra enkelte borgeres side har været udtrykt nervøsitet omkring en eventuel påvirkning af lavfrekvent støj. Lolland Kommune har i sin miljørapport lagt sig op af vurderingen fra Miljøcenter Roskilde som den overordnede myndighed på miljøområdet, og har ikke fundet grund til at tvivle på denne vurdering. Lolland Kommune har samtidig lagt vægt på at DONG Energy, selv om der ikke stilles krav om det i lovgivningen, har tilkendegivet, at man vil afhjælpe eventuelle problemer med lavfrekvent støj. Dette kan f.eks. gøres gennem bygningsforbedringer, i samarbejde med de berørte parter. Side 11/14

12 2.9. SUNDHED OG SIKKERHED I VVM en og miljørapporten er påvirkningen af menneskers sundhed beskrevet og vurderet. Lolland Kommune har vurderet, at de fastsatte afstands - og støjkrav i lovgivningen er tilstrækkelige til at sikre befolkningens sundhedstilstand. I miljørapporten er spørgsmålet om sikkerhed behandlet på baggrund af den udarbejdede risikovurdering. Risikovurderingen viser, at der ikke er større risiko ved den nye vindmøllepark end ved den eksisterende. Lolland Kommune har på baggrund af risikovurderingen vurderet, at der ikke er en væsentlig risiko ved de nye vindmøller ALTERNATIVER I miljørapporten er alternativer til projektet vurderet med udgangspunkt i 0- alternativet, Kappel II og Nøjsomhedsodde. Der er således ikke tale om en retlig mangel OPSTILLINGSMØNSTRE, HØJDER, INDBYRDES AFSTANDE By- og Landskabsstyrelsen har jf. Vindmøllecirkulærets 6 mulighed for at fravige krav til opstillingsmønstre, højder og indbyrdes afstande for forsøgsmøller i særlige tilfælde. Lolland Kommune har vurderet, at vindmøllecirkulærets krav er overholdt, da Miljøcenter Roskilde i sin VVM med tilhørende kommuneplantillæg, jf. 6 i vindmøllecirkulæret, har givet mulighed for at fravige krav til opstillingsmønstre, højder og indbyrdes afstande. Lolland Kommune har ikke fundet anledning til at betvivle Miljøcenter Roskildes vurdering af, at der er tale om et særligt tilfælde PLACERING AF VINDMØLLER PÅ GOTTESGABE GODS Det anføres i klagen fra Gottesgabe Gods, at lokalplanen medfører en uhensigtsmæssig placering af møllerne på Gottesgabe gods' jord. Gottesgabe Gods ønsker, at møllerne og tilhørende befæstede arbejdsarealer placeres i et hjørne af markerne. Desuden ønsker Gottesgabe Gods, at tilkørselsvejen til mølle 7 placeres på den modsatte led i marken. Lolland Kommune har desværre ikke haft mulighed for at tilgodese disse ønsker. Det er ikke muligt at ændre møllernes placering, da vindmøller skal opstilles i et mønster, både i forhold til landsskabet og i forhold til hinanden, af hensyn til såvel sikkerhed som støjudsendelse. Dertil kommer, at det planlagte vejforløb er nødvendigt af hensyn til at opnå en hensigtsmæssig forbindelse med resten af vejnettet. Der er tale om vurderinger baseret på skøn, som således allerede af den grund ikke udgør retlige mangler HABITATOMRÅDE OG BESKYTTEDE ARTER I VVM og miljørapporten er påvirkningen af habitatområder, natur, fugle og dyre- og planteliv vurderet. Vurderingen viser, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlig skade på naturen og dyrelivet, herunder habitatområder og beskyttede arter. Baggrunden for vurderingen er undersøgelse af Effekter på fugle og natur ved etablering og drift af demonstrationsmøller ved Kappel fra 2006 udarbejdet af Hedeselskabet og Vurdering af effekter på fugle og marsvin ved etablering og drift af demonstrationsvindmøller ved Kappel, Vestlolland fra 2009 udarbejdet af Orbicon. Lolland Kommune har ikke fundet grund til at tvivle på de to undersøgelser, eller på den overordnede myndighed på miljøområdet, Miljøcenter Roskildes vurdering. Side 12/14

13 2.14. ANVENDELSE AF VIDEN I MILJØRAPPORTEN Riddertofte Beboerforening har i sin klage argumenteret for, at der ikke i fornødent omfang er inddraget relevante erfaringer i miljørapporten, herunder erfaringer fra Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre. Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre kan imidlertid ikke umiddelbart sammenlignes med Kappelmøllerne, da der på testpladsen afprøves møller, der endnu ikke er typegodkendt. Møllerne i Kappel vil derimod være typegodkendte møller. Da der således ikke er tale om sammenlignelige møller, er det ikke fundet relevant at inddrage erfaringer fra Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre ved udarbejdelsen af miljørapporten. Generelt er der inddraget den nyeste relevante viden i miljørapporten, hvilket konkret fremgår af rapportens reference- og litteraturliste på side 57. Riddertofte Beboerforening har endvidere argumenteret for, at der i miljørapporten ikke er foretaget en undersøgelse af de kumulerede effekter af vindmølleprojektet sammen med blandt andet planerne for Femern Bælt og Rødsand I og II. Årsagen til, at der ikke er beskrevet kumulerede effekter i sammenhæng med Rødsand I og II er ikke, at der ikke har fundet en vurdering sted. En sådan vurdering er foretaget, og den har vist, at der slet ikke er kumulative effekter, idet vindmølleparkerne er beliggende i så stor afstand fra hinanden, at eventuelle miljøeffekter ikke vil række over så stor en afstand. Med hensyn til Femern-forbindelsen, så var dette projekt på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse ikke på et så fremskredent planlægningsstadium, at det var muligt at vurdere projektets effekter på miljøet. Det var således endnu ikke besluttet, om der overhovedet skulle etableres en forbindelse, og om der i givet fald ville blive tale om bro eller en tunnel. Derfor var det heller ikke muligt at vurdere de eventuelle kumulative effekter af lokalplanen og Femern-forbindelsen, i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Eventuelle kumulative effekter vil skulle vurderes i forbindelse med etablering af Femernforbindelsen. 3 RELEVANT MATERIALE Følgende relevant materiale fremsendes, ud fra oplysningen om at Natur- og Miljøklagenævnet allerede er i besiddelse af den endeligt godkendte lokalplan med tilhørende miljørapport: A. Sagsfremstilling ( ) B. Forslag til LP Forsøgsvindmøller ved Kappel ( ) (Inden indarbejdede rettelser) C. Miljørapport for LP forsøgsmøller ved Kappel.pdf ( ) (Inden indarbejdede rettelser) D. Miljørapport Kap 3 for LP forsøgsmøller ved Kappel.pdf ( ) E. Sammenfattende redegørelse for Forslag til LP Forsøgs-vindmøller ved Kappel ( ) F. Baggrundsrapporter og Bilag til Miljørapport.pdf ( ) G. Indsigelser til Forslag til LP og tilhørende miljørapport.pdf ( ) H. Afgørelse fra Miljøcenter Roskilde stift-kommune.pdf ( ) I. Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel.pdf ( ) Side 13/14

14 J. Miljørapport - Kapitel 3 - til LP pdf ( ) K. Miljørapport til LP pdf ( ) L. Udstedelsesskrivelse - kommuneplantillæg ( ) M. Østre Landsrets dom af 3. november 2008 N. Støjberegning juni 2010 til værditabsordningen plus supplerende oplysninger pdf ( ) O. Statsforvaltningen Sjællands afgørelse af 17. december 2009" Med venlig hilsen Magnus Klamer Jørgensen Planlægger Side 14/14

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge ANNONCE den 9. januar 2017 Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge Herning Kommune har truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til opføre fem nye vindmøller

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-34-00222, NMK-33-01480 Ref.: BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager 05-03-2014 14/6967 Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende lade og opførelse af overdækning tilbrænde på ejendommen matr.nr. 8

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve Iver Hansen Dall Nyballe 2, Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre et lager/salgslokale til vineri på ejendommen matr.nr. 341 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 2, Skelde, 6310 Broager

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00488 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere