Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse."

Transkript

1 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV (Sendes pr. mail til og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan " Forsøgsvindmøller ved Kappel" med tilhørende miljøvurdering, J.nr. NMK Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 11. januar 2011 anmodet Lolland Kommune om en overordnet redegørelse for sagsforløbet, planlægningen og baggrunden for vedtagelse af lokalplan , samt kommentarer til de retlige spørgsmål som klage af 6. oktober 2010 fra Gottesgabe Gods og klage af 7. september 2010 fra Riddertofte Beboerforening rejser. Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Lolland Kommune har struktureret sit svar således, at der først redegøres overordnet for forløbet, og dernæst behandles de enkelte retlige problemstillinger. Til sidst i dokumentet findes en oversigt vedhæftede dokumenter. 23. maj 2011 Dok. nr Sags id Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo Postadr.: Jernbanegade Maribo T: F: Kontaktperson MAKJ T Idet Natur- og Miljøklagenævnet i sit brev udtrykkeligt anfører, at nævnet ikke har kompetence for så vidt angår spørgsmålet om ekspropriation samt planlægningens hensigtsmæssighed, behandles disse spørgsmål ikke, selvom de er berørt i klagematerialet. 1. BAGGRUND OG SAGSFORLØB FOR VEDTAGELSE AF LOKAL- PLANEN 1.1 Baggrund Miljøministeren traf den 29. november 2006 beslutning om at indkalde VVM og forslag til Regionplantillæg nr. 8. Mulighed for placering af op til 9 store demonstrationsvindmøller ved Kappel, Rudbjerg Kommune, med henblik på at sikre gennemførelse af forslaget. Dette satte samtidig Rudbjerg kommunes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan om samme emne i bero. Miljøministeren besluttede den 9. september 2008, at den videre planlægning af projektet skulle varetages af Miljøcenter Roskilde (i dag Naturstyrelsen Roskilde). Blandt andet som følge af lovændringer var der herefter behov for fornyet VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Dette var baggrunden for opstart af en ny planproces. 1.2 Sagsforløb I perioden 30. marts til 30. april 2009 afholdt Miljøcenter Roskilde offentlig høring, hvor man indkaldte idéer og forslag til det forestående planarbejde. Kort herefter inviteredes Lolland Kommune til møde med Miljøcenter Roskilde og bygherren DONG Energy om det forestående planarbejde. På mødet gav DONG Energy udtryk for, at de ønskede sagen fremmet mest muligt, og Lolland Kommune besluttede Side 1/14

2 derfor at påbegynde lokalplanarbejdet samtidig med udarbejdelsen af VVM og kommuneplantillæg. Lolland Kommune blev herefter løbende orienteret om VVM processen, og kommunen har på intet tidspunkt fundet grundlag for at betvivle vurderingerne fra Miljø-center Roskilde som den overordnede plan- og miljømyndighed. I miljøvurderingen til lokalplanen lagde Lolland Kommune sig derfor tæt op ad vurderingerne i VVM en. Den 25. juni 2009 vedtog Byrådet i Lolland Kommune forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport. Efter koordinering med Miljøcenter Roskildes udsendelse af VVM og kommuneplantillæg, sendte Lolland Kommune forslag til lokalplan og miljørapport i 8 ugers offentlig høring fra den 4. august til 5. oktober Den 26. august 2009 afholdt Lolland Kommune borgermøde sammenfaldende med DONG Energys borgermøde vedrørende konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme jf. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). I høringsperioden kom der 25 høringssvar fra myndigheder, interessenter, foreninger, borgere og sommerhusejere, samt en underskriftsindsamling med 17 underskrifter. De fleste indsigelser omhandlede naturforhold, støj, visualiseringer, socioøkonomiske forhold samt gener fra lysmasterne. Stiftsøvrigheden for Lolland-Falsters Stifts høringssvar blev behandlet som en indsigelse mod lokalplanforslaget, da Stiftsøvrigheden mente, at vindmølleprojektet var uforeneligt med hensynet til landskabet omkring Kappel Kirke. En sådan indsigelse har baggrund i folkekirkelovgivningen og udgjorde formelt et veto mod planforslaget. Lolland Kommune forsøgte den 16. november 2009 at nå til enighed med Stiftsøvrigheden, men uden resultat. Lolland Kommune bad derfor Miljø-center Roskilde om at finde en løsning, jf. planlovens 28. Den 11. februar 2010 forsøgte Miljøcenter Roskilde at mægle i sagen mellem Lolland-Falsters Stift og Lolland Kommune uden held. Miljøcenter Roskilde traf derfor den 16. februar 2010 afgørelse i sagen, hvorefter lokalplanen blev opretholdt. Lolland-Falsters Stifts veto blev dermed ophævet. Den 27. maj 2010 udstedte Miljøcenter Roskilde Kommuneplantillæg nr Vindmøller ved Kappel. Plangrundlaget for vedtagelse af Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel var hermed færdiggjort. Den 24. juni 2010 vedtog Byrådet i Lolland Kommune Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel med tilhørende Miljørapport, Sammenfattende redegørelse og Rettelsesblad. Lokalplanen blev offentliggjort den 10. august 2010 med klagefrist fastsat til den 7. september KOMMENTARER TIL DE RETLIGE SPØRGSMÅL 2.1 Inhabilitet Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet om, at Lolland Kommune kommenterer klagepunkterne om, at vedtagelsen af lokalplanen er behæftet med en retlig mangel på grund af speciel inhabilitet eller myndighedsinhabilitet. Kommunen gennemgår nedenfor disse to klagepunkter hver for sig, da de to klagepunkter vedrører forskellige dele af sagens faktum og grundlæggende forskellige retlige vurderinger. Side 2/14

3 Speciel inhabilitet, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet om kommunens kommentarer til klagernes påstand om, at der har foreligget speciel inhabilitet for Tom Larsen, Stig Vestergaard og Bjarne Zachariassen på grund af særlige personlige og/eller økonomiske interesser, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Lolland Kommunes (og tidligere Rudbjerg Kommunes) deltagelse i International Wind Academy Lolland A/S skal ses i sammenhæng med kommunens ønske om overordnet set at fremme vindenergi af miljø- og beskæftigelsesmæssige grunde. Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende forskning og teknologiformidling i et innovations- og teknologicenter med tilknytning til havvindmølletestpladsen ved Kappel samt drift af et energiens oplevelsescenter (House of Energy A/S) og med service samt aktiviteter i tilknytning hertil som led i fremme af erhvervs- og kompetenceudviklingen på Lolland. Selskabet er stiftet den 12. oktober 2006 med hjemmel i 13 i erhvervsfremmeloven med Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilladelse. Selskabet har siden etableringen været ledet af statsautoriseret revisor Gunnar Christian Mikkelsen (12. oktober september 2007), Lars Erik Larsen (10. september november 2007), Johnny Husen (17. november juni 2008) og Tom Larsen (4. november ). Bestyrelsen har siden selskabets etablering haft deltagelse af tre medlemmer, der er udpeget af Rudbjerg/Lolland Kommune. Den nuværende bestyrelse består af - kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Østergaard (fmd.) - borgmester Stig Vestergaard (næstfmd.) - kommunalbestyrelsesmedlem Hans Ole Sørensen. Hvervet er ulønnet, og der ydes således ikke vederlag herfor. Det bemærkes i øvrigt generelt vedrørende spørgsmålet om inhabilitet for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der samtidig var medlemmer af bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S, at Statsforvaltningen Sjælland i en afgørelse af 17. december 2009, har afvist at rejse en tilsynssag om inhabilitet. Statsforvaltningen henviser i sin begrundelse til et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets af 6. juni 2007 til statsforvaltningerne om ændring af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis vedrørende inhabilitet. Det fremgår heraf, at der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet hos et kommunalbestyrelsesmedlem når kommunalbestyrelsen behandler en sag vedrørende et aktie- eller anpartsselskab, hvis bestyrelse vedkommende er medlem af efter at være udpeget hertil af kommunen. Statsforvaltningen Sjællands opregner i sin afgørelse de tilfælde hvor der kan foreligge inhabilitet og afviser herefter, at der er anført forhold, der giver Statsforvaltning Sjælland anledning til at formode, at kommunen har handlet i strid med reglerne om inhabilitet. Afgørelsen er vedlagt som bilag. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer kan endvidere henvises til det anførte i Hans B. Thomsen m.fl., Den kommenterede styrelseslov, 2010, vedrørende Side 3/14

4 kommunalbestyrelsens beslutning om inhabilitet efter styrelseslovens 14 for medlemmer af kommunalbestyrelsen i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1. Det fremgår heraf, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der berøres af en planbeslutning, men som ikke berøres væsentligt anderledes end andre personer, ikke vil kunne anses for inhabil. Inhabilitet forudsætter således en helt særlig interesse f.eks. af økonomisk karakter. Der er i intet tilfælde, som det fremgår af beskrivelsen vedrørende de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer nedenfor, tale om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen har en økonomisk interesse i vedtagelsen af lokalplanen. Det fremgår endvidere af Den kommenterede styrelseslov, at udgangspunktet er, at medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er udpeget til at sidde i bestyrelsen for selskaber af kommunalbestyrelsen, ikke kun kan varetage selskabets snævre interesser, men en bredere kreds af interesser i kommunalbestyrelsen. De pågældende vil således som udgangspunkt ikke være inhabile, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Dette gælder i særdeleshed ved selskaber, der er 100 % ejet af kommunen. Selv hvis Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at selskabet måtte have en interesse i vedtagelsen af lokalplanen, må det derfor lægges til grund, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for selskabet for at varetage kommunens interesser, i kommunalbestyrelsen kan varetage en bredere kreds af interesser, og at de pågældende derfor ikke er inhabile. Der er således ikke sådanne særlige forhold i denne sag, at medlemmer af bestyrelsen i selskabet skulle være inhabile ved behandlingen af lokalplanen på grund af medlemskabet af bestyrelsen for selskabet Tom Larsens forhold Tom Larsen blev udpeget til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S i forbindelse med selskabets etablering i Bestyrelsen konstituerede sig med Tom Larsen som formand. Han var formand indtil 9. oktober 2008, hvor han udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med sin tiltrædelse som direktør. Tom Larsen har ikke deltaget i behandlingen af sager vedrørende International Wind Academy Lolland A/S siden ansættelsen som direktør i selskabet. Der er ikke nogen sammenhæng mellem International Wind Academy Lolland A/S og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen, idet der er tale om to uafhængige forhold, og kommunalbestyrelsen har ikke fundet, at Tom Larsen har været inhabil ved behandlingen af lokalplanforslaget, som han løbende har deltaget i behandlingen af frem til sin ansættelse som direktør i International Wind Academy Lolland A/S. Om Tom Larsens økonomiske og personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet kan oplyses, at Tom Larsen ejer 10 andele ud af 835 andele i Rudbjerg Vindmøllelaug I/S, der består af en 450 kw vindmølle på Øster Fuglsangvej, og som er etableret i Tom Larsen har en stemmeandel på 1 ud af 121 stemmer i selskabet. Tom Larsen har været formand for bestyrelsen siden etableringen af selskabet. Tom Larsen har endvidere ejet 1 andel ud af andele i Rudbjerg Vindmøllelaug II I/S, der bestod af to 300 kw vindmøller ved Dannemare Høje og Hoby, og som er etableret i Tom Larsen havde en stemmeandel på 1 ud af 160 stemmer i selskabet. Tom Larsen var formand for bestyrelsen. Møllerne er nu solgt til private, og selskabet er opløst. Side 4/14

5 Tom Larsen ejer herudover en 600 kw vindmølle i Højreby Kommune. Der er ikke nogen sammenhæng mellem de nævnte vindmøller og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen. Det forhold, at Tom Larsen er involveret i at fremme vindenergi udspringer af en ideel interesse, som ikke har en karakter, der begrunder inhabilitet. Tværtimod må det forventes, at lokalpolitikere netop interesserer sig for bestemte forhold i lokalområdet, som udgør en del af motivationen for at indtræde i kommunalbestyrelsen. Der kan vedrørende dette forhold bl.a. henvises til den i Den kommenterede styrelseslov, side 128, refererede sag, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune i en årrække havde været involveret i aktiviteter for at fremme Brøndby Idrætsforenings interesser, herunder ledelsen og driften af foreningen, men som ikke var afskåret fra at behandle spørgsmålet om en renovering af Brøndby Stadion. Vedrørende Tom Larsens forhold bemærkes i øvrigt, at Østre Landsret den 3. november 2008 har afsøgt dom i en sag hvor Erwin Thorius (tidligere) formand for Landsforeningen Naboer til Vindmøller, havde givet udtryk for, at Tom Larsen var korrupt. Udtalelsen blev fremsat under en debat om anlæg af forsøgsvindmøller ved Kappel. Landsretten fandt ikke, at der var ført sandhedsbevis for den æreskrænkende udtalelse og Erwin Thorius blev kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens 267. Dommen er vedlagt som bilag M Stig Vestergaards forhold Stig Vestergaard er udpeget til bestyrelsen i International Wind Academy Lolland A/S den 22. februar 2007 af Lolland Kommune. Stig Vestergaard blev valgt til næstformand i bestyrelsen. Der er som ovenfor anført ikke nogen sammenhæng mellem International Wind Academy Lolland A/S og behandlingen og vedtagelsen af lokalplanen, idet der er tale om to uafhængige forhold, og kommunalbestyrelsen har ikke fundet, at Vestergaard har været inhabil ved behandlingen af lokalplanforslaget, som han løbende har deltaget i behandlingen af i forbindelse med møder i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Det kan oplyses, at Stig Vestergaard ikke har økonomiske eller personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet Bjarne Zachariassens forhold Bjarne Zachariassen har ikke været udpeget til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland A/S. Det foreliggende lokalplanforslag er nyt i forhold til det forslag der har været behandlet i Rudbjerg Kommune. Da Bjarne Zachariassen ikke er indvalgt i byrådet i Lolland Kommune, har han aldrig deltaget i behandlingen af det foreliggende forslag. Om Bjarne Zachariassens økonomiske og personlige interesser i øvrigt af betydning for vurderingen af spørgsmålet om inhabilitet kan oplyses, at Bjarne Zachariassen 1. marts 2005 solgte en privat mølle til DONG Energy. Side 5/14

6 Myndighedsinhabilitet Vedtagelse af lokalplanen er sket for at varetage planmæssige hensyn, og kommunen har efter planloven været forpligtet til at fremme lokalplanarbejdet, da anlægsprojektet er i overensstemmelse med kommuneplantillægget, der er udarbejdet af Miljøcenter Roskilde. I forbindelse med beslutningen om at fremme lokalplanarbejdet kan Lolland Kommune endvidere lovligt varetage miljømæssige hensyn i form af fremme af vedvarende energi samt beskæftigelsesmæssige hensyn ved at fremme erhvervsmæssige aktiviteter i kommunen og etablering af arbejdspladser. Det bemærkes i den forbindelse, at Rudbjerg Kommune indtil 2006 og Lolland Kommune siden 2007 generelt har været involveret i at fremme vindenergi, og at dette bl.a. er sket via samarbejde med en række eksterne partnere. Der er således ikke tale om varetagelse af uvedkommende hensyn, når vedtagelsen af lokalplanen overordnet set indirekte også tilgodeser disse hensyn. Lolland Kommune bemærker vedrørende aktiviteterne i International Wind Academy Lolland A/S, at der er tale om aktiviteter, som har sit udspring i vindenergi, og som i et vist omfang forudsætter andre aktiviteter vedrørende vindenergi i lokalområdet. Tilsvarende vedrører vedtagelsen af lokalplanen et projekt, der skal fremme vindenergi. Der er således tale om to forhold ejerskabet af International Wind Academy Lolland A/S og vedtagelsen af lokalplanen som begge vedrører vindenergi, men der er ikke en direkte sammenhæng mellem de to projekter. Tværtimod ville aktiviteterne i International Wind Academy Lolland A/S kunne fortsætte uden vedtagelsen af lokalplanen, og kommunen ville ikke have været hverken mere eller mindre retligt forpligtet til at fremme lokalplanarbejdet, hvis kommunen ikke havde ejet det pågældende selskab. Der er heller ikke tale om, at DONG Energy har lovet økonomisk støtte til International Wind Academy Lolland A/S betinget af vedtagelsen af lokalplanen. Tværtimod er der tale om to af hinanden uafhængige projekter, hvor International Wind Academy Lolland A/S har modtaget støtte fra en række offentlige og internationale instanser, herunder Energistyrelsen og EU's Regionalfond. Tilskud fra DONG Energy er således ikke en forudsætning for driften af selskabet, og der er da heller ikke fra DONG Energys side ydet tilskud eller lovet tilskud til selskabet. Der er alene tale om, at DONG Energy har ydet et sponsorat til produktion af en oplysningsvideo. Der er heller ikke indgået en rammeaftale, som anført af klagerne. De faktiske forhold i sagen er således, at kommunen på det foreliggende grundlag har været forpligtet til at behandle og fremme lokalplanen, at driften af International Wind Academy Lolland A/S og myndighedsbehandlingen af lokalplanen er to adskilte forhold, at der ikke er tale om støtte fra DONG Energy til selskabet, og at der ikke er tale om sammenkædning af støtte til selskabet og en beslutning om godkendelse af lokalplanen. Samlet set er det således kommunens opfattelse, at der ikke er en sådan direkte sammenhæng mellem ejerskabet af International Wind Academy Lolland A/S og vedtagelsen af lokalplanen, at der er tale om modstridende interesser og dermed myndighedsinhabilitet. Side 6/14

7 Det bemærkes i øvrigt hvis Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at kommunen ved vedtagelsen af lokalplanen måtte have haft modstridende interesser at der under alle omstændigheder ikke i denne sag er mulighed for substitution, og at kommunen som anført har været forpligtet til at fremme vedtagelsen af lokalplanen PLANLÆGNINGSMÆSSIG BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lolland Kommune er jf. planlovens 13, stk. 3, forpligtiget til at fremme lokalplanarbejdet mest muligt, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. I det konkrete tilfælde udarbejdedes der et kommuneplantillæg og VVM af en overordnet plan- og miljømyndighed, på baggrund af et konkret ønske fra en bygherre. Lolland Kommune var med vedtagelsen af kommuneplantillægget i Miljøcenter Roskilde herefter forpligtiget til at udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt FORNYET HØRINGSPROCES Det følger af planlovens 27, stk. 2, at der i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan kan foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Dette er afgørende for at sikre, at høringssvar kan imødekommes, uden at planen derved forsinkes som følge af en fornyet høringsfase. I visse tilfælde medfører ændringer i planen dog, at der skal foretages fornyet høring. Dette vil være tilfældet, hvis ændringerne enten er så omfattende, at der reelt helt eller delvist er tale om en ny plan, eller såfremt ændringen medfører, at andre end i det oprindelige planforslag berøres af planen. Lolland Kommune har vurderet, at vedtagelsen ikke er behæftet med en retlig mangel på trods af de foretagne rettelser. Denne vurdering beror på, at de ændringer der er foretaget, ikke ændrer væsentligt på områdets samlede udtryk, i forhold til det der har været i høring. Ændringerne medfører således ikke, at planen kan karakteriseres som en ny plan, hverken helt eller delvist. Ændringerne medfører heller ikke, at en videre kreds berøres væsentligt af planen, ligesom ændringerne heller ikke kan anses som væsentlige for dem, der var berørt af det oprindelige planforslag. De enkelte ændringer vil blive gennemgået i det følgende Sproglige rettelser De fleste rettelser er alene sproglige ændringer som bevirker, at miljørapporten sprogligt er mere præcis og i overensstemmelse med VVM en. Rettelserne har således ikke til formål at ændre det planlagte projekt, men alene at øge tilgængeligheden af projektmaterialet Kortmateriale Kortmaterialet har i visse tilfælde været unøjagtigt, for så vidt angår den grafiske fremstilling af møllernes placering og deres støjudbredelse. Kortmaterialet har således vist, at det har vist større støjgener for de omkringliggende boliger, end de bagvedliggende beregninger giver belæg for. Dette har resulteret i, at flere klagere har været af den opfattelse, at projektet ikke overholder gældende støjgrænser. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet der som anført er tale om en fejl i kort 2 i Miljørapporten, der blev sendt ud sammen med forslag til lo- Side 7/14

8 kalplan. Kort 2.2 og 2.3 i Miljørapporten er derimod korrekte og viser samtidig, at afstandskravet og grænseværdierne for støj kan overholdes. På denne baggrund har Lolland Kommune vurderet, at det unøjagtige kortmateriale ikke har nødvendiggjort en ny høringsproces Lysafmærkning Af sikkerhedsmæssige årsager skal vindmøller lysafmærkes. Samtidig med lokalplanforslaget udsendtes VVM og miljørapport indeholdende de korrekte oplysninger, for så vidt angår lysstyrken candela høj-intensivt hvidt lys. Det er en beklagelig fejl, at det af selve lokalplanfor-slaget fremgår, at der alene er tale om lavintensivt rødt lys med en lysstyrke på 30 candela. Det er imidlertid et lovkrav, at vindmøller over 150 meter skal være forsynet med det mere kraftige lys, og disse bestemmelser ville have været gældende uagtet lokalplanens bestemmelser. Ligeledes kunne lokalplanen lovligt have været vedtaget uden oplysninger angående lysstyrke. Den reelle forskel på 30 candela og candela er ikke nær så stor, som tallene umiddelbart kunne indikere, og i øvrigt vil lys placeret i mere end 150 meters højde uagtet lysstyrken kun i begrænset omfang være synligt fra landjorden. Dertil kommer, at lysstyrken varierer med områdets øvrige belysning, således at lysintensiteten eksempelvis nedsættes væsentligt om natten. Angivelse af lysstyrke er en oplysning, der ikke er påkrævet i medfør af planloven, men som naturligvis skal være korrekt, når den alligevel er medtaget. Det er en beklagelig fejl fra kommunens side, at lysstyrken er angivet forkert, men det gøres gældende, at en ændring af lokalplanen, der indebærer at fejlen rettes, ikke er en så omfattende ændring, at det udløser krav om ny høringsprocedure. På borgermødet afholdt den 26. august 2009 blev der stillet spørgsmål fra en fremmødt borger angående de divergerende oplysninger i henholdsvis lokalplanforslaget og VVM undersøgelsen. Dette spørgsmål blev besvaret af planlægger, cand.tech.soc. Jørgen Nielsen, Lolland Kommune, der redegjorde for de korrekte tal. Der foreligger hverken referat eller lydoptagelse fra borgermødet, hvorfor dette ikke yderligere kan dokumenteres. Da fejlen således er blevet korrigeret mundtligt i høringsfasen, og da den korrekte oplysning fremgik af den medsendte miljørapport og VVM, og da fejlen har væsentlig mindre betydning end tallene umiddelbart indikerer, har Lolland Kommune ikke fudnet det nødvendigt at foretage en fornyet af lokalplanen KYSTNÆRHEDSZONEN Det fremgår af klagen fra Riddertofte beboerforening på side 38 ff, og klagen fra Gottesgabe Gods side 1, at Miljøcenter Roskilde ikke har godtgjort behovet for den kystnære placering. I lokalplanen på side 7 er der imidlertid redegjort for behovet for den kystnære placering. Af Kommuneplantillæggets afsnit er der endvidere redegjort for behovet for den kystnære placering. Da det af planlovens 5 a, stk. 2 fremgår, at det er Naturstyrelsen Roskilde (på vegne af Miljøministeren), der er myndighed for kystnærhedszonen. Lolland Kommune har ikke fundet grundlag for at betvivle Naturstyrelsens vurdering af dette aspekt. Derudover fremgår det af Dong Energys beskrivelse af området ved Kappel, at vindforholdene er så gode, at de er sammenlignelige med vindforholdene på havet, hvorfor Side 8/14

9 området er velegnet til forsøgsvindmøller, som senere skal opstilles på havet. Endvidere medfører nærheden til kysten, at halvt så mange naboer alt andet lige vil blive negativt påvirket af støj og visuelle gener fra vindmøllerne som ved en placering inde i landet, idet halvdelen af oplandet udgøres af vand. Dette fremgår ligeledes af redegørelsen til kommuneplantillægget, hvor det på side 15 beskrives, at "[ ] placering i kystnærhedszonen er både planlægningsmæssigt og funktionelt velbegrundet. Planlægningsmæssigt fordi det ikke i den hidtidige planlægning i Danmark har været muligt at finde og gennemføre planlægning for lokaliseringsmuligheder for vindmøller af den her omhandlede størrelse, der ikke er kystnært beliggende, ogfordi der ikke er nogen grund til at tro, at det vil kunne lade sig gøre i fremtiden. Funktioneltfordi vindforholdene tæt på kysten under alle omstændigheder er væsentligt bedre for vindmøller, ogfordi støjen overordnet set vil kunne påvirke færre boliger når "halvdelen" af oplandet er hav." Bestemmelsen i planlovens 5b, stk. 1, nr. 1, om at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering, er således overholdt FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET Forsigtighedsprincippet bestemmer hvordan myndigheder skal forholde sig til videnskabelig usikkerhed om mulige betydelige risici for miljøet. Det er ikke Lolland Kommunes vurdering, at der foreligger en sådan videnskabelig usikkerhed omkring de foretagne støjberegninger, hvorfor princippet ikke finder anvendelse i den konkrete sag. Lolland Kommune administrerer efter gældende lovgivning og er desuden af den opfattelse, at forsigtighedsprincippet er anvendt ved fastsættelse af de grænseværdier og afstandskrav, der er fastsat i lovgivningen. Forsigtighedsprincippet medfører således ikke, at der to gange i den samme beregning skal indlægges en sikkerhedsmargin, og Lolland Kommune kan ikke finde hjemmel i den eksisterende lovgivning til at skærpe kravene til de fastsatte grænseværdier STØJ Som anført under punkt har et unøjagtigt kortmateriale bevirket, at støjgener fra vindmøllerne har fremstået mere voldsomme, end støjberegningerne har vist. Der vil således opleves mindre støjgener, end det fremgår udelukkende på baggrund af kortmaterialet. Dette præciseres i det følgende Støjberegning fra den 1. juni 2010 (kort 2.2 og 2.3) Lolland Kommune fandt det mest korrekt at medtage kort, der viste støjudbredelsen både ved 6 og 8 m/s (Kort 2.2 og 2.3 i miljørapporten). Derfor bad Lolland Kommune DONG Energy, om at udarbejde de pågældende kort. Desuden bad Lolland Kommune om, at ændre baggrunden på kortene, fra det topografiske kort til et mere forsimplet, da det topografiske kort virkede meget utydeligt på grund af de mange i denne sammenhæng unødvendige topografiske informationer. For at ændre kortene blev DONG Energy nødt til, at lave en ny beregning - støjberegningen af 1. juni Lolland Kommune kontrollerede, at støjberegningen i de enkelte punkter er den samme som i støjberegningen fra den 5. november 2009, hvilket den er, hvorfor kortene viser det korrekte resultat, på trods af at mølle 3 er 10 meter lavere end i den oprindelige beregning. Side 9/14

10 I sin vurdering af om møllerne kan overholde støjgrænserne, har Lolland Kommune ikke anvendt kortene, men har derimod vurderet, om støjgrænserne ved de enkelte beregningspunkter/beboelser kan overholdes, jf. støjberegningen af den 5. november 2009, som er den komplette støjberegning Riddertofte og Gottesgabe Strandvej Det fremgår af klagerne, at tabel 2.3 er misvisende, idet klager er af den opfattelse, at det fremgår af kortet i støjberegningen fra den 5. november 2009, at støjgrænsen ikke kan overholdes. Lolland Kommune har som tidligere nævnt ikke foretaget sin vurdering ud fra kortene, men ud fra de faktisk beregnede værdier ved de enkelte punkter. Det er således kortet, der er fejlbehæftet, og ikke tabel 2.3, og klager vil dermed ikke opleve de støjgener, der klages over. I bilag 16 til klagen fra Riddertofte beboerforening rejses der tvivl om, hvorvidt det er de korrekt anvendte beregningspunkter, der er anvendt i miljørapporten. Lolland Kommune har ikke fundet grundlag for at tvivle på den overordnede miljømyndighed, Miljøcenter Roskildes vurdering af, at beregningerne er foretaget i det mest støjfølsomme punkt. Det skal dog bemærkes, at det ikke altid vil være fuldstændig klart, hvilket punkt på en ejendom, der er det mest støjfølsomme. I forbindelse med VE-lovens Værdi-tabsordning er der udarbejdet nye støjberegninger med udgangspunkt i det efter ejerens mening mest støjfølsomme punkt. Det skal bemærkes, at støjgrænserne også efter disse nye målinger fortsat kan overholdes ved alle ejendomme, der ikke forventes nedlagt (se bilag N, side 47-52). Desuden bemærkes, at støjberegningen kun kan anvendes til teoretisk at sandsynliggøre, at støjgrænserne kan overholdes. Ved den endelige opstilling af møllerne vil Lolland Kommune som tilsynsmyndighed sikre, at de i lovgivningen og lokalplanen fastsatte grænseværdier rent faktisk overholdes STØJFØLSOM AREALANVENDELSE Vesternæs Lolland Kommune har vurderet, at Vesternæs området er at betragte som spredt bebyggelse i det åbne land. Vesternæs området består af små klynger af huse adskilt af gårde og landbrugsarealer. Husene er opført i forskellige perioder, og området giver ikke indtryk af at være en samlet bebyggelse, der kan sidestilles med et boligområde, endsige et lokalplan-lagt boligområde Digestien Lolland Kommune har forholdt sig til Digestien i miljørapporten og vurderet, at der ikke er tale om et støjfølsomt område. Etableringen af vindmøllerne i området strider ikke imod retningslinjerne for Regionale friluftsområder i Regionplan for Storstrøms Amt. Formålet med udpegningen har været at sikre områdernes naturmæssige kvaliteter ved etablering af nye rekreative anlæg eller aktiviteter. Desuden skulle udpegningen sikre, at befolkningens naturbaserede rekreative interesser ikke forringes ved ændring eller placering af nye anlæg. Side 10/14

11 I VVM en og miljørapporten er det vurderet, at Digestien kun vil være lukket i kortere perioder med ekstremvejrssituationer, hvilket samlet set ikke vil forringe befolkningens naturbaserede rekreative interesser nævneværdigt Peter Hansens Have og planteskole Byrådet i Lolland Kommune vedtog den 27. november 2008, at Peter Hansens Have og planteskole skulle indarbejdes i næste kommuneplan som Rekreativt område. At et område er udlagt som Rekreativt område medfører dog ikke nødvendigvis, at det er et støjfølsomt område. I Lolland Kommune er der stor forskel på de Rekreative områder. Eksempelvis er Lalandia og Knuthenborg udlagt som Rekreative områder, lige som der ligger skydebaner, motorsportsanlæg og øvrige besøgscentre i Rekreative områder ingen af disse områder er støjfølsom arealanvendelse. I hvert enkelt tilfælde er der taget stilling til, hvordan området skal betragtes i støjmæssig henseende. Peter Hansens Have og planteskole er i Kommuneplan udlagt som rekreativt område i form af et gartneri med besøgsadgang. I kommuneplanen er det dog tydeligt anført, at I støjmæssig sammenhæng reguleres området som det åbne land, hvilket vil sige, at området i planmæssig sammenhæng ikke er et støjfølsomt område. Peter Hansens Have er i princippet fortsat en planteskole, der dog har udviklet sig til en besøgshave. Ved vedtagelse af lokalplanen og tilhørende miljørapport var Peter Hansens Have og planteskole således ikke at betragte som et areal med støjfølsom arealanvendelse Gottesgabe Strandvej Det er korrekt som anført af klagerne, at ejendommene på Gottesgabe Strandvej er registreret som sommerhuse. Det afgørende for, om der er tale om et støjfølsomt område, er imidlertid, om der er tale om samlet bebyggelse, der kan sidestilles med et bolig eller sommerhusområde, eller om der er tale om spredt bebyggelse i det åbne land, uanset om der er tale om helårshuse eller sommerhuse. Enkeltliggende sommerhuse i det åbne land nyder ikke samme beskyttelse som sommerhuse i sommerhusområder. Sommerhusene på Gottesgabe Strandvej er ikke beliggende i et sommerhusområde, og de kan ikke sidestilles med et sommerhusområde, hvorfor der ikke tale om et støjfølsomt område med skærpede støjkrav LAVFREKVENT STØJ I støjbekendtgørelsen for vindmøller er der ikke krav vedr. lavfrekvent støj. Afsnittet om lavfrekvent støj er medtaget, da der fra enkelte borgeres side har været udtrykt nervøsitet omkring en eventuel påvirkning af lavfrekvent støj. Lolland Kommune har i sin miljørapport lagt sig op af vurderingen fra Miljøcenter Roskilde som den overordnede myndighed på miljøområdet, og har ikke fundet grund til at tvivle på denne vurdering. Lolland Kommune har samtidig lagt vægt på at DONG Energy, selv om der ikke stilles krav om det i lovgivningen, har tilkendegivet, at man vil afhjælpe eventuelle problemer med lavfrekvent støj. Dette kan f.eks. gøres gennem bygningsforbedringer, i samarbejde med de berørte parter. Side 11/14

12 2.9. SUNDHED OG SIKKERHED I VVM en og miljørapporten er påvirkningen af menneskers sundhed beskrevet og vurderet. Lolland Kommune har vurderet, at de fastsatte afstands - og støjkrav i lovgivningen er tilstrækkelige til at sikre befolkningens sundhedstilstand. I miljørapporten er spørgsmålet om sikkerhed behandlet på baggrund af den udarbejdede risikovurdering. Risikovurderingen viser, at der ikke er større risiko ved den nye vindmøllepark end ved den eksisterende. Lolland Kommune har på baggrund af risikovurderingen vurderet, at der ikke er en væsentlig risiko ved de nye vindmøller ALTERNATIVER I miljørapporten er alternativer til projektet vurderet med udgangspunkt i 0- alternativet, Kappel II og Nøjsomhedsodde. Der er således ikke tale om en retlig mangel OPSTILLINGSMØNSTRE, HØJDER, INDBYRDES AFSTANDE By- og Landskabsstyrelsen har jf. Vindmøllecirkulærets 6 mulighed for at fravige krav til opstillingsmønstre, højder og indbyrdes afstande for forsøgsmøller i særlige tilfælde. Lolland Kommune har vurderet, at vindmøllecirkulærets krav er overholdt, da Miljøcenter Roskilde i sin VVM med tilhørende kommuneplantillæg, jf. 6 i vindmøllecirkulæret, har givet mulighed for at fravige krav til opstillingsmønstre, højder og indbyrdes afstande. Lolland Kommune har ikke fundet anledning til at betvivle Miljøcenter Roskildes vurdering af, at der er tale om et særligt tilfælde PLACERING AF VINDMØLLER PÅ GOTTESGABE GODS Det anføres i klagen fra Gottesgabe Gods, at lokalplanen medfører en uhensigtsmæssig placering af møllerne på Gottesgabe gods' jord. Gottesgabe Gods ønsker, at møllerne og tilhørende befæstede arbejdsarealer placeres i et hjørne af markerne. Desuden ønsker Gottesgabe Gods, at tilkørselsvejen til mølle 7 placeres på den modsatte led i marken. Lolland Kommune har desværre ikke haft mulighed for at tilgodese disse ønsker. Det er ikke muligt at ændre møllernes placering, da vindmøller skal opstilles i et mønster, både i forhold til landsskabet og i forhold til hinanden, af hensyn til såvel sikkerhed som støjudsendelse. Dertil kommer, at det planlagte vejforløb er nødvendigt af hensyn til at opnå en hensigtsmæssig forbindelse med resten af vejnettet. Der er tale om vurderinger baseret på skøn, som således allerede af den grund ikke udgør retlige mangler HABITATOMRÅDE OG BESKYTTEDE ARTER I VVM og miljørapporten er påvirkningen af habitatområder, natur, fugle og dyre- og planteliv vurderet. Vurderingen viser, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlig skade på naturen og dyrelivet, herunder habitatområder og beskyttede arter. Baggrunden for vurderingen er undersøgelse af Effekter på fugle og natur ved etablering og drift af demonstrationsmøller ved Kappel fra 2006 udarbejdet af Hedeselskabet og Vurdering af effekter på fugle og marsvin ved etablering og drift af demonstrationsvindmøller ved Kappel, Vestlolland fra 2009 udarbejdet af Orbicon. Lolland Kommune har ikke fundet grund til at tvivle på de to undersøgelser, eller på den overordnede myndighed på miljøområdet, Miljøcenter Roskildes vurdering. Side 12/14

13 2.14. ANVENDELSE AF VIDEN I MILJØRAPPORTEN Riddertofte Beboerforening har i sin klage argumenteret for, at der ikke i fornødent omfang er inddraget relevante erfaringer i miljørapporten, herunder erfaringer fra Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre. Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre kan imidlertid ikke umiddelbart sammenlignes med Kappelmøllerne, da der på testpladsen afprøves møller, der endnu ikke er typegodkendt. Møllerne i Kappel vil derimod være typegodkendte møller. Da der således ikke er tale om sammenlignelige møller, er det ikke fundet relevant at inddrage erfaringer fra Statens testplads for forsøgsvindmøller i Høvsøre ved udarbejdelsen af miljørapporten. Generelt er der inddraget den nyeste relevante viden i miljørapporten, hvilket konkret fremgår af rapportens reference- og litteraturliste på side 57. Riddertofte Beboerforening har endvidere argumenteret for, at der i miljørapporten ikke er foretaget en undersøgelse af de kumulerede effekter af vindmølleprojektet sammen med blandt andet planerne for Femern Bælt og Rødsand I og II. Årsagen til, at der ikke er beskrevet kumulerede effekter i sammenhæng med Rødsand I og II er ikke, at der ikke har fundet en vurdering sted. En sådan vurdering er foretaget, og den har vist, at der slet ikke er kumulative effekter, idet vindmølleparkerne er beliggende i så stor afstand fra hinanden, at eventuelle miljøeffekter ikke vil række over så stor en afstand. Med hensyn til Femern-forbindelsen, så var dette projekt på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse ikke på et så fremskredent planlægningsstadium, at det var muligt at vurdere projektets effekter på miljøet. Det var således endnu ikke besluttet, om der overhovedet skulle etableres en forbindelse, og om der i givet fald ville blive tale om bro eller en tunnel. Derfor var det heller ikke muligt at vurdere de eventuelle kumulative effekter af lokalplanen og Femern-forbindelsen, i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Eventuelle kumulative effekter vil skulle vurderes i forbindelse med etablering af Femernforbindelsen. 3 RELEVANT MATERIALE Følgende relevant materiale fremsendes, ud fra oplysningen om at Natur- og Miljøklagenævnet allerede er i besiddelse af den endeligt godkendte lokalplan med tilhørende miljørapport: A. Sagsfremstilling ( ) B. Forslag til LP Forsøgsvindmøller ved Kappel ( ) (Inden indarbejdede rettelser) C. Miljørapport for LP forsøgsmøller ved Kappel.pdf ( ) (Inden indarbejdede rettelser) D. Miljørapport Kap 3 for LP forsøgsmøller ved Kappel.pdf ( ) E. Sammenfattende redegørelse for Forslag til LP Forsøgs-vindmøller ved Kappel ( ) F. Baggrundsrapporter og Bilag til Miljørapport.pdf ( ) G. Indsigelser til Forslag til LP og tilhørende miljørapport.pdf ( ) H. Afgørelse fra Miljøcenter Roskilde stift-kommune.pdf ( ) I. Lokalplan Forsøgsvindmøller ved Kappel.pdf ( ) Side 13/14

14 J. Miljørapport - Kapitel 3 - til LP pdf ( ) K. Miljørapport til LP pdf ( ) L. Udstedelsesskrivelse - kommuneplantillæg ( ) M. Østre Landsrets dom af 3. november 2008 N. Støjberegning juni 2010 til værditabsordningen plus supplerende oplysninger pdf ( ) O. Statsforvaltningen Sjællands afgørelse af 17. december 2009" Med venlig hilsen Magnus Klamer Jørgensen Planlægger Side 14/14

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse Vindmøllepark ved Kappel, Lolland Kommune Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse (Kommuneplantillæg nr. 360-18, Lolland Kommune) Del 2 VVM-redegørelse Juli 2009

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere