Årsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Ordinær generalforsamling afholdes: Onsdag den 12. april 2012 SEB Huset, København Årsregnskab Resultatopgørelse 10 Balance pr. 31. december 11 For yderligere information kontakt venligst: Niels Jørgen Larsen Administrerende direktør Noter 12 Anvendt regnskabspraksis 15 Væsentlige aftaler 17 Omkostningssatser Hoved- og nøgletal 18 Jørgen Jepsen Regnskabschef Hedgeforeningen Mermaid Nordics årsrapport er tillige tilgængelig på mermaidnordic.dk Yderligere eksemplarer af årsrapporten kan downloades fra mermaidnordic.dk og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på tlf eller på

3 Foreningsoplysninger Foreningen Hedgeforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (herefter forkortet SEB AB) Bernstorffsgade København V CVR nr Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Niels Jørgen Larsen Foreningen ejer 0,014% af aktierne i IFS, der pr havde en egenkapital på tkr. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Skattestatus Akkumulerende Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo ,51% Stiftelsesdato 2. juli 2007 ÅOP justeret for performance fee 2,53% Startdato september 2007 Administrationsomk. (pct.) 3,72% Primær rådgiver Nominel kurs EUR 100,00 Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årets afkast 9,56% Central investorinformation risikoindikator 1 Startdatoen er den dato Foreningen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 4 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

4 Ledelsens beretning for 2011 Foreningen Kort fortalt Hedgeforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet Foreningen ) er en dansk hedgeforening, jf. kapitel 3 i Lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen, som ejes af medlemmerne, blev stiftet 2. juli 2007 og påbegyndte investeringerne den 27. september Foreningen forvaltes og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Foreningens investeringer foretages efter anbefaling fra Foreningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Foreningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset den generelle udvikling på aktiemarkedet. Foreningens fuldstændige prospekt og oplysninger om indre værdi m.m., findes på De nordiske aktiemarkeder 2011 De nordiske lande klarede sig generelt godt igennem 2011, og især Sverige, Finland og Norge oplevede en robust økonomisk vækst på omkring 4,0%, hvilket er mere end det dobbelte af væksten i de 27 EU-lande som helhed. På trods af den relativt gode økonomiske situation blev de nordiske aktiemarkeder også ramt af den sydeuropæiske gældskrise, og de nordiske aktiemarked faldt i 2011 med 17,5 pct. udtrykt ved indekset MSCI Nordic. Resultat og afkast for 2011 Foreningen opnåede et afkast på 9,56 pct. i 2011, der anses som absolut tilfredsstillende. Afkastet er på niveau med forventningerne om et afkast på op til 10 pct. udtrykt i årsrapporten 2010 og halvårrapporten Resultatet er skabt af både lange og korte positioner. Blandt de bedst performende lange positioner findes William Demant Holding (DK), SCA (hygiene produkter og træ) og Loomis (finansiel service). Blandt de performende korte positioner findes Swedbank (finansiel service). Årets nettoresultat blev på t. euro mod -298 t. euro i Standardafvigelsen for Foreningen for 2011 var 6,49 pct. mod 24,62 pct. for det nordiske marked repræsenteret ved indekset MSCI Nordic. Standardafvigelsen er et mål for de historiske udsving i afkast. Foreningens lave standardafvigelse viser, at der i porteføljen bliver taget væsentligt lavere risiko end generelt gældende i markedet. Formueudviklingen Foreningens formue ultimo 2011 udgjorde i alt t. euro mod t. euro ultimo Stigningen skyldes årets resultat på t. euro, mens nettoindløsninger på t. euro bidrog negativt til afdelingens formue. Omkostningsudviklingen Foreningens samlede administrationsomkostninger udgjorde t.euro i 2011 mod 625 t. euro i Den væsentligste årsag til stigningen ligger i øgede omkostninger til formuepleje bl.a. som følge af det afkastafhængige honorar til rådgiver. Det afkastafhængige honorar udgør 20 pct. af det samlede afkast for året. Administrationsomkostningerne i pct. af formuen blev 3,72 pct. mod 1,87 pct. i Foreningens handelsomkostninger udgjorde 276 t. euro mod 247 t. euro i De øgede handelsomkostninger skyldes en stigning i hastigheden i værdipapiromsætningen i forbindelse med den løbende formuepleje, der i 2011 var på 3,57 mod 3,31 i 2010 (se Hoved- og nøgletal). Endvidere har stigningen i emissioner og indløsninger øget handelsomkostningerne (se note 9). Foreningens samlede årlige omkostningsprocent (ÅOP) er for 2011 opgjort til 4,51 pct. Uden medregning af afkastafhængigt honorar ville ÅOP-nøgletallet være 2,53 pct. mod 2,50 pct. i Øvrige begivenheder i 2011 Der har ikke været truffet andre beslutninger eller indtrådt begivenheder, som væsentligt har påvirket Foreningens aktiviteter i Hedgeforeningen Mermaid Nordic følger en aktiv investeringsstrategi, der genererer en betydelig likviditet. Denne likviditet vil normalt være placeret i pengeinstitutter med en god kreditrating fra de anerkendte ratingbureauer. Bestyrelsen og rådgiver har i lyset af de aktuelle markedsforhold besluttet at beskytte Foreningens likviditet yderligere ved at placere den overvejende del af likviditeten i pengemarkedsinstrumenter ( Skatkammerbeviser ) udstedt af den tyske stat. Likviditetsplaceringen er sket primo november 2011, og den vil blive fastholdt sålænge bestyrelsen og rådgiver vurderer at markedsforholdene begrunder dette. Udbytte Foreningen er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for Forventninger til investeringsmarkedet i ud af 27 EU-lande har besluttet at stramme op på betingelserne for at være med i euro-samarbejdet. Storbritannien vil ikke være med og Tjekkiet overvejer. Aftalen skal underskrives på EUtopmødet 1. marts 2012 og skal træde i kraft senest 1. januar Landene forpligter sig ved aftalen til maksimalt at have et faktisk underskud på de offentlige finanser på 3,0 pct. af BNP eller 0,5 pct. af BNP strukturelt. Hvis den offentlige gæld er under 60 pct. må det strukturelle underskud være på max. 1,0 pct. af BNP. Overskrides grænserne er der mulighed for at udstede bøde. Kravene ligner meget de oprindelige betingelser for at kunne blive optaget i euro-land, men som kun få lande har overholdt i euroens ca. 10-årige levetid. Flere af medlemslandene har ikke engang på optagelsestidspunktet overholdt kravene. Når disse oprindelige krav igen bliver pudset af, skyldes det naturligvis gældskrisen, som jo viser, at det kan være forbundet 2 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

5 Ledelsens beretning for 2011 med megen stor risiko, ikke at overholde disse retningslinier. Dette gælder ikke mindst de små lande, som ofte er mere følsomme overfor konjunkturstød og for at falde i unåde hos aktørerne på finansmarkederne. Ulempen ved de ret håndfaste regler er, at de næppe lader sig overholde. Det har i hvert fald aldrig tidligere kunnet lade sig gøre. Ved i det mindste at prøve igen, har EU dog (gen)skabt en måske midlertidig pause i gældskrisen, hvor der bliver mulighed for at få reetableret tilliden til europæisk økonomi gennem et nødvendigt reformarbejde. Stram finanspolitik løser ikke gældskrisen, den kan faktisk forværre krisen. Skattelettelser løser heller ikke gældskrisen. Yderligere pengepolitiske stimulanser ej heller. Finanskrisen og de igangværende stramninger af reservekravene til den finansielle sektor forventes at indebære tilførsel af mia. euro til nødlidende pengeinstitutter i løbet af de næste par år. Før disse mange penge er kommet i hus, vil bankerne set under et føre en stram kreditpolitik, som ikke vil stimulere væksten. Danmark har trods mangel på vækst forholdsvis god balance i økonomien. Men netop mangel på vækst kan medføre, at vi meget hurtigt kan få problemer med at opfylde Euro-pagtens krav. Men Danmark har gennemført både efterlønsreform og tilbagetrækningsreform i 2011, som begge må forventes at få en positiv effekt på de offentlige budgetter. Det er dog stadigt vanskeligt at se, hvorfra væksten skal komme. Derfor er det afgørende at vores internationale konkurrenceevne og produktivitet forbedres. Væksten i Norden forventes som i det øvrige Europa at ligge på et mere beskedent niveau i 2012 end i Væksten i Sverige forventes således at blive halveret fra 2011 til Årsagen er primært effekterne af den fortsatte sydeuropæiske gældskrise og den deraf følgende stramme finanspolitiske disciplin herunder Euro Pagten. Det forventede afkast for 2012 ligger på op til 10 pct., Afkastforventningen er uafhængig af markedsudviklingen jf. Forenings investeringspolitik nedenfor. Investeringspolitik m.v. Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formuepleje at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter, som defineret i placeringsreglerne. Der investeres under hensyn til både spredningskrav til reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Mermaid Nordics investeringsstrategi bygger på to grundpiller: Investeringsfilosofien bygger på hedgeprincipper, som afskærmer investorerne mod voldsomme udsving i aktiemarkederne Der fokuseres på aktieinvesteringer i nordiske børsnoterede selskaber Der investeres gennem både lange og korte positioner i nordiske børsnoterede selskaber med det formål at levere et langsigtet positivt afkast på op til 10 pct. p.a.- også når udviklingen på aktiemarkederne er negativ. Dette opnås ved at anvende aktielån, hvilket giver mulighed for at tjene penge på en aktie, der falder i værdi. Før der investeres i en aktie gennemføres en grundig analyse af selskabets regnskaber, ligesom der foretages en nøje evaluering af selskabets ledelse, kunder, leverandører og konkurrenter. Et væsentligt element i investeringsrådgiverens analyse er også en direkte dialog med selskabets ledelse og med øvrige brancheeksperter. Hedgeforeningen arbejder med en relativt koncentreret portefølje på selskaber. På den måde udnyttes investeringsrådgiveres ekspertise og analytiske arbejde bedst muligt, ligesom risikoen og volatiliteten i porteføljen reduceres. Se noterne uden henvisning for en oversigt over Foreningens største positioner. Investors risikoprofil Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringer, bør man som udgangspunkt ikke investere i Foreninger eller afdelinger med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont er almindelige investeringsforeningsafdelinger med aktier for de fleste investorer sjældent velegnede. Foreningens risikoprofil m.v. Hedgeforeningen Mermaid Nordic har en meget konservativ investeringsstrategi og risikoprofil. Den overordnede risikopolitik er at begrænse den markedsrisiko, der er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling og dermed opnå en lavere risikoprofil end det nordiske aktiemarked. Mermaid Nordic skal ses som et investeringsprodukt, der markedsrisikomæssigt ligger mellem traditionelle rene aktieinvesteringer og rene obligationsinvesteringer. Investeringsforeninger og hedgeforeninger, der henvender sig til offentligheden, skal opgøre en risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Dette dokument, der løbende opdateres, kan findes for Foreningens hjemmeside. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko Foreningen placerer sig aktuelt på 4 på skalaen. Foreningens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i Foreningens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Foreningens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

6 Ledelsens beretning for 2011 kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Foreningen anvender en række matematiske modeller - som bl.a. Value-at-Risk og stresstests - for at styre og optimere risikoen i porteføljen. Endvidere afdækkes al valutarisiko mod Foreningens basisvaluta Euro, ligesom andre mere specifikke markedsrisici om nødvendigt afdækkes gennem brug af andre finansielle instrumenter. For at sikre investorerne, at Foreningen er tro mod sin investeringsstrategi (nordiske aktier) og risikoprofil (lavere risiko end aktiemarkedet generelt), er der fastlagt risikorammer, som investeringsrådgiveren følger. Den primære risiko er således ikke markedsudviklingen i absolutte termer, men derimod rådgivers evne til at træffe de rigtige beslutninger. Foreningens aktivitet medfører, at den har et betydeligt likvidt overskud. For at minimere kreditrisiko ved placering af denne likviditet anvendes forskellige placeringsformer. Foreningens investeringsaktivitet fordrer stor likviditet i de anvendte instrumenter, fordi der er behov for at afvikle positioner hurtigt. Derfor er likviditetsrisikoen i Foreningen begrænset. Samlet set er risikoen ved investering i denne afdeling middelstor, og det afspejler sig i afdelingens placering på trin 4 på den nye 7-trins risikoskala, der er beskrevet ovenfor. Særlige risici Investering i en hedgeforening som Mermaid Nordic indebærer - som enhver anden investering - risiko for tab. Hedgeforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til nøje at sætte sig ind i disse yderligere risikofaktorer, som er beskrevet i prospektets afsnit om risikofaktorer. Under alle omstændigheder opfordres investorer til at indhente professionel bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. Afdelingens investeringer sker i aktier, der primært er udstedt i de nordiske valutaer. Da Foreningens basisvaluta er euro er der en valutarisiko mellem euro og de pågældende valutaer. Der foretages valutaafdækning, som minimerer denne risiko. Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, Måling Foreningens finansielle instrumenter måles til noterede børs- 4 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011 og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for kursnotering. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For aktier opgøres kursen altid som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har Foreningen i 2011 ikke haft større problemer med fastsættelse af indre værdi. Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Administrationen varetages af investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Bestyrelsen er i 2011 med generalforsamlingens godkendelse honoreret for arbejdet i Foreningen med 15 t. euro. Formanden honoreres med 7,5 t. euro og de menige medlemmer honoreres med 3,75 t. euro. Honorarerne fremgår af Note 5A. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, og er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Ledelsen af Hedgeforeninger er detaljeret reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om investeringsforeninger m.v. samt i diverse bekendtgørelser. Foreningens bestyrelsesformand advokat Jesper Schultz Larsen ønskede ikke at fortsætte og genopstillede derfor ikke på foreningens ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 4. april I stedet blev advokat Thomas Skjellerup valgt som nyt bestyrelsesmedlem og formand. Bestyrelsens sammensætning og deres tillidshverv er vist i et selvstændigt afsnit. Samfundsansvar Foreningen har siden 2008 gennem Investeringsforvaltningsselskab SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i fører en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse har besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med GES(Global Ethical Standard) Investment Services som konsulent. Foreningen vil fra SEB/GES modtage lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions

7 Ledelsens beretning for 2011 På baggrund af denne liste fra SEB/GES er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt. Der er ikke nordiske selskaber optaget på denne liste. De øvrige selskaber som ifølge SEB/GES ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor optages på en intern observationsliste. SEB/GES søger dialog med nogle af disse virksomheder, med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Det er foreningens vurdering, at det er meget vanskeligt at se resultater direkte af foreningens arbejde med ansvar i Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmes via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningen findes. De skriftlige rapporter findes også på hjemmesiden. Det er desuden muligt at bestille rapporter til fremsendelse pr. post hos Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. For øjeblikket udgives hel- og halvårsrapporter for Foreningen. Derudover ligger der på hjemmesiden en performance update for den forgangne måned. Foreningens beviser distribueres gennem Mermaid Asset Management A/S. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil blive offentliggjort via hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan finde relevante kontaktoplysninger på hjemmesiden. Udsagn om forventninger Forventninger til den fremtidige udvikling i økonomien og på de finansielle markeder er udtryk for ledelsens aktuelle vurdering af fremtiden. Da den fremtidige udvikling afhænger af en lang række ubekendte faktorer, fremtidige begivenheder og økonomiske resultater er forventningerne i sagens natur forbundet med stor usikkerhed og kan ikke betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er således risiko for, at udviklingen kan afvige fra disse forventninger. Derfor bør der ikke træffes beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner på baggrund af disse udsagn. Ledelsen opfordrer til altid at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger om investeringer eller foretages andre økonomiske dispositioner. Ledelsen påtager sig ikke noget ansvar, i tilfælde af at markederne udvikler sig anderledes end forventet. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

8 Ledelsens beretning for 2011 Bestyrelsens tillidshverv Thomas Skjellerup (formand) Advokat, Accura Advokatpartnerselskab Adresse: Peder Godskes Vej Virum Født: 1971 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Thomas Skjellerup besidder ikke yderligere tillidshverv. Henrik Franck Cand. polit Adresse: Kildeåsen 17 Gl. Holte 2840 Holte Født: 1960 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Henrik Franck besidder ikke yderligere tillidshverv. Henning Skovlund Pedersen Cand. Oecon., Finansdirektør i Bikubenfonden Adresse: Toftager 1A 4000 Roskilde Født: 1950 I bestyrelsen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic siden Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Nordic Corporate Investment A/S Anders Pedersens Maskinfabrik A/S Nuna Minerals A/S Investor Board i Amber Trust 6 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

9 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Hedgeforeningen Mermaid Nordic Bestyrelsen og direktionen i Investeringsforvaltningsselskabet SE- Binvest A/S har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At årsregnskabet for Foreningen giver et retvisende billede af Foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2012 Bestyrelsen Thomas Skjellerup Formand Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Niels Jørgen Larsen Direktør Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

10 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Hedgeforeningen Mermaid Nordic Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hedgeforeningen Mermaid Nordic for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Erklæring på ledelsesberetningen Vi har efter aftale gennemgået ledelsesberetningen for Hedgeforeningen Mermaid Nordic for perioden 1. januar december Ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om investeringsforeninger m.v. Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Standarden kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for konklusion. 8 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

11 Den uafhængige revisors erklæringer Vores arbejde har omfattet en gennemgang af information, der understøtter de i ledelsesberetningen anførte oplysninger af regnskabsmæssig karakter. De valgte arbejdshandlinger afhænger af vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har endvidere omfattet en vurdering af, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med de oplysninger, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. København, den 28. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Ladekarl Statsautoriseret revisor Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

12 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for året (EUR 1.000) Note Renter og udbytter Renteindtægter Renteudgifter Udbytter I alt, renter og udbytter Kursgevinster og tab Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 5-1 Handelsomkostninger I alt, kursgevinster og -tab I alt, indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

13 Balance pr. 31. december AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler Indestående i depotselskab I alt, likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt, obligationer 7, Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt, kapitalandele Afledte finansielle instrumenter: Noterede afledte finansielle instrumenter I alt, afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedrørende handelsafvikling Øvrige aktiver 8 19 I alt, andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt, afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Lån i depotbank I alt, anden gæld Passiver i alt Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

14 Noter Noter 1 Renteindtægter (EUR 1.000) Indestående i depotselskab Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 9 0 Øvrige indtægter 24 0 I alt renter Renteudgifter (EUR 1.000) Renteudgifter optagne lån Øvrige udgifter I alt, renteudgifter Udbytte i EUR Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt, udbytter fra lange beholdninger Omkostninger foranlediget af udbytte på lånte finansielle instrumenter I alt, udbytter Kursregulering (EUR 1.000) Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2 0 I alt, obligationer 2 0 Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt, kapitalandele Administrationsomkostninger (EUR 1.000) Honorar til bestyrelsen, se note 5A Revisionshonorar til Deloitte, se note 5B -3-4 Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt, Administrationsomkostninger A Specifikation af administrationsomkostninger (EUR 1.000) Honorar til bestyrelsen: Thomas Skjellerup, Formand Jesper Schultz Larsen, Formand Henning Skovlund Pederrsen -4-4 Henrik Franck -4-4 Honorar til bestyrelsen, ialt Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

15 Noter 5B Specifikation af administrationsomkostninger (EUR 1.000) Revisionshonorar til Deloitte Samlet honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet -3-4 Heraf honorar for andre ydelser 0 0 Revisionshonorar til Deloitte, ialt Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter. 7 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på lande pr. andet regule- terede fin (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige* I alt Danmark 23,0 0,0 0,0-6,6 16,3 England 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 Finland 14,9 0,0 0,0-14,9 0,0 Norge 14,1 0,0 0,0 0,0 14,1 Sverige 53,7 0,0 0,0-36,4 17,3 Tyskland 45,7 0,0 0,0 0,0 45,7 I alt, alle lande 157,9 0,0 0,0-57,9 100,0 * Positioner i afledte finansielle instrumenter er unoterede og fremgår derfor af øvrige. 8 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på papirtype pr. andet regule- terede fin. 31.december 2011 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Statsobligationer 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 I alt, alle papirtyper 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 9 Medlemmernes formue (EUR 1.000) Nominelt Værdi Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 15 7 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

16 Noter Noter uden henvisning Største lange positioner pr ISIN Andel (pct.) 0,5 Bundesschatzanw DE ,7 Novo Nordisk A/S B DK ,6 Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 6,1 Svenska Celluosa AB-B SE ,1 Hennes & Mauritz SE ,9 Største korte positioner pr ISIN Andel (pct.) OMXS30 JAN12 OMXFUTJAN12-12,5 DSV A/S DK ,0 Orion OYJ FI ,6 KONE OYJ FI ,2 Sandvik SE ,6 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 157,9 143,6 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige -57,9-43,6 I alt 100,0 100,0 Sikkerheder (EUR 1.000) Til sikkerhed for foreningens engagement med SEB AB er der stillet sikkerhed i følgende aktiver pr. ultimo Indestående i depotbank Heraf stillet til sikkerhed Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

17 Noter Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til euro (den funktionelle valuta) efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter og udbytter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Renteudgifter består af påløbne renter på fremmedfinansiering. Renter og udbytter af finansielle instrumenter i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Aktieudbytter på de korte beholdninger udgiftsføres som omkostninger på lånte finansielle instrumenter på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Omkostningen afregnes således til aktieudlåner, således at denne stilles som intet er hændt. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti, obligationer, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter m.v. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede direkte omkostninger til kurtage, afviklingsomkostninger m.v., ved handel med finansielle instrumenter i forbindelse med emissioner og løbende porteføljepleje. Handelsomkostninger afledt af salg af finansielle instrumenter i forbindelse med indløsning af beviser afholdes særskilt af de for udtrædende medlemmer, som fradrag i bevisernes indre værdi, hvorfor disse indregnes som indløsningsfradrag under formuen. Ved emission er der ikke tillæg til bevisernes indre værdi til dækning af handelsomkostninger. Skat Foreningen er ikke selvstændigt skattepligtig. I regnskabsposten Skat indgår ikke refunderbare rente- og udbytteskatter. Balance Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter (aktier og obligationer) og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Dagsværdien af investeringsforeningsandele, der handles på regulerede markeder, og hvis noterede kurs må antages ikke at afspejle andelenes dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles til seneste tilgængelige regnskabsmæssige indre værdi. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter. Kapitalandele i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S måles efter den indre værdi opgjort på baggrund af seneste årsregnskab. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, måles til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

18 Noter Afledte finansielle instrumenter opgøres som brutto-positioner. Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Omkostningsprocent Administrationsomkostninger Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret x 100 Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Lån optages til kostpris. Fem års nøgletal I rapporten indgår følgende nøgletal for de seneste fem år: Årets nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende kapital/andele Indre værdi pr. andel Årets afkast i procent Administrationsomkostninger (pct.) Derudover indgår følgende nøgletal opgjort pr. 31. december: Standardafvigelse Sharpe ratio ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue Cirkulerende andele ultimo året. Afkast i procent Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning -1 x 100 ( Indre værdi primo året ) High Water-mark (HWM) HWM skal sikre, at der kun udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast én gang. HWM vil derfor være lig med indre værdi (NAV) ved seneste afregning af honoraret. HWM = 100,00 pr. 27. september HWM indekset reguleres op, når der sker udbetaling af afkastafhængigt honorar (performancefee). HWM = 135,29 ultimo 2011 hvilket fremgår af Tabel 5. Standardafvigelse Standardafvigelsen er et mål for de historiske udsving i afkastene. Jo højere tallet er, jo større udsving i afkastene fra periode til periode. Ifølge Finanstilsynets definition skal standardafvigelsen opgøres som afvigelsen på mer-afkastet. Dette nøgletal benævnes ofte tracking error. Standardafvigelse opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder. Sharpe Ratio Sharpe ratio er et matematisk udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Sharpe ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere tallet er, jo bedre har investeringen været i forhold til risikoen. Sharpe ratio opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder. ÅOP (Årlige omkostninger i procent) ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostningerne ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indlæsningsfradrag ultimo året opgjort i procent. Ved beregning af ÅOP justeret for performance fee er den del af administrationsomkostningerne, der hidrører fra resultatafhængigt honorar, trukket ud af beregningen. 16 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

19 Noter Væsentlige aftaler Aftale om depotbankfunktion Foreningen har en depotaftale med SEB AB. Depotbanken forvalter og opbevarer finansielle instrumenter og likvide midler for Foreningen i henhold til lov om finansiel virksomhed 106 samt Finanstilsynets bestemmelser. Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmælgerselskab A/S (herefter forkortet Mermaid AM) Havnegade København K Telefon: CVR nr Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale med Mermaid AM om rådgivning i forbindelse med investeringer i værdipapirer. Aftalen indebærer, at Investeringsselskabet SEBinvest A/S som investeringsansvarlig modtager forslag til handler og andre transaktioner, som Mermaid AM anser for fordelagtige. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som Foreningens bestyrelse har fastlagt. Aftale om markedsføring og distribution Foreningen har en samarbejdsaftale med Mermaid AM om formidling og markedsføring af Foreningen. Mermaid AM fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af Foreningens investeringsbeviser med udgangspunkt i kundernes behov. Markedsføringen inkluderer, at Mermaid AM stiller en internetside på adressen mermaidnordic.dk til rådighed for offentliggørelse af indre værdier og andre informationer om Foreningen. Aftale om forvaltning og administration Foreningen har indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som er et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab, om at udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Foreningens vedtægter samt de fra Foreningens bestyrelse givne anvisninger. Investeringsbeslutninger træffes på baggrund af rådgivning fra Mermaid AM. Omkostningssatser Tabel 1: Gebyr satser i Foreningens væsentligste aftaler pr. 31. december 2011 (pct.) Mermaid Nordic Depotfunktion Investeringsrådgivning Markedsføring og distribution IFS administration og forvaltning Tillæg ved emission Fradrag ved indløsning Sats Afviklingsgebyr pr. handel: DK papirer EUR 20 og øvrige nordiske papirer EUR 34. Depotgebyr: 0,03% p.a. af beholdningen for alle nordiske papirer. Management fee (fast): 1,5% p.a. af Foreningens gennemsnitlige formue. Performance fee: 20% af nettokapitalstigningen for regnskabsåret efter High Water Mark metoden. Refusion af dokumenterede omkostninger. Dog maximalt 0,25% af Foreningens gennemsnitlige formue. 0,01% p.a. af Foreningens gennemsnitlige formue op til DKK 500 mio. Herefter tillægges 0,02% p.a. af formuen der overstiger DKK 500 mio. Min. administrationsgebyr er DKK 300 t. om året. Intet tillæg ved emission. 0,25% af NAV ved indløsning. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport

20 Noter Hoved- og nøgletal Tabel 5: Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal ) Nettoresultat (EUR 1.000) Medlemmernes formue (EUR 1.000) Cirkulerende kapital (nom. EUR 1.000) Indre værdi pr. nom. 100 EUR 135,29 123,48 122,41 103,12 99,52 Årets afkast i procent 9,56 0,88 18,70 3,62-0,48 Administrationsomkostninger (pct.) 3,72 1,87 5,89 2,85 0,71 High water-mark 2) 123,48 122,41 103,12 100,00 100,00 Værdipapiromsætningshastighed 3,57 3,31 2,73 5,94 1,15 ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 4,51 2,65 6, ÅOP justeret for performance fee 3) 2,53 2,50 2, Standard afvigelse 6,49 7, Sharpe ratio 4) 0,68 0, ) Foreningen påbegyndte investeringerne den 27. september ) High water mark for 2012 er 135,29. 3 ) ÅOP justeret for performance fee er ikke et officielt nøgletal. 4) Sharpe ratio opgøres kun ved en historik på 36 måneder eller mere. Dog maksimalt over de seneste 60 måneder. 18 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2011

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. Årsrapport 2008 Indhold: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Udbytte- og nøgletal 12 Bestyrelse og Direktion 13 Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Revisionspåtegning 15 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Merkur A/S Årsrapport 2010//2011 1. juli 2010-30. juni 2011 // 14. regnskabsår Merkur Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 65% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere