Folketingets Erhvervsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Erhvervsudvalg"

Transkript

1 Erhvervsudvalget L 139 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 9. februar 2011 Vedlagt fremsender jeg høringsnotat og høringssvar til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.). ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade København K Med venlig hilsen Tlf Fax CVR-nr Brian Mikkelsen

2 Erhvervsudvalget L 139 Bilag 1 Offentligt NOTAT 1. februar / /mis-dep Høringsnotat vedrørende lovforslag om obligatorisk digitalisering af en række ordninger (Årsregnskabsloven og forskellige andre love) 1. Indledning Med lovforslaget indføres hjemmel til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt på en række udvalgte områder. Forslaget er et led i udmøntningen af regeringens målsætning om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige foregår digitalt senest i Obligatorisk digital kommunikation indføres gradvist og er allerede vedtaget indført på en række områder. Det vurderes nu, at en række yderligere områder, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet, vil være modne til at overgå til obligatorisk digital kommunikation i Forslaget er sendt i høring den 13. december 2010 med høringsfrist den 10. januar 2011 til i alt 446 myndigheder, organisationer m.v. Der er modtaget høringssvar fra 56 af de hørte myndigheder, organisationer m.v. Heraf har 17 haft bemærkninger til udkastet til lovforslag. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Visse høringssvar har givet anledning til nogle redaktionelle ændringer og præciseringer i lovteksten og bemærkningerne. Disse ændrer ikke ved substansen i de pågældende forslag og omtales derfor ikke nærmere i dette notat. 2. Generelle bemærkninger Advokatrådet, Bryggeriforeningen, Dansk Energi, Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, Foreningen Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer og XBRL Danmark støtter generelt formålet med forslaget at effektivisere sagsgangene mellem virksomhederne og det offentlige gennem obligatorisk digital kommunikation. Advokatrådet er således positiv over for forslagets formål og er enig i, at anvendelse af digital kommunikation mellem erhvervslivet og offentlige myndigheder bør udbredes mest muligt, hvor dette er hensigtsmæssigt og giver administrative lettelser på begge sider.

3 2/22 Bryggeriforeningen ser det som grundlæggende positivt at indføre digitale løsninger, når det er hensigtsmæssigt og deler synspunktet om, at digitale løsninger på sigt skal være obligatoriske. Det må sikres, at de forventede besparelser kommer de berørte virksomheder til gode og ikke kun myndighederne. Det er dog ikke alle digitale løsninger, der foretrækkes frem for en papirbaseret løsning. En enkel løsning på papir kan være langt at foretrække frem for en kompliceret digital løsning, hvor der ydermere er en risiko for hyppige systemnedbrud. Dansk Energi er positiv overfor den digitale udvikling og de muligheder, dette indebærer bl.a. mulighederne for at indføre digital kommunikation med de offentlige myndigheder, samt optimere arbejdsgange og effektivisere udvekslingen af informationer. Det er dog Dansk Energis opfattelse, at muligheden for at anvende digital kommunikation ikke i første omgang bør gennemføres som en obligatorisk (tvungen) ordning for virksomhederne, men foreslår, at ordningen realiseres som en offentlig service, der tilbydes virksomhederne som brugere af det offentlige, og at ordningen først på sigt gøres obligatorisk fx i løbet af en 3- eller 5-årig overgangsperiode. Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv stemt over for regeringens e2012-målsætning. E2012-målsætningen vil på sigt kunne betyde en række forenklinger og forbedringer i virksomhedernes hverdag. Dansk Erhverv er således positiv overfor, at indberetning af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på sigt skal foregå digitalt, da det kan betyde flere fordele for brugerne af årsrapporter. Dansk Erhverv finder det endvidere positivt, at der bliver mulighed for at kommunikere med Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden via elektronisk post, da særligt forbrugerklagesager har været forsinkende for parterne, fordi dette ikke har været muligt. Dog er Dansk Erhverv af den holdning, at den digitale kommunikation på dette område på nuværende tidspunkt skal være en mulighed og ikke et krav. DI støtter bestræbelserne på at effektivisere den offentlige forvaltning gennem øget brug af digitale løsninger. I forbindelse med overgangen til fuldt digitale løsninger er det vigtigt for DI, at virksomhederne har tid til at indrette deres it-systemer, og at de digitale løsninger er velfungerende og gennemtestede. DI kan således tilslutte sig strategien med, at systemet sættes i drift, men først gøres obligatorisk, når det vurderes, at systemet er tilstrækkeligt modent. Finansrådet er grundlæggende positivt indstillet overfor lovforslagets mål om digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9 om særlige forhold vedrørende digitale regnskaber, som Finansrådet har specifikke bemærkninger til. Foreningen Registrerede Revisorer har længe ønsket, at regnskabsaflæggelsen sker inden for rammerne af en lov, der gør digitalisering obligatorisk. FRR finder det dog påfaldende, at forslaget ikke er mere omfattende,

4 3/22 da en række andre rapporteringer fra virksomhederne med fordel kunne have været medtaget. Samfundsmæssigt og på langt sigt vil digitalisering af virksomhedsinformation åbne for meget store besparelses- og udviklingsmuligheder. På kort sigt kan der dog være tale om administrative byrder. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9 om særlige forhold vedrørende digitale regnskaber for yderligere bemærkninger. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er overordnet set positiv over for, at det offentlige vil anvende de muligheder, der ligger i digitalisering og ny teknologi. Det kan på sigt give store fordele for brugerne af årsrapporter og for brugere, der ønsker adgang til data fra regnskaber på tværs af selskaber, brancher mv. På kort sigt må omstillingsomkostningerne dog forventes at overstige de mulige effektiviseringsgevinster både målt på virksomhedsplan og samfundsplan. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9 om særlige forhold vedrørende digitale regnskaber for yderligere bemærkninger. Håndværksrådet tilslutter sig regeringens overordnede målsætning om, at al relevant kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt senest i En undersøgelse fra 2005 viste, at langt de fleste virksomheder uden problemer ville kunne foretage indberetninger digitalt. Samtidig viste undersøgelsen, hvilke ønsker virksomhederne har til digitale indberetninger. På den baggrund bakker Håndværksrådet op om udviklingen af digitale løsninger og etablering af én fælles platform for alle indberetninger i form af virk.dk. Der er dog ikke tvivl om, at obligatorisk digitalisering vil være en udfordring for en række mindre virksomheder, hvorfor der skal tages særlig hånd om denne målgruppe. Landbrug & Fødevarer bakker generelt op omkring digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige. Det er vigtigt for erhvervet at have en effektiv og funktionel kommunikation med det offentlige. For at opnå dette kræves en tilstrækkelig support inden for de digitale løsninger samtidig med, at disse er af en kvalitet, som forinden er gennemprøvet og renset for diverse grove børnesygdomme. XBRL Danmark støtter til fulde intentionerne om at digitalisere al kommunikation mellem erhvervsliv og offentlige myndigheder, der er det formål, organisationen arbejder for. XBRL Danmark er derfor særdeles positive overfor lovforslaget, og angiver, at erfaringer med digitale indberetninger i udlandet viser, at professionelle regnskabsbrugere foretrækker digitale regnskaber frem for de papirbaserede regnskaber. Ud fra en samfundsmæssig betragtning er det utvivlsomt den rigtige vej frem for Danmark. Der er store muligheder for besparelser i forhold til de nuværende procedurer. Kommentar Mange virksomheder benytter allerede i dag en række af de digitale løsninger, som myndighederne stiller til rådighed. Ved en obligatorisk digitalisering af de udvalgte indberetningsløsninger effektiviseres sagsgan-

5 4/22 gene mellem virksomhederne og det offentlige yderligere. Kun ved at gøre kommunikationen obligatorisk digital indfries det fulde effektiviseringspotentiale. Myndighedernes informationskampagner og support i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital indberetning vil lette virksomhedernes overgang til digital kommunikation. Hertil kommer, at der vil være tale om digitale løsninger, som allerede vil være kendt og brugt af mange virksomheder på det tidspunkt, hvor ordningen gør det obligatorisk at kommunikere digitalt. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, vil de relevante bekendtgørelser først blive udstedt, når det er hensigtsmæssigt, og den fornødne teknologi er til stede. Bekendtgørelserne vil blive udstedt i god tid før, det bliver obligatorisk at kommunikere digitalt. For særlige forhold vedrørende digitale regnskaber, se afsnit 3.9. I en overgangsfase kan der forventes at være visse omstillingsomkostninger, hvorefter virksomhederne kan drage fordel af nemmere indberetning og samspil med det offentlige i øvrigt. Der henvises generelt til bemærkningerne i lovforslaget om de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3. Bemærkninger til konkrete emner Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 3.1. Informationsindsats når ordningerne bliver obligatorisk digitale 3.2. Overgangsperiode 3.3. Hensyn til de mindre it-parate brugere 3.4. Efterfølgende udmøntning og implementering 3.5. Håndtering af fortrolige oplysninger 3.6. Hvem bærer risikoen for, at en meddelelse ikke er kommet frem 3.7. Dokumentation fra myndighed uden underskrift 3.8. Ændrede krav til virksomhederne 3.9. Særlige forhold vedrørende digitale regnskaber for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Interessenternes overordnede bemærkninger Hvornår skal det være obligatorisk for virksomheder i regnskabsklasse B (små virksomheder) at indberette årsrapport digitalt? Behov for ordninger, som har til formål at lette overgangen til digitale regnskaber Revisors ansvar, forhold vedrørende revisionspåtegningen Forsinkelser som følge af IT-nedbrud eller lignende Kommunikation og vejledninger 3.1 Informationsindsats når ordningerne bliver obligatorisk digitale Dansk Erhverv fremhæver, at de parter, der bliver berørt af omstillingerne ved overgang til obligatorisk digital indberetning, skal kunne få god og brugbar vejledning og information både før, under og efter implementeringen. Dette gør sig i særlig høj grad gældende for de mange små og

6 5/22 mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv. Der er desuden behov for udsendelse af både teknisk og pædagogisk brugervejledning til de virksomheder, konsulentfirmaer, softwareleverandører m.fl., der skal indrette egne systemer til de nye krav, i god tid inden disse træder i kraft. Håndværksrådet anbefaler, at der etableres en fast hotline funktion, der kan hjælpe virksomhederne med eventuelle problemer. Der skal ske en målrettet orientering af virksomhederne af flere omgange både direkte og gennem information i brancheblade, aviser mv. IBIZ-centeret bør anvendes til markedsføring og opkvalificering af virksomhederne på dette område. Kommentar Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, vil de ansvarlige myndigheder iværksætte målrettede og rettidige informationskampagner for at orientere de berørte grupper af virksomheder om kravet om digital indberetning. Derudover vil der fra centralt hold blive informeret om baggrunden for lovforslaget samt konsekvenserne for virksomhederne. Dette vil ske i regi af domænebestyrelsen for erhvervsområdet, der skal sikre en koordineret digitaliseringsindsats mellem virksomhederne og det offentlige frem mod I dette arbejde vil erhvervsorganisationer blive inddraget. Derudover vil der i regi af domænebestyrelsen for erhvervsområdet blive gennemført aktiviteter målrettet de mindre it-parate virksomheders overgang til obligatorisk digitalisering. Der er til dette arbejde afsat 5 mio. kr., der forventes anvendt til øget telefonsupport og oprettelsen af et udrykningsteam, der kan hjælpe dem, der er mindre it-parate. 3.2 Overgangsperiode Dansk Erhverv lægger vægt på, at der er en fornuftig overgangsperiode, hvor brugerne kan omstille sig til obligatorisk digitalisering. Det er derfor positivt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har været lydhøre over for indsigelserne i forhold til dato-fastsætning for den obligatoriske digitale indberetning af årsregnskaber. Det er særligt vigtigt for de små og mellemstore virksomheder, at der er en passende tid til omstillingen, og ligeledes særligt når der er tale om vigtige indberetninger, som berører en stor del af dansk erhvervsliv. Det er afgørende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at de lovmæssige rammer, systemer og vejledninger ligger klar så hurtigt som muligt for, at parterne har en rimelig mulighed for at kunne omstille sig. DI angiver vigtigheden af, at virksomhederne har tid til at indrette deres it-systemer, ligesom det er vigtigt, at de digitale løsninger er velfungerende og gennemtestede. DI kan således tilslutte sig den strategi, der er valgt omkring miljøbeskyttelseslovens 33, hvor systemet er sat i drift pr. 1. september 2010, men først gøres obligatorisk, når det vurderes, at systemet er tilstrækkeligt modent. Tilsvarende strategi ses foreslået om-

7 6/22 kring de digitale årsregnskaber, hvilket DI kan tilslutte sig. DI er ikke nødvendigvis enig i, at overgangsfasen, bør være så kort som mulig, men at dette må bero på de konkrete forhold. Overgangsfasen kan således gøres kortere på områder, hvor der er tale om ansøgninger m.m., mens indberetninger, der kræver systemændringer, vil kræve en længere overgangsfase. Landbrug og Fødevarer fremhæver, at de er glade for, at det bliver muligt at fastsætte regler om, at visse grupper af jordbrugsvirksomheder ikke skal være omfattet af kravet om pligtmæssig digital ansøgning og indberetning. Der er i dag stadig en relativt stor restgruppe, som indsender hele eller dele af deres ansøgning på papir (herunder omfattende kortmateriale), og det er vigtigt at sikre at denne restgruppe ikke kommer i klemme. Desuden foreslås det bl.a. i forhold til landbrugsstøtteloven (lovforslaget 10), at der etableres en overgangsordning på 2-3 år, der omfatter alle ansøgere, der ikke har indsendt en fuldt elektronisk ansøgning i Landbrug og Fødevarer anfører, at de risici, der er forbundet med iværksættelse af et nyt IT-system i 2012 (CAP-systemet) sammen med introduktionen af brugen af NemID understreger vigtigheden af, at der etableres overgangsordninger. Samtidig anbefales det, at der i alle digitale løsninger, som kan have økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed, skal indsættes overgangsperiode. Bryggeriforeningen påpeger, at virksomhederne må sikres en passende lang overgangsordning, så de får mulighed for at indføre eller tilpasse egne elektroniske systemer til den nye digitale løsning i god tid inden overgangen. Foreningen Registrerede Revisorer og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er betænkelige ved skæringsdatoen for overgangen til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter for de virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B. Denne betænkelighed uddybes og kommenteres under afsnit 3.9 Kommentar For at smidiggøre overgangen til digital kommunikation har regeringen valgt at indføre obligatorisk digital kommunikation for virksomheder og det offentlige gradvist på udvalgte områder i takt med, at de tekniske forudsætninger kommer på plads. Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige er således allerede tidligere vedtaget indført på en række områder, fx på sygedagpengeområdet, på skatteområdet m.fl. De ordninger, der er omfattet af dette lovforslag er udvalgt på baggrund af, at de har relativ høj digitaliseringsgrad i dag eller bygger på kendt og afprøvet teknologi, når hjemlen udnyttes.

8 7/22 For Fællesskemaet, som benyttes af FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Naturstyrelsen, er der tale om, at 90 pct. af alle ansøgninger og indberetninger i 2010 blev indgivet elektronisk. FødevareErhverv har gennemført en fuld digitalisering af markindtegninger på markkort, som er indsendt på papir, ved at kopiere ansøgernes indtegnede marker fra papir til det elektroniske system. Dette betyder, at ansøgerne i 2011, såfremt markerne er identiske med sidste års, blot kan kopiere deres markindtegninger fra sidste års ansøgning til årets ansøgning, hvilket gør systemet endnu enklere at anvende. De eventuelle begyndervanskeligheder med indtegning af marker digitalt, der måtte have været, vurderes at være elimineret. Da der er mange fordele forbundet med en fuld digital indsendelse for ansøgeren, forventes andelen af elektronisk indsendte markkort derfor med dette tiltag yderligere forøget i De pågældende myndigheder kan desuden fastsætte overgangsordninger for overgangen fra papirbaseret til digital indberetning, og undtage en virksomhed fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for dette. I bemærkningerne til høringsversionen af lovforslaget vedrørende skæringsdatoen for overgangen til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B (små virksomheder) henvises der til afsnit Hvornår skal det være obligatorisk for virksomheder i regnskabsklasse B (små virksomheder) at indberette årsrapport digitalt? 3.3 Hensyn til de mindre it-parate brugere Advokatrådet har noteret sig, at der afsættes midler til en informationskampagne over for de erhvervsdrivende og foreslår, at det overvejes at øremærke en del af informationsindsatsen til opfølgning over for erhvervsdrivende, der ikke i første omgang overholder de nye regler. Dansk Erhverv finder det positivt, at der er blevet afsat midler til formidlingsprocessen, om end det fremstår således, at de afsatte 5 mio. kr. udelukkende er afsat til at lette overgangen for de mindre it-parate virksomheder. Det fremgår ydermere ikke helt klart af lovudkastet, hvorledes disse afsatte midler skal fordeles og til hvilke aktiviteter. Dansk Skovforening mener, at de meget små skovejendomme, der ikke i dag råder over de tekniske it-løsninger, bør undtages generelt fra kravet om digital kommunikation eller alternativt omfattes af puljen på 5 mio. kr. for de mindre it-parate virksomheder. Håndværksrådet anfører, at der skal tages særlig hånd om den gruppe, der hverken har de teknologiske eller kompetencemæssige forudsætninger for at indberette digitalt om end, at denne gruppe efter egne undersøgelser ikke er særligt stor.

9 8/22 Kommentar I lovforslaget og bemærkningerne hertil er der taget højde for, at overgangen til digital indberetning kan være forbundet med særlige udfordringer for visse grupper af virksomheder i en overgangsperiode. Det fremgår af lovforslaget, at de pågældende myndigheder kan undtage virksomheder fra kravet om digital indberetning, når ganske særlige omstændigheder taler herfor, i en overgangsperiode. Dette kan på nogle områder komme på tale for erhvervsdrivende i små virksomheder, som ikke er IT-parate i dag. De ansvarlige myndigheder vil løbende iværksætte målrettede og rettidige informationskampagner til de virksomheder, der omfattes af kravet om digital indberetning, hvor løsningerne er klar til det. Derudover vil der i regi af domænebestyrelsen for erhvervsområdet blive gennemført aktiviteter, der skal lette de mindre it-parate virksomheders overgang til obligatorisk digitalisering. Domænebestyrelsen for erhvervsområdet har netop til formål at sikre en koordineret digitaliseringsindsats på erhvervsområdet. I dette arbejde vil erhvervsorganisationer blive inddraget via interessentgruppen for domænebestyrelsen. Der er til dette arbejde afsat 5 mio. kr. ved aktstykke nr. 121 af 29. april 2010, der forventes anvendt til øget telefonsupport og oprettelsen af et udrykningsteam, der kan hjælpe dem, der er mindre it-parate. Afhængigt af den enkelte ordning og dennes løsning vil der blive taget en række andre tiltag, der skal afhjælpe overgangen til digital kommunikation, ligesom en række organisationer er fremkommet med tilbud om at bistå med udbredelsen af information, hvad der hilses meget velkomment. Da størsteparten (ca. 90 %) af ansøgningerne om tilskud til skovrejsning allerede indsendes digitalt, vil der være tale om en mindre gruppe af skovejere, der får behov for en undtagelse fra kravet om digital kommunikation eller evt. hjælp via puljen til lettelse af de mindre it-stærke virksomheders digitale udfordringer. Kommunikation i forbindelse med ansøgning og indberetning af skovtilskud forventes gjort obligatorisk digital i takt med udvikling af it-systemer, modtagernes it-parathed m.v. Dog vil kommunikation i forbindelse med indberetning via Fællesskemaet blive underlagt samme krav, som fastsættes af FødevareErhverv. Indberetninger til Fællesskemaet foregår allerede i vidt omfang digitalt, og der vil blive mulighed for overgangsordninger og dispensation. Det vil for de enkelte tilskudsordninger vedrørende skov blive vurderet, i hvilket omfang de er egnede til obligatorisk digital kommunikation. Det gælder f.eks. for aftaler om tilskud som følge af Natura 2000 forpligtelser. 3.4 Efterfølgende udmøntning og implementering Bryggeriforeningen fremhæver vigtigheden af, at den enkelte digitale løsning bliver udformet i et tæt samarbejde med de virksomheder, der efterfølgende pålægges at bruge den digitale løsning. Den digitale løsning

10 9/22 må udvikles i et tæt samarbejde, så forventninger kan afstemmes, og den digitale løsning må testes grundigt, inden den går i luften. Dansk Erhverv opfordrer til, at store digitaliseringstiltag evalueres grundigt, således at utilsigtede effekter kan tilpasses og rettes til. Dansk Erhverv er positive over for, at det fremgår af lovudkastet, at der skal ske en evaluering i 2015 og deltager gerne heri. Håndværksrådet foreslår en række initiativer, som vil være med til at sikre, at den tvungne digitalisering får det bedst mulige forløb. Indførelse af krav om anvendelse af digitale indberetninger skal ske på gennemprøvede løsninger med demonstreret positiv effekt for virksomhederne. Der bør opstilles et krav om, hvor stor en andel af målgruppevirksomhederne der frivilligt skal have valgt den digitale løsning. Der skal ske en tæt inddragelse af organisationerne i processen. Landbrug & Fødevarer anfører, at brugerinddragelse er nødvendig for, at systemerne tilpasses virksomhedernes forretningsgange, således at det ikke vil opleves som en øget administrativ byrde. Det er også vigtigt, at sikre en brugervenlighed af systemerne, herunder at brugergrænsefladerne for de forskellige indberetninger er ensartede, således at virksomhederne ikke skal oplæres i mange forskelligartede systemer og måder at indrapportere på. Landbrug & Fødevarer finder det desuden helt centralt, at systemerne er driftssikre. Endelig anbefales det, at der generelt indsættes et afsnit i en bestemmelse i de efterfølgende bekendtgørelser, som pålægger myndigheden en pligt til at reagere på en kommunikation via papirform. Kommentar De digitale løsninger er vurderet til at være tilstrækkeligt velfungerende allerede nu eller på tidspunktet for overgangen til obligatorisk digital indberetning. Myndighederne er meget opmærksomme på, at den enkelte digitale løsning udvikles i et tæt samarbejde med brugerne, så forventninger kan afstemmes, den digitale løsning testes, og brugeren blive mest mulig selvhjulpen til gavn for alle parter. Det er et fokuspunkt for myndighederne, at brugergrænsefladerne for de forskellige indberetninger er ensartede. Fx angående 10-tilladelser efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. vil sådanne blive etableret som en integreret del af øvrige digitale ansøgningssystem for 11-, 12- og 16-godkendelser. Da godkendelsesdelen har været i drift siden 2007, skønnes der ikke at være behov for egentlige indkøringsperioder for disse betydeligt mindre omfattende 10-tilladelser. Der vil imidlertid inden idriftsættelsen være sket en tilfredsstillende aftestning af systemets funktionaliteter i samarbejde med Videnscenter for Landbrug, og ansøgningerne om 10-tilladelser vil ikke blive gjort obligatoriske, før det digitale system er aftestet tilfredsstillende.

11 10/22 Vedrørende anbefalingen om indsættelse af afsnit i en bestemmelse i de efterfølgende bekendtgørelser, som pålægger myndigheden en pligt til at reagere på kommunikation via papirform, bemærkes det, at en vejledningspligt allerede følger af de forvaltningsretlige regler. Det vil derfor ikke være nødvendigt at indsætte bestemmelser i bekendtgørelserne, som pålægger myndighederne pligt til at reagere på kommunikation via papirform. 3.5 Håndtering af fortrolige oplysninger Landbrug & Fødevarer anfører, at der i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse i flere tilfælde kan indgå oplysninger i ansøgningsmaterialet, der indeholder forretningshemmeligheder. De systemer, der udvikles skal sikre den nødvendige håndtering af fortrolige oplysninger, herunder behørig sikkerhed for at oplysningerne ikke videregives eller spredes til uvedkommende. Kommentar Myndighederne har det forvaltningsmæssige ansvar for de digitale løsninger, herunder hvordan oplysningerne bliver behandlet. Myndighederne vil naturligvis leve op til de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder de nødvendige fortrolighedskrav. 3.6 Hvem bærer risikoen for, at en digital meddelelse ikke når frem Dansk Energi har rejst spørgsmålet, hvem der bærer risikoen for, at en meddelelse, som er sendt digitalt, ikke når frem til modtageren, og har anført, at spørgsmålet bør omtales i bemærkningerne til lovforslaget. Fødevarer & Landbrug vil have vished for, at fortolkningen af, hvornår en meddelelse anset for at være kommet frem, er i overensstemmelse med aftaleretlig litteratur. Landbrug & Fødevarer anbefaler, at der i den forbindelse sendes en kvittering for modtagelsen, når meddelelsen er kommet frem hos den enkelte myndighed. Kommentar Hvis en digital meddelelse, som er afsendt, ikke kommer frem til adressaten for meddelelsen, må dette alt andet lige vurderes efter de samme retlige principper, som hvis en meddelelse, der er sendt med almindelig post, ikke kommer frem til adressaten for meddelelsen. Der er udbredt praksis for, at digitale løsninger generer kvitteringsskrivelse ved modtagelse af meddelelser m.v. Dette søges i videst muligt omfang implementeret i de tekniske løsninger. 3.7 Dokumenter fra en offentlig myndighed uden underskrift Advokatrådet har noteret sig, at der i forslagene er grundlag for, at der i bekendtgørelse kan stilles krav om anvendelse af digital signatur el. lign. Advokatsamfundet kan tilslutte sig, at den obligatoriske digitale kommunikation skal ske på en måde, hvor afsender og modtagers identitet samt meddelelsernes indhold sikres.

12 11/22 DI påpeger, at dokumenter fra offentlige myndigheder uden personlig underskrift bør forsynes med oplysning om, hvem der kan kontaktes for spørgsmål mv., så det undgås, at det bliver unødigt besværligt at rette henvendelse til pågældende myndighed. DI er bekendt med, at når det på skatteområdet ikke fremgår, hvem der kan kontaktes om modtagne dokumenter uden underskrift, resulterer det i et unødigt pres på SKAT s telefonbetjening. Landbrug & Fødevarer ser ikke positivt på kravet om at fravige udgangspunktet om personlig underskrift i myndighedernes kommunikation, men er enige i ombudsmandens betragtninger i forhold til retssikkerhedsmæssige, bevismæssige og ordensmæssige hensyn. Med indførelsen af obligatorisk digitalisering må det klare udgangspunkt være, at forvaltningen skal iagttage ovenstående hensyn, hvilket også burde være muligt at løse. Kommentar Myndighederne kan på en række områder allerede i dag udsende massevis af standardbreve uden underskrift, dvs. alene med angivelse af myndigheden som afsender. Det drejer sig om standardbreve i form af almindelige kvitteringer, rykkerbreve og lignende. Desuden sendes maskinelle afgørelser, dvs. afgørelser, hvor en sagsbehandler ikke har været involveret i afgørelsen, men hvor afgørelsen er truffet af et digitalt databehandlingssystem på grundlag af nogle faste og entydige kriterier, ligeledes alene med angivelse af myndigheden som afsender. Som eksempel herpå kan nævnes en afgørelse om opkrævning af en lovhjemlet ekspeditionsafgift ved for sen indberetning af visse oplysninger til en myndighed. Det indgår derfor i lovforslaget, at der indføres hjemmel til at udstede visse dokumenter uden underskrift på de områder, som er omfattet af lovforslaget, da det ikke vil være formålstjenligt at forsyne dokumenter af den karakter med navne på bestemte medarbejdere hos myndigheden. I stedet vil der i sådanne dokumenter blive givet oplysning om direkte telefonnumre til kundecentre, særlige adresser eller lignende, hvor virksomheden ved at oplyse sit cpr-nummer eller sagens journalnummer kan få besvaret sine spørgsmål. Særligt for så vidt angår SKAT, har SKAT oplyst, at SKAT er organiseret således, at alle sagsbehandlere i et kundecenter inden for det pågældende område vil være i stand til at besvare telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder, når borgeren eller virksomheden angiver sin identitet. Kræver det specielle faglige forudsætninger for at besvare henvendelsen, vil sagsbehandleren kunne videreformidle kontakt til rette vedkommende i SKAT. 3.8 Ændrede krav til virksomhederne Bryggeriforeningen anfører, at der ikke må indføres nye eller mere detaljerede oplysningskrav med lovforslaget.

13 12/22 Dansk Ledningsejerforum har ikke haft konkrete bemærkninger til selve lovforslagets tekst, men har generelt anført, at ændringen ikke bør føre til øgede krav om anvendelse af digital signatur eller NemID. Landbrug & Fødevarer bemærker med hensyn til ændringen af Miljøbeskyttelsesloven, at der er flere digitaliseringsinitiativer i gang på miljøområdet bl.a. indenfor grønne regnskaber og affald. Det er helt centralt, at der udarbejdes en samlet datamodel, der kan sikre, at dobbeltrapportering undgås, således at den effektiviseringsgevinst, det kan hentes ved digital indberetning og kommunikation med det offentlige også tilfalder virksomhederne. Digital kommunikation og anvendelse af husdyrgodkendelse.dk må ikke betyde øgede administrative byrder for erhvervet. Særligt i forhold til tilladelse efter lovens 10 skal det sikres, at en digital løsning ikke vil medføre krav om øgede oplysninger. Kommentar Forslaget indfører ikke i sig selv en ændring i den måde, hvorpå de enkelte ordninger administreres i dag. Forslaget vedrører alene digital kommunikation, og lovforslaget indfører alene hjemmel til at fastsætte regler om digital kommunikation. Med dette lovforslag indføres der ikke nye oplysningskrav eller mere detaljerede oplysningskrav end den gældende lovgivning kræver. Miljøministeriet vil tilstræbe, at der sker en størst mulig koordination mellem de forskellige digitale ansøgnings- og indberetningssystemer, bl.a. for at sikre, at dobbeltrapportering undgås. Det indgår i den forbindelse i overvejelserne at integrere øvrige anmeldelser og ansøgninger om tilladelse og godkendelse efter miljøbekyttelseslovens kap. 3, 4 og Særlige forhold vedrørende digitale regnskaber for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Interessenternes overordnede bemærkninger En række interessenter, herunder bl.a. Dansk Erhverv, DI, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) og XBRL Danmark har udtalt sig specifikt om forslaget vedrørende digitale regnskaber. Interessenterne er generelt positive over for at pålægge virksomheder, som har pligt til at indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter årsregnskabsloven, at indberette årsrapporten digitalt. Dansk Erhverv, FRR og FSR fremhæver, at digital indberetning af årsrapporter på sigt kan give store fordele for regnskabslæsere, som ønsker adgang til data fra regnskaber på tværs af selskaber og brancher m.v. FRR peger her på de store videreudviklingsmuligheder, der åbnes ved, at regnskabsdata mv. foreligger i en struktureret, computerlæsbar form. Dansk Erhverv påpeger dog, at forslaget indebærer investeringer for den enkelte virksomhed, som ikke på kort sigt modsvares af besparelser i tids-

14 13/22 forbrug i forbindelse med indberetning af årsrapporter. Lignende synspunkter fremsættes af FRR og FSR. Samtidig påpeger Dansk Erhverv, FRR og FSR imidlertid, at der vil kunne opnås store fordele for virksomhederne, hvis det sikres, at virksomhederne kan samle deres indberetninger således, at de én gang årligt skal indberette oplysninger til SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Danmarks Statistik ét sted. DI har endvidere anført, at DI har noteret sig, at der arbejdes på en integreret indberetningsløsning, der omfatter indberetninger af regnskabsdata til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT. En række høringsparter, bl.a. Finansrådet, peger på en række tekniske forhold vedrørende de digitale systemer til indberetning af årsrapporter. Kommentar Det er meget positivt, at nøgleinteressenterne på regnskabsområdet bakker op om forslaget om at gøre det obligatorisk for virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, at indberette deres årsrapporter digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vedrørende forslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet kan der henvises til afsnit 9 og det sammenfattende skema i afsnit 14 i de almindelige bemærkninger. Heraf fremgår det, at Center for Kvalitet i Erhvervsreguleringen (CKR) grundlæggende vurderer, at øget digitalisering og hermed mulighed for datagenbrug reducerer virksomhedernes administrative byrder på sigt i både tid og penge og hjælper virksomhederne med at følge med den digitale udvikling. Samlet giver det en væsentlig konkurrencefordel. CKR vurderer, at der i en overgangsfase må forventes at være visse omstillingsomkostninger for virksomhederne, hvorefter virksomhederne kan drage fordel af nemmere indberetning og samspil med det offentlige i øvrigt. Disse bemærkninger gælder for lovforslaget som helhed og dermed også for digitale regnskaber. REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL er p.t. udviklet til indberetning af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som omtalt i bemærkningerne til lovforslaget. Disse løsninger blev frigivet i december 2010 og kan allerede nu anvendes frivilligt til indberetning af årsrapporter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT arbejder på at videreudvikle REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL således, at det bliver muligt for virksomhederne at indberette regnskabsdata til disse tre myndigheder via de nævnte indberetningsløsninger. Myndighederne har fokus på denne opgave, så virksomhederne kan drage fordel af de effektiviseringsgevinster, som en integreret indberetningsløsning vil medføre.

15 14/22 Høringssvarene vedrører endvidere en række konkrete emner, som omtales under pkt Desuden er flere høringsparter fremkommet med tekniske kommentarer til regnskabsindberetningssystemerne og udtræk heraf med henblik på bearbejdning af regnskabsdata. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil drøfte disse synspunkter med nøgleinteressenter på regnskabsområdet i forbindelse med den videre udvikling af de digitale regnskabssystemer. Særligt for så vidt angår Finansrådets høringssvar bemærkes, at finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, som er underlagt regnskabsregler efter den finansielle lovgivning, ikke er omfattet af årsregnskabsloven og derfor ikke er omfattet af de foreslåede regler om digital indberetning af årsrapporter Hvornår skal det være obligatorisk for virksomheder i regnskabsklasse B (små virksomheder) at indberette årsrapport digitalt DI og Dansk Erhverv påpeger, at virksomhederne skal have tilstrækkelig tid til at indrette sig på, at det bliver obligatorisk at indberette årsrapporter digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disse høringsparter finder, at dette synes tilgodeset i den implementeringsplan, der er skitseret i lovbemærkningerne til 1. Andre høringsparter, herunder Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), har derimod udtrykt betænkelighed ved skæringsdatoen for overgangen til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter for de virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder). FSR foreslår, at skæringsdatoen for overgang til obligatorisk digital indberetning for virksomheder i regnskabsklasse B udskydes en måned, således at digital indberetning gøres obligatorisk for virksomheder i regnskabsklasse B med balancedato 31. januar Kommentar I bemærkningerne til høringsversionen af lovforslaget er skæringsdatoen for overgangen til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B fastsat til årsrapporter, som har balancedato 31. december De første årsrapporter, som efter forslaget skal indberettes digitalt, er således årsrapporter for kalenderåret 2011, der har indberetningsfrist den 31. maj Dette vil være tilfældet for en stor del af virksomhederne, da mange virksomheder har valgt at have kalenderåret som regnskabsår. Da flere høringsparter imidlertid har udtrykt betænkelighed ved denne skæringsdato, vurderes det at være hensigtsmæssigt at udskyde skæringsdatoen en måned som foreslået af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Bemærkningerne til lovforslaget er derfor ændret således, at

16 15/22 skæringsdatoen for overgang til obligatorisk digital indberetning for virksomheder i regnskabsklasse B fastsættes til årsrapporter, som har balancedato 31. januar Dvs. årsrapporter, som har indberetningsfrist den 31. juni Derved opnås en smidigere overgang til obligatorisk digital indberetning ikke mindst for virksomhederne og deres rådgivere (herunder revisorerne), idet en stor del af virksomhederne som nævnt har valgt kalenderåret som regnskabsår. De vil derfor først skulle indberette årsrapporter digitalt for kalenderåret 2012 med indberetningsfrist 31. maj Dette indebærer samtidig, at første gang, det bliver obligatorisk at indberette årsrapporten digitalt, vil et væsentligt mindre antal virksomheder være omfattet heraf, således at der i endnu højere grad bliver tale om en gradvis udrulning af ordningen Behov for ordninger, som har til formål at lette overgangen til digitale regnskaber Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) peger på, at en række virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) ved udarbejdelsen af deres årsrapport anvender visse af reglerne i regnskabsklasse C, som ikke kan indberettes via REGNSKAB BASIS. Det kan f.eks. dreje sig om en pengestrømsopgørelse, som medtages i årsrapporten for at øge informationsværdien. Disse virksomheder vil derfor skulle anvende det mere avancerede system REGNSKAB SPECIAL eller alternativt vælge en mindre informativ regnskabspraksis med deraf følgende informationstab for regnskabslæserne. FRR og FSR påpeger, at en ændring af regnskabspraksis på dette grundlag ikke umiddelbart er forenelig med de gældende betingelser for at ændre regnskabspraksis i årsregnskabslovens 13. FRR foreslår, at det omtales i lovbemærkningerne, at det vil være tilladt for disse virksomheder at ændre regnskabspraksis til regler fra regnskabsklasse B alene under henvisning til, at de ønsker at anvende REGNSKAB BASIS ved overgangen til indberetning af digitale regnskaber. Dette skal dog kun være muligt, hvis årsregnskabet stadig giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. FSR peger på, at det - for at lette overgangen til digitale regnskaber bør overvejes i en overgangsperiode at muliggøre og tillade indtastning af sådanne yderligere oplysninger (f.eks. en pengestrømsopgørelse) via clob-opmærkning, forudsat at denne løsning fastholdes. FRR bemærker mht. clob-opmærkning, at REGNSKAB BASIS samopmærker (clob-opmærker) en række informationer, som ellers er og skal bruges som individuelle oplysninger. Ifølge FRR er dette uhensigtsmæs-

17 16/22 sigt for den videre digitale brug af oplysningerne i årsrapporten. Andre høringsparter har fremsat tilsvarende synspunkter. Kommentar Efter lovforslaget er der hjemmel til at fastsætte overgangsordninger i den bekendtgørelse, der skal udstedes i medfør af lovforslaget, med henblik på at lette og smidiggøre overgangen til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil inddrage nøgleinteressenter på regnskabsområdet med henblik på en nærmere afklaring af, hvilke overgangsordninger der vil være behov for, og hvordan disse mest hensigtsmæssigt kan gennemføres. FRR og FSR har anført, at en række virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder), som ved udarbejdelsen af deres årsrapport anvender visse af reglerne i regnskabsklasse C, ikke vil kunne anvende REGNSKAB BASIS, men vil kunne blive nødt til at anvende det mere avancerede system REGNSKAB SPECIAL. Organisationerne oplyser dog ikke, hvor mange virksomheder det vil dreje sig om, og angiver ikke udtømmende, hvilke typer af regnskabsdata der i givet fald måtte være tale om. Der er således behov for at få belyst disse spørgsmål nærmere. Dette vil ske i forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens dialog med nøgleinteressenterne som nævnt ovenfor. I lovbemærkningerne er det anført, at virksomhederne i en overgangsperiode kan anvende såkaldt clob-opmærkning. Det vil sige, at data, f.eks. den fulde note, inddateres samlet i ét felt, i stedet for at de enkelte noteoplysninger udspecificeres i hver sit felt. Flere høringsparter har imidlertid påpeget en ulempe ved clobopmærkning, idet clob-opmærkning begrænser den videre digitale brug af oplysningerne i årsrapporten, som på sigt skal kunne anvendes - navnlig af regnskabsanalytikere - til at foretage computerbaserede udtræk af regnskabsdata. Da clob-opmærkning imidlertid vurderes at lette og smidiggøre overgangen til digitale regnskaber, ikke mindst for det store antal af små virksomheder i regnskabsklasse B, fastholdes det i lovbemærkningerne, at clob-opmærkning skal være tilladt. I bemærkningerne til høringsversionen af lovforslaget er det anført, at clob-opmærkning er tilladt i en overgangsperiode på et år. Dette er i den endelige version af lovforslaget ændret således, at tidsbegrænsningen på et år er slettet, idet ordningen med clob-opmærkning vil blive optaget til revision, når der er indhøstet erfaringer med brugen heraf. Derved opnås større fleksibilitet i forhold til at vurdere erfaringerne ved clob-

18 17/22 opmærkning. Nøgleinteressenter på regnskabsområdet vil blive inddraget heri Revisors ansvar samt forhold vedrørende revisionspåtegningen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer efterlyser en præcisering af revisors ansvar i relation til såvel de indrapporterede regnskabsdata, som hvis revisor indsender dataene på vegne af sine kunder. Endvidere peger FSR på nogle spørgsmål i forbindelse med revisionspåtegning på årsrapporter, som indberettes digitalt. Kommentar Som anført i de specielle bemærkninger til lovforslaget, følger det af de gældende regler i årsregnskabslovens kapitel 2, at virksomhedens ledelse er ansvarlig for aflæggelsen af årsrapporten og skal underskrive denne. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de fastsatte frister, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, f.eks. revisor, om at indberette årsrapporten. Disse regler gælder uanset, om årsrapporten indsendes på papir eller indberettes digitalt. I den bekendtgørelse, som skal udstedes i medfør af dette lovforslag, vil det blive præciseret, hvordan revisor påtegner årsrapporter, der indberettes digitalt, og revisors ansvar i forbindelse hermed. Desuden vil der blive fastsat regler om rådgivers, eksempelvis revisors, ansvar i forbindelse med indberetning af den digitale årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i de tilfælde, hvor virksomheden har anmodet en rådgiver om at indberette årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virksomhedens vegne. Bekendtgørelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med nøgleinteressenter på området Forsinkelser som følge af IT-nedbrud eller lignende Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) foreslår, at en række forhold i forbindelse med IT-nedbrud præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. FSR anfører bl.a., at det bør præciseres, om det også er problemer hos den rapporterende virksomhed, der refereres til, eller alene problemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modtagesystemer. Kommentar Hvis der opstår IT-nedbrud hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at det ikke er muligt at foretage digital indberetning til styrelsen, vil styrelsen så vidt muligt oplyse om IT-nedbruddet, og hvordan virksomhederne skal forholde sig hertil, på styrelsens hjemmeside. Her vil der bl.a. blive oplyst om eventuel fristforlængelse, hvis systemnedbruddet sker tæt på en indsendelsesfrist.

19 18/22 Hvis der sker systemnedbrud hos virksomheden henholdsvis virksomhedens rådgiver (revisor), som skal indberette årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er dette som udgangspunkt virksomhedens eget ansvar. Efter de gældende regler skal årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold, efter at årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis 5-måneders fristen overskrides, sender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen automatisk et brev til virksomhedens ledelse med påkrav om indsendelse af årsrapporten. I brevet er der anført en yderligere frist på 8 hverdage til at indsende årsrapporten. Hvis årsrapporten indsendes inden udløbet af 8-dages fristen, foretager styrelsen sig ikke yderligere. Hvis årsrapporten indsendes efter udløbet af 8-dages fristen, pålægger styrelsen medlemmerne af virksomhedens ledelse en lovbestemt afgift som følge af fristoverskridelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herefter, efter ansøgning, fritage et ledelsesmedlem for at betale afgiften, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Det forhold, at der f.eks. opstår systemnedbrud hos en virksomhed umiddelbart før 8-dages fristens udløb, kan efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse ikke i sig selv føre til afgiftsfritagelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser vedrørende pålæggelse af afgift kan indbringes for Erhvervsankenævnet, og den endelige afgørelse hører under domstolene Kommunikation og vejledninger En række høringsparter har fremhævet, at det er af afgørende betydning for en succesfuld indførelse af obligatorisk digital indberetning af årsrapporter, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver god og brugbar vejledning og information, både før, under og efter implementeringen. Kommentar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er helt opmærksom på behovet for rettidig kommunikation og vejledninger og vil yde sit bedste hertil. Styrelsen vil benytte sig af de tilbud, som en række erhvervsorganisationer er fremkommet med, om at bistå med udbredelsen af information vedrørende digitale regnskaber til deres medlemmer. Det er endvidere tanken, at styrelsen vil inddrage repræsentanter for brugerne af regnskabsindberetningssystemerne med henblik på at diskutere relevante problemstillinger. 4. Oversigt over hørte myndigheder, organisationer m.v. 92-gruppen for bæredygtig udvikling, Advokatrådet/Advokatsamfundet, AES, Affald Danmark, Akademiet for de tekniske videnskaber, Akademikernes Centralorganisation, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere (AKBC), Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmiljøklagenævnet, Arbejdsmiljørådet, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet, Arki-

20 19/22 tektforbundet, Asfaltindustrien, Bager- og Konditormestre i Danmark, Banedanmark, BAT-Kartellet, BDO Kommunernes Revision, Begravelse Danmark, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Biologiforbundet, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Kaffe og The, Brancheforeningen for lim og fugemasser, Brancheforeningen SPT, Brancheorganisationen Forbruger Elektronik, Brancheudvalget for Frugt og Grønt, Brancheudvalget for Frø, Bryggeriforeningen, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Børsmæglerforeningen, CAD - Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Center for Arbejdsskadesikring i Grønland, Center for Kvalitet i Erhvervs Regulering, Center for Miljø, CEPOS Center for politiske studier, CO-industri, Copenhagen Business School, Cowi, DAF - Danmarks Automobilforhandler Forening, DAKOFA, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fotohandler Forening, Danmarks Frisørmesterforening, Danmarks Handelsstandsforeninger, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Landboungdom, Danmarks Miljøundersøgelser DMU, Danmarks Motorunion, Danmarks Nationalbank, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Optikerforening, Danmarks private vandværker, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Restauranter og Caféer, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Skohandlerforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportshandler-Forening, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Aktionærforening, Dansk Akvakultur, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autogenbrug, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Botanisk Forening, Dansk byggeri, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Dagligvareleverandør Forening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Energi-Net, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfrugtavl, Dansk Fagpresse, Dansk Fjernvarme, Dansk Fødevare Forum, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT, Dansk IT-Sikkerhedsforum, Dansk Iværksætterforening, Dansk Jagt- & Skovbrugsmuseum, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Kredit Råd, Dansk Kvæg, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Management Råd, Dansk Marketing Forum, Dansk Metal, Dansk Miljøteknologi, Dansk Optikerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pantebrevsforening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteværn, Dansk Postordre Handel, Dansk Skovforening, Dansk Slagtefjerkræ, Dansk Standard, Dansk Svineproduktion, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, Dansk Textil & Beklædning, Dansk Textil Union, Dansk Told- og Skatteforbund, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vejforening, Danske Advokater, Danske Andelsselskaber, Danske Anlægsgartnere, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Bedemænd, Danske Biludlejere, Danske Biologer FaDB, Danske Blomsterhandlere, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Havne, Danske Kloakmestre, Danske Maritime, Danske Maskinstationer og Entreprenører,

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler Dato: 11. juli 2016 Sag: POL-14/06431-111 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatsamfundet Akademikernes centralorganisation Alkohol og Samfund Amagerforbrænding AMGROS Arbejderbevægelsens

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Høringsliste - Høring over forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

2010/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Forslag 1 » a.

2010/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Forslag 1 » a. 2010/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/04824 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

H FSR s høringssvar udkast til ændring af årsregnskabsloven mv (obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige)

H FSR s høringssvar udkast til ændring af årsregnskabsloven mv (obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs-

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 37 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Eva Kjer Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 37 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Eva Kjer Hansen) til Lovforslag nr. L 37 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Til Fødevareudvalget. Notat

Til Fødevareudvalget. Notat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 35 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Jordbrug Miljø/IMRE

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. april 2001. 00-160.639. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen burde have vejledt om afgift ved genoptagelse og afgift burde have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg)

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) 26. april 2010 10/02282-3 /arh-dep Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligt mv.) 1. Indledning

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter Miljøudvalget 2012-13 L 18 Bilag 1 Offentligt Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-959-00003 Ref. NIBOE Den 15. august 2012 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om administration af visse af

Læs mere