Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland"

Transkript

1 Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/ Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammeaftalens parter 4 Politiske organer 5 Administrative organer 5 Netværksgrupper Parternes gensidige forpligtelser 6 Fælles mål og principper 6 Udviklingsstrategien 8 Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger: 9 1) Voksne handicappede 10 2) Voksne sindslidende 11 3) Sikrede institutioner 12 4) Hjælpemidler 13 5) Handicappede børn og unge 13 6) Herberg og Forsorgshjem )Kvindekrisecentre Fokusområder 16 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 17 2) De mest specialiserede tilbud 17 Kommende målgrupper og tilbud i rammeaftalens regi 18 3) Overgangen fra ung til voksen 19 4) Senhjerneskadede 19 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - både for handicappede og sindslidende 20 Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne 21 Grønland 21 Færøerne 22 Bilag: Bilag 1: Paragrafområder Bilag 2:Udtræk fra tilbudsportalen Bilag 3: Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen 2

3 Forord I forbindelse med ændringen af loven for det specialiserede socialområde overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- & Økonomistyringsdel). I denne 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist. Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland i juni Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt i oktober Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger. Nærværende udviklingsstrategi er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde består af områderne: Børn og unge Voksne handicappede l Voksne sindslidende Hjælpemidler Sikrede institutioner Personer med misbrug Herberg og forsorgshjem Kvindekrisecentre Rammeaftalen inkl. udviklingsstrategien - anvendes på følgende typer af tilbud i regionen: Særlige dagtilbud for børn og unge Særlige klubtilbud for børn og unge Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier Opholdssteder for børn og unge Døgninstitutioner efter SEL 66, nr. 6. Tilbud om behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. Hjælpemiddelcentraler Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Voksne udviklingshæmmede, fysiske handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade. 3

4 Tilbud kan kategoriseres på følgende 3 typer: 1) Tilbud hvor driftskommunen ikke har planlagt med salg af pladser til andre kommuner (Lokale tilbud). 2) Tilbud hvor driftskommunen har indgået aftale med en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet (Klynge-tilbud). 3) Tilbud, hvor der ikke er indgået konkret aftale mellem driftskommunen og en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet, og hvor en stor del/størstedelen af pladserne på mere markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner, evt, også af kommuner uden for regionen (Regionalt orienterede tilbud). Oversigt over de enkelte tilbud sker ved udtræk fra Tilbudsportalen og disse er vedlagt udyiklingsstrategien 2. Alle offentlige tilbud er omfattet af rammeaftalen, mens private tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalens parter Samarbejdet om rammeaftalen involverer følgende politiske og administrative organer. neealu ONSIMOd 17 Kommunalbestyrelser Kommunernes Kontaktråd 1 ******* Bruger- og interesseoroanisationer Regionsrådet Kontaktudvalget Ad mi nistrativt niveau Kommunale forvaltninger Netværksgrupper med medlemmer fra både kommuner og region: Ad hoc Styregruppen for Rammeaftale Region Sjælland Netværksg upper netværksgrupper Tilbud, som sælges til kommuner uden for Region Sjælland bør henvise til nærværende rammeaftale på Tilbudsportalen. 4

5 Politiske organer Regionsrådet i Region Sjælland og de 17 kommuners kommunalbestyrelser. Kommunekontaktrådet(KKR), nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i region Sjælland, består af de 17 borgmestre og 16 supplerende medlemmer - i alt 33 medlemmer. Kontaktudvalget(KKU) bestående af de 17 borgmestre i regionen og formanden for Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Det sker som udgangspunkt ved kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets godkendelse af selve rammeaftalen. Imellem de årlige rammeaftaler behandler KKR/Kontaktudvalget sager med tilknytning til rammeaftalen. Administrative organer Styregruppen for rammeaftalen er nedsat af KKR og består af: Bruno Lind - Næstved (formand) Kenn Thomsen - Holbæk Poul Bjergved - Slagelse Lone Feddersen - Lejre Rita Pedersen - Solrød Gitte Løvgren - Odsherred Yvonne Barnholdt - Roskilde Jesper Rahn Jensen - Guldborgsund Michael Nørgaard - Regionen På administrativt niveau er styregruppen initiativtager til og ansvarlig for de samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøre rammeaftalens målsætninger. Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper. Netværksgrupper Permanente netværksgrupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Børn og unge Roskilde Yvonne Barnholdt Voksne handicappede (*) Holbæk Kenn Thomsen Voksne sindslidende Odsherred Gitte Løvgreen Specialundervisning og hjælpemidler Slagelse Poul Bjergved Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade 5

6 Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe. Andre permanente grupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Økonomi Næstved Bruno Lind Parternes gensidige forpligtelser Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jfr. 10 i bekendtgørelse nr. 205 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til 5 i lov om social service. Fælles mål og principper Med til at tegne samarbejdet i region Sjælland er 7 principper, som kommunerne har fastlagt i regi af Kommunekontaktrådet for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner. 1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området. 2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v. 3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi). 4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om. 5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed. 6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens økonomi som køberkommunens hensyn. 7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. 6

7 Udvikling af tilbud hviler på tilsvarende fælles mål og visioner. Det er aftalt, at regionens tilbud, uanset driftsherre, skal sikre; borgere med særlige behov, adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer, dog ud fra et nærhedsprincip. Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Tilbud defineres som organisatorisk enhed (institutionsniveau), da det vurderes som mest praktisk-administrativt hensigtsmæssigt og tættest på lovgivningens intention Dette er også drøftet med KL og Socialministeriet KL er enig i denne definition som den mest praktisk-administrativt hensigtsmæssige og herunder den som rummer størst fleksibilitet ifht. tilpasning af tilbuddenes kapacitet, kategorisering af tilbud mv. Socialministeriet har 1 udarbejdelsen af lovgivningen tænkt på et tilbud som den administrative enhed - dette også af praktisk-administrative hensyn. Dette stemmer oftest overens med institutionsniveauet og også paragraffen i de fleste tilfælde. Socialministeriet lægger på den måde op til at et tilbud er det administrative institutionsniveau. Man skal dog være opmærksom på om der i nogle tilfælde kan være en forskel på institutionsniveauet og den administrative enhed - i tilfælde hvor det administrative niveau rummer flere institutioner. 7

8 Udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Den skal kunne anvendes i den enkelte kommune som input til budgetforhandlingerne og give anledning til en politisk drøftelse. Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien: Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Udviklingsplanen skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal pladser, indholdet i tilbuddet m.v. Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/ botilbud og særlige forpligtelser vedr, tilbud til Grønland og Færøerne. Koordineringen kan bestå i, at der forespørges i de andre KKR'er hvorvidt der er ønsker om ændret indhold samt øget eller reduceret efterspørgsel i de nævnte tilbud. Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (udtræk fra Tilbudsportalen). Følgende KAN indgå: Den faglige udvikling i tilbuddene. Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud. Udvikling i behov og deraf afledte behov for tilbud. Forebyggende foranstaltninger. Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Ifølge lovgivningen skal kommunerne fra rammeaftale 2012 og frem ikke længere bidrage med input til Rammeaftalen via en "Kommunal Redegørelse". Det betyder at oplysninger fra kommunerne og Regionen fra rammeaftale 2012 og frem er skabt på baggrund af et enkelt spørgeskema, hvor kommuner og Region er blevet bedt om at beskrive hvorvidt der er ændringer i udbud/efterspørgsel på de forskellige områder, baseret på hvad de faktisk forventer at ville efterspørge og udbyde. Konkret er kommunerne/regionen blevet spurgt om: Hvor forventes der at ske ændringer i forhold til Rammeaftalen for 2012? I svarene har Kommunerne anført under hvilke paragraf-områder ændringerne forventes Konkret drejer det sig om følgende områder og paragraffer i Sociallovgivningen (Lov om social service): Børn og unge ( 32, 36, 66, 67) Stofmisbrug ( 101, 103, 104, 105, 107 og 108) Voksne Handicappede ( 103, 104, 105, 107 og 108) Voksne Sindslidende ( 103, 104, 105, 107 og 108) Herberg og Forsorgshjem ( 110) Kvindekrisecentre ( 109) 8

9 Ud af de 17 adspurgte kommuner har 14 kommuner ændringer ift. indberetningen til Rammeaftale 2012 og 3 Kommuner har ingen ændringer. Region Sjælland har ligeledes indberettet de ændringer der er for de institutioner som regionen ansvaret for. I nedenstående tabel er vist fordelingen af kommunernes og regionens indberetninger af ændringer i forhold til de enkelte paragraf-områder i serviceloven samt 105 i almenboligloven. Se bilag 1 for oversigt over de enkelte paragrafområder. Paraqraf Kommuner oq Reqionen 32 Køge, Greve 36 Greve 66 Næstved, Faxe, Lelre, Stevns 67 Grev, Faxe, Guldborqsund, Holbæk, Næstved, Roskilde 103 Sorø, Ringsted 104 Faxe, Slagelse, Sorø, Greve, Reqionen 105 Faxe, Slagelse, Sorø, Reqionen 107 Faxe, Lejre, Slacjelse 107 oq 108 Sorø, Greve, Næstved, Rincysted 108 Faxe, Roskilde, Slacjelse, Reqionen 109 oq 110 Greve, Solrød, Guldborqsund, Lejre, Slacjelse, Køqe, Vordinqborq Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger: I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af Regionen og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed som der er behov for. og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Derudover kan ses forskellige tendenser: Børn og ungeområdet - en forventning om vigende efterspørgsel og deraf følgende behov for evt, tilpasning af pladser. Voksen handicapområdet - en tendens til at en type pladser erstattes med en anden type både i form af at utidssvarende pladser erstattes med tidssvarende, men også at mere omfattende tilbud erstattes med mindre omfattende tilbud. 110 Forsorgshjem - mangel på pladser begrundet i en geografisk skæv fordeling af de pladser der er til rådighed.. Autismeområdet - forventes en større pladsudvidelse og der forventes også en mindre vækst i behovet for pladser ift. dobbeltdiagnoser. I det følgende gives et kort resume i forhold til serviceområderne: 1) Voksne handicappede 9

10 2) Voksne sindslidende 3) Sikrede institutioner 4) Hjælpemidler 5) Handicappede børn og unge 6) Herberg og forsorgshjem 7) Kvindekrisecentre 1) Voksne handicappede Overblik Indenfor Voksne handicappede forventes samlet set tilstrækkelig antal pladser ift. efterspørgslen. Samtidig forventes forskydninger i pladser hvor utidssvarende pladser afløses af tidssvarende og mere omfattende tilbud afløses af mindre omfattende tilbud. Endelig udvides antallet af pladser indenfor autismeområdet. Kommunernes tilbagemelding Sorø kommune har ommærket en række 104 pladser til 103 pladser på to institutioner grundet at der forekommer reel produktion begge steder. Faxe Kommune erstatter som led i deres moderniseringsstrategi et ældre aktivitetshus med et nyt og forventer samtidig en stigende efterspørgsel på deltidsplader. Ligeledes erstattes en række ældre 108 boliger med et tilsvarende antal 105 handicapboliger. Indenfor senhjerneskadeområdet er der i 2012 sket en reduktion med 6 pladser. Kapaciteten er aktuelt 8 pladser. Slagelse gennemfører en organisatorisk ændring af 266 aktivitets- og samværspladser som flyttes til 5 centre og erstatter ligeledes en række (utidssvarende) 108 botilbud med et antal 105 boliger. Endelig opføres 25 nye boliger til borgere med autisme med forventet ibrugtagning i Greve forventes at efterspørge yderligere pladser, heraf to voksne handicappede og to voksne med sociale problemer og har desuden stort fokus på etablering og videreudvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud, så stadig flere borgere kan rummes i egne lokale tilbud. Indenfor 107 og 108 forventer kommunen stigende efterspørgsel efter primært midlertidige tilbud pga tilgang af unge som overgår fra børne/unge-området til voksenområdet primært indenfor voksne handicappede. Kommunen forventes at efterspørge yderligere 8 pladser i Endelig er der stort fokus på etablering af lokale tilbud på døgnområdet. Ringsted forventer i 2013 en hjemtagning af borgere fra andre kommuner og samtidig en udvidelse af fra pladser på et arbejdspladsprojekt for socialt udsatte. Kommunen påtænker desuden at undersøge mulighederne for at indgå forpligtende samarbejder med de omkringliggende kommuner om eksempelvis særligt dyre enkeltsager som følge af at man har hjemtaget handleforpligtelsen på de borgere som har ophold i andre kommuner Næstved forventer et stigende behov for pladser til autister og yngre fysisk handicappede og har på den baggrund pr 1/ oprettet et nyt midlertidigt botilbud til autister og forventer at oprette et botilbud til yngre fysisk handicappede i foråret Netværksgruppens tilbagemelding Ifølge netværket er det bærende princip for kommunernes hjælp til de udviklingshæmmede 10

11 voksne er, at tilbuddet etableres inden for egen kommunegrænse, og der etableres derfor som følge heraf en række forskelligartede og en bred vifte af tilbud i de enkelte kommuner. Denne strategi mærker "sælgerkommunerne" i form af en afmatning af efterspørgslen på pladser, hvilket betyder, at "sælgerkommunerne" løbende må omstille og/eller nedjustere udbuddet af pladser." I forhold til autismeområdet peges der på at, der ultimo september 2011 var en venteliste på 28 voksne med behov for et døgntilbud for voksne autister i Slagelse kommune, mens der i Vordingborg var en venteliste på 16 personer. Slagelse bygger et døgntilbud med 25 personer til målgruppen Vordingborg bygger 12 nye boliger. Udvidelserne i Vordingborg og Slagelse på autismeområdet blev i indmeldt i forbindelse med behovsopgørelser ved rammeaftalen for Baggrunden var bl.a. meldinger om forskydninger, hvor behov for pladser til voksne med psykiske og fysiske handicap faldt, mens behovet for pladser til voksne med autisme og ADHD var voksende. 2) Voksne sindslidende Overblik Indenfor voksne sindslidende forventes samlet tilstrækkeligt udbud af pladser dog med en lille stigning i behovet for pladser til personer med dobbeltdiagnose. Kommunernes tilbagemeldinger Sorø har igangsat et udviklingsarbejde på socialpsykiatriområdet og forventes at gennemføre en udflytning af samlet 23 pladser ( og ) fra socialpsykiatrisk center og samtidig nedlæggelse af to døgnpladser. Faxe forventer et stigende lokalt behov for 107 pladser til unge med psykiatrisk lidelse som har behov for afklaring og rehabilitering. Lejre oplever et løbende behov for specialiserede pladser til dobbeltdiagnosticerede sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt mangel på pladser på specialiserede botilbud til borgere med hjerneskade som hovedproblematik. Slagelse forventer at efterspørge færre pladser idet der forventes at flere borgere vil kunne blive boende i eget hjem med nødvendig støtte. Næstved forventer et stigende behov for pladser til sindslidende med dobbeltdiagnose. Netværksgruppens tilbagemelding Netværksgruppen for socialpsykiatri har gennemgået de indkommende kommunale redegørelser og har følgende kommentarer: Netværket for socialpsykiatri har tidligere påpeget, at flere kommuner oplever, at det kan være vanskeligt at få pladser til netop den gruppe af borgere, og kan henvise til at Slagelse Kommune tidligere har vist interesse for at etablere pladser til borgere med dobbeltdiagnoser og voldsom adfærd. 11

12 Netværket må påpege, at der kan opleves at være et paradoks i at nogle kommuner i indmeldinger til rammeaftalen efterspørger pladser på et område, hvor andre kommuner oplever vigende efterspørgsel på pladser til personer med dobbeltdiagnoser. I netværkets drøftelse af kommunernes tilbagemeldinger viser det sig, at Guldborgsund Kommune konkret oplever vigende efterspørgsel og har haft overvejelser om at lukke pladser på Saxenhøj til personer med dobbeltdiagnoser. Umiddelbart sker der ikke ændringer i det samlede udbud af døgnpladser på det socialpsykiatriske område. Det kan tages til udtryk for en stabil efterspørgsel. Det kan undre netværket er, at de udmeldinger der kommer fra rigtig mange kommuner, om at man ønsker at gøre langt mindre brug af 107 og 108 tilbud og opprioritere tildeling af 85 støtte i eget hjem, endnu ikke slår igennem som faldende efterspørgsel. Det kan skyldes et konstant voksende pres på den kommunale socialpsykiatri, så det er udgiften til, 85 der vokser, mens udgiften til 107 og 108 er uændret. Det kan også være, at den ændrede adfærd i kommunerne ikke er slået igennem endnu. Med henblik på at gøre tilbagemeldingerne fra kommunerne mere specifikke anbefaler netværksgruppen, at skabelonen for de kommunale indmeldinger næste år skelner mellem data, der vedrører voksne sindslidende og data der vedrører voksne udviklingshæmmede. 3) Sikrede institutioner I forbindelse med Rammeaftale for det specialiserede socialområder for 2012 blev det besluttet at omdanne "Netværksgruppen for de sikrede institutioner" til en ad hoc gruppe vedr, sikrede institutioner. Denne beslutning er velbegrundet for børn og ungeområde, idet der implementeres et ungesamarbejde i hver af de to politikredse i Region Sjælland Det overordnede sigte er at der herved kan ske en egentlig kommunal koordinering. Dette indebærer dog visse udfordringer, da Region Sjællands 17 kommuner er fordelt på to politikredse og dermed to ungesamråd/ungesamarbejder. Region Sjælland driver 2 af landets 7 sikrede institutioner for børn og unge: Stevnsfortet og Bakkegården. Som reaktion en vigende belægning er der i 2012 taget initiativ til at reducere det på landsplan samlede antal pladser. Sjælland driver ligeledes Kofoedsminde, den eneste behandlingsinstitution for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere. På Kofoedsminde har udbud af pladser fundet det niveau, der svarer til efterspørgslen. Region Sjælland tager i fornødent omfang initiativ til ad hoc samarbejde om voksne udviklingshæmmede lovovertrædere 12

13 4) Hjælpemidler Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner. Overblik Specialrådgivningens indtægtsgrundlag er vigende. Specialrådgivningen i Holbæk rådgiver om hjælpemidler, udvikler og designer individuelle hjælpemidler. Herunder har rådgivningen specialviden om IKT f.eks. øjenstyring af computere mm. Specialrådgivningen har indgået en VISO-kontrakt med Servicestyrelsen og indgår derfor i et landsdelsdækkende specialtilbud. Specialrådgivningen har løbende været tema i de hidtidige rammeaftaler, senest i rammeaftalen for 2012, hvor det blev beskrevet, at Holbæk for at sikre forsyningsforpligtigelsen overfor de tilbageværende tilslutningskommuner havde nedsat en styregruppe med deltagelse af disse. Formålet hermed var at skabe et dialogforum, så Specialrådgivningens ydelser løbende matcher kommunernes behov. Forventningen var, at man hermed kunne fastholde de tilbageværende kommunernes tilslutning, så driftsgrundlaget var sikret; men efterspørgslen på tilbuddet er fortsat faldende. Driftsgrundlaget må derfor betegnes som skrøbeligt og usikkert. Der er brug for en drøftelse af Specialrådgivningens ydelser set i forhold til, at rådgivningen er den eneste af sin art i regionen og dens funktion som landdelsdækkende specialtilbud, herunder eksempelvis en objektiv finansiering af tilbuddet. 5) Handicappede børn og unge Overblik Indenfor handicappede børn og unge forventes en faldende efterspørgsel og deraf følgende behov for tilpasning/omstilling og reduktion i antallet af pladser. Kommunernes tilbagemeldinger Køge oplever en markant vigende efterspørgsel fra andre kommuner, hvilket skaber et tilpasningsbehov gennem en reduktion af antallet af pladser. Greve vil efterspørge færre pladser som følge af kommunens inklusionsstrategi og arbejder desuden på en ide om lokalt aflastningstilbud. Næstved forventer flere anbringelser i familiepleje og færre på private opholdssteder, idet de lukker pladser. Indenfor udviklingshæmmede børn og unge udvides med en plads. Faxe er i gang med en generel udvikling som indeholder flere lokale løsninger og færre børn/unge i eksterne tilbud og herunder er etableret et Ungecenter med 16 pladser (mod tidligere 11) til døgnanbragte unge fra Faxe Kommune. Der forventes også en vækst i børn fra andre kommuner anbragt i familiepleje/plejefamilier i Faxe. Man forventer at efterspørge færre døgn pr. barn i aflastning og også at henvise færre børn til aflastning på døgninstitution dels pga nyt lavere serviceniveau for aflastning på døgninstitution og dels pga af et ønske om 13

14 at bruge flere plejefamilier til aflastning også af handicappede børn. Aflastning på institution opleves som ekstremt dyrt og tvinger til andre løsninger. Lejre har tidligere manglet meget specialiserede tilbud til unge med svære psykiske og sociale vanskeligheder og været nødt til at etablere tre individuelle projekter for unge, men forventer ikke tilsvarende behov. Stevns reducerer med 2 pladser pga lukning af et opholdssted. Guldborgsund har pr. 1/ tilpasset sit børne- og familie-center med 3 pladser grundet vigende efterspørgsel og deraf følgende lav belægningsprocent i 2010 og Holbæk forventer at forbruget af aflastningspladser falder 10-20% de kommende år på baggrund af en undersøgelse blandt brugerkommunerne og der arbejdes derfor med forskellige muligheder for ændret organisering der kan tilpasse institutionens tilbud til efterspørgslen og samtidig udvikle billigere tilbud. Roskilde tilpasser kapaciteten på aflastning af børn grundet faldende efterspørgsel Som i rammeaftalen for 2012 er der også i Udviklingsstrategien for 2013 en allonge om specialundervisning i folkeskolen. Netværksgruppens tilbagemelding Netværksgruppen for børn og unge har ingen kommentarer til materialet. 6) Herberg og Forsorgshjem 110 Overblik Den generelle tilbagemelding fra kommunerne er, at kapaciteten er tilstrækkelig, dog oplever Slagelse Kommune en stigning i antallet af afviste borgere på grund af manglende plads på forsorgshjem. Slagelse Kommune afviste i 2010 ca. 270 borgere. Et tal der er steget til 371 afviste borgere i Slagelse har på baggrund af de mange henvendelser måtte henvise til andre tilbud og konstatere at der er en geografisk skæv fordeling af pladser på området i Region Sjælland med en klar tyngde i den sydlige del af regionen Kommunernes tilbagemeldinger Lejre Kommune giver udtryk for et ønske om tilpasning af eksisterende pladser/tilbud til yngre rnålgruppe med andre problemtyper. Greve Kommune har taget kontakt til samarbejdspartnere (opholdsteder/institutioner) med henblik på en hurtigere opfølgning på de borgere, som indskrives i tilbuddene. På baggrund af de udfordringer der fremkommer i kommunernes tilbagemeldinger vil styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland tage kontakt til forstanderne på regionens forsorgshjem med henblik på forslag der kan imødekomme de ovenfor skitserede udfordringer. 7)Kvindekrisecentre 109 Overblik Indenfor kvindekrisecentre forventes balance mellem udbud og efterspørgsel herunder tilstrækkeligt antal pladser ift. behov. 14

15 Kommunernes tilbagemeldinger Greve har iværksat tiltag ift at få udarbejdet handleplaner hurtigere i sagerne og herunder oprettet en specalistfunktion og tilskrevet institutionerne for at en hurtigere opfølgning på de borgere som indskrives i tilbuddene. Guldborgsund bemærker at de nye betalings-/handlekommuneregler har sat ekstra fokus på reglerne om betaling for ophold på forsorgshjem/krisecentre Slagelse forventer ophold af kortere varighed idet man har etableret en åben anonym rådgivning for voldsramte, som kan supplere eller erstatte de socialfaglige tilbud som krisecentrene tilbyder 15

16 Fokusområder Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet. På temadagen var der en god debat omkring, hvilke temaer der skal fokuseres på i Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 såfremt der skulle være behov for dette. Fokusområderne for 2013 er: 1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser 2. De mest specialiserede tilbud 3. Overgangen fra ung til voksen 4. Senhjerneskadede 5. Omstillingsprocesser forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser. Ud over de besluttede fokusområder vil omlægningen af det kommunale tilsyn fortsat være et fokusområde også i Social- og integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011 en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Efterfølgende er det første skridt i udmøntningen taget med en aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Aftalen om tilsyn lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af tilsynet og blandt andet drøfter og afklarer, om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde for eksempel i klynger af kommuner. K17 og den kommunale styregruppe for rammeaftalen har på baggrund af tidligere KKR beslutning og KL's aftale taget initiativ til, at igangsætte et arbejde omkring det generelle tilsyn på børne- og voksenområdet i kommunerne i region Sjælland. I det omfang dette arbejde ikke er afsluttet i 2012 fortsætter omlægningen i Arbejdet vil være koncentreret omkring 1) metodeudvikling med udgangspunkt i kvalitetsstandarder, 2) en systematisk erfaringsudveksling og 3) en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves som et af de indsatsområder der kontinuerligt arbejdes med. Med henblik på at styrke arbejdet med lands- og landsdels-dækkende tilbud og sikrede afdelinger har de 5 rammeaftalesekretariater i Danmark udarbejdet et forslag til procedure for koordinering af opgaven. Formålet med proceduren er, at sikre en gensidig koordinering af tilbuddenes kapacitet og de fremtidig behov og udviklingstendenser for tilbuddene samt en ensartet afrapportering i de fem udviklingsstrategier. 16

17 De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i Region Sjælland er: Kofoedsminde Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning Kolonien Filadelfia De sikrede afdelinger i Region Sjælland er: Bakkegården Stevnsfortet 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Der bruges hvert år mange ressourcer på indsatser over for udsatte børn og unge, herunder især på anbringelser af udsatte børn og unge. Man ved fra mange undersøgelser, at anbragte børn og unge ikke klarer sig lige så godt som andre børn og unge. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden har fokus på at udvikle og forbedre indsatsen, når man anbringer børn og unge uden for hjemmet, så man sik-rer, at de ressourcer, der anvendes på området, anvendes bedst muligt og på en måde, så man sikrer, at alle får lige muligheder for at få et godt og selystændigt liv. Der har i de seneste år, blandt andet i forbindelse med Barnets Reform, været et øget fokus på brugen af familielignende anbringelsesformer i indsatsen over for udsatte børn og unge. Det gælder både brugen af traditionelle plejefamilier, kommunale plejefamilier og slægts- og netværksanbringelser. Baggrunden herfor har været og er en tro på, at de personlige og nære relationer har en positiv betydning for børnenes og de unges livskvalitet og udbytte af anbringelsen. Som led i en fremadrettet udvikling af anbringelsesområdet er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på de muligheder og udfordringer, der er ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen over for udsatte børn og unge. Kommunerne skal derfor i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af pleje-familier samt et kvalificeret tilsyn. 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det drejer sig om et meget differentieret område, hvor der udover den andel af udviklingshæmmede borgere er en række 17

18 andre målgrupper med vidt forskellige behov, som f.eks. borgere med sindslidelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser og forskelligartede fysiske funktionsnedsættelser. Der må forventes at ske vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Strukturreformen har ændret skellet mellem det specielle og det almene og - mellem de opgaver, som de fleste kommuner selv kan løse og de opgaver, som kommunerne skal løse for hinanden i mere specialiserede tilbud. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Det er vigtigt, at der sker en rigtig timing i omstillingen, således at der ikke - på grund af skiftende og usikker efterspørgsel - sker tab af faglig viden på de mest specialiserede tilbud. Det tager et års tid at afvikle et specialiseret tilbud, og det er forbundet med store afviklingsomkostninger. Det kan tage 5-10 år at opbygge et specialmiljø, hvis der overhovedet er kommuner, der tør løbe "udviklingsrisikoen". Hvis det skal lykkes, er det derfor vigtigt, at der i samarbejdet omkring rammeaftalen lægges en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Det kræver en styrket kommunikation mellem kommunerne/regionen og en bedre fælles forståelse af de specialiserede opgaver. Samtidig bør strategien også på sigt indeholde overvejelser om og kriterier for de mest specialiserede tilbuds kvalitet, specialiseringsgrad og pris. Men pt arbejdes der med at kortlægge hvilke specialiserede målgrupper og tilbud der findes. Kommende målgrupper og tilbud i rammeaftatens regi I forarbejderne til lovændringerne vedr. rammeaftalen skelnes der mellem forskellige specialiseringsgrader i tilbuddene: Almindeligt specialiserede tilbud, hvor kommunerne allerede i dag eller fremover vil være i stand til at forsyne sig, eller det vil kunne ske i et samarbejde med en eller et par nabokommuner. Der er tale om relativt brede målgrupper, hvor der vil kunne skabes mange økonomisk bæredygtige tilbud. Det er derfor muligt at se nærhedsprincippet som omdrejningspunktet for disse tilbud. De mere specialiserede tilbud, hvor kommunerne i højere grad vil være afhængige af et klyngesamarbejde, hvor det indbyrdes aftales hvilke af 3-5 omkringliggende kommuner, der varetager hvilke opgaver. Der er derfor tale mere sjældne handicap/tilbud, hvor driften af tilbuddet kræver et større befolkningsunderlag. De mest specialiserede tilbud, som sigter på små målgrupper med behov for et fagligt meget specialiseret tilbud - så vidt muligt inden for regionen, men i nogle tilfælde gives tilbud på enkeltstående landsdels- eller landsdækkende tilbud. Det er ikke længere nærhedsprincippet, men det særlige behov for støtte, behandling, undervisning m.v., og hvor man henter den nødvendige specialviden bedst og billigst, der er omdrejningspunktet. De to første typer af specialiserede tilbud vil kommunerne/regionen som hovedregel kunne finde sammen om ved en øget indbyrdes kommunikation i et to-sidet samarbejde eller i et klyngesamarbejde. Hvad angår de mest specialiserede tilbud er der et større koordinationsbehov mellem kommunerne/regionen, og det er dette arbejde, der kan ses som kernen i de fremtidige rammeaftaler. Det er også her, at der i det fremtidige udviklingsarbejde vil være behov for fælles indsatser fra kommunernes/regionens side. 18

19 I region Sjælland har Netværksgruppen vedr. Voksne Handicappede allerede arbejdet en del med specialiseringsbegrebet (Rapporten "Specialisering og samarbejde" december 2008). Det foreslås, at styregruppen i samarbejde med netværksgrupper tager initiativ til, at der iværksættes et strategisk arbejde, som klarlægger tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Arbejdet forudsættes både at tydeliggøre, hvilke målgrupper, hvilke specialiserede foranstaltninger og hvilke konkrete tilbud der fremover skal indgå i rammeaftale-arbejdet på voksenhandicap-området. Det forudsættes naturligvis, at hver enkelt kommune/regionen inddrages i overvejelser om egne tilbuds tilhørsforhold i de tre ovenfor nævnte kategorier. 3) Overgangen fra ung til voksen På handicap og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Det er det blandt andet pga. en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (fx autismespektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale / tværkommunale forsyning på det specialiserede område med fordel kan ændres med henblik på at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Fx at de regionale / tværkommunale tilbud i højere grad kan tilbyde en midlertidig boform med fokus på afklaring, uddannelse og udvikling i de unge år for at skabe et bedre grundlag for vurdering af mulige perspektiver i forhold til boligform, støtte mv. Kan de enkelte tilbud gøres mere fleksible? 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Gruppen har været stigende i de senere år. Man regner med, at ca mennesker her i landet hvert år får en akut opstået hjerneskade. Kun en del af disse er dog så komplicerede, at det kræver længerevarende behandling og pleje. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Kompleksiteten i indsatsen kan have en paradoksal konsekvens: På den ene side kræver den høj faglig ekspertise, som kan være svært tilgængelig lokalt. På den anden side kan den enkelte kommunes egen evne til at mobilisere en tværfaglig og tværsektoriel indsats være et vigtigt aktiv i en effektiv indsats over for borgeren. Der sættes særligt fokus på området, fordi der inden for de seneste år på landsplan er nedlagt mange pladser, især på de hidtidige hjerneskadecentre (f.eks. Vejlefjord og Center for Hjerneskade i København). Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. Kommunerne kan måske lære af hinanden og eventuelt indgå i partnerskaber om løsning af de fremtidige opgaver på området. 19

20 Uddybende foreslås følgende spørgsmål belyst: Hvad tilvejebringer kommunerne alene og hvad har de brug for samarbejde omkring? Hvad er baggrunden for at kommunerne i mindre grad bruger de tidligere amtslige hjerneskadetilbud? Hvilke nye tilbud har kommunerne etableret? Hvad effekten af de tilbud, som hjerneskadede borgere tilbydes? Hvordan er der skabt bedre sammenhæng i indsatsen i borgerens nærmiljø? Hvordan tilrettelægges samarbejdet internt og eksternt f.eks. i forhold til sygehusvæsenet? 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - både for handicappede og sindslidende I de rapporter som Netværksgrupperne har leveret de sidste år er et af de tilbagevendende temaer de forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der ses og foreslås etableret større enheder i fremtiden, hvor der er mulighed for at skifte i tilbuddet alt efter hvilket behov der skal dækkes. Problemerne ses at gå begge veje: Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. En sådan omstillingsproces er ikke ukompliceret. Dels fordi Rammeaftalens mekanismer i forhold til en ændring af indholdet i tilbuddet kan være tunge og dels skal efterspørgslen være ret præcis og den rigtige kvalitet i tilbuddene skal være til stede. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne..ffr. i øvrigt afsnittet om de mest specialiserede tilbud. Der ses blandt andet på hvorledes en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse evt, lukning af pladser. 20

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere