1.3b Kanalstrategi slutevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3b Kanalstrategi slutevaluering"

Transkript

1 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital kommunikation. Hver kommune skulle udarbejde og implementere en lokalt forankret kanalstrategi. Indfrielse af formål og projektmål Projektets resultatmål var, at der skulle laves en drejebog for udvikling af kanalstrategi, og der skulle løbende udarbejdes gode eksempler på kanalstrategiske indsatser, der virker. Det var et opstillet succeskriterie, at kommunerne arbejder kanalstrategisk. Projektet har leveret en drejebog til udvikling af kommunal kanalstrategi samt eksempelsamlinger med kanalstrategiske indsatser, som har haft succes i kommunerne. Materialet findes på Ved seneste forespørgsel i kommunerne svarede 4 ud af 5, at de har en kanalstrategi eller har en på vej. Det er KL s vurdering af de kommuner, der ikke har en specifikt formuleret kanalstrategi, har indarbejdet det kanalstrategiske arbejde i det øvrige digitaliseringsarbejde. KL fortsætter med at publicere eksempler på kanalstrategiske indsatser med dokumenteret effekt på kommunernes digitale selvbetjeningsgrad. Men anbefaler projektet lukket, da formålet med projektet anses for indfriet. Evaluering Der vurderes, at projektet har medvirket til at skabe kommunalt fokus på at arbejde med kanalstrategier for at sikre effektiv, digital borgerbetjening. Drejebogen har været efterspurgt, ligesom KL har hjulpet flere kommuner med udarbejdelse af kanalstrategi på konsulentbasis. Ved KOMHEN-målingen i efteråret 2012 blev samtlige kommuner bedt om at svare på, om de havde en politisk vedtaget kanalstrategi. Ikke alle kommuner svarede ja til dette, men ved dialog med de kommuner, der ikke svarede ja blev det tydeligt, at det primært var kommuner, der på anden vis har vedtagne strategier, der indeholder kanalstrategiske beslutninger.

2 1.4 Kommunalt indhold på Min Side på borger.dk - slutevaluering Formål/baggrund Formålet med projektet var at understøtte, at kommunerne leverer indhold til Min Side på borger.dk, så borgerne kan tilgå individuel/personlig information om deres relationer med kommunen. Ved at give borgere adgang til individuel information via internettet, kan kommunerne levere en bedre service og samtidig reducere antallet af henvendelser til kommunen via andre kommunikationskanaler. Allerede i 2011 var der oplysninger på Min Side om borgerens sundhed tilvejebragt af regionerne samt skatteoplysninger tilvejebragt af SKAT. For at tilbyde borgerne individuel information var det målet at udvikle og indkøbe en teknisk løsning, der kunne overføre data fra kommunernes fagsystemer og selvbetjeningsløsninger til Min Side på borger.dk. Og der skulle udvikles små tilføjelsesprogrammer eller plug-ins (widgets), som kunne præsentere disse informationer på en brugervenlig måde på Min Side. Projektet byggede på en forventning om, at det ville være billigere for kommunerne at gå sammen om at etablere løsninger til Min Side på borger.dk i tilknytning til kommunens hjemmeside. Leverancer/resultatmål De oprindeligt formulerede resultatmål var: Det er analyseret, hvilket indhold der er størst potentiale i at få på Min Side for at kunne reducere de telefoniske og personlige henvendelser i kommunerne. Det er kortlagt, hvilke leverandører der kan sikre indhold fra kommunernes fagsystemer og selvbetjeningsløsninger til Min Side. Der er indgået dialog med leverandørerne i forhold til tilvejebringelse af det ønskede indhold på Min Side. Projektet blev gennemført som kommunenetværk i regi af KOMBIT, og forudsætningen for at etablere løsninger var, at der skulle være tilstrækkelig stor kommunal interesse for at aftage disse og deltage i finansieringen. Projektet sikrede løsninger til en startpakke til Min Side på følgende områder: Status på digital pladsanvisning eller tilsvarende Status på flytning Bestil sundhedskort mv. Lånerstatus fra biblioteket

3 Resultaterne var primært en udbredelse af tekniske løsninger, der allerede var udarbejdet til Københavns kommune. Genanvendelsen af de tekniske løsninger sikrede, at der hurtigt kunne leveres indhold til Min side. Der blev ikke lavet yderligere analyser af yderligere områder med stort potentiale i forhold til borgeroplevelse og kommunale gevinster pga. manglende interesse for at gå videre med etablering af løsninger, og der udestod derfor et arbejde med at sikre, at Min Side blev tilstrækkelig attraktiv for borgerne, så der også kan tilvejebringes gevinster i kommunerne. Yderligere tiltag som supplement til KOMBITs leverancer Hensigten med projektet er yderligere blevet løftet af, at regeringen og KL med Økonomiaftalen for 2012 blev enige om at igangsætte en lovunderstøtte proces, der skulle understøtte, at borgerne benytter omkostningseffektive, digitale løsninger i deres kontakt med kommunerne. I forlængelse af denne aftale blev det fælleskommunale program for effektiv digital selvbetjening (EDS) etableret. Dette har vist sig at være mere effektivt til at drive udviklingen af selvbetjeningsløsninger i den kommunale sektor. Derfor blev der ikke søgt om yderligere kommunal tilslutning til gennemførelse af fælles initiativer ift. Min side på Borger.dk Løsninger omfattet af obligatorisk, digital selvbetjening gøres tilgængelige på borger.dk, herunder Min Side, når det er relevant. Projektet understøttes endvidere af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved, at der i regi af denne bliver udviklet en platformsuafhængig udgave af Min Side, således at denne vil kunne tilgås med f.eks. en smart Phone. Dette forventes at give et større brugeroptag. Denne forventes færdig medio 2014 i forbindelse med muligheden for generelt at bruge NemID fra mobile enheder. I regi af den fællesoffentlige styregruppe for borger.dk er der endvidere igangsat et analysearbejde i efteråret 2013 med henblik på at videreudvikle konceptet for Min Side på Borger.dk. Min Side er ikke blevet den succes som parterne oprindeligt havde håbet, hvorfor der skal ses på, om det er tænkt rigtigt, ligesom der i samme forbindelse vil blive analyseret hvilket indhold borgere og medarbejdere i kommunerne kunne se en gavn af lå på Min Side. Som yderligere tiltag til at fremme borgerservicen og reducere borgerens henvendelser til kommunerne, ønsker KL fremadrettet at undersøge

4 mulighederne for at udstille økonomidata på Min Side som fx et personaliseret overblik over borgerens ydelser og datoer for udbetaling under navnet Min Økonomi. Det vil bl.a. kræve integrationer fra Kommunernes Ydelsessystem som idriftsættes i løbet af 2015/2016. KL afventer analysen fra borger.dk med henblik på at vurdere, hvordan indsatsen omkring Min Økonomi kan håndteres mest hensigtsmæssigt. Samlet vurdering Som følge af udviklingen omkring digital kommunikation i almindelighed og obligatorisk digital selvbetjening i særdeleshed anbefales projektet afsluttet. Hensynet med projektet bæres videre i det fælles kommunale arbejde med effektiv digital selvbetjening og samarbejdet om Borger.dk.

5 1.5 kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk - slutevaluering Projektet har haft to målsætninger. En om at kommunerne skal kunne importere tekster fra Borger.dk og en om udbredelse af en videnscenterløsning. Import af tekster fra Borger.dk Delmålet om import af tekster fra borger.dk til kommunale hjemmesider har overordnet været en del at den fælleskommunale indsat for at øge borgernes brug af digitale kanaler i kontakten med kommunen. Det er intentionen, at borgerne skal kunne finde meste mulig information selv, så de på sigt i mindre grad kontakter kommunen om spørgsmål, hvor svaret kan findes på hjemmesiden. Den målsætning kræver, at de kommunale hjemmesider har gode, brugervenlige og informative tekster. Derfor var et centralt resultatmål i projektet at sikre, at kommunerne kunne importere tekster fra borger.dk. Ved at importere tekster fra borger.dk har det været forventningen, at kommunerne kunne reducere deres omkostninger til vedligeholdelse af tekster på egen hjemmeside. På borger.dk kan borgerne læse information om såvel de kommunale som statslige ydelser og services i henhold til lovgivning - alt fra hvordan man anmelder flytning til kommunen og reglerne og ansøgningsprocessen for dagtilbud. Og kommunen kan i teksterne på borger.dk tilføjet relevant kommunespecifik information, som fx åbningstider eller adresser. Udbredelse af videnscenterløsning For at understøtte kommunernes anvendelse af tekster til udbredelse af information til borgerne har projektet også haft som delmål at sikre udbredelse af en vidensstøtteløsning. Udgangspunktet var, at kommunen som del af projektet kunne bruge tekster fra borger.dk som internt vidensstøttesystem til medarbejdere. For at sikre, at der var en løsning til rådighed for kommunerne, var hensigten at gennemføre et udbud af en fælleskommunal vidensstøtteløsning. Løsningen skulle f.eks. kunne anvendes i et kommunalt kontaktcenter. Resultatmål Projektet har leveret de ønskede resultater i forhold til delmålet om mulighed for genbrug af tekster på borger.dk. Projektet har i 2012 leveret hjælp til kommunernes optimering af hjemmesider ved hjælp af principper for den gode hjemmeside og en konceptbeskrivelse for artikelimport fra borger.dk. Det er sikret, at de

6 tekster, der anvendes fra borger.dk, afspejler de kommunale ønsker og behov, bl.a. ved, at en række kommuner har været inddraget i produktionen af teksterne. Der har konkret været gennemført workshops med fire kommuner og Digitaliseringsstyrelsen omkring fastlæggelse af tekstimporten. I forhold til det andet delmål om en vidensstøtteløsning påtog KOMBIT sig opgaven med at gennemføre et fælles udbud for de kommuner, der ønskede at være med. På daværende tidspunkt var der kun en enkelt relevant leverandør på markedet. I løbet af afklarings- og tilslutningsfasen blev det imidlertid klart, at det ikke var muligt at opnå kritisk masse i antallet af kommuner bag udbuddet. Samtidig var der siden projektets formulering sket en udvikling i markedet, således at der nu var flere mulige leverandører. På den baggrund anbefales det, at projektet afsluttes, selvom dette oprindelige delmål ikke er indfriet. Gevinster i projektet Projektet indgår som en del af indsatsen for øget digital kommunikation. Gevinsterne er indregnet som et samlet fald i informationshenvendelser fra borgerne, som følge af den øgede digitale kommunikation forbundet med implementeringen af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Der er dermed ikke udarbejdet en selvstændig businesscase for dette projekt, men gevinsterne er indregnet i den samlede potentialeberegning for overgang til digital post og digital kommunikation. Bidraget består i forventningen om, at kommunerne kan reducere antallet af informationshenvendelser (almindelige opklarende spørgsmål) ved anvendelse af gode hjemmesider med opdaterede relevante tekster. I forhold til borgerne har den kvalitative forbedring været i form af en effektiv indgang til viden om de kommunale services. Samlet vurdering Samlet set vurderes det, at projektet har opnået den ønskede effekt, idet hovedparten af kommunerne i dag anvender tekster fra borger.dk, og projektet dermed har understøttet den samlede ambition for øget digital kommunikation. Samtidig må det konstateres, at tiden er løbet fra at udvikle og anskaffe en videnscenterløsning gennem et fælles udbud, idet markedet nu kan levere løsninger, som kommunerne kan vælge at anskaffe. Der er derudover etableret et nyt fælleskommunalt projekt om tværgående callcentre, hvor også behov for eventuelle videnscenterløsninger indgår og belyses.

7 2.1 Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet slutevaluering En mere effektiv beskæftigelsesindsats forudsætter, at alle relevante data om borgere og virksomheder er tilgængelige, pålidelige og konsekvent genbruges, og at kommunens samspil med alle relevante aktører på beskæftigelsesområdet (virksomheder, a-kasser, staten, anden aktør mv.) er hvor det er relevant standardiseret, digitaliseret og automatiseret. Det kræver standardiserede grænseflader, kvalitet i data, fællesoffentlige standarder for data og begreber, systemuafhængig adgang til data mv. Dette er også forudsætningen for, at kommunerne bedre kan udnytte markedet med tilkøb af moduler og supplerende løsninger, der kan kobles på allerede anskaffede systemer. Det var oprindelig hensigten med projektet at tage udgangspunkt i, at itsnitfladerne kunne tilpasses, således at data ville flyde lettere mellem interessenter på området. Den indledende analyse viste imidlertid, at denne tilgang ikke ville løse udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Derfor blev analysen ændret, således at fokus var at kortlægge arkitekturen for itunderstøttelsen af beskæftigelsesområdet og komme med et konkret forslag til, hvordan den fremtidige forretningsarkitektur kunne se. KL og kommunerne kan ikke uden de øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet beslutte, hvorledes forretningsarkitekturen skal være i fremtiden. Derfor er analysen/rapporten alene et forslag til forretningsarkitektur, som skal drøftes med andre interessenter med henblik på, at der træffes en fælles beslutning om den fremtidige forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet. Projektets resultater Projektet er afsluttet med rapporten Forslag vedrørende en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet, som er offentliggjort. Arbejdet med data og arkitektur på beskæftigelsesområde stopper ikke med denne afrapportering. Projekt 2.4 om ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet vil arbejde videre med analysens forslag og anbefalinger Sideløbende med projektet har netop projekt 2.4 fået konsulenthusene Cowi og Slotsholm til at kortlægge forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet. I deres afrapportering anbefales en fælles forretningsarkitektur for kommunerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

8 En anden anbefaling i rapporten fra Cowi og Slotsholm var at styrke den tværgående governance på beskæftigelsesområdet. I overensstemmelse med denne anbefaling har KL og regeringen i økonomiaftalen for 2014 aftalt, at der nedsættes et fælles dialogforum, som netop har til formål at koordinere rammerne for it-understøttelsen på beskæftigelsesområdet. KL vil arbejde for, at dette forum bliver det fremtidige omdrejningspunkt for en fælles forretningsarkitektur for beskæftigelsesområdet. Der vil fremadrettet blive arbejder videre i 3 spor, fortrinsvis i regi af projekt 2.4: 1. Skabe en fælles forståelse med staten 2. Kommunikation og dialog med kommunerne 3. Dialog med leverandørerne

9 2.2 Digital a-kasse kommunikation slutevaluering Baggrund Dette notat udgør afrapporteringen på projekt 2.2 Digital a-kasse kommunikation. Som følge af, at kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige i jobcentrene, skal der udveksles oplysninger om de forsikrede ledige mellem jobcentre og a-kasser. En væsentlig forudsætning for en effektiv arbejdsgang mellem kommunerne og a-kasserne er digital kommunikation via standardiserede grænseflader På den baggrund iværksatte KL projektet Digital a-kasse kommunikation. Formålet med projekt digital a-kassekommunikation var at afdække, hvorvidt den nuværende informationsdeling/kommunikation mellem a-kasse og jobcenter understøtter de kommunale behov, herunder: Et solidt styringsgrundlag, herunder overholdelse af kravene til rettidighed. Lovmedholdighed i sagsbehandlingen. Helhedsorienteret indsats overfor den ledige. Effektive arbejdsgange. Projektets resultatmål Projektet forløb over perioden januar 2012 til juli Efterfølgende er der iværksat mindre projekter, i forlængelse af projektets anbefalinger. I projektets hovedfase deltog jobcentermedarbejdere fra Esbjerg, Høje-Taastrup, Holbæk, København, Viborg og Aalborg kommuner. For at kvalificere projektet deltog endvidere repræsentanter fra de tre a-kasser FOA, Dana og FTF-A samt AK-Samvirke. Projektet var finansieret af midler fra den centrale digitaliseringspulje under Finansministeriet. Der var afsat kr. til projektet. Dags dato er der forbrugt kr. og der er afsat kr. til afholdelse af workshops og udarbejdelse af miniguide, som er et af slutprodukterne af projektet. Projektet holder sig således inden for den budgetterede ramme. Projektet har opstillet tre konkrete resultatmål: Analyse og beslutningsoplæg om kommunikation mellem jobcentre og a-kasser, her under opgørelse af kommunernes medfinansiering af a- dagpenge er udarbejdet. Analyse og anbefalinger af krav der skal til for at tilvejebringe bedre styringsgrundlag i jobcentrene. Konkrete funktionalitetsforbedringer.

10 Da der var tale om en kompleks opgave og et stort analyseprojekt, besluttede projektet at anvende størstedelen af den økonomiske ramme til ekstern konsulentbistand. Valget faldt på Devoteam, som har gennemført analysen. Projektets resultater Gennem en række workshops med kommuner og a-kasser samt møder med IT-leverandørerne på beskæftigelsesområdet, udarbejdede Devoteam en analyse af ovenstående problemstillinger. Rapportens fem hovedkonklusioner er: 1. At der sikres tidstro og tilgængelige informationer (data) om den lediges status. 2. At der etableres en fælles og forpligtigende vision og strategi mellem de relevante parter, som kan sikre en sammenhængende it-understøttelse, der underbygger ambitionerne for jobcentrenes indsats. 3. At der etableres en løbende opsamling og koordinering (prioritering) af jobcentrenes it-behov og at der skabes en dialog med de kommunale leverandører om etablering af efterspurgt funktionalitet, så udviklingen af de kommunale forretningssystemer i højere grad understøtter ambitionerne for indsatsen i jobcentrene. 4. At der igangsættes en praksisundersøgelse i jobcentrene, som skal danne baggrund for etablering af en best-practice vejledning om udnyttelse af de kommunale systemer, samt udarbejdelse af en folder om sammenhængen mellem a-kassens og jobcentrets sagsforløb. 5. At der etableres en nærmere analyse af sammenhængen mellem lovkravene i henholdsvis jobcentrets og a-kassens sagsbehandling, idet den i nogle tilfælde syntes at skabe en uhensigtsmæssig afhængighed mellem a-kasse og jobcenter. Rapporten er publiceret på KL s hjemmeside. Handler.aspx. Tidstro og tilgængelige informationer Analysen viste, at der er problemer med tidstro og tilgængelige informationer i jobcentrene, som er nødvendige for kommunerne i forhold til kommunernes styringsgrundlag. Emnet overdrages til KL s projekt Data og rammearkitektur, som er et andet delprojekt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. En fælles og forpligtigende vision og strategi

11 Analysen viste også, at der er behov for en fælles og forpligtigende vision og strategi mellem parterne på området, for at sikre en sammenhængende it-understøttelse. Det emne overdrages til projekt Ny genration forretningsit. Løbende opsamling og koordinering (prioritering) af jobcentrenes it-behov KL har holdt møde med KMD og Medialogic, hvor anbefalingen om løbende opsamling og koordinering af jobcentrenes it-behov blev drøftet. En daglig udstilling af data, fx den lediges status, vil give kommunerne en bedre forudsætning for at styre indsatsen. Det er aftalt med leverandørerne, at de ser på muligheden for at udstille data dagligt og de funktionalitetsbehov, som analyse har peget på, herunder prioritering af disse i forhold til allerede listede udviklingsemner. Best-practice vejledning om udnyttelse af de kommunale systemer I forlængelse af anbefalingen om en best practice vejledning og bedre udnyttelse af de kommunale systemer, er der indgået aftale med Devoteam om, at de udarbejder to best practice pjecer. Som grundlag for pjecerne anvendes erfaringerne fra analyserapporten og der afholdes to workshops med hhv. KMD og Medialogic i samarbejde med en række kommuner. Formålet med de to workshops er at sætte fokus på best practice i forbindelse med konkrete handlinger/opgaver, især i forbindelse med overholdelse af rettidighed. Den beskrevne best practice skal tage hensyn til hvilke oplysninger, der er tilgængelige i hhv. jobcentre og a-kasser på givne tidspunkter. Resultatet af de to workshops er to miniguides til jobcentrene, som vil blive publiceret på publiceret på KL s hjemmeside og direkte distribueret til jobcentrene via KL s jobcenternetværk. Forventet tidspunkt for publicering er medio april En efterfølgende workshop med de deltagende kommuner har imidlertid vist, at behovet har forskudt sig, da der gennemgående er udviklet ensartede og fornuftige practice. Der er derimod behov for større gennemsigtighed i rettidighedsdata og der overvejes at etablere en FAQ på KL.dk hvor kommunale medarbejdere kan få oplyst, hvordan og hvornår rettidighedsdata bliver til. Sammenhæng i lovgivning Analysen pegede på, at der er lovgivningsmæssige barrierer for en effektiv indsat i jobcentrene. KL, AK-Samvirke og Arbejdsmarkedsstyrelsen har

12 taget hul på en drøftelse af barriererne på et møde i november 2012 og der er aftalt et nyt møde igen i februar Der er identificeret følgende fokusområder: Fokus på skift af status og afgivelse af tilbud Tvivl om dagpengeret 6 ugers selvvalgt uddannelse Nyledige og nye medlemmer af en a-kasse Tilbud og dagpengefrister AK-Samvirke og KL vil i fællesskab identificeret en række punkter, som indgår i KL s oplæg til regelforenklinger på ydelsesområdet i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger. KL deltager desuden i en arbejdsgruppe med AMS og A-kassernes Samvirke om at belyse mulighederne for at få hurtigere og aktuelle data. Endelig indgår det i Økonomiaftalen for 2014, at der er enighed om behov for forenkling af kommunikationen mellem a-kasser og jobcentre og online udveksling af dagpengeoplysninger, så jobcentrene får adgang til samme oplysninger om dagpengeudbetalinger som a-kasserne. En model skal udrulles i løbet af 2014.

13 2.3a Anmodning Digitalisering af løntilskud og fleksjob slutevaluering Baggrund Dette notat udgør afrapporteringen på projekt 2.3a Anmodning - Digitalisering af løntilskud og fleksjob. Der er to delprojekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, som tilsammen skal sikre, at processen med anmodning, beregning og bevilling af løntilskuds- og fleksjobrefusion bliver digital. Dette notat vedrører det delprojekt, som handler om anmodning, og som nu kan afsluttes, da digitalisering af anmodningen er gennemført og implementeret fra 20. august Søsterprojektet 2.3b om beregning og bevilling er endnu ikke klar til afslutning. De to projekter tager samlet udgangspunkt i, at hele flow et fra anmodning til udbetaling kan fuldautomatisere de simple sager og halvere sagsbehandlingstiden på de komplekse sager. Det kan frigøre følgende sagsbehandlingsresurser: Frigjorte udgifter, simple sager Frigjorte udgifter, Komplekse sager I alt Det er en forudsætning for kommunal gevinstrealisering, at søsterprojektet beregning og bevilling af løntilskud og fleksjobrefusion gennemføres, da automatiseringen (helt eller delvist) af flow et først bliver muliggjort, når det er gennemført. Projektets resultater KOMBIT har tidligere som en fælleskommunal løsning udviklet NemRefusion til håndtering af arbejdsgiveres anmodning om refusion i sygedagpengesager (KOMBIT ejer og drifter løsningen). Projektets resultat er opnået ved, at KOMBIT har udbygget NemRefusion til at understøtte virksomhedernes anmodning om løntilskud og refusion ved fleksjob. 1 Gevinstrealiseringen er faldende over tid, da der ikke påbegyndes nye fleksjob efter gamle ordning efter den 1. januar 2013.

14 NemRefusion havde i forvejen en del af de funktionaliteter, som kunne anvendes, fx brugerrettighedssystem, snitflader og en regelmotor. Projektet har udbygget og tilpasset dem til også at omfatte virksomhedernes anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion. Løsingen er implementeret fra 20. august Dvs. at virksomhederne i dag kan anmode om løntilskud og refusion via Virk.dk og NemRefusion. Anmodningen tilgår kommunen som sikker . Ordningen forventes at blive obligatorisk for virksomhederne fra foråret Der er gjort en indsats for at informere både virksomheder og kommuner om den nye løsning. KOMBIT/NemRefusion har i forbindelse med lanceringen af løsningen informeret virksomhederne via nyhedsbrevet, som virksomheder kan tilmelde sig på KL sendte orientering ud til jobchefer og ydelseschefer om de nye anvendelsesmuligheder for NemRefusion. Det er en udfordring, at virksomhederne ikke altid afgiver korrekte oplysninger i forbindelse med anmodningerne. Hidtil har kommunerne selv korrigeret ved at sammenholde med lønsedler, som virksomhederne har vedlagt anmodningen. Det er ikke længere et krav, at virksomhederne skal fremsende lønsedler og kommunerne står overfor en opgave med at få virksomhederne til at afgive korrekte oplysninger. Når ordningen bliver obligatorisk, skal der gennemføres stikprøvekontrol af anmodningerne. Det er aftalt med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, det den til den tid melder retningslinjer for stikprøvekontrollen ud. KOMBIT indbyder til 4 5 informationsmøder i december 2013 og januar 2014.

15 4.4 kommunernes adgang til kronikerdata - slutevaluering Formål/baggrund Kronisk sygdom er en central udfordring i sundhedsvæsenet, og borgere med kronisk sygdom har behov for indsatser i både kommune, almen praksis og sygehus. MedCom projektet Fælles Kroniker Data skulle gennem opbygning af en IT-platform give borgeren og de relevante aktører på tværs af sektorer adgang til en række fælles data, således at parterne deler viden om behandling, rehabilitering og omsorg. Leverancer/resultatmål En kommunal projektgruppe har i 2012 og primo 2013 arbejdet med at beskrive, hvilke kommunale data, der på kronikerområdet kan indrapporteres til en fælles kronikerplatform. For at sikre tilstrækkelige og dækkende kronikerdata, beror projektet imidlertid på deltagelse fra helt centrale parter (sygehuse og praktiserende læger) og MedCom. Den nationale kroniker IT-infrastruktur er ikke klar, og regionerne har på den baggrund ikke ønsket at forblive part i projektet. Styregruppen i MedCom, som er projektledere, har derfor besluttet, at projektet ikke videreføres før tidligst i Samlet vurdering KL har i MedComs styregruppe støttet, at projektet blev lukket. Behovet for at dele data om kroniske patienter består imidlertid. På den baggrund har regeringen, KL og Danske Regioner, som en del af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, , at undersøge mulighederne for at udvikle kommunal opkobling til den fællesregionale journal, sundhedsjournalen. Af initiativet fremgår bl.a., at det skal afklares, om sundhedsjournalen kan udgøre en hensigtsmæssig fælles platform for visning af patientdata mellem sygehuse og kommuner. Det kan bl.a. understøtte en samlet og struktureret tværsektoriel kronikerindsats. Der iværksættes i 2014 en analyse af gevinster samt tekniske og økonomiske forudsætninger for kommunal opkobling til sundhedsjournalen. Analysen gennemføres i en fællesoffentlig arbejdsgruppe under ledelse af KL of forankret i den nationale bestyrelse for sundheds-it.

16 4.6 Kommunerne på Sundhed.dk - slutevaluering Formål/baggrund Det oprindelige mål med projektet var, at alle kommuners tilbud til kronikere (de såkaldte Sundheds- og ForebyggelsesTilbud, SOFT), skulle være synlige på sundhed.dk ved ud gangen af Denne målsætning blev allerede indfriet i foråret Projektet blev derfor udvidet, således at det fra primo 2013 også bliver muligt for kommunerne, at oplyse om deres akutte og subakutte sygeplejeindsatser til ældre patienter på sundhed.dk. KL har indgået en aftale med sundhed.dk om udvikling og implementering af en indholdsskabelon, som er en teknisk løsning, der gør det muligt for kommunerne at indberette og løbende revidere deres tilbud direkte på sundhed.dk, ligesom der nu er indsamlet oplysninger om de kommunale akutte og subakutte tilbud. Projektet kan på den baggrund afsluttes. Leverancer/resultatmål De leverede resultater omfatter Alle kommunernes forebyggelsestilbud skulle være synlige på sundhed.dk. Dette blev indfriet i foråret Dette blev suppleret med følgende delmål Kommunerne har siden januar 2013 kunne få vist deres har opdateret deres akutte/subakutte tilbud. Udarbejdelse af indholdsskabelon til beskrivelse af kommunale akut/subakutte tilbud. Denne blev leveret i december 2012 Implementering af indholdsskabelon og afholdelse af redaktørkurser for kommunerne. Dette er leveret løbende i efteråret Økonomi/Gevinster Gevinsterne i projektet er af kvalitativ karakter. Gevinsterne består i at styrke grundlaget for kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter. Samlet vurdering Projektet må samlet set betragtes som en succes. Alle på forhånd opstillede resultatmål er indfriet med tilfredsstillende resultat.

17 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner - slutevaluering Formål/baggrund Projektet om digitale kommuneplaner var oprindeligt tænkt som en videreførelse af et projekt om konvertering af digitale lokalplaner, som blev startet i KL i 2010, og der blev i projektet udarbejdet et udkast til overordnet skitse for digitale kommuneplaner. Målet med projektet var at søge at få løst udfordringen med, at flere og flere kommuner udarbejder digitale kommuneplaner, mens der på den anden side nu er et lovgivningskrav om, at alle kommuner skal indmelde kommuneplaner i et pdf-dokument til det statslige PlansystemDK. Erfaringer fra de kommunale indmeldinger i PlansystemDK har været, at pdf-dokumenterne bliver meget store og lidt læsevenlige. Resultater Et forprojekt viste i 2011, at det var vanskeligt at konstatere en positiv økonomisk business case for projektet om kommuneplaner. Planen var imidlertid, at objektbaseret visning (planbestemmelser kan vises digitalt for delområder af planen) ville være den samme for kommuneplaner og lokalplaner). Derfor ville projektet om kommuneplaner til trods for en svag businesscase kunne bygge videre på datamodellen for et andet projekt i den fælleskommunale handlingsplan, projekt 5.4 om digitale lokalplaner (som samtidig også er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). Denne plan har imidlertid ikke kunnet realiseres, da projekt, 5.4. om digitale lokalplaner er forsinket betydeligt, fordi det ikke har været muligt at opnå enighed med staten om finansieringen af dette projekt. Kommunerne indberetter i år kommuneplan efter en nyligt udarbejdet skabelon, hvor hver enkelt retningslinje indberettes for sig, og dermed bliver mere søgbar. Dette giver en forbedret gennemsigtighed i forhold til forrige indberetning. Næste gang, der skal indberettes kommuneplaner, bliver i Samlet vurdering Det indstilles, at projektet på nuværende tidspunkt udgår af den fælleskommunale digitale handlingsplan på baggrund af: at projekt 5.4 om digitale lokalplaner, som kommuneplanprojektet skulle bygge videre på, endnu ikke er igangsat. Der har endnu ikke har kunnet opnås enighed om de økonomiske rammer for projektet med staten. at næste kommuneplanindberetning skal først laves i 2017, og dermed efter udløbet af den fælleskommunale digitale strategi.

18

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013

Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013 Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013 Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere