ffi ffiffi slær_land d. 28. april 2010 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd Referat af Ekstra ordinært beboermøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi ffiffi slær_land d. 28. april 2010 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Ekstra ordinært beboermøde"

Transkript

1 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd BOLGSELSKABET ffi ffiffi slær_land side 1 af 3 Dato: 6. maj 2010 Referat af Ekstra ordinært beboermøde d. 28. april 2010 Tilstede: 38 lejemål G76 stemmer) inkl. afdelingsbestyrelsen v./ formand Jens Frederiksen, bestr.medlem Diana Kow, bestr.medlem Lisbeth Frørup, suppleant Hanne Schram og suppleant Kirsten Sørensen Øvrigtlål<sternt: Niels R. Poulsen og Line Eg fra BoSj Byg & Anlæg' 1. Valg af Dirigent Lene A. TV40, st samt Kirsten S. TV52, st (suppleånt for afd.bestr.) har valgt at dele dirigentrollen, som enstemmigt vedtages. 2. Valg af referent og stemmetællere Diana K. 5V27, st valgt som referent. Pia E. 5V37, st og ngolf A. SV25, st og nge P. TV48, st udpeges og vælges enstemmigt som stemmetællere. 3, Terrassedøre: Orientering om forslag til kollektiv råderet Line Eg orienterer om dette, ved primæft at fortaelle om man taler om et realkreåitlån som kun vil berøre dem, som ønsker og har svaret ja til at få en terrassedør. Projektet i sig selv er alt inkl., dvs. tjernelse af murværk, flytning af radiator, isættelse af terrassedør, maling samt opsætning af trappe svarende til hoveddørstrappen i dobbelthusene. Prisen er afhångig af hvor mange beboere der slutter sig til den kollektive råderet. Eksempelvis hvii 7 beboere svarer ja er prisen 335/md. 2A år og hvis 15 beboere svarer ja er prisen 235/md. 2A år. Hvis man flytter fra i kreditperioden oveftager ny lejer afbetalingen via sin husleje. Det er kun de beboere, som vælger at få ny terrassedør, som-bliver berøru af åenne ekstra udgift. Realkreditlånet er estimeret til ca. kr. 300,000,00. Hvornår projektet kan gå i gang kommer vides ikke helt, men arbejdet vil vare ca. 1 uge pr. bolig. Der snakkes frem og tilbage om optagelse af lån til terrassedøre kunne mindske mulighed for andre efterfølgende lån (fx til helhedsplansn omkring skimmelsvamp), men ifølge Niels R. p (eyg & anlæg) har det intet på sig, men han kunne heller ikke med garanti afvise dette. Derudover snakkes der om "opsyn" af projektet. Hvis projektet gennemføres som kollektiv råderet, vil BoSj BygMnlæg være tilsynsførende og følge projektet fra AT og sikre sig et professionelt stykke arbejde. Hvis prgektet uåføres som individuel råderetssag, hvor hver enkel beboer søger og selv finansierer udførelsen, vil BoSj BygMnlæg alene godkende det udførte som visuelt kan ses, når projektet er færdigt.,

2 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd BOLTGSELSKABET SJÆLLAND 4. Afstemning (Terrass edøre) Afstemning foregår på stemmesedler: alt 76 stemmesedler. side 2 af 3 Ja:45 stemmer, nej: 29 stemmer, resten har enten undladt at stemme eller stemt blankt. 5, Ny udvendig råderetskatalog og vedligholdelsesreglement. NielsR. Poulsenfremlægger "hvad er råderet" med diasplancher (se bilag 1) Der er stor forskel på udvendig og indvendig råderet. Ved indvendig råderet kan lejer stort set gør, hvad man vil, det eneste man ikke må, er at tjerne bærende konstruktioner. Og så skal man selvfølgelig ansøge om forbedringer/forandringer i Bosj. Lejeren har vedligeholdelsespligten indvendigt. Udvendig råderet afviger væsentligt. Udvendige mure, taget, vinduer, døre etc. er i princippet Bosj, som har vedligeholdelsespligten. Hvis man skal lave forandring/forbedring skal der altid søges om det, det gælder alt, eksempelvis opsætning plankeværk til ophængning af markise. Vi får forskellige eksempler på råderetten qua de nylige udsendte breve om bygninger, carporte, redskabsrum etc., som kræver_nedtagning grundet manglende goåkendelse, manglende vedligeholdelse eller på anden måde ikke opfylder forskellige love og regler. Det er itte så gemi som det lyder og Niels siger at folk stadigvæk kan nå og indsende evt. godkendelser af bygninger, som BoSj ikke er bekendt med. Han siger også at mulighlden for en løsning påle boliger, som mangler vedligeholdelse også forefindes. Beboere blive opfordret til at skrive sit navn, telefonnummer og adresse på en liste, så vil Niels kontakte vedkommende for at finde en individuel løsning. Derudover pointerer han vigtigheden i at afdelingen selv har et råderetskatalog, som afdelingsbestyrelsen er i fuld gang med. Afd.bestr. og beboerne har medbestemmelse til udfærdigelse af kataloget, med forbehold for kommunalplaner, bygningsreglementer. Der foreligger ikke nogen lokalplan for Præstemarkshusene. Med et råderetskatalog forenkler man sagsbehandlingen evt. forandring/forbedring, hvis det enkelte projekt er førl ind i kataloget. Der skal selvfølgelig stadigvæk ansøges. nåoerjtsfåtalog it utte være klart til godkendelse til budgetmødet dette efterår. Niels henviser til folderen "ten", som man finder på Bosj.dk Det understreges endvidere, at det, der ikke er godkendt af BoSj, er heller ikke dækket af forsikring. Der bliver drøftet en del enkeltsager, men der henvises til at tage kontakt til Niels, idet alle løsninger på evt. bibeholdelse af noget bebygget er individuelt.

3 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd BOLTGSELSKABET sf ÆLLAND side 3 af 3 5, Afstemning om de bygninger, som Byg & Anlæg har vurderet ulovlige etler for dårlig til istandsættelse, skal fjernes af håndværkere (=huslejeforhøjelse) eller fjernes via 'ti-gør-det-selv-arbejdsweekend" + affaldscontainer. Jens fremviser og foreslår et kategoriopdelt skema på Oe forskellige bygninger for at gøre tingene mere forståelige også fordi der er stor tvivl blandt beboere. Dette tilsluttes af beboere (se bllag 2). Forslag 1 og forslag 2, fremsat af afd.bestr., trækkes tilbage. Forslagene genfremsættes senere, når der kendes det nøjagtige antal bygninger, forslaget omhandler. 7. Farver udendørsarealer og ("7.1" o9 "7.2")t Orientering om forslagene. Afdelingsbestyrelsen pointerer at beboerne har indflydelse på farvevalgene hvis de indsender forslag til beboermøder. Man kan sige at de farver der Orienteres Om nu er "rammer" for fremtiden. SV33 fremviste et eksempel på en farve, og folk er velkomne til at kigge forbi. Beboeren på SVSS anbefales at sende forslag til afstemning i efteråret. 8. Afstemning ("7.L" o9 "7.2")t Forslag 7.1 og 7.2 sættes til afstemning hver for sig og der er stort flertal for begge forslag. 9. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen bliver opfodret til at undersøgelgå ind i sagen om ændrede kvm = ændring af huslejen, da det menes at være ulovligt, den måde Bosj har håndteret sagen på. Afdelingsbestyrelsen henviser til BoSj, udlejningsafd, da denne sag falder udenfor afd. bestyrelsens arbejdsområde. Afd.bestyrelsen fremhævede igen-igen, at bestyrelsen arbejder for beboernes interesser. Fx hvis du ikke får svar på dine henvendelser til selskabet, kan du sende afd.bestyrelsen en kopi af dine henvendelser og afd.bestyrelsen vil herefter rykke for svar. Afdelingsbestyrelsen takker for et fantastisk fremmøde og god takt og tone. Husk at bruge din indflydelse som beboer!! Forslag + ændringer til afstemning kan smides i postkassen hos afdelingsbestyrelsen til og med ca. medio august Kf rø lrnøt.4b(qse

4 3trÆ 4 {/s Hvad er råderet. ten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres bolig, en mulighed for dette. - Større frihed til at bestemme over egen bolig - Flere muligheder for at præge boligen efter egen ønsker og behov. ten tager udgangspunkt i: - Lovbekendtgørelse nr. 610 af : (lov af almen boliger) - Lov nr. 921 af lo-o med lovaendring gældende fra BekendtgØrelse nr. 627 af æ ffi srælanp Hvordan bruger jeg råderetten som lejer. Der skal altid ansøges hos Byg & Anlæg ved ændringer i boligens indretning og ved tilbygning udendørs - - alm. brev. Husk derfor altid - - at forandring af bestående - kræver ansøgning til Byg & Anlæg BOLC5FLSKASET æ ffi 5JÆLAND

5 Vs Hvad skal der tages højde for - skataloget - Lokalplanen (evt. andre kommunale bestemmelser) - Bygningsreglementet Hvordan sikres at lovgivningen følges - Ved ansøgning til Byg & Anlaeg Kan der søges andet, end det der står i råderetskataloget? - Proceduren er - ansøgning til bestyrelsen, godkendelse på beboermøde og Byg & Anlæg SOLGSELSKABET 5'ÆtLAND Hvilke forpligtigelser har jeg som lejer - Ansøge om det Ønskede - Opføre det i.h.t. eget oplæ9 og godkendelsen for Byg og Anlæg - Sikre den løbende vedligeholdelse (ved opkrævning af henlæggelse er det afd.) - Følge de anvisninger der er i øvrig er i afdelingen - Medvirke til lovliggørelse af ikke registreret råderetsarbejder. Hvilke risici er der - Det opførte skal fjernes igen for egen regning - Der er ingen forsikring der dækker ved skader BOLCSELSKABET ffi 5JÆLLAND

6 7s Denne vejledning kan findes på afdelingens hjemmeside # W BOLGSELSKABET S,,ÆLLAND Nedenfor kan du se regler for den udvendige råderet i din afdeling. Vedligehold/henlæggelse: Hvor forbedringen medfører, at afdelingen har øgede udgifter til vedligeholdelse og henlæ9gelse til fornyelse, betales disse omkostninger af dig via et huslejetillæ9. Skal selv malerbehandle: Din afdeling kan have besluttet, at beboerne selv skal malerbehandle deres forbedringer. Hvis dette ikke sker, vil afdelingen overtage malerbehandlingen mod et huslejet llæ9. vejledning foreligger: Der foreligger tegningsmateriale eller anden vejledning på hjemmesiden til din ønskede forbedring. Vedligehold/ henlæ9gelse Skal selv malerbehan vejledning foreligger. Fdråndrinoer ude: Æ ffiæ sjælland

7 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd BLfrG Z Dato: Kategori (Kl l Bygning kan godkendes af BoSj. Kategori 2 (K2) Bygning kan ikke godkendes af BoSj. Mod at nuværende lejer tjerner bygning ved fraflytning, kån/må bygning blive stående indtil fraflytning. Kategori 3 (K3) Bygning Bygning sna rest, kan ikke godkendes af BoSj" fjernes eller ornbygges

8 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. O1-OO9 BeboerlNFO Farver udendørsarealer () Afsnit 7.L side 1 af 1 KVSTBEKLÆDNNG STERNBRÆT SPÆRFOD GOR 99 Extreme dækkenr SNEBÆRHVD 14O HOVEDDøR (udvendig) Hvid NCS nr: S 03OO-N HEGN og REKVÆRK (i skel) STENGRÅ 25O KÆLDERDøR (udvendig) Lysegrå NCS nr: S 3OO5-R8OB HOVEDTRAPPE FLETHEGN (ved hovedtrappe, dobbelt huse) GOR 44 transparent GRøN UMBRA 72O ; : 'i : OBS! På grund af papirtryk er ovennævnte farveprøver ikke naturtro.! ; Check ægte farveprøver hos farvehandler t'l Vedtaget på beboermøde d.28. april 2010

9 PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. O1.OO9 BeboerlNFO Farver udendørsarealer () Afsnit side 1 af 1 øvrge BYGNNGER mv. Fx: udhus carport terrasse markisse flagstang åbent skur hegn (imellem haver, dobbelt huse) STENGRÅ 25O LYS DODENKOP 520 SORT UMBRA 222 GRøN UMBRA 72O SVENSKRøD 5O4 MAREHALM 7O3 KALKHVD/GRÅ 1O2 KRDT 110 OBS! På grund af papirtryk er ovennævnte farveprøver ikke naturtro, Check ægte farveprøver hos farvehandler. Vedtaget på beboermøde d.28. april 2010

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere