VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 25. Marts Ref.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 25. Marts 2010. Ref."

Transkript

1 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 25. Marts 2010 Ref. Solveig Lundtoft 1

2 Vestre Baadelaug Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19. Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling som han håbede vil forløbe på en god og seriøs måde. Medlemstal: 378 medlemmer pr Der var fremmødt: 83 stemmeberettigede foruden adskillige ikke-stemmeberettigede medlemmer samt mange ægtefæller/partnere. Det er med sorg klubben kan meddele, at vi har 3 medlemmer/ægtefæller, der er afgået ved døden. Inger Quist, Kaj Quist, samt Kirsten Kimø Generalforsamlingen bedes rejse sig og ære deres minde Tak. Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Erik Sørensen ikke andre forslag så han blev valgt. Iflg. 7 i vedtægterne skal generalforsamlingen være indkaldt 1 md. før. Opslag i klubhuset d. 10. Februar 2010 Udsendt via mail og brev d. 10. Februar 2010 Erik kunne herved fastslå at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dagsorden punkt 2 - Bestyrelsens beretning v/formand Hans Petersen: Beretningen indledes med en orientering om ANF og de planlagte arbejder, der bliver udført i 2010 under ANF. Vestre Baadelaug Erik takkede for formandens beretning og forhørte om der var nogen spørgsmål hertil. Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af regnskab. 2

3 Peter H. kunne berette; at regnskabet er godkendt af såvel interne som ekstern revisor; at den eksterne revisor for øvrigt var ny; at han selv havde opstillet regnskab og budget; og endvidere havde gjort det på en ny og efter hans overbevisning mere overskuelig måde. Peter gennemgik regnskab og budget (vedhæftet som bilag) Påpegede bl.a. vores bundne reserve på kr (ANF) (note 8. side 12 i regnskabet) som noget, der ville blive trukket frem senere Erik takkede for gennemgangen og satte regnskab og budget til debat. NN: Har det været nødvendigt med bod vedr. for sene indbetalinger? Peter H: ja, det er nødvendigt, og det står også i vedtægterne at man skal pålægges bod. Lilly: Stiller spørgsmålstegn ved forpagtningsafgift fra restauranten. Synes ikke den har ændret sig meget gennem årene? Peter H: svarer, at den er kontraktbestemt med en pristalsregulering årligt. Da han tillige har indsigt i restaurantens regnskab, er han også af den overbevisning, at det er en rimelig afgift ift. omsætningen. Erik forespurgte, om der var flere spørgsmål det var der ikke. Regnskab og budget blev herefter godkendt af generalforsamlingen Dagsorden punkt 4 - Behandling af indkomne forslag 1. Bestyrelsen indstiller til ekstraordinær kontingentforhøjelse fra 2011 med det formål at øge opsparingen til anvendelse ved tilbygning/renovering af bad- og toiletbygningen i Skudehavnen. Ole Espensen orienterer om de forestående planer for T/B i SKH. At der har været flere møder med kommunen, at de er positivt indstillet overfor at der bygges til, at vi er med i kommunens prioriterinsliste over mulige tilskud i forbindelse med byggeriet de har dog nogle få krav om at bygningen skal fremstå i træ og være med sadeltag, og at der skal bygges ud mod nord. Peter H orienterer om økonomien. Overslag på byggeriet moms, ekstra + moms, hvis der skal indlægges fjernvarme. Vi prøver at handle med kommunen om moms. Vi har fra kommunen fået håndslag på evt i tilskud ingen garantier. Vi kan ikke optage lån til noget vi ikke ejer- kan få skøde på. Ergo eneste måde at skaffe pengene på er gennem medlemmerne(kontingent). Man kunne selvfølgelig også forestille sig at hvert medlem betalte 1000 kr. som engangsbeløb, evt 500 over 2 år. Jens Nielsen: Hvorfor kan kommunen ikke bygge når de ejer både bygning og grund? PH svarer: bygningen ligger i ANF område, kommunen har stillet den til VB`s rådighed, og vi betaler ikke leje, kun vedligehold. Leif Larsen: Når vi har likvide kr. i regnskabet og et forventet driftsoverskud for 2010 på så er pengene der jo. 3

4 PH svarer: Vi ved ikke om 2010 giver overskud vi kan kun håbe. Den Bundne reserve på kan bruges men skal genopspares med min kr. årligt. Henriette Pristed: Forslag om medlemskøb af obligationer i T/B. Ønsker også køkkenfaciliteter i SKH. OE svarer: Spørgeskemaundersøgelsen siger, at bad og toilet er det mest påtrængende. Mener der måske i fremtiden kan findes andre løsninger mht. køkkenfaciliteter. Kommunen accepterer ikke, at B/T udbygges mere m2 mæssigt end det vi har fremvist tegninger på. Per: Har vi kun fået et tilbud på byggeriet? Synes det er temmelig dyrt for en træbygning. OE svarer: Det er kun et overslag vi har fået for tidligt at gå ud med en licitation. Overslaget er med en muret inderskal aht., at det er et vådrum. Eksisterende bygning såvel som ny bygning er uden vinduer, så der skal være ovenlys. Der overvejes også solfangere til opvarmning af vand Jens Nielsen: Foreslår selvbyg så kan det gøres billigere. OE svarer: Nogle ting kan vi evt. selv men nogle ting kræver autorisation så det må vi lade fagmændene om. Det har vi også med i overvejelserne, men det kan vi ikke regne på. Henning Nielsen: Sponsoraftaler med div. relevante firmaer kunne være en mulighed. OE svarer: det kunne være fint, men vi er nødt til at bygge på, hvad vi med sikkerhed ved. Hans Pedersen: Det kan være svært at motivere medlemmerne til selvbyg. Marshall Sørensen: Jeg er VVS-installatør har autorisation og er med på en sponsoraftale. Ernst: Jeg er træt af evindelige kontingentforhøjelser. NN: Henriette fik ikke svar på det med obligationer. PH: det er ikke noget vi har undersøgt eller diskuteret kender ikke selv noget til den fremgangsmåde men det lyder lidt omstændigt Bent 2502: Måske muligt at søge fonde. PH: Vi søger ikke fonde, det lader vi de unge, sportsklubber osv. om. Mener ikke det passer sig for en klub af vores art. Uffe Toft: Nu har vi diskuteret nok. Vi skal til at stemme. Erik foreslog afstemning ved håndsoprækning. Der var 5 stemmer imod forslaget og overvejende flertal for forslaget, som derfor blev vedtaget. 2. Det bør være muligt at inddrage/give bøde til den, der lader stiger ligge uaflåst på standpladserne. (Ib Holmberg) Erik Sørensen: Vi er flere klubber på standpladserne, så det er svært at håndhæve en bødeordning. Erling: Jeg har lige fjernet en stige v/flaskecontaineren. Befinder sig nu I olierummet. Inge Lysdal: Skal inddrages og låses fast, fx i masteskuret. Henrik Havnefoged: Afleveres hos mig, så låser jeg dem fast i Christianshåb. Knud Sørensen: 1 stk. dyr stige byttes gerne for forsvunden værk- 4

5 tøjskasse. Erik konkluderer, at forslaget ender op med, at der ikke gives bøde, men løse stiger inddrages og fastlåses i Christianshåb v/henrik Havnefoged. 3. Halvering af pladsleje for alle medlemmer af diverse udvalg under VB. Her tænkes specielt på aktivitetsudvalgets medlemmer. (Hans Møller) Hans Pedersen: Det skal selvfølgelig ikke koste medlemmer penge at deltage i vores udvalg. Helle: Mig bekendt holdes der en fest for disse udvalgsmedlemmer. Per: Ønsker vist at få snablen i pengekassen. Søren Rasmussen: (aktivitetsleder) Konstaterer, at Hans Møller ikke genopstiller til aktivitetsudvalget. Hans Møller: Forslaget stilles ikke for egen vindings skyld. NN: Ønsker ikke flere lønnede udvalgsmedlemmer. Jens Nielsen: Må vi i det hele taget give halve pladser væk? (ANF/moms) Keld: Ønsker ikke mere debat men afstemning. Erik meddeler, at bestyrelsen har lov til at aflønne frivillige hjælpere iflg. 20 i vedtægterne. Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev sat til afstemning med flg. resultat: Med 2 stemmer for forslaget og stort flertal imod blev forslaget nedstemt. 4. Oprettelse af sponsorudvalg i VB. (Hans Møller) Består reelt af 2 elementer eksterne sponsorer og interne sponsorer. Kim Olesen: Det skal man jo have, det vil jo være dumt andet, når vi har så mange at trække på internt. Leif: Mener vi allerede har et sponsorudvalg og peger på bestyrelsen. Der var ikke flere kommentarer så Erik satte forslaget til afstemning. Med 0 stemmer imod og flertallet for blev det vedtaget. 5. Genindførelse af passivt medlemskab til medlemmer, der har haft båd i mere end 5 år. (Lilli Nielsen) Erik meddeler, at vi ikke kan behandle dette forslag på denne generalforsamling, idet det kræver en vedtægtsændring. Afstemning om vedtægtsændringer skal være bekendtgjort ved indkaldelse til generalforsamling ( 23) Pasivt medlemsskab omhandles i 4. Bestyrelsen beklager, at vi ikke har været opmærksom på dette og opfordrer Lilli til at medtage forslaget til næste generalforsamling. Dagsorden punkt 5 Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslår at indskud fastholdes på 600 kr. og at kontingent hæves til 700 De 100 kr. stigning blev faktisk vedtaget på generalforsamlingen i 2008 og begrundes med, at det omtrentlig kompenserer det beløb, som det 5

6 Kommunale tilskud falder med i Passive medlemskontingent foreslåes fastholdt på 100 kr. Helle: Ok med kontingentforhøjelsen på kr. 100, men mener også indskud skal hæves til 700. Der var ikke flere kommentarer, så Erik sætter kontingent til afstemning. Med 5 stemmer imod og overvejende flertal for vedtages en kontingentstigning på 100 kr. til 700 kr. i (+ den netop vedtagne ekstraordinære kontingentforhøjelse til opsparing). NN: Foreslår indskud sat op til kr Martin: Nyindmeldt studerende, ville ikke have valgt VB hvis indskuddet var på 1000 kr. Erik sætter indskud til afstemning med 2 valgmuligheder, en forhøjelse på kr. 100 til 700, eller en forhøjelse på kr. 400 til Stemmerne fordeler sig med 30 for forhøjelsen til kr og 47 for forhøjelsen til kr Det blev hermed vedtaget, at indskud for 2011 skal være på kr Dagsorden punkt 6 Fastsættelse af vederlag. Hans P.: Bestyrelsen foreslår vederlaget uændret. NN: Hvad er vederlaget? Hans P: En fri bådplads og det har det været de sidste 30 år. Det blev herefter vedtaget, at Bestyrelsesvederlaget fortsætter uændret. Dagsorden punkt 7 Valg af formand Erik forhører om der er nogen der ønsker at opstille til formandsposten. 1 person melder sig - Bent Blankensteiner. Han fortæller om sig selv at han er falckredder af profession efterlønner pr. 1. maj. Mangeårigt medlem af VB og ejer en mindre båd der ligger ved bro 3. Han har beskæftiget sig meget med tillidsmandsarbejde, bestyrelsesarbejde for Dyrenes Beskyttelse, og meget aktiv indenfor skydesporten, både som aktiv og som træner for landsholdet. Der er ikke andre kandidater til posten, så Erik udnævner Bent Blankensteiner som ny formand for VB. Vestre Baadelaug Dagsorden punkt 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6

7 Erik: På valg er: Ole Espersen - Næstformand - modtager genvalg Solveig Lundtoft Sekretær - modtager genvalg Erik forhører om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet og begge genvælges. På valg som bestyrelsessuppleanter: Begge genvalgt. Denny Layborn og Ejner Kudsk Dagsorden punkt 9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Revisor Claus Johansen Revisor Uffe Toft Suppleant Keld Kristensen Alle er genvalgt. Dagsorden punkt 10 Valg af udvalg Bestående Aktivitetsudvalg: Hans Møller, Henriette Pristed, Erik Sørensen Fremtidig Aktivitetsudvalg: Henriette Pristed, Bent Thygesen, Johnny Iversen Nyt Sponsorudvalg: Kim Olesen. Efter generalforsamlingen blev det besluttet, at de 2 udvalg i stor udstrækning slår sig sammen om opgaverne. Dagsorden punkt 11 EVT NN: Indkomne forslag ønskes mailet ud inden generalforsamlingen. PH lover at sørge for det i fremtiden. Inger Risager: Der skal være rød/grøn skilte på alle vandpladser. Vimpler. Foreslår skridenet på de glatte bro 4 & 5. Ønsker klarhed over, hvornår havnefoged befinder sig i SKH, specielt aht. gæstesejlere. Kan man få ekstra af de nye medlemskort. PH: Broerne bliver rengjort gennem ANF er med på listen. Nye medlemskort/chipkort kan fås ubegrænset mod et Depositum på kr. 100/stk. Vimpler udleveres gratis til medlemmer med betalt bådplads. Vi fik lavet en fin hjemmeside med køb/salg hvorfor er der så få, der bruger den?? NN: En god ide at søge om hjertestarter til havnene. OE: Vi har søgt Trygfonden men desværre fået afslag. Bent Blankenst.:Vil gerne lave et kursus i brug af hjertestarter. Inge Lysdal: Det koster mellem for en hjertestarter. Vi fik nye legeredskaber til SKH hvor blev de af?? Rækværket på legepladsen er for lavt (SKH) 7

8 Rengøring for dårlig i højsæson (SKH) Ingen rengøring i Sekskanten. Broerne er for ringe skal repareres. (SKH) Ingen TV signal i Sekskanten. Hvad kan vi forvente/forlange af havnefogeden i OE: TV 20 fladskærm bliver sat op i 6-kanten snarest. Rækværket bliver efterset. Legeplads og grillpladser skal gåes efter legedyr blev kasseret fordi de var ulovlige. Der kommer rengøringsfirma på T/B bygningerne. Inger Risager: Forslag om at søge Stine & Martinius Fond om hjertestarter. Henriette P.: Man kan leje skurvogn for kr /mdr. til opstilling midlertidig I SKH. OE: Lover at undersøge det nærmere - mener det kræver afløb/- tilslutning af vand/varme. Henry: Skurvogne er små enheder for sig der ikke kræver nogen tilslutning. NN: Vi mangler internetopkobling. Efterspørgsel fra gæstesejlere. HP: Det har vi undersøgt alt for dyrt og for besværligt ifht, hvad et mobilt bredbånd koster. NN: Forslag om at oprette det reklamesponseret. HP: Så må vi lade sponsorudvalget kigge på det. Erik finder ikke flere punkter på dagsordenen og giver Hans ordet til en afsluttende bemærkning. Hans takkede Erik for hjælpen med at være dirigent, takkede for godt samarbejde i sin tid som formand og ønskede den nye formand tillykke med valget og velkommen i bestyrelsen og sluttede med at takke salen for en god og seriøs aften inden der blev udbragt et trefoldigt leve for Vestre Baadelaug. Ole Espensen afsluttede med at takke Hans for hans formandskab og overrakte på VB`s vegne en lille erkendtlighed for hans arbejde i Lauget. Generalforsamligen blev hermed afsluttet. 8

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Torsdag 24. Marts 2011 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19. Formanden bød velkommen

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere