Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1)"

Transkript

1 BEK nr 1381 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2020 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1) I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse gælder for ikke-automatiske vægte. 2. I denne bekendtgørelse skelnes der mellem følgende anvendelsesområder for ikke-automatiske vægte: 1) Bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner. 2) Bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art. 3) Bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse eller til brug for retslig ekspertise. 4) Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling. 5) Bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier. 6) Fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger. 7) Alle andre end de i nr. 1-6 omhandlede formål. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Vægt: Et måleinstrument til bestemmelse af et legemes masse ved anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme. En vægt kan også anvendes til bestemmelse af andre masserelaterede størrelser, mængder, parametre eller karakteristika. 2) Ikke-automatisk vægt eller vægt: En vægt, der kræver en operatørs medvirken under vejningen. 3) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af en vægt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 4) Bringe i omsætning: Den første tilgængeliggørelse af en vægt på EU-markedet. 5) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en vægt, eller som lader en sådan vægt konstruere eller fremstille og markedsfører denne vægt under eget navn eller varemærke. 6) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 1

2 7) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en vægt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. 8) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en vægt tilgængelig på markedet. 9) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren. 10) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav en vægt skal opfylde. 11) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU. 12) Akkreditering: Akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 13) Nationalt akkrediteringsorgan: Et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 14) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om de væsentlige krav for en vægt i denne bekendtgørelse er blevet opfyldt. 15) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion. 16) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en vægt, der allerede er gjort tilgængelig for slutbrugeren, returneres. 17) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en vægt i forsyningskæden gøres tilgængelig på markedet. 18) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter. 19) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at vægten er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU-harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning. Kapitel 3 Væsentlige krav 4. De vægte, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, omhandlede formål, skal opfylde de i bilag 1 anførte væsentlige krav. Stk. 2. Er vægten udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, omhandlede formål, er de pågældende anordninger undtaget fra disse væsentlige krav. Kapitel 4 Erhvervsdrivendes forpligtelser Fabrikantens forpligtelser 5. Fabrikanten skal, når denne bringer sine vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag Fabrikanten skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, udarbejde den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag 2, og gennemføre eller få gennemført den i 33 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Stk. 2. Fabrikanten skal udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning på vægten, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesvurderingsproceduren er gennemført. 2

3 7. Fabrikanten skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning. 8. Fabrikanten skal have procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i vægtens konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere en vægts overensstemmelse. Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af risici forbundet med en vægt, der er bestemt til at anvendes til de formål, der er anført i 2, nr. 1-6, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af vægte, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, over vægte, der ikke opfylder kravene, og over tilbagekaldelser af vægte og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 9. Fabrikanten skal sikre, at vægte, som den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, jf. bilag 3. Stk. 2. For så vidt angår vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten forsyne dem med de i bilag 3, punkt 1, omhandlede påskrifter. Stk. 3. For så vidt angår vægte, der ikke er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten forsyne dem med de i bilag 3, punkt 2, omhandlede påskrifter. Stk. 4. Når en vægt, der er bestemt til at anvendes til et af de i 2, nr. 1-6, anførte formål, er udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten på hver af disse anordninger anbringe symbolet til angivelse af brugen, jf. punkt 3, bilag 3. Symbolet skal være anbragt på anordningerne i en klart synlig, let læselig og uudslettelig form. 10. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor fabrikanten kan kontaktes, skal fremgå af vægten. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. 11. Fabrikanten skal sikre, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, ledsages af en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk. Brugsanvisningen og oplysningerne samt en eventuel mærkning skal være klar og forståelig. 12. En fabrikant, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Stk. 2. Når en vægt udgør en risiko, skal fabrikanten straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet, herom. Fabrikanten skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. Bemyndigede repræsentanter 13. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til 5 og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation i henhold til 6, stk. 1, kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. 3

4 14. Bemyndigede repræsentanter skal udføre de opgaver, der er omfattet af den fuldmagt, de har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til følgende: 1) At opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at vægten er bragt i omsætning, står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder. 2) På grundlag af en begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, at give al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere vægtens overensstemmelse med lovgivningen. 3) At samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, når disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de vægte, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør. Importørens forpligtelser 15. Importøren må kun bringe vægte, der opfylder kravene, i omsætning. 16. Før importøren bringer vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, i omsætning, skal importøren sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 33. Stk. 2. Importøren skal derudover sikre, at 1) fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag 2, 2) vægtene er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning, 3) vægtene er ledsaget af en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk, 4) vægtene er ledsaget af den krævede dokumentation, og 5) fabrikanten har opfyldt kravene i En importør, som ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må ikke bringe vægten i omsætning, før den er bragt i overensstemmelse med kravene. Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom. 18. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor importøren kan kontaktes, skal fremgå af vægten. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. Stk. 2. Hvis påføring af oplysningerne, jf. stk. 1, vil kræve, at emballagen åbnes, kan oplysningerne anføres på emballagen eller i et dokument, der ledsager vægten. 19. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelser for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, og som importøren har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, i fare. 20. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af risici forbundet med en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal importøren foretage stikprøvekontrol af vægte, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, vægte, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af vægte og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 21. En importør, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. 4

5 Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal importøren endvidere straks orienteres Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet, herom. Importøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. 22. Importøren skal i 10 år efter, at vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis der anmodes herom. Distributørens forpligtelser 23. En distributør skal, når denne gør en vægt tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i denne bekendtgørelse. 24. Før distributøren gør vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, tilgængelige på markedet, skal distributøren kontrollere, at 1) de er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning, 2) de er ledsaget af den krævede dokumentation, 3) der er en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk til rådighed, jf. 11, 4) fabrikanten har opfyldt kravene i 9-10, og 5) en eventuel importør har opfyldt kravene i En distributør, som ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må ikke gøre vægten tilgængelig på markedet, før den er blevet bragt i overensstemmelse. Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom. 26. Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, og som denne har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1 i fare. 27. En distributør, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal distributøren straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet herom. Distributøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser 28. En importør eller distributør, der bringer en vægt i omsætning under sit navn eller varemærke, anses for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf og Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer en vægt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med denne bekendtgørelse. Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende 29. Erhvervsdrivende skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden markedsovervågningsmyndighed identificere 5

6 1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret en vægt til dem, og 2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret en vægt til. Stk. 2. Erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, at de har fået leveret eller har leveret vægten. Kapitel 5 Vægtes overensstemmelse 30. Vægte må kun gøres tilgængelige på markedet, såfremt de overholder de relevante krav i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Vægte må kun tages i brug til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, såfremt de overholder kravene i denne bekendtgørelse. Overensstemmelsesvurdering 31. Til at foretage overensstemmelsesvurdering skal fabrikanten benytte et bemyndiget organ, som er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen, jf. 39, eller et bemyndiget organ udpeget af et andet EU-land. 32. Vægte, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1. Dette gælder dog kun de krav i bilag 1, der er omfattet af de pågældende standarder eller dele deraf. 33. Ved vurderingen af vægtes overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten følge en af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer: 1) EU-typeafprøvning (modul B), jf. bilag 2, punkt 1, jf. dog stk. 2, efterfulgt af et af følgende moduler: a) Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D), jf. bilag 2, punkt 2. b) Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F), jf. bilag 2, punkt 4. 2) Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation (modul G), jf. bilag 2, punkt 6. Stk. 2. EU-typeafprøvning (modul B), jf. bilag 2, punkt 1, er ikke obligatorisk for vægte, som ikke anvender nogen elektrisk anordning, og i hvilke lastemålingsanordningen ikke anvender nogen fjeder til afbalancering af lasten. For disse vægte anvendes kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D1), jf. bilag 2, punkt 3, eller overensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F1), jf. bilag 2, punkt 5. Stk. 3. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, jf. stk. 1, der vil blive gennemført i Danmark, skal udfærdiges på dansk eller engelsk eller på et sprog, som accepteres af det bemyndigede organ. EU-overensstemmelseserklæring 34. Når det er dokumenteret, jf. den i 33 nævnte procedure, at en vægt lever op til de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 2 og 3 og 35. Stk. 2. Ved at udarbejde en overensstemmelseserklæring står fabrikanten inde for, at vægten opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Hvis en vægt er omfattet af flere EU-retsakter, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en samlet EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår hvilke EU-retsakter, den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort. 35. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den skabelon, der er fastlagt i bilag 4, og skal løbende ajourføres. Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag 2. 6

7 Stk. 3. EU-overensstemmelseserklæringen for en vægt, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelig i Danmark, skal være på dansk eller engelsk. Kapitel 6 CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning 36. Overensstemmelsen med denne bekendtgørelse af en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, angives ved at forsyne den med en CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, når vægten har gennemgået en overensstemmelsesvurdering, jf. 33. Stk. 2. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anbringes, før vægten bringes i omsætning. 37. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. Stk. 2. Den supplerende metrologimærkning består af versalet M og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning omgivet af et rektangel. Rektanglets højde skal svare til højden af CE-mærkningen. Stk. 3. De generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF finder tilsvarende anvendelse for den supplerende metrologimærkning. 38. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning skal anbringes på vægten eller på mærkepladen, så de er synlige, let læselige og ikke kan slettes. Stk. 2. Den supplerende metrologimærkning skal følge umiddelbart efter CE-mærkningen. Stk. 3. Efter CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anføres identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer, der deltager i produktionskontrolfasen, jf. bilag 2. Identifikationsnummeret anbringes af det bemyndigede organ eller efter organets anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant. Stk. 4. Der kan efter CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning og identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer anbringes en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori. Kapitel 7 Bemyndigede organer 39. Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede organer til at foretage overensstemmelsesvurdering af vægte, jf. 31. Stk. 2. For at blive udpeget som bemyndiget organ skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i bilag 5. Stk. 3. For at blive udpeget som bemyndiget organ skal et overensstemmelsesvurderingsorgan endvidere opfylde kravene i Stk. 4. Et overensstemmelsesvurderingsorgan, der opfylder kravene i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at opfylde kravene i bilag 5, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav. 40. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være akkrediteret for de overensstemmelsesmoduler, som organet ønsker at foretage, af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond. 41. Ansøgning om udpegning, jf. 39, sendes til Sikkerhedsstyrelsen og skal beskrive de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og den eller de vægte, som organets ansøgning vedrører. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et akkrediteringscertifikat, hvorved det attesteres, at organet opfylder kravene i bilag 5. Akkrediteringscertifikatet skal være udstedt af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond. 7

8 Stk. 3. DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om organet opfylder kravene for at blive udpeget til bemyndiget organ, jf. 39, stk. 2-3, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen. 42. Sikkerhedsstyrelsen meddeler Kommissionen og de øvrige medlemslande hvilke organer, der er udpeget til at foretage de i 33 beskrevne procedurer, samt hvilke overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, overensstemmelsesvurderingsmoduler og vægte, disse organer er udpeget til at varetage. Stk. 2. Navnet på det bemyndigede organ, organets identifikationsnummer og angivelse af hvilke opgaver, bemyndigelsen omfatter, offentliggøres på Kommissionens liste over bemyndigede organer. Datterselskaber og underentreprise i tilknytning til bemyndigede organer 43. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen giver bestemte opgaver i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal organet sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i bilag 5, ligesom Sikkerhedsstyrelsen skal underrettes herom. Stk. 2. Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit samtykke hertil. 44. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af en underentreprenør eller dattervirksomhed, uanset hvor disse er etableret. Stk. 2. Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, de har udført i henhold til bilag 2, til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen. Forpligtelser for bemyndigede organer 45. Et bemyndiget organ skal foretage overensstemmelsesvurderinger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i bilag 2, og proportionalitetsprincippet. Stk. 2. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal under udførelsen af sine aktiviteter tage de i bilag 5, punkt 5c, nævnte hensyn. Samtidig skal overensstemmelsesvurderingsorganet dog respektere den grad af strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for, at vægten overholder denne bekendtgørelse. 46. Hvis et bemyndiget organ finder, at de væsentlige krav, der er fastsat i bilag 1 eller i de dertil svarende harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende afhjælpende foranstaltninger og ikke udstede overensstemmelsesattest. 47. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er udstedt en attest, finder, at en vægt ikke længere opfylder kravene, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende foranstaltninger og om nødvendigt suspendere eller inddrage attesten. Stk. 2. Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Oplysningskrav for bemyndigede organer 48. De bemyndigede organer skal oplyse Sikkerhedsstyrelsen om 1) tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester, 2) forhold, der har indflydelse på omfanget af eller betingelserne for notifikationen, og 3) anmodninger om oplysninger om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra en markedsovervågningsmyndighed. 8

9 Stk. 2. Efter anmodning skal de bemyndigede organer endvidere oplyse om overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, hvor de er bemyndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise. 49. Bemyndigede organer skal give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme vægte, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative resultater af overensstemmelsesvurderinger. Efter anmodning skal der endvidere gives relevante oplysninger om positive resultater af overensstemmelsesvurderinger. Kontrol med bemyndigede organer 50. Sikkerhedsstyrelsen kan føre kontrol med de bemyndigede organer for at sikre, at organerne opfylder kravene som beskrevet i denne bekendtgørelse. Stk. 2. De bemyndigede organer skal i forbindelse med kontrollen fremsende dokumentation for, at kravene, jf. stk. 1, er opfyldt. 51. Sikkerhedsstyrelsen kan begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, hvis det bemyndigede organ ikke opfylder 1) kravene i bilag 5 eller 2) forpligtelserne i henhold til Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks de øvrige EU-lande og Kommissionen om begrænsning, suspension eller inddragelse af en notifikation, jf. stk. 1. Inddragelse af en notifikation offentliggøres på Kommissionens hjemmeside. Stk. 3. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, overfører dette organ sine sager til et andet bemyndiget organ eller til Sikkerhedsstyrelsen. Kapitel 8 Markedsovervågning 52. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. 53. En erhvervsdrivende har efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger og al dokumentation, som er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse. Oplysningerne og dokumentationen skal gives på papir eller i elektronisk format. Stk. 2. Fabrikanten og importøren skal give de i stk. 1 nævnte oplysninger og dokumentation på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog. 54. De berørte erhvervsdrivende skal på enhver nødvendig måde samarbejde med henblik på Sikkerhedsstyrelsens eller en anden markedsovervågningsmyndigheds evaluering af en vægt, hvor der er tilstrækkelig grund til at antage, at den udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse. 55. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om at fjerne CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, hvis en vægt uretmæssigt er påført CE-mærkning og supplerende metrologimærkning. Vægte, der udgør en risiko 56. Fabrikanten og importøren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes, for at fjerne risici ved vægte, som den pågældende har bragt i omsætning. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den bemyndigede repræsentant for så vidt angår de vægte, der er omfattet af den pågældendes fuldmagt. 9

10 Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort vægtene tilgængelige på markedet. 57. Når Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og den ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved at 1) bringe vægten i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, 2) trække vægten tilbage fra markedet eller 3) kalde vægten tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om anmodninger efter stk Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den frist, der er fastsat i henhold til 57, stk. 1, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at 1) forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af vægten på det danske marked, 2) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at trække vægten tilbage fra markedet eller 3) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at kalde vægten tilbage. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om foranstaltninger i henhold til stk. 1. Stk. 3. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Vægte, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko 59. Når en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, selvom den opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 1) sikre, at vægten, når den bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, 2) trække vægten tilbage fra markedet eller 3) kalde vægten tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om tiltag i henhold til stk. 1. Underretningen omfatter alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af den pågældende vægt, vægtens oprindelse og forsyningskæde, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne foranstaltninger. Stk. 4. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Formel manglende overensstemmelse med kravene 60. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende forhold i orden: 1) CE-mærkning eller den supplerende metrologimærkning er anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller med 36, stk. 2, og

11 2) CE-mærkning eller den supplerende metrologimærkning er ikke anbragt. 3) De i 9 omhandlede påskrifter mangler eller er anbragt i strid med 9. 4) Identifikationsnummer på det bemyndigede organ, hvis et sådan organ deltager i produktionskontrolfasen, er anbragt i strid med 38, stk. 3, eller er ikke anbragt. 5) EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet eller er ikke udarbejdet korrekt. 6) Teknisk dokumentation, der mangler eller er ufuldstændig. 7) De i 10 og 18 omhandlede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige. 8) Et eller flere af de øvrige administrative krav i 5-12, eller er ikke opfyldt. Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden den angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen 1) begrænse eller forbyde, at vægten gøres tilgængelig på markedet, eller 2) påbyde den erhvervsdrivende, at vægten kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet. Kapitel 9 Klageadgang 61. Klager over afgørelser truffet af bemyndigede organer i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen. Kapitel 10 Straffebestemmelser 62. Med bøde straffes den, der 1) i strid med 5, 6 eller 15 bringer vægte i omsætning, 2) i strid med 23, jf. 30, stk. 1, gør vægte tilgængelige på markedet, 3) i strid med 30, stk. 2, tager en vægt i brug, 4) undlader at opbevare dokumentationen efter 7, 22 eller 29, stk. 2, 5) undlader at forsyne vægte med den krævede mærkning, jf og 18, 6) undlader at opfylde kravene om brugsanvisning og oplysninger, jf. 11, 16, stk. 2, nr. 3, eller 24, nr. 3, 7) undlader at kontrollere, at vægte er forsynet med krævede oplysninger, jf. 16, stk. 2, nr. 2, 4 og 5, eller 24, nr. 1, 2, 4 og 5, 8) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter 12, stk. 2, 17, stk. 2, 21, stk. 2, 25, stk. 2, eller 27, stk. 2, 9) undlader at give Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til 29 eller 53 afkrævet oplysning, eller 10) undlader at efterkomme et forbud eller et påbud meddelt efter 55 eller Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2016 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte ophæves. 64. Vægte, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelig på markedet og tages i brug. 11

12 Stk. 2. Attester udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-automatiske vægte er gyldige i henhold til nærværende bekendtgørelse. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 25. november 2016 Troels Lund Poulsen / Lone Saaby 12

13 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s

14 Væsentlige krav Bilag 1 Den anvendte terminologi er den, som anvendes af Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi, OIML. Indledende bemærkning Dersom vægten er udstyret eller forbundet med flere visnings- eller trykkeindretninger, som anvendes til de i 2 opregnede formål, skal de indretninger, som blot viser vejeresultaterne, men ikke har nogen betydning for, om vægten fungerer korrekt, ikke overholde de væsentlige krav, hvis vejeresultaterne trykkes eller registreres på en korrekt måde og uden at kunne slettes af en anden del af vægten, som opfylder de væsentlige krav, og idet de skal være tilgængelige for de to parter, der er berørt af vejningen. På vægte, der anvendes ved direkte salg til offentligheden, skal visnings- og udskrivningsindretningerne for sælger og kunde dog opfylde de væsentlige krav. Metrologiske krav 1. Måleenheder for masse De anvendte måleenheder for masse skal være lovlige i medfør af Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder. 1) Under denne betingelse er følgende måleenheder tilladt: a) SI-enheder: kilogram, mikrogram, milligram, gram, ton b) britisk enhed: troy ounce ved vejning af ædelmetaller c) anden enhed: metrisk karat ved vejning af ædelstene. For vægte, som anvender den ovenfor omhandlede britiske måleenhed for masse, skal de i det følgende specificerede relevante væsentlige krav omregnes til denne enhed ved anvendelse af simpel interpolation. 2. Nøjagtighedsklasser 2.1. Der er defineret følgende nøjagtighedsklasser: a) I Speciel b) II Fin c) III Middel d) IIII Grov Specifikationerne for disse klasser er vist i tabel 1. Tabel 1 Nøjagtighedsklasser Klasse Verifikationsdelingsværdi (e) Minimumslast (Min) Antal verifikationsdelingsværdier n = ((Max)/(e)) minimumsværdi minimumsværdi maksimumsværdi I 0,001 g e 100 e II 0,001 g e 0,05 g 20 e ,1 g e 50 e III 0,1 g e 2 g 20 e g e 20 e

15 IIII 5 g e 10 e Minimumslasten nedsættes til 5 e for vægte af klasse II og III, der anvendes til at fastsætte transporttariffer Delingsværdier Den faktiske delingsværdi (d) og verifikationsdelingsværdien (e) skal være af formen 1 10 k, 2 10 k, eller 5 10 k masseenheder, hvor k er et helt tal eller nul For alle vægte bortset fra vægte med ekstra visningsindretninger er d = e For vægte med ekstra visningsindretninger gælder følgende: e = 1 10 k g; d < e 10 d. Disse betingelser gælder ikke for vægte af klasse I med d < 10 4 g, hvor e = 10 3 g. 3. Klassifikation 3.1. Vægte med kun ét vejeområde Vægte udstyret med en ekstra visningsindretning skal tilhøre klasse I eller klasse II. For disse vægte fås minimumslastens nedre grænser fra tabel I ved i kolonne 3 at erstatte verifikationsdelingsværdien (e) med den faktiske delingsværdi (d). Hvis d < 10 4 g, kan maksimumslasten i klasse I være mindre end e Vægte med flere vejeområder Flere vejeområder er tilladt, forudsat at de er klart angivet på vægten. Hvert enkelt vejeområde klassificeres i henhold til punkt 3.1. Hvis vejeområderne falder inden for forskellige nøjagtighedsklasser, skal vægten opfylde de strengeste krav, som finder anvendelse for de nøjagtighedsklasser, hvori vejeområderne falder Fler-intervalvægte Vægte med ét vejeområde kan have adskillige vejeintervaller (fler-intervalvægte). Fler-intervalvægte skal ikke være udstyret med en ekstra visningsindretning Hvert af vejeintervallerne i på fler-intervalvægte er defineret ved dets verifikationsdelingsværdi e i med e (i + 1) > e i dets maksimumsnettolast Max i med Max r = Max dets minimumsnettolast Min i med Min i = Max (i 1) og Min 1 = Min hvor 15

16 i = 1, 2, r, i = vejeintervalnummeret r = det totale antal vejeintervaller. Ved alle belastninger regnes med nettolasten uanset værdien af en eventuelt anvendt tara Vejeintervallerne klassificeres i henhold til tabel 2. Alle vejeintervaller skal falde inden for samme nøjagtighedsklasse, som er vægtens nøjagtighedsklasse. Tabel 2 i = 1, 2, r i = vejeintervalnummeret r = det totale antal vejeintervaller Klasse Verifikationsdelingsværdi (e) Fler-intervalvægte Minimumslast (Min) minimumsværdi minimumsværdi (1) Antal verifikationsdelingsværdier n = ((Max i ) / (e (i+1) )) I 0,001 g e i 100 e II 0,001 g e i 0,05 g 20 e ,1 g e i 50 e III 0,1 g e i 20 e IIII 5 g e i 10 e (1) For i = r gælder den tilsvarende kolonne i tabel 1 med e erstattet af e r. maksimumsværdi n = ((Max i ) / (e i )) 4. Nøjagtighed 4.1. Ved anvendelsen af de i 33 omhandlede procedurer må visningsfejlen ikke overstige den maksimalt tilladelige visningsfejl som vist i tabel 3. I tilfælde af digital-visning korrigeres visningsfejlen for afrundingsfejlen. De maksimalt tilladelige fejl gælder nettoværdi og taraværdi for alle mulige belastninger, bortset fra forhåndsindstillede taraværdier. Tabel 3 Maksimalt tilladte fejl Last Maksimalt Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IIII tilladte fejl 0 m e 0 m e 0 m 500 e 0 m 50 e ± 0,5 e e < m e < m 500 e < m 50 e < m ± 1,0 e e e e 200 e e < m e < m e e < m e 200 e < m e ± 1,5 e 4.2. De maksimalt tilladte fejl under brug er to gange de maksimalt tilladte fejl som fastlagt i nr

17 5. En vægts vejeresultater skal være repeterbare og skal kunne reproduceres uanset arten af visningsindretning eller vejemetode. Vejeresultaterne skal være tilstrækkeligt ufølsomme for ændringer af lastens placering på vejeladet. 6. Vægten skal være følsom over for meget små lastændringer. 7. Influensparametre og tid 7.1. Vægte af klasserne II, III og IIII, som kan forventes anvendt i skrå stilling, skal være tilstrækkeligt ufølsomme for den grad af skråstilling, som kan forekomme under normal brug Vægtene skal opfylde de metrologiske krav inden for det af fabrikanten specificerede temperaturområde. Værdien af dette område skal mindst være: a) 5 C for en vægt af klasse I b) 15 C for en vægt af klasse II c) 30 C for en vægt af klasse III eller IIII. Er der ikke fra fabrikantens side angivet nogen specifikation, gælder temperaturområdet 10 C til + 40 C Vægte tilsluttet elnettet skal opfylde de metrologiske krav under forsyningsbetingelser, som ligger inden for grænserne af normale netspændingsvariationer. Batteridrevne vægte skal vise, når spændingen falder under den nødvendige minimumsværdi, og skal under disse omstændigheder enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift Elektroniske vægte, bortset fra vægte af klasse I og klasse II, for hvilke e er mindre end 1 g, skal opfylde de metrologiske krav under betingelser med høj relativ fugtighed ved den øverste grænse af deres temperaturområde En langvarig belastning af en vægt af klasse II, III eller IIII skal have ubetydelig indflydelse på visningen i belastet tilstand eller på nulvisningen umiddelbart efter fjernelse af lasten Under andre betingelser skal vægtene enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift. Konstruktion og fremstilling 8. Generelle krav 8.1. Vægtenes konstruktion og fremstilling skal være af en sådan art, at vægtene vil bevare deres metrologiske kvaliteter, når de anvendes og installeres korrekt, og når de anvendes i det miljø, de er bestemt for. Massens værdi skal angives Når elektroniske vægte udsættes for forstyrrelser, må de ikke vise betydende fejl, eller betydende fejl skal automatisk detekteres og vises. Når elektroniske vægte automatisk detekterer en betydende fejl, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder Kravene under punkt 8.1 og 8.2 skal til stadighed være opfyldt inden for et tidsrum, som er normalt i betragtning af vægtenes tilsigtede anvendelse. Digitale elektroniske anordninger skal altid kontrollere måleprocessen, visningsanordningen samt enhver datalagring og -overførsel. Er en betydende pålidelighedsfejl konstateret automatisk, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder. 17

18 8.4. Er et ydre udstyr tilsluttet en elektronisk vægt via en passende grænseflade, må vægtens metrologiske egenskaber ikke påvirkes heraf Vægtene må ikke have egenskaber, som eventuelt vil kunne lette svigagtig anvendelse, og mulighederne for utilsigtet misbrug skal være minimale. Bestanddele, som ikke må demonteres eller justeres af brugeren, skal sikres mod noget sådant Vægte skal være udformet på en sådan måde, at den i denne bekendtgørelse fastsatte kontrol hurtigt lader sig udføre. 9. Angivelse af vejeresultater og andre vægtværdier Angivelsen af vejeresultater og andre vægtværdier skal være nøjagtig, entydig og ikke-misvisende, og visningsindretningen skal gøre det let at aflæse visningen under normale anvendelsesbetingelser. Navne og symboler for de under nr. 1 i dette bilag omhandlede måleenheder skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF, tilføjet symbolet for metrisk karat, dvs. symbolet»ct«. Visning skal være umulig over maksimumsbelastningen (Max), forøget med 9 e. En ekstra visningsindretning er kun tilladt efter decimalkommaet. En udvidet visningsindretning må kun anvendes midlertidigt, og udskrift skal ikke kunne finde sted under anvendelsen heraf. Sekundære visninger er tilladt, såfremt de identificeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles med primære visninger. 10. Udskrivning af vejeresultater og andre vægtværdier Trykte resultater skal være korrekte, passende identificeret og utvetydige. Skriften skal være klar, læselig, uudslettelig og varig. 11. Retstillingsmekanisme Hvor det er hensigtsmæssigt, skal vægte være forsynet med en retstillingsmekanisme og en libelle, som er tilstrækkelig følsom til at muliggøre en korrekt installation. 12. Nulstilling Vægte kan være udstyret med nulstillingsindretninger. Brugen af disse indretninger skal resultere i en nøjagtig nulstilling og må ikke give anledning til ukorrekte måleresultater. 13. Tara-indretninger og forhåndsindstillede tara-indretninger Vægte kan have en eller flere tara-indretninger og en forhåndsindstillet tara-indretning. Betjeningen af tara-indretningerne skal resultere i en nøjagtig indstilling af viseren på nul og skal sikre korrekt nettovejning. Betjeningen af den forhåndsindstillede tara-indretning skal sikre korrekt bestemmelse af den beregnede nettoværdi. 14. Vægte til direkte salg til offentligheden med en maksimumsbelastning på ikke over 100 kg: yderligere krav Vægte til direkte salg til offentligheden skal klart vise kunden alle væsentlige oplysninger om vejningen og i tilfælde af vægte med prisangivelse tillige om prisberegningen af det produkt, som købes. Hvis salgsprisen angives, skal den være nøjagtig. Vægte med prisudregning skal vise de væsentlige angivelser længe nok til at sætte kunden i stand til at læse dem ordentligt. 18

19 Vægte med prisudregning må kun udføre andre funktioner end vejning og prisudregning af den enkelte artikel, såfremt alle visninger i forbindelse med alle transaktioner udskrives klart, utvetydigt og hensigtsmæssigt opstillet på en bon eller etiket til kunden. Vægtene må ikke have egenskaber, som direkte eller indirekte kan føre til visninger, hvis tolkning ikke er let eller ligetil. Vægtene skal sikre kunderne mod ukorrekte salgstransaktioner, som skyldes, at vægtene ikke fungerer korrekt. Ekstra visningsindretninger og udvidede visningsindretninger er ikke tilladt. Supplerende indretninger er kun tilladt, såfremt de ikke muliggør svigagtig anvendelse. Vægte, der ligner de vægte, som normalt anvendes ved direkte salg til offentligheden, men som ikke opfylder kravene i dette nr., skal på en uudslettelig måde nær ved visningen være mærket»må ikke anvendes ved direkte salg til offentligheden«. 15. Vægte med prisetiketter Vægte med prisetiketter skal opfylde kravene til prisvisende vægte til direkte salg til offentligheden i den udstrækning, disse krav finder anvendelse på den pågældende vægt. Udskrivning af en prisetiket skal være umulig ved en belastning, som ligger under minimumsbelastningen. 19

20 1) EUT L 39 af , s

21 Procedurer for overensstemmelsesvurdering Bilag 2 1. Modul B: EU-typeafprøvning 1.1. EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af en vægt og sikrer og erklærer, at den tekniske konstruktion af vægten opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU 2), som den er omfattet af EU-typeafprøvningen kan gennemføres på en af følgende måder: Undersøgelse af et prøveeksemplar af hele vægten (produktionstype), der er repræsentativ for den påtænkte produktion. Vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion ved undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, samt undersøgelse af prøveeksemplarer af en eller flere kritiske dele af vægten, der er repræsentative for den påtænkte produktion (kombination af produktionstype og konstruktionstype). Vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, uden undersøgelse af et prøveeksemplar (konstruktionstype) Fabrikanten skal indgive ansøgning om EU-typeafprøvning til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg. Ansøgningen skal indeholde: a) Fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne. b) En skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ. c) Den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer: i) En generel beskrivelse af vægten. ii) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv. iii) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer. iv) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt. v) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. vi) Prøvningsrapporter. d) Prøveeksemplarer, som er repræsentative for den påtænkte produktion. Det bemyndigede organ kan anmode om flere prøveeksemplarer, hvis det er nødvendigt for at gennemføre prøvningsprogrammet. 21

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 7 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1) BEK nr 592 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1) BEK nr 1143 af 15/12/2003 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00004. Senere ændringer

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-automatiske vægte. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-automatiske vægte. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) L 122/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) BEK nr 1382 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00012 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

Afregningsgodkendte Vægte

Afregningsgodkendte Vægte Min baggrund Afregningsgodkendte Vægte 16 års erfaring med typegodkendelse af vægte Deltager i standardisering arbejdet for vægte i OIML regi Medlem af WELMEC s arbejdsgruppe for vægte Medlem af WELMEC

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af

Læs mere

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 6 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016,

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I medfør af 3, nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 13, 3 a, stk. 4, 5, nr. 1-4, og 7, stk. 2, i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF 02014L0090 DA 17.09.2014 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) 20. oktober 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1305. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) 2012/1 LSV 89 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120030285 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) I medfør af 1, stk. 4-6, 4, stk. 5, 14, stk. 3, 17, stk. 2, 18, stk. 6, 20, stk. 3, 23, stk. 3, 31, stk. 2, og 48, stk. 2, i lov nr. 260 af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1)

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1) LBK nr 3 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

A8-0148/ Forslag til forordning (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD))

A8-0148/ Forslag til forordning (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD)) 14.1.2016 A8-0148/ 001-157 ÆNDRINGSFORSLAG 001-157 af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Vicky Ford Personlige værnemidler A8-0148/2015 (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF L 257/146 Den Europæiske Unions Tidende 28.8.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Lov om produktsikkerhed 1)

Lov om produktsikkerhed 1) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1)

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1) BEK nr 546 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1) BEK nr 1221 af 29/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. september 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5002-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 1) BEK nr 593 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD))

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD)) 15.1.2016 A8-0063/ 001-147 ÆNDRINGSFORSLAG 001-147 af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg A8-0063/2015 (COM(2014)0187 C7-0111/2014 2014/0107(COD))

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1)

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1) LOV nr 441 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-4685 Senere ændringer

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 1)

Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 1) BEK nr 590 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 5151000014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 13. februar 2014 (OR. en) 2011/0353 (COD) PE-CONS 51/13 ENT 187 MI 547 CONSOM 125 COMPET 467 CODEC 1476 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) BEK nr 939 af 11/08/2015 Udskriftsdato: 27. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015016555 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 1. februar 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0108(COD) 3.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 147-238 Udkast til betænkning Vicky Ford (PE546.721v01-00) Personlige værnemidler

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU 29.1.2014 A7-0376/45 Ændringsforslag 45 Zuzana Roithová, Malcolm Harbour for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Zuzana Roithová Måleinstrumenter COM(2011)0769 C7-0422/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.3.2016 L 81/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (EØS-relevant

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af

Læs mere

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg 1)

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg 1) BEK nr 1178 af 06/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1) BEK nr 46 af 15/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018030032 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Udkast til. Kapitel 2 Definitioner

Bilag 2. Udkast til. Kapitel 2 Definitioner Bilag 2 Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr VEJ nr 9869 af 02/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016 081 665 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter BEK nr 1645 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 1

Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 1 Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 1 I medfør af 15, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere