Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skørring Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Afskrift. Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/ Mtr. nr. ejerlav sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen art. nr. ejerlav sogn. la Skørring og sogn. by Købers } K d t bopæl: re lors Akt: Skab B nr (udfyldes af dommerkontoret) '_.J U Gade og hus nr.: {hvor sadant finde.) Dagbog nr.1878 Stempelfri.. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Randers amt 5/ ~ ved dommer Fog Mariager. Stempel: kr. -- øre. FredningstilblId Undertegnede gårdejer Laurs Mikkelsen Rasmussen~ Skørring pr.mørke tilbyder herved som ejer af matr. nr. la af Skørring by og sogn at lade nedennævnte åreal af ovennævnte matr. nr. frede. -e Arealet beskrives saaledes: En bræmme 30 m bred 40 ID lang langs vejen fra Skørring nordpå regnet fra forlængelsen af kirkens nordre mur og nordpå. - Fredningen _ c ~ har følgende omfang: J Arealerne må ikke 'bebygges etæ«1blq)la:ntooxmlfdolm~x'1xlimx'. midl~rtidlgt eller vedv~r~nde ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer telefon- 'Og telegrafmaster \- \ I ".. ) t... \. o. lign. derpå ej opsættes skure udsalgssteder isboder vogne til beboelse eller opbevaring af re~-. skaber el. lign. skønhedsforstyuende genstande... \.. '''' u

4 For fredninge-n kræver jeg ~ingen erstatning. Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. la af Skørring by og sogn dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget' i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt fiix me nighedsrådet og provstiudvalget. hver ror Sig. SkØrri ng den 3 / Laurs M. Rasmussen.L -. I Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud. 't :bestemmes det at tilbudet skal lyses som servitut p'å matr. nr. la af Skørring by og sogn :;dcih'o:tdro.xncxxxxxjtdrxxxxxx~xxxxx:xf1n;:xxxxx~ hvilket matr. nr. evt. forbindelse med ~~V..M:r- andre Fredningsnævnet for Randers amt den 4 / F O g. Indført i dagbogen for retskreds nr.60 Østerlisbjerg og en del af SØnderhald herred den 5 t decb Lyst. Tingbog: Bd.Skjørring akt:skab B nr.419. Anm: Til præjudice hæfter: ~6000 kr. tillandkreditforeningen 2) Aftægt (årlig 2000 kr.) til Chr.Rasmussen og hustru. 3) Dok. om vejret for 3f. Knud Kjærholm :- -:- Afskriftens rigtighed bekræftes.

5 ~ I r! ~ " ~. e ~fskrift. Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbrev e kvitteringer til udslettelse Mtr. nr. ejerlav sogn: ti København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi. i tjngbogen art. n~. ejerlav sogn. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-l7. lb Skørring by og sogn. Købers } K d t bopæl: re I ors Akt: Skab C nr (udfyldes af dommerkontoret) t t [> (e Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Dag?og nr / Stempelfri. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fre~ingsnævnet for Randers amt ved dommer Fog Mariager. Stempel: -- kr. -- øre. FredIlingstilbud I f f! I ~. I Undertegnede husejerske Mette Kirstine MØller Laursen f.andersen SkørrinR: ' tilbyder herved som ejer af matr. nr. lb af Skørring by og soln at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealet beskrives saaledes: Hele lodden. l Fredningen l.. ( har følgende omfang; Arealerne må ikke 'bebygges eller 'beplan'tes med høje træer mtdlertidigt'"eller vedvlftende ligesom der heller ikke på' arealerne må anbringes transformatorstationer telefon- og telegrafmaster o. lign. derpå ej opsættes skure udsalgssteder isboder vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. e Jeg forbeholder mig dog ret til at bibeholde et beboelseshus på arealet og erstatte dette hus med et nyt. ":....J\.

6 1 1 ' u For' freåningen kræver' jeg l~gen erstatning. r! Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses... på min ejendom matr. " ~ nr. Ib af Skørring by og sogn dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt~ menighedsrådet og provstiudvalget. hver Tor sig. Skørring den 3 / Mette Kirstine MØller Laursen. \ _. ti ; I.~ Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud bestemmes det at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l b - ' af Skørring by o g sogn xfxro»fwi:im1xxxxxxuxx xxx:xs1tf'f.xxxxxjf~xxxxxx1't)4jlix~kmåm'xnm: x~~oc»rooc»rokocxocxxxxxxxxxxxrohx~oc~oc~moogx~~kocæ~koom~k~ \. Fredningsnævnet for Randers amt den 4/ F O g. Indført i dagbogen for retskreds nr.60 Østerlisbjerg og en del af SØnderhald herred den 5'decbr Lyst. Tingbog: Bd.Skjørring akt:skab C nr.214. Knud Kjærholm :- -:- Afskriftens rigti 6 hed bekræftes. t'. I Fredningc:nrernet for. SEP Rander-; Amt. ~7...

7 'Terrt:t' IZ af Slcdrrinl By S'Ko"rriny $0S'11.. son.clernazd lierreti. Ra::n.ders.4mt:

8 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

9 REG. NR. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen tui NATURFREONI~'BSNÆVNt..l t-u~ ÅRHUS AMl~ i)yollgf F:AFDNINGhl\t1tlJt.: () 26 "J I.O I () Den 7. maj 1987 behandlede nævnet Sag nr. 46/1987 angående ansøgning om tilladelse til udskiftning af tagkonstruktion og tagdækningsmateriale på hus beliggende på matr. nr. l b Skørring by Skørring der er omfattet af kirkeomgivelsesfredning. e - " Mødt var fredningsnævnets formand dommer Jørgen Jensen det amtsvalgte medlem lærer Viggo Thing det kommunevalgte medlem Anna Ravn og sekretæren retsassessor Otto Bisgaard. For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen. Ejeren per Øxenholt var mødt. For Dansk naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Højager. Endvidere mødte Leon Sørensen Rosenholm kommune. Sagens bilag var til stede. Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse. Ejeren oplyste at taget skal beklædes med røde B 7 eternitplader. Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte Der var i fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens 34 at meddele dispensation til det ansøgte projekt. ~. Jørgen Jensen. U' '. "' "1S rigtighed bekro"lles relser I. l frednmgslovens ~8 og 4'f l<ad frednlng~nævnets afgø i; ol n\jus for Overrredl1ln>lsnævnet (adr. Am~lle!Jade Kobenl>~~n"K) af bi. a. ansøgeren amtsrådet kommunalbestyrelsen og ~~Ie;~ KIl""'u foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dlspens II"."ovbyggelmien. dd II den KlageirIslen er 4 ugor fra dan dag afgørelsen er m~ e r.ljældende k!agebere:tlgede d' b l af En tilladelse eller dispensation mil ikke ~dny~tes før u.0 e. I-iagefrislen Er klage mdgivel må tll!adelsen eiler dispensationen Ikke udn!les medmtndre den opretholdes af.overtredn.mg:n~"net. y Tilladelsen bortfalder såfreml den Ikke er uanyt.el mden 5 år fra dens meddelelse. FrlKlning6flævnet for Arhus amts sydlige lrednlngskreds den 12 MAJ 1987 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen j.nr.f 1lfZ-3 ~.~\ oto - ~ \-t

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07811.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07811.00 Fredningen vedrører: Voldby Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-08-1953 FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 01445.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01445.01 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-12-1950 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom). 01451.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.01 Fredningen vedrører: Haslund Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951, 14-01-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01345.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.01 Fredningen vedrører: Homå Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07 -1950, 05-09-1950 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen ---------------- -- 01451.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.02 Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mejrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mejrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01475.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01475.00 Fredningen vedrører: Mejrup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-02-1951, 15-02-1951, 28-02-1951 Kendelser

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom). 01909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01909.00 Fredningen vedrører: Kølkær Kirke Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1952. Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Harridslev Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Harridslev Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. 01892.13 Afgørelser - Reg. nr.: 01892.13 Fredningen vedrører: Harridslev Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsminislt"riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye. kvitteringer til udslettelse og andrt" påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsminisltriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye. kvitteringer til udslettelse og andrt påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01610.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01610.00 Fredningen vedrører: Bording Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-05-1951, 13-06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Alling Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Alling Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. 02065.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02065.00 Fredningen vedrører: øster Alling Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-09-1953, 15-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01345.07 / Afgørelser - Reg. nr.: 01345.07 Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01544.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.01 Fredningen vedrører: Tystrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tim Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tim Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet. 01524.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.00 Fredningen vedrører: Tim Kirke Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer MWAl FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02029.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.03 Fredningen vedrører: Tejn Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 23-04-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldum Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldum Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.06 Fredningen vedrører: Voldum Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01892.11 Afgørelser - Reg. nr.: 01892.11 Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1952 27-03-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. e 01663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01663.00 Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme. Taksations kom miss ionen. 01741.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01741.01 Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-10-1951, 21-11-1951, 20-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.48. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48. Fredningen vedrører: Voldby Kirke 24-08-1953. Domme. la ksations kom miss ionen.

02048.48. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48. Fredningen vedrører: Voldby Kirke 24-08-1953. Domme. la ksations kom miss ionen. 02048.48 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48 Fredningen vedrører: Voldby Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-08-1953, 23-06-1953, 24-08-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet I e 01487.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01487.00 Fredningen vedrører: Ølby Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Undertegne~e IOn8ftp O,~.. tmjt anløb..u hibyder herved som ejer af m.jlr. nr. at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Undertegne~e IOn8ftp O,~.. tmjt anløb..u hibyder herved som ejer af m.jlr. nr. at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. 01537.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01537.03 Fredningen vedrører: Sorterup Kirke. Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyne Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyne Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01493.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01493.00 Fredningen vedrører: Lyne Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-03-1951 Kendelser. Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01746.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01746.04 Fredningen vedrører: Jystrup Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet I Fredningsnævnet 25-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kastbjerg Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kastbjerg Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01903.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01903.02 Fredningen vedrører: Kastbjerg Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-09-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hygum Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hygum Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01908.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01908.00 Fredningen vedrører: Hygum Kirke Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1952, 31-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsø Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsø Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01345.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.04 Fredningen vedrører: Alsø Kirke Domme Ta ksations kom m iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01482.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00 Fredningen vedrører: Gimsing Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-02-1951, 06-03-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hoed Kirke. Domme. , Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hoed Kirke. Domme. , Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01903.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01903.01 Fredningen vedrører: Hoed Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-09-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. 01526.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01526.00 Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen. 01750.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01750.01. Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-10-1951, 13-11-1951, 14-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. le 02048.15 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.15 Fredningen vedrører: Smollerup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. e 01560.00 Afgørelser Reg. nr.: 01560.00 Fredningen vedrører: Havnelev Kirke Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25041951, 09061954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REG. NR. J4Y' l),l)'3/tf -~;l ~l/

REG. NR. J4Y' l),l)'3/tf -~;l ~l/ 02048.47 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.47 Fredningen vedrører: Auning Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-06-1954, 23-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02123.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02123.00 Fredningen vedrører: Almind Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FRE DNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01088.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01088.06 Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-05-1947, 29-06-1948, 22-05-1955.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n. 01446.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01446.01 Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj Gul sag I e Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-12-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Tørslev Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Tørslev Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ionen. 01102.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01102.01 Fredningen vedrører: Vester Tørslev Kirke I e Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-09-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arnborg Kirke. Domme. Taksatio ns komm issi one n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arnborg Kirke. Domme. Taksatio ns komm issi one n. 01643.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01643.02 Fredningen vedrører: Arnborg Kirke Domme Taksatio ns komm issi one n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hover Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hover Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01676.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01676.00 Fredningen vedrører: Hover Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1951, 24-09-1952, 29-09-1952 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Valsølille Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Valsølille Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01949.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01949.02 Fredningen vedrører: Valsølille Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-10-1952, 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01616.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01616.00 Fredningen vedrører: Ørre Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 27-06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme. Taksations kom miss ionen. 01746.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01746.01 Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-10-1951, 05-11-1951, 13-06-1952

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01544.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.06 Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 1~og. ~, c9. 17/ / / / / / Ejby Hjorte by Tanderup. o, E::l

1 1~og. ~, c9. 17/ / / / / / Ejby Hjorte by Tanderup. o, E::l 02000.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02000.00 Fredningen vedrører: Tanderup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-12-1954 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ebdrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ebdrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.53 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.53 Fredningen vedrører: Ebdrup Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-06-1953, 06-07-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Videbæk Kirke. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Videbæk Kirke. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 01504.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01504.00 Fredningen vedrører: Videbæk Kirke '. Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-03-1951, 21-03-1951 Ken~elser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet I e 01452.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01452.01 Fredningen vedrører: Søby Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-01-1951, 04-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIskov Kirke Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIskov Kirke Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01615.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01615.00 Fredningen vedrører: skov Kirke e Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 09-08-1951, 09-10-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01088.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01088.03 Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-04-1947, 18-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01544.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.05 Fredningen vedrører: Flakkebjerg Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Røjleskov Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Røjleskov Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01975.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01975.00 Fredningen vedrører: Røjleskov Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01645.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01645.00 Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01591.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01591.00 Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-05-1951 Kendelser Deklarationer '.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> Justitsministeriets genpartpapir. Til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01386.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01386.02 Fredningen vedrører: Koed Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-09-1950, 09-02-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01611.02 Afgørelser- Reg. nr.: 01611.02 Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningstilbud. 'C'/ft!M..". p.~-.'~'

Fredningstilbud. 'C'/ft!M... p.~-.'~' 02163.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02163.00 Fredningen vedrører: lilsted Kirke Domme la ksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-07-1954 Kendelser I' Deklarationer Iq,

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke. la ksati ons kom m iss ionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke. la ksati ons kom m iss ionen. 01459.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01459.00. Domme Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-01-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 01617.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01617.00. Fredningen vedrører: Sinding Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 16-04-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bråby Kirke , Domme. la ksatio ns komm iss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bråby Kirke , Domme. la ksatio ns komm iss ionen 01745.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01745.01 Fredningen vedrører: Bråby Kirke Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-10-1951, 25-10-1951, 15-11-1951, 07-04-1952

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Madum Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Madum Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01534.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01534.00 Fredningen vedrører: Madum Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mygind Kirke. Domme. Taksations komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mygind Kirke. Domme. Taksations komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01449.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01449.02 Fredningen vedrører: Mygind Kirke Domme Taksations komm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-12-1950, 09-02-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vindelev Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vindelev Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. 02230.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02230.00 Fredningen vedrører: Vindelev Kirke Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-03-1955 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

2'2..~\.oo. 1~ 9/ / Del af la. Reg.nr.: Navn: Hellerup kirke. Kommune: Ringe Ejerlav: Hellerup hgd.

2'2..~\.oo. 1~ 9/ / Del af la. Reg.nr.: Navn: Hellerup kirke. Kommune: Ringe Ejerlav: Hellerup hgd. ,e 02261.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02261.00 Fredningen vedrører: Hellerup Kirke I e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-06-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01505.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01505.00 Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en. 01925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01925.00 Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke Domme Taksati ons komm iss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke. Domme. la ksationskomm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke. Domme. la ksationskomm iss ione n. 01918.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01918.00 Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke Domme la ksationskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-10-1953 16-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 01964.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01964.03 Fredningen vedrører: Vindum Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-12-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen.

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen. 01585.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00 Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Domme Taksatio ns komm issio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer e

Læs mere