KOPI KOPI. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til bålhytte i Byager Skov. Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard Brabrand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI KOPI. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til bålhytte i Byager Skov. Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard Brabrand"

Transkript

1 Byggeri Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard Brabrand 23. juni 2020 Side 1 af 5 KOPI Ejendommens matr.nr.: 3 e, Beder By, Beder Adresse: Byagervej 316, 8330 Beder Vedrørende: Landzonetilladelse til opstilling af bålhytte i Byager Skov Landzonetilladelse til bålhytte i Byager Skov Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af bålhytte på matr.nr. 3 e, beliggende Byagervej 316, 8330 Beder. Tilladelsen er givet på baggrund af fremsendt ansøgning og tegningsmaterialet. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Byggeri Karen Blixens Boulevard Brabrand Telefon: , 20/ Sagsbehandler: Bent Sørensen Telefontid Ekspeditionstid Oplys venligst sagsnummer ved henvendelse Klagevejledning trykt på bagsiden Det er en forudsætning for afgørelsen at: Der opnås byggetilladelse til bålhytten. En landzonetilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år. KOPI Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet og byggetilladelsen foreligger.

2 Under Sagens videre forløb, kan du se nærmere om klagefrister og om hvordan du søger om byggetilladelse. Nedenfor kan du se baggrund og begrundelse for denne afgørelse. Faktiske forhold Du har den søgt om landzonetilladelse til opførelse af bålhytte i Byager Skov i forbindelse med flytningen af bålhytten fra den tidligere børnehave i Beder. Området fra den tidligere placering skal projektudvikles og står overfor en snarlig rydning. 23. juni 2020 Side 2 af 5 KOPI Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om en firkantet bålhytte i målene 4,5 x4,5 meter. Højde ca. 3,5 meter. Bålhytten er opført i træ. Bålhytten gennemgås/renoveres i forbindelse med genopstillingen. Bålhytten bliver efterfølgende gratis at booke og benytte, på lige fod med kommunens øvrige bålhytter og shelters. Til ansøgningen hører en projektbeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale disse er vedlagt afgørelsen. Ejendommen Ejendommen er en del af Byager Skov og er noteret som Fredskov. Opførelse af bålhytte er at betragte som spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv, og er undtaget kravet om dispensation fra Skovloven jf. Vejledning om Skovloven, 11, stk. 1, nr. 2. Lokalplan Der er ingen lokalplan gældende for området. Kommuneplan Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanrammen LA Rekreativt område. Her fremgår det, at Områdets anvendelse er fastlagt som bynært landskab, herunder rekreative formål og jordbrugsformål. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål. Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for gående og cyklister. Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her.

3 Orientering Ansøgningen har ikke været sendt til orientering hos omliggende naboer, da Aarhus Kommune har vurderet at projektets omfang er af underordnet betydning for naboerne. Bålhytten er placeret i en afstand på min. 50 meter til nærmeste nabo. Begrundelse for afgørelsen I vurderingen har vi særligt lagt vægt på, at etablering af en bålhytte ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven skal sikre, idet området fortsat vil bevare sin karakter. 23. juni 2020 Side 3 af 5 KOPI Vi har herudover lagt vægt på, at bålhytten i omfang og fremtoning ikke vil virke skæmmende i området. Ligeledes har vi lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstemmelse med de planmæssige interesser, som fremgår af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune, idet bålhytten vil være med til at tilgodese børns og unges friluftsliv. Samlet er det derfor vores vurdering, at en bålhytte kan tillades, da omfang og anvendelse ikke strider mod principperne i skovloven. Natura 2000 Aarhus Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatsbekendtgørelsen. bålhytten er placeret fjernt fra et 3- område. Retsregler Aarhus kommune har truffet afgørelse og meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35. Hovedformålet med zonedelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Opførelse af ny bolig/erhverv i landzone fører til byspredning og det er i strid med formålet for loven. Planlov Lov 388 af den 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

4 Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Sagens videre forløb Det ansøgte kræver byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg og miljø på juni 2020 Side 4 af 5 KOPI Du skal vælge ansøgningstype Garager, carporte, udhuse og lignende og vedlægge følgende: Situationsplan Plantegning Facadetegning Snittegning Byggeriet må ikke påbegyndes inden byggetilladelse foreligger. Klagefrist Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. Annonceringen forventes at finde sted den Der kan klages til Planklagenævnet over, at landzonetilladelsen er givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, det vil sige dagen efter den Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. Med venlig hilsen Bent Sørensen Vedlagt denne afgørelse: Ansøgning, modtaget , vores bilag 4 Plan- og facadetegning, modtaget , vores bilag 12

5 KLAGEVEJLEDNING PLANLOVEN FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES Som hovedregel kan kun retlige spørgsmål påklages. Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. Afgørelser i forbindelse med byggeri m.v., der kræver landzonetilladelse, kan dog også påklages med hensyn til skønsmæssige afgørelser. HVEM KAN KLAGE Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. KLAGEFRIST Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. KLAGEMYNDIGHED Planklagenævnet er klagemyndighed. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du inden udløbet af klagefristen sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. DOMSTOLSPRØVELSE Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. BYGGELOVEN OG BYGNINGSREGLEMENTET FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES Kun retlige spørgsmål kan påklages. Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du mener, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. HVEM KAN KLAGE Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Desuden kan Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf klage over afgørelser vedrørende handicapforhold. KLAGEMYNDIGHED Klage skal indsendes til Nævnenes Hus via e-boks eller via KLAGEFRIST Klage skal være modtaget af Nævnenes Hus inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. DOMSTOLSPRØVELSE Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. VEJLOVENE (Lov om offentlige veje, privatvejsloven, vejbidragsloven). FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES Kun retlige spørgsmål kan påklages. Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du mener, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser bortset fra ekspropriationssager og sager om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet. HVEM KAN KLAGE Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. KLAGEMYNDIGHED Klage skal indsendes til Vejdirektoratet, Juridisk Afdeling, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V, via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk Samfund og rettigheder Klagemuligheder Klagemuligheder i Danmark Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet. KLAGEFRIST Klage skal være modtaget af Vejdirektoratet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. DOMSTOLSPRØVELSE Afgørelser, som kan påklages, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget klagemyndighedens afgørelse. 23. juni 2020 Side 5 af 5 KOPI

6 BYAGERVEJ 330 / BEDER Skitseforslag /

7 Indhold/ Området 03 Nivellementsplan 04 Projektet 05 Plan og facade 06 Arealer 11

8 Området/ 3 Adresse: Matrikel nr.: Grund: Byagervej 330, 8330 Beder/ 8f, Beder By, Beder 1322 m²

9 Nivellementsplan/ 4

10 Projektet/ 5 Projektet/ 8f, Byagervej 330, Beder udgør 1322 m². Bygherre ønsker at opføre et fritliggende enfamilieshus i ét plan med et bruttoareal på 250 m². Bebyggelsesprocenten er således på 18,9 % (250 m 2 / 1322 m 2 x 100) Med tilbagetrækninger i facaden og variation i bygningshøjden fremstår huset som en komposition af sammensatte, rektangulære bygningskroppe i tegl. Huset opføres med fladt tag. Mod sydvest åbner huset sig mod udsigt, sol og udearealer. Mod nord og øst danner hovedhuset en lavere ryg mod henholdsvis krat/ skov og naboskel. Vognly, depot og overdækket cykelparkering er placeret som en samlet sekundær bygningskrop mod grundens sydøstlige hjørne. Dette opføres som en let konstruktion med træbeklædt facade. Myndigheder/ Matriklen er beliggende i landzone, hvorfor der både skal tilvejebringes landzonetilladelse og byggetilladelse for projektet. I første omgang ønsker vi igennem en planmæssig forespørgsel klarhed over, hvilke bestemmelser der gælder på matriklen. Og om det viste projekt i sin disponering, omfang og fremtoning sigter mod en landzonetilladelse og byggetilladelse, såfremt et mere fyldestgørende materiale fremsendes.

11 PLAN OG FACADE 6

12 Tagplan 1:150/ 7

13 Plan 1:100/ 8

14 Facade mod syd 1:100/ 9

15 Facade mod vest 1:100/ 10

16 AREALER 11

17 12 250,0 m 2 bruttoareal 10,2 m 2 skur 11,5 m 2 åbent overdækket areal 85,5 m 2 sekundær bebyggelse

18 TERRÆN 13

19 Plan 1:100/ 14

20 Facade mod syd 1:100/ 15 Eksisterende terræn. Ovekant gulv i bolig/terrasse. Note/ Huset anlægges grundet sin nærhed til engen og fremtidssikring mod forhøjet vandstand med en lidt hævet gulvhøjde. Gulvkoten er angivet til 45,75 og på forrige side fremgår eksisterende koter fra landinspektøropmålingen på stueplanstegningen omkring huset. Huset fremstår i terræn med høj sokkel mod vest, nord og øst uden terrænregulering. Mod syd og vest anlægges en terrasse i forskudte niveauer. I korte træk vil der som nedenstående facadetegning viser være mm. forskel på eksisterende terræn og indgang/køkkenalrum mod syd. Mod vest (engen) falder terrænet og her vil der være ca mm. forskel fra eksisterende terræn og terrasse. Terrænet/haven udlægges som naturgrund (se visualisering på side 19) så niveauforskellen ikke ses og huset lander naturligt i landskabet.

21 Facade mod vest 1:100/ 16 Eksisterende terræn mod vest (eng). Ovekant gulv i bolig/terrasse. Note/ Huset anlægges grundet sin nærhed til engen og fremtidssikring mod forhøjet vandstand med en lidt hævet gulvhøjde. Gulvkoten er angivet til 45,75 og på forrige side fremgår eksisterende koter fra landinspektøropmålingen på stueplanstegningen omkring huset. Huset fremstår i terræn med høj sokkel mod vest, nord og øst uden terrænregulering. Mod syd og vest anlægges en terrasse i forskudte niveauer. I korte træk vil der som nedenstående facadetegning viser være mm. forskel på eksisterende terræn og indgang/køkkenalrum mod syd. Mod vest (engen) falder terrænet og her vil der være ca mm. forskel fra eksisterende terræn og terrasse. Terrænet/haven udlægges som naturgrund (se visualisering på side 19) så niveauforskellen ikke ses og huset lander naturligt i landskabet.

22 MATERIALER 17

23 Materialebeskrivelse/ Facader/ Huset udføres i tegl i en lys nuance (jordfarver), eksempelvis Petersen Tegl D72. Sorte inddækningsprofiler og sålbænke. I udvalgte områder udføres teglmuren som standerskifte. Sokkel udføres ligeledes som standerskifte. Standerskift er synlige på opstalter. Fyldninger mellem facadepartier udføres i sortmalet lodret træbeklædning som Superwood SW12 AART 2. Garage og havemur udføres ligeledes i sortmalet lodret træbekædning som Superwood SW12 AART Tag/ Tag udføres som fladt tag med tagpap og nedløb integreret i facade/skakt. 1.3 Vinduer og døre/ Gående facadedøre og vinduer, samt faste vinduer, hoveddør og skydedørsparti udføres som sort træ-alu i enten Ideal Combi Futura+I / Velfac 200 / Krone_View. Sort farve (RAL 9005) Der etableres ovenlysvinduer som Velux eller Vitral. 1.4 Belægning/ Indkørsel og belagte arealer ved husets ankomst udføres i betonfliser. Enten som standard soldaterfliser i 900 x 900 mm fra IBF eller som fliser fra Aarhus Cementvarefabrik i storformat. Vi anbefaler sidstnævnte. Ankomspladen ved hoveddør udføres i teglbelægning i samspil med den valgte facadesten. Løsning drøftes med arkitekt og entreprenør. Træterrasser udføres i ThermoWood eller ThermoAsk.

24 Visualisering/ 19

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Jørgen Schøler Kristensen Kirkely 4 Skejby 8200 Aarhus N 17. maj 2018 Side 1 af 3

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Jørgen Schøler Kristensen Kirkely 4 Skejby 8200 Aarhus N 17. maj 2018 Side 1 af 3 Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Jørgen Schøler Kristensen Kirkely 4 Skejby 8200 Aarhus N 17. maj 2018 Side 1 af 3 KOPI Landzonetilladelse til opførelse af udhus på 44 m²

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Cowi A/S Havneparken 1 7100 Vejle Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Konstantinsborg Hgd., Ormslev Adresse: Storskovvej 20, 8260 Viby

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af et regnvandsbassin

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af et regnvandsbassin Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Niras Ceres Alle 3 8000 Aarhus C Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 9 a, Århus Markjorder Adresse: Damtoften, 8000 Aarhus C Vedrørende: Landzonetilladelse

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Midlertidig landzonetilladelse til helårsbolig i godkendt feriebolig. Christian Erikstrup

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Midlertidig landzonetilladelse til helårsbolig i godkendt feriebolig. Christian Erikstrup Byggeri Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Christian Erikstrup Fårupvej 100 B 8471 Sabro Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 3 p, Fårup By, Fårup Adresse: Fårupvej 100A, 8471 Sabro TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Bendix Arkitektfirma Møllemærsk Aabenraa

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Bendix Arkitektfirma Møllemærsk Aabenraa Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Bendix Arkitektfirma Møllemærsk 29 1 6200 Aabenraa Side 1 af 3 Landzonetilladelse til opførelse af garage på Ravnholtvej 76, 8310 Tranbjerg.

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Lovliggørende landzonetilladelse

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Lovliggørende landzonetilladelse Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J LMO BYG Att. Lene Mygind Trigevej 20 8382 Hinnerup Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 6 b, Brandstrup By, Hjortshøj Adresse: Bendstrupvej

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Casper Tækker Brandt Hæstvej 25 8380 Trige Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 5 i, Hæst By, Trige Adresse: Hæstvej 25, 8380 Trige Vedrørende:

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Kirsten Flagstad Østerbrogade 80,4. th 2100 København Ø Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til stibelysning langs Brabrandstien

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til stibelysning langs Brabrandstien Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 860 Viby J Aarhus Kommune CBA Att. Peter Ryberg Neess Teamleder, Lys og Trafikledelse Kalkværksvej 8000 Aarhus C 6. marts 017 Side 1 af 4 Ejendommens

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jens Lind Himmestrupvej 49 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til bolig på Skibelundvej

Læs mere

Ejendommen er jf. den gældende byplanvedtægt beliggende i et sommerhusområde.

Ejendommen er jf. den gældende byplanvedtægt beliggende i et sommerhusområde. Kirsten Ahrendt-Jensen Rungsted Strandvej 51 2960 Rungsted Kyst Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til ny carport og udhus Ejendommen matr.nr. 5bæ Kagerup By, Mårum, Kagerupbakken 11

Landzonetilladelse til ny carport og udhus Ejendommen matr.nr. 5bæ Kagerup By, Mårum, Kagerupbakken 11 David Schrøder Kagerupbakken 11 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-882-18 4. oktober 2018 Landzonetilladelse til ny carport og udhus Ejendommen matr.nr. 5bæ Kagerup By, Mårum, Kagerupbakken 11 Gribskov Kommune

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til garage

Landzonetilladelse til garage Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bruno Jakobik Hansen Gammel Hastrupvej 11 4600 Køge Dato Dokumentnummer Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 15. november 2017 2017-004073-29

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail:

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn RP-Byg og Montage Perregårdsvej 4 9900 Frederikshavn Att. Rene Pedersen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport

HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport HusCompagniet MidtNord - Aarhus Bredskiftevej 20 8210 Aarhus V Tilladelse efter planlovens 35 til en ny bolig med integreret carport Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamilieshus

Landzonetilladelse til enfamilieshus JB TEGN & DESIGN V/JANE TONIE BECH Kirkegade 26 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-25-18 4. april 2018 Landzonetilladelse til enfamilieshus Ejendommen matr. 3m Sletelte By, Valby, Stæremosevej 3, 3200 Helsinge

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 6. juni 2019 Sagsnr.: 19/37975 Ejendomsnr.: 23457 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Morten Guldager Bjerg Busbjergvej 66 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til udhus på Busbjergvej

Læs mere

Ansøgning Der er ansøgt om at placere et udhus på 10 m² 0,5 meter fra skel mod nord.

Ansøgning Der er ansøgt om at placere et udhus på 10 m² 0,5 meter fra skel mod nord. Mette Tidselbak Torngårdsparken 34 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport HusCompagniet Bredskiftevej 20, 1. 8210 Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10. april 2019 Sagsnr.: 18/33236 Ejendomsnr.: 3925 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til etablering af 57 m² integreret

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Center for Teknik og Miljø Team Natur og Vand Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 2017/06584 004 Id: 026241 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 15. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jørgen Rasmussen Vråvej 16 8830 Tjele byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Sonja Pedersen Østkystvejen 325 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 21. januar 2019 Landzonetilladelse

Læs mere

Karsten Gram Egedam Gråsten

Karsten Gram Egedam Gråsten Karsten Gram Egedam 3 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at udvide overdækket areal og opføre ny carport så det samlede areal kommer op på i alt 74 m² på ejendommen matr.nr. 62 Ladegårdskov ejerlav, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Ane Wingreen Thomsen Strandhuse 20 Strandhuse 5762 Vester Skerninge Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Dagny Maria Madsen Limbækvej Gråsten

Dagny Maria Madsen Limbækvej Gråsten Dagny Maria Madsen Limbækvej 6 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lovliggørelse af 165 m² beboelse i en tidligere lade, lovliggørelse af 52 m² garagebygning heraf er 7 m² en overdækning, en fritliggende

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum,

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum, Henning Oxholm Moestrup Tostrupvej 57 B 8800 Viborg Sendt til: henning.moestrup@envisionerergy.dk Dato: 6. juni 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-12503 Dokumentnr.:

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald Peter Thomsen Teglumvej 1 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til opførelse af stald Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en stald på 99,2 m 2 på matr.

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Casper Bach Munkholm Sent pr. mail til: cbm@mogensbach.dk Byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Landzonetilladelse til nyt

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Jens Richter Jungersen Vestergårdsvej 82 Birkelse 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen

Læs mere

Hans Valdemar Moldt Rødegade Egernsund

Hans Valdemar Moldt Rødegade Egernsund Hans Valdemar Moldt Rødegade 13 6320 Egernsund Landzonetilladelse til at udvide eksisterende lade på ejendommen matr.nr. 116 Skodsbøl, Broager, der ligger på Rødegade 13, 6320 Egernsund Sønderborg Kommune

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17. december 2018 Sagsnr.: 17/18333 Ejendomsnr.: 7784 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til bålhytte

Landzonetilladelse til bålhytte Thomas Lindum Gribskov Rådhus Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-23-18 9. april 2018 Landzonetilladelse til bålhytte Matr.nr. 8 mr, Helsinge By, Helsinge, Ved Skoven 6, 3200 Helsinge Gribskov

Læs mere

Det understreges, at ejendommen ikke kan anvendes til boligformål, natophold eller til erhvervsmæssige formål.

Det understreges, at ejendommen ikke kan anvendes til boligformål, natophold eller til erhvervsmæssige formål. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren H. Thomsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt pr. mail: biler@s-auto.dk 30. april 2018

Læs mere

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej 23 8670 Låsby Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Vi giver dig tilladelse efter planlovens 35 til at opføre en dobbelt garage

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Baggrund for afgørelsen. Luftfoto af ejendommen med eksisterende forhold nedrevet bolig og udhus ny bolig ønskes opført

Baggrund for afgørelsen. Luftfoto af ejendommen med eksisterende forhold nedrevet bolig og udhus ny bolig ønskes opført Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-205-17 13.11.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager et.byg@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² Adresse: Kanalvej

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Christen Seerup Ny Adelgade 61 5610 Assens 20-03-2017 Sags id: 2016-1206 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning

Læs mere

Klage skal være indgået til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage skal være indgået til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 1 - Landzonetilladelse Peter Kristensen Tranekærvej 86 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på

Læs mere

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals Leif Jacobsen Lambjergskov 37 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en fritliggende udestue på ejendommen matr.nr. 95 Lambjerg, Hørup, der ligger på Lambjergskov 37, 6470 Sydals Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE Torben Flinch Bryggervej Hvalsø. Tilladelse til udstykning og opførelse af et nyt enfamiliehus

SAMSØ KOMMUNE   Torben Flinch Bryggervej Hvalsø. Tilladelse til udstykning og opførelse af et nyt enfamiliehus SAMSØ KOMMUNE www.samsoe.dk Torben Flinch Bryggervej 3 4330 Hvalsø 2. juli 2018 Sagsnr. S2018-1082 Dok.nr. D2018-19364 Journalnr. 24152 Tilladelse til udstykning og opførelse af et nyt enfamiliehus Samsø

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Finn Marott Bossen Søndertoft 48, Kværs 6300 Gråsten

Finn Marott Bossen Søndertoft 48, Kværs 6300 Gråsten Finn Marott Bossen Søndertoft 48, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og depot på ejendommen matr.nr. 171, Kværs, der ligger på Søndertoft 48, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13. maj 2019 Sagsnr.: 19/36277 Ejendomsnr.: 3036 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at etablere en dyrlægepraksis på ejendommen matr.nr. 23 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Buskmosevej 18, Kværs, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Sandra Skovgaard Nielsen Sankt Jørgens Vej 10,st th 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2.

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til en carport med indbygget udhus på Gydebakken 7 Du har søgt om tilladelse til at opføre en carport med indbygget udhus på ejendommen matr. nr. 9z Farum By, Farum,

Læs mere

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej

Læs mere

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale Til ejer og interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk

Læs mere

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35.

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35. Rune Sølgaard Madsen Nordrevej 19 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af garagebygning indeholdende skur

Læs mere

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum BYGMESTEREN A/S Troldmosevej 2 7323 Give Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at etablere

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Peter Duerlund Callesen Egensevej 6 B,1. tv 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af JHS Stenagervej 11 A 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. juli 2016 Sagsnr.: 16/16042 Ejendomsnr.: 26158 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Thomas Hansen E.H. Stål ApS Niels Frederiksensvej 5 4000 Roskilde KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ.

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-86-19 05-08-2019 Landzonetilladelse - Østervej 13, Abild, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til garage

Landzonetilladelse til garage Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bruno Jakobik Hansen Gammel Hastrupvej 11 4600 Køge Dato Dokumentnummer Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 12. juni 2017 2017-004073-17

Læs mere

P.v.a. Foreningen Hammel Hundeskov Arne Petersen Farre Hedevej Sporup. Landzonetilladelse til opførsel af madpakkehus

P.v.a. Foreningen Hammel Hundeskov Arne Petersen Farre Hedevej Sporup. Landzonetilladelse til opførsel af madpakkehus P.v.a. Foreningen Hammel Hundeskov Arne Petersen Farre Hedevej 25 8472 Sporup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe Broager

Robert Rigelsen Nyballe Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 6310 Broager Landzonetilladelse til at udnytte 1. sal til beboelse på tidligere godkendt garagebygning på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. august 2019 Sagsnr.: 19/43521 Ejendomsnr.: 18160 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Ejendommene Illerstrandvej 27 og 29, samt Slotsvej 11, er beliggende øst for Illerstrandvej og er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Ejendommene Illerstrandvej 27 og 29, samt Slotsvej 11, er beliggende øst for Illerstrandvej og er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Edel Anne Marie Nielsen Illerstrandvej 29 6310 Broager Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på 43 m² på ejendommen matrikel nr. 19 Iller Broager, der ligger på Illerstrandvej 29, 6310 Broager

Læs mere

Thomas Eriksen Gråstenvej Hinnerup. Landzonetilladelse til ny opførelse af helårsbolig på ny udstykket areal.

Thomas Eriksen Gråstenvej Hinnerup. Landzonetilladelse til ny opførelse af helårsbolig på ny udstykket areal. Thomas Eriksen Gråstenvej 3 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ny opførelse af helårsbolig på ny udstykket

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej 7 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

Beliggenheden fremgår af vedlagte kort.

Beliggenheden fremgår af vedlagte kort. Landzonetilladelse til opførelsen af 2 annekser til Bed & Breakfast Samsø Kommune har behandlet din ansøgning vedr. opførelsen af 2 annekser til Bed & Breakfast på matr. nr. 9s, Toftebjerg by, Onsbjerg,

Læs mere