ÅRSREGNSKAB for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Ærø Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Ærø Kommune Myndighedskode 7714 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Antal vedhæftede biregnskaber: 0 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Ærø Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Side 2

3 pwc Den uafhængige revisors erklæringer Til menighedsrådet for Ærø Kirke Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ærø Kirkekasse for regnskabsåret 1. januar til 31. december, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. PricewaterhouseC,00pers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Herredsvej 32,7100 Vejle T: , F: , pwc.dk Side B-1

4 pwc Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Trekantområdet, den 15. september 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pe ansen statsautoriseret revisor 2 af 2 Side B-2

5 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: I budget og regnskab er der kun afdrag i anlægsrammen. Ærø Menighedsråd rådede over frie midler kr ,33 ved årets start. Disse frie midler har dækket ombygning af menighedshus i Marstal ca , samt installering af aut klokkeringning i Ærøskøbing, Tranderup og Bregninge ca kr, samt forskellige mindre projekter besluttet 13 maj ca Ærø Menighedsråd råder over frie midler kr ,91 kr ved årets udgang. Ærø Menighedsråd har vedtaget følgende disponering af frie midler.: Disponeret 14/5-, men ikke udført: Aut ringning (Søby mangler) Bregninge Kirke, nordside kor 5 lægter Kalkning Marstal Kirke Disponering ved regnskabsafslutning : Reparation spir Søby Kirke Tag garage Bregninge Præstegård Kirkegårdskort alle kirkegårde Ny indgang Rise kirkegård Omlægninger kirkegårde ændret drift Hensættelse rep Rise Kirkegårdsmur Rep skur Marstal kirkegård Div synsudsættelser Side 3

6 BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Side 4

7 1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt ,44 2 Kirkebygning og sognegård ,83 Indtægter Udgifter, løn ,78 Udgifter, øvrig drift ,05 3 Kirkelige aktiviteter ,85 Indtægter ,42 Udgifter, løn ,32 Udgifter, øvrig drift ,95 4 Kirkegård ,01 Indtægter ,41 Udgifter, løn ,38 Udgifter, øvrig drift ,04 5 Præstebolig mv ,82 Indtægter ,84 Udgifter, løn ,99 Udgifter, øvrig drift ,67 6 Administration og fællesudgifter ,72 Indtægter Udgifter, løn ,22 Udgifter, øvrig drift ,50 7 Finansielle poster ,21 A Resultat af drift ,44 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) ,00 B Resultat af anlæg ,00 C Resultatopgørelse ,44 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 * tet er ikke revideret Side 5

8 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet , , Langfristet gæld , , , Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,44 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer , ,42 Side 6

9 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , ,93 233,52 Ultimo , , , , , , ,29 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 Side 7

10 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf Fælles formål , , , ,46 21 Kirkebygning , , , , ,48 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , , , ,27 23 Sognegård , , , , ,82 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) , , , ,69 25 Tjenstlige lokaler i præstegård , , , , , , , , , ,05 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , , ,51 32 Kirkelig undervisning , , , , ,14 33 Diakonal virksomhed 536, , , , ,86 34 Kommunikation , , , ,02 35 Kirkekor , , ,64 295, , ,16 36 Kirkekoncerter , , , , , ,55 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , , , , ,71 39 Kontingent til DSUK , , , , , ,95 4 Kirkegård -- heraf Kirkegården , , , , , ,08 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , , , ,96 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård , , , , ,04 Side 8

11 Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf Fælles formål 51 Præstebolig , , , , , ,95 52 Præstebolig , , , , ,47 53 Præstebolig , , , , ,23 54 Præstebolig , , , , ,93 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug , Øvrige ejendomme , , , , , , , , , ,67 6 Administration og fællesudgifter -- heraf Fælles formål , , , ,56 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , , ,65 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,07 63 Bygning , , ,58 64 Økonomi , , ,00 65 Personregistrering , , ,21-539,04 66 Efteruddannelse , , Forsikringspræmie , , , ,60 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg ,00 69 Stiftbidrag (PU) , , , , ,50 7 Finansielle poster -- heraf Renter af stiftslån , , , ,98 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -632,08-194,27-632,08 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 3.016, , ,26 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) , , , ,66 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering , , , , , , ,06 Side 9

12 Formål 8 Anlægsramme -- heraf Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing ,39 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , , , % tillægsbevilling anlæg , , , ,00 Side 10

13 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1 B, ST. RISE BY 388, MARSTAL 146 ÆRØSKØBING BY 1 A, ST. RISE BY 1 BREGNINGE BY A 21 VINDEBALLE BY A 52 A, SØBY BY Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Rise sognehus Marstal Præstegård Ærøskøbing Præstegård Rise Præstegård Bregninge Præstegård Tranderup Sognehus Søby Sognehus Ejendomsværdi i alt Side 11

14 Bilag 2: Kollektregnskab Beløb Side 12

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 4494 CVR-nr. 21255599 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8050 CVR-nr. 42490415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7832 CVR-nr. 58955914 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 7992 CVR-nr. 18648016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8038 CVR-nr. 17727613 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7824 CVR-nr. 22572512 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7667 CVR-nr. 61332316 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7237 CVR-nr. 14661514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8528 CVR-nr. 33205414 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7083 CVR-nr. 55096511 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8143 CVR-nr. 30480414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8081 CVR-nr. 65464012 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8170 CVR-nr. 24421228 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8612 CVR-nr. 32889328 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8284 CVR-nr. 11099416 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 4489 CVR-nr. 20931280 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 4437 CVR-nr. 21240745 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7257 CVR-nr. 71249050 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8624 CVR-nr. 36527617 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 4486 CVR-nr. 21032735 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8832 CVR-nr. 31333814 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7857 CVR-nr. 64847317 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Årup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 9075 CVR-nr. 62380810 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7517 CVR-nr. 32183212 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7833 CVR-nr. 53919111 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7055 CVR-nr. 62517719 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7288 CVR-nr. 71237850 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9018 CVR-nr. 29484112 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8592 CVR-nr. 31815886 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 4440 CVR-nr. 21240842 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7627 CVR-nr. 62294310 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7346 CVR-nr. 17560719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8332 CVR-nr. 14346112 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Svendborg Provstiudvalg i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 4448 CVR-nr. 21316830 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8825 CVR-nr. 20381213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8166 CVR-nr. 43797514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8167 CVR-nr. 18834618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8023 CVR-nr. 68370213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8937 CVR-nr. 27970915 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Helsinge Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Helsinge Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Helsinge Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7434 CVR-nr. 67386515 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Jørlunde Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7427

ÅRSREGNSKAB for Jørlunde Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7427 ÅRSREGNSKAB for Jørlunde Sogns Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune Myndighedskode 7427 CVR-nr. 36383011 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ørum Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ørum Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ørum Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8450 CVR-nr. 30370619 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8566 CVR-nr. 25154118 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8488 CVR-nr. 46899016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7278 CVR-nr. 56529713 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8315 CVR-nr. 14326014 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8833 CVR-nr. 68864259 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gjesing Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Gjesing Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Gjesing Sogns Menighedsråd i Skads Provsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 9121 CVR-nr. 82827218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8079 CVR-nr. 17189573 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8360 CVR-nr. 44564610 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Obbekær Sogns Menighedsråd. i Ribe Domprovsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Obbekær Sogns Menighedsråd. i Ribe Domprovsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Obbekær Sogns Menighedsråd i Ribe Domprovsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 8889 CVR-nr. 18937913 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 7106 CVR-nr. 15618310 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Provstiudvalg. i Fåborg Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Provstiudvalg. i Fåborg Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fåborg Provstiudvalg i Fåborg Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 4449 CVR-nr. 21307106 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8560 CVR-nr. 10629918 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd. i Kerteminde Provsti. i Kerteminde Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd. i Kerteminde Provsti. i Kerteminde Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd i Kerteminde Provsti i Kerteminde Kommune Myndighedskode 9293 CVR-nr. 35119914 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8506 CVR-nr. 13488010 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8452 CVR-nr. 54300816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8032 CVR-nr. 16588210 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8617 CVR-nr. 42377716 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tornbjerg Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Tornbjerg Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Tornbjerg Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 9148 CVR-nr. 12586930 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8535 CVR-nr. 42377015 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8588 CVR-nr. 26755018 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Galtrup Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Galtrup Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Galtrup Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8679 CVR-nr. 18464810 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 9213 CVR-nr. 18220113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Bylderup Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Bylderup Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Bylderup Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9057 CVR-nr. 84870668 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8232 CVR-nr. 16850713 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8159 CVR-nr. 17629816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7810 CVR-nr. 36644117 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8065 CVR-nr. 57589019 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Assens Provstiudvalg. i Assens Provsti. i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Assens Provstiudvalg. i Assens Provsti. i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Assens Provstiudvalg i Assens Provsti i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 4446 CVR-nr. 19356299 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8914 CVR-nr. 69502113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fredericia Provstiudvalg. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fredericia Provstiudvalg. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fredericia Provstiudvalg i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 4507 CVR-nr. 21201847 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816 ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7936 CVR-nr. 15106816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7173 CVR-nr. 34677239 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8876 CVR-nr. 32922716 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sønderborg Provstiudvalg. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sønderborg Provstiudvalg. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sønderborg Provstiudvalg i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 4506 CVR-nr. 21272000 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere