Omkostninger ved kystoversvømmelse i Jyllinge Nordmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostninger ved kystoversvømmelse i Jyllinge Nordmark"

Transkript

1 Omkostninger ved kystoversvømmelse i Jyllinge Nordmark Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt beboere Kirsten Halsnæs, Philip Lange Møller, Lisa Bay, Lea Skræp Svenningsen, Mads Lykke Dømgaard og Morten Andreas Dahl Larsen Maj 2020 Copyright: Udgivet af: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse DTU, Institut for Teknologi, Management og Økonomi, Sustainability, Climate Risks and Economics Produktionstorvet, Bygning 424, 2800 Kgs. Lyngby

2 Indhold 1. Indledning Forudsætninger og metode Spørgeskema og data indsamling Datagrundlag Risikoområde Databehandling Samlet oversigt over omkostninger Tidsomkostninger forbundet med oprydning Genhusningsomkostninger Forsikring- og erstatningsomkostninger Helbredskonsekvenser Konklusion Referencer... 18

3 1. Indledning Stormfloden, Bodil, ramte Danmark den december Den kraftige storm pressede først vandet fra Nordsøen ind i Kattegat og derefter pressede den nordvestlige vind vandet videre ned og ind i de danske fjorde, hvilket medførte alvorlige oversvømmelser. Roskilde Fjord, og i særdeleshed lokalområdet Jyllinge Nordmark, blev særligt hårdt ramt med en vandstand på 2,06 m over det normale svarende til en returperiode på år, dvs. en vandstand som man vil forvente forekom med års mellemrum. I forbindelse med forskningsprojektet COHERENT, som er støttet af Innovationsfonden, har DTU i samarbejde med formanden for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag, Philip Lange Møller, søgt at kortlægge de omkostninger og konsekvenser ved kystoversvømmelser, som ikke er dækket af forsikringsudbetalinger. Disse, ofte skjulte omkostninger er ikke før forsøgt systematisk afdækket, og dermed medtages denne kategori oftest ikke når man opgør de økonomiske konsekvenser af kystoversvømmelse. Dette har direkte betydning for de beregninger af hvilken form for kystbeskyttelse der kan betale sig for et lokalsamfund og for samfundet generelt. Derfor har det samfundsmæssig relevans at bidrage til at kortlægge de faktiske omkostninger som påføres mennesker ved en kystoversvømmelse og vores undersøgelse og rapport er et bidrag til denne opgave. Rapporten er opdelt således at det næste afsnit, afsnit 2, gennemgår de forudsætninger og den metode som er anvendt i undersøgelsen. Afsnit 3-7 gennemgår forskellige omkostningskategorier for husstande som har rapporteret en form for oversvømmelse, enten i hus eller have. Afsnit 8 konkluderer rapporten. 3

4 2. Forudsætninger og metode 2.1 Spørgeskema og data indsamling Undersøgelsen blev udført via et online spørgeskema, som blev udarbejdet ved at inddrage lokal viden og input fra den videnskabelige litteratur (Thieken, Petrow, Kreibich, & Merz, 2006; Thieken, Müller, Kreibich, & Merz, 2005). Spørgeskemaet blev af 2 omgange gennemtestet på lokale borgere, som efterfølgende gav feedback på dels formulering af spørgsmål, samt gav forslag til supplerende spørgsmål som kunne inkluderes. Spørgeskemaet blev distribueret gennem e-boks, med hjælp fra medarbejdere i Roskilde Kommune. I alt blev spørgeskemaet sendt til 663 husstande, og data blev indsamlet i perioden 3. september december De 663 husstande, som spørgeskemaet er sendt til, tæller både husstande, der bor i Jyllinge Nordmark på nuværende tidspunkt eller som boede i området under Bodil i Figur 1 viser mere specifikt, hvilke husstande i Jyllinge Nordmark data er indsamlet fra. Figur 1 Kort over området, hvor data er indsamlet, samt antallet af ansøgninger om erstatning hos Stormrådet. Husstande der ligger på veje markeret med farve har modtaget spørgeskemaet. Farverne indikerer hvor mange husstande, der har søgt erstatning fra Stormrådet, og indikerer dermed hvor mange, der blev oversvømmet ved Bodil i 2013 i området. 2.2 Datagrundlag I alt påbegyndte 219 husstande spørgeskemaet, hvilket giver en deltagelsesprocent på 33%. Ud af de 219 besvarelser har 121 (55%) angivet, at de havde vand i deres have eller i deres hus under Stormfloden Bodil, mens 98 (45%) ikke blev oversvømmet under Bodil (se Tabel 1). 4

5 I Tabel 1 ses også hvilke risikoområder de husstande, der har besvaret spørgeskemaet, rapporterer at bo i. Definitionen af risikoområde gennemgås i næste afsnit, afsnit 2.3. Vi har valgt at inddele svarene ift. husstandenes risikoområder, for at kunne belyse sammenhæng mellem risiko og helbredsmæssige følgevirkninger. Tabel 1. Husstande med oversvømmelse samt risikozone. Ved stormen Bodil nåede vandstanden en højde på 2,06 m. I kolonne 4 angiver tallet i parentes, hvor mange af de oversvømmede som kun har haft vand i haven. Farvezone Risiko på kort valgt Hus oversvømmes ved, m: Oversvømmet = ja (kun have) Oversvømmet = nej Svar i alt Antal husstande spørgeskemaet er udsendt til (ifølge BBR) Orange Ekstrem høj 0,5-1 m 3 (1) Gul Meget høj 1-1,5m 35 (2) Grøn Høj 1,5-2 m 29 (13) Blå Lav 2-2,5 m 9 (7) Lilla Meget lav >2,5 m 8 (7) intet svar (6) TOTAL Der er en anelse uoverensstemmelse mellem huse, der har rapporteret en oversvømmelse ved Bodil og den risikozone, de har rapporteret at deres hus befinder sig i. Fx har 8 husstande i den lilla zone (som ikke burde blive oversvømmet ved Bodil) rapporteret oversvømmelse af disse har 7 dog kun haft vand i haven under Bodil. Derudover har tre husstande rapporteret at bo i den orange zone, hvor kun ét skulle befinde sig. Dette kan skyldes at det i nogle tilfælde har været svært at se præcis, hvor ens hus er placeret på kortet (se Figur 1). Som det fremgår af Tabel 2 har 219 husstande påbegyndt spørgeskemaet, men flere husstande falder fra undervejs. I alt gennemførte 134 husstande således alle spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 2. Antallet af husstande, der nåede at gennemføre en vis procentdel af spørgeskemaet. % Antal husstande Note: 100% betyder at samtlige spørgsmål i spørgeskemaet er besvaret. Samtlige svar er medtaget i analysen i det omfang, det har været muligt. Der vil derfor være flere observationer på de første spørgsmål, hvor størstedelen har fået svaret. 5

6 2.3 Risikoområde Da vi var særligt interesseret i at undersøge, om den enkelte borgers risikoudsathed dels påvirkede de økonomiske omkostninger, såvel som potentielle psykiske følgevirkninger efter Bodil, så bad vi deltagerne i undersøgelse markere hvilket risiko-område deres bolig befinder sig i. Risikokortet, (Figur 2), viser oversvømmelsesrisikoen i Jyllinge Nordmark og er konstrueret ved at køre en enkel, statisk 2D-overflademodel, svarende til stormen Bodil. Risikokategorierne blev konstrueret ved hjælp af estimerede intervaller for oversvømmelsesdybden, der spænder fra meget lav risiko (vandstanden skal være over 2,5 meter for den ejendom, der skal oversvømmes) til meget høj risiko (hvor ejendommen oversvømmes, hvis vandstanden er lavere end en meter over gennemsnittet). Figur 2 Kort over Jyllinge Nordmark fra spørgeskemaet. Husstande har selv rapporteret i hvilken farvezone deres hus befinder sig. Orange = ekstrem høj risiko for oversvømmelse, gul= meget høj risiko, grøn= høj risiko, blå= lav risiko, og lilla=meget lav risiko for oversvømmelse. 2.4 Databehandling Da indsamling af data fra spørgeskemaet var afsluttet, blev datasættet bearbejdet i programmet Stata (StataCorp, 2013). Da en del af variablerne i datasættet indeholdt ekstreme observationer, har vi brugt Windsor censoring metoden (Hastings, Mosteller, Tukey, & Windsor, 1947) til at trimme datasættet. Det betød at at vi droppede de mindste 5% og de højeste 5% af observationerne og således arbejdede videre med 90% af observationerne i de efterfølgende analyser. Windsor censoring metoden er en videnskabelig anerkendt, objektiv metode til at arbejde med ekstreme observationer i små datasæt som vores, og sikrer at man ikke foretager en subjektiv udvælgelse af hvilke observationer som skal danne grundlag for de statistiske beregninger. 3. Samlet oversigt over omkostninger I Tabel 3 nedenfor findes en samlet oversigt over de økonomiske omkostningskategorier som vi indsamlede data på i undersøgelsen. De enkelte kategorier vil blive gennemgået i afsnit 4-7. Omkostningskategorierne dækker alt fra tid brugt på oprydning, omkostninger til genhusning og øget transporttid fra genhusningstilbud, udgifter til uvildige rådgivere, erstatning fra udbetalt fra Stormrådet, samt ekstra syge-og feriedage. 6

7 Tabel 3. Samlet oversigt over de gennemsnitlige omkostninger per oversvømmet husstand Beskrivelse Gns. omkostning per oversvømmet husstand Enhed Se tabel Arbejdstid (oprydning, etc.) 276 Timer Tabel 4 Ekstra rejsetid fra genhusning 55 Timer Tabel 9 Udbetalt til genhusning Kroner Tabel 11 Egenbetaling til genhusning Kroner Tabel 11 Tilkendt erstatning fra Stormrådet til Kroner Tabel 13 udbedring af skader Eget bidrag til udbedring af skader Kroner Tabel 13 Værdi af ikke-erstattet indbo Kroner Tabel 15 Uvildig rådgivning Kroner Tabel 16 Sygedage 17 Dage Tabel 21 Feriedage 7 Dage Tabel Tidsomkostninger forbundet med oprydning Efter en kystoversvømmelse, står borgerne som er blevet direkte berørt, typisk med en stor oprydningsopgave. I dette afsnit gennemgår vi derfor de oplysninger som deltagerne givet os, ift. hvor meget tid de har brugt på at rydde op, samt hvor mange af disse timer de i gennemsnit fik erstattet. Som det fremgår af Tabel 4, brugte de oversvømmede husstande i gennemsnit 275,5 timer på oprydning efter diverse følger af stormfloden. Dette svarer til over 1½ måneders fuldtidsbeskæftigelse per husstand. For enkelte husstande er dette dog meget lavt sat, idet der er rapporteret helt op til mellem timer samlet set. Ud af samtlige husstande melder kun 18 om at have brugt 0 timer på samtlige kategorier. Tabel 4. Timer brugt på diverse følger af stormfloden. Brugte arbejdstimer Gns. timer per husstand (std-afvigelse i parentes) Rydning af hus 101,85 (143,84) Flytning til genhusning 24,07 (38,57) Administration of 96,34 forsikringssager (170,90) Oprydning af have 30,78 (40,25) Andet 22,46 (52,06) TOTAL 275,50 Min Max Obs* *Note: Manglende observationer skyldes at husstande har angivet svar som ved ikke, kan ikke huske eller svar, der ikke var tydelige nok. Omkring 23 husstandene har modtaget erstatning for egne arbejdstimer, mens en større andel ikke har modtaget erstatning (59 husstande), samt en mindre gruppe som enten ikke kan huske 7

8 det erstattede beløb eller ikke ønsker at oplyse det (25 husstande). I Tabel 5 ses gennemsnittet for antallet af erstattede arbejdstimer for de husstande som har rapporteret at have modtaget erstatning. Tabel 5. Erstattede arbejdstimer fra forsikringsselskab (som angivet i spørgeskema) Gns. timer per Obs husstand (std-afvigelse i parentes) Min Max Erstattede arbejdstimer 212, 17 (318,54) Nedenfor ses en beregning af antallet af timer per husstand, som er brugt efterfølgende på diverse følger af stormfloden, men som ikke er erstattet af forsikringsselskab. Dette antal er kun beregnet for de 23 husstande som har oplyst hvor mange arbejdstimer de fik erstattet af deres forsikringsselskab. Tabel 6. Antal ikke-erstattede arbejdstimer (baseret på udregning, for 23 husstande) Ikke-erstattede arbejdstimer Timer per husstand Brugte arbejdstimer 502,46 Erstattede arbejdstimer 212,17 Ikke-erstattede arbejdstimer 290,29 Det vil altså sige, at de 23 husstande i gennemsnit haft en ekstra arbejdsbyrde på (502,46-212,17 timer =) 290 timer uden erstatning. 5. Genhusningsomkostninger En del af beboerne i Jyllinge Nordmark var tvunget til at finde genhusning, mens oprydning og genopretning af deres hjem pågik. Vi har derfor spurgt ind til deres erfaringer med genhusning. 59 af deltagerne i undersøgelsen fortæller, at deres hus var så skadet, at de blev genhuset. Tabel 7. Afstand fra bopæl til genhusning Gns. pr husstand (std-afvigelse i parentes) Afstand i km 7,67 (13,49) Min Max Obs ud af de 59 genhusede husstande blev genhuset i skurvogn på grunden, og har derfor 0 km til bopæl. I gennemsnit var afstanden for samtlige genhusede husstande 7,7 km, som det fremgår af Tabel 7. Genhusningen varede i gennemsnit over 1 år (Tabel 8) for de berørte 59 husstande. For en enkelt husstand er genhusningen endnu ikke afsluttet. 8

9 Tabel 8. Varighed af genhusning (i måneder) Gns. pr husstand (std-afvigelse i parentes) Måneder i alt 12,53 (10,03) Min Max Obs Den ekstra afstand for bopæl til genhusning løb i gennemsnit op til 8,7 minutter ekstra tid brugt dagligt på at rejse til/fra arbejde/skole/børnehave. Tabel 9. Daglig ekstra rejsetid fra genhusning til skole/arbejde osv. (i minutter) Gns. pr husstand (std-afvigelse i Min Max Obs parentes) Minutter pr. dag 8,69 (19,46) Hvis man ganger den daglige ekstra rejsetid med varigheden af genhusningen, får man et samlet ekstra tidsforbrug på: (12,5 1,25 måneder) x 20 dage x 8,7 minutter = 1960,46 minutter = 33,23 timer per husstand 1. Tabel 10. Beregning af samlet ekstra rejsetid brugt i løbet af genhusningsperioden. Gns. minutter samlet set over Gns. minutter pr Gns. måneder pr Gns. timer brugt på genhusningsperioden pr husstand (a) husstand (b) ektra rejsetid husstand (axbx30,42 dage) 8,69 11, ,46 33,23 Udover en stigning i rejsetid som de berørte husstande har oplevet, har det også haft direkte økonomiske omkostninger at blive genhuset. Samtlige husstande, der blev genhuset, på nær én, har modtaget erstatning/delvis erstatning til ekstra husleje. I gennemsnit er udbetalt ca kr., og derudover har husstandene i gennemsnit selv lagt over kr. Tabel 11. Erstatning udbetalt for genhusning samt egenbetaling. Kroner Gns. pr Min Max Obs husstand (std-afvigelse i parentes) Udbetalt til genhusning ,80 0, ,00 41* (96.771,00) Egenbetaling derudover ,67 (23.342,25) 0, ,00 42* *Note: 55 husstande, som blev genhuset er nået hertil i spørgeskemaet. Ud af dem har husstande ikke ønsket ikke at oplyse beløb udbetalt til genhusning, eller angav et svar, der ikke var tydeligt nok. Disse observationer er derfor ikke medtaget i beregningen af den gennemsnitlige udbetaling til erstatning og egenbetaling. 1 Det antages at der er 20 arbejdsdage på en alm. måned, og at hver i husstand i gennemsnit holder 5 ugers ferie, hvilket svarer til 1,25 mdr. 9

10 6. Forsikring- og erstatningsomkostninger De oversvømmede husstande har ansøgt om erstatning for deres skader hos Stormrådet. Af Tabel 12 kan man se, at 101 husstande har besvaret spørgsmålet om hvorvidt de har ansøgt Stormrådet. Ud af de 101 besvarelser, har 63 husstande ansøgt og fået afsluttet deres sag hos Stormrådet, mens 3 sager endnu ikke er afsluttet da data blev indsamlet i december Tabel 12. Antal husstande, der har søgt erstatning hos Stormrådet. Har husstanden søgt erstatning hos Stormrådet? Ja, men sagen er ikke afsluttet 3 Antal Ja, sagen er afsluttet 63 Nej 35 Husstande i alt 101 Samlede erstatninger per husstand ses nedenfor, udregnet som gennemsnit af de tilkendte erstatninger, dvs. at de 63 personer som i Tabel 12 angav at sagen var afsluttet hos Stormrådet, også blev bedt om at oplyse den tilkendte erstatning, samt eget bidrag i tillæg til den tilkendte erstatning. Mellem husstande ved ikke eller kan ikke huske hvad disse to poster var, så de er ikke medtaget i beregningen af gennemsnittet. Tabel 13. Oplyst erstatning fra Stormrådet og egne bidrag til udbedring af skader. Pr husstand (std-afvigelse) Min Max Observationer Tilkendt erstatning , (heraf 15= ved/husker ikke) ( ,3) Eget bidrag derudover* , (heraf 13= ved/husker ikke) ( ,6) Total per husstand ,5 *Note: Kun for husstande, der har søgt erstatning fra Stormrådet. Altså viser vores undersøgelse at, husstande som blev direkte påvirket af stormfloden Bodil, i gennemsnit har haft kr. i omkostninger til at få genoprettet skaderne fra Bodil. Vi spurgte også ind til hvordan de enkelte husstande opfatter arbejdet med at genoprette skader fra Bodil, og vi kan se i Tabel 14, at størstedelen opfatter genopbygningen som afsluttet dog er der enkelte som indikerer at nogle skader mangler at blive genoprettet, hvoraf nogle slet ikke kan genoprettes. 10

11 Tabel 14. Hvor færdig opfatter du, at genopretningen af din ejendom efter Bodil i 2013, er på nuværende tidspunkt? Antal Genopbygning afsluttet Der er enkelte skader, som mangler, men ikke kan genoprettes Der er skader som mangler at blive genoprettet Der er stadig en betragtelig andel af skaderne som ikke er udbedret Hustande kunne i begrænset omfang få dækket skadet indbo, og fra samtaler med beboere, blev vi gjort opmærksomme på, at mange havde oplevet ikke at kunne få fuld erstatningsdækning for deres indbo. Vi valgte derfor også at spørge ind til hvordan folk vurderede værdien af deres beskadigede indbo, som de ikke kunne få dækket af forsikringen. I Tabel 15 kan vi se at dette beløb i gennemsnit var kr. for de 43 husstande som har besvaret spørgsmålet. Tabel 15. Hvor stor vil du vurdere, at den samlede værdi af husstandens mistede indbo var, som ikke blev erstattet? Værdi af ikke-erstattet indbo (kr.): Gnst. Pr husstand (std-afvigelse) ,65 (89.098,16) Min Max Observationer I de indledende samtaler med beboere i Jyllinge Nordmark, fik vi også fortalt at flere hustande, i forbindelse med forsikringssagen, havde set sig nødsaget til at anvende uvildig rådgivning, til at kvalificere de afgørelser de modtog fra forsikringsselskaberne taksatorer. Vi var derfor interesserede i at afdække hvor stort omfang brugen af uvildig rådgivning var, samt hvilke økonomiske omkostninger de havde for de berørte husstande. 26 husstande har brugt penge på uvildig rådgivning i forbindelse med stormfloden Bodil (hvoraf 7 ikke har kunnet/ønsket at opgive beløb), mens 30 husstande ikke har brugt penge på uvildig rådgivning. Tabel 16. Penge som husstande har brugt på uvildig rådgivning (advokater, byggesagkyndige osv.) Gns. pr husstand Min Max Observationer (std-afvigelse) Penge brugt på uvildig rådgivning ,74 (58.807,50) De samme 19 husstande fik delvis erstattet deres forbrug på uvildig rådgivning. Det totale gennemsnit erstattet udregnet per oversvømmet husstand ses nedenfor. 11

12 Tabel 17. Af dette beløb brugt på uvildig rådgivning, hvor meget blev erstattet af forsikringsselskab eller Stormrådet? Gnst. pr husstand Min Max Observationer Erstattet beløb, kr , Hvis vi kigger isoleret på de 19 husstande som har anvendt uvildig rådgivning, så har de i gennemsnit måtte betale, af egen lomme, godt kr., for uvildig rådgivning, som det fremgår af beregningen i Tabel 18. Tabel 18. Beregning af ikke-erstattet beløb brugt på uvildig rådgivning. Gns. per husstand Observationer Beløb brugt i alt (tabel 15) ,74 kr. 19 Erstattet beløb (tabel 16) ,33 kr. 19 Ikke-erstattet beløb (kr.): ,41 kr. 12

13 7. Helbredskonsekvenser I tillæg til de mere direkte omkostningskategorier for de berørte husstande, såsom forsikringssag, tidsforbrug til oprydning og genhusning, så er det efterhånden veldokumenteret at en pludselig ekstrem vejrhændelse, som f.eks. stormfloden Bodil, kan påvirke de berørte personers mentale helbred (Hajat, et al., 2005; Bourque, Siegel, Kano, & Wood, 2006; Freedy, Shaw, Jarrell, & Masters, 1992; Lane, et al., 2013). Vi var derfor interesseret i at kortlægge hvordan de psykiske følgevirkninger blev oplevet af beboerne i Jyllinge Nordmark. Overordnet set startede vi med at spørge ind til, om husstandene havde oplevet at have mindre overskud til at udføre deres almindelige arbejde, efter Bodil. I Tabel 19 nedenfor kan man se et tydeligt billede, nemlig at husstande som enten har haft vand i huset eller vand i både hus og have, har en meget høj andel af svar på at de har mærket at have mindre overskud til at udføre deres arbejde, i over 3 mdr. efter at de har været udsat for oversvømmelsen. Tabel 19. Har du eller andre voksne i husstanden oplevet af have mindre energi til at udføre dit/deres arbejde som følge af Bodil 2013? Kun vand i hus Kun vand i have Vand i hus og have Ja, i over 3 mdr. efter Ja, i op til 3 mdr. efter Nej Total antal besvarelser Effekterne på husstandenes overskud er betydeligt mindre for husstande som kun har haft vand i deres have, hvor flertallet ikke har oplevet at have mindre overskud til deres arbejde. Vi spurgte også ind til om husstanden havde oplevet at have kontakt med deres praktiserende læge efter Bodil, se Tabel 20. Her ser vi også en tendens til at husstande som enten har haft vand i hus, eller i hus og have, har en højere andel af husstande som har haft kontakt med den praktiserende læge. Tabel 20. Har du eller andre i din husstand haft kontakt med en praktiserende læge som følge af Bodil 2013? Kun vand i hus Kun vand i have Vand i hus og have Ja Nej Total besvarelser Tabel 21 viser et overblik over det antal syge-og feriedage som husstandene har oplyst de har taget, som følge af Bodil. I gennemsnit har de 72 husstande taget 17 sygedage, men dette gennemsnit dækker over 49 husstande som har oplyst at de har taget 0 sygedage. De resterende 23 husstande har taget op til 182,5 sygedage (i gennemsnit for disse 23 personer 13

14 55,7 sygedage). De meget høje angivelser dækker sandsynligvis over længere sygemeldinger, og indikerer at nogle husstande har været nødsaget til at sygemelde sig som følge af Bodil, hvilket en håndfuld også har indikeret i undersøgelsen. Tabel 21. Antal syge- og feriedage som følge af Bodil Gns. sygedage pr husstand (Std-afvigelse i parentes) Sygedage (dage) 17,09 (44,16) Feriedage (dage) 7,17 (9,79) Totale dage væk fra 24,26 arbejde: Min Max Observationer 0 182,5 72* * Note: *8 rapporterer at være pensionister og kan dermed ikke svare på sygedage. Yderligere har 6 angivet svar som ved ikke, mange eller gået på deltid, og er derfor ikke inkluderet. I beregningen af det gennemsnitlige antal feriedage, baserer gennemsnittet sig på 74 observationer, hvorfra af 37 husstande ikke har taget ekstra feriedage. I gennemsnit har husstandene taget 7 ekstra feriedage som følge af Bodil. Sammenlægger man begge kategorier, giver det en indikation på at husstandene i gennemsnit har måtte tage ca. 24 dage væk fra deres arbejde, ved enten syge-eller feriedage. Udover at spørge ind til husstandenes overskud og den mængde syge-og feriedage de har måtte tage efter Bodil, har vi også spurgt ind til hvilke psykiske følgevirkninger de selv rapporterer at have oplevet. Vi har ikke haft mulighed for at koble husstandenes svar med lægejournaler eller sygdomsregistre, så i det følgende bør man være opmærksom på denne begrænsning i fortolkningen af resultaterne. De psykiske følgevirkninger vi har spurgt ind til baserer sig på de effekter som er identificeret i litteraturen som er nævnt i starten af dette afsnit, samt på den feedback vi fik fra gennemtestningen af spørgeskemaet i lokalområdet. Husstandene kunne vælge flere kategorier på en gang, og deres valg af psykiske følgevirkninger ses i Tabel 22 og Figur 3 nedenfor. Ca. 38% af husstandene rapporterer at de ikke har oplevet psykiske følgevirkninger, mens de resterende 62% af husstandene rapporterer stress og søvnbesvær som de hyppigste psykiske følgevirkninger efter Bodil. Tabel 22. Hvilke psykiske følgevirkninger har Jeres husstand oplevet efter Bodil i 2013, som I oplever kan skyldes stormflodshændelsen? (Kunne vælge flere) Antal Total Andel Vi har oplevet psykiske følgevirkninger, men ønsker ikke at oplyse hvilke % Depression % Andre psykiske følgevirkninger % PTSD % Angst % Belastningsreaktioner % Koncentrationsbesvær % Vi har ikke oplevet psykiske følgevirkninger % Søvnproblemer % Stress % 14

15 Stress Søvnproblemer Vi har ikke oplevet psykiske følgevirkninger Koncentrationsbesvær Belastningsreaktioner Angst PTSD Andre psykiske følgevirkninger Depression Vi har oplevet psykiske følgevirkninger, men ønsker Figur 3 Hvilke psykiske følgevirkninger har Jeres husstand oplevet efter Bodil i 2013, som I oplever kan skyldes stormflodshændelsen? (Kunne vælge flere) Da husstandene har kunne angive flere psykiske følgevirkninger på en gang, har vi også kigget på hvor mange følgevirkninger den enkelte husstand oplyser at have oplevet, da det kan give et andet perspektiv på ikke alene de forventede følgevirkninger, men også hvor tungt belastet de enkelte husstande oplever at have været. I Tabel 23 kan man se hvor mange husstande som har angivet fra 1 til 6 følgevirkninger. Det fremgår at 9% af husstandene har haft hele seks af de psykiske følgevirkninger, mens den største andel af husstande som rapporterer psykiske følgevirkninger, oplyser at have oplevet 3 af de nævnte følgevirkninger. Tabel 23. Samlet antal psykiske følgevirkninger pr husstand Antal følgevirkninger Husstande med Husstande med Total Samlet Andel vand i hus vand i have antal husstande % % % % % % % Figur 4 nedenfor giver et overblik over hvordan antallet af følgevirkninger fordeler sig mellem de husstande, der oplevede vand i hus vs kun vand i have. Det ses, at det er de husstande, som har haft vand i hus, der har rapporteret flest psykiske følgevirkninger og dermed må formodes at have været hårdest ramt på det mentale helbred. 15

16 Antal husstande Antal rapporterede psykiske følgevirkninger af Bodil, pr. husstand Vand i hus Kun vand i have Figur 4 Samlet antal psykiske følgevirkninger pr husstand fordelt efter type af oversvømmelse 16

17 8. Konklusion Typisk bliver omkostningerne forbundet med en stormflodshændelse, som den bl.a. Jyllinge Nordmark oplevede i december 2013 opgjort på basis af, hvor stor erstatning de berørte husstande fik udbetalt af Stormrådet. Denne rapport belyser, på baggrund af en spørgeskema undersøgelse i Jyllinge Nordmark, at der er en række andre omkostningskategorier som bør medtages ved opgørelse af skaderne efter en stormflodshændelse. Resultaterne fra vores studie indikerer bl.a. at husstandene har et stort tidsforbrug på oprydning og på administration af deres forsikringssager, og at ikke alle disse timer bliver kompenseret af forsikringsselskaberne. Ligeledes har en stor andel af husstandene oplevet at måtte blive genhuset, da deres ejendom var ubeboelig, hvilket har medført en stigning dels i transporttid til og fra arbejde, skole og daginstitutioner, samt en økonomisk udgift, som igen ikke har været kompenseret fuldt ud af deres forsikringsselskab. Ligeledes viser vores undersøgelser at der ofte er en ganske betydelig ekstra egenbetaling i forbindelse med genetablering af husstandens hjem. Vores undersøgelse har også søgt at belyse de helbredsomkostninger som også kan forekomme efter en stormflodshændelse, et område som er særligt underbelyst og hvor videnskabelige studier mangler. Vi finder at husstande som har været direkte berørt med vand i deres hus, rapporterer at have mindre overskud til deres arbejde i over 3 mdr. efter hændelsen, samt at de har haft hyppigere kontakt med deres praktiserende læge. De hyppigste psykiske følgevirkninger for de berørte husstande er stress og søvnproblemer, men en del oplever mere alvorlige følgevirkninger efter Bodil. Dog er der en række forbehold som bør nævnes, ift. at anvende resultaterne af dette studie. Resultaterne baserer sig på en forholdsvis lille stikprøve, som ikke nødvendigvis er repræsentativ for andre områder som påvirkes af stormfloder. Derudover har vi bedt folk om at genkalde sig information som ligger flere år tilbage i tiden, hvilket kan medføre recall bias, dvs. at folk kan fejlrapportere deres svar (Althubaiti, 2016). Ligeledes var stormen Bodil måske også særlig voldsom, hvilket kan føre til en overvurderinger af de økonomiske skader ved mindre voldsomme storme. Dog bidrager vores analyse med at kortlægge de mange forskellige omkostninger, udover rene forsikringssager, som direkte berørte husstande typisk vil opleve som følge af en stormflod. Vi vil opfordre til at der forsat afsættes midler til at afdække det sande omfang af økonomiske skader ved stormflodshændelser, så det politiske grundlag for at træffe beslutninger for kystsikringstiltag, som diger og f.eks. sandfodring, bliver bedre oplyst. 17

18 9. Referencer Bourque, L. B., Siegel, J. M., Kano, M., & Wood, M. M. (2006). Weathering the storm: The impact of hurricanes on physical and mental health. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Freedy, J. R., Shaw, D. L., Jarrell, M. P., & Masters, C. R. (1992). Towards an understanding of the psychological impact of natural disasters: An application of the conservation resources stress model. Journal of Traumatic Stress, Hajat, S., Ebi, K. L., Kovats, R. S., Menne, B., Edwards, S., & Haines, A. (2005). The human health consequences of flooding in Europe: a review. Extreme weather events and public health responses, Hastings, C., Mosteller, F., Tukey, J., & Windsor, C. (1947). Low moments for small samples: a comparative study of order statistics. The Annals of Mathematical Statistics, Lane, K., Charles-Guzman, K., Wheeler, K., Abid, Z., Graber, N., & Matte, T. (2013). Health effects of coastal storms and flooding in urban areas: a review and vulnerability assessment.. Journal of environmental and public health. StataCorp. (2013). Stata Statistical Software: Release 13. Thieken, A. H., Müller, M., Kreibich, H., & Merz, B. (2005). Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany. Water resources research. Thieken, A. H., Petrow, T., Kreibich, H., & Merz, B. (2006). Insurability and mitigation of flood losses in private households in Germany.. Risk Analysis: An International Journal,

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer Lægeerklæringer 2012-2016 Kontakt: Ida Friis-Hansen, kommunikationskonsulent. ifh@dlfa.dk, tlf. 33186747. Datagrundlag: alle lægeerklæringer modtaget i perioden 01.01.2012 til 31.12.2016 begge dage inklusiv.

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Teknisk Udvalg, 14. marts 2018

Kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Teknisk Udvalg, 14. marts 2018 Kystbeskyttelse på Enø og Lungshave Teknisk Udvalg, 14. marts 2018 Rød: Oprindelige projektområde Grøn: Sydlig udvidelse. Gul: Nordlige udvidelse. Tegningen af projektområde og oversvømmelse er vejledende

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør

Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør Dagsorden: Velkomst - og opfordring til at være ambassadør Oplæg om udfordringer og løsninger Kaffe og markedsplads Inddragelse og dialog Afslutning Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør (sikkerhedsniveau,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse SIFA 1. august 2008. En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger

Frivillighedsundersøgelse SIFA 1. august 2008. En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger 1 1 Executive summary Denne undersøgelse har til formål at belyse omfanget og værdien af det frivillige arbejde, som årligt leveres i SIFAs

Læs mere

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 26 Offentligt Kære politikere Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør (sikkerhedsniveau, overordnet digeforløb, højder og placering, økonomi) Den videre proces

Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør (sikkerhedsniveau, overordnet digeforløb, højder og placering, økonomi) Den videre proces Dagsorden: Velkomst v. udvalgsformand Allan Holst Intro v. afdelingschef Jesper Horn Larsen Teknisk oplæg v. projektleder Hanna Rehling Om stormflod i Dragør Fremtidens diger i Dragør (sikkerhedsniveau,

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DECEMBER 2018 INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER Til Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) Dokumenttype Rapport Dato Maj, 201 -[Valgfri DET 1 - If no optional KOMMUNALE text is needed then remember to delete PERSPEKTIV the fields.] [Tekst - If no optional

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

NOTAT. Grundlag for dispensation fra åbeskyttelseslinje i Frederikssund Kommune. Etablering af kystbeskyttelse, Jyllinge Nordmark

NOTAT. Grundlag for dispensation fra åbeskyttelseslinje i Frederikssund Kommune. Etablering af kystbeskyttelse, Jyllinge Nordmark NOTAT By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Grundlag for dispensation fra åbeskyttelseslinje i Frederikssund Kommune. Etablering af kystbeskyttelse,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET ISAF7 6,5 år efter hjemkomst Udarbejdet ved Veterancentret af Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych.,

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Else Christensen Børn og unge Arbejdspapir 7:2003 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Mistanke

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Langt flere danskere har symptomer på arbejdsrelateret stress. Særligt blandt offentligt ansatte er andelen, der udviser stresssymptomer steget med i

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

RetailRanking rapport på:

RetailRanking rapport på: 1 RetailRanking rapport på: Københavnsvej 85 / 4000 / Roskilde Udarbejdet af Gilling, August 2017 Handelsområde Roskilde. 2 1: Kontakt/Ringeliste for udvalgte kæder i RetailRanking rapporten for Københavnsvej

Læs mere

1 Skråningsbeskyttelse langs Gl. Strandvej

1 Skråningsbeskyttelse langs Gl. Strandvej 27. august 2018 Notat Fredensborg Kommune Kystbeskyttelse, Gl Strandvej. Forslag til bidragsfordeling Projekt nr.:230145 230145 Dokument nr.: 1229469966 Version 1 Revision 1 Udarbejdet af SSC Kontrolleret

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

5. Afvigelser i stamdata fravær... 9

5. Afvigelser i stamdata fravær... 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Gennemgang af afvigelser... 3 3. Personale... 3 3.1 Ansatte i KMD der ikke findes i FLIS... 4 3.1.1 Fejl i kodning... 4 3.1.2 Frasortering af lønperioder der ligger

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid

MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid Rapport Dato: 19. marts 218 Indledning Baggrund I dag har Region Hovedstaden begrænset viden om konkurrenceforholdet mellem

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla university of copenhagen Københavns Universitet Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT VEJLEDNING TIL YDELSESKORT Du skal kun udfylde ét ydelseskort, hvis du modtager dagpenge, EØS-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. Og selvom du skifter ydelsestype midt i en periode,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere