Fra sekretariatet deltog: Morten Larsen (referent), Lise Sørensen, Marianne Lundsgaard, Lisbeth Grøndahl og Trine Toftgaard Lund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet deltog: Morten Larsen (referent), Lise Sørensen, Marianne Lundsgaard, Lisbeth Grøndahl og Trine Toftgaard Lund."

Transkript

1 Vanløse den 2. september 2020 Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Tid: Tirsdag den 18. august 2020, kl Sted: Hotel Hesselet Fra bestyrelsen deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl Aksel Kragh Sørensen, Tommy Petersen, Evy H. Nielsen, Flemming Tejmers, Steen- Kristian Eriksen, Finn Kamper-Jørgensen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen. Fra sekretariatet deltog: Morten Larsen (referent), Lise Sørensen, Marianne Lundsgaard, Lisbeth Grøndahl og Trine Toftgaard Lund. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Sager til behandling 2.1 Beslutninger i forhold til drøftelser på bestyrelsesseminar 2.1.1: Danske Ældreråds mærkesager Bestyrelsen har på bestyrelsesseminaret den august drøftet behov for opdatering af politiske mærkesager. Bestyrelsen tog stilling til: Hvordan Danske Ældreråd bedst støtter ældrerådene i arbejdet med mærkesagerne. Hvordan Danske Ældreråd fortsat kan arbejde på at fremme mærkesagerne over for nationale samarbejdsparter. Om der er behov for opdateringer eller ændringer af mærkesagerne. Beslutning: Op til bestyrelsesmødet havde hvert bestyrelsesmedlem været i dialog med ældrerådene i deres valgkreds for at hente input om, hvordan de arbejder med mærkesagerne. Side 1 af 9

2 Den generelle tilbagemelding er, at der stor opbakning til mærkesagerne, og at ældrerådene er godt i gang med arbejdet med dem. Især arbejder ældrerådene for, at der er økonomi til en værdighed ældrepleje, og at der udbredes nye boligformer til ældre. Mærkesagerne om forebyggelse og et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling, arbejdes der i mindre grad med. Fra Danske Ældreråds side efterlyser ældrerådene: 1) Gode råd til, hvordan de konkret kan arbejde videre med mærkesagerne, 2) mere fakta, baggrundviden og definitioner, 3) opstilling af mere konkrete og målbare mål, og 4) inspiration til, hvordan der kan arbejdes med strategi- og handleplaner i ældrerådene. Desuden vurderer nogle ældreråd, at flere af mærkesagerne særligt mærkesagen om et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling er mere nationale end lokale. Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med alle input og kommer med et oplæg på et kommende bestyrelsesmøde : Danske Ældreråds støtte til ældrerådene Bestyrelsen har på bestyrelsesseminaret den august drøftet, hvordan Danske Ældreråd kan fastholde og videreudvikle støtten til ældrerådene. Bestyrelsen tog stilling til proces for det videre arbejde med udvikling af Danske Ældreråds støtte til ældrerådene. Beslutning: På bestyrelsesseminaret blev det drøftet, hvordan Danske Ældreråd kan fastholde og udvikle støtten til ældrerådene. Blandt andet blev følgende foreslået: Nye mere faglige temamøder med udgangspunkt i mærkesagerne. Fastholdelse af eksisterende heldagsmøder med fokus på værktøjer i ældrerådsarbejdet (valg, lovgivning om ældreråd, kvalitetsstandarder m.v.). Introduktionspakke til nye ældrerådsformænd og -næstformænd med tilbagevendende kursustilbud om ledelse af ældrerådsarbejdet. En øget inddragelse af næstformænd ifm. gennemførelse af medlemsundersøgelser. Understøttelse af lokale borgermøder op mod ældrerådsvalgene Det blev besluttet, at der nu skal foretages en vurdering af ressourcetræk og økonomi i forslagene, og at sekretariatet udarbejder et oplæg til prioritering af forslagene og videreudvikling af Danske Ældreråds støtte til ældrerådene, som bestyrelsen kan tage stilling til på næste bestyrelsesmøde : Danske Ældreråds fundament Bestyrelsen har på bestyrelsesseminaret den august drøftet, hvordan Danske Ældreråds fundament kan styrkes. Side 2 af 9

3 Beslutning: Det blev besluttet, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en plan for, hvordan der kan arbejdes på at tilvejebringe flere midler til Danske Ældreråd. Bestyrelsen godkendte et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består af Flemming Eilstrup, Inger Møller Nielsen og Trine Toftgaard Lund. Arbejdsgruppen vil inddrage relevante kompetencer i den øvrige bestyrelse. 2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmøde november 2020 Bestyrelsen besluttede på mødet i april 2020, at repræsentantskabsmødet udskydes til afholdelse forud for konferencen i Vingsted den 24. november 2020, og at der grundet situationen med coronavirus og det sene tidspunkt for afvikling af repræsentantskabsmødet vil være fokus på formalia, mens den mere politiske del udsættes til repræsentantskabsmødet i foråret Bestyrelsen drøftede og tog stilling til følgende områder: Forslag fra bestyrelsen Det blev på bestyrelsesmødet i april 2020 besluttet, at bestyrelsen på det udskudte repræsentantskabsmøde undlader at fremsætte de forslag, som forudsætter en politisk debat om organisationens udvikling, dvs. forslag om afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år og forslag om regulering af kontingentbetalingen. Seniorrådet i Jammerbugt Kommune har på den baggrund trukket et tidligere fremsendt forslag om forslag om, at næstformanden fremadrettet vælges på repræsentantskabsmødet i lige år, og at formandskabet fremadrettet består af formand og kun én næstformand. Det blev samtidig på mødet i april 2020 besluttet, at bestyrelsen fastholder forslag om ændret formulering af punkt 5 i dagsorden for repræsentantskabsmødet (ændring af vedtægtens 7, stk. 1). Bestyrelsen drøftede forslag til formulering af og begrundelse for forslaget. Indstilling: Formandskabet indstillede: at bestyrelsen drøfter og tager stilling til formuleringen af og begrundelsen for forslaget. at Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder, som udsendes som bilag til repræsentantskabsmødet, er en beskrivelse af Danske Ældreråds fire mærkesager. Side 3 af 9

4 at det søges aftalt med dirigenten, at bestyrelsens forslag om at ændre formuleringen af punkt 5 i dagsordenen for repræsentantskabsmødet behandles under dagordenens punkt 5 på repræsentantskabsmødet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at bestyrelsen stiller forslag om, at formuleringen af punkt 5 i dagsordenen for repræsentantskabsmødet ændres fra Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder til aktuel ældrepolitisk drøftelse. Sådan en politisk drøftelse vil kunne tage udgangspunkt blandt andet i den til enhver tid besluttede formulering af organisationens mærkesager. Forretningsorden for repræsentantskabsmødet Bestyrelsen tog stilling til udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2020, som afspejler, at der er tale om et udskudt møde med fokus på afvikling af formalia. Indstilling: Formandskabet indstillede, at udkast til forretningsorden godkendes. Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Udtalelse Bestyrelsen drøfter, om bestyrelsen vil lægge en udtalelse frem på repræsentantskabsmødet i Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen grundet repræsentantskabsmødets særlige karakter ikke lægger en udtalelse på repræsentantskabsmødet i november Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at den ikke vil lægge en udtalelse frem til repræsentantskabets behandling og beslutning, men at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet i stedet udarbejdes en pressemeddelelse eller indlæg om et aktuelt emne. Gæster Der er tradition for at sende invitationer til repræsentantskabsmødet og den efterfølgende middag til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Sundheds- og Ældreministeriet, ældreorganisationerne, KL og tidligere formænd for Danske Ældreråd. Side 4 af 9

5 Bestyrelsen tog stilling til, om der i år skal inviteres gæster til repræsentantskabsmødet. Indstilling: Formandskabet indstiller, at der grundet repræsentantskabsmødets særlige karakter ikke inviteres gæster til mødet i november Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at der på grund af den særlige situation ikke inviteres gæster. De gæster, der normalt inviteres orienteres om, at baggrunden er coronasituationen. Der var endvidere en drøftelse i bestyrelsen af følgende i relation til repræsentantskabsmødet i november 2020: Beretning Bestyrelsen har på mødet i april besluttet, at der forud for repræsentantskabsmødet udsendes en skriftlig beretning for perioden maj 2019 april 2020 (dvs. den normale beretningsperiode), mens den mundtlige beretning ligeledes skal forholde sig til den mellemliggende perioden fra maj 2020 til november Grundet repræsentantskabsmødets særlige karakter foreslås det, at den mundtlige beretning er kortfattet og ikke lægger op til politisk debat. Bestyrelsen drøftede udkast til skriftelig beretning. Endelig skriftlig beretning vil blive forelagt til bestyrelsens godkendelse per mail forud for repræsentantskabsmødet. Beretningen skal udsendes til medlemmerne sammen med øvrigt materiale senest den 24. oktober Drøftelse: Der var ingen bemærkninger til beretningen. Stemmetællere Der vælges stemmetællere ved repræsentantskabsmødets start. Sidste år var afgående bestyrelsesmedlemmer og (på forhånd varslede) deltagere fra salen stemmetællere. Det blev foreslået, at der som udgangspunkt anvendes samme model i år, dog uden afgående bestyrelsesmedlemmer, men at den endelige model for stemmetællere lægges fast i samarbejde med dirigenten. Drøftelse: Der var tilslutning til forslaget. Side 5 af 9

6 Orientering fra sekretariatet vedr. repræsentantskabsmøde Der indkaldelse til repræsentantskabsmødet senest den 24. august Mødets særlige karakter vil tydeligt fremgå af indkaldelsen. Dagsorden og øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet udsendes senest den 24. oktober Der er taget kontakt til Erik Bertelsen, formand for Favrskov Ældreråd, om varetagelse af dirigentopgaven, og han har sagt ja til at varetage opgaven under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse. Sekretariatet følger situationen vedr. coronavirus tæt, herunder myndighedernes retningslinjer for afvikling af større arrangementer. Dialog med Vingsted om særlige forholdsregler i forhold til maksimalt antal deltagere m.v. 2.3 Drøftelsen af sager om omsorgssvigt i ældreplejen Bestyrelsen drøftede sommerens eksempler på omsorgssvigt i ældreplejen fra Aarhus og Randers Kommune, herunder hvilke budskaber Danske Ældreråd skal tage med til det kommende topmøde om fremtidens ældrepleje, som sundheds- og ældreministeren vil indkalde til. Drøftelse: Mogens Rasmussen orienterede om, at han og sekretariatet har været i løbende dialog om topmødet med den relevante ældrepolitiske ordfører og Sundheds- og Ældreministeriet. Tilbagemeldingen er, at Danske Ældreråd vil blive inviteret, men også at invitationerne til topmødet endnu ikke er udsendt, og der derfor ikke er nogen officielle udmeldinger om, hvem alle deltagerne bliver på topmødet. Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om forløbet omkring sagen om Kongsgården i Aarhus. Og kunne blandt andet fortælle, at formanden for Ældrerådet i Aarhus har stået for håndteringen af pressen, og blandt andet har skrevet læserbreve, været i landsdækkende og lokalt radio og tv. Under bestyrelsens efterfølgende drøftelse blev der blandt andet gjort opmærksom på, at de kommunale tilsyn på ældreområdet gennemføres meget forskelligt fra kommune til kommune. Der bør stilles flere nationale krav til indholdet i de kommunale tilsyn, og ældrerådene har en vigtig opgave med at skubbe på for at opnå et højere ambitionsniveau i tilsynene og efterspørge tilsynsrapporterne så snart de foreligger. Bestyrelsen efterspurgt mere fokus generelt på kvalitetssikring og egenkontrol, på supervision og på bedre information til borgere og pårørende om klageveje og muligheden for at indgive bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det blev nævnt, at sagerne bør give anledning til, at Ældrekommissionens fem værdier, der skal være afgørende for livet på plejehjem, igen kommer på dagsordenen. Genetablering af bruger-/pårørenderåd blev også drøftet. Side 6 af 9

7 2.4 Generel drøftelse af coronasituationen Bestyrelsen drøftede den seneste udvikling ift. coronasituationen, herunder Danske Ældreråds informationsindsats. Drøftelse: Det blev bemærket, at det var et stort indgreb i den personlige frihed, da plejehjemsbeboere blev spærret inde, da corona ramte Danmark. Beboerne måtte ikke få besøg og nogle steder ikke gå ud, og havde hermed mistet deres ret til selvbestemmelse. Der var også en anbefaling om, at der bliver speedet op for den digitale kommunikation på plejehjem, så de er klar med tilbud om videomøder med pårørende, hvis de bliver ramt af besøgsforbud som følge af stigende smittetryk. 3. Økonomi 3.1 Halvårsregnskab 2020 Bestyrelsen tog stilling til halvårsregnskab Beslutning: Halvårsregnskabet blev godkendt. 4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. november Følgende sager skal behandles på næste bestyrelsesmøde: Oplæg om videreudvikling af Danske Ældreråds støtte til ældrerådene, udkast til plan for, hvordan der kan arbejdes på at tilvejebringe flere midler til Danske Ældreråd. Herudover blev følgende sager foreslået til behandling: Regeringens udspil til tidlig pension Et nordisk kontaktforum for ældrerådsarbejde (ikke nødvendigvis på næste bestyrelsesmøde) 5. Øvrige sager 5.1 Friplejeboliger punkt sat på efter ønske fra Evy H. Nielsen Evy H. Nielsen havde ønsket en debat om friplejeboliger, herunder om kvaliteten i tilbuddene, kommunernes styringsmulighederne og økonomien. Drøftelse: Side 7 af 9

8 Der blev ytret bekymring for, at etableringen af friplejeboliger fratager kommunerne muligheden for planlægning af det samlede udbud af plejeboliger og nogle steder fører til, at man nedlægger kommunale plejehjem. På positivsiden blev det blandt andet bemærket, at friplejeboliger netop er med til at understøtte et varieret udbud af plejeboliger. 6. Orientering fra repræsentationer og regionsældrerådene Anker Andersen orienterede om, at coronasituationen har betydet, at regionsældrerådene har måttet aflyse planlagte arrangementer. Flere regionsældreråd er derfor nu i færd med at planlægge nye møder. Heller ikke i referencegruppe for borgere og pårørende nedsat af Videnscenter for værdig ældrepleje, har der været afholdt møder, oplyste Anker Andersen, der er medlem af referencegruppen på vegne af Danske Ældreråd. Anker Andersen har efterfølgende sendt bestyrelsen baggrundsmateriale om Videnscenter for værdig ældrepleje. 7. Orientering fra formandskabet Formandsskabet havde ikke yderligere bemærkninger. 8. Orientering fra sekretariatet Marianne Lundsgaard har den 3. juni og 23. juni deltaget i møder i partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed. Partnerskabet har flere end 50 interessenter, og der er fokus på praktiske partnerskabsinitiativer lokalt og nationalt. Partnerskabet skal udarbejde en strategi mod ensomhed og samle gode erfaringer via en portal i Socialstyrelsen. Trine Toftgaard Lund har deltaget i to møder i sektorpartnerskab om genåbning af plejesektoren. Fra den 2. juli er der igen åbnet op for både udendørs og indendørs besøg på plejehjem med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at udstede et påbud gældende for den konkrete institution. Opfølgning på undersøgelse blandt ældrerådsformænd om coronasituationen. Høje-Taastrup seniorråd er igen medlem af Danske Ældreråd. Der er opslået en deltidsstilling som kursus- og medlemssekretær med frist 31. august Side 8 af 9

9 9. Eventuelt Der blev spurgt til valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret Danske Ældreråd vil i kommende nyhedsbreve orientere nærmere om valgene. Bestyrelsen tager stilling til procedure for valgene på bestyrelsesmødet i november Side 9 af 9

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 15:30 Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl

Læs mere

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et pkt. 6A Orientering fra repræsentationer og regionsældreråd

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et pkt. 6A Orientering fra repræsentationer og regionsældreråd Referat af møde i bestyrelsen i Danske Ældreråd Tid: Torsdag den 24. januar 2019, kl. 10.00-15.00 Sted: Middelfart Rådhus Afbud: Inge Jacobsen, Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Linnemann Fra sekretariatet

Læs mere

2.1 Evaluering af bestyrelsesseminar den august 2018

2.1 Evaluering af bestyrelsesseminar den august 2018 24. november 2018 Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Tid: Torsdag den 8. november 2018, kl. 10.00-15.00 Sted: Lillebæltshallerne, Færøvej 74, 5500 Middelfart. Afbud: Hans Erik Pedersen Fra sekretariatet

Læs mere

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. En henvendelse fra Favrskov Ældreråd blev tilføjet under orienteringspunkter.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. En henvendelse fra Favrskov Ældreråd blev tilføjet under orienteringspunkter. Dagsorden for bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: Torsdag d. 22. januar 2018 Tid: 10.00 16.00 Sted: Middelfart rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart Referent: Thomas Jensen og Marianne Lundsgaard Fraværende:

Læs mere

2.0 Opfølgning på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 7/8. maj 2018

2.0 Opfølgning på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 7/8. maj 2018 Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: Mandag d. 28. maj 2018 Tid: 10.15 15.45 Sted: Ældrecenter Rudbækshøj, Strib Landevej 58, Strib, 5500 Middelfart. Fra sekretariatet deltog Thomas Jensen

Læs mere

Beslutning: Bestyrelsen valgte én blandt de indstillede kandidater, modtageren offentliggøres på repræsentantskabsmødet den 8. maj 2018.

Beslutning: Bestyrelsen valgte én blandt de indstillede kandidater, modtageren offentliggøres på repræsentantskabsmødet den 8. maj 2018. Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: Torsdag d. 15. marts 2018 Tid: 10.15 15.00 Sted: Middelfart Rådhus Referent: Thomas Jensen Fraværende: Ingen Referatet blev godkendt på mødet med oplæsning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Tid: Torsdag 12. okt. 2017 kl. 10.00 15.00 Sted: Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart Afbud: Jørgen Linnemann Referent: Charlotte Broe,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd d. 22. aug. 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd d. 22. aug. 2018 Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd d. 22. aug. 2018 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Afbud: Ingen Referent: Thomas Jensen Til stede fra sekretariatet var Marianne Lundsgaard og Lisbeth Grøndahl 1.

Læs mere

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 2019 er et historisk år for Danske Ældreråd. Vores landsorganisation blev stiftet i 1999, og vi kan med dette repræsentantskabsmøde fejre

Læs mere

Bilagssamling til repræsentantskabsmødets. Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden. Punkt 7 Handleplan/Arbejdsplan. Punkt 9 Indkomne forslag

Bilagssamling til repræsentantskabsmødets. Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden. Punkt 7 Handleplan/Arbejdsplan. Punkt 9 Indkomne forslag Bilagssamling til repræsentantskabsmødets Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden Punkt 7 Handleplan/Arbejdsplan Punkt 9 Indkomne forslag Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014 i DANSKE ÆLDRERÅD

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. aug godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. aug godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. aug. 2017 godkendt Tid: 23. august 2017 Sted: Hotel Hesselet Afbud: Ingen Referent: Marianne Lundsgaard og Charlotte Broe 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune af møde den kl. 09.15 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Vibeke Frej ( ) Ella Bertelsen ( ) Mogens Lehd Pedersen ( ) Lillian Skjødt

Læs mere

Danske Ældreråd. - Landsorganisation for 98 kommunale ældre-/seniorråd. Danske Ældreråds Temadag 2018

Danske Ældreråd. - Landsorganisation for 98 kommunale ældre-/seniorråd. Danske Ældreråds Temadag 2018 Danske Ældreråd - Landsorganisation for 98 kommunale ældre-/seniorråd Historien - kort 1/1 1999 - Lov om Ældreråd - alle kommuner skal etablere et råd. 21/1 1999 Danske Ældreråd (Sammenslutningen af Ældreråd)

Læs mere

REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede:

REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl. 10 15. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 29. januar 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, mødelokale 0.28 NB. Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup

Læs mere

Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden. BESLUTNING Godkendt. 2. Meddelelser

Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden. BESLUTNING Godkendt. 2. Meddelelser Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 6. marts 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt Dato: Onsdag d. 30. marts 2016 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Afbud: Poul Gudberg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Ældrerådet Fredag den 10.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Finn Brozek Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Afbud: Carsten Wittus Referent: Dorthe Neergaard d. 20.- 21. august 2014 i Nyborg Godkendt Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Tirsdag d. 16. Maj 2017 i Middelfart. Afbud fra: Ingen. Carl Aksel Kragh Sørensen deltog indtil kl. 12.30. Mødet blev indledt med velkomst og en orientering

Læs mere

Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Tove Lunde Amsinck X Hermand Pedersen X Marianne Lund X Dorthe Friis X Per

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7 Ældrerådet Tirsdag den 28.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Flemming Vahlgreen Sigurd

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - GODKENDT

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - GODKENDT Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - GODKENDT Dato: Torsdag d. 28. januar 2016 i Seniorhuset Odense. Til stede: Bestyrelsen, sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, referent Dorthe Neergaard.

Læs mere

Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Dato: Onsdag d. 29. Maj 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Tid: 18. august 2016 Sted: Hotel Nyborg Strand

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Tid: 18. august 2016 Sted: Hotel Nyborg Strand Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Tid: 18. august 2016 Sted: Hotel Nyborg Strand Referent: Dorthe Neergaard Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet: sekretariatsleder Marianne Lundsgaard

Læs mere

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 12. ordinære møde samt sommermøde tirsdag den 20. juni 2017 kl til ca

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 12. ordinære møde samt sommermøde tirsdag den 20. juni 2017 kl til ca DAGSORDEN og referat til Ældrerådets 12. ordinære møde samt sommermøde tirsdag den 20. juni 2017 kl. 09.00 til ca. 13.00 Hos Plejehjemmet Havkær, Mosealléen 1-3, 8381 Tilst Til: Ældrerådets 15 medlemmer

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: torsdag d. 28. Maj 2015 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Lokale 1. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7 Greve Seniorråd Tirsdag den 01.03.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Kirsten Andersen (næstformand) Sigurd

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt Onsdag d. 20. marts 2013 i Vejle Afbud: Merete Nielsen, Inge Lorentzen, Erling Christensen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Bilagssamling til repræsentantskabsmødet 11. maj Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden. Punkt 6 Resultatopgørelse og balance

Bilagssamling til repræsentantskabsmødet 11. maj Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden. Punkt 6 Resultatopgørelse og balance Bilagssamling til repræsentantskabsmødet 11. maj 2015 Punkt 3 Dagsorden og forretningsorden Punkt 6 Resultatopgørelse og balance Punkt 7 Handleplan/Arbejdsplan Punkt 8 Budgetforslag for 2015 og budgetoverslag

Læs mere

Ældrerådets møde mandag den 3. december 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådets møde mandag den 3. december 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådets møde mandag den 3. december 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Tove Lunde Amsinck X Hermand Pedersen X Marianne Lund X Dorthe Friis X Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 26. januar 2017 i Odense

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 26. januar 2017 i Odense Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 26. januar 2017 i Odense Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet: Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard (ref.) Afbud: Poul Gudberg, Ole Høyer Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019

Referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019 Referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019 Konstitueret formand Mogens Rasmussen indledte repræsentantskabsmødet ved at byde velkommen til de mere end 500 deltagere fra 94 ældre-/seniorråd.

Læs mere

2.3 Meddelelser fra forvaltningen. Mette Olander orienterer om sundhedscentre og sammenlægning af områder.

2.3 Meddelelser fra forvaltningen. Mette Olander orienterer om sundhedscentre og sammenlægning af områder. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. april 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12.45-15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12.45-15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Dato: onsdag d. 21. maj 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. Afbud: Poul Ancher

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: torsdag d. 20. marts 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C Afbud: Ingen Referent: Marianne Lundsgaard & Biat

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102.

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 191. Bemærkninger til dagsorden 1 192. Godkendelse af referat fra forrige møde 2 193. Budget 2013

Læs mere

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd Det Frivillige Kulturelle Samråd Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd 1 Navn Stk. 1 Det Frivillige Kulturelle Samråd (FKS). FKS hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse. 2 Formål Stk.

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 25. november 2015 kl. 10 13. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

ØVRIGE DELTAGERE: Vicky Holst Rasmussen Kun punkt 1-2. Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Rikke Terslev Bengtsson

ØVRIGE DELTAGERE: Vicky Holst Rasmussen Kun punkt 1-2. Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Rikke Terslev Bengtsson Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 08.01.2018 kl. 08:00. MEDLEMMER/DELTAGERE FUNKTION: Tid: Mandag d. 08.01.2018 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Egedal Rådhus, Mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN. Eksterne deltagere: Under punkt 14 deltager administrerende direktør Katja Kayser ( )

DAGSORDEN. Eksterne deltagere: Under punkt 14 deltager administrerende direktør Katja Kayser ( ) DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget (Bemærk mødetidspunktet er 9.00) Dato: Onsdag den 7. juni 2017 kl. 9.00 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (eget lokale) Medlemmer: Kirsten

Læs mere

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg 1 Danske Underviserorganisationers Samråd Sekretariatet Vandkunsten 12 1467 København K Telefon 33 11 30 88 Telefax 33 69 63 33 Telefontid Mandag - torsdag 8.30 16 Fredag 8.30 15 Til DUS forretningsudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 12. januar 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 12. januar 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 12. januar 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 27. oktober 2016 i Middelfart - GODKENDT

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 27. oktober 2016 i Middelfart - GODKENDT Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 27. oktober 2016 i Middelfart - GODKENDT Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard. Afbud: Poul Gudberg, Ole Høyer.

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 20.06.2018 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 2. Valg af stemmetællere og referent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. december 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Greve Seniorråd Fredag den 29.04.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Kirsten Andersen (næstformand) Sigurd Arnfred

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

DAGSORDEN og REFERAT. til. Ældrerådets 14. ordinære møde den tirsdag den 21. august 2018 kl Sted: Frichsparken, Lokale 1.

DAGSORDEN og REFERAT. til. Ældrerådets 14. ordinære møde den tirsdag den 21. august 2018 kl Sted: Frichsparken, Lokale 1. Side 1 af 5 DAGSORDEN og REFERAT til Ældrerådets 14. ordinære møde den tirsdag den 21. august 2018 kl. 09.00-13.00 Sted: Frichsparken, Lokale 1.86 Afbud fra: Birthe, Mogens og Carl Aksel og Stinne. Kl.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 12. februar 2019 kl til på Allerslev Rådhus, lokale 2.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 12. februar 2019 kl til på Allerslev Rådhus, lokale 2. 17. februar 2019. Referat af møde i tirsdag den 12. februar 2019 kl. 10.00 til 13.00 på Allerslev Rådhus, lokale 2. Deltagere: Det samlede Ældreråd: Bjarne Bang Christensen (BBC), Jeanette Dæhnfeldt (JD),

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Anmeldt tilsyn - Samtale med Beboer-/Pårørenderådet Ordruplund, plejeboliger med fast personale (plejehjem) Den 29. juni 2016

Anmeldt tilsyn - Samtale med Beboer-/Pårørenderådet Ordruplund, plejeboliger med fast personale (plejehjem) Den 29. juni 2016 1 af 4 Anmeldt tilsyn - Samtale med Beboer-/Pårørenderådet Ordruplund, plejeboliger med fast personale (plejehjem) Den 29. juni 2016 Tilstede: 1 Beboere 3 Pårørende 2 Medarbejdere Forstander: Marianne

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet dagsorden-referat. Referat. Mødelokale 5, Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Hedensted Kommune. Seniorrådet dagsorden-referat. Referat. Mødelokale 5, Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 08:15 Mødested: Mødelokale 5, Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted Deltagere: Kirsten Blume Schmidt, Anker Andersen, Lillian Andersen, Minna Olesen, Solveig Petersen,

Læs mere

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende Referat Gentænk borgerinddragelse Gentænk borgerinddragelse Tirsdag den 28. marts 2017 Kl. 12:00 Ebeltoft Vandrerhjem Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Medlemmer Christian Haubuf (A) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den torsdag 25. april 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 09.01.2019 kl. 10.00 14.00 Sted: Lersøcentret, Vipperød 4300 Holbæk Der serveres en let frokost Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. marts 2017 i Odense - GODKENDT

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. marts 2017 i Odense - GODKENDT Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. marts 2017 i Odense - GODKENDT Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet: Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard og Dorte Olsen. Afbud: Carsten Wittus,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 11. januar 2016 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lillian Skjødt ( ) Vibeke Frej ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt.

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. juni 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 3

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 3 Greve Seniorråd Mandag den 09.01.17 kl. 10.30-13.30 i mødelokale 3 Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Niels Kjøller

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 6. juni 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Vibeke Frej ( ) Ella Bertelsen ( ) Annette

Læs mere

NYHEDSBREV. Lederskifte i Danske Ældreråd. Hvad siger loven om egenbetaling i kommunerne? Side 4. Side årgang, september 2018

NYHEDSBREV. Lederskifte i Danske Ældreråd. Hvad siger loven om egenbetaling i kommunerne? Side 4. Side årgang, september 2018 NYHEDSBREV 20. årgang, september 2018 Side 4 Lederskifte i Danske Ældreråd Side 6 Hvad siger loven om egenbetaling i kommunerne? Nyhedsbrev 6 2018 Det nære sundhedsvæsen Efter en meget lang og varm sommer

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 19. juni 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 19. juni 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 20. juni 2018. Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 19. juni 2018 kl. 10.00 til 12.30 på Hvalsø Rådhus, lokale 3. Deltagere: Afbud: Øvrige deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC),

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Oplæg om ændring af takster for madservice på plejecentrene

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 2

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 2 Greve Seniorråd Tirsdag den 03.02.15 kl. 9-12 i mødelokale 2 Kirsten Andersen (næstformand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Afbud: Niels Kjøller (formand) Palle Jacobsen Sigurd

Læs mere

Leif Jakobsen Jens Ove Nielsen Erik Buus Annalise Laursen Lillian Lund Rose

Leif Jakobsen Jens Ove Nielsen Erik Buus Annalise Laursen Lillian Lund Rose Referat Ældrerådet Ældrerådet Tirsdag den 17. april 2018 Kl. 13:30 A-huset Hovedgaden 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Rita Stokholm Vinding Freddy Ovesen Ib Baastrup Elsa Bannebjerg Tove Jytte Schnell Anna

Læs mere

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl. 13.00-16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer af Sundhedsudvalget: Hanne Simonsen (formand),

Læs mere

FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04

FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04 FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 10.00-12. 00 på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04 Deltagere: Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg Kasper Glyngø, Borgmester i Hedensted Uffe Jensen, Borgmester

Læs mere

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl Dagsorden og referat: fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads

Læs mere