EINBAUANLEITUNG. Seat Altea + XL + Fee Track Bj Seat Toledo Bj Seat Leon Bj KIT pin GB!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EINBAUANLEITUNG. Seat Altea + XL + Fee Track Bj Seat Toledo Bj Seat Leon Bj KIT pin GB!"

Transkript

1 Seat Altea + XL + Fee Track Bj Seat Leon Bj Seat Toledo Bj KIT pin KIT pin D! Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagendes Fahrzeuges beizulegen! Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch aufgewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entferntwerden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden. Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeugherstellerdurchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung! Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten! GB! Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towingelectrics kit, the installation instructions should be kept withthe vehicle service documentation. All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right toalter the design, content or colour. We accept no liability for anyerrors in these instructions. All details and illustrations are nonbinding. In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted. We accept no responsibility and give no guarantee for technical andelectrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries. The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer s diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailersocket and a new diagnostic process initiated. F! Le montage du kit de connexion électrique doit être effectuépar un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en lamatière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du kit de connexion électrique, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule. Un usage inapproprié ou des modifications du kit de connexion électrique, ou des pièces qui le composent, entraînent l expiration de tout droit àla garantie. Lors d une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevésde la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous touteréserve. Pour les remorques qui ne sont pas équipés avec feux anti-brouillardarrière, il devrait être installé. Nous n assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées aprèsla première mise en service du kit de connexion électrique par leconstructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 27

2 Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas oùdes processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d erreur directement ou in directement en rapport avec le fonctionnementde la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacherle module remorque du groupe électrique et d initier une nouvelle procédure de diagnostic. NL! De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of dooreen overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvangvan alle montagewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig teworden gelegd! Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgavenen afbeeldingen niet-bindend. Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd. Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie! De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart! DK! Installering af det elektriske udstyr skal udføres af et specialværksted eller af en dertil uddannet person. Før påbegyndelse af montagearbejder bør man læse grundigt hele montagevejledningen. Efter installering af det elektriske udstyr skal montagevejledningen vedlægges bilens servicedokumentation. Ved et ukorrekt brug eller foretagelse af ændringer i det elektriske udstyr eller udskiftning af udstyrets enkelte bestanddele bortfalder alle garantirettigheder. Ved kørsel uden påhængsvogn eller en anden bæreanordning skal de anvendte tilkoblingsstykker kobles fra strømkontakter. Vi forbeholder os ret til indføring af konstruktionsændringer samt ændringer af indretning og farve, og derudover ret til det, at der i betjeningsvejledninger kan forekomme fejlinformationer. Alle informationer, data og illustrationer er ikke bindende. Ved påhængsvogne uden tågelys skal man forsyne påhængsvogn med tågelys. Vi frasiger os ethvert ansvar for de tekniske eller elektroniske ændringer foretaget af bilfabrikanten efter det elektriske udstyrs første igangsætning, hvor ændringerne kan eksempelvis medføre fejlfunktion i påhængsvognens kontakt eller dets periferianlæg! Påhængsvognsmodulet er ikke tilpasset til gennemførelse af diagnostik! I det tilfælde, hvor diagnostiske processer gennemført af fabrikanten eller kontrolanordninger støttet med software fører til generering af fejlprotokoller, der står i et direkte eller indirekte sammenhæng med påhængsvognsdrift, skal påhængsmodulet kobles fra påhængsvognens ledningsbundt. Dernæst skal man igen gennemføre hele diagnostikproceduren! N! Montering av elektrisk utstyr må gjennomføres på et merkeverksted eller av kvalifisert fagperson. Før monteringsarbeidet tar til, må hele monteringsveiledningen leses. Etter montering av elektrisk utstyr, skal monteringsveiledning for service på kjøretøyet legges ved. Ved ikke forskriftsmessig bruk eller forandring av elektrisk utstyr, evt. komponenter i dette, opphører alt garantiansvar. Ved kjøring uten tilhenger eller lasteholder må evt. egnet adapter alltid fjernes fra. stikkontakten. Forbehold om endringer vedrørende konstruksjon, utrustning, farge så vel som mistak. Alle angivelser og illustrasjoner er uforpliktende. Ved tilhenger uten tåkelys skal disse ettermonteres. For tekniske, henholdsvis elektriske endringer, som er gjennomført etter første gangs igangkjøring av det elektriske utstyret av kjøretøyfabrikant og eksempelvis førte til feilfunksjon av tilhengerstikkontakt eller i nærheten av denne, påtar vi oss ikke garantiansvar! Tilhengermodulen kan ikke utføre diagnose! Skulle diagnoseprosesser fra fabrikkens side, henholdsvis programvarestøttet prøvemekanisme generere feilprotokoll, som direkte eller indirekte har sammenheng med tilhengerfunksjonen, skal tilhengermodulen skilles fra ledningssettet i tilhengerstikkontakten og gjentatt diagnoseforløp skal startes! S! El-insatsen måste monteras av en specialistverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer. Innan monteringen påbörjas måste hela monteringsanvisningen läsas igenom. Sedan el-insatsen monterats bör monteringsanvisningen bifogas fordonets servicebok. Används eller förändras el-insatsen eller någon av dess delar på ett icke fackmannamässigt sätt upphör alla garantianspråk. Vid färd utan släp måste eventuellt använda adaptrar tas ur uttaget. Vi förbehåller oss rätten till förändringar vad gäller konstruktion, färg samt misstag. Alla angivelser och avbildningar är icke bindande. Släp utan dimbakljus borde kompletteras med sådana. För tekniska resp. elektroniska ändringar, som utförs av fordonstillverkaren sedan el-insatsen tagits i bruk och t.ex.medför att släpvagnsdosan eller dosans periferi fungerar felaktigt lämnar vi ingen som helst garanti! Släpvagnsmodulen kan inte diagnosticera! Om fordonstillverkarens diagnosprocesser resp- mjukvarustödda testmekanismer genererar felfunktionsrapporter som direkt eller indirekt har samband med släpvagnsdriften ska släpvagnsmodulen skiljas från släpvagnsdosans ledningar varpå en ny diagnos genomförsc! FIN! Ammattityöpajan tai valtuutetun henkilön on hoidettava sähköosan asennus. Ennen kaiken asennustyön aloittamista on asennusohje ehdottomasti luettava kokonaan läpi. Sähköosan asennuksen jälkeen liitetään ajoneuvon asennusohje palvelualustaan. Aiheettoman käytön tai sähköosan ja siihen liittyvien osien muutosten seurauksena takuu raukeaa. Ajon aikana ilman perävaunua tai peräkärryä on käytettävän adapterin oltava aina kaukana pistokkeesta. Pidätämme oikeuden rakennetta koskeviin, varusteiden, värin sekä virheiden muutoksiin. Kaikki tiedot ja kuvat eivät ole yhdistettävissä. Jos perävaunussa ei ole takasumuvaloja, siihen tulisi asentaa ne. Emme ota vastuuta mistään takuusta teknisiin tai sähköisiin muutoksiin, jotka ajoneuvon valmistaja suorittaa ensimmäistä kertaa sähköosan käyttöönotossa, emmekä esimerkiksi virhetoiminnoista, joita perävaunun pistorasia tai oheislaite aiheuttaa! Perävaunumoduuli ei ole diagnoosikykyinen! Jos valmistusaikaiset diagnoosiprosessit eli ohjelmistotuetut tarkistusmekanismit tuottavat virheprotokollia, jotka johdonmukaisesti liittyvät suoraan tai epäsuorasti yhteen perävaunukäytön kanssa, erotetaan perävaunumoduuli ohjausosasta perävaunupistokkeella ja aloitetaan diagnoositapaus uudelleen! I! L installazione del kit elettrico deve essere effettuata daun officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tuttii lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare leistruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo! In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatoridalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni eillustrazioni non sono vincolanti. In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbeessere istallata. Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la primamessa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfun-zionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità! / Änderungen vorbehalten Seite 2 von 27

3 Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cuiprocessi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d errore in rapporto diretto o indiretto con l uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi! E! La instalación del conjunto eléctrico debe realizarse por un taller especial o una persona instruida. Antes de empezar cualquier trabajo de montaje es necesario leer el manual de montaje. Después de instalar el grupo eléctrico en los documentos de servicio del coche hay que incluir el manual de montaje. En caso de incorrecto uso o introducción de cambios en el juego E o bien en caso de reemplazo de los subgrupos que se encuentran en el disposiivo, extingue la garantía. En caso de la ida sin remolque u otro dispositivo portador los conectores usador deben desconectarse de la caja de red. Nos reservamos el derecho de introducir cambios de construcción, cambios de equipo y de color así como el derecho de aparición de información errónea en los manuales de servicio. Toda la información, datos y figuras no son valederos. En caso de los semiremolques sin faros antiniebla, hay que completar la iluminación. No aceptamos ninguna responsabilidad a título de introducir cambios técnicos o electrónicos introducidos por el fabricante desde la puesta en marcha del juego eléctrico y cuyo objetivo, por ejemplo, sería incorrecto funcionamiento de la caja del remolque o sus dispositivos periféricos! El módulo de remolque no está ajustado a realizar diagnósticos! En caso cuando los procesos diagnósticos que se realizan por el fabricante o los mecanismos de control asistidos por el software conducen a generar incorrectos protocolos que tienen relación directa o indirecta con el modo de remolque, es necesario desconectar el módulo de remolque del juego de conductos de la caja del remolque. Luego. volver a realizar el procedimiento diagnóstico! CZ! Instalace elektrické jednotky musí být vykonaná specialistickým servisem nebo kvalifikovanou osobou. Před zahájením všech montážních prací je třeba pečlivě přečíst celou montážní instrukci. Po zakončení instalace elektrické jednotky k servisním dokladům auta je třeba připojit montážní instrukci. V případě nesprávné exploataci nebo zavádění neoprávněných změn v elektrické jednotce, připadne výměny montážních podskupin nejsou poskytovány žádné záruky a uživatel nemá žádné nároky na záruční opravy. V případě jízdy bez přívěsu nebo jiného nosného zařízení používané spojky je třeba odpojovat od síťové zásuvky. Vyhrazujeme si právo na zavádění konstrukčních změn a změn vybavení a barvy a připouštíme možnost chybných informací v návodech k obsluze. Veškeré informace, údaje a ilustrace nejsou závazné. V případě přívěsů bez mlhových světel je třeba toto osvětlení doplnit. Ne přejímáme žádnou odpovědnost z titulu zavadění technických nebo elektronických změn, které zavedl výrobce motorového vozidla od chvíli zprovoznění elektrické jednotky a které vedou k vadné funkcí zásuvky přívěsu nebo dalších periferních zařízení! Modul přívěsu není přizpůsobený k vykonávaní diagnózy! V případě, že diagnostické procesy vykonávané výrobcem nebo kontrolní mechanizmy posilováný softwarem budou mít za následek generování protokolů chyb, které mají přímou nebo nepřímou souvislost s režimem přívěsu, v kompletu elektrického veden`i zásůvky přívěsu je třeba odpojit modul přívěsu. Potom je třeba opětovně zahájit diagnostickou proceduru! H! Az elektromos készlet beszerelését szakszervizre, vagy megfelelően képzett személyre kell bízni. A szerelési munkák megkezdése előtt feltétlenül el kell olvasni a teljes szerelési utasítást. Az elektromos készlet beszerelése után a szerelési utasítást hozzá kell csatolni a gépjármű szervizdokumentációjához. A rendeltetésellenes használat, vagy változtatások bevezetése az E készleten belül, vagy a berendezés alegységeinek cseréje esetén a garanciális jogok hatályukat vesztik. Utánfutó vagy más szállítóeszköz nélküli közlekedés esetében az alkalmazott csatlakozókat le kell oldani a hálózati csatlakozóaljzatokról. Fenntartjuk a jogot a szerkezeti változtatásokhoz, a felszereltség és a szín megváltoztatásához, úgyszintén fenntartjuk a jogot a használati utasításokban téves információ megjelenéséhez. Az információk, adatok, illusztrációk nem jelentenek kötelezettségvállalást. A ködlámpa nélküli utánfutók esetében ezt a világítást ki kell egészíteni. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a műszaki vagy elektronikai változtatások bevezetéséért, amelyeket a gépjármű gyártója vezetett be az elektromos készlet első üzembe helyezése pillanatától, és amelyek pl. az utánfutó csatlakozóaljzatának, vagy perifériás berendezéseinek hibás működéséhez vezetnek. Az utánfutó modul nem alkalmas diagnosztikai feladatokra. Abban az esetben, ha a gyártó, vagy a szoftver által támogatott ellenőrzőrendszerek által végrehajtott diagnosztikai műveletek az utánfutó üzemmóddal közvetlenül vagy közvetetten összefüggő hibajelentések keletkezéséhez vezetnek, az utánfutó csatlakozóaljzat vezetékkötegéből ki kell kötni az utánfutó modult. Ezután a diagnosztikai eljárást meg kell ismételni! RU! Установка электрического комплекта должна быть выполнена в специализированной мастерской или соответственно обученным специалистом. Перед началом всех монтажных работ следует прочитать всю инструкцию по монтажу. После установки электрического комплекта к сервисным документам на машину надо приложить монтажную инструкцию. Неправильное использование или введение изменений в области комплекта E, или изменение находящихся в устройстве узлов приводит к утрате гарантии. При езде без прицепа или другого несущего устройства используемые соединители надо отключать от розеток. Мы оставляем за собой право введения изменений в конструкции, оснастке и цвете, a также право появления ошибочной информации в инструкции по обслуживанию. Вся информация, данные и иллюстрации не имеют обязывающей силы. Если прицеп не оснащён противотуманными фарами, такую оснастку надо установить. Мы не берем на себя ответственности за введение технических или электронных изменений, которые ввел изготовитель транспортного средства от момента первого запуска электрического комплекта и которые ведут, например, к неправильному функционированию розетки прицепа или её периферийных устройств! Модуль прицепа не приспособлен к проведению диагностики! Если диагностические процедуры проводились изготовителем или контрольные механизмы, поддерживаемые программным обеспечением, ведут к генерированию протокола ошибок, прямо или косвенно связанных с режимом прицепа, из комплекта проводов розетки прицепа надо отключить модуль прицепа. Затем повторно провести диагностическую процедуру! LT! Įmontuoti elektros prietaisų rinkinį rekomenduojama specialiose dirbtuvėse arba tai gali atlikti kvalifikuotas asmuo. Būtinai perskaitykite visą įmontavimo instrukciją ir tik tada pradėkite montavimo darbus. Baigus elektros prietaisų rinkinio montavimo darbus, prie transporto priemonės techninės priežiūros dokumentų padėkite įmontavimo instrukciją. Neteksite teisės reikalauti garantinio aptarnavimo, jei naudosite ne pagal paskirtį arba pertvarkysite elektros prietaisų rinkinį ir jame esančius konstrukcinius elementus Važiuojant be priekabos arba krovininio transporterio, iš elektros lizdo būtina ištraukti adapterius, jei tokie naudojami. Pasiliekame teisę keisti konstrukciją, įrangą, spalvas ir neprisiimame atsakomybės dėl klaidų. Visi duomenys ir paveikslėliai gali būti netikslūs. Jei ant priekabos nėra galinių priešrūkinių žibintų, juos būtina įmontuoti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už techninius arba elektroninius pakeitimus, kurie atliekami po pirmojo elektros prietaisų rinkinio įjungimo, atliekamo transportopriemonės gamintojo, ir netinkamą, pavyzdžiui, priekabos elektros lizdo arba periferinių prietaisų veikimą! Priekabos modulio diagnostikos atlikti negalima! Jei gamintojui atliekant diagnostikos procesus arba tikrinimo mechanizmai su programine įranga kuria gedimų protokolus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susiję su priekabos režimu, nuo priekabos modulio būtina atjungti laidus, vedančius į priekabos elektros lizdą, ir iš naujo įjungti diagnostikos procesą! LV! Elektroierīces iemontēšanu jāveic specializētā darbnīcā vai attiecīgu kvalifikāciju ieguvušām personām. Pirms montāžas darbu sākšanas noteikti pilnībā izlasiet montāžas pamācību. Pēc elektroierīces iemontēšanas servisa dokumentu montāžas pamācība jāieliek transportlīdzeklī. Nepareizas elektroierīces vai tās konstrukcijas daļu lietošanas vai pārbūves gadījumā zūd jebkādas garantijas saistības. Braucot bez piekabes vai kravu pārvadāšanas mehānisma nepieciešamības gadījumā izmantotie adapteri vienmēr jāizņem no kontaktligzdas. Paturam tiesības veikt konstrukcijas, aprīkojuma, krāsas izmaiņas izņemot kļūdas. Visi dati un attēli nav saistoši. Piekabēm bez aizmugurējiem miglas lukturiem jāveic papildu aprīkošana / Änderungen vorbehalten Seite 3 von 27

4 Par tehniska rakstura vai elektronikas izmaiņām, kas tiek veiktas pēc elektroiekārtas pirmās ekspluatācijas sākšanas un kuras veic transportlīdzekļa ražotājs un ja tās, piemēram, rada kļūdainu piekabes kontaktligzdas vai tās perifērijas darbību, mēs neuzņemamies nekādas garantijas saistības! Piekabes modulis nevar veikt diagnostiku! Ja ražotāja diagnostikas procesi vai programmatūras atbalstīti pārbaudes mehānismi sniedz kļūdainus ierakstu protokolus, kas tieši vai netieši ir saistīti ar braukšanu sakabes režīmā, tad piekabes modulis jāatdala no piekabes kontaktligzdas un vēlreiz jāsāk diagnostikas process! EST! Elektroonikakomplekti peab paigaldama eritöökoda või vastavate kvalifikatsioonidega isik. Lugege enne kõikide monteerimistööde algust paigaldusjuhend täielikult läbi. Pange pärast elektroonikakomplekti paigaldamist paigaldusjuhend sõiduki teenindusdokumentatsiooni juurde. Elektroonikakomplekti või selles sisalduvate detailide oskamatu kasutamise või muutmise puhul kaob igasugune õigus garantiinõuete esitamisele. Järelhaagise või koormakandurita sõitmisel tuleb vastavad adapterid alati pistikupesast eemaldada. Jätame endale õiguse muudatusteks konstruktsiooni, varustuse värvi ning eksituste suhtes. Andmed ja joonised pole õiguslikult siduvad. Kui järelhaagisel puuduvad tagumised udutuled, siis tuleb need paigaldada. Meie garantii ei laiene tehnilistele/elektroonilistele muudatustele, mida teeb sõidukitootja pärast elektroonikakomplekti esmakordset kasutuselevõtmist ja mis põhjustavad näiteks järelhaagise pistikupesa või perifeeriaseadmete tõrkeid! Järelhaagise moodul pole diagnostikavõimeline! Kui tootjapoolsed diagnostikaprotsessid või tarkvaratoega kontrollmehhanismid genereerivad valeprotokolle, mis on otseselt või kaudselt seotud järelhaagise režiimiga, tuleb järelhaagise moodul järelhaagise pistiku kaablikomplektist lahutada ja diagnostikaprotseduur taaskäivitada! SK! Elektrický systém musí inštalovať špecializovaná dielňa alebo kvalifikovaná osoba. Pred začatím všetkých montážnych prác si prečítajte celý návod na montáž. Po inštalovaní elektrického systému pripojte k servisným dokladom automobilu návod na montáž. Nesprávne používanie alebo vykonávanie zmien v rozsahu kompletu E alebo výmena konštrukčných častí v zariadení vedie k strate nároku na záruku. V prípade jazdy bez prívesu alebo iného nosného zariadenia používané spojky odpojte zo sieťových zásuviek. Vyhradzujeme si právo na vykonávanie konštrukčných zmien, zmien vybavenia a farby ako aj právo na chybné informácie zistené v návode na obsluhu. Žiadne informácie, údaje a ilustrácie nemajú záväznú moc. V prípade prívesov bez hmlových svetiel je toto osvetlenie potrebné doplniť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zavedenie technických alebo elektronických zmien, ktoré zaviedol výrobca automobilu od chvíle prvého spustenia elektrického systému a ktoré vedú napríklad k nesprávnemu fungovaniu zásuvky prívesu alebo jeho periférnych zariadení! Modul prívesu nie je prispôsobený vykonávaniu diagnózy! V prípade, ak diagnostické procesy vykonávané výrobcom alebo kontrolné mechanizmy podporované softvérom vedú ku generovaniu chybových protokolov priamo alebo nepriamo súvisiacich s voľbou prívesu, z kompletu vodičov zásuvky prívesu je potrebné odpojiť modul prívesu. Následne znovu vykonajte diagnostickú procedúru! P! Instalacja zestawu elektrycznego powinna być przeprowadzona przez warsztat specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed rozpoczęciem wszelkich prac montażowych koniecznie przeczytać należy całą instrukcję montażu. Po instalacji zestawu elektrycznego do dokumentów serwisowych pojazdu samochodowego dołączyć należy instrukcję montażu. W przypadku nieprawidłowego używania lub wprowadzenia zmian w obrębie kompletu E, albo w przypadku wymiany znajdujących się w urządzeniu podzespołów, wygasają roszczenia gwarancyjne. W przypadku jazdy bez przyczepy lub innego urządzenia nośnego używane łączniki należy odłączać od gniazd sieciowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmian wyposażenia i koloru, a także prawo do pojawiania się błędnych informacji w instrukcjach obsługi. Wszystkie informacje, dane i ilustracje nie posiadają mocy wiążącej. W przypadku przyczep bez świateł przeciwmgielnych, oświetlenie to należy uzupełniać. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu wprowadzania technicznych lub elektronicznych zmian, które wprowadził producent pojazdu samochodowego od chwili pierwszego uruchomienia zestawu elektrycznego i które prowadzą na przykład do błędnego funkcjonowania gniazda przyczepy lub jego urządzeń peryferyjnych! Moduł przyczepy nie jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy! W przypadku, gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przez oprogramowanie doprowadzają do generowania protokołów błędów posiadających związek pośredni lub bezpośredni z trybem przyczepy, z kompletu przewodów gniazda przyczepy odłączyć należy moduł przyczepy. Następnie powtórnie przeprowadzić należy procedurę diagnostyczną! / Änderungen vorbehalten Seite 4 von 27

5 KIT pin 28-40; ; KIT pin 28-40; ; / Änderungen vorbehalten Seite 5 von 27

6 / Änderungen vorbehalten Seite 6 von 27

7 pin 13-pin 1 bk/wh 8 bu/rd 2 gy 9 rd/bu 3 bn 10 ye 4 bk/gn 11 wh/bn 5 gy/rd R 12 no 6 bk/rd STOP 13 wh/bn 7 gy/bk L R 4 D GB F NL DK N S FIN I E CZ H RU LT LV EST SK P wh bk ye bn gy gn rd bu or pu no weiss schwarz gelb braun grau grün rot blau orange violett with black yellow brown grey green red blue orange purple nicht belegt not occupied blanc noir jaune brun gris vert rouge bleu orange violet inutilisé wit zwart geel bruin grijs groen rood blauw oranje violet hvid sort gul brun grå grøn rød blå orange violet hvit svart gul brun grå grønn rød blå oransje fiolett ikke i bruk hvit svart gul brun grå grönn röd blå orange violett ej använd valkoinen musta keltainen ruseka harmaa vihreä punainen sininen oranssi violetti ei varattu bianco nero giallo marrone grigio verde rosso blu arancione viola libero blanco negro amarillo marón gris verde rojo azul anaranja-do violetta no ocupado bílý černý žlutý hnědý šedý zelený červený modrý oranžový fialový neo bsazen fehér fekete sárga barna szürke zöld piros kék narancssárga ibolyakék nem foglalt белый черный жёлтый purpursarkana purpurpunane кoричневый ceрый зeлeный крacный голубой пурпур-ный оранжевый свободно balta juoda geltona ruda pilka žalia raudona mėlyna oranžinė purpurinė laisva balta meina dzeltena bruna peleka zala sarkana zila oranža valge must kollane pruun hall roheline punane sinine oraanž niet aangesloten ikke anvendt bela čierny žiltý hnedý šedý zelený červený modrý pomaran-čový fialový neo sadený biel czarnie żółcie brązowo szaro zilono czernowo niebiesko pomarańczowy fioletowo nie obkłada br vs vaba / Änderungen vorbehalten Seite 7 von 27

8 5 max 10min!!! / Änderungen vorbehalten Seite 8 von 27

9 / Änderungen vorbehalten Seite 9 von 27

10 cabel bn Modul UN-30/4 Socket 14pin / Änderungen vorbehalten Seite 10 von 27

11 / Änderungen vorbehalten Seite 11 von 27

12 Altea / Altea XL / Altea Freetrack / Leon - Mj / Toledo connector E, G connector E, G connector E, G connector G pin 7 or/bn pin 8 or/gn or/bn or/gn pin 3 connector 4pin pin 1 connector 4pin / Änderungen vorbehalten Seite 12 von 27

13 34 35 connector E pin 2 rd/bk connector E rd/bk pin 2 connector 4pin e-kit rd/bk pin 2 connector E e-kit or/bn or/gn pin 7 connector G pin 8 connector G connector e-kit 4pin / Änderungen vorbehalten Seite 13 von 27

14 40 41 connector E, G Leon Leon bu/bk pin Leon rd pin Leon 5A A / Änderungen vorbehalten Seite 14 von 27

15 Altea / Altea XL / Altea Freetrack / Leon Mj pin 15 or/gn pin 17 rd/bk 48 ; pin 16 or/bn Cabel E-Kit or/gn pin 15; or/bn pin 16; rd/bk pin 17 Cabel Car Cabel Car Socket 4pin; or/gn pin 1; rd/bk pin 2; or/bn pin / Änderungen vorbehalten Seite 15 von 27

16 Einbauanleitung Altea / Altea XL / Altea Freetrack / Leon Mj Cabel Car Cabel Car Socket 4pin; or/gn pin 1; rd/bk pin 2; or/bn pin 3; 54 Socket 4pin Connector bn BSG / Änderungen vorbehalten Seite 16 von 27

17 Altea / Altea XL / Altea Freetrack / Leon bu/bk pin 2, rd pin Bild 60 alle Fahrzeuge picture 60 all cars 5A 2, 13 15A / Änderungen vorbehalten Seite 17 von 27

18 / Änderungen vorbehalten Seite 18 von 27

19 / Änderungen vorbehalten Seite 19 von 27

20 Bosal-Nummer : Bosal part number : Bosal-Nummer : Bosal part number : / Änderungen vorbehalten Seite 20 von 27 BOSAL HELPLINE DEUTSCHLAND BOSAL HELPLINE ÖSTERREICH Telefon (02162) / Telefax (02162) Telefon / Telefax

21 77! 78 79! 3 / C / Änderungen vorbehalten Seite 21 von 27

22 80 Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation D! Allgemein Nach einbau des Elektrosatzes sind die obligatorische Anhängerbeleuchtung sowie die in einigen Ländern gesetzlich vorgeschriebene Anhängerblinküberwachung ohne jede Freischaltung am Fahrzeug gewährleistet! Es wird jedoch die Meldung Steuergerät falsch codiert im Fehlerspeicher hinterlegt (19 - Diagnoseinterface für Datenbus)! Dieser Eintrag hat allerdings keine Auswirkung auf weitere Funktionen und kann bis zum nächsten planmäßigen Werkstattaufenthalt ignoriert werden. Wir empfehlen eine Freischaltung mittelsherstellerseitigen Service-Testers (VAS 5051 / 5052) im Rahmen der jährlichen Serviceintervalle! Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges bei folgenden Steuergeräten über die geführte Fehlersuche an, in dem Sie auf Anhängerkupplung verbaut umstellen: -19 Diagnoseinterface für Datenbus -lange Codierung lesen/schreiben -69 Anhängerfunktion (codieren) Fahrzeuge mit PDC Adresswort 76 (Einparkhilfe); Funktion "07" Steuergerät codieren anwählen; Wert entsprechend der Codiertabelle eingeben. Beispiel 001xxxx; Funktion "06" Ausgabe verlassen Modelle 2006-> mit Gespannstabilisierung, diese zwingend aktivieren; ABS-Steuergerät J104 anpassen: Fahrzeug auswählen; > weiter (Fahrzeugsystemtest); > weiter; mit Sprung in Funktions Bauteilauswahl Fahrwerk; Bremsanlage; 01-Eigendiagnosefähige Systeme; Antiblockiersystem; Funktionen; Anpassung-J104 mit Gespannstabilisierung; weiter den Menü-Anweisungen folgen Fahrzeuge mit Einparkhilfe Nach erfolgter Freischaltung wird im Anhängerbetrieb auch die rückwärtige Einparkhilfe automatisch deaktiviert! GB! Genaral After the installation of the electric kit, the obligatory trailer lighting as well as the trailer indicator controlwhich is statutory in a several countries are guaranteed wihout having to make any connections on the vehicle! The message Control unit incorrectly coded will, however, appear in the fault memory (19 - Diagnosis interface for databus)! Yet this entry has no effect on the other functions and can be ignored until your next regular service appointment. We recommend the connection via the factory-mounted service tester (VAS 5051 / 5052) within the framework of the annual service intervals! Match the vehicle code in the following control units via selected diagnostics by coding towing hitch installed : -19 Diagnosis interface for data bus -Read/write long coding -69 trailer function (code) Vehicles with park distance Control PDC adress 76 (park distance control); Select function 07 Coding the control unit, Enter the value according to the coding table. Example 001xxxx; Function 06 Exit output Modell 2006-> with trailer stabilisation system; this function must be activated; ABS-control unit-j104 with the selected diagnostics as follows: Select vehicle; > Continue (vehicle system test); > Continue; > With Jump to Function-component selection Suspension; Break system; 01-Self-diagnosis-capable systems; Anti-blocking system; Funktions; Adjustment-J104 with trailer stabilisation system; Continue to follow the menu instructions Vehicles with park assist system After the effected connection, the rear park assist system will also automatically be deactivated in trailer operation! / Änderungen vorbehalten Seite 22 von 27

23 NL! Algemeen Na de inbouw van de elektrosets is de verplichte aanhangerverlichting alsmede de in enkele landen wettelijk voorgeschreven aanhangerknipperlichtcontrole zonder iedere vrijschakeling op de auto gegarandeerd! Elke melding stuurapparaat wordt echter onjuist gecodeerd in het foutgeheugen opgeslagen (19 diagnose-interface voor databus)! Deze invoer heeft echter geen invloed op de overige functies en kan tot de volgende geplande werkzaamheden in de werkplaats worden genegeerd. Wij adviseren een vrijschakeling middels servicetesters van de fabriek (VAS 5051 / 5052) tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurten! De codering van de auto moet bij de volgende stuurapparaten via de uitgevoerde zoekopdracht naar fouten worden aangepast door deze om te schakelen op aanhangerkoppeling ingebouwd : -19 Diagnose-interface voor databus -lange codering lezen/schrijven -69 aanhangerfunctie (coderen) Auto s met PDC Adreswoord 76 (parkeerhulp); Functie "07" Stuurapparaat coderen, selecteren; Waarde overeenkomstig de codeertabel invoeren. Voorbeeld 001xxxx; Functie "06" Opdracht sluiten Model 2006-> met auto- en aanhangerstabilisatie, deze absoluut activeren; ABS-stuurapparaat- J104 aanpassen: Auto selecteren; > verder (autosysteemtest); > verder; met Sprong in Selecteren Functie-Onderdeel Chassis; reminstallatie; 01-Zelfdiagnosesystemen; Antiblokkeersysteem (ABS); Functies; Aanpassing-J104 met auto- en aanhangerstabilisatie; verder de menu-instructies volgen Auto s met parkeerhulp Na succesvolle vrijschakeling wordt in de aanhangeraandrijving ook de achteruitparkeerhulp automatisch gedeactiveerd! DK! Generelle oplysninger Installering af det elektriske udstyr sikrer, at de obligatoriske lygter på påhængsvognen, og i nogle lande også det obligatoriske system for blinkende lys på påhængsvognen, er til stede uden behov for foretagelse af en aktivering! I fejlhukommelsen kommer dog melding Fejlkodning af styresystemet (19 diagnostisk interface for databus)! Meldingen vil ikke påvirke bilens fortsatte funktion. Den kan ignoreres indtil den næste planlagte periode for værkstedsreparation. Vi anbefaler aktivering via en servicetester (VAS 5051 / 5052) leveret af fabrikanten i rammer af den årlige serviceperiode! Ved de nedenfor anførte styreenheder skal bilens kodning tilpasses i rammer af fejlfindingsprocedure ved omstilling til option: Påmonteret tilkoblingsanordning : -19 Diagnostisk interface for databusser -Aflæsning af lang kodning / gemning af lang kodning -69 Påhængsvognsfunktion (kodning) Biler med PDC option Adresseord 76 (parkeringshjælp); Funktion "07" Valg af option kodning for styreenhed; notering af værdier efter kodetabellen. Eksempel: 001xxxx; Funktion "06" Option for udlevering af informationer udelades 2006 modeller -> med stabilisering af køretøj med påhængsvogn, det er nødvendigt at aktivere stabiliseringen; styreenhed for antiblokeringssystem (ABS) - tilpasning til J104: Valg af køretøj; > videre (test for køretøjets system); > videre; ved hjælp af et spring til menu Funktions-Bauteilauswahl - Valg af funktionselement Køremekanisme; bremsesystem; 01-Systemer med selvdiagnostik; Antiblokeringssystem; Funktioner; Tilpasning til J104 inkl. stabilisering af køretøj med påhængsvogn; dernæst skal man følge menuens vejledninger. Biler med parkeringshjælp option Efter den gennemførte aktivering er systemet for bilens baglæns parkering også automatisk deaktiveret for påhængsvognen! N! Generelt Etter montering av det elektriske utstyret garanteres obligatorisk tilhengerbelysning så vel som den i noen land ved lov foreskrevne blinkkontroll på tilhenger uten innkobling av kjøretøyet! Likevel vises meldingen "styreenhet" som feilkodet i feilskriveren (19 Diagnosegrensesnitt for databuss)! Denne anmerkningen har riktignok ingen følger for videre funksjon og kan ignoreres fram til neste planlagte. verkstedopphold. Vi anbefaler innkobling ved hjelp av servicetester fra produsent (VAS 5051 / 5052) innenfor rammen av årlig serviceintervall! Tilpass kjøretøyets koding ved følgende styreenhet over ledende feilsøker, der det omstilles på "tilhengerkobling sperret": -19 Diagnosegrensesnitt for databuss -lese/skrive lang koding -69 tilhengerfunksjon (kodes) Kjøretøy med PDC Adresseord 76 (lukeparkeringshjelp); funksjon "07" Velg styreenhet koding; angi verdi i henhold til kodetabell for eksempel 001xxxx; funksjon "06" oppgi utgave modell 2006-> med stabiliseringsprogram, denne må aktiveres; tilpass ABS-styremekanisme-J104: velg kjøretøy; > videre (kjøretøysystemtest); > videre; med hopp i funksjons-komponentvalg" chassis; bremseanlegg; 01-egendiagnosedyktig systemer; antiblokkeringssystem; funksjoner; tilpasning-j104 med stabilitetsprogram; følg menyanvisningene videre Kjøretøy med lukeparkeringshjelp Etter innkobling blir også lukeparkeringshjelp bakover automatisk deaktivert i tilhengerfunksjonen! / Änderungen vorbehalten Seite 23 von 27

24 S! Allmänt Efter inbyggnad av el-insatsen är den obligatoriska släpvagnsbelysningen samt den i en del länder i lag föreskrivna släpvagns-blinkerskontrollen säkrade, utan att en frikoppling på fordonet krävs! Men meddelandet styrdon lagras felaktigt kodat i felrapporteringsminnet. (19 - diagnosgränssnitt för databus)! Denna notering har dock ingen inverkan på andra funktioner. Man kan bortse från den fram till nästa planenliga verkstadsbesök. Vi rekommenderar en frikoppling med en service-testare (VAS 5051 / 5052) från tillverkaren i samband med den årliga servicen! Anpassa fordonets kodning vid följande styrdon via felsökningen genom att koppla om till släpvagnskoppling ombyggd : -19 diagnosgränssnitt för databus -läs/skriv lång kodning -69 släpvagnsfunktion (koda) Fordon med PDC Adressord 76 (parkeringshjälp); funktion 07 välj koda styrdon; mata in värden enligt kodtabellen. Exempel 001xxxx; Funktion 06 lämna output Modeller 2006-> med ekipagestabilisering, aktivera denna tvingande; anpassa ABS-styrdonet-J104: välj fordon: > vidare (fordonssystemtest); > vidare; med ett hopp till funktions-byggdelsurval Chassi; bromsanläggning; 01-system med självdiagnos; antiblocksystem; funktioner; anpassning-j104 med ekipagestabilisering; följ fortsatt meny-anvisningarna Fordon med parkeringshjälp Efter genomförd frikoppling avaktiveras den bakre parkeringshjälpen automatiskt vid släpvagnsdrift! FIN! Yleistä Sähköosan asennuksen jälkeen ovat pakolliset lisävalaistus sekä joissakin maissa lakisääteinen perävaunun vilkun valvonta ilman vapaallekytkentää taattu ajoneuvossa! Virhemuistiin tulee kuitenkin jättää ilmoitus Ohjauslaite väärin koodattu (19 Diagnoosirajapinta tietobussille)! Tällä merkinnällä ei tosin ole mitään merkitystä muiden toimintojen kanssa ja se voidaan jättää huomioimatta seuraavaan työpajapysähdykseen. asti. Suosittelemme vapaallekytkentää valmistajan palvelutestaajien avulla (VAS 5051 / 5052) vuosittaisen huoltovälin puitteissa! Sovi ajoneuvon koodaus seuraavien ohjauslaitteiden aikana ohjatulla virheenetsinnällä, jossa vetokoukkuun asennetaan seuraavat ominaisuudet: -19 Diagnoosirajapinta tietobussille -lue/kirjoita pitkä kodaus -69 Perävaunutoiminto (koodataan) Ajoneuvo jossa on pysäköintitutka Osoitesana 76 (Pysäköintiapu); Toiminto "07 Valitse ohjauslaitteen koodaus; Syötä arvo koodaustaulukon mukaisesti. Esimerkki 001xxxx; Toiminto "06" Hylkää kulutus Malli 2006-> Paritasapainotuksella, aktivoi nämä väkisin; Viritä ABS-ohjauslaite-J104: viritetään: Valitse ajoneuvo; > eteenpäin (ajoneuvojärjestelmätesti); > eteenpäin; hyppy toiminto-rakennusosavalinta alusta; jarrut; 01-itsediagnoosikykyinen järjestelmä; lukkiutumattomat jarrut; toiminnot; viritys-j104 paritasapainotuksella; seuraa valikko-ohjeita eteenpäin Ajoneuvo, jossa on pysäköintiapu Onnistuneen vapaallekytkennän jälkeen perävaunukäyttö ja peruutuspysäköintiapu kytkeytyvät pois päältä automaattisesti! I! Informazioni generali Dopo il montaggio del elettronico, l'illuminazione obbligatoria e il controllo dei lampeggianti del rimorchio (prescritto dalla legge in alcuni paesi) sono assicurati senza bisogno di alcuna procedura di attivazione! Tuttavia, il messaggio di errore Codifica del dispositivo di controllo non coretta è registrata nella memoria (19 - Interfaccia di diagnosi per il data bus )! Questa registrazione non ha comunque alcun effetto sulle ulteriori funzioni, e può essere ignorata fino alla prossima manutenzione periodica da eseguire in officina. Consigliamo di eseguire l'attivazione con il tester di servizio originale del costruttore (VAS 5051 / 5052) nel quadro della manutenzione anuale! Adattare la codifica del veicolo per i seguenti dispositivi di controllo mediante ricerca guasti eseguita, passando a gancio rimorchio montato : -19 interfaccia di diagnosi per bus dati -lettura/scrittura codifica lunga -69 funzione gancio di traino (codifica) Veicoli di sistema di ausilio di parcheggio PDC parola di indirizzamento 76 (sistema di ausilio di parcheggio); Selezionare la funzione "07" codifica della centralina di comando; Immettere il valore secondo la tabella di codifica. Esempio: 001xxxx; Uscire dalla funzione "06" emissione Modello 2006-> di controllo per facilitare la stabilizzazione del rimorchio; tale funzione deve necessariamente essere attivata; centralina ABS J104 con la ricerca guasti guidata come segue: Selezionare il veicolo; continuare (est sistema del veicolo); > continuare; Con Salto nella Selezione elemento di funzionamento Autotelaio; Impianto frenante; 01-Sistema adattabile per autodiagnosi; Sistema antibloccaggio ruote; Funzioni; Adattamento J104 con stabilizzazione del rimorchio; continuare seguendo le istruzioni del menu Veicoli con sensori di parcheggio Dopo aver comoletato l'attivazione, i sensori di parcheggio posteriori vengono disattivati automaticamente quando è attaccato un rimorchio! / Änderungen vorbehalten Seite 24 von 27

25 E! Información General Después de instalar el grupo eléctrico se asegura la obligatoria iluminación del remolque - en algunos países es obligatorio el sistema de las luces de emergencia del remolque, sin ninguna necesidad de activarlas! En la memoria de errores, sin embargo, aparece el aviso "Codificación incorrecta del grupo de control (19 - acoplamiento diagnóstico para el conducto de datos)! Este aviso, sin embargo, no influye en el futuro funcionamiento del vehículo. Podemos ignorarlo hasta la fecha de la futura reparación en el taller. Recomendamos su activación a través del probador de servicio (VAS 5051 / 5052) suministrado por el fabricante dentro del periodo anual de mantenimiento! En caso de los grupos dados a continuación se debe ajustar la codificación del vehículo dentro del procedimiento de búsqueda de errores, conmutando a la opción "Montado gancho de remolque": -19 Interfaz diagnóstica para el conducto de datos - Lectura de larga codificación / registro de larga codoficación - 69 Funcionamiento de remolque (codificación) Vevículos con opción PDC Palabra de dirección 76 (aparcamiento asistido); Función "07"Selección de opción codificación del grupo de control; introducción del valor de forma respectiva a la tabla de códigos. Ekemplo: 001xxxx; Función "06" Salir de la opción de dar información Modelos 2006-> con estabilización del vehículo con remolque, es necesario activar la estabilización; grupo de control del sistema de frenos (ABS) - ajustamiento a J104: Selección de vehículo; > adelante (prueba del sistema de vehículo); > adelante; a través del salto al menú Funktions-Bauteilauswahl - Selección del subgrupo de funcionamiento Mecanismo viable; sistema de frenos; 01-Sistemas con capacidad de autodiagnóstico; Sistema de antibloqueo (ABS); Funciones; Ajustamiento al J104 junto con la estabilización del vehículo con remolque; luego, seguir las indicaciones del menú. Vehículos con opción del sistema de aparcamiento asistido Después de realizar la activación se desactiva automáticamente en el modo de remolque el sistema de aparcamiento trasero! CZ! Všeobecné informace Po instalaci elektrické jednotky je zajištěno povinné osvětlení přívěsu a povinný v některých zemích systém varovného osvětlení přívěsu bez nutnosti jakékoliv aktivace! V paměti chyb se přesto objevuje zpráva, že zde máme Chybné kódování řídící jednotky (19 diagnostický spoj pro datovou sběrnici)! Tato zpráva nebude mít žádný vliv na další funkci vozidla. Můžete ji ignorovat až do doby další plánované opravy v servisu. Doporučujeme aktivaci pomocí servisního testeru (VAS 5051 / 5052), který je výrobcem dodáván v rámci roční servisní lhůty! V případě níže vyjmenovaných řídicích soustav je třeba přizpůsobit kódování motorového vozidla v rámci procedury vyhledávání chyby, a docílíme přestavení na opci Zamontovaný tažný hák -19 diagnostický Interfejs pro datovou sběrnici -Načtení dlouhého kódování/ záznam dlouhého kódování -69 Funkce přívěsu (kódování) Motorová vozidla s opcí PDC Slovo adresní 76 (pomoc při parkování); Funkce "07" Volba opce kódování řídící soustavy; zavedení hodnot do tabulky s kódy. Příklad: 001xxxx; Funkce "06" Vynechat opci výdej informace Modely 2006-> se stabilizací vozidla s přívěsem, nutné aktivovat stabilizaci; řídící jednotka protiblokovacího systému (ABS) - adaptace k J104: Volba motorového vozidla; > dále (test systému motorového vozidla); > dále; pomocí přechodu do menu Funktions-Bauteilauswahl - Volba funkční podskupiny Jízdní mechanizmus; brzdová soustava; 01-Systémy s opcí autodiagnozy; Protiblokovací systém; Funkce; Adaptace k J104 včetně stabilizace motorového vozidla s přívěsem; Je třeba postupovat podle pokynů obsažených v menu. Motorová vozidla s opcí pomoc při parkování Onnistuneen vapaallekytkennän jälkeen perävaunukäyttö ja peruutuspysäköintiapu kytkeytyvät pois päältä automaattisesti! H! Általános tájékoztató Az elektromos készlet beszerelése után biztosított az utánfutó kötelező kivilágítása, valamint az egyes államokban az utánfutóban is kötelező vészvillogó, minden külön aktiválás nélkül! Ilyenkor a hibamemóriában megjelenik az "A vezérlőegység hibás kódolása üzenet (19 diagnosztika csatlakozó az adatsínhez)! Ez az üzenet azonban nincs semmilyen befolyással a gépjármű további működésére. Figyelmen kívül lehet hagyni a következő tervszerinti szervizig. Javasoljuk az aktiválást a gyártó által az éves szervizgarancia keretében szállított VAS 5051 / 5052 szervizteszterrel. Az alább felsorolt vezérlőegységek esetében módosítani kell a gépjármű kódolását a hibakeresési eljárás keretében, az átállítás a Felszerelt vonóhorog opció kijelölésével történik. -19 Diagnosztikai interfész az adatsínhez -Hosszú kódolás leolvasása / hosszú kódolás beírása -69 Az utánfutó működése (kódolása) A PDC opcióval rendelkező gépjárművek 76 címzés (parkolósegéd); "07" funkció Opcióválasztás a vezérlőegység kódolása; az értékek beírása a kódtáblázatba. Példa: 001xxxx; 06 funkció Kilépés az információmegjelenítés opcióból 2006 típusok-> utánfutóval ellátott gépjármű-stabilizálással, feltétlenül aktiválja a stabilizációt; a blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérlőegysége - illesztés a J104-hez: Gépjármű kiválasztása; > tovább (a gépjármű rendszer ellenőrzése); > tovább; ugrással a Funktions-Bauteilauswahl menübe - Működési alegység kiválasztása Futómű; fékrendszer; 01-Öndiagnosztizáló rendszerek; Blokkolásgátló rendszer; Funkciók; Illesztés a J104-hez az utánfutóval ellátott gépjármű stabilizálással együtt; ezután a menü utasításainak megfelelően járjon el. Gépjárművek parkolósegéddel A befejezett aktiválás után a gépjármű tolatásos parkolási rendszere automatikusan deaktiválódik utánfutó módban! / Änderungen vorbehalten Seite 25 von 27

26 RU! Общая информация После установки электрического комплекта гарантируется обязательное освещение прицепа, а также требуемое в некоторых странах действие аварийных огней на прицепе, без необходимости активации! В памяти ошибок появляется, однако, сообщение Ошибочное кодирование блока управления (19 диагностический разъём для магистрали данных)! Это сообщение, однако, не влияет на функционирование транспортного средства. Его можно проигнорировать до следующего запланированного ремонта в мастерской. Рекомендуем активацию посредством сервисного тестера (VAS 5051 / 5052), который поставляется изготовителем в рамках ежегодного сервисного обслуживания! Для ниже указанных блоков управления следует применять кодирование транспортного средства в рамках процедуры поиска ошибки, переключая на вариант Установлен буксирный крюк : -19 диагностический интерфейс для магистрали данных -считывание долгого кодирования/ запись долгого кодирования -69 Действие прицепа (кодирование) Транспортные средства с вариантом PDC Адресное слово 76 (помощь при парковке); Функция "07" Выбор варианта кодирование блока управления; введение величины соответственно в таблицу кодов. Пример: 001xxxx; Функция "06" Проигнорировать вариант выдачи информации Модели 2006-> со стабилизацией транспортного средства с прицепом, обязательно активировать стабилизацию; блок управления антиблокирующей системы (ABS) - приспособление к J104: Выбор транспортного средства; > дальше (тест системы транспортного средства); дальше; при помощи перехода к меню Funktions-Bauteilauswahl - Выбор узла действия Ходовой механизм; Система тормозов; 01- Системы с функцией самодиагностики; Антиблокирующая система; Функции; Приспособление к J104 со стабилизацией машины с прицепом; затем действовать по указаниям меню Автомобили с вариантом поддержки парковки После активации автоматически дезактивируется в режиме прицепа также система парковки автомобиля задом! LT! Bendroji informacija Įmontavus elektros prietaisų rinkinį, transporto priemonėje užtikrinamas priekabos apšvietimas bei kai kuriose šalyse įstatymais reglamentuojama priekabos kontrolė, kuri veikia automatiškai! Tačiau gedimų atmintyje vis dėlto įrašomas pranešimas Netinkamai užkoduotas valdymo prietaisas (19 diagnostikos sąsaja duomenų magistralei)! Šis įrašas neturi jokios įtakos kitoms funkcijoms ir į jį galima nekreipti dėmesio iki kito planuojamo apsilankymo techninės priežiūros dirbtuvėse. Kasmetinės techninės priežiūros metu mes rekomenduojame prijungti gamintojo įmontuotu techninės priežiūros tikrintuvu (VAS 5051 / 5052)! Naudojant šias valdymo sistemas, pritaikykite transporto priemonių kodavimą atlikdami gedimų diagnostiką. Tai atliekama perjungus Priekabos kablys instaliuotas : -19 Diagnostikos sąsaja duomenų magistralei -nuskaityti/įrašyti ilgąjį kodavimą -69 Priekabos funkcija (koduoti) Transporto priemonės su PDC Adreso raktažodis 76 (parkabimo sistema); funkcija 07" Pasirinkite transporto priemonės kodavimą; įveskite kodų lentelėje nurodytą vertę. Pavyzdys: 001xxxx; funkcijas 06", išeiti iš įvesties Modeliai 2006-> su priekabos stabilizavimo sistema, ją būtina nedelsiant aktyvinti; pritaikykite ABS valdymo prietaisą J104: Pasirinkite transporto priemonę; > toliau (transporto priemonės sistemos testavimas); > toliau; pasirinkus Perėjimas pereiti į Funkcijų konstrukcinių elementų pasirinkimas Važiuoklė; stabdžių sistema; 01 savaiminę diagnostiką atliekančios sistemos; stabdžių antiblokavimo sistema; funkcijos; J104 su priekabos stabilizavimo sistema pritaikymas; Toliau naudokitės nurodymų meniu Transporto priemonės su parkavimo sistema Sujungus, priekabos režime automatiškai deaktyvinama ir galinė parkavimo sistema! LV! Vispārīgi Pēc elektroierīces iemontēšanas transportlīdzeklim jānodrošina obligātais piekabes apgaismojums, kā arī atsevišķās valstīs likuma noteikumos noteiktā piekabes pagriezienu kontroles ierīce bez papildu aktivēšanas! Tomēr ziņojums "Vadības ierīce tiek nepareizi kodēts un tiek saglabāts kļūdu atmiņā (19 Diagnostikas saskarne datu maģistrālei)! Šis ieraksts nekādā veidā neietekmē Turpmākās darbības un to līdz nākamajai apkopei darbnīcā saskaņā ar apkopes plānu var neņemt vērā. Mēs iesakām veikt aktivēšanu ar ražotāja servisa testera (VAS 5051 / 5052) palīdzību ik gadus veicamo servisa apkopju intervālos! Pielāgojiet transportlīdzekļa kodējumu turpmāk norādītajām vadības ierīcēm izmantojot veikto kļūdu meklēšanu, pārstatot uz Sakabes iekārta nostiprināta : -19 Diagnostikas saskarne datu maģistrālei -garš kodējums lasīt/rakstīt -69 sakabes funkcija (kodēšana) Transportlīdzekļi ar PDC Adreses vārds 76 (palīgierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā); funkcija "07" Izvēlieties vadības ierīces kodēšanu, ievadiet vērtību atbilstoši kodu tabulai. Piemērs 001xxxx; funkcija "06" izejiet no indikācijas 2006 gada modeļiem -> ar sakabes ierīces stabilizācijas sistēmu, to noteikti aktivējiet, pielāgojiet ABS vadības ierīci - J104: izvēlieties transportlīdzekli; > tālāk (transportlīdzekļa sistēmas tests); > tālāk; ar Pārnese ieejiet Funkcijas konstrukcijas daļas izvēle Gaitas mehānisms, bremžu iekārta; 01-pašdiagnostiku veicošās sistēmas; pretbloķēšanas sistēma; funkcijas; pielāgošana-j104 ar sakabes ierīces stabilizācijas sistēmu; Turpmāk sekojiet izvēlnes norādījumiem Transportlīdzeklis ar palīgierīci novietošanai autostāvvietā Pēc aktivēšanas veikšanas braukšanas režīmā braukšanai ar piekabi tiek automātiski deaktivēta palīgierīce transportlīdzekļa novietošanai autostāvvietā atpakaļgaitā! / Änderungen vorbehalten Seite 26 von 27

No T, T

No T, T No. 033307-T, 033313-T Audi A8 Bj. 11.10 KIT 033307-T KIT 033313-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet

Læs mere

No T, T

No T, T No. 043107-T, 043113-T BMW 2 Active Tourer (F45) Bj. 09.14 BMW X1 (F48) Bj. 10.15 MINI (F56) Bj. 2014 MINI CLUBMAN (F54) Bj. 2015 MINI COUNTRYMAN (F60) Bj. 02.17 KIT 043107-T KIT 043113-T D Elektrischer

Læs mere

No /A. Kia Venga Bj Hyundai ix20 Bj Hyundai ix20 Facelift Bj KIT /A KIT /A

No /A. Kia Venga Bj Hyundai ix20 Bj Hyundai ix20 Facelift Bj KIT /A KIT /A No. 44190807-13/A Kia Venga Bj. 02.10 Hyundai ix20 Bj. 11.10 Hyundai ix20 Facelift Bj. 05.15 KIT 44190807/A KIT 44190813/A D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

No Mitsubishi Outlander Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Mitsubishi Outlander Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 44240507-13 Mitsubishi Outlander Bj. 2012 KIT 44240507 KIT 44240513 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. VW Passat Stufenheck Bj / Variant Bj VW Passat Stufenheck Bj / Variant Bj VW Passat CC Bj. 06.

EINBAUANLEITUNG. VW Passat Stufenheck Bj / Variant Bj VW Passat Stufenheck Bj / Variant Bj VW Passat CC Bj. 06. VW Passat Stufenheck Bj. 03.05 / Variant Bj. 09.05 VW Passat Stufenheck Bj. 10.10 / Variant Bj. 10.10 VW Passat CC Bj. 06.08 VW Jetta Bj. 08.05 / Golf V Variant Bj. 06.07 VW Jetta Bj. 01.11 / Golf VI Variant

Læs mere

No T, T

No T, T No. 361307-T, 361313-T Skoda Fabia Bj. 2015 Skoda Fabia Kombi Bj. 2015 Skoda Rapid Bj. 07.2015 Skoda Rapid Spaceback Bj. 07.2015 VW Polo Bj. 2014 VW Polo Cross Bj. 2014 Seat Ibiza Bj. 06.2015 Seat Ibiza

Læs mere

No Fiat Panda Fiat Panda 4x Fiat Panda Trekking Fiat Panda Cross KIT KIT

No Fiat Panda Fiat Panda 4x Fiat Panda Trekking Fiat Panda Cross KIT KIT No. 44122707-13 Fiat Panda 02.2012 Fiat Panda 4x4 10.2012 Fiat Panda Trekking 10.2012 Fiat Panda Cross 10.2014 KIT 44122707 KIT 44122713 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set

Læs mere

No T, T

No T, T No. 423607-T, 423613-T VW Polo 3drs, 5drs, Cross Bj. 03.09-07.15 SKODA Fabia HB, Combi Bj. 03.09-07.15 SKODA Roomster Bj. 06.10- SEAT Ibiza 3drs, 5drs Bj. 03.09-07.15 SEAT Ibiza ST Bj. 03.09-07.15 KIT

Læs mere

No. WYR426207R-T, WYR426213R-T

No. WYR426207R-T, WYR426213R-T No. WYR426207R-T, WYR426213R-T Audi A3 Fließheck Bj. 05.12 Audi A3 Sportback Bj. 03.13 Audi A3 Stufenheck Bj. 09.13 Audi A3 Cabrio Bj. 02.14 Seat Arona Bj. 11.17 Seat Ateca Bj. 04.16 Seat Ibiza Bj. 06.17

Læs mere

No VW Polo 3drs, 5drs, Cross SKODA Fabia HB, Combi, Roomster

No VW Polo 3drs, 5drs, Cross SKODA Fabia HB, Combi, Roomster No. 423607-13 VW Polo 3drs, 5drs, Cross 2009 2015 SKODA Fabia HB, Combi, Roomster 2010 2015 SEAT Ibiza 3drs, 5drs 2008 2015 SEAT Ibiza ST 2010.06 2015 KIT 423607 KIT 423613 D Elektrischer Anbausatz für

Læs mere

EINBAUANLEITUNG KIT KIT / / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 21

EINBAUANLEITUNG KIT KIT / / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 21 BMW 3er E46 Touring 09.1999- BMW 3er E46 Limousine 04.1998- BMW 3er E46 Coupe 04.1999- BMW 3er E46 Compact 06.2001- BMW 3er E46 Cabrio 04.2000-31-35 22-30 KIT 040607 KIT 040613 14-17 20 12-13 3-5 8-10

Læs mere

No T, T

No T, T No. 042807-T, 042813-T BMW E65/E66 Limousine Bj. 11.01 KIT 042807-T KIT 042813-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. MITSUBISHI Outlander CITROËN C-Crosser PEUGEOT KIT KIT

EINBAUANLEITUNG. MITSUBISHI Outlander CITROËN C-Crosser PEUGEOT KIT KIT MITSUBISHI Outlander 02.07 2012 CITROËN C-Crosser 08.07 PEUGEOT 4007 09.07 2012 30-37 KIT 071807 KIT 071813 4-12 19-28 1-3 13-18 Seite 1 von 19 D! Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt

Læs mere

No T, T

No T, T No. 330407-T, 330413-T Land Rover Freelander Bj. 03.07 10.12 KIT 330407-T KIT 330413-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour

Læs mere

No Ford Focus Turnier KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Ford Focus Turnier KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 132407-13 Ford Focus Turnier 02.05 KIT 132407 KIT 132413 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage

Læs mere

No Land Rover Freelander Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Land Rover Freelander Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 330507-13 Land Rover Freelander Bj. 10.12 KIT 330507 KIT 330513 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet

Læs mere

No. WYR424307R-T, WYR424313R-T

No. WYR424307R-T, WYR424313R-T No. WYR424307R-T, WYR424313R-T VW Touareg Bj. 10.02 03.10 Porsche Cayenne Bj. 12.02 04.10 KIT 424307-T KIT 424313-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

No T, T

No T, T No. 361107-T, 361113-T Seat Mii Bj. 12.11 Skoda Citigo Bj. 12.11 Volkswagen up! Bj. 12.11 KIT 361107-T KIT 361113-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

No Ford Focus C-Max KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Ford Focus C-Max KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 132207-13 Ford Focus C-Max 10.03 KIT 132207 KIT 132213 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage

Læs mere

No Dacia DUSTER Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Dacia DUSTER Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 090107-13 Dacia DUSTER Bj. 2010 KIT 090107 KIT 090113 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage

Læs mere

W KIT KIT D

W KIT KIT D No. 370307-13 SsangYong Rexton W Bj. 2002 KIT 370307 KIT 370313 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage

Læs mere

No Nissan Pick Up Bj Nissan NP 300 Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Nissan Pick Up Bj Nissan NP 300 Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 251107-13 Nissan Pick Up Bj. 1998 2006 Nissan NP 300 Bj. 0.08 KIT 251107 KIT 251113 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour

Læs mere

No Citroen Jumper Bus/Kasten Bj Fiat Ducato Bus/Kasten Bj Peugeot Boxer Bus/Kasten Bj

No Citroen Jumper Bus/Kasten Bj Fiat Ducato Bus/Kasten Bj Peugeot Boxer Bus/Kasten Bj No. 121807-13 Citroen Jumper Bus/Kasten Bj.06.06 01.11 Fiat Ducato Bus/Kasten Bj.06.06 01.11 Peugeot Boxer Bus/Kasten Bj.06.06 01.11 KIT 121807 KIT 121813 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

Læs mere

No Renault Scenic III Bj Renault Scenic III XMOD Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Renault Scenic III Bj Renault Scenic III XMOD Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 322307-13 Renault Scenic III Bj. 06.09 08.16 Renault Scenic III XMOD Bj. 05.13 KIT 322307 KIT 322313 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble

Læs mere

No Suzuki SX-4 S-Cross Bj Suzuki Vitara Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Suzuki SX-4 S-Cross Bj Suzuki Vitara Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 390807-13 Suzuki SX-4 S-Cross Bj. 09.13 Suzuki Vitara Bj. 03.15 KIT 390807 KIT 390813 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour

Læs mere

No Jeep Cherokee KK Bj Dodge Nitro Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Jeep Cherokee KK Bj Dodge Nitro Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 17-13 Jeep Cherokee KK Bj. 04.08 Dodge Nitro Bj. 06.07 KIT 17 KIT 1113 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le

Læs mere

No Mitsubishi ASX Bj Peugeot 4008 Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Mitsubishi ASX Bj Peugeot 4008 Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 240407-13 Mitsubishi ASX Bj. 02.10 Peugeot 400 Bj. 04.12 KIT 240407 KIT 240413 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

No. WYR370307R, WYR370313R

No. WYR370307R, WYR370313R No. WYR370307R, WYR370313R SsangYong Rexton W Bj. 01.02 09.17 KIT 370307 KIT 370313 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

No. WYR402107R, WYR402113R

No. WYR402107R, WYR402113R No. WYR402107R, WYR402113R Toyota Hilux Bj. 10.05 11.08 KIT 402107 KIT 402113 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

No Fiat Tipo Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Fiat Tipo Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 123407-13 Fiat Tipo Bj. 2015 KIT 123407 KIT 123413 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage NL

Læs mere

No Honda CR V Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Honda CR V Bj KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 141607-13 Honda CR V Bj. 2012 KIT 141607 KIT 141613 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage

Læs mere

No Fiat KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No Fiat KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 123107-13 Fiat 500 09.15 KIT 123107 KIT 123113 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet d attelage NL Elektrische

Læs mere

No Ford Tourneo Courier Ford Transit Courier 2014 KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No Ford Tourneo Courier Ford Transit Courier 2014 KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 133707-13 Ford Tourneo Courier 2014 Ford Transit Courier 2014 KIT 133707 KIT 133713 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour

Læs mere

No. WYR090207R, WYR090213R

No. WYR090207R, WYR090213R No. WYR090207R, WYR090213R Dacia LOGAN MCV II Bj. 07.13 KIT 090207 KIT 090213 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

No VW T5 Multivan, Caravelle VW T5 Multivan, Caravelle VW T6 Multivan, Caravelle 07.15

No VW T5 Multivan, Caravelle VW T5 Multivan, Caravelle VW T6 Multivan, Caravelle 07.15 No. 0- Nur für Fahrzeuge mit AHK Vorbereitung Only for vehicles with trailer preparation VW T Multivan, Caravelle 0. 0. VW T Multivan, Caravelle 0. 0. VW T Multivan, Caravelle 0. VW T Kastenwagen, Kombi

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. Opel Corsa D KIT KIT

EINBAUANLEITUNG. Opel Corsa D KIT KIT Opel Corsa D 0.06 33-45 KIT 27407 KIT 2743 25-3 5-24 2-4 9-5-8 27407-3 / 2.03.3-00 / Änderungen vorbehalten Seite von 23 D! Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend

Læs mere

No. WYR190607R, WYR190613R

No. WYR190607R, WYR190613R No. WYR190607R, WYR190613R Kia Ceed Sporty Wagon Bj. 09.07 08.12 KIT 190607 KIT 190613 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour

Læs mere

No. WYR402507R, WYR402513R

No. WYR402507R, WYR402513R No. WYR402507R, WYR402513R Toyota Auris Hatchback Bj. 01.13 Toyota Auris Kombi Bj. 07.13 KIT 402507 KIT 402513 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble

Læs mere

No. WYR122507R, WYR122513R

No. WYR122507R, WYR122513R No. WYR122507R, WYR122513R Alfa Romeo Giulietta 04.10 KIT 122507 KIT 122513 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le

Læs mere

No. WYR421807R, WYR421813R

No. WYR421807R, WYR421813R No. WYR421807R, WYR421813R VW Touran Bj. 03.03 KIT 421807 KIT 421813 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet

Læs mere

No T, T

No T, T No. 042207-T, 042213-T BMW E70 (X5) Bj. 09.06 BMW E71 (X6) Bj. 2007 KIT 042207-T KIT 042213-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique

Læs mere

No. WYR274407R, WYR274413R

No. WYR274407R, WYR274413R No. WYR707R, WYR7R Opel Astra H Limousine Türer Bj. 0.07 0. Opel Astra H Caravan Bj. 09.0 0. Opel Astra H GTC Türer Bj. 0.0.0 Opel Astra H Fliessheck Türer Bj. 0.0 0. Opel Astra H Twintop Bj. 0.0 0.0 Autos

Læs mere

No. WYR422707R-T, WYR422713R-T

No. WYR422707R-T, WYR422713R-T No. WYR422707R-T, WYR422713R-T VW Touran Bj. 02.03 VW Touran Bj. 09.10 VW Tiguan Bj. 10.07 KIT 422707-T KIT 422713-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. Audi A3 Limousine Bj Audi A3 Sportback Bj Audi A3 Cabrio Bj

EINBAUANLEITUNG. Audi A3 Limousine Bj Audi A3 Sportback Bj Audi A3 Cabrio Bj Audi A3 Limousine Bj. 05.03.- Audi A3 Sportback Bj. 09.04.- 23-50 Audi A3 Cabrio Bj. 04.08.- 16-17 Kit 032007 Kit 032013 7-pin 13-pin D Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder

Læs mere

No Alfa Romeo 156 Limousine Bj Alfa Romeo 156 Sport Wagon / Crosswagon Bj KIT KIT

No Alfa Romeo 156 Limousine Bj Alfa Romeo 156 Sport Wagon / Crosswagon Bj KIT KIT No. 122907-13 Alfa Romeo 156 Limousine Bj. 09.97 09.05 Alfa Romeo 156 Sport Wagon / Crosswagon Bj. 2000 2007 KIT 122907 KIT 122913 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer

Læs mere

No. WYR071707R-T, WYR071713R-T

No. WYR071707R-T, WYR071713R-T No. WYR071707R-T, WYR071713R-T Citroën C5 Break Bj. 10.08 Citroën C5 CrossTourer Bj. 05.14 KIT 071707-T KIT 071713-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

No T, T

No T, T No. 071907-T, 071913-T Citroën C4 Cactus Bj. 06.14 Citroën C-Elysee Bj. 11.12 Peugeot 208 Bj. 04.12 Peugeot 301 Bj. 11.12 Peugeot 2008 Bj. 05.13 KIT 071907-T KIT 071913-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

Læs mere

No VW T5 Kasten, Kombi, Bus, Multivan KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No VW T5 Kasten, Kombi, Bus, Multivan KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 424407-13 VW T5 Kasten, Kombi, Bus, Multivan 05.03 08.08 KIT 424407 KIT 424413 D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher

Læs mere

No. WYR351507R-T, WYR351513R-T

No. WYR351507R-T, WYR351513R-T No. WYR351507R-T, WYR351513R-T Seat ATECA Bj. 201 KIT 351507-T KIT 351513-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le

Læs mere

No KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

No KIT KIT Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung No. 274007-13 Opel Astra J Fließheck Bj. 11.09 05.15 Opel Astra J Station Wagon Bj. 09.10 03.16 Opel Astra J Stufenheck Bj. 08.12 Opel Cascada Bj. 05.13 Opel Corsa E Bj. 12.14 Opel Insignia Sedan F69 Bj.

Læs mere

No. WYR422807R-T, WYR422813R-T

No. WYR422807R-T, WYR422813R-T No. WYR422807R-T, WYR422813R-T VW Golf V Bj. 11.03 08.08 VW Golf VI Bj. 09.08 08.12 VW Golf V Plus Bj. 02.05 02.09 VW Golf Cross Bj. 02.07 KIT 422807-T KIT 422813-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

Læs mere

No T, T

No T, T No. 233607-T, 233613-T Mercedes E-Klasse (W213) Bj. 04.16 Mercedes E-Klasse (S213) Bj. 09.16 Mercedes E-Klasse (T213) Bj. 03.17 Mercedes E-Klasse (C238) Bj. 03.17 Mercedes E-Klasse (A238) Bj. 09.17 Mercedes

Læs mere

No. WYR423507R-T, WYR423513R-T

No. WYR423507R-T, WYR423513R-T No. WYR423507R-T, WYR423513R-T VW T5 Kasten, Kombi, Bus, Prische Bj. 10.09 06.15 VW T6 Kasten, Kombi, Bus, Prische Bj. 07.15 KIT 423507-T KIT 423513-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical

Læs mere

No. WYR360807R-T, WYR360813R-T

No. WYR360807R-T, WYR360813R-T No. WYR360807R-T, WYR360813R-T Skoda Octavia II Bj. 06.04 01.13 Skoda Octavia II Kombi Bj. 01.05 01.13 Skoda Superb Stufenheck Bj. 09.08 04.15 KIT 360807-T KIT 360813-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

Læs mere

No. WYR423007R-T, WYR423013R-T

No. WYR423007R-T, WYR423013R-T No. WYR423007R-T, WYR423013R-T VW Caddy / Caddy Maxi Bj. 02.04 Achtung! Caddy Basis (ohne orig. Zentralveriegelung) Verwendung eines Radträgers nicht möglich!!! NSL schaltet nicht ab. Attention! Caddy

Læs mere

No. WYR423507R-T, WYR423513R-T

No. WYR423507R-T, WYR423513R-T No. WYR423507R-T, WYR423513R-T VW T5 Kasten, Kombi, Bus, Prische Bj. 10.09 06.15 VW T6 Kasten, Kombi, Bus, Prische Bj. 07.15 KIT 423507-T KIT 423513-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical

Læs mere

No T, T

No T, T No. 426207-T, 426213-T Audi A3 Fließheck Bj. 05.12 06.16 VW Arteon Bj. 06.17 Audi A3 Sportback Bj. 03.13 06.16 VW Golf VII Fließheck Bj. 09.12 05.14 Audi A3 Stufenheck Bj. 09.13 06.16 VW Golf VII Sportsvan

Læs mere

No Opel Astra H Limousine Opel Astra H Kombi Opel Astra H GTC Opel Astra H Stufenheck Opel Zafira B 07.

No Opel Astra H Limousine Opel Astra H Kombi Opel Astra H GTC Opel Astra H Stufenheck Opel Zafira B 07. No. 273507-13 Opel Astra H Limousine 03.04 Opel Astra H Kombi 09.04 Opel Astra H GTC 03.05 Opel Astra H Stufenheck 05.06 Opel Zafira B 07.05 Autos mit/with REC (Rear Electric Centre) KIT 273507 KIT 273513

Læs mere

No. WYR425007R-T, WYR425013R-T

No. WYR425007R-T, WYR425013R-T No. WYR425007R-T, WYR425013R-T Audi A3 Fließheck Bj. 06.14 Audi A3 Sportback Bj. 06.14 Audi A3 Stufenheck Bj. 06.14 Audi A3 Cabrio Bj. 06.14 VW Golf VII Fließheck Bj. 06.14 VW Golf VII Sportsvan Bj. 06.14

Læs mere

No T, T

No T, T No. 425707-T, 425713-T VW Tiguan Bj. 05.16 KIT 425707-T KIT 425713-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le crochet

Læs mere

No T, T

No T, T No. 133807-T, 133813-T Ford Transit VIII Bj. 2013 KIT 133807-T KIT 133813-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection F Ensemble électrique pour brancher le

Læs mere

No T, T

No T, T No. 361207-T, 361213-T Skoda Rapid HB Bj. 07.12 06.15 Skoda Rapid Spaceback Bj. 10.13 06.15 Seat Toledo IV HB Bj. 10.12 05.15 KIT 361207-T KIT 361213-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB

Læs mere

EINBAUANLEITUNG / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 55

EINBAUANLEITUNG / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 55 29.10.2007-01 / Änderungen vorbehalten Seite 1 von 55 Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten

Læs mere

No T, T

No T, T No. 133507-T, 133513-T Ford Transit Connect Bj. 01.2014 Ford Tourneo Connect Bj. 01.2014 Ford Kuga Bj. 01.2013 KIT 133507-T KIT 133513-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set

Læs mere

No T, T

No T, T No. 033007-T, 033013-T Audi A7 11.2010- Audi A6 Limousine 03.2011- Audi A6 Avant 03.2011- KIT 033007-T KIT 033013-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical Set for Trailer Connection

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

No T, T

No T, T No. 232207-T, 232213-T Mercedes M-Klasse W164 07.2005 08.2010 Mercedes M-Klasse W164 09.2010 Mercedes R-Klasse W251 02.2006 KIT 232207-T KIT 232213-T D Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung GB Electrical

Læs mere

No , Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection

No , Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung. GB Electrical Set for Trailer Connection No. 017-128, 017-138 Mercedes Benz W 211 E-Klasse Limousine 03.02 02.09 Mercedes Benz S 211 E-Klasse Kombi 03.03 10.09 Mercedes Benz W 203 C-Klasse Limousine 06.00 02.07 Mercedes Benz S 203 C-Klasse Kombi

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. Mercedes Benz B-Klasse W Mercedes Benz A-Klasse Mercedes Benz CLA Mercedes Benz GLA 09.

EINBAUANLEITUNG. Mercedes Benz B-Klasse W Mercedes Benz A-Klasse Mercedes Benz CLA Mercedes Benz GLA 09. Mercedes Benz B-Klasse W246 11.2011 Mercedes Benz A-Klasse 2012 Mercedes Benz CLA 2013 Mercedes Benz GLA 09.2013 Mercedes Benz CLA Shooting Brake 2015 41-48 18-38 KIT 232807 KIT 232813 15-17 9-14 4-8 232807-13

Læs mere

No T, T

No T, T No. 233207-T, 233213-T Mercedes Benz M-Klasse Bj. 2011 Mercedes Benz GL Bj. 11.2012 Mercedes Benz GLE Coupé Bj. 01.2015 Mercedes Benz GLE SUV Bj. 01.2015 Mercedes Benz GLS SUV Bj. 2015 KIT 233207-T KIT

Læs mere

VFL OPTIMA Flange. 1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage

VFL OPTIMA Flange.   1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage VFL OPTIMA Flange DE EN ES Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage Produktbe skrive lse: VFL OPTIMA Flange kombinerer en stilbar dynamisk

Læs mere

EINBAUANLEITUNG. Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

EINBAUANLEITUNG. Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden. D Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett

Læs mere

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction VLT Instruction Drives and Controls MEMORY OPTION VLT Series 5000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 3 Compact IP 20... page 7 Compact IP 54... page 17 Advarsel! Memory Option

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction Declaration of incorporation of partly completed machinery Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin Inkorporeringserklæring for delmaskine Erklärung für den

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Shed-in-a-Box. 2,4 x 2,4 x 2,4 m + /-

Shed-in-a-Box. 2,4 x 2,4 x 2,4 m + /- Shed-in-a-Box 2,4 x 2,4 x 2,4 m #70483 MB_104_244 + /- 45 cm + /- 6 m 11 mm + GB = Helpful information DE = Nützliche Informationen FR = Informations utiles ES = Información útil PT = Informação útil PL

Læs mere

Shed-in-a-Box. 3,0 x 3,0 x 2,4 m + /-

Shed-in-a-Box. 3,0 x 3,0 x 2,4 m + /- Shed-in-a-Box 3,0 x 3,0 x 2,4 m #70033 MB_104_245 + /- 45 cm + /- 6 m 11 mm + GB = Helpful information DE = Nützliche Informationen FR = Informations utiles ES = Información útil PT = Informação útil PL

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

REHABILITATIONS- PROTOKOL

REHABILITATIONS- PROTOKOL REHABILITATIONS- PROTOKOL EFTER IMPLANTATION AF Det er af afgørende betydning, at programmet i dette hæfte følges ereerde ledsaget af en professionel fysioterapeut for at garantere en korrekt onder udførelse

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

DOWNLOAD OR READ : PEUGEOT 106 SERVICE MANUAL PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : PEUGEOT 106 SERVICE MANUAL PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : PEUGEOT 106 SERVICE MANUAL PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 peugeot 106 service manual peugeot 106 service manual pdf peugeot 106 service manual View and Download PEUGEOT 106 2001 owner's

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato:

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato: WIO200A INSTALLATIONS MANUAL 111686-903 Rev. 1.01 Dato: 10.01.2013 Side 1 af 14 Contents Contents... 2 Introduction... 3 Pin assignment of the terminal box connector for customer... 4 Pin assignment of

Læs mere

ZTB. Pages 3-9 T-F 0K14/0K Pages T-R 0K14/0K VAS

ZTB. Pages 3-9 T-F 0K14/0K Pages T-R 0K14/0K VAS ZTB Pages -9 T-F 0K/0K0 00 Pages - T-R 0K/0K0 00 VAS 9-0-0 ENGLISH: The instructions show fitting of VELUX light kit ZTL together with VELUX low U-value kit ZTB. Note: If only low U-value kit ZTB is to

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Bestlite for the Danish red Cross limited edition

Bestlite for the Danish red Cross limited edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite pour la Croix-Rouge Danoise Série limitée Bestlite is proud to be able to enter the venerable

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Farvekoder på vejeceller leveret af NTT fra 2017

Farvekoder på vejeceller leveret af NTT fra 2017 Farvekoder på vejeceller leveret af NTT fra 2017 Betegnelser: Forsyning til vejecellen kan være kaldt +/ -Excitation, Exc., In +/-, Input m.m. Signal fra vejecellen kan betegnes: Signal +/-, out +/-, output

Læs mere