Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen"

Transkript

1 Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs aktiviteter 5 De fremtidige scenarier 1. Scenario 7 2. Scenario 8 Bygningsmæssige konsekvenser for 2. scenario 10 Henhedsplan 12 Udearealer 18 Økonomi Anlægsøkonomi 22 Driftsøkonomi 22 1

2 Indledning og baggrund På baggrund af et ønske fra Hornbæk Hallen om at undersøge mulighederne for at etablere lokaler til fitnesstræning, er DGI-huse og haller blevet bedt om, sammen med indarbejdelsen af en mere omfattende udvikling af anlægget, at give bud på hvor dels lokaler til fitness kan placeres, og dels hvordan en mere omfattende udbygning af anlægget kan disponeres, samt hvilke anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser det kan have. Ønsket til udviklingen af anlægget er, at anvendelses- og aktivitetsmulighederne på anlægget skal udvikles og henvende sig til en bredere målgruppe, samtidig med at den nuværende anvendelse af faciliteterne understøttes. Det vægtes særligt at få flere brugere af anlægget og en større synergi mellem de forskellige brugergrupper. Udviklingsplanen er baseret på to møder med repræsentanter for Hornbæk Hallen og brugerne af anlægget i henholdsvis november og december 2009, erfaringer fra øvrige rådgivningsopgaver i DGI-huse og haller, erfaringer og principper fra DGI s egne anlæg samt de tendenser der afspejler sig i de nyeste undersøgelser, der er lavet af idrættens udvikling i Danmark. Det kan i den forbindelse i korte træk nævnes, at danskerne efterspørger idrætsmuligheder som aldrig før og at denne efterspørgsel er karakteriseret ved: At flere og flere dyrker idræt, og flere og flere gør det uden for idrætsforeningerne At væksten i idrætsdeltagelsen er båret af selvstændige og selvhjulpne voksne og ældre At mænd og kvinder er lige aktive At aktivitetsmønstret er blevet langt mere varieret og mangfoldigt At der blandt voksne kan konstateres en bevægelse væk fra aktiviteter, der dyrkes på hold og på faste tidspunkter, til aktiviteter, der kan dyrkes alene eller i mindre grupper og på selvvalgte tidspunkter At væksten i idrætsdeltagelsen er størst i aktiviteter, hvor den sundhedsmæssige og kropslige effekt er det primære 2

3 Det eksisterende anlæg Anlæggets placering i området Placeret i yderkanten af Hornbæk rækker anlægget både mod byen og ud i det nærliggende naturområde. Tilstødende arealer der henlægger som markjord udgør en mulighed for udvidelse af grønne områder til boldspil mv. Placeringen udgør også en mulighed for at lade idrætsanlægget være udgangspunkt for idrætsaktiviteter i naturen på stianlæg m.m. Anlæggets sammenfletning med de tilstødende naturområder i form af bl.a. et vandløb må betragtes som en kvalitet, der kan understøtte stedets rekreative karakter. Selv om det nærliggende tennisanlæg ligger meget tæt på, vurderes det, at forbindelsen mellem de to anlæg primært kan få karakter af driftsmæssige forhold, pga. den mentale afstand togbanen giver. Selv en over- eller underføring af Carl Bødker Nielsens Vej mellem de to anlæg vil næppe ændre på de forhold. Nuværende indendørs faciliteter: De nuværende funktioner i huset kan overordnet beskrives som: En 20 x 40 meter idrætshal En aktivitetssal på ca. 130 m² Et klublokale ca. 100 m² Omklædning til udendørs baner Omklædning til indendørs aktiviteter Cafeteria med let køkken Mødelokaler Særlige forcer ved anlægget Der kan umiddelbart peges på tre særlige kvaliteter ved det nuværende kompleks. Det er den 3

4 åbne facade mod syd, der giver et godt dagslysindfald til de bagvedliggende rum. Hallens store friareal rundt om håndboldbanen der giver gode muligheder for aktiviteter på tværs af rummet og de store friarealer rundt om anlægget der giver mange valgmuligheder for et udbygningsprojekt. - Hjørnet mod syd mellem cafeteriet og det gamle klubhus har både læ, aftensol og udsyn over en af boldbanerne. Særlige ulemper ved anlægget - Lukkede facader der skaber ringe sammenhæng mellem ude og inde, og som får anlægget til at fremstå livløst og med ringe signalværdi. - Placeringen af cafeteriaet på 1. sal giver en ringe sammenhæng til resten af anlægget, og afholder det fra at blive et naturligt omdrejningspunkt for det sociale liv, der foregår 4

5 i forbindelse med idrætsaktiviteterne på anlægget. - Ringe synlighed i forhold til omgivelserne og ankomst til området. Anlæggets aktiviteter Brugen af idrætshallen synes at afspejle et meget traditionelt idrætsmønster, mht. både aktiviteten og formen på denne. 5

6 Anvendelsen til fodbold og tennis kan ses som en mindre effektiv udnyttelse, da indendørs sæsonen for disse aktiviteter er kortere end for de øvrige indendørs aktiviteter. Det synes ikke aktuelt med en håndboldhal nummer to, da den eksisterende hal ville kunne absorbere mere end en fordobling af håndboldaktiviteterne hvis hallen kunne frigives til formålet. Med det nuværende aktivitetsmønster og aktivitetsniveau vil udnyttelsesgraden af idrætshallen kunne forbedres ved etableringen af en mobil opdeling af hallen, der kan dele den funktionelt og evt. visuelt op. Etableringen af en rumopdeling der også har en lydmæssig effekt, vil med hallens saddeltagskonstruktion være meget bekostelig. Brugen af multisalen vil ved muligheden for en opdeling af idrætshallen kunne ændres til aktiviteter, der i højere grad matcher de fysiske rammer. Klublokalet på 1. salen af det gamle klubhus synes at have et uudnyttet potentiale med kun én fast ugentlig aftenaktivitet. 6

7 De fremtidige scenarier Anlæggets fremtid i et 10-årigt perspektiv kan kort skitseres i to scenarier. 1. scenario er, at anlæggets behov for nye faciliteter begrænses til et nyt fitnesscenter med opførelsen af en institution som et separat byggeri. 2. scenario for anlægget er et behov for nye faciliteter, der i første omgang er et fitnesscenter, dernæst gymnastikfaciliteter og en eller to indendørs tennisbaner. Opførelsen af en institution på området integreres funktionelt i anlægget. 1. Scenario - Fitness i eksisterende cafeteria og opførelse af nyt opholdsområde Alternativt til at etablere et indskudt dæk i multisalen kunne være at ombygge det nuværende cafeteria til fitness og så etablere cafeteria og ophold i stueplan evt. sammen med mindre mødelokaler. Etableringen af fitnessfaciliteter på anlægget får det i højere grad til at imødekomme de aktuelle behov, der kan spores blandt danskerne. Det vil kun løfte en mindre flig af de muligheder, der vil være ved at give anlægget en nutidig standard. 7

8 2. scenario en større udvidelse af Hornbæk Hallen Et anlæg der modsvarer det nutidige idrætsbehov, bør forholde sig til de tidligere nævnte ændringer i danskernes idrætsvaner. Den øgede vækst af idrætsaktive uden for foreningerne skyldes for en stor dels vedkommende, at mange i deres hverdag har svært ved at indpasse den faste struktur foreningsidrætten normalt baseres på. Ønsket er i den forbindelse en højere grad af fleksibilitet. Kendetegnende for indendørs idrætten er også at tilslutningen til de traditionelle store idrætter er faldende. Håndbold, badminton, tennis har i en lang årrække haft en støt faldende tilslutning på landsplan. De idrætter der er i vækst har i langt højere grad en vægtning af den sundhedsmæssige og kropslige effekt, hvor der ikke er brug for de 20 x 40 meter, men hvor det i stedet foregår i rum med helt andre kvaliteter eller udendørs. Ved en tilføjelse af en institution på anlægget, ligger der en unik mulighed for at lave en helt særlig løsning med en profil for institutionen, der vil vække genklang langt ud over Helsingør Kommune. En direkte sammenbygning mellem idrætsanlæg og institution vil give en unik mulighed for at give stedet en profil, der ligger i direkte forlængelse af den fokus, der er på sundhed, sammenhæng mellem kropslig intelligens og velvære, samt det positive præg sådanne positive muligheder kan sætte på et barns fremtidige vaner mht. fysisk aktivitet. I det perspektiv bør der ved en udvidelse af Hornbæk Hallen gøres bestræbelser på: - At det samlede anlæg bliver løftet ved en udvidelse, og ikke kun de funktioner der bygges på - Skabe sammenhæng i anlægget 8

9 - Funktionel, visuel eller adgangsmæssig kontakt mellem de enkelte funktioner - Nem tilgængelighed og overskuelighed i anlægget - Sammenhæng mellem ude og inde med udblik og indblik, direkte lys fra nord og dybt lys fra syd og vest i aktivitetsrummene - Et anlæg med en stærk signalværdi udad til der indbyder til aktivitet - Opholdsarealer der inviterer og fungerer udendørs og indendørs med en central placering - Rigtig rækkefølge og indbyrdes placering af omklædning, ophold og aktivitetsområder 9

10 Det er samtidig vigtigt at notere sig, at ændringer og udvikling ikke kommer alene ved at skabe nye fysiske rammer. Den faktor der har størst betydning er arbejdet med indhold og drift. Et veldrevet anlæg der har en stærk lokal forankring og mange tilfredse brugere kan finde sted i selv nedslidte og ordinære rammer, mens selv de mest nytænkende og udfordrende faciliteter ikke er nogen garanti for at det modsvares i stedets indhold. Ved placeringen af nye bygninger i området, er der en række særlige hensyn, der gør sig gældende: - Det bør så vidt muligt undgås, at bygge oven på den fjernvarmeledning der går gennem området. Der vil fortsat være brug for stedets overløbsbassiner. - Opførelsen af en ny ca m² institution i området ønskes så vidt muligt at være fysisk sammenhængende med idrætsanlægget, samtidig med at det ikke må spærre eller ligge i vejen for en udvidelse af anlægget. - Områdets naturkvaliteter bør så vidt muligt fastholdes. Bygningsmæssige konsekvenser for 2. scenario 1000 m² børneinstitutio Et volumenstudie af hvor meget 1000 m² bebyggelse fylder viser, at det er vigtigt at have det med i overvejelserne for, hvordan det bedst indplaceres på anlægget. De store omkringliggende friarealer giver mange muligheder for at kunne tilføje nye bygninger til anlægget. Særligt synes parkeringsarealerne øst og sekundært nord for hallen at være oplagt som byggefelt. 10

11 Også området syd for det gamle klubhus ud mod boldbanen ligger meget hensigtsmæssigt for visse faciliteter. Ved en inddragelse af nuværende parkeringspladser som byggefelt må der findes plads til bilerne et andet sted i området. En af de oplagte muligheder kunne være at inddrage arealet mellem hallen og Carl Bødker Nielsens Vej og samtidig gøre anlæggets mere synligt i forhold til omgivelserne. Ønskelisten Ønskerne til en udbygning af anlægget kan i volumener beskrives på følgende måde: - En gymnastiksal/hal der opfylder behovene for både springgymnastik og rytmisk gymnastik. Bl.a. med springgrave og evt. faste springbaner - En tennishal gerne to - Omklædning flere brugere af anlægget vil betinge en øget omklædningskapacitet - Depoter en depotrumskapacitet på mindst 10 % af aktivitetsarealet særligt springgymnastik har brug for store depotrum. - Udearealer der inviterer til leg, træning og ophold for et bredt udsnit af lokalområdets borgere. - Mødested for udendørs aktiviteterne løb, stavgang, turcykling m.m. Flere af disse faciliteter vil, alt efter endelig placering og udformning, kunne anvendes til andre former for aktivitet. 11

12 Placeringen af nye faciliteter ved Hornbæk Hallen bør gennemtænkes i forhold til et langt fremtidsperspektiv og en ny rolle for anlægget, der i højere grad gør det til et omdrejningspunkt for idræts- og fritidslivet i lokalområdet. I placeringen af faciliteterne bør der også tages hensyn til, at anlægsfasen kan foregå over længere tid, alt efter hvordan finansieringen er til stede. Således vil det være nødvendigt at inddrage muligheden for at udvidelsen kan ske i etaper, som er velfungerende upåagtet af om næste etape bliver udført. Det bør derfor prioriteres, at café- og opholdsarealet har nær tilknytning til den nuværende idrætshal, og at institutionen så vidt muligt kan få direkte kontakt til de nuværende bygninger. De udearealer der tilknyttes institutionen bør så vidt muligt også henvende sig til både idrætsanlæggets brugere og institutionen, hvorfor det skal ligge nemt tilgængeligt for begge brugergrupper. Ud over placeringen af institutionsbyggeriet (gul farve) er placering af gymnastikhal/sal (mørk rød) og tennishal (lys rød) mange overvejelser værd i forhold til at opnå den bedst mulige løsning. Placering af café- og opholdsfaciliteter (rødt hjerte) er måske af størst betydning, men nemmere at håndtere størrelses- og formmæssigt. Også fitness (lys blå), omklædnings- (mørk blå) og depotrum (lilla) er nemmere at placere efter de store volumener. Placeringen af fitness og café- og opholdsarealer synes givet med den aktuelle udbygningsplan for anlægget. Med en placering af café- og opholdsarealet i grundplan, vil der på sigt være mulighed for at koble yderligere fleksible møderum og klublokaler på der bl.a. kan indeholde mobile arbejdsstationer til de forskellige idrætsaktiviteters administrationsopgaver. Helhedsplan I forhold til de store volumener (gymnastik- og tennishal) er det nødvendigt, at de indtænkes i det hovedgreb der bliver gældende for placeringen af en institution på grunden. Sammen med de specifikke krav der er til disse idrætsrum, bør overvejelserne omkring funktionelle sammenhænge sammenhæng og synergi, der er udtrykt i denne udviklingsplan, samt en overordnet arkitektonisk idé, indarbejdes i grundlaget (konkurrencematerialet) for udviklingen og opførelsen af institutionen. 12

13 For at lade de kreative kræfter få frit spil og udfordre de nuværende forhold bør tilgangen til udformningen af et fremtidigt idrætsanlæg og institutionsbyggeri ved Hornbæk Hallen stilles så åbent som muligt med en klar formulering af de funktionsmæssige ønsker der er til anlægget. Forhold der bør holdes åbne i forhold til udarbejdelsen af et fremtidigt hovedgreb for området er f.eks.: Vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at placere et stort volumen syd for det gamle klubhus ud mod opvisningsbanen? Skal idrætsanlægget og institutionen have hver sin ankomst? Som en kvalificering af hvilke placeringsmuligheder der er for de forskellige større volumener i en helhedsplan er der nedenstående anvist muligheder i den forbindelse. F.eks. synes en forlængelse af den nuværende idrætshalsbygning at være en nærliggende mulighed. Dimensionen på den nuværende bygning harmonerer dog ikke med hverken tennis eller gymnastik. En videreførsel af den nuværende bygningsform, vil måske også virke noget voldsom. 13

14 Med fitness placeret i det nuværende cafeteria og café/ophold flyttet ned i grundplanet under fitness som et nært forestående projekt, er dette er også gældende for efterfølgende forslag. En af mulighederne er at placere gymnastikhal/sal nord for det gamle klubhus, og tennishaller nord for idrætshallen. I det sammenhæng kan institutionen placeres i et område længst mod øst med kobling til anlægget via det gamle klubhus og evt. gymnastikhal/sal. Primær adgang til idrætsanlægget kan være fra nord som på nuværende tidspunkt eller fra syd for at understøtte café- og opholdsområdet. Udvidelsen af idrætsanlægget kan også koncentreres syd og øst for det gamle klubhus. Institutionen kan så placeres nord for det gamle klubhus med en kobling til denne og f.eks. tennishallen. Institution og idrætsanlæg vil derved kunne opnå et fælles ankomstområde eller at idrætsanlægget får indgang fra syd. 14

15 Rykkes tennishallerne om på nordsiden af det gamle klubhus, kan det være mere hensigtsmæssigt at placere institutionen med forbindelse til den eksisterende idrætshal. Placeringen af de nye idrætsfaciliteter giver mulighed for en tæt og sammenhængende planløsning. Placeres gymnastikhal/sal i forbindelse med det gamle klubhus, nord og øst for denne, giver det mulighed for en kompakt løsning med mulighed for gode sammenhænge i anlægget. Alt efter prioritering kan institutionen så kobles på den eksisterende hal eller gymnastikhal/sal og/eller tennishal med modsat placering af udendørs aktivitetsområder. Institution og idrætsanlæg vil kunne få et fælles ankomstområde eller at idrætsanlægget får indgang fra syd. 15

16 forslag som overordnet følger denne idé. Ved en placering af gymnastikhal/sal øst for det gamle klubhus og en placering af tennishallerne nord for denne, vil det være nærliggende at lægge institutionen nord for tennishallerne med en kobling til anlægget via disse. Omsat i et mere konkret forslag, har Tegnestuen Hornbæk udarbejdet et 16

17 En løsning med et tæt sammenhæng mellem aktivitetsområderne opnås også ved at lægge gymnastikhal/sal syd for det gamle klubhus sammen med café/ophold. Tennishallen kan placeres på den anden side af det gamle klubhus mod nord. Institutionen kan så placeres øst for det gamle klubhus med sammenhæng til både gymnastikhal/sal og tennishal. Den primære indgang for brugerne af idrætsanlægget vil, så længe der ikke er opført tennishal, være fra nord. Dernæst vil den primære indgang til anlægget kunne rykkes om på sydsiden, mens adgangen til institutionen forbliver fra nord via det udendørs aktivitetsområde. Ved en fuldt udbygget løsning med den aktuelle ønskeliste, kan det blive aktuelt i højere grad at integrere det 17

18 gamle klubhus i udvidelsen. Forfølges dette hovedgreb kan en rækkefølge for en udbygning af Hornbæk Hallen være, at der først etableres et nyt café/ophold i hjørnet mellem det gamle klubhus og hallen. Med fitness placeret i det hidtidige cafeteria, kan muligheden for, at fitness kan udvides på et indskudt dæk ind i gymnastiksal/hal. Uafhængigt af denne udvidelse og ombygning, kan institutionen opføres mod øst koblet på det gamle klubhus. Når økonomien er til stede, kan der opføres henholdsvis gymnastikhal/sal og tennishal på de respektive steder sammen med en udvidelse af omklædningskapaciteten og depotrum. En mulighed for at løse behovet for indendørs tennis er at opføre en eller flere lethaller. Med en omkringliggende plads til en lethal vil anvendelsen af denne strække sig over hele året, hvor klimaskærmen i sommerhalvåret kan lukkes op og smelte sammen med de omkringliggende udeareale. Udearealer I indhold og placering af udearealerne bør der indtænkes den størst mulige grad af anvendelighed for både institutionens børn og brugerne af idrætsanlægget. De dele af institutionens legeplads som henvender sig til de mindste børn vil formentlig i dets placering og indhold i mindre grad henvende sig til brugere af idrætsanlægget. Til gengæld vil den del af institutionens legeplads der henvender 18

19 sig til de største børn i institutionen kunne være til glæde for idrætsanlæggets brugere. Samtidig vil installationer og faciliteter til anlæggets brugere kunne benyttes af institutionens større børn der således vil få flere muligheder og i højere grad vil kunne udfordres i deres fysiske aktivitet. F.eks. vil en mulitbane med kunstgræs, gummi (tartan) eller asfalt henvende sig til børn i institutionen, skolebørn og for den sags skyld unge og voksne. Legepladsinstallationer med fokus på klatring, koordination og styrke i overkroppen findes i mange forskellige materialer og sværhedsgrader, og i en mere eller mindre konventionel udformning. Redskabernes signalværdi og evne til at invitere til aktivitet og leg bør også indgå i overvejelserne om materiale og udformning. 19

20 Afgørende er det dog, at hvis denne synergi skal finde sted, er det vigtigt at placeringen af både institutionens og idrætsanlæggets udearealer overvejes nøje. Herunder bl.a. forhold som hensigtsmæssige skyggeforhold og solorientering i forhold til de forskellige brugergrupper. Med et vandløb der passerer gennem området, ligger der en oplagt mulighed for at udnytte denne ressource, hvis der kan etableres sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold omkring sådanne installationer der baseres på vand. Der er også mulighed for at gøre brug af den større beplantning der er i området til klatre- og forhindringsbane. Det må ved anlæg af denne type forventes en forholdsvis høj grad af vedligeholdelse 20

21 Som en understøttelse af de idrætsog motionsaktiviteter der har den største udøverskare, og er i størst vækst, kan der opstilles træningsudstyr til styrke og/eller konditionstræning. Et sådan udstyr vil samtidig ligge i direkte forlængelse af etableringen af indendørs faciliteter til fitnesstræning. Følsomheden for rigtig eller forkert placering af sådanne redskaber er altafgørende for, hvor vidt de bliver brugt eller ej. Forskellen på succes eller fiasko kan afhænge af ganske få meter eller tilfældigheder omkring placeringen, der først viser sig, når de står der. Efterhånden er der dog draget en del generelle erfaringer, som bør inddrages ved en evt. placering af træningsinstallationer ved Hornbæk Hallen. 21

22 Økonomi Anlægsøkonomi Prisen for etableringen af nyt café- og opholdsareal i stueetagen og fitness i det nuværende cafeteria, må forventes at beløbe sig til omkring 5,5 mio. kroner, hvis materialevalg og byggetekniske løsninger skal have en kvalitet der lever op til de kvalitetskrav der kan forventes for en løsning der funktionelt rækker 10 år frem og som har en holdbarhed på mindst 25 år. Økonomiske estimater på nye faciliteter primært til gymnastik og tennis kan svinge meget alt efter kvalitet af såvel byggeteknisk/materialemæssig karakter som arkitektonisk kvalitet. Velegnede og fleksible rammer for gymnastikaktiviteter (både rytmisk og spring) vil beløbe sig til mellem og kroner pr. m² mens indendørs tennisbaner vil ligge mellem og kroner pr. m². Dertil kommer vådrum til kroner pr. m² og depoter til mellem og kroner pr. m². Driftsøkonomi I gennemgangen af de driftsøkonomiske forhold og muligheder for stedet, er de udgifter og indtægter der er i forbindelse med driften af faciliteterne set under et. Således er en særlig aftale med kommunen om bidrag til udgifter i forbindelse med rengøringen, eller at hovedforeningen driver cafeteriet, et teknisk spørgsmål i forhold til hvor disse midler er placeret. Nedenstående oversigt over den nuværende driftsøkonomi og et muligt fremtidsscenarie efter en flytning af café/opholdsområdet og etablering af fitness skal give en oversigt over de driftsøkonomiske konsekvenser Det skal i den forbindelse nævnes, at der i forbindelse med disse ændringer forventes en fordobling i salget fra caféen uden at der medfører ansættelse af personale og at fitness vil være i stand til at betale en husleje på ½ mio. kroner svarende til 500 årsmedlemmer der betaler hver 170 kroner om måneden, svarende til en indtægt på kroner hvoraf de går til husleje. Da det øgede flow af brugere i anlægget vil medføre en øget udgift på el, vand og varme, er disse justeret i forhold til år

23 De økonomiske forhold der vedrører selve afviklingen af idrætsaktiviteterne i foreningsregi er ikke medtaget i oversigten. RESULTATBUDGET 2009 Med fitness og flytning af café Beløb i tkr. Varesalg Vareforbrug Dækningsbidrag Lejeindtægter Salg af idræt- og motionstilbud Tilskud Bruttoindkomst Lønninger Driftsomkostninger: Varme El Vand Rengøringsartikler m.v Forsikringer Renovation, licenser m.v Administrationsomkostninger 0 0 Vedligeholdelse, småanskaffelser m.v PR 0 0 Forpagtningsafgift 0 0 I alt Omkostninger i alt ( ) ( ) Resultat før afskrivning og renter Afskrivninger: Bygninger - leje ifl. 21/ Driftsmidler Resultat Renter Afdrag Renter Afdrag Renter på nyt lån 6 mio - 5 % Afdrag på nyt lån 6 mio over 20 år Finansielle poster - samlet Årsresultat (7.500) Under hensyn til at skabe et endnu mere retvisende billede af økonomien kunne driftsforholdene omkring de udendørs baneanlæg også tages med. Særligt forhold til et fremtidsscenarium hvor der ligger en børneinstitution med tilhørende udearealer på anlægget, kan det være hensigtsmæssigt at have indarbejdet en ansvarsfordeling for disse i et driftsbudget. 23

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING SVANNINGE HALLEN I FORANDRING Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Frederikssund Idrætsråd

Frederikssund Idrætsråd Frederikssund Idrætsråd Idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune Visionen for Frederikssund Idrætsråd er at skabe en mulighed for borgerne til at dyrke idrætsmotions- og kulturtilbud for hele familien

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

BORNHOLM SPORT & EVENT

BORNHOLM SPORT & EVENT BORNHOLM SPORT & EVENT FORORD På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Bornholm Sport & Event, er det mig en glæde at kunne præsentere dette prospekt. Prospektet indeholder, i en kortfattet

Læs mere

Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter DGI-huse og haller, september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 5 Ny organisationsmodel... 7 Bygningsmæssige scenarier... 9 SønderjyskE

Læs mere

IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER KONKLUSIONER OG FORSLAG februar 2012 > Kolofon Idræt i udsatte boligområder Februar 2012 Dette hæfte er udarbejdet i samarbejde mellem Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

Kragelund Aktivitetscenter

Kragelund Aktivitetscenter Kragelund Aktivitetscenter - Idræt fra vugge til grav - Danmarks første CO 2 -neutrale idrætsanlæg Eksisterende udendørs svømmebad Eksisterende klubhus Idrætshal Mellembygning Solvarmefangere og solceller

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN Indledning Samling af idræts- og kulturfaciliteter i Egernsund I Egernsund er der taget skridt til en samling

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere