Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen"

Transkript

1 Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs aktiviteter 5 De fremtidige scenarier 1. Scenario 7 2. Scenario 8 Bygningsmæssige konsekvenser for 2. scenario 10 Henhedsplan 12 Udearealer 18 Økonomi Anlægsøkonomi 22 Driftsøkonomi 22 1

2 Indledning og baggrund På baggrund af et ønske fra Hornbæk Hallen om at undersøge mulighederne for at etablere lokaler til fitnesstræning, er DGI-huse og haller blevet bedt om, sammen med indarbejdelsen af en mere omfattende udvikling af anlægget, at give bud på hvor dels lokaler til fitness kan placeres, og dels hvordan en mere omfattende udbygning af anlægget kan disponeres, samt hvilke anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser det kan have. Ønsket til udviklingen af anlægget er, at anvendelses- og aktivitetsmulighederne på anlægget skal udvikles og henvende sig til en bredere målgruppe, samtidig med at den nuværende anvendelse af faciliteterne understøttes. Det vægtes særligt at få flere brugere af anlægget og en større synergi mellem de forskellige brugergrupper. Udviklingsplanen er baseret på to møder med repræsentanter for Hornbæk Hallen og brugerne af anlægget i henholdsvis november og december 2009, erfaringer fra øvrige rådgivningsopgaver i DGI-huse og haller, erfaringer og principper fra DGI s egne anlæg samt de tendenser der afspejler sig i de nyeste undersøgelser, der er lavet af idrættens udvikling i Danmark. Det kan i den forbindelse i korte træk nævnes, at danskerne efterspørger idrætsmuligheder som aldrig før og at denne efterspørgsel er karakteriseret ved: At flere og flere dyrker idræt, og flere og flere gør det uden for idrætsforeningerne At væksten i idrætsdeltagelsen er båret af selvstændige og selvhjulpne voksne og ældre At mænd og kvinder er lige aktive At aktivitetsmønstret er blevet langt mere varieret og mangfoldigt At der blandt voksne kan konstateres en bevægelse væk fra aktiviteter, der dyrkes på hold og på faste tidspunkter, til aktiviteter, der kan dyrkes alene eller i mindre grupper og på selvvalgte tidspunkter At væksten i idrætsdeltagelsen er størst i aktiviteter, hvor den sundhedsmæssige og kropslige effekt er det primære 2

3 Det eksisterende anlæg Anlæggets placering i området Placeret i yderkanten af Hornbæk rækker anlægget både mod byen og ud i det nærliggende naturområde. Tilstødende arealer der henlægger som markjord udgør en mulighed for udvidelse af grønne områder til boldspil mv. Placeringen udgør også en mulighed for at lade idrætsanlægget være udgangspunkt for idrætsaktiviteter i naturen på stianlæg m.m. Anlæggets sammenfletning med de tilstødende naturområder i form af bl.a. et vandløb må betragtes som en kvalitet, der kan understøtte stedets rekreative karakter. Selv om det nærliggende tennisanlæg ligger meget tæt på, vurderes det, at forbindelsen mellem de to anlæg primært kan få karakter af driftsmæssige forhold, pga. den mentale afstand togbanen giver. Selv en over- eller underføring af Carl Bødker Nielsens Vej mellem de to anlæg vil næppe ændre på de forhold. Nuværende indendørs faciliteter: De nuværende funktioner i huset kan overordnet beskrives som: En 20 x 40 meter idrætshal En aktivitetssal på ca. 130 m² Et klublokale ca. 100 m² Omklædning til udendørs baner Omklædning til indendørs aktiviteter Cafeteria med let køkken Mødelokaler Særlige forcer ved anlægget Der kan umiddelbart peges på tre særlige kvaliteter ved det nuværende kompleks. Det er den 3

4 åbne facade mod syd, der giver et godt dagslysindfald til de bagvedliggende rum. Hallens store friareal rundt om håndboldbanen der giver gode muligheder for aktiviteter på tværs af rummet og de store friarealer rundt om anlægget der giver mange valgmuligheder for et udbygningsprojekt. - Hjørnet mod syd mellem cafeteriet og det gamle klubhus har både læ, aftensol og udsyn over en af boldbanerne. Særlige ulemper ved anlægget - Lukkede facader der skaber ringe sammenhæng mellem ude og inde, og som får anlægget til at fremstå livløst og med ringe signalværdi. - Placeringen af cafeteriaet på 1. sal giver en ringe sammenhæng til resten af anlægget, og afholder det fra at blive et naturligt omdrejningspunkt for det sociale liv, der foregår 4

5 i forbindelse med idrætsaktiviteterne på anlægget. - Ringe synlighed i forhold til omgivelserne og ankomst til området. Anlæggets aktiviteter Brugen af idrætshallen synes at afspejle et meget traditionelt idrætsmønster, mht. både aktiviteten og formen på denne. 5

6 Anvendelsen til fodbold og tennis kan ses som en mindre effektiv udnyttelse, da indendørs sæsonen for disse aktiviteter er kortere end for de øvrige indendørs aktiviteter. Det synes ikke aktuelt med en håndboldhal nummer to, da den eksisterende hal ville kunne absorbere mere end en fordobling af håndboldaktiviteterne hvis hallen kunne frigives til formålet. Med det nuværende aktivitetsmønster og aktivitetsniveau vil udnyttelsesgraden af idrætshallen kunne forbedres ved etableringen af en mobil opdeling af hallen, der kan dele den funktionelt og evt. visuelt op. Etableringen af en rumopdeling der også har en lydmæssig effekt, vil med hallens saddeltagskonstruktion være meget bekostelig. Brugen af multisalen vil ved muligheden for en opdeling af idrætshallen kunne ændres til aktiviteter, der i højere grad matcher de fysiske rammer. Klublokalet på 1. salen af det gamle klubhus synes at have et uudnyttet potentiale med kun én fast ugentlig aftenaktivitet. 6

7 De fremtidige scenarier Anlæggets fremtid i et 10-årigt perspektiv kan kort skitseres i to scenarier. 1. scenario er, at anlæggets behov for nye faciliteter begrænses til et nyt fitnesscenter med opførelsen af en institution som et separat byggeri. 2. scenario for anlægget er et behov for nye faciliteter, der i første omgang er et fitnesscenter, dernæst gymnastikfaciliteter og en eller to indendørs tennisbaner. Opførelsen af en institution på området integreres funktionelt i anlægget. 1. Scenario - Fitness i eksisterende cafeteria og opførelse af nyt opholdsområde Alternativt til at etablere et indskudt dæk i multisalen kunne være at ombygge det nuværende cafeteria til fitness og så etablere cafeteria og ophold i stueplan evt. sammen med mindre mødelokaler. Etableringen af fitnessfaciliteter på anlægget får det i højere grad til at imødekomme de aktuelle behov, der kan spores blandt danskerne. Det vil kun løfte en mindre flig af de muligheder, der vil være ved at give anlægget en nutidig standard. 7

8 2. scenario en større udvidelse af Hornbæk Hallen Et anlæg der modsvarer det nutidige idrætsbehov, bør forholde sig til de tidligere nævnte ændringer i danskernes idrætsvaner. Den øgede vækst af idrætsaktive uden for foreningerne skyldes for en stor dels vedkommende, at mange i deres hverdag har svært ved at indpasse den faste struktur foreningsidrætten normalt baseres på. Ønsket er i den forbindelse en højere grad af fleksibilitet. Kendetegnende for indendørs idrætten er også at tilslutningen til de traditionelle store idrætter er faldende. Håndbold, badminton, tennis har i en lang årrække haft en støt faldende tilslutning på landsplan. De idrætter der er i vækst har i langt højere grad en vægtning af den sundhedsmæssige og kropslige effekt, hvor der ikke er brug for de 20 x 40 meter, men hvor det i stedet foregår i rum med helt andre kvaliteter eller udendørs. Ved en tilføjelse af en institution på anlægget, ligger der en unik mulighed for at lave en helt særlig løsning med en profil for institutionen, der vil vække genklang langt ud over Helsingør Kommune. En direkte sammenbygning mellem idrætsanlæg og institution vil give en unik mulighed for at give stedet en profil, der ligger i direkte forlængelse af den fokus, der er på sundhed, sammenhæng mellem kropslig intelligens og velvære, samt det positive præg sådanne positive muligheder kan sætte på et barns fremtidige vaner mht. fysisk aktivitet. I det perspektiv bør der ved en udvidelse af Hornbæk Hallen gøres bestræbelser på: - At det samlede anlæg bliver løftet ved en udvidelse, og ikke kun de funktioner der bygges på - Skabe sammenhæng i anlægget 8

9 - Funktionel, visuel eller adgangsmæssig kontakt mellem de enkelte funktioner - Nem tilgængelighed og overskuelighed i anlægget - Sammenhæng mellem ude og inde med udblik og indblik, direkte lys fra nord og dybt lys fra syd og vest i aktivitetsrummene - Et anlæg med en stærk signalværdi udad til der indbyder til aktivitet - Opholdsarealer der inviterer og fungerer udendørs og indendørs med en central placering - Rigtig rækkefølge og indbyrdes placering af omklædning, ophold og aktivitetsområder 9

10 Det er samtidig vigtigt at notere sig, at ændringer og udvikling ikke kommer alene ved at skabe nye fysiske rammer. Den faktor der har størst betydning er arbejdet med indhold og drift. Et veldrevet anlæg der har en stærk lokal forankring og mange tilfredse brugere kan finde sted i selv nedslidte og ordinære rammer, mens selv de mest nytænkende og udfordrende faciliteter ikke er nogen garanti for at det modsvares i stedets indhold. Ved placeringen af nye bygninger i området, er der en række særlige hensyn, der gør sig gældende: - Det bør så vidt muligt undgås, at bygge oven på den fjernvarmeledning der går gennem området. Der vil fortsat være brug for stedets overløbsbassiner. - Opførelsen af en ny ca m² institution i området ønskes så vidt muligt at være fysisk sammenhængende med idrætsanlægget, samtidig med at det ikke må spærre eller ligge i vejen for en udvidelse af anlægget. - Områdets naturkvaliteter bør så vidt muligt fastholdes. Bygningsmæssige konsekvenser for 2. scenario 1000 m² børneinstitutio Et volumenstudie af hvor meget 1000 m² bebyggelse fylder viser, at det er vigtigt at have det med i overvejelserne for, hvordan det bedst indplaceres på anlægget. De store omkringliggende friarealer giver mange muligheder for at kunne tilføje nye bygninger til anlægget. Særligt synes parkeringsarealerne øst og sekundært nord for hallen at være oplagt som byggefelt. 10

11 Også området syd for det gamle klubhus ud mod boldbanen ligger meget hensigtsmæssigt for visse faciliteter. Ved en inddragelse af nuværende parkeringspladser som byggefelt må der findes plads til bilerne et andet sted i området. En af de oplagte muligheder kunne være at inddrage arealet mellem hallen og Carl Bødker Nielsens Vej og samtidig gøre anlæggets mere synligt i forhold til omgivelserne. Ønskelisten Ønskerne til en udbygning af anlægget kan i volumener beskrives på følgende måde: - En gymnastiksal/hal der opfylder behovene for både springgymnastik og rytmisk gymnastik. Bl.a. med springgrave og evt. faste springbaner - En tennishal gerne to - Omklædning flere brugere af anlægget vil betinge en øget omklædningskapacitet - Depoter en depotrumskapacitet på mindst 10 % af aktivitetsarealet særligt springgymnastik har brug for store depotrum. - Udearealer der inviterer til leg, træning og ophold for et bredt udsnit af lokalområdets borgere. - Mødested for udendørs aktiviteterne løb, stavgang, turcykling m.m. Flere af disse faciliteter vil, alt efter endelig placering og udformning, kunne anvendes til andre former for aktivitet. 11

12 Placeringen af nye faciliteter ved Hornbæk Hallen bør gennemtænkes i forhold til et langt fremtidsperspektiv og en ny rolle for anlægget, der i højere grad gør det til et omdrejningspunkt for idræts- og fritidslivet i lokalområdet. I placeringen af faciliteterne bør der også tages hensyn til, at anlægsfasen kan foregå over længere tid, alt efter hvordan finansieringen er til stede. Således vil det være nødvendigt at inddrage muligheden for at udvidelsen kan ske i etaper, som er velfungerende upåagtet af om næste etape bliver udført. Det bør derfor prioriteres, at café- og opholdsarealet har nær tilknytning til den nuværende idrætshal, og at institutionen så vidt muligt kan få direkte kontakt til de nuværende bygninger. De udearealer der tilknyttes institutionen bør så vidt muligt også henvende sig til både idrætsanlæggets brugere og institutionen, hvorfor det skal ligge nemt tilgængeligt for begge brugergrupper. Ud over placeringen af institutionsbyggeriet (gul farve) er placering af gymnastikhal/sal (mørk rød) og tennishal (lys rød) mange overvejelser værd i forhold til at opnå den bedst mulige løsning. Placering af café- og opholdsfaciliteter (rødt hjerte) er måske af størst betydning, men nemmere at håndtere størrelses- og formmæssigt. Også fitness (lys blå), omklædnings- (mørk blå) og depotrum (lilla) er nemmere at placere efter de store volumener. Placeringen af fitness og café- og opholdsarealer synes givet med den aktuelle udbygningsplan for anlægget. Med en placering af café- og opholdsarealet i grundplan, vil der på sigt være mulighed for at koble yderligere fleksible møderum og klublokaler på der bl.a. kan indeholde mobile arbejdsstationer til de forskellige idrætsaktiviteters administrationsopgaver. Helhedsplan I forhold til de store volumener (gymnastik- og tennishal) er det nødvendigt, at de indtænkes i det hovedgreb der bliver gældende for placeringen af en institution på grunden. Sammen med de specifikke krav der er til disse idrætsrum, bør overvejelserne omkring funktionelle sammenhænge sammenhæng og synergi, der er udtrykt i denne udviklingsplan, samt en overordnet arkitektonisk idé, indarbejdes i grundlaget (konkurrencematerialet) for udviklingen og opførelsen af institutionen. 12

13 For at lade de kreative kræfter få frit spil og udfordre de nuværende forhold bør tilgangen til udformningen af et fremtidigt idrætsanlæg og institutionsbyggeri ved Hornbæk Hallen stilles så åbent som muligt med en klar formulering af de funktionsmæssige ønsker der er til anlægget. Forhold der bør holdes åbne i forhold til udarbejdelsen af et fremtidigt hovedgreb for området er f.eks.: Vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at placere et stort volumen syd for det gamle klubhus ud mod opvisningsbanen? Skal idrætsanlægget og institutionen have hver sin ankomst? Som en kvalificering af hvilke placeringsmuligheder der er for de forskellige større volumener i en helhedsplan er der nedenstående anvist muligheder i den forbindelse. F.eks. synes en forlængelse af den nuværende idrætshalsbygning at være en nærliggende mulighed. Dimensionen på den nuværende bygning harmonerer dog ikke med hverken tennis eller gymnastik. En videreførsel af den nuværende bygningsform, vil måske også virke noget voldsom. 13

14 Med fitness placeret i det nuværende cafeteria og café/ophold flyttet ned i grundplanet under fitness som et nært forestående projekt, er dette er også gældende for efterfølgende forslag. En af mulighederne er at placere gymnastikhal/sal nord for det gamle klubhus, og tennishaller nord for idrætshallen. I det sammenhæng kan institutionen placeres i et område længst mod øst med kobling til anlægget via det gamle klubhus og evt. gymnastikhal/sal. Primær adgang til idrætsanlægget kan være fra nord som på nuværende tidspunkt eller fra syd for at understøtte café- og opholdsområdet. Udvidelsen af idrætsanlægget kan også koncentreres syd og øst for det gamle klubhus. Institutionen kan så placeres nord for det gamle klubhus med en kobling til denne og f.eks. tennishallen. Institution og idrætsanlæg vil derved kunne opnå et fælles ankomstområde eller at idrætsanlægget får indgang fra syd. 14

15 Rykkes tennishallerne om på nordsiden af det gamle klubhus, kan det være mere hensigtsmæssigt at placere institutionen med forbindelse til den eksisterende idrætshal. Placeringen af de nye idrætsfaciliteter giver mulighed for en tæt og sammenhængende planløsning. Placeres gymnastikhal/sal i forbindelse med det gamle klubhus, nord og øst for denne, giver det mulighed for en kompakt løsning med mulighed for gode sammenhænge i anlægget. Alt efter prioritering kan institutionen så kobles på den eksisterende hal eller gymnastikhal/sal og/eller tennishal med modsat placering af udendørs aktivitetsområder. Institution og idrætsanlæg vil kunne få et fælles ankomstområde eller at idrætsanlægget får indgang fra syd. 15

16 forslag som overordnet følger denne idé. Ved en placering af gymnastikhal/sal øst for det gamle klubhus og en placering af tennishallerne nord for denne, vil det være nærliggende at lægge institutionen nord for tennishallerne med en kobling til anlægget via disse. Omsat i et mere konkret forslag, har Tegnestuen Hornbæk udarbejdet et 16

17 En løsning med et tæt sammenhæng mellem aktivitetsområderne opnås også ved at lægge gymnastikhal/sal syd for det gamle klubhus sammen med café/ophold. Tennishallen kan placeres på den anden side af det gamle klubhus mod nord. Institutionen kan så placeres øst for det gamle klubhus med sammenhæng til både gymnastikhal/sal og tennishal. Den primære indgang for brugerne af idrætsanlægget vil, så længe der ikke er opført tennishal, være fra nord. Dernæst vil den primære indgang til anlægget kunne rykkes om på sydsiden, mens adgangen til institutionen forbliver fra nord via det udendørs aktivitetsområde. Ved en fuldt udbygget løsning med den aktuelle ønskeliste, kan det blive aktuelt i højere grad at integrere det 17

18 gamle klubhus i udvidelsen. Forfølges dette hovedgreb kan en rækkefølge for en udbygning af Hornbæk Hallen være, at der først etableres et nyt café/ophold i hjørnet mellem det gamle klubhus og hallen. Med fitness placeret i det hidtidige cafeteria, kan muligheden for, at fitness kan udvides på et indskudt dæk ind i gymnastiksal/hal. Uafhængigt af denne udvidelse og ombygning, kan institutionen opføres mod øst koblet på det gamle klubhus. Når økonomien er til stede, kan der opføres henholdsvis gymnastikhal/sal og tennishal på de respektive steder sammen med en udvidelse af omklædningskapaciteten og depotrum. En mulighed for at løse behovet for indendørs tennis er at opføre en eller flere lethaller. Med en omkringliggende plads til en lethal vil anvendelsen af denne strække sig over hele året, hvor klimaskærmen i sommerhalvåret kan lukkes op og smelte sammen med de omkringliggende udeareale. Udearealer I indhold og placering af udearealerne bør der indtænkes den størst mulige grad af anvendelighed for både institutionens børn og brugerne af idrætsanlægget. De dele af institutionens legeplads som henvender sig til de mindste børn vil formentlig i dets placering og indhold i mindre grad henvende sig til brugere af idrætsanlægget. Til gengæld vil den del af institutionens legeplads der henvender 18

19 sig til de største børn i institutionen kunne være til glæde for idrætsanlæggets brugere. Samtidig vil installationer og faciliteter til anlæggets brugere kunne benyttes af institutionens større børn der således vil få flere muligheder og i højere grad vil kunne udfordres i deres fysiske aktivitet. F.eks. vil en mulitbane med kunstgræs, gummi (tartan) eller asfalt henvende sig til børn i institutionen, skolebørn og for den sags skyld unge og voksne. Legepladsinstallationer med fokus på klatring, koordination og styrke i overkroppen findes i mange forskellige materialer og sværhedsgrader, og i en mere eller mindre konventionel udformning. Redskabernes signalværdi og evne til at invitere til aktivitet og leg bør også indgå i overvejelserne om materiale og udformning. 19

20 Afgørende er det dog, at hvis denne synergi skal finde sted, er det vigtigt at placeringen af både institutionens og idrætsanlæggets udearealer overvejes nøje. Herunder bl.a. forhold som hensigtsmæssige skyggeforhold og solorientering i forhold til de forskellige brugergrupper. Med et vandløb der passerer gennem området, ligger der en oplagt mulighed for at udnytte denne ressource, hvis der kan etableres sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold omkring sådanne installationer der baseres på vand. Der er også mulighed for at gøre brug af den større beplantning der er i området til klatre- og forhindringsbane. Det må ved anlæg af denne type forventes en forholdsvis høj grad af vedligeholdelse 20

21 Som en understøttelse af de idrætsog motionsaktiviteter der har den største udøverskare, og er i størst vækst, kan der opstilles træningsudstyr til styrke og/eller konditionstræning. Et sådan udstyr vil samtidig ligge i direkte forlængelse af etableringen af indendørs faciliteter til fitnesstræning. Følsomheden for rigtig eller forkert placering af sådanne redskaber er altafgørende for, hvor vidt de bliver brugt eller ej. Forskellen på succes eller fiasko kan afhænge af ganske få meter eller tilfældigheder omkring placeringen, der først viser sig, når de står der. Efterhånden er der dog draget en del generelle erfaringer, som bør inddrages ved en evt. placering af træningsinstallationer ved Hornbæk Hallen. 21

22 Økonomi Anlægsøkonomi Prisen for etableringen af nyt café- og opholdsareal i stueetagen og fitness i det nuværende cafeteria, må forventes at beløbe sig til omkring 5,5 mio. kroner, hvis materialevalg og byggetekniske løsninger skal have en kvalitet der lever op til de kvalitetskrav der kan forventes for en løsning der funktionelt rækker 10 år frem og som har en holdbarhed på mindst 25 år. Økonomiske estimater på nye faciliteter primært til gymnastik og tennis kan svinge meget alt efter kvalitet af såvel byggeteknisk/materialemæssig karakter som arkitektonisk kvalitet. Velegnede og fleksible rammer for gymnastikaktiviteter (både rytmisk og spring) vil beløbe sig til mellem og kroner pr. m² mens indendørs tennisbaner vil ligge mellem og kroner pr. m². Dertil kommer vådrum til kroner pr. m² og depoter til mellem og kroner pr. m². Driftsøkonomi I gennemgangen af de driftsøkonomiske forhold og muligheder for stedet, er de udgifter og indtægter der er i forbindelse med driften af faciliteterne set under et. Således er en særlig aftale med kommunen om bidrag til udgifter i forbindelse med rengøringen, eller at hovedforeningen driver cafeteriet, et teknisk spørgsmål i forhold til hvor disse midler er placeret. Nedenstående oversigt over den nuværende driftsøkonomi og et muligt fremtidsscenarie efter en flytning af café/opholdsområdet og etablering af fitness skal give en oversigt over de driftsøkonomiske konsekvenser Det skal i den forbindelse nævnes, at der i forbindelse med disse ændringer forventes en fordobling i salget fra caféen uden at der medfører ansættelse af personale og at fitness vil være i stand til at betale en husleje på ½ mio. kroner svarende til 500 årsmedlemmer der betaler hver 170 kroner om måneden, svarende til en indtægt på kroner hvoraf de går til husleje. Da det øgede flow af brugere i anlægget vil medføre en øget udgift på el, vand og varme, er disse justeret i forhold til år

23 De økonomiske forhold der vedrører selve afviklingen af idrætsaktiviteterne i foreningsregi er ikke medtaget i oversigten. RESULTATBUDGET 2009 Med fitness og flytning af café Beløb i tkr. Varesalg Vareforbrug Dækningsbidrag Lejeindtægter Salg af idræt- og motionstilbud Tilskud Bruttoindkomst Lønninger Driftsomkostninger: Varme El Vand Rengøringsartikler m.v Forsikringer Renovation, licenser m.v Administrationsomkostninger 0 0 Vedligeholdelse, småanskaffelser m.v PR 0 0 Forpagtningsafgift 0 0 I alt Omkostninger i alt ( ) ( ) Resultat før afskrivning og renter Afskrivninger: Bygninger - leje ifl. 21/ Driftsmidler Resultat Renter Afdrag Renter Afdrag Renter på nyt lån 6 mio - 5 % Afdrag på nyt lån 6 mio over 20 år Finansielle poster - samlet Årsresultat (7.500) Under hensyn til at skabe et endnu mere retvisende billede af økonomien kunne driftsforholdene omkring de udendørs baneanlæg også tages med. Særligt forhold til et fremtidsscenarium hvor der ligger en børneinstitution med tilhørende udearealer på anlægget, kan det være hensigtsmæssigt at have indarbejdet en ansvarsfordeling for disse i et driftsbudget. 23

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved hallen i Hals ved hallen i Hals

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved hallen i Hals ved hallen i Hals Udviklingsplan for idrætsanlægget ved hallen i Hals ved hallen i Hals Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 5 Nuværende indendørs faciliteter

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

MENATEKET ØSTER HORNUM

MENATEKET ØSTER HORNUM MENATEKET ØSTER HORNUM UDVIKLINGSFORSLAG VED IDRÆTSHALLEN MAJ 2017 SIDE 2 kirken idrætshallen ældrecenter børneuniverset skole,sfo & børnehave Indledning Forslaget beskriver en udvidelse af den eksisterende

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 15-04-2013 Notat Under Breddeidrætsprojektet fik de første seks haller lavet en udviklingsplan.

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune 1. ALMINDE-VIUF Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Almind og Viuf ligger som selvstændige landsbyer i kommunens nordligste område. De bærer begge præg af at have været stationsbyer

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset Udtalelse Side 1 af 5 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kommunegaranti til DGI-Huset 1. Konklusion Indstillingen Kommunegaranti til DGI-Huset blev på byrådsmødet

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3 Salg på pris og projekt UDBUD AF HELLIGKORSVEJ 3 Roskilde Kommune udbyder ejendommen Helligkorsvej 3, beliggende på Kildegårdsarealet centralt i Roskilde By. Der skal

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning)

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) DEN SELVEJENDE INSTITUTION CVR 21851590 IDRÆTS CENTER SYD Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) Indholdsfortegnelse Side Budgetberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Budgetforudsætninger

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 1. maj 2009 Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads 1. Resume IF Lyseng

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Grenen. Idéoplæg ny afdeling Glesborg Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa

Grenen. Idéoplæg ny afdeling Glesborg Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa Grenen Idéoplæg ny afdeling Glesborg 06.06.2016 Perspektiv - Grenen Glesborg 5 Administration Møderum Behandling Afdelingsleder kontor Afdeling Indgang Samtalerum Diagram - Zoner Medarbejder kontor Sluse

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

2. BRAMDRUPDAM 3.2. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Bramdrup Skole

2. BRAMDRUPDAM 3.2. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Bramdrup Skole Kolding Kommune 2. BRAMDRUPDAM Skoledistrikt: Bramdrup Skole Bramdrupdam og Bramdrup ligger som et samlet forstadsområde afgrænset af motorvejen og skove i øst. Sporene af den oprindelige landsby Bramdrup

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Helhedsplan for udearealer på Elsted Skole 1. Resume 2. Tidligere beslutninger

Indstilling Århus Kommune Helhedsplan for udearealer på Elsted Skole 1. Resume 2. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. oktober 2005 Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling Helhedsplan for udearealer på Elsted Skole 1. Resume Elsted

Læs mere

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige. Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Indstilling Med udgangspunkt i oplæg til Helhedsplan, udarbejdet i 2011 i forbindelse med at få placeret Gymnastikhuset på en måde der sikrede at Ringsted Sportcenter

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi 2015. Korinth Hallen

Strategi 2015. Korinth Hallen Strategi 2015 Korinth Hallen Fokus på 1. En modernisering af vedtægterne for Korinth Hallen. 2. En interessentgruppe der skal fungere som sparringspartner og tænketank for bestyrelsen og talerør for brugerne.

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Bilag 3 Referat fra Advisory Board Side 1 af 5 Emne: Advisory Board vedr. puljen til idrætsfaciliteter Dato: 28. marts 2017 Sted: N.J. Fjordsgade Deltagere: Klavs Madsen, Institut for folkesundhed og idræt

Læs mere