Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet"

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune 10. september 2020 Side 1. Mødedato: 10. september 2020 Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 10,30 Mødested: R Høringsmøde - Budget Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring 2 2 Høring af Budget SÆH 3

2 Hjørring Kommune 10. september 2020 Side A Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring Resumé Ældrerådet bedes udarbejde høringssvar til et reduktionsforslag fra Borgerservice. Høringssvaret vil indgå i materialet til Byrådets budgetbehandling. Sagsfremstilling Borgerservice sender et reduktionsforslag til høring i ældrerådet. Reduktionsforslaget vedrører obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå. Reduktionsforslaget indgår i Byrådets budgetbehandling for perioden Ældrerådet bedes udarbejde høringssvar på baggrund af beskrivelsen, som er vedlagt i bilag. Høringssvaret vil indgå i det materiale, som fremsendes til Byrådets budgetbehandling. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger

3 Bilag Hjørring Kommune 10. september 2020 Side reduktionsmuligheder - obligatorisk tidsbestilling Forvaltningen indstiller, At Ældrerådet udarbejder høringssvar til Byrådet. Beslutning Høringssvar: Ad punkt 1.10 Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring. Ældrerådet har forståelse for at der kan være behov for at finde besparelser. Der er ikke lagt op til reduktion i åbningstid og det er vigtigt, for at sikre at der bliver tilstrækkelig mulighed for at bestille tid. Det er afgørende, at der kan ske akut betjening. Hvis ændringen besluttes er det afgørende, at der kommunikeres tydeligt og målrettet om ændringen, både i annoncer og artikelform S Høring af Budget SÆH Resumé Ældrerådet forelægges relevant budgetmateriale ifbm. Budget Ældrerådet bedes udarbejde et høringssvar med henblik på Byrådets budgetbehandling. Sagsfremstilling Budgetmaterialet med relevans for Ældrerådet udgøres af: Udvidelsesfiorslag - Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed - Tilbygning på Lynggården (anlæg) - Afledt driftsudgift ifbm. tilbygning til Lynggården (drift) Reduktionsforslag

4 - Omlægning af aflstningsplads til fast somatisk plads Hjørring Kommune 10. september 2020 Side 4. På mødet præsenteres materialet yderligere og det vil være muligt at stille spørgsmål dertil. Ældrerådet bedes udarbejde høringssvar med henblik på Byrådets budgetbehandling. Bilag 3.1 Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed 6.2 Tilbygning Lynggården 3.2 Afledte driftsudgifter ifbm. tilbygning til Lynggården 4.1 Omlægning af aflastningsplads til somatisk plads på Lundgården Forvaltningen indstiller, at Ældrerådet udarbejder høringssvar. Beslutning Høringssvar Ad punkt 3.1. Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed Ældrerådet tilslutter sig forslaget om etablering af et selvstændigt rehabiliteringstilbud på Lynggården for at sikre den bedste kvalitet. Det er vigtigt med opmærksomhed på omsorg ved eventuel flytning mellem pladser. Ad punkt 6.2 Tilbygning Lynggården Ældrerådet tilslutter sig forslaget om tilbygning. Ad punkt 3.2.Afledte driftsudgifter ifm. tilbygning til Lynggården Ældrerådet tilslutter sig forslaget om afledte driftsudgifter der knytter sig til forslaget om ombygning på Lynggården. Ad punkt 4.1. Omlægning af rullende aflastningsplads til somatisk plads på Ældrecenter Lundgården Ældrerådet tilkendegiver, at det er vigtigt at opretholde antallet af pladser til rullende aflastning og at kadencen opretholdes. Ældrerådet kan ikke anbefale reduktionsforslaget.

5 1.10 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice Overordnet type: Budgettype: Udgiftstype: Udvalg: Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: DRIFT Reduktionsforslag kat. A Serviceudgift ØKU Administrativ organisation Central administration Klik eller tryk her for at skrive tekst. Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -0,283-0,566-0,566-0,566 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Ved at indføre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå undgår borgene at komme til at stå i kø for at vente på betjening. Desuden giver obligatorisk tidsbestilling større mulighed for at planlægge det daglige ressourceforbrug, fordi personalet ikke skal sidde parat til at modtage borgere, der evt. måtte komme ind fra gaden uden at have en tid i forvejen. Beskrivelse Ved obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå skal borgerne booke en tid hjemmefra på kommunens hjemmeside senest dagen før. Fordelen for borgerne er, at de undgår at komme til at stå i kø for at vente på at blive betjent af en ledig medarbejder, men i stedet bliver betjent på det tidspunkt, som måtte passe bedst i borgerens egen planlægning. For Borgerservice vil obligatorisk tidsbestilling øge mulighederne for at planlægge det daglige ressourceforbrug og tilpasse de udstillede tider til de sæsonudsving i henvendelser, der kommer hen over året. Uden obligatorisk tidsbestilling er antallet af borgere, der hver dag møder op i Borgerservice ukendt, fordi ikke alle har bestilt en tid i forvejen. Det betyder, at Borgerservice hver dag risikerer at have personale, der sidder parat til at betjene de borgere, der evt. måtte komme ind fra gaden uden forudgående tidsbestilling. Borgere, som ikke kan booke en tid digitalt på kommunens hjemmeside, kan få hjælp til at booke tid ved at ringe til DDH, Den Digitale Hotline, som er det fælleskommunale kontaktcentersamarbejde, som Hjørring Kommune deltager i. Det skal tilføjes, at obligatorisk tidsbestilling for tiden bliver praktiseret i Borgerservice for at minimere risikoen for smittespredning fra Covid 19. Tidsbestilling sikrer afstand og forebygger, at for mange personer opholder sig Borgerservice på samme tid. Borgerne har taget rigtig godt imod initiativet.

6 Personalemæssige konsekvenser Besparelsen udmøntes som personalereduktioner, svarende til 1 årsværk i 2021 og 2 årsværk fra Der vil ske en tilpasningen af personaleressourcer mellem Borgerservice i Hjørring og Borgerservice på Bibliotekerne. Som resultat af tilpasningen vil der kun være én borgerservicemedarbejder til stede i åbningstiden på Bibliotekerne i Hirtshals, Sindal og Vrå. Andre afledte konsekvenser Obligatorisk tidsbestilling uden de nødvendige personaleressourcer kan få den uheldige konsekvens, at der i spidsbelastningsperioder, kan opstå ventetid på at kunne få en tid.

7 3.1 Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed Overordnet type: Budgettype: Udgiftstype: Udvalg: Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: DRIFT Udvidelsesønsker/nye aktiviteter Serviceudgift SÆH SundhedÆldre Ældre Klik eller tryk her for at skrive tekst. Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,780 0,780 0,780 0,780 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Etablering af en selvstændig enhed for rehabilitering på Lynggården skal sikre kvaliteten i den rehabiliterende indsats. Alle rehabiliteringspladser samles på Lynggården og der indrettes fremadrettet korttidspladser på Vendelbocenteret og Skovgården. Beskrivelse For at sikre høj faglighed, høj kvalitet og ensartethed i kommunens rehabiliteringsindsats forslår SÆH-forvaltningen, at tilbuddet med rehabiliteringspladser samles i én enhed placeret på Lynggården. Hidtil har der tilbuddet om rehabiliteringspladser været fordelt på henholdsvis Vendelbocentret og Lynggården. Forslaget gælder indtil videre og til der er afklaring af den kommunale opgave på området i en kommende sundhedsreform. De erfaringer kommunen har fået med rehabiliteringspladser viser, at det er en opgave med stigende kompleksitet, og de borgere kommunen får ind på rehabiliteringspladserne har komplekse og forskelligartede behov. Borgerne opleves ofte med meget komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som kræver særlige kompetencer og tæt samarbejde med sygehusenes læger og de praktiserende læger. Derudover ses komplekse ernæringsfaglige problemstillinger, tæt samarbejde med pårørende og konstant motiverende samarbejde med borgeren. Alt sammen udfordringer, der kræver en specialiseret og nøje udvalgt personalesammensætning. For netop at imødekomme denne kompleksibilitet og fokus på og udvikling af de bedst mulige rammer for de borgere, der kommer på disse pladser, er der brug for at etablere en selvstændig og specialiseret enhed til varetagelsen af opgaven. Det skal være en selvstændig enhed, der er samlet på én matrikel, med egen dedikeret ledelse og egne dedikerede medarbejdere. Ændringer i ledelsesstrukturen

8 Da forvaltningen foreslår, at enheden for rehabilitering skal placeres på Lynggården betyder det, at der skal være to tilbud på samme matrikel. Der vil således både være et tilbud med somatiske pladser og et tilbud med rehabiliteringspladser. Hvert tilbud med egen faglige og personalemæssige ledelse. Dette betyder en udvidelse med 1 afdelingslederstilling svarende til 0,630 mio. årligt. I forbindelse med, at der bliver etableret en ny afdelingslederfunktion på Lynggården, fremrykkes den ledelsesmæssige sammenlægning af Mariebo og Smedegården. Afdelingslederen fra Smedegården overtager ansvaret for den selvstændige rehabiliteringsfunktion på Lynggården og afdelingslederen på Mariebo overtager ansvaret for det samlede Mariebo og Smedegården. Ændringer i de fysiske rammer Tilbygningsforslaget vedr. etablering af fællesrum og kontorfacilitet på Lynggården (budgetforslag 6.2) understøtter også den fremadrettede kvalitet i rehabiliteringsindsatsen. I dag er der opholds- og spisefaciliteter i et gennemgangsrum. Ændring af opholds- og spisefaciliteter på Lynggården er afgørende for at skærme og skabe ro om eksempelvis neurorehabiliteringen. Udover opholds- og spisefaciliteter er det nødvendigt, at der etableres et adskilt kontor til afdelingens opgaveløsning. Personalemæssige konsekvenser Det er endnu ikke afklaret om den nye struktur med henholdsvis etablering af selvstændig enhed med rehabiliteringspladser på Lynggården og korttidspladser på Vendelbocenteret og Skovgården vil få personalemæssige konsekvenser. Etablering af MED-organisering afklares. Andre afledte konsekvenser En konsekvens af at samle rehabiliteringspladserne på Lynggården er, at der ikke længere vil være rehabiliteringspladser på Vendelbocentret. På Vendelbocentret anvendes rehabiliteringspladserne i dag som harmonikapladser, så de kan bruges både som rehabiliteringspladser og som korttidspladser alt efter behov. I praksis er det også sådan på Lynggården, at nogle af rehabiliteringspladserne anvendes som korttidspladser, hvis borgeren reelt har brug for en korttidsplads i stedet for en rehabiliteringsplads. Fremadrettet betyder behovet for fokus og specialisering på rehabiliteringspladserne at der kun vil være rehabiliteringspladser (20) og somatiske pladser (18) på Lynggården På Skovgården og Vendelbocenteret vil der være korttidspladser og somatiske pladser. Efter omlægningen betyder det, at en borger som kommer ind på en rehabiliteringsplads og det herefter vurderes at borgeren har brug for en korttidsplads istedet, herefter vil blive flyttet til enten Vendelbocentret eller Skovgården og omvendt. Dette skal være tydeligt for borger og pårørende.

9 Fokusering for at sikre kvalitet i tilbuddene vurderes også at være gældende for korttidspladserne. Her kan der i endnu højere grad kan ske videreuddannelse målrettet f.eks. palliation end hvis der også skal sikres kompetencer til rehabilitering. Der kan i den sammenhæng forventes øgede kørselsudgifter for kommunen. Baseret på erfaringstal for antal borgere, som det kan blive nødvendtigt at transportere og gældende takster, er det estimeret, at udgiften til kørsel vil svare til 0,15 mio. kr. pr år.

10 6.2 Tilbygning på Lynggården Overordnet type: Budgettype: Udgiftstype: Udvalg: Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: ANLÆG Anlægsønsker Anlægsudgifter SÆH Klik eller tryk her for at skrive tekst. Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 1,125 0,000 0,000 0,000 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Der er behov for en tilbygning på Lynggården, hvor der etableres en ny opholdsstue og spiseareal i rehabiliteringsafsnittet. Der blev tilbage i 2016 lavet et overslag på udgiften til tilbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet et revideret overslag, som viser, at det vil koste 1,55 mio. kr. i 2020-priser at lave tilbygningen inkl. møbler og løst inventar. Halvdelen af anlægs- og driftsudgiften tilfalder kommunen, mens halvdelen finansieres af beboerne over huslejen. I forbindelse med tilbygningen ønskes der ligeledes etableret et kontor, som forventes at indebære en udgift på kr. Da kontoret er et serviceareal, skal kommunen finansiere hele udgiften. På grund af ændret byggelovgivning siden 2016, skal der udarbejdes brandstrategier/brandplaner for alle ældrecentre. Derfor tænkes en ny tilbygning inkl. kontor sammen med brandstrategien/brandplanen for Lynggården. Beskrivelse I rehabiliteringsafsnittet på Lynggården er der en spisestue til beboerne, som er placeret i gangarealet. Det betyder, at der er stor gennemgang i arealet, hvilket er uhensigtsmæssigt for beboerne. Det foreslås derfor, at der tilbygges en opholdsstue og spiseareal på 63 m2, hvor borgere på rehabiliteringspladserne kan spise i ro og fred. Det kan give øget mulighed for at skærme den enkelte borger. Derudover kan arealet benyttes under besøg af pårørende. Tilbage i 2016 blev der udarbejdet et overslag på udgiften til tilbygningen, men opgaven blev sat på hold. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et nyt overslag over den forventede udgift til tilbygningen. Det forventes, at tilbygningen indebærer en udgift på 1,55 mio. kr. i 2020-priser. I overslaget er inkluderet udgiften til møbler og løst inventar (bilag 6.2a). Det undersøges fortsat nærmere, om der er krav til brandadskillelse mod gang.

11 Udgiften til drift og etablering af fællesarealer fordeles mellem beboere og kommunen efter en fordelingsnøgle, som er gældende for det pågældende ældrecenter. På Lynggården er fordelingen 50/50, hvilket betyder, at halvdelen af tilbygningen finansieres af kommunen, mens den resterende halvdel finansieres af beboerne på Lynggården. I forbindelse med tilbygningen af opholdsstuen/spisestuen ønskes der ligeledes etableret et kontor på 12 m2, hvilket er en standardstørrelse til enkeltmandskontorer. Kontoret forventes at indebære en anlægsudgift på kr., og da der er tale om serviceareal skal kommunen finansiere hele udgiften. Den konkrete placering af kontoret bliver fastsat i samarbejde med den rådgiver, som får opgaven. Derfor fremgår kontoret ikke af bilag 6.2a. Sammenlagt har kommunen en udgift på 1,125 mio. kr. til tilbygningen inkl. kontor. Der er siden 2016 kommet ny byggelovgivning, som giver en skærpelse af brandsikkerheden. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt arbejdes på at lave brandstrategier og brandplaner for alle kommunens ældrecentre, herunder Lynggården. En ny tilbygning inkl. Kontor på Lynggården tænkes derfor sammen med brandstrategi/brandplan, som er udarbejdet for Lynggården. Andre afledte konsekvenser Der vil være afledte kommunale driftsøkonomiske virkninger af tilbygningen svarende til kr. De afledte virkninger er sammensat af dels: - kommunens andel af lejeforhøjelsen på de 20 rehabiliteringspladser, som teknisk set tillægges 3 m2 pr. stk. - kommunens drift af den del af tilbygning som udgøres af kontortilbygningen. De afledte driftsøkonomiske virkninger indgår i budgetmaterialet som en særskilt driftsudvidelse i forslag 3.2. For ældrecentrets øvrige beboere vil der skulle ske en huslejeregulering svarende til ca. 80 kr. pr. måned pr. lejlighed (i gennemsnit).

12 3.2 Afledte driftsudgifter ifbm. tilbygning til Lynggården Overordnet type: Budgettype: Udgiftstype: Udvalg: Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: DRIFT Udvidelsesønsker/nye aktiviteter Serviceudgift SÆH SundhedÆldre Ældre Klik eller tryk her for at skrive tekst. Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,100 0,100 0,100 0,100 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Som følge af tilbygningen til Lynggården kan forventes øgede driftsudgifter i form af huslejestigning på de 20 rehabilteringspladser som er placeret på Lynggården samt drift af kontorarealet. For en nærmere beskrivelse af tilbygningsforslaget henvises til budgetforslag 6.2. Beskrivelse Tilbygningen til Lynggården medfører dels en forhøjelse af huslejen pr. m2 og dels en udvidelse af antallet af m2 for de lejligheder, der ligger i tilknytning til det nye opholdsareal, dvs. rehabiliteringspladserne, hvor kommunen optræder som lejer. Huslejestigningen svarer til ca kr. pr. år. Dertil kommer en mindre årlig driftsudgift svarende til kr. ift. det tilbyggede kontorareal.

13 4.1 Omlægning af rullende aflastningsplads til somatisk plads på Ældrecenter Lundgården Overordnet type: Budgettype: Udgiftstype: Udvalg: Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: DRIFT Reduktionsforslag kat. A Serviceudgift SÆH Klik eller tryk her for at skrive tekst. Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -0,117-0,117-0,117-0,117 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Rullende aflastning tilbydes ofte borgere med en grad af demens. Da en af aflastningspladserne på Ældrecenter Lundgården er uhensigtsmæssigt placeret i et somatisk afsnit, foreslås det at omdanne denne aflastningsplads til en fast somatisk plads. Revidering efter den 26. juni 2020: Grundet den øgede efterspørgsel efter rullende aflastning på Lundgården i foråret 2020, gør forvaltningen opmærksom på, at en omlægning af en rullende aflastningsplads til en somatisk plads på Lundgården vil medføre øget ventetid på ledige aflastningspladser eller en lavere kadence for de borgere, der benytter rullende aflastning. Beskrivelse Revidering efter den 26. juni 2020: Efter forslagets udarbejdelse har Myndighed Ældre oplevet et stigende behov for rullende aflastning til borgere med demens. I løbet af foråret 2020 har der således været venteliste til pladserne på Lundgården, hvor borgere med demens tilbydes rullende aflastning. Myndighed Ældre oplever store udsving i behovet for rullende aflastningspladser og ønsker at bibeholde det nuværende antal aflastningspladser for at sikre, at der også fremadrettet er pladser til borgere med behov for rullende aflastning. På denne baggrund gør forvaltningen opmærksom på, at omlægning af en rullende aflastningsplads til en somatisk plads på Lundgården enten vil medføre øget ventetid på ledige aflastningspladser eller en lavere kadence for de borgere, der benytter rullende aflastning. Øget ventetid kan have den afledte effekt, at der skal sættes fast vagt på borgeren i eget hjem, hvilket er en meget dyr foranstaltning.

14 Aflastningsophold på et ældrecenter Hjørring Kommune tilbyder aflastningsophold (rullende aflastning) på et ældrecenter til hjemmeboende borgere med det formål at afløse/aflaste ægtefællen, som hjælper i dagligdagen. Rullende aflastning ydes som en uges ophold i fast interval hver 4. uge. Opholdet er gratis for borgeren, der dog betaler et beløb, der dækker over forplejning, linned og håndklæder, rengøring og tøjvask. Hjørring Kommune har i alt fem aflastningspladser til rullende aflastning; to på Ældrecenter Skovgården i Hjørring og tre på Ældrecenter Lundgården i Vrå, hvoraf to er til borgere med demens. Et aflastningsophold kan medvirke til, at borgeren kan forblive længst muligt i eget hjem. Aflastningsopholdet giver den pårørende, der varetager hele eller en stor del af pasningen og plejen af borgeren i hjemmet, mulighed for at lade op og finde ny energi til fortsat at passe og pleje borgeren. Omlægning af en aflastningsplads til somatisk plads på Lundgården Det foreslås at omdanne en aflastningsplads på Lundgården til en fast somatisk plads. Den pågældende aflastningsplads er placeret i et somatisk afsnit, men det er ofte borgere med en grad af demens, der har behov for at benytte en aflastningsplads. Det kan imidlertid være problematisk at blande somatiske beboere og beboere med demens i samme afsnit. De somatiske beboere bliver ofte utrygge sammen med borgere med svær demens og isolerer sig i egen bolig. Ofte ønsker de somatiske beboere også at låse deres dør, for at forhindre beboere med demens i at gå ind i boligen og tage deres ting. Ligeledes medfører blandede afdelinger ofte utryghed for beboerne med demens, da beboere med demens har behov for en anden slags nærvær end somatiske beboere, og derfor kan føle sig afvist i mødet med de somatiske beboere. Placeringen af aflastningspladsen i det somatiske afsnit er således uhensigtsmæssig for både de faste beboere på den somatiske afdeling og for brugerne af den rullende aflastning. Konsekvenser Med fem rullende aflastningspladser har ældrecentrene mulighed for at tilbyde rullende aflastning til sammenlagt 20 borgere, fordelt på Lundgården og Skovgården. Der er medio august 2020 sammenlagt 16 borgere på rullende aflastning og ingen borgere på venteliste. Med omlægningen af en aflastningsplads til en fast plads, vil Hjørring Kommune fremover kunne tilbyde rullende aflastning til 16 borgere, hvis serviceniveauet fastholdes. Alternativt kan serviceniveauet ændres således, at intervallet for hvornår en borger tilbydes rullende aflastning stiger fra hver 4. uge til hver 5. uge. Dermed kan der fortsat tilbydes rullende aflastning til 20 borgere.

15 Myndighed Ældre og Ældrecentrene vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med aflastning hver 4. uge, da aflastning hver 5. uge vil presse den pårørende for meget. Konsekvensen ved at ændre serviceniveauet kan dermed være at: Den pårørende kan have svært ved at opretholde energi til at bistå borgeren i hjemmet. Borgerens behov for hjemmehjælp kan øges. Borgerens ansøgning til et ældrecenter kan fremskyndes. Omlægningen vil medføre en indtægt i form af husleje samt en lavere udgift til normering. Der vil desuden blive frigivet ressourcer som følge af, at rengøring ifm. klargøring af aflastningspladsen ikke vil være nødvendig. Forslag om omlægning af en rullende aflastningsplads til somatisk plads på Lundgården, har været forelagt Arbejdsplads MED på Lundgården til høring. Høringssvaret fremgår af bilag 4.1a.

16 Høringssvar Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune 10. september 2020 Side 1. Mødedato: 10. september 2020 Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 10,30 Mødested: R Høringsmøde - Budget Fraværende: A Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring Høringssvar: Ad punkt 1.10 Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring. Ældrerådet har forståelse for at der kan være behov for at finde besparelser. Der er ikke lagt op til reduktion i åbningstid og det er vigtigt, for at sikre at der bliver tilstrækkelig mulighed for at bestille tid. Det er afgørende, at der kan ske akut betjening. Hvis ændringen besluttes er det afgørende, at der kommunikeres tydeligt og målrettet om ændringen, både i annoncer og artikelform.

17 Høringssvar Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune 10. september 2020 Side 1. Mødedato: 10. september 2020 Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 10,30 Mødested: R Høringsmøde - Budget Fraværende: S Høring af Budget SÆH Høringssvar Ad punkt 3.1. Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed Ældrerådet tilslutter sig forslaget om etablering af et selvstændigt rehabiliteringstilbud på Lynggården for at sikre den bedste kvalitet. Det er vigtigt med opmærksomhed på omsorg ved eventuel flytning mellem pladser. Ad punkt 6.2 Tilbygning Lynggården Ældrerådet tilslutter sig forslaget om tilbygning. Ad punkt 3.2.Afledte driftsudgifter ifm. tilbygning til Lynggården Ældrerådet tilslutter sig forslaget om afledte driftsudgifter der knytter sig til forslaget om ombygning på Lynggården. Ad punkt 4.1. Omlægning af rullende aflastningsplads til somatisk plads på Ældrecenter Lundgården Ældrerådet tilkendegiver, at det er vigtigt at opretholde antallet af pladser til rullende aflastning og at kadencen opretholdes. Ældrerådet kan ikke anbefale reduktionsforslaget.

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 6 Høring

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende

Læs mere

Skitse til modeller for fremtidig plejeboligstruktur

Skitse til modeller for fremtidig plejeboligstruktur Skitse til modeller for fremtidig plejeboligstruktur I det følgende præsenteres skitser for modeller for fremtidig plejeboligstruktur, hvis der fokuseres på henholdsvis: 1. Driftsøkonomi og kvalitet (princip

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Lundgården, Stadionvej, 9760 Vrå Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune 15. maj 2019 Side 1. Mødedato: 15. maj 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10.00 Mødested: Møde med SÆH-udvalg -

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: 049 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 15:00 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 469 (FÆLLESMØDE

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Socialtilsyn Nord, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsreferat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Ansøgning

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Codanhus, mødelokale A Fraværende: Følgende

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Lars J. Lind Jakobsen, Carsten Møller Nielsen Bemærkninger Følgende

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: 13. januar 2015 Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Lars Jørn Lind Jakobsen Bemærkninger Følgende sager

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

NOTAT. Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet

NOTAT. Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Oversigt over ændringer i udkast til nye kvalitetsstandarder 2018 Udkastene til de nye kvalitetsstandarder er lavet i en anden form end de

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 10:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene vedrørende forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved Hjørring Kommunes ældrecentre

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene vedrørende forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved Hjørring Kommunes ældrecentre Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene vedrørende forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved Hjørring Kommunes ældrecentre Høringssvar Bålhøj De nye vedtægter drøftes, og brugerpårørende

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Socialudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat

Socialudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 16.45 Mødested: Nytorv 6 8800 Viborg Mødenr.: 17 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 79 Organisationsplan og ledelsesstruktur for køkkenområdet

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov

367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov 367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Punkt 8. Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 2016-038037 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 1130 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale

Læs mere

Godkendelse: Flytning af selvindskrivningspladser fra Ågården til Vestergården med høringssvar.

Godkendelse: Flytning af selvindskrivningspladser fra Ågården til Vestergården med høringssvar. Punkt 7. Godkendelse: Flytning af selvindskrivningspladser fra Ågården til Vestergården med høringssvar. 2014-13179. 2014-13179 /lskt Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Notat om Nørager Ældrecenter

Notat om Nørager Ældrecenter Notat om Nørager Ældrecenter Baggrund for notatet Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2015, at de ønsker belyst, hvilke alternative muligheder der er for anvendelse af Nørager ældrecenter. Notatet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm. Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt indgang v/ydelseskontoret Fraværende:

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Afbud fra Lene Smidstrup og Mogens From Bemærkninger

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Boligplan på SÆH-området

Boligplan på SÆH-området Boligplan på SÆH-området Opdateret vedligeholdelsesstrategi for kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej 27-31 Side 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Kommunalt ejede plejecentre,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Helhedstilbuddet,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 11:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Nordsøen Ocenarium - doggerbanke Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Budget Budget 2022

Budget Budget 2022 (I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Carsten Møller Nielsen Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende:

Læs mere

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have Ældrepuljeprojekt 3 døgnpladserne på Christians Have rehabiliteringsafsnit Formål: I forbindelse med puljemidler fra ældremilliarden startede et projekt 1.5. 2014, med fokus på en øget rehabiliterende

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var

Læs mere

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste

Læs mere

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser. Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for

Læs mere

Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem

Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem Punkt 8. Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem 2017-051818 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til s godkendelse at der etableres et ledelsesfelt mellem Mou Plejehjem

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 27. november 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen, Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen, Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen, Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen var fraværende under pkt. 87, 88, 89, 90 og 91. Ulla

Læs mere

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling Punkt 8. Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender den fremlagte model for udmøntning af besparelse på

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere